Smržovský potok ve Smiřicích - "Plivátka"

Jsou použity fotografie ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Millerovi za zapůjčení materiálů z archivu smiřického jezu. Foceno 11.4.2008.

Smržovský potok - Plivátka
Popisované vyústění potoka do Labe. ( Labe proudí zleva doprava )
Do tohoto prostoru se chodila koupat mládež ze Smiřic, říkalo se zde ,,Na plivátkách". Dnes je zde klid.
Zde se také stalo neštěstí s výbušninou, kdy jeden ze tří zraněných kluků přišel o ruce.

Smržovský potok - Plivátka
Foto poničeného starého mostu mi poslal O. Hnik. Vzadu jsou vidět komíny smiřické firmy Malburg.

Smržovský potok - Plivátka
Vymletý Smržovský potok v prostoru ,,Plivátek". Vzadu stojí smiřický zámek, kostel a komíny firmy Malburg.

Smržovský potok
Pohled na potok od Labe.

Smržovský potok
Úprava poničeného koryta po povodni.


Technická kolaudace úpravy výustí trati Smržovského potoka ve Smiřicích n. L.

Smržovský potok - Plivátka   Protokol sepsaný dne 20.prosince 1939 v kanceláři místní stavební správy pro úpravu Labe ve Smiřicích n/L.
  Předmětem jest technická kolaudace úpravy vyústní trati Smržovského potoka ve Smiřicích n/L.a zřízení pilířů mostu při jeho ústí do Labe. Přítomní:

  Kolaudátor: ing.Josef Jiroušek, min. komisař, ustanovený výn. M.V.P. ze dne 2.prosince 1939.
  Za ředitelství pro stavbu vodních cest: Ing.Dr.Jiří Smolík, vrch. tech. komisař.
  Za místní stavební správu pro úpravu Labe: ve Smiřicích n/L.: Ing. Zdeněk Lameš, techn. rada.
  Za podnikatelskou firmu; Ing. Jaroslav Kaisler.

  Účel stavby a technický popis projektu.
  Kolaudovaná stavba je nezbytným doplňkem úpravy Labe a stavby jezu ve Smiřicích n/L. Prohloubením řečiště pod jezem a značným zaříznutím jeho do terénu vzniká zde při velkých vodách vyšší stupeň. Tím se dočasně, t.j. do doby než bude provedena úprava Labe v horní zdrži, v úseku Smiřice - Černožice a než budou hráze podél Labe úplně uzavřeny, - zvětšily množství a rychlost vody protékající za povodní potočištěm tak, že téměř každoročně byly vymílány břehy při ústí potoka a působeny značné škody na opevněni labského břehu. Smržovský potok - Plivátka
  Těmito povodněmi byl též neustále ohrožován a jednou částečně i stržen starý dřevěný mostek přes ústi potoka, takže musel býti nákladně opraven. Dle výsledku politické pochůzky pro úpravu Labe a stavby jezu ve Smiřicích n/L.je ředitelství pro stavbu vodních cest ( v dalším ŘVC ) povinno zříditi zde náhradní mostek betonový. Bylo proto ze stavebně-technických důvodů rozhodnuto založiti pilíře náhradního mostu současně se zabezpečením břehů potoka, avšak z úsporných důvodů dočasně na ně uložena stará mostní konstrukce, podepřená uprostřed potočiště dřevěnou bárkou.
  Definitivní mostní konstrukce ze železobetonu má býti zřízena po dokončení úpravy Labe v úseku Smiřice - Černožice.
  Projekt úpravy Smržovského potoka a přemostění potočiště při jeho ústí vypracovalo ŘVC.
  Projekt pilířů mostu vypracovala firma Kaisler + Martinovský podle pokynů ŘVC .
  Vyústní trať potoka, rozervaná as na délku 150 m, se nově vyrovnává násypy a odkopy, při čemž se břehové svahy provedené ve sklonu 1 : 2 opevňují dlažbou 25 cm silnou sahající až do úrovně okolního terénu. Aby se zmírnil spád potočiště, jsou provedeny ve dně 3 stupňové prahy s vývařišti. Tím způsobem umožněno vytvořiti spád dna 1 0/00. Výška stupně při prvém nejdolejším prahu obnáší 0.56 m, a výška obou dalších stupňů jest 0.60 m. Dno opraveného potočiště normálně 2.5 m široké, se nad prahy rozšiřuje nejméně na 4.0 m z toho důvodu, aby docíleno bylo na pohled hladkých břehových ploch. Plivátka od Petry Štefánkové
  Stupně jsou provedeny z prostého betonu chráněného na povrchu pískovcovou dlažbou 30 cm silnou kladenou do cementové malty.
  Povodni a protivodní plochy vývařiště, jakož i hrany prahů ve dně jsou obrněny žulovými kvádříky. Proti podemletí měly býti stupně zabezpečeny dřevěnou štětovou stěnou 3.0 m dlouhou, zaberaněnou napříč potočiště na povodní straně vývařiště.
  Pilíře mostu navrženy rovněž Z prostého betonu a chráněny jsou proti podemletí dřevěnou štětovnicí zaberaněnou kolem celého základu.

