Smiřice - most u kostela

Zdroj: smiřický a Okresní archív Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuu kostela
Model Smiřic ukazuje dobře mosty u kostela.
Labe se dělilo na část tekoucí přes jez (na obrázku nahoře doprava) a část k vodnímu mlýnu (doleva),
přebytečná voda z Mlýnského náhonu odtékala kolem kostela zpět do Labe.

u kostela
Tato část města je často zobrazována na pohlednicích.

u kostela
Kulturní dům Dvorana s Jalovým odpadem vpředu a mostem vpravo.

u kostela
Pohled ke kostelu.

u kostela

u kostela
Městský hotel, Městský úřad, železný most a jez.

u kostela
Pohled z mostu směrem do města 1945 - 1948. Na směrovce je Černožice 2 km.

u kostela

u kostela
Foto Jaroslav Litomiský.

u kostela
Foto Jaroslav Litomiský.

u kostela
Foto Jaroslav Litomiský.

u kostela
Foto Jaroslav Litomiský.

u kostela
Foto Jaroslav Litomiský.

Zápis ve smiřické kronice:
Na podzim 1948 provedena dobrovolnou brigádou občanstva demontáž železného mostu a dřevěného jezu u zámecké kaple na náklad MNV.
Vzniklý prostor zavezen tak, že provoz na okresní silnici nebyl přerušen.u kostela
Účet za zhotovení lávky u kostela.


Smiřice dne 20. listopadu 1898
   Účet pro slavnou městskou obec Smiřice (lávka u kostela)
   Lávku železnou, dle rozpočtu mého jsem provedl a zhotovil, z následujících předmětů.
   2 nosiče 13.20 m váží 1086 á 13 zl – 141 zl 18 kor.
   u kostela 26 vlnitých plechů tombírovaných váží 963 kg á 25 zl – 240,75
   8 šroubů 300 krát 22 s matkami - 9 zl
   Dovozné za nosiče (2 vagony) – 16,24
   Dovozné za plechy – 8,19
   Dovozné z nádraží do dílny – 1,60
   Za nátěr minisový(?) a šedý, za opěry, a jich upevnění, potřebné šrouby menší s matkami (38 kusů) s výměnou železa starého jež se částečně upotřebilo, zábradlí nastaveno, atd. práce s výdělkem – 28 zl.
   Oprava dř. sloupu, plechem obložil – 60 K
   Drát ostnitý natažen a tyč témuž upevnil 2,50
   Za vše 448,06 zl.
   V úctě veškeré znamená se Vojtěch Kulhánek
   Vyplacené obdržel Vojtěch Kulhánek – Josef Lefnar, V. Kottland, Hojný

Smiřická kronika:
   V roce 1891 zřízena nákladem 104 zl 15 kr i druhá železná lávka při mostu u kostela; od ní pak byl položen i nový široký chodník kolem kostela k zámku a k rohu domu Malburgova. V létě tohoto roku a částečně i v r. 1892 firma Šimon Klein a synové provedla dlažbu obecní silnice z hlavní (okresní) silnice od mostu u kostela až na most u mlýna, vyžadující nákladu zl 679.97 ř.č.; na toto dláždění přispěla obec částkou 330 zl. Rovněž nákladem obce byly vydlážděny oba postranní růžky této cesty.

