Smiřice - most vedoucí do Liebigovy třídy

Zpět na hlavní stránku

Zdroj: Okresní archív Hradec Králové.Mezimostí
Mapa Císařských povinných otisků z roku 1840 ze stránky archivnimapy.cuzk.cz ukazuje prostor tzv. Mezimostí.
Vlevo do Smiřic příjíždíme na první most u Schiefnerů (bývalá prodejna čp. 75) přes potok Jordán přitékající od Holohlav,
míjíme popisovaný most a přijedeme na most vpravo, tomu se říkalo ,,u sochy Svatého Jana"


Liebigova třída Koncept dopisu z úřadu města do smiřického cukrovaru:

   Slavnému ředitelství cukrovaru v pronájmu Jindřicha Beniese zde.
   Most vedoucí přes potok „Jordán“, u domu čp. 75 do Liebigové třídy, který sl. ředitelství cukrovaru v dobrém stavu udržovati povinné jest, nachází se nyní v takovém špatném stavu, že hrozí nebezpečí spadnutím.
   Z ohledu policejních, vyzývám tímto sl. ředitelství cukrovaru aby neodkladně a to ještě během tohoto týhodno takové opatření se učinilo, by veřejné komunikaci a bezpečnosti úplně bylo vyhověno, jinak by si možno následky sl. ředit. cukrovaru sobě přičísti muselo.
   26.6.1890


Vpravo je výřez z pohlednice:    V popředí stojí děti na popisovaném mostěOdpověď na výše uvedený dopis:

Slavnému purkmistrovskému úřadu ve Smiřicích
   Na základě ctěného přípisu z 26.6.1890 slavného úřadu purkmistrovského,ve kterém ztěžuje si na chatrnost mostu vedoucího blíže domu č.p. 75 ve Smiřicích přes potok Jordán a zároveň závodu zdejšímu se za povinnost ukládá aby přičinil se o nutnou opravu tohoto objektu, dovolujeme sobě svoje stanovisko v této věci následovně objasniti.
   Na základě právních listů pocházejících jednak z let 1871, 1872, pak 1874 a 1875 stalo se dohodnutí mezi městem a tehdejším majitelem velkostatku smiřického,že tomuto povoleno odebírati vodu pro cukrovar potřebnou přímo z potoka Jordánu a byl majitel velkostatku oproti tomu, když by tuto vodu k zmíněným účelům odebíral,povinnen svrchu zmíněný most postaviti a udržovati.
   není nám podrobně známo z jakých příčin velkostatek smiřický používání vody z potoka „Jordána“ úplně zanechal, jsme si však úplně toho vědomi, že my sami vody této nikdy pro závod zdejší používati nebudeme.
   Tímto faktem mění se dle úsudku právníků i závazek zdejšího velkostatku, potažmo souvisíjího s ním cukrovaru v tom smyslu,že by vydržování tohoto mostu dle práva příslušelo vlastně jen městu, neboť závazek jakýkoliv nikdy jednostraným býti nemůže. V případu tomto odpadlo však užívání vody z Jordánu a tím ničí se i povinnost cukrovaru most dříve již naznačený vydržovati..-
   Předeslavše tohoto pouze k objasnění věci, ne však zatím účelem, že bychom však za všech okolností a naprosto příspěvků platiti svých k opravě zmíněného mostu odepříti chtěli – jdeť nám dobrá vůle a shoda nadevšecko a procesů vzdalujeme se zásadně – dovolujeme sobě v následujícím slavnému úřadu purkmistrovskému učiniti následujících návrhů:
   Po bedlivém zhlédnutí a vyšetření způsobu stavby a rozměrů dosud stávajícího mostu shledali jsme, že lze objekt ten v dosavadních rozměrech a při zachování prvotní nosnosti úplně zrekonstruovati nákladem zl. 229.56.
   Most takový však nevyhovuje ani časové potřebě, ani pohledům vzhlednosti, kterých v hlavní ulici města přec šetřiti dlužno, a proto byli bychom u uvážení značných vydajů jichž obec Smiřická ku zvelebení města podniká, ochotni přispěti k přestavbě tohoto mostu pevným obnosem zl. 300.- za následujících podmínek:
   Že poskytnutím tohoto, neb jakéhokoliv jiného příspěvku ku přestavbě neb opravě tohoto mostu nemá býti praejudikováno našemu svrchu naznačenému právnímu stanovisku.
   2. že v obnos ten zahrnuty budou výlohy stavší se na onom mostě v čase dosavadního nájmu zdejšího c. a k. cukrovaru,
   3. že most nový bude zařízen tak jak toho ne prospěch náš – nemámeť sami na tom pražádného interesu zdaž objekt tento stává čili nic – leč jak toho zájem města vyžaduje, totiž, aby zařízena byla jízdní dráha více u prostředí protější Liebigovy třídy, aby po obou stranách jízdní dráhy byly vyvýšené chodníky pro pěší a most sám aby byl sešířen z dosavadních 3.8 m. na 5.0 m – vzhledem k chodníkům.
   pohled na most z Liebigovy třídy 4. Aby přestavba tohoto mostu odevzdána byla v našem srozumění rukoum povolaného odborníka který by byl dostatečnou zárukou, že stavba řádně, pečlivě a svědomitě provedena bude. 5. Poněvadž most sešířený a chodníky opatřený, dle zhotoveného rozpočtu vyžadovati bude náklad zl. 356.55 okrouhle zl. 360.- přestavba mostu v dosavadních rozměrech však nejvýš zl. 229.56 státi může, nemá být na závadě zdejším po čas trvání nynějšího nájmu vymáháno příspěvků vydražovacích než v poměru 130 ku 230.
   K. př. když by později objevila se na novém mostě nutnost opravy jež by stála, řekněme zl. 60.-, má k tomu přispěti město dle rovnice 360:60=130:x
   X=zl. 21.66
   cukrovar 360:60=230:x
   X=38.33 zl.
   6. Závodu zdejšímu přísluší stejně jako sl. městské radě právo dohledu na dodávku řádného materiálu, jakož i patřičné práce.
   Předkládajíce tyto své návrhy k uvážení, nadějeme se, že slavný úřad purkmistrovský lask. nazná, že nám aspoň na dobré vůli neschází přispěti vždy seč v našich slabých silách podnikům obecně užitečným, najmě pak místním.
   V Rodově dne 24.ho července 1890

Vložený obrázek ukazuje most z pohledu od Liebigovy ulice.Odpověď na další upozornění na kritický stav mostu:

