Smiřice - Mlýnský náhon

Zpět na hlavní stránku     Práce na zatrubení toku

Mlýnský náhon je od okraje Smiřic až po požární zbrojnici zatruben.
Jsou použity fotografie ze smiřického archivu.Mlýnský náhon
Potok vytéká z Labe těsně před smiřickým jezem. 16.1.2020

Mlýnský náhon
Pěšinou se dostaneme od Labe k cestě do Černožic. Pod touto cestou začíná zatrubení. 16.1.2020

Mlýnský náhon
Díváme se proti proudu. 1.11.2013 fotil Vladimír Sladký

Mlýnský náhon
Prostor za velkým stadionem.
Vzadu je vidět val břehu Labe. 31.10.2013 Foto Vladimír Sladký.

Mlýnský náhon
Staré rameno Labe se stáčí nahoru k jezu ( oranžově, dnes malý stadion ),
Mlýnský náhon - odbočka dolů přichází přes cestu do mlýna, pokračuje dolů a vrací se znovu k ulici Smiřic.
Z Mlýnského náhonu odbočuje nahoru kolem zámku Jalový náhon.
Mapa z roku 1920 z archivu smiř. jezu.

Mlýnský náhon Mlýnský náhon
Na modelu Smiřic z roku 1886 je dobře vidět vodní síť. Fotil Z. Menec 1975
Starý tok Labe (dole) se rozvětvuje, vlevo pod most a splav, doprava k mlýnu a vlevo u mlýna do Jalového náhonu. Ten sloužil
k vyrovnávání hladiny. Po regulaci Labe byl zachován jen potok do mlýna. Až nahoře zprava přitéká od Holohlav potok ,,Jordán"
Vpravo: Pohled na výtokový a odtokový kanál turbiny mlýna. Základové pilíře ( dubové jehly )
musily být stále ve vodě. Stěny náhonu byly vyzděny pískovcovými kvádry. 13.3.1989 foto p. Prostředník

Mlýnský náhon
1975 - 6 v místech od zvláštní školy k mostku v ulici k jeslím a školce (ulice Ed. Karla )

Mlýnský náhon
Dávno zbouraná šrotovna, dříve mlýn.

Mlýnský náhon
Před rokem 1976 - lávka ke školce a jeslím zmizela při zatrubení náhonu.
Místo lávky vede silnice ulicí Ed. Karla na sídliště Gen. Govorova

Mlýnský náhon
Pohled po proudu ze zmíněné lávky. Od. pí. Poláčkové, fotil Ladislav Joneš.

