Smiřice - vykopání městské studny v roce 1908

Zdroj smiřický a Okresní archiv v Hradci Králové. Odpovědi dopisů jsou jen koncepty, nemusí souhlasit s originálem.

Zpět na hlavní stránku

studna
Naproti smiřické škole (v ,,libosadě"), stojí vzadu sloup veřejné studny.

   2. prosince 1908 k uctění jubilea 60tiletého panování císaře Františka Josefa zřízena za spolupůsobení obecního zastupitelstva a přispěním smiřické spořitelny nákladem K 1.800.- v libosadě proti školní budově „jubilejní studna“ 45 m hluboká se zdravou pitnou vodou.
Smiřická kronika.

-------------

Pozvání.
    Za příčinou určení místa pro zřízení nové vrtané obecní studny poblíž školní budovy, žádám P. T. pp. členové sl. městské rady sl. místní školní rady a ct. hospodářského odboru, aby se zítra v neděli t. j. dne 12. července t.r. o 11. hod. dopoledne, u nové školy laskavě sešli, a popřípadě se o podaných ofertách na postavení této studny rozhodli
    Obecní úřad ve Smiřicích dne 11. července 1908 Starosta Hojný

-------------

Jan Zima vyvrtal studnu


Panu Janu Zimovi studnařskému mistru v Chlumci n. / C.
    Zamýšlíme v městě našem zříditi hlubokou vrtanou studni abychom získali lepší pitné vody než jakou skýtají povrchní studny ostatní, sahající jen do menší hloubky naplavené půdy. ….Městský úřad ve Smiřicích dne 26. března 1908

studna Slavný městský úřade ve Smiřicích
    Vzácným dopisem ze dne 6. t.m. jsem tázán o vysvětlení ceny pažních rour do artézské studny. Vysvětluji že roury jsou tažené asfaltované o silných stěnách se vtaženými závity uvnitř i zevně hladké; a byly to ceny koncem měsíce března, dnes jsou o 15 % dražší.
    Nebylo-li by rour těch více než 10 m potřeba, mohly by se použít roury lité o silných stěnách v stejné ceně. ...
    Jan Zima 10. června 1908

Pan Josef Lefnar se zajímal o práci pana Zimy, toto mu odpověděl Zikmund Kozelka, sušárna čekanky v Chlumci nad Cidlinou, dne 4.6.1908:
    …. že Vám mohu p. Zimu k zřízení vrtané studně v každém ohledu doporučiti.
    Týž započal s vrtáním studní asi před 8 lety způsobem zcela primitivním, avšak studiem v oboru tom rychle dosáhl valně dobrých úspěchů a jest to určitě na slovo vzatým odborníkem.
    … měří největší hloubka podnikatelem Zimou vrtané studně 110 metrů.

Panu Janu Zimovi studnařskému mistru v Chlumci n. / C.
    Nabídka Vaše na vrtání nové obecní studny poblíž školy ve Smiřicích a sice za 1 m vrtání 14 cm v průměru á 15 Korun do 10 m hloubky, od 10ti ku 10ti metrům hlouběji za 1 m vždy o 3 koruny více, dovoz a odvoz nářadí, dodání pažních rour dle potřeby 1 m délky za 16 K, byla přijmuta, což Vám sdílíme se žádostí byste s pracemi co možná nejdříve započal, ježto do 6 neděl studna ta úplně hotova býti musí.
    13.7.1908 Starosta

Jan Zima
    Při revizi účtu Vašeho za vrtání nové obecní studny zde bylo shledáno, že při rourách na místě vypočtených 16 K účtujete 20 K … příliš vysoký rozdíl....
    Zima Městský úřad Smiřice dne 27.11. 1908

2. prosince 1908
Slavný městský úřade ve Smiřicích
    Ku ctěnému dopisu ze dne 27. listopadu, oznamuji uctivě, že dodané roury mají daleko větší cenu než zač účtovány jsou, nicméně k odstranění potíží povoluji slevu za asfaltování rour za 1 m 4 K. celkem tedy 60 K čímž konečná suma účtu činí 1181 K 60 h tj. S úctou veškerou Jan ZimaJiné nabídky:

studna
Jaroslav Kocian, Králové Městec

Slavné městské radě ve Smiřicích n. / L.
Na Vaše vyzvání dovoluji si podati rozpočet na zhotovení nové vrtané studny u školy Smiřické.
    Rozpočet průměr 140 mm
    Od 1 m vrtané studně do 10 m za 1 m K 20 – 260
    od 10 m do 20 m K 26 – 260
    od 20 m do 30 m K 29 – 290
    Staví se vrtání studně 30 na Korun 750
    Ochranné roury
    Průměr 140 mm silné roury ocel. Chomutovské. Síla stěny 4 1/2 se závity nadutinami čítaje u škol jen 12 m á 19 K 1 .
    ….
    Kocian Podotýkám že dle mé skušenosti musejí být roury zvlášť silné se závity by byla vrchní voda hermeticky uzavřená jinak by neměla studeň vrtaná žádného účelu a nějaké roury a to roury plechové dávati do země je naprostá nemožnost, a když se to řekne kterémukoli mistru ze řemesla musí se tomu smáti ovšem takové roury stojejí 4 – 6 kor. 1 m a když se přijde pracovati řeknese že následkem velkých obláz. valounů musejí býti roury silnější což se taky dají a zaplatějí..... Jaroslav Kocian
V Králové Městci, dne 9ho června 1908

odpověď ze dne 10. srpna 1908:
    ….dáváme Vám tímto věděti, že zhotovení studny té jinému panu offerentu bylo zadáno.

-------------

studna
Pekař a Vačkář, První česká továrna na pumpy a vodovody Praha Karlín

Rozpočet od firmy Pekař a Vačkář ze dne 22. května 1908
    20 m vrtání v půdě prostřední á 25.- K 500.-
    od 20 m do 30 m á 30.- K 300.-
    10 m ochranných rour á 5.- K 50.- Úhrnem 850 K

odpověď ze dne 10. srpna 1908:
    ….dáváme Vám tímto věděti, že zhotovení studny té bylo jinému panu offerentu zadáno.Frantiišek Janovec zařídil pumpu.

studna
První Orlická koncessovaná strojírna na veškeré vodovody pro města, obce a vily. -
Výroba čerpadel všech druhů, vrtání artézských studní a hledání pramenů.
Fr. Janovec, Žamberk


Velectěný pan Jos. Kněžourek Smiřice n./L.
    V majetku vzácného lístku, za který svůj uctivý dík vzdávám, zasílám současně cenníky na pana bratra do Josefova.
    Současně sděluji uctivě, že se u mě poptává pan Kocián na pouzdrové roury pro sl. obec Smiřice jemuž současně píši, že možno u mě získati potrubí 140 mm oři obratném jeho předepsání.
    Jelikož si válcovny dnes stanoví nejméně 3 měs. lhůtu pro dodávky, následkem čehož se často stává, že i u mě se zásoby jednotlivých druhů vyčerpají,nebylo by nikterak na újmu, když by potřebné potrubí slav. obec již dnes před započetím práce svoji objednávkou si zajistila.
    Zasílaje svůj cenník poznamenávám uctivě že jsem posledně navrtal na artézskou vodu v Hylvátech u Ústí n. / O. a nevylučuje se možnost zachcení artézské vody u Vás, která pak sama by na povrch vytryskovala.....
    V Žamberku 10. června 1908 Janovec

Dopisy od firmy Fr. Janovec, adresované Slavný obecní úřad města Smiřic n. / L

3. září 1908

    Doslechnuv, že se sl. obec rozhodla pro zřízení studně rourové panem Zimou z Chlumce n. / C. což mě vzhledem dosahu potřebného vyhovění samého zajímá, nabízím se pro dodávku potřebného čerpadla a zasílaje zároveň svůj cenník znamenám
    s dokonalou úctou Janovec

Ctěná firma Frant. Janovec strojírna pro vodovody a výroba čerpadel v Žamberku.
    Roku minulého zřízena byla zde nová vrtaná obecní studna 30 m hluboká, ku kteréžto čerpadlo dodáno bylo od ctěné firmy a sice čerpadlo dle ceníku číslo: 88.
    Letošního roku zřizujeme opětně jednu vrtanou studni do 30 m hloubky jako loni a jelikož máme více a levných nabídek na dodání čerpadla k téže, dovolujeme si uctivý dotaz jakou slevu by ctěná firma na dodání čerpadla dle účtu loňského nám poskytnouti ochotna by byla.....
    Obecní úřad ve Smiřicích, dne 14. září 1908 Starosta Hojný

