Holohlavy - budování lávky přes potok Jordán

Zpět na hlavní stránkumostek
Všechny práce jsou hotové. 14.11.2014

mostek
V sobotu 8.11.2014.

mostek mostek
Strana k ulici je hotová, dělník už zasypává boky chodníku. U podchodu dělníci odstraňují zeminu. 5.11.2014
Rovina chodníku vede přímo do potoka, kdopak se první vykoupe ? :-)

mostek
30.10.2014 jsem poprvé fotografoval práci na chodníku v ulici U Jordánu.

mostek mostek
13.10.2014 je hotové boční zakrytí. 18.10.2014 se už dá lávka přejít a dělníci odstraňují lešení.

mostek
Lávka je položena na základy a připravena pro další montáže. Do konce roku má být hotový i chodník. 3.10.2014

mostek
3.10.2014

mostek mostek
Dne 22.9.2014 byly odstraněny pomocné trubky v korytě potoka a postaveno lešení pod mostek. Vpravo foto z instalace 3.10.2014.

mostek
Snad poslední vrstva betonu a vykopaná drážka pro osvětlení (?). 30.8.2014

mostek mostek
19.8.2014 a 21.8.2014.
Na zasedání zastupitelstva obce Holohlav 25.8.2014 se budou projednávat vícepráce na této stavbě.

mostek mostek
5.8.2014 a 19.8.2014.

mostek
18.8.2014

mostek
30.7.2014

mostek
28.7.2014

základy lávky 29.7.2014 Jak ,,jednoduché" je papírování pro stavbu lávky a chodníku ukazuje část dokumentace:

13.11.2012
ČEZ Distribuce
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení sítí.

13.12.2012
Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem Životního prostředí,
Vodní hospodářství
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana ZPF
Ochrana PUPFL
Odpadové hospodářství
Ochrana ovzduší
24.1.2013
Vodoprávní úřad vydává souhlas

3.1.2013
Drážní úřad, Praha 2
vydává souhlas ke zřízení stavby.

14.1.2013
Povodí Labe, Hradec Králové - .....LáVka je řešena jako prostý nosník s hlavní nosnou konstrukcí tvořenou 2 příhradovými nosníky na celou délku lávky 13,1 m. Lávka bude opatřena oboustranným zábradlím výšky 1 ,3 m. Výškové řešení podhledu lávky je řešeno s osazením 0,5 m nad nižší břehovou hranou vodního toku. Při realizaci lávky nedojde k dotčenÍ dna koryta VodnÍho...
S výškovým osazením nové lávky souhlasíme.
základy lávky 24.7.2014 Vzhledem ke skutečnosti, že bude lávka umístěna v záplavovém území toku Jordán již při průtoku Q20, je lávka navrhována s krátkými nájezdy, aby nedocházelo k omezenÍ průtočného profilu inundací.
...... s navrhovaným záměrem souhlasíme.

20.3.2013
Telefónica ČR
3 podmínky a souhlas realizací stavby

21.3.2013
Policie České republiky, Hradec Králové
.... souhlasíme ... a nemáme námitek...

28.3.2013
ČD - Telematika - SŽDC,s.o. OŘ Hradec Králové
V prostoru nové stavby je vedena trasa telekomunikačního kabelu dálkové sítě SŽDC,s.o. O vytyčení požádeite pracovníky SKS Česká Třebová před započetim zemních prací na základě objednávky.

11.4.2013
RWE Hradec Králové
16ti bodové podmínky budování.

17.4.2013
SŽDC,s.o. ( Správa železniční dopravni cesty ),, Hradec Králové
Se stavbou .... souhlasíme za splnění následujících podmínek: - 9 podmínek.

2.12.2013
Vodovody a kanalizace Htadec Králové
( z tohoto dokumentu pocházejí plány dole )

Projednávaná dokumentace k aktuálnímu datu řeší posunutí novostaby mostu ....
Po změně dokumentace je osa mostu totožná s osou kanalizace pod Jordánem a most je založen pod úrovní kanalizace....