Slavnému úřadu purkmistrovskému ve Smiřicích.
   Úctivým přípisem naším ze dne 24.ho července 1890 učinili jsme po náhledu našem slušný návrh k pořízení nového, časově zařízeného mostu do třídy Liebigovi vedoucího.
   V sezení sl. zastupitelstva obecního dne 7. srpna 1890 byly slušné a oprávněné podmínky naše zamítnuty a pouze navržený námi příspěvek ku postavení mostu přijat.-
   O usnesení tomto byli jsme předem ústně, pak k naší žádosti sdělením výtahu dotyčného protokolu, jež nám dne 6 t.m. doručen byl, úředně zpraveni.
   Jsouce zaměstnáni v čase nynějším pilnými přípravami ku kampagni v brzku počínající, nebylo nám posud lze k onomu usnesení se sl. zastupitelstva přihlédnouti.
   Zatím doručen nám byl dnem včerejším nový přípis sl. úřadu purkmistrovského, kterýmž upozorňujeme se na špatný stav zmíněného mostu a v němž zároveň doslovně řečeno: „Z důvodů těch vyplývajících sl. ředit. cukrovaru aby ještě dnes most onen do takového stavu přivésti dalo, aby odstraněno bylo všecko možné nebezpečí již nyní hrozí, jinak by si nemilé následky, které by prodléváním nastati mohli, sl. ředit. cukrovaru sobě přičísti muselo a činím také sl. ředitelství cukrovaru za možné neštěstí zodpovědným“.-
   Litujíce v zájmu obecném, že podobnými neodůvodněnými nařízeními doposud trvající dobrá shoda obou stran povážlivě by mohla býti poškozena, odmítáme od sebe se vší určitostí všechnu zodpovědnost za možné snad neštěstí jíž by se chůzí neb jízdou po tomto úplně shnilém mostě přihoditi mohla.
   Slavnému úřadu purkmistrovskému musí přec být známo, že tento as v roce 1874 postavený most nemohl shnít a tak zcela sejít teprve za čas nynějšího nájmu c.k. cukrovaru a je v skutku s podívením, že tento most nebyl již aspoň před 3 neb 4 roky řádně shledán a do pořádku uveden. Konečně nevykonáváme my policii místní a je-li most skutečně tak nebezpečný, jest to věcí zcela jiných orgánů aby ne-li chůze, tedy aspoň jízda a honění dobytka po něm byly zakázány.
   Ostatně kdyby sl. zastupitelství v čas se s námi bylo dohodlo, mohl již most úplně nový a nejširším požadavkům vyhovující být dávno postaven.
   Z naší strany nebylo v té příčině ničeho zmeškáno ani zdržováno, že však rozhodně odmítáme veškeré přistipkování na padrť prohnilého objektu tomu nikdo prací stavitelských znalý diviti se nemůže.
   razítko cukrovar Aby věc ukončena byla dovolujeme sobě návrh náš přípisem je dne 24. července 1890 učiněný v plném znění obnoviti, k tomu toliko toho přičiňujíce, že právní ohražení, kterého jsme se stanoviska našeho návrhům našim předeslati museli, nemůže sl. zastupitelstvu nijakž býti na závadu vzhledem k přijetí našich návrhů, vždyť přece v odstavci 5.) řečeného přípisu sami se nabízíme v jaké míře most ten svým nákladem vlastním vydržovati chceme.
   Kdyby po náhledu našem přípis náš zcela objektivně a střízlivě byl býval uvažován, tož dojista nebylo by mohlo být v něm ničeho závadného shledáno a nebylo by také bývalo zapotřebí dalšího šíření se o této věci zcela nevinné a jasné.
   Konečně prosíme ne v zájmu našem leč ve prospěchu města za brzké vyřízení tohoto našeho uct. podání, které kdyby proti všemu očekávání mělo být zamítnuto vedlo by nás k tomu, že bychom postavili na místě mostu již před několika lety sešlého naším nákladem most úplně totožný s mostem stávajícím, čímž bychom aspoň polovici nabídnutého námi příspěvku ušetřili.-
   Ve Smiřicích dne 11.ho září 1890
   Řiditelství nájmu c.k. cukrovaru ve Smiřicích podpis Jarkovský(?)Protokol
   sepsaný dne 29. září 1890 u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích.
   Předmětem jest pronajmutí stavby nového mostu do Liebigové třídy vedoucího v cestě veřejné sestupní dražby pod následujícími podmínkami.
   1. Dražby účastnici se mohou jen odborníci.
   2. Se stavbou musí se hned, jak přítomný protokol bude schválen, započíti.
   3. Stavba musí přísně dle plánu a rozpočtu provedena býti.
   4.Byloliby snad nutno od projektu se uchýliti, budiž to napřed městské radě ohlášeno, více nebo méně práce připočítána nebo odpočítána a dle toho zaplacena.