Vložený obrázek:
Ke vchodu do Dvorany vedla také lávka. Elektrofikace byla zahájena v roce 1912, ve stejném roce byla postavena Dvorana.V Libni u Prahy, dne 12. listopadu 1901.
   Slavný městský úřad Smiřice.
   Rekonstrukce mostu a lávek.
   Dovolujeme si tímto zdvořile oznámiti, že současně upozorňujeme sl. okresní výbor v Jaroměři na nynější výhodnou dobu pro rekonstrukci dřevěného mostu u městského hostince ve Smiřicích, poukazujíce na nynější poměrnou láci železa a nabízíme sl. okresnímu výboru svých služeb ku provedení plánů a rozpočtů na železnou konstrukci tohoto mostu, aby na základě nich mohl se o provedení konstrukce usnésti. jelikož tento příhodný čas nebude míti dlouhého trvání, poněvadž jest pravdě podobno, že se železářský kartel v nejbližší době opět sestoupí a ceny železa se opět zvýší, vyžádali jsme si od sl. okresního výboru co nejrychlejší zprávu o tom, má-li náš inženýr za příčinou potřebného měření do Smiřic přijeti.
   Při této příležitosti dovoluje si poukázati k tomu, že městské lávky vedle dotýčného mostu jsou ve stavu chatrném a nabízíme též sl. městskému zastupitelstvu svých služeb v tom smyslu, že by náš inženýr při své návštěvě též co jest potřebí ku rekonstrukci zmíněných chodníků změřil a o úpravě lávek se dohodl a jsme pak ochotni si městskému zastupitelstvu předložiti bezplatně náčrtek a rozpočet na železnou konstrukci.
   V naději, že o laskavém přijetí této naší nabídky dostane se nám brzkých zpráv, znamenáme
   s veškerou úctou Bratři Prášilové a spol.
-----------------
30. prosince 1901:
   Rekonstrukce lávek.
   Odvolávajíce se k dopisu našemu ze dne 12. listopadu t.r. a ústnímu jednání našeho inž. pana Tůmy dne 9. t.m. ve Smiřicích, předkládáme tímto rozpočet na rekonstrukci obecních lávek vedle obecního mostu přes labské rameno u kostela ve Smiřicích a v příloze zasýláme příslušný náčrtek.
   Konstrukce lávek jest úplně neodvisla od konstrukce okresního mostu a přepíná Labské rameno bez jakékoliv střední podpory. Jak z přiloženého náčrtku jest patrno, liší se obě alternativy A a B od sebe šířkami lávek a sice jest v alternativě A ponechána šířka obou lávek tak jak nyní jsou, avšak v alternativě B šířka lávky ležící vedle mostu po vodě obnáší 4,5 místo nynější šířky 2,5 m.
   Podlaha lávek navržena jest z vrstvy betonové na žlábkových železech. Zábradlí navrhujeme tyčkové.
   Od jízdní dráhy okresního mostu odděleny jsou lávky hlavními nosníky mostní konstrukce, které vyčnívají as 35 cm nad podlahou lávek, kterážto opět nad jízdní dráhou mostu asi i 15 cm vyvýšena jest. Při tomto uspořádání bude záhodno u konců hlavních nosníků mostní konstrukce ponechati ozdobné kamenné sloupky a sice asi těchže místech, kde jsou nyní,neboť by jinak mohl za tmy chodec o konce nosníků klopýtnouti.
   Úhrnná váha lávky proti vodě i po vodě obnáší:
   při alternativě A asi …. 15450 kg.
   při alternativě B asi …. 20750 kg
   a nabízíme 100 kg těchto konstrukcí za …. K 42.-
   Tato cena je pro však nás závaznou jen v tom případě dostaneli se nám ct. objednávky na tato konstrukce nejdéle včetně do 15. ledna 1902, což vyhražujeme si nejen z té příčiny, že každým dnem lze očekávati stoupnutí cen materiálu, ale i za tím účelem, abychom mohli začíti s montáží během měsíce března, v té době budeme montovati zmíněný okresní most. V této jednotné ceně obsaženo jest vypracování podrobných plánů. spracování všech součástí konstrukce v naší továrně, dovoz jich až ku staveništi, postavení a odstranění montovacího lešení, úplné smontování a trojnásobný nátěr olejovou barvou.
   Üpravu pilířů, zabetonování jízdní dráhy a vůbec všechny ostatní v obor náš nespadající práce stavitelské, se zřízením lávek a zábradlí souvisící, jakož i případnou zatěžovací zkoušku obstarali byste na vlastní náklad.
   Za odborné provedení železné konstrukce ručili bychom po dobu jednoho roku po smontování kaucí v obnosu 10 % z rozpočtové sumy, kteroužto kauci složili bychom po ct. objednávce v cenných papírech sirotčí jistoty.
   Dodací lhůtu úplně smontované železné konstrukce stanovíme do 15. dubna 1902.
   Vyrovnání účtu našeho vyžádali bychom si s 50 % po přijmutí konstrukce v naší továrně, zbytek pak po skončeném montování. V případu pozdějšího placení nahradili byste nám 5 % úrok z prodlení.
   V každém případě pak očekáváme brzkých zpráv, bychom mohli případným dalším přáním vyhověti a hledíce s potěšením ct. objednávce vstříc znamenáme