  Schválení projektu.
  Původní projekt předložen byl Ř.V.C. ke schváleni pod čís. jed. 4392/37 ze dne 24. června 1937.
  Výnosem ministerstva veřejných prací ze dna 25. září 1937 by l projekt schválen, dne 3.listopadu 1937 do projektu Ř.V.C. zařadilo stavbu objektů a to zřízeni uzavíracího zařízení, kterým měl býti průtok potočištěm při velkých vodách omezen na 10 m3 / vt. ( jinak protékalo až 40 m3 / vt. ) a opravu dřevěného mostku přes ústí Smržovského potoka.

  Zadáni stavby.
  Do 4. února 1938 došlo celkem 11 nabídek. 30. března 1938 zmocnilo ředitelství pro stavbu vodních cest zadati opravu vyústní tratě Smržovského potoka u Smiřic firmě Ing.Kaisler a Martinovský, podnikatelství staveb v Praze II. za částku 169.084.80 Kč.
  Současně během zadávacího řízeni byl vodoprávně projednán uzavírací objekt a dle výsledku tohoto jednání bylo od provedeni tohoto objektu upuštěno. Místo uzavíracího objektu bylo doporučeno zříditi koncentrační stupeň při vyústěni potoka do Labe. Při tom se též ukázala potřeba nespokojiti se nouzovou opravou stávajícího dřevěného mostku, nýbrž provésti úplnou jeho rekonstrukci.
  Byly proto obě tyto práce z jednání o stavební smlouvu vyloučeny a provedeno jen zadání opravných prací potočiště.
  Staveniště předáno firmě dne 17.května 1938.

  Stavební lhůta – ukončení prací.
  K dokončeni stavebních prací na úpravě výústní tratě potoka byla stanovena lhůta 6 měsíců tj. ode dne 19.května 1938 do 19. listopadu 1938.
  Stavební práce byly ukončeny dne 20. června 1939 takže lhůta daná pro dokončeni prací byla překročena o 7 měsíců. Toto zdržení nastalo bez viny podnikatelství jednak v důsledku dodatečného zadáni pilířů mostu, jednak jako důsledek nepředvídaných okolností jarní a podzimní velké vody v r. 1938 a mobilisačních opatřeni v květnu a záři 1938.

  Změny a doplňky. Smržovský potok - Plivátka
  Proti původně schválenému vypisovanému elaborátu byly provedeny tyto doplňky neb změny :
  1.) Původně zamýšlené tři prahy, situované na protivodním konci úpravy a přibližně as 20 m vzdálené, o výšce stupňů 0.40 m, nahrazeny v zadávací smlouvě dvěma prahy as 40 m vzdálenými a 0.60 m vysokými. Třetí zde vypuštěný práh byl přemístěn pod most k vyústění potoka s umělým přehrazením potočiště dvěma betonovými as 1 m vysokými a širokými betonovými, od sebe 6 m vzdálenými zdmi zřízen zde omezovací průtočný profil. Tato změna stala se ve smyslu výše zmíněného vodoprávního nálezu okresního úřadu v Hradci Králové ( č.ř. 2.062/38 ) během zadávacího řízení a nebyla dosud schválena ministerstvem veřejných prací.
  Při prováděni stavby došlo pak ještě k té úpravě, že byl tento omezovací objekt posunut as 6 m proti vodě, aby při velkých vodách vznikající skok hladiny oddálen byl od konstrukce mostu.
  Současně bylo sníženo dno potoka mezi omezovacím objektem s jeho ústím na délku cca 30 m z koty 239,70 na 239.10 a to z důvodu plynulejšího a bezpečnějšího odtoku velkých vod v mostním profilu.
  2.) Jak již výše uvedeno, ukázala se během zadávacího řízení v důsledku vodoprávně doporučeného zřízení omezovacího objektu nutnost upustiti od nouzové opravy dřevěného mostku a provésti důkladnější jeho rekonstrukci, případně zříditi nový mostek. Byl proto vypracován projekt nového mostu železobetonového. Stavba pilířů byla provedena dle plánů firmy Ing. Kaisler a Martinovský a nebyly dosud schváleny.