   5. Ku stavbě určený hmót musí býti dodán v předepsané síle a jakosti úplne zdravý, a musí, než se upotřebí, od komise, k tomu určené shlédnut a schválen býti.
   6. Nájemce musí dbát potřebných opatření, po čas stavby, a činí se za každou, opomenutím toho povstalou nehodou odpovědným.
   7. Stavba musí po stržený nynějšího starého mostu ve 14 dnech tak dalece provedena býti, aby komunikace se započíti mohla.
   8. Kdyby nájemce s započetím stavby a neb s dokončením váhal a tak komunikaci protahoval, má městská rada právo stavbu z relicitovati, po případě jiným dohotovit nechati, veškerou pak tím povstalou škodu na nájemci dobývati.
   9. Nájemce ručí za dodržení přítomných podmínek, zdejší svým známým jměním, cizí pak před dražbou složenou 5% kaucí buď v hotovosti neb v knihách spořitelních.
   10. Dozor na stavbu tu vede městská rada společně s řiditelstvím c.k. cukrovaru aneb od obou jmenovaná komise, jíž nájemce jest ve všem, co stavby se týká podřízen.
   11. Ukončení stavby nájemce ohlásí za kterou po předcházející kolaudací o bezvadném přijetí bude vyplacen.
   12. Veškéré s pronájmem tímto spojené výlohy nese nájemce ze svého.
   13. Za zhotovení nákresu, rozpočtu a opisu jích zaplatí nájemce při dražbě 10 zl.
   14. Ustanovuje se, že mimo plán a rozpočet má se prostřední „žoch“(?) v celé šířce mostu a chodníku prodloužiti, na úplných 8 metrů, a na obou koncích lávky dvěma pilotami podepříti. Na obou stranách zábradlí do Liebigové třídy budíž kamené, na jjedné straně k domku p. Tichýho přiléhající, na druhé straně k plotu zahrady; vycepráce tato se pachtýři dle jednání dražebního, procentuálně nahradí.
   15. Veškeré na stavbu mostu nalézající se hmota, jak starého i nového dříví, zůstane majetkem vydražitele a může jenom nové a zdravé dříví ku stavbě nového mostu tak dalece upotřebiti, když tím pevnost a výměra dříví dle rozpočtu naznačená jakož i stavba celého mostu neuchýlí, nicméně však podléhá upotřebení onoho dříví schválení stavební komise, a sice za částku 20 zl. která potom z rozpočtu k odpočítání přijde.
   Podotýká se že dříví pod mostem s ližinami za podporu mostu starého sloužící, dosud nepřešli v majetek obce ani cukrovaru, jsou vyjmuty z dražby a nesmějí se upotřebiti k svrchu zmíněné stavbě.
   Dále se připomíná, že, jelikož zeď směrem k třídě Liebigově nachází se takovém stavebním stavu, že by na ní mostní trámy s jistotou položiti, odpočítá se tehdy dotyčný náklad na zmíněnou zeď v obnosu zl. 42.82, která z rozpočtu se odpočítá tak že skutečný obnos k projektu postavení mostu z dvěma postranními chodníkami, jeví se na zl. 477.38, nýbrž zl. 434.56. Dle změněného nástinu v čl. 14 uvedeném, zvýšuje se rozpočet … 30.-, jeví se celková suma zl. 464.56.
   Od toho se odpočítává cena za starý hmot mostu … zl. 20.- jeví se tudíž vyvolávací cena na zl. 444.56.
   K vysvětlení podotýká se že původní rozpočet jak ředitelství cukrovaru, tak i obecním zastupitelstvu předložen byl bez postranních chodníků projektovaný, kterýž náklad vypočítán byl na zl. 360.- a dle toho stavba tak k provedení za tento obnos za obapolného schválení došla. Že však řiditelství cukrovaru jakož i obecní zastupitelstvo pevného přesvědčení bylo že v ceně této zahrnuté jsou postranní chodníky, kdežto po vysvětlení věcí, zahrnutých v ceně udané nejsou, a tak obec. zastupitelstvo tak řiditelství cukrovaru podmínkou stavění mostu jmenovitě s chodníky po obou stranách schválilo, muse při dražbě toho upotřeben býti vyšší rozpočet, v pádu však že by dražbou měl býti obnos víc než povolených 360 zl. přesahovati, podléhá dražba toho schválení obecního zastupitelstva.
   Za vyvolací cenu béře se v před vyznačený obnos ...zl. 444.56.
   Na to přikročeno k dražbě, a sice podal:
   p. Jos. Andrejsek: zl. 440.-, 430.-, 426.-.
   p. Jos. Valášek: zl. 438.-, 433.-, 431.-, 428.-, 425.50, 424.50
   p. Václ. Kottlant: zl. 435.-, 432.-, 429.-, 427.-, 425.-, 424.-
   To jest čtyři sta dvacet čtyři zlaty , co nejmenší podání p. Václava Kottlanta.
   Tím skončeno a podepsáno.

