Jednotné zemědělské družstvo Holohlavy

Zpět na hlavní stránku     Více informací v holohlavské kronice z roku 1953 a dále

Fotografie z alba Rudolfa AndrýseStručná zpráva o založení a činnosti JZD Holohlavy.
Psáno pro letopiseckou komisi sloučených obcí Holohlav a Smiřic.
Text zapsal Rudolf Andrýs (?)
   JZD Počátky zemědělské socializace v naší obci Holohlavech byly velmi těžké. Snad to bylo proto, že většina zemědělců byla „drobnými zemědělci“ s výměrou usedlostí do devíti hektarů půdy zemědělské tj. polí a luk dohromady. Poměrně dobře se jim hospodařilo – dobré pozemky louky – s pracemi se vypořádávali dobře a taktéž s předepsanými dodávkami. Proto o společném hospodaření družstevním nebylo ani řeči. Po několika přesvědčovacích akcích ze strany MNV a místních organisací i některých průmyslových podniků a po dlouhém vysvětlování byla svolána prvá schůze zemědělců za účelem založení zemědělského družstva v naší obci. V sousedních obcích se zemědělská družstva již „rozbíhala“. Tato prvá informační schůze zemědělců byla uskutečněna 15. října 1952 ve 20. hodin v hostinci „u Srkalů“. Z celkového počtu zemědělců se nezúčastnilo osm a přítomno bylo sedmnáct. Schůzi zahájil a řídil předseda MNV František Chlupatý. Byl zvolen přípravný výbor. Za ONV byli přítomni V. Kejzlar zem. ref. a R. Fňouk, za místní akční výbor Jan Novák, za KSČ O. Juriček a za Svaz žen Anna Peřinová. Celkem byly přítomny třicetdvě osoby. Toto družstvo mělo však krátké trvání. Dne 25. března 1953 byla svolána ustavující schůze a zvoleno představenstvo. Když však došlo k hlasování o provedení hospodářsko-technické úpravě půdy – rozorání mezí (HTÚP)většina členů se vyjádřila záporně – proti ! Tento rozchod také uspíšil projev presidenta A. Zápotockého v roce 1952, který ve svém projevu zapochyboval o rentabilitě velkých zemědělských celků.
   Čtyři roky trvalo než zemědělci v naší obci založili dne osmého srpna 1957 JZD – Jednotné zemědělské družstvo „opravdové !“
   Toto JZD hospodařilo až do konce roku 1972, kdy bylo začleněno do Státního statku ve Smiřicích.
   Členové přípravného výboru družstva byli tito sousedé:
   Rudolf Andrýs, Ladislav Rohlena, Josef Klouza čp. 41., Josef Sehnoutka, Vojtěch Prokop ml., František Chlupatý čp. 101., Josef Zilvar, Josef Tvrdý st., Václav Knejp.
   Později bylo zvoleno následující představenstvo:
   JZD Předsedou Václav Andrýs, jeho zástupcem Josef Zilvar a později Rudolf Andrýs, účetní – ekonom Vojtěch Prokop ml., pokladník Josef Tvrdý starší, agronom Josef Klouza, později Rudolf Levínský a za ním Josef Tvrdý mladší, zootechnik Josef Klouza čp. 41., skladník Václav Knejp,. mechanizátor Rudolf Andrýs čp. 20., a revizní komise Josef Sehnoutka, Josef Bergman a Josef Plšek.
   Celková výměra sloučených pozemků družstva činila okolo 195 ha z toho 45 ha luk. Pro tuto nízkou výměru pozemků bylo družstvo od počátku výhledově začleněno do státních statků ve Smiřicích. Určitá zmínka o tomto začlenění padla 5.6.1961, uskutečněna pak byla 31.12.1972. Proto také od počátku družstva byl mládeži povolován odchod ze zemědělství do jiných oborů státního hospodářství. Soukromý sektor v obci nebyl.
   Hospodářsko-technická úprava půdy byla provedena na jaře 1958. Meliorace a HTÚP v lukách u Smiřic a u Černožic byla prováděna o rok později v roce 1959. Nákladný zavodňovací systém který byl v lukách proveden nebyl v budoucnu nikdy plně využit jak družstevníky tak státními statky.