24. září 1908
    Odpovídaje ku vzácnému dopisu ze dne včerejšího poznamenávám uctivě, že tak jak loňského roku dodaná pumpa a sice č. 88b jest pod tímto stejným číslem 88b s potrubím pozinkovaným, ssacím 5/4“ a zdvižným 6/4“ včetně pozinkovanými táhly s válcem 80 mm světlosti a ssacím košem do studně vrtané v úhrnné hloubce 30 m offerována a sice znamená tato naduvedeně vypravená dle ceníku do 5 m hloubky K 251.-, do 8 m hloubky více K 12.- a do 30 m hloubky včetně pozinkovaných táhel více K 132.-...
    Výtoková mísa č. 43 – K 24.-. Úhrnem K 421.-
    Na tuto cenu znamená srážka K 63,10, takže činí za tuto pumpu netto K 357.90.
    Mimo to, má-li být pumpa tato opatřena vypouštěcím kohoutem proti zamrznutí chránícím, stojí táž pak více o K 6.-. Odváděcí koleno k míse, která nepatří k pumpě účtuje se vždy zvlášť a stojí K 3.20.
    …..
    Co se hloubky samé týká poznamenávám, že ssací koš při studních hloubených musí nejméně 25 m nad dnem studně býti, kdežto při vrtaných studních násobí se tato výška 4 až 6 krát ano i více a bylo by tudíž nejvíce přípustno při studni 32 m vrtané, by čerpadlo jen nejvýše do 31 m upraveno bylo a stála by pak …. úhrnná cena K 362.95

studna odpověď ze dne 25. září 1908:
    ….oznamujeme tímto, že s vrtáním studny se ještě pokračuje a zamýšlí se tutéž přes 40 m prohloubiti.
    Zároveň objednáváme tímto u ctěné firmy čerpadlo čís. 88b a součástky k témuž patřící

26. září 1908
    Potvrzuji s díky příjem vzácného dopisu z něhož rozumím, že čerpadlo č. 88b mohu dle mé nabídky do 30 m hloubky s výtok. mísou atd. připravit, po případě zaslat a dotazuji se uctivě, by se každé nejasnosti předešlo, zda-li tuto mimo své hloubky tak ja k uvedeno, ještě s válcem, 80 mm dvou neb třímanžetovým zaslati mám...

odpověď ze dne 1.10.1908:
    ….žádáme opětně o brzké zaslání objednaného čerpadla , pracovního válce 80 mm a ostatní součástky do vrtané studny do 35 metrů hloubky....

2. října 1908.
    …. zda-li na současné dodání dříve zmíněného potrubí zarážecího o průměru 114 mm reflektováno jest....
    Po dojití vzácné odpovědi mohlo by čerpadlo do označené hloubky 35 m hned odesláno býti.....

odpověď ze dne 3.10.1908:
Ctěná firmo !
    K váženému dopisu ze dne 2.10. t.r. žádáme za brzké dodání kompletní pumpy do 35 m hloubky se zařízením proti zamrznutí, výtokovou mísou a odváděcím kolenem. Vše ostatní odpadá.

28. října 1908.
    Děkuji co nejlépe za obsah ctěného dopisu ze 26 t. m. beru na vědomí, že příští středu neb čtvrtek tj. 4 neb 5. listopadu má čerpadlo do nové obecní studně umístěno býti a dle toho vyslání montéra zařízeno bude.
    Potřební chybící roura do 40 m hloubky byla dnes odeslána, poznamenávám však uctivě, že čerpadlo již s tíží 40 m vyhovovati bude.
    Současně poznamenávám, že ku postavení čerpadla třeba, by tamtéž zůstal jeřáb a hráze … a hladkou státi a pak nutno, by ve dlažích (desce) byly předně zhotoveny 2 díry dle přiložené skice a veškeré předcházející práce u studně zhotoveny byly před příchodem montéra.
    Janovec Mezitím se co nejlépe poroučím a znamenám
    s dokonalou úctou Janovec

16. listopadu 1908
    Sděluji uctivě, že při posledním účtování montáže bylo opomenuto zaúčtovati provedené prodloužení pumpy z 35 m do 40 m, ku kterémuž účelu byla potřební roura před příjezdem montéra zvlášť na slav. obecní úřad zaslána.....
    Janovec
Kvalita vody:

studna

studna

studna