Mlýnský náhon
Vtok řečiště do trub, které vedou přes Smiřice. duben 1986

Mlýnský náhon

  Mlýnský náhon propojoval řečiště Labe v nadjezí s řečištěm v prostoru ,,Pod skálou" v místě zvaném ,,Na špici". Voda Mlýnského náhona poháněla nejdříve vodní kola zdejšího mlýna, později výkonnější vodní turbínu. Na Mlýnský náhon navazoval u mlýna odbočující ,,jalový náhon". ten protékal mezi hostincem,,U zeleného stromu" ( dnešní ,,Městský" ) a zámeckým areálem - u kostela protékal pod mostem přes stabilní dřevěný jez. Tvořil hranici mezi ,,zámkem" a městem. Jalový náhon byl pojistkou odvádějící nepoužitelnou - jalovou - vodu z prostoru nad mlýnem. Odváděl i případnou povodňovou ( velkou ) vodu.
  Labe bylo původně propojeno ,,horním náhonem" s nadjezím. Regulací řečiště byl ,,horní náhon" značně prodloužen. Pod mlýnem navazoval prudce tekoucí ,,dolní náhon" ústící do Labe. Oba jezy před mlýnem a délka ,,dolního náhona" poskytovaly potřebný rozdíl vodních hladin, zaručující dostatečnou energii pro pohon mlýna.
Mlýnský náhon   Vodní právo, speciální obor užívacího práva na využití vodního toku, bylo spojeno s udržovací povinností k soustavě náhon, mlýn. Toto právo náleželo nejprve vrchnosti a později majiteli mlýna. Spolu s mlýnem bylo i zcizováno a pronajímáno. Opravňovalo mlynáře k dohledu na čistotu vody i vlastního vodního koryta. Ve vlastním zájmu bděl nad touto částí práva velice pečlivě. Lze říci, že takřka každý týden projížděl na loďce zaměstnanec mlýna ( často pan Doležal ) - jednou až dvakrát za rok sám pan stárek Walter (Waltr ?). Na zjištěné závady upozorňovali majitele hraničních pozemků. Pokud nebyly vytknuté nedostatky do stanoveného termínu odstraněny, následoval rychlý a nekompromisní výkon práva na náklady viníka.
  Rušení vodního práva bylo považováno za obecně ohrožující a docházelo k němu velice zřídka. Na svou dobu byl náhon ekologicky takřka nezávadným tokem. S vyjimkou vyústění četných domovních kanálů. To však bylo v tehdejší době běžné.
  Na náhonu bývala i obecní máchadla prádla. Při prudkém proudu snad každé pradleně občas nenávratně uplaval vypraný kus prádla.
  Protože mlynář dbal, aby koryto nebylo zanášeno, byly na dně střepy jen vyjímečně. Proto mohl být náhon oblíbeným místem pro koupání. Nejlepší koupání bylo o sobotách a nedělích, kdy se proud vody zastavil. Vlastně i první místní kabinové koupaliště pro dámy a pány ( odděleně ) stálo na pravém břehu náhona v blízkosti dnešní hasičské zbrojnice ( kolem r. 1912 ).
  Ryby zde musely být kapitální. Laskavostí pí. Skořepové dostalo místní muzeum rybářský bodec, který má 5 hrotů o délce 13 cm s rozpětím 10 cm. Malou rybu by takový nástroj zcela znehodnotil. Z toho je patrno, že ,,usedlí" majitelé domů, jejichž zahrady tvořily břeh náhonu, měli právo rybolovu ze svého pozemku a svého práva jistě využívali.
  Své vodní právo si mlynář nenechal narušit ani po výstavbě cukrovaru. Cukrovar si musel pro zajištění labské vody pro svůj provoz vybudovat složitý přívod vody podzemním kanálem ( ještě existuje ! ) do ,,studní" na vodárně ( na konci Nývltovy ulice). Odtud byla voda dopravována do cukrovaru mohutnými čerpadly.
  Teprve zánik - či zanedbání - vodního práva i vodohospodářských zásad umožnily zřízení stavidla u vodárny. Vznikl tak sice nový zdroj vody pro cukrovar, současně však velmi pomalá až nehybná voda způsobila, že se koryto náhona stalo usazovací nádrží. Na dně se usazovaly organické odpady papíren, textilek, koželužen i konzerváren. Když vrstva hnijícího kalu obtěžovala okolí a náhon se stal líhní komárů, byl učiněn pokus vyčistit koryto náhonu pásovým buldozerem. Neúspěšně ! Co buldozer vyhrnul, to se brzy obnovilo.
Mlýnský náhon   O několik let později byla realizována dosti nákladná zastírací akce. Zatrubení náhonu. Vodní tok byl uzavřen do betonových rámů. Už nebyl vidět, nepáchl a neplodil komáry. Ale nepřestal být vodním tokem. Lidé do tohoto ,,kanálu" házejí ledacos - to je ukázkou úpadku občanské morálky. V místě bývalého mlýna a za Nývltovou ulicí zůstal náhon nezakrytý a i zde se objevuje vyhozený odpad.
  Považovat zatrubení náhonu za ekologicky významné dílo je ukázkou neznalosti. Tento počin je jen optickým zakrytím svévole a lajdáctví, které má s ekologií pramálo společného. Je to jen jakýsi ,,obílený hrob" této vodoteče.
  Ekologicky významným dílem by byl funkční vodní tok s proudící čistou vodou, rybami, s písčitým dnem a s porostlými břehy.
  Napsal Ing. Lubomír Kupka ve smiřickém Zpravodaji 25.5.1999.

Vlevo nahoře přítok do smiřického mlýna. Vpravo nezatrubená část náhonu u bývalého mlýna, o které se zmiňuje článek, v březnu 2003


Mlýnský náhon
Nezatrubená část řečiště u Potravinářské školy. Druhá část je dnes hodně zarostlá vegetací. 20.2.2020

Mlýnský náhon
Pohled proti proudu. Vpravo stojí zmíněná škola. 20.2.2020

Mlýnský náhon
Na podzim 2018 se opravuje cesta přes Smiřice a staví nový most přes Mlýnský náhon. 11.9.2018

Mlýnský náhon
Zatrubení končí v úrovni hasičské zbrojnice mezi ploty zahrádek. 21.11.2018

Mlýnský náhon
Pohled z mostu na potok mezi domy Žižkovy ulice (vlevo) a Nývltovy ulice 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Asi čištění potoka u "starého" Sídliště v roce 1978. Přes most vpředu jezdila vlečka do lihovaru.
Od. pí. Poláčkové, fotil Ladislav Joneš.

Mlýnský náhon
Bývalá vodárna - viz. článek nahoře. 16.5.2005

Mlýnský náhon
Stavidlo u vodárny 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Od bývalého smiřického cukrovaru přitéká čistý potok plný života. 16.5.2005

Mlýnský náhon
Z mostu přes potok, vedoucímu k bývalému Gigantu ( maxiprasenčáku ), je pořízena tato fotka.
Za Gigantem byly dříve odkalovací nádrže na kejdu, tam se usazovaly kaly a voda odtékala.
Před deštěm bylo naše město zamořeno hrozným smradem. Než se stačila dostavět čistička statek zkrachoval.
Dnes zde jsou místo prasat slepice firmy Mach. Pohled po proudu. 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Čerpací stanice pro Gigant 16.5.2005.

Mlýnský náhon
U rozbořené budovy stojí jez. Foto Vlaďka Reichová 13.3.2011.

Mlýnský náhon
Pohled na jez (vyfocený nahoře) po proudu. Kousek proti proudu do potoka zprava vtéká nějaký odpad 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Pod Smiřicemi je mnoho pokácených stromů a stopy po ohništích, pohled po toku 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Romantika Mlýnského náhonu blízko před soutokem 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Stromy u potoka stojí vlevo, vpravo roste stromoví u Labe 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Vlaďka Reichová vyfotila soutok Mlýnského potoka a Labe 13.3.2011.

Mlýnský náhon
Labe - pohled proti proudu 16.5.2005.

Mlýnský náhon
Čistota vody v Labi dne 16.5.2005.