u kostela
Plán z prosince 1901 - část s alternativou A


13. ledna 1902:
   ….váha lávek ….. udaná v naší ofertě ze dne 30. prosince m. r. vyšetřena byla na základě přesného výpočtu pevnosti a s ohledem na solidní provedení lávek, při čemž jsme však nikterak nepřeháněli, naopak nesla se snaha naše k tomu, aby oferta naše byla přijatelna, aniž bychom však první zásadu naší, posloužiti věcí v každém ohledu dobrou a trvanlivou, porušili.
   Jelikož však přes to zdá se Vám celkový náklad příliš značným, navrhujeme tímto, byste použili dřevěné podlahy pro lávky čímž by se náklad na železnou konstrukci značně snížil. Podlaha zřídila by se z fošen 5 cm silných běžících směrem lávky a přes příčně pražce,které by spočívaly na nýtovaných nosičích.
   Jelikož dále hodláte použiti při rekonstrukci nynějšího zábradlí odpadá tím též váha nového zábradlí 1420 kg a jeví se výsledek výpočtu váhy pro tento spůsob uspořádání následovně: Váha železné konstrukce nosičů, příčných spojek a šroubů ku připojení pražců k nosičům:
   při alternativě A (šířka lávky proti vodě 3.0 m, šířka lávky po vodě 2.5 m) as --- 7500 kg.
   při alternativě B (3.0 m / 4.5 m) as ---11100 kg.
   Při tom předpokládáme, že lávky přepínají opět rameno labské bez jakékoliv střední podpory a ujišťujeme, že právě tak jako při uspořádání vytknutém v naší ofertě, každé další snížení váhy znamenalo by nejen přemáhání materiálu ale mělo by hlavně v zápětí značný průhyb nosníků a škodlivé i nepříjemné houpání lávek při přecházení chodců. ...........
-----------------
28. května 1902
   Poznamenali jsme si s díky Vaši ct. objednávku ze dne 27. t.m. na železnou konstrukci městských lávek přes mlýnský náhon vedle okresního mostu u kostela ve Smiřicích, dle náčrtku a alternativy B, který jsme s nabídkou naší dne 30. prosince m.r. sl. městskému úřadu zaslali.
   Konstrukci tuto dodáme dle písemného přání Vašeho bez zábradlí a následkem toho obnášeti bude bude váha její asi 19330 kg a zaúčtujeme každých 100 kg za K 40.50 v kteréžto ceně obsaženo jest dle výše uvedené nabídky naší, vypracování podrobných plánů, spracování všech součástí konstrukce v naší továrně, dovoz jich až ku staveništi, postavení a odstranění montovacího lešení, úplné smontování a trojnásobný nátěr olejovou barvou.
   Úpravu pilířů, zabetonování jízdní dráhy a vůbec všechny ostatní v obor náš nespadající práce stavitelské se zařízením lávek souvisící, jakož i případnou zatěžovací zkoušku a práce souvisící s připojováním zábradlí, obstaráte na vlastní náklad.
   Za odborné provedení ručíme po dobu 1 roku po smontování kaucí v obnosu 10% celkové sumy. Kauci zašleme zítra, dne 29. t.m. v cenných papírech sirotčí jistoty.
   Konstrukci dodáme a smontujeme s největším urychlením; lhůta udaná v naší ofertě ze dne 30. prosince 1901 jest ovšem promeškaná.
   Vyrovnání účtu našeho stane se s 50% po přijmutí konstrukce v naší továrně, zbytek po skončení montování a v případě pozdějšího placení nahradíte nám 5% úrok z prodlení.
   V případě okamžitého bezodkladného zapravení celkového obnosu, kterýž beze srážky činí 193.3 krát 40.5 - K 7828.65 povolíme Vám dle ústního ujednání ze dne 24. t.m. s Vašim ctěným panem starostou p. J. Hajným (má být Hojným – pozn. P.) 2% pokladniční srážky.
   V závěrečné účtu vyrovnal by se pak rozdíl, povstalý zjištěním skutečné váhy.
   Ohledně městského mostu a lávky u mlýna pana S. Kleina očekáváme brzkých ct. zpráv a těšíme se na ct. objednávku Vaší
-----------------
Bratři Prášilové a spol. 29. května 1902
   Dodatkem k našemu uct. dopisu ze dne včerejšího, dovolujeme si v příloze zaslati kauci na dodání lávek …. sestávající ze 4 kusů stříbrné renty …. s kupony od 1. července 1902 a zl. 100,- nom. hod. K 800
-----------------
1. srpna 1902
   ….......železná konstrukce …. bude v naší továrně v sobotu, dne 16. t.m. k laskavému přijmutí připravena. Montovací lešení zřídí nám ing. p. Hellmann v Jaroměři, kterého jsme současně požádali, by bylo lešení do 18. t.m. postaveno a prosíme, vhledem k Vašemu ct. dopisu ze dne 24. m.m., by i s Vaší strany veškeré nutné práce byly do 18. t.m. vyřízené. …...

Bratři Prášilové a spol.
16. srpna 1902 byly odeslány dva vozy s materiálem do Smiřic.
Vezl je pan Josef Michal, povozník ve Smiřicích.


25. srpna 1902
   Doručitel tohoto listu náš montér Frant. Vlasák, jest vyslán s četou dělníků ku smontování železné konstrukce námi dodané lávky u kostela ve Smiřicích.
   S veškerou úctou Bratři Prášilové a spol

u kostela
Železná konstrukce městských lávek vedle nového okresního mostu přes mlýnský náhon u kostela ve Smiřicích.
Praha - Lineň v červenci 1902 - Bratři Přášilové a spol
Nahoře: Lávka proti vodě, dole: Lávka po vodě, vlevo: K nádraží.


