C.K. okresní hejtmanství v Hradci Králové dne 25. října 1911

Regulační a meliorační podnik vodního družstva
pro úpravu Trotinky v Lochenicích - Vodoprávní nález.

Zmíněné obce: Lochenice, Předměřice, Rodov, Sendražice, Račice, Lužany, Žiželoves, Jeřičky, Habřina, Velký Vřešťov a Sedlec

Zpět na hlavní stránku

Děkuji p. Vorlovi za již jednou okopírovaný dokument.
meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace

meliorace
Podpis: C. k. mistodržitelský rada Steinfeld

Zdroj:
Digitální knihovna | Sněm království Českého 1901-1907 | 1. zasedání - stenoprotokoly | 23. schůze | Úterý 29. července 1902

http://www.psp.cz/eknih/1901skc/1/stenprot/023schuz/s023011.htm

...............Druhá řeka, o které jest se mi zde zmíniti, je řeka Trotinka. Tento potok nemá sice té důležitosti národohospodářské, jako řeka Metuje, ale, velectění pánové, v ohledu zemědělském jest to potok velice důležitý, anť právě protéká chudší krajinou a sice vytéká u Zvíčiny a u Lochovic( Lochenic - pozn. P. ), v okresu královéhradeckém, vtéká do Labe.
  I na tomto potoku utvořilo se již snad před 10 lety vodní družstvo a tuším, že se nemýlím, že jsou již i plány i rozpočet hotovy a že by se mohlo ihned s regulací jeho započíti. Také tento potok přes svůj veliký význam a důležitost národohospodářskou byl pominut a bylo by vroucím přáním mým, kdyby dodatečně do programu stavebního byl pojat.
  Nebudu slavný sněm dalším odůvodňováním potřeby regulace těchto dvou mnou zde uvedených toků unavovati a dovoluji sobě jen uctivou prosbu, aby Jste ráčili dobrotivě přijmouti resoluci, kterou si vám dovolím navrhnouti a která zní:
  "Slavný sněme, račiž se usnésti:
  Zemskému výboru se ukládá, aby dohodnul se s c. k. vládou, by při příštím provádění regulace řeky Metuje a Trotinka již do 1. oddílu pojaty byly. " Tím končím. (Výborně! Hlučný potlesk. )
  Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec Jaroš navrhuje následující resoluci:
  "Slavný sněme, račiž se usnésti:
  Zemskému výboru se ukládá, aby dohodnul se s c. k. vládou, by pro příští provádění regulace řeky Metuje a Trotinky již do prvního oddílu stavebního pojaty byly. "
  Učiním dotaz na podporu této resuluce. Co se týče však skutečného projednání, tedy se tak stane až po ukončení jednání o zákonu.
  Žádám pány, kteří podporují resoluci panem poslancem Jarošem navrženou, by vyzdvihli ruku.
  Návrh je podporován...................

  Poznámka:
Slavnost Trotina se uskutečnila 20.září 1959 ( www.smirice.eu/kultura/slavnost/slavnost.htm )
Tato slavnost byla pořádána po uskutečnění meliorace říčky Trotinka. V rámci meliorace vznikla na toku Trotinky řada požárních nádrží, vybudovaných jako koupaliště. Na povodí byla odvodněna řada mokřin.

  Další informace o říčce Trotina / Trotinka: http://www.smirice.eu/okoli/trotina/trotina.htm