Rodov, ochrana před vodou z polí - poldr

Obec Rodov je část Smiřic.

Zpět na hlavní stránkuZa informace o stavbě děkuji paní Hottmarové z Městského úřadu Smiřice.

Vybírám průvodní zprávy:
   Projektová dokumentace řeší novostavbu suché retenční nádrže v extravilánu osady Rodov, včetně souvisejících staveb protierozní ochrany, zpřístupnění a ozelenění. Nádrž je tvořená homogenní zemní hrází (max. výška 3,37 m) a částečně hloubenou zátopou o max. zátopě 6418 m2 a max. nadrženém objemu 11273 m3. Stavba zahrnuje vybudování hráze, hloubení v zátopě (zemník), vybudování přiváděcího a odpadního koryta (zemní kanál dl. 986 m, opevněný zatravněním) s vyústěním do Rodovského potoka v řkm 1,420 (před osadou Rodov). Dále je součástí stavby zasakovací průleh s hrázkou (PEO 1-T) včetně zatravněného pásu v šíři 15 m (ochrana zemědělské půdy před erozí), jehož vody jsou svedeny do přiváděcího příkopu k nádrži. Nedílnou součástí díla jsou vegetační úpravy – výsadba stromů a keřů autochtonních druhů dřevin a zatravnění. povodeňZpřístupnění vodního díla a přilehlých zemědělských pozemků je řešeno polními cestami...

PARAMETRY ZEMNÍ HRÁZE:
Kóta koruny hráze: 263,90 m n.m.
Max. výška hráze: 3,37 m
Šířka v koruně: 3,50 m
Délka v ose: 84,73 m
Sklon návod. svahu: 1:3,7
Sklon vzduš. svahu: 1.2,2

PARAMETRY NÁDRŽE:
Hladina stálého nadržení: není navržena
Hladina max. ovladatelná: 263,20 m n.m.
Hladina max. neovladatelná: 263,60 m n.m.
Vodní plocha při Hmax. ovl.: 5523 m2
Vodní plocha při Hmax. neovl.: 6418 m2
Objem vody při Hmax. ovl.: 8884 m3
Objem vody při Hmax. neovl.: 11273 m3

Foto: DENÍK/David Taneček

Povodňová ochrana reaguje na velkou vodu z polí nad Rodovem v roce 2009.

poldr
Fotografoval jsem z cesty dole.poldr
poldr
poldr

17.3.2019 - Kliknutím se fotografie zvětší.

poldr
Cesta z Rodova do Habřiny. 17.3.2019

poldr
17.3.2019

poldr
17.3.2019

poldr
17.3.2019