Foto vpravo:
Sloupy základů lávky se rozkročují nad trubou kanalizace. 24.7.2014 (dole) a 29.7.2014


mostek

mostek

mostek

mostek
Pracovníků firmy Stavibet jsem se zeptal, kdy budou montovat lávku, ta se prý ještě nezačala vyrábět.
Tak jsem je popíchnul, že s výrobou asi čekají, jak se jim povedou základy.
Pochopili moji legraci a ujistili mě, že základy budou zhotoveny podle plánu. 22.7.2014
Původní výtok potůčku z čp. 28 je truba pod dělníkem v zeleném, ten nyní vytéká plastovou trubkou vpravo.

základy lávky


Položkový výkaz výměr 17.3.2014
Akce: Most přes Jordán
Zpracoval: Aleš Balcar – atelier ZALUBEM,

(z dopisu: ,,Neberte tyto ceny nijak závazně." )

SO-01 Mostek
Zemní práce 13 861
Zakládání 45 972
Ostatní práce, přesun hmot 22 048
Zámečnické konstrukce 209 060
Celkem bez DPH 290 941

SO-02 Chodník
Zemní práce 19 480
Konstrukce vozovky 156 688
Ostatní práce, přesun hmot 31 712
Celkem bez DPH 207 880

SO-11 Osvětlení
Zemní práce + Zakládání 4 926
Zámečnické konstrukce 25 383
Elektromontáže 49 500
Celkem bez DPH 79 809

Cena celkem bez DPH 578 630
DPH 19% 109 940
Cena celkem včetně DPH 688 570


mostek
21.7.2014 začala další etapa výstavby přemostění potoka Jordán.
Na protější straně je již hotový, oplocený výkop základu lávky, na obr. nahoře je vidět jeho hloubka.

mostek mostek
Záklopka trubky a práce na obložení druhého břehu dne 24.6.2014.

lávka

Zápisy z jednání zastupitelstva Holohlav:

17.12.2012
Zastupitelstvo obce projednalo změny trasy chodníku vedoucího přes potok Jordán do ul. U Jordánu. Původní trasu, která měla vést v trase kanalizace, není možné z důvodu dodržení 1,5 m ochranného pásma dle požadavku VAK HK realizovat. Se změnou trasy souvisí i výkup částí pozemků, které nejsou v majetku obce Holohlavy.


25.3.2013
Zastupitelé projednali postup při směně pozemků ve vlastnictví Obce Holohlavy o celkové výměře 348 m2 ve vlastnictví ing. Jaška o celkové výměře 288 m2 , které jsou potřebné pro vybudování chodníku mezi ul. U Jordánu v obci Holohlavy a ul. Eduarda Karla ve Smiřicích.
Po projednání rozhodli zastupitelé směnit pozemky bez doplatku za rozdíl 60 m2 směňovaných pozemků.


28.4.2014
Zastupitelstvo obce na základě doporučení výběrové komise ve složení Jiří Matějček, Petr Jarina a Ing. Jiří Škrabka schválilo firmu STAVIBET s.r.o. k provedení mostní konstrukce přes potok Jordán včetně připojovacích chodníků za cenu 813 276,- Kč vč. DPH.
Tato firma podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídku ve srovnatelných technologických postupech jako ostatní účastníci výběrového řízení.

Foto vpravo:
Výtok z druhé strany potoka je také v zemi. 21.6.2014mostek mostek
Pro zvědavé kluky: ještě čistý kanál.
Vpravo ulička mezi ploty, pohled z ulice U Jordánu. 19.6.2014

mostek
19.6.2014

mostek
Jedna strana je hotová, bagr se přemístil na druhý břeh. 19.6.2014

mostek
14.6.2014

mostek
Příprava na betonování výtoku 11.6.2014

mostek mostek
11.6.2014.

mostek mostek
10.6.2014.

mostek
Začátek prací 10.6.2014.

mostek
Umístění nově budovaného mostku. 26.4.2014