Plivátka Plivátka
Jízek blíže k mostu, z kterého je fotografován potok proti proudu na fotce nahoře.
Vpravo: Vzdálenější jízek. Vzadu je vidět zahrádkářská kolonie.

Plivátka
Fotbalisté na plivátkách - srpen 1959
Zleva: Holeček Jiří, Janoušek Jaroslav, Kalenda Karel, ?, Šrajer Jiří, ?, Kubeš Josef, Hanzlíček Rudolf. Popis a foto Lad. Černý.

Plivátka
Na nějaké koupání si na tomto místě už nikdo z mladších nevzpomene.
V hodně suchém létě v roce 2015 je řečiště zarostlé a voda nikde. 21.7.2015

Plivátka
Kamenné dno Smržovského potoka a jeho ústí do Labe. 21.7.2015

Smržovský potok - Plivátka
Most nad potokem. Příjezd do Smiřic od Hradce Králové.

Smržovský potok - Plivátka
Stejný most jako na fotce nahoře. Sm. archiv.

Opravy břehů potoka v roce 1942.

  Protokol sepsaný dne 18. června 1942 v kanceláři místní stavební správy pro, úpravu řeky Labe za přítomnosti podepsaných.
  Předmětem jednání jest technicko - hospodářská kolaudace opravy výmolů, dlažeb a břehových opevněni na Smržovském potoce ve Smiřicích po odchodu ledu a velké vodě v měsíci březnu 1942.
  Kolaudované práce záleží ve vybourání poškozených dlažeb, vyrovnání břehových svahů pod dlažbou štěrkovitým materiálem, vybagrovaným v řece Labi.znovu odláždění poškozených míst a jejich zalití cementovou maltou a znovu zřízení rozvaleného záhozu při vyústí Smržovského potoka s jeho zalitím cementovou maltou. Smržovský potok - Plivátka
  Tato práce byla zadána z volné ruky místní stavební správou pro úpravu řeky Labe ve Smiřicích firmě Bří: Ing.Josef a František Novák, podnikatelství staveb v Hradci Králové, ježto tato firma měla právě volné pracovní síly, které mohla použití pro tyto velmi nutné opravné práce na Smržovském potoce.
  Kolaudátorem byl ustanoven techn. koncipista Ing.Josef Přibyl, kolaudační řízení bylo stanoveno na den 18.června 1942.
  Se stavebními pracemi bylo podle zápisu ve stavebním denníku započato dne 21. dubna 1942. Bylo při nich zaměstnáno celkem 5 lidí. Práce byly ukončeny dne 5.května 1942.
  Násypový materiál písek a štěrk ku doplnění výmolů a vyrovnání svahů pod dlažbou a ku přípravě malty byl dovážen pontony ku vyústí Smržovského potoka a odtud rozvážen kolečky podél břehů na místo spotřeby.

  Kolaudace hospodářská. Smržovský potok - Plivátka
  Firma Bratří Ing.Josef & František Novák, podnikatelství staveb v Hradci Králové předložila za provedené práce konečný režijní účet, který zní na částku 5.930.00 K.
  Podepsaný kolaudátor účet přezkoušel a upravil takto:
  1.) V rekapitulaci v odstavci "Mzdy" v položce "Známky pro dovolenou" byla upravena původní částka 54.50 K na částku 50.00 K ve smyslu vyhlášky ministerstva hospodářství a práce.
  2.) V položce "Výplata za 2. květen ( Svátek práce ) v téže rekapitulaci odstavce ,,Mzdy" byla původně účtované částka 118.80 K upravena částkou 114.00 K. Rozdíl mezi oběma položkami vznikl tím,že kolaudátor uznal hodinové mzdy zedníka 6.50 K a dělníka á 5.00 K, účtované při prováděné práci a nikoliv vyšší hodinové mzdy podle výplatní listiny za den 2. května 1942, zedník á 6.80 K.dělník á 5.30 K.
  Po těchto opravách činí kolaudátorem adjustovaná částka 5 921.40 K.

Foto ze smiř. archivu ukazuje bagrování před mostem u ,,Plivátek".


Smržovský potok - Plivátka Smržovský potok - Plivátka
22.3.2008 protékalo potokem hodně vody. Pohled, z mostu přes silnici na Smržov, po proudu potoka.
Vpravo: Pohled směrem k Vachkovu mostku a Smržovu 22.3.2008