most
Nákres ku stavbě mostu přes Jordán zde. 5.4.1890, podpis Valášek.
Vlevo nahoře je Liebigova třída (dnes Hradecká ulice) 8.66 m, je naznačen i starý most ke pravé straně

Rozpočet
   na vystavění nového dřevěného mostu přes potok u Schiefnerových zde (od p. Kováříka)
   Nynější starý most jest úplně shnilý 10 m dlouhý, 3.80 m široký a má nahraditi se docela novým, 10 m dlouh. a 5 m širokým mostem.
   ….součet tesařské práce 74.38....
   ….součet za hmot s přívozem 282.17 ….
   Smiřice 16. srpna 1889, podpis Valášek

Podle „Oučtu" stála práce:
zednická 14.27, tesařská 118.57, zámečnická 12.84, hmota (materiál) 351.97.
Často přepisované částky byly nakonec 22.11.1890 panem Kottlandem vyčísleny na 497.55 zlatých. Po odpočítání starého dříví vyšla částka zaplacená za most na 477.55 zlatých. Pod tím je ještě tužkou 455.44, účet jsem neviděl.Pozvání
   Příští pondělí tj. dne 5. ledna t.r. v 2. hod odpoledne vykoná se kolaudace stavby mostu přes potok Jordán ve Smiřicích ku které se dole psaní pánové, co kolaudační komise, tímto uctivě zvou.
   Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 3. ledna 1891 - podpis Valášek
P.T.
pan Hojný Josef, Juliš Jan, Čeněk Jan - městská rada
pan Andrejsek Josef, Michal Josef, Hodek Jan – hospod. odbor
pan Kovařík Vác. stavitel
pan Motyčka Jan člen komise
pan Kottland Václav nájemce

podpisy
Podpisy na oběžníku pozvánky.
Smiřická kronika:
   Na podzim a v zimě 1890 opraven a rozšířen dřevěný most do Liebigovy třídy vedoucí nákladem zl 455.44, na což přispěl cukrovar částkou zl. 300,- obec zl 155.44
   V srpnu 1899 opraven dřevěný most, vedoucí do Liebigovy třídy za 112 zl 85 kr, na což obec přispěla podle dohody mezi obcí a cukrovarem, resp. Velkostatkem z r. 1890 částkou 40 zl 75 kr, tj. v poměru 130:230, v procentech vyjádřeno 36 1/10 : 63 9/10 procenta.
   V roce 1910 byl zrekonstruován dosud dřevěný most, vedoucí do Liebigovy třídy a obec přispěla na celkovou úh¨radu K 2 308,19 + K 558 – částkou připadající na ni v poměru 130:230 tj. 36.1 procent) K 833,26 + K 201,44 (druhá čísla znamenají cenu materiálu, dodaného obcí).

Mezimostí
Ulice Mezimostí na fotce z roku 1925.
Mostek vzadu by dnes ležel u domu se žlutým balkonem na obrázku dole.
Křižovatka s Liebigovou třídou je za zády fotografa.

Zemanova ulice 7.4.2010
Zemanova ulice 7.4.2010. Kdo by si pomyslel, že zde dříve tekl potok.
Most stál na křižovatce před růžovým domem.