7. prosince 1902
   …...
   Na přiloženém bílém pláně jsou kvádry ve zdivu (pod ložními deskami travers) naznačeny červenou barvou a též jsou kotovány, ovšem jsou co do velikosti jisté menší změny přípustné. Při uložení těchto kvádrů račte bráti zřetel k tomu, by hořejší jich plocha, na kterou naší konstrukci uložíme, byla položena do téže výše, jako hořejší plochy kvádrů při sousedním okresním mostě.
   Plochy ony musí býti úplně srovnané, by litinové podklady (v pláně modře položené) zplna ležely. Pokud kvádry při smontovaném již okresním mostě překáží uložení nových kvádrů pro nejblíže se nacházející traversu lávky, připouští se, by tyto poslední byly o potřebnou míru posunuty, však ostatních 6 kvádrů musí býti přesně dle našeho plánu ve zdivu osazeno.
   Vyzdívka nad kvádry až pod žlábky budiž provedena až po osazení travers a může býti skončena stejným časem, kdy my montáž provedeme.
   S veškerou úctou Bratři Prášilové a spol

1. září 1902
   Potvrzujíce s díky příjem ct. listu Vašeho ze dne 31. m.m. dovolujeme si sděliti, že jsme dvojí šedý nátěr konstrukce lávky svěřili ku provedení p. Tom. Profesovi, natěrači v Praze, kterého jsme současně vyzvali, by s prací tou ihned započal.

u kostela
Lávka proti vodě. - Nosič A, Nosič B, Omezení betonu, Příčný řez, vlevo: Lože.

u kostela
Půdorysy obou lávek.

3. prosince 1903
   Jelikož ručení za dodanou lávku …. již uplynulo, prosíme o vrácení naší kauce, uložené dne 29.května 1902 a znamenáme
s veškerou úctou Bratři Prášilové a spolFrantišek Horák Slavné Městské Radě ve Smiřicích
   Nížepsaný dovolují si tímto podati slušnou nabídku na zhotovení postavení železných lávek vedle mostů okresních, která Slavná městská Rada zadati hodlá.
   Jelikož mi ale Slavným Purkmistrovským úřadem žádné bližší vysvětlení sděleno nebylo, dle kterého by se bez větších výloh přesný rozpočet zhotoviti dal, ačkoliv jsem zanášel tento sestaviti, avšak u vědomí že při zařízení acetylenového světla v městském hostinci bylo přesně dle mých návrhů a udání zhotoveno však jiným pánem Oferentem, který nižší sumu podal. … a neb po zadání práce jsem ochoten stejné podmínky dodržet jako každý jiný Oferent, avšak za ceny oferty pro kterou se Slavné městská Rada rozhodne slevím 2 % pravím dvě procenta a činím slušnou žádost na Slavnou městskou Radu by mi práce tu laskavě zadala.
   A jako důvod na který Slavná městská Rada zřetel vzíti ráčiž uvádím že jsem na prácich konstrukčních ve velkých továrnách pracoval, a dále že ani můj Otec ani já jíž po 9 roků žádnou obecní práci nedostal, ačkoliv bych rád jako obecní poplatník dvou živností a sice zámečnické a koncese, též nějakou práci obdržel.
   ….Očekávaje hojných rozkazů ostávám v hluboké úctě oddaný
   František Horák
Rudolf Hrazdílek
---------------------

Rudolf Hrazdílek,
zámečnictví, výroba železného nábytku a dětských vozíků ve Smiřicích nad L. (Království České)
nabízel také 5.5.1902 zhotovení lávek.

Václav Volt ---------------------

Václav Volt
, stavitel ze Smiřic, nabízel postavení železobetonové lávky:
Příklad ceny za výkop základů: za 1 m3 s odvežením do vzdálenosti 15 bm se vším 6 Kč krát 8,9 m3 = 53.40 Kč

Nedodržený terním výstavby mostu:

Obecnímu úřadu v Smiřicích.

   Za příčinou přestavby mostu přes mlýnský náhon u kostela v Smiřicích, kteráž prováděna bude počínaje dnem 1. dubna t.r.m bude jízda přes tento most pro veškerý povozy po několik dní uzavřena. Dva tři dny před 1. dubnem bude nynější most stržen, ložní kvádry položeny, načež po 1. dubnu položena bude nová železná konstrukce na most.
   Poněvadž přerušení jízdy pouze po několik málo dní trvati bude, nezřídí okresní výbor žádného provisoria, za kterouž příčinou již nyní o tom obecnímu úřadu věděti dáváme žádajíce, aby zavčas veřejně vyhlásil početí přestavby mostu a obyvatelstvo upozornil, by pro několik dní, co přestavba trvati bude, případné disposice si učinilo, by přerušením jízdy nikomu škoda nevznikla.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 26. února 1902 náměstek okr. starosty - podpis