Smiřice a Holohlavy - meliorační družstvo a meliorace

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Millerovi za půjčení materiálů z archivu jezu. Další zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.Cís. král. místodržitelství v království Českém.
V Praze, dne 10. července 1909. Čís. 105.686
Obecnímu úřadu v Holohlavech, p. Smiřice.
   K žádosti melioračního družstva v Holohlavech povoluje c.k. místodržitelství na základě výsledku provedeného stručného vodoprávního řízení po rozumu §§ 17, 42, 76, 86 a 87 zákona ze dne 28. srpna 1870, čís. 71 z.z., aby jmenované družstvo provedlo navržený projekt meliorační, záležející v povodnění luk v katastrální obci Holohlavech ve výměře asi 12 1 ha vodou přiváděnou z řeky Labe a v úpravě potřebných odpadů podle předložených plánů a připojeného popisu, za těchto podmínek:
   1.) Provedení staniž se přesně podle předložených a schválených plánů.
   2.) Čerpání dějž se motorem o síle as 4 – 5 k.s., jímž poháněna budiž centrifugální pumpa čís. 7 dle cenníku firmy Wohanka a spol. v Praze, o světlosti ssacích rour 210 mm, jež vyčerpá za 1 minutu 4000 l vody, čili 1 sek. 66.6 l.
   3.) Vyjádření expositury c.k. ředitelství pro stavbu vodních cest ze dne 27. dubna 1909, čís. 1495 – jehož opis se pro žádající družstvo připojuje – o způsobu a míře odvádění vody z Labe družstvem v případě úpravy, pokud se týče kanalisace Labe béře c.k. místodržitelství na vědomí s tou výhradou, že způsob a poměr užívání vody družstvem k žádosti jeho upraví, jakmile se k provedení úpravy, pokud se týče kanalisace Labe v těchto místech přikročí.
   Výhrada tato musela býti činěna, poněvadž žádný dotýčný projekt regulační, pokud se týče kanalisační dosud ani k projednání předložen ani schválen nebyl.
   K ochraně zájmů dolejšího mlýna na Labi firmy Šimon Klein a synové, č.p. 110 ve Smiřicích stanoví se dále na základě dohody stran, při jednání docílené.
   4.) Družstvo smí bez náhrady povodňovati tehdy:
   a/ když voda bude přetékati přes vodoprávně povolené nástavky na jezu mlýna p. Kleina.
   b/ když budou vytaženy jalová stavidla u mlýna p. Kleina.
   5.) V době, když výška vody nepřesahuje hranu právoplatně schválených nástavků na jezu mlýna Kleinova, je družstvo povinno nahraditi jemu za jednu čerpací hodinu obnos 50 h.
   6.) Vodní družstvo je povinno, dobu čerpání majetníkům mlýna Smiřického vždy ohlásiti.
   Podmínky tyto byly stanoveny jednak z důvodů zájmů veřejných, jednak na ochranu zájmů soukromých a projevilo družstvo s nimi souhlas.
   Námitek jiných proti projektu předneseno nebylo: Josef Voženílek, jako majitel dolejších mlýnů v Předměřicích prohlásil, že vzhledem na nepatrný rozsah a nepatrné množství vody pro tento projekt potřebné nečiní žádných námitek proti projektu, že však toto jeho stanovisko není závazným a nemá býti praejudicem pro budoucí snad podobné podniky, jež by zařízeny býti měly a ve příčině kterých si vyhražuje všecky námitky k ochraně svých vodních práv.
   Další zájmy soukromé budou projektem dotčeny pouze potud, pokud jde o zřízení služebnosti, nutných ku jeho provedení.
   V té příčině uznává c.k. místodržitelství, aby zřízeny byly tyto služebnosti:
   a) Služebnosť sváděti vodu z povodněné plochy do odpadů O1 a O2, náležejících Nejv. rodinnému fond. panství ve Smiřicích, jakož služebnost vyčištění těchto příkopů.
   b) Služebnost svádění vody do silničního příkopu S6 okresní silnice č. parc. 495 Černožické-Smiřické a procídění téhož příkopa a dále služebnost zřízení a trpění dvou syfonových podvedení z cement-betonových trub pod tělesem silničním v rozměrech 50 a 60 cm průměru.
