Odvodňovací příkop Černožice - Smiřice

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Millerovi za půjčení materiálů z archivu jezu.

voda
Popisovaný prostor před úpravou ( asi rok 1932 ).
Vpravo Labe, uprostřed cesta do Černožic. Budovy dole patří smiřickému mlýnu. Foto od p. Zdeňka Vorla.

voda
Celý plán odvodňovacího příkopu P1 z Černožic do Smiřic z roku 1940.
Nad Černožicemi za Labem je místo Na šupavě, nad smiř. jezem nápis K Vlkovu, dále vpravo Malá louka
u vtoku Smržovského potoka je pojmenování U vobory. Polokruh dole uprostřed značí železniční trať Jaroměř - Hr. Králové.
Zelené čáry značí hranice území Černožice - Holohlavy - Smiřice.

voda
K firmě V.D.P. vede Nápustný kanál a Odváděcí kanál. Vpravo je nápis U bažantnice.
Růžově je vyznačený starý tok Labe.

voda
Nápis nad P1 - Na tomáškách. Vpravo vede šikmo vodovod z Holohlav do bývalého smiřického pivovaru v zámku.
Na mapě dole vede od jezu šikmo dolů Mlýnský náhon. Světle modrý je starý tok Labe. Na oválu je dnes malý stadion.

voda

Průvodní zpráva a nástin stavebního programu na stavbu odvodňovacího příkopu P/1 km 0,00 – 2,130 na pravém břehu Labe v trati: Smiřice – Černožice

  Předloženo ke schválení ministerstvu veřejných prací ze dne 11.3.1940.
  Odvodňovací příkop má za účel jednak umožniti a urychliti svádění povrchových vod ze zátopného území mezi tělesem dráhy Josefov – Pardubice, jakož i odpadních vod z továren V.D.P. a firmy Sehnoutka v Černožicích a odpadních vod melioračního družstva pro Smiřice a okolí, do horní části mlýnského náhonu před Smiřicemi, a jednak zabrániti vzedmutí hladiny spodní vody do vrstvy vegetační vyšším vzdutím vody v Labi novým jezem ve Smiřicích.
  Uvažovaná část odvodňovacího příkopu P/1 jest 2,130 m dlouhá, počíná za Černožicemi ve starém řečišti labském, kde přijímá do sebe odpadní vody melioračního družstva pro Smiřice a okolí, prochází zasypávkou starého řečiště, podchází želbetonovým propustkem pod silniční rampou mostu přes Labe v Černožicích, přijímá do sebe odpadní vody z továren v Černožicích a vede po levé straně okresní silnice Černožice – Smiřice a vyúsťuje do mlýnského náhonu ( Staré Labe ) před Smiřicemi.
  Příčný profil odvodňovacího příkopu P/1 v celé délce má šířku dna 1,5 m a sklon svahu 1:2. Dno a pata svahu v šířce 1.00 m se odláždí a zbytek svahu se odrnuje. Z objektů provedou se na příkopě P/1 – 3 železobetonové mostky 3.00 m světlosti a to v km 0.041, 0.892, 1.350, a v příjezdové rampě silničního mostu přes Labe v Černožicích želbetonový propustek světlosti 3.00 m. Kromě toho provede se přeložení polních cest v šířce 3.00 podél okresní silnice Černožice – Smiřice v celkové délce as 700 m.
  Vyhloubeného materiálu se použije v prvé řadě k vytvoření koryta příkopu a přebytečný materiál rozveze se do skládek na rozvoznou vzdálenost až 1 000 m.
  Přebytečným materiálem z tratě km 0.00 – 0.900 v množství as 9 000 m3 zvýší se nízké polohy v místě „Na Tomáškách“, nedaleko okresní silnice s rozvoznou vzdáleností až 800 m.
  Z další tratě příkopu km 0.900 – 2.130 se vyhloubeným materiálem v množství as 13 000 m3 vyrovnají nízké polohy luční a okresní silnice v místě „U Bažantnice“ při rozvozné vzdálenosti až 1 000 m.
  V tom případě nebude-li zrušen provoz mlýna ve Smiřicích není možno provésti vyústění příkopu P/1 do horní části mlýnského náhonu, nalézajícího se 1.20 m pod hladinou vody v náhonu, neboť voda v náhonu jest nadržována jízkem mlýna ve Smiřicích na kotu 243.30 a zaplavovala by příkop P/1 na délku 1 km od jeho vyústění a proto bude eventuálně nutno provésti prodloužení příkopu P/1 v délce 700 a zaústiti příkop do spodní části náhonu pod mlýnem ve Smiřicích.
  Uvažovaná část prodloužení odvodňovacího příkopu jest 700 m dlouhá, počíná u projektovaného vyústění příkopu do horního mlýnského náhonu, vede po pravé straně okresní silnice Černožice – Smiřice a podél katastrální hranice Holohlavy – Smiřice a zaúsťuje do spodní části mlýnského náhonu asi 350 m pod smiřickým mlýnem.
  Příčný profil prodlouženého příkopu P/1 v celé délce má šířku dna 1,5 m a sklon svahu 1:2. Dno a pata svahu v šířce 1.00 m se odláždí a zbytek svahu se odrnuje. Z objektů provedou se 3 želbetonové mostky světlosti 3.000 m v km 0.118, 0.420, 0.640, dva stupně ve dně příkopu z betonu prostého vodao výšce 0.40 m a 0.50 m v km 0.319 a 0.500 a posléze podvedení a zajištění vodovodního potrubí profilu 10 cm z pivovaru v Holohlavech ( ?, z Holohlav do smiřického pivovaru – pozn. P. )
  S výkopem a opevňováním svahu odvodňovacího příkopu se bude postupovati proti vodě, aby bylo získáno potřebné odvodnění pracoviště. Postupně s hloubením příkopu nutno současně vybudovati potřebné objekty, které budou při stavbě nahrazeny objekty z dusaného betonu.


voda voda
Starý tok Labe. Na plánu nahoře foceno u č.1 směrem vlevo 17.4.2008. Z rybníku vlevo vytéká voda pod most do ( v článku zmiňované ) bývalé přádelny a tkalcovny Sehnoutka. Na plánu nahoře foceno u č.1 směrem vpravo.
voda voda
Propustek pod nájezdem na most v Černožicích. Na plánu nahoře foceno u č.2 směrem vlevo. Staré rameno Labe. Na plánu nahoře foceno u č.2 směrem vpravo.
voda voda
Takovýchto mostků je přes kanál pět a jeden nový železný. Dříve zde byl opravdu kanál, ale bohužel otevřený. Z firem sem přicházely silné kaly, bahno bylo úplně černé, zapáchající a ve vodě plavaly kusy odpadu. Později bylo bahno vybagrováno. Dnes je v továrnách jiná výroba. Mlýnský náhon, za valem protéká Labe.
voda voda
Soutok odvodňovacího příkopu a Mlýnského náhonu Přímo u soutoku se voda dostává pod zem.
Na mapě toto místo má č. 3.