   c) Dále uznává se za výhodno použití varianty B tj. s vynecháním dolní studně čerpací a spojení povodňovacích náhonů N2 a N8 v jeden celek prodloužením prvnějšího pes pozemek č. parc. 200 náležející paní Anně Bekové ve Smiřicích. K tomu účelu třeba zříditi služebnost náhonu po jmenovaní parcele na ploše 105 čver. sáhů.
   Náhrada za zřízení této služebnosti stanoví se částkou 80 h za 1 čtver. sáh.
   Ve příčině náhrady za služebnosť pod písmenou a uvedenou, dohodne se družstvo se správou velkostatku soukromě.
   Ve příčině služebnosti pod písmenem b prohlásil zástupce okresního výboru Jaroměřského, že nečiní žádných námitek proti potřebnému použití silnice Černožické-Smiřické s podmínkou, že družstvo úpravu samo si provede, okresu z toho nijaké výdaje nevzniknou, veřejná frekvence nijakým způsobem nebude rušena, a silnice přesně dle předpisů do dřívějšího stavu uvedena. Náhrady okres nežádá.
   Nutnost, zříditi tyto služebnosti, vyplývá z výsledku místního šetření, kterým bylo prokázáno, že podnik bez nich účelně provésti se nedá; ostatně nebylo proti jejich zřízení žádných námitek učiněno.
   Také náhrada výše určená byla stanovena při místním šetření, kde pozemek oceněn byl na 1 K 20 h za 1 čtver. sáh a za zřízení služebnosti uznána náhrada 2/3 této ceny přiměřenou.
   Pokud při řízení Josef Andrejsek, člen obecního zastupitelstva obce Smiřic jménem vlastním a za obec Smiřice odmítl státi se členem družstva, uznává se po rozumu §§ 54 a 93 al. 2 cit. zákona o právu vodním, že Josef Andrejsek ve Smiřicích, jako vlastník pozemků č. parc. 234 a 235 v Holohlavech jest povinen k družstvu s pozemky těmito přistoupiti, poněvadž zákonem předepsaná většina pro projekt jest tu, podnik účelně a úsporně bez ponechání těchto pozemků v projektu v zájmu družstevním provésti se nedá a neodůvodněno by bylo, aby vlastních těchto pozemků měl z navržené meliorace prospěch, aniž by byl povinen na ni přispívati. Obec Smiřická na podniku vůbec zájmu nemá.
   Z výnosu tohoto lze do 14 dnů od doručení podati u c.k. místodržitelství odvolání k c.k. ministerstvu orby.
Za c.k. místodržitele – podpis.
meliorace
Přehledná mapa závlahového podniku vodního družstva Jaroměř - Smiřice n./ L.
První modrá linie vpravo od Labe má popis O6, až vpravo O5 - ta se spojuje s ,,Upravený potok Smržovský".
Vlevo O3 tekoucí přes Holohlavy je potok Jordán, ten po spojení s O2 se mění na O1 a přes přeložení ( červeně )
se dostává do Mlýnského náhona. Blíže k Labi je čárkovaně naznačena linie O1 s popisem ,,politickou pochůzkou zrušený"

meliorace
Příkopy vedly po poli. Dne 27.4.2008 po nich není ani stopa. Snad jen příkop podél železniční tratě.
Je zde postavená teplárna ( vlevo ) a sklad.

melioracemeliorace
Vzadu je vidět teplárna v Černožicích. + Podobných stavidel bylo na poli více.

melioracemeliorace
Toto je již novodobá kanalizace. Traktorista asi zaspal za volantem.
Napříč polem proudí v trubkách slabý potůček. Na fotce nahoře jsou vlevo vzadu vidět poklopy kanálu.

meliorace
Pohled z náspu železniční trati ke Smiřicím.


Další meliorace

meliorace
Pohled na louku před Jordánem. Zde byly také pokládány meliorační trubky.

meliorace
Náhradní meliorace za Labem ( od Smiřic ),
projekt podniku Stavoprojekt, národní podnik Hradec Králové. Na složce je připsané datum 1952.
Vlevo nahoře se kříží N-8 a O-6 s popisem: Km 0,450 aquadukt N-8 nad odpadem O-6 se stupněm n-0,50 m.
Vedle nápisu N-7 je místo nazvané ,,NA ŠUDOVĚ".
Vlevo od nápisu ODPAD ,,O4" je nápis Nápustný objekt".