   Od počátku hospodaření družstva byla navázána úzká spolupráce s vedením Státního cukrovaru ve Smiřicích, který převzal nad JZD Holohlavy patronát. Ve vzájemném chápání potřeb ať toho či druhého podniku se podařilo uskutečnit prospěšné akce pro jeden či druhý podnik. Výpomoc cukrovaru při sezonních pracích (jednocení cukrovky, sušení sena, žně a různé opravy zemědělské mechanizace) byla pro družstvo velmi platnou. Rovněž občané i organisace v naší obci vždy pochopily potřebu pomoci družstvu.
   Mechanizací bylo družstvo z počátku závislé jak orbou, přípravou půdy i kultivačními pracemi na Strojní traktorové stanici v Kuklenách – pobočce v Černožicích. Na přípravu půdy na jaře 1958 byl STS zapůjčen pásový traktor Super 35 se kterým pracoval Rudolf Andrýs. Toho roku byla příprava půdy velmi obtížná zvláště na pozemcích kde byly rozhrnuty vysoké terasy mezí zarostlé šípkovými a trnkovými keři – (děkanské pozemky u lesa nad Libení a pozemky u Rodova zv. Hořička). Mnoho drnů a kořenů ztěžovalo smykování a vláčení.
   Prvý traktor Zetor 25 A s vlečným vozem byl družstvu přidělen na podzim roku 1958. Traktor z Brna po vlastní ose domů dopravil R. Andrýs. Pak následovaly traktory další: Zetor 25 K – kultivační, Zetor Super 50, Zetor Major 40. Všechny tyto stroje přivezl R. Andrýs. Z podniku zemědělského zásobování byly koupeny další traktory: Rumun – 60 a nosič nářadí Rso9. Poslední traktor již unifikované řady 4575 přivezl z Brna řidič Ladislav Kopecký. Družstvo vlastnilo v tomto čase osm traktorů.
   JZD Pícniny prvý rok byly sečeny koňskými potahy, po tři roky nesenou lištou na Z 25A a potom veškeré sečení pícnin zařizoval R,. Andrýs s nosičem nářadí Rs o9.
   Družstvo osívalo každým rokem asi sto hektarů obilninami, které byly po prvá tři léta sečeny vazačem. V roce 1959 byl po prvé přizván na pomoc obilní kombajn SK 3 z STS Jaroměř – brygadýr Jaroslav Knejp z Holohlav.
   Prvý vlastní obilní kombajn SK 3 byl zakoupen jako starší od JZD Zaloňov v roce 1966 a pracoval v našem družstvu po tři sezony. Vypomáhali jsme v JZD Černilov – Újezd a každým rokem státním statkům. V roce 1969 byl koupen kombajn nový SK 4. Po všechny sezony (sedm) jezdil s kombajnem R. Andrýs s pomocníkem Karlem Čapkem, mistrem zámečnickým z patronátního závodu (cukrovar). Veškeré opravy byly prováděny doma bez pomoci STS.
   Vybavení družstva mechanizací bylo dobré. Kromě kultivačního nářadí pomáhali družstevníkům dva nakladače ( NH-100 a NH-500). Spolupráce se státním statkem byla dobrá až do konce družstevního hospodaření.
   Stavy hospodářských zvířat se dařilo početně udržovat v plánovaném stavu. Největší potíže (zvláště z počátku) činilo plnění dodávek mléka. Ostatní dodávky v živočišné výrobě se dařilo plnit dobře. Stav koní byl snižován úměrně k nákupu mechanizace.
   V rostlinné výrobě po některých počátečních neúspěších, bylo docíleno vynikajících výsledků zvláště ve výnosech cukrovky. V roce 1959 byl výnos 498.- q - prvé místo v okrese Jaroměř a v roce 1964 druhé místo v celostátní soutěži ve výnosu cukrovky 526.- q.
   Stavby byly družstvu povoleny jen ty nejnutnější. V letech 1957 a 1958 byly na Sehnoutkově zahradě postaveny dva kurníky. Dále byla postavena salaš pro 60 kusů mladého hovězího dobytka. Adaptována stodola v čp. 29. u Tvrdých na výkrm prasat. Krávy byly ustájeny v čp. 36. u Nepasických, v čp. 31. u Merklů a v čp. 41. u Klouzů. Svod dobytka byl proveden 11. ledna a 1. února 1958.

   Ukončení činnosti JZD Holohlavy předcházel také důležitý úkon pro všechny družstevníky a to bezplatný převod jejich pozemků t.j. rolí i luk do vlastnictví Československého státu. Toto „darování“ bylo uskutečněno dne 29.6.1973. Každý předávající obdržel darovací list s čísly parcel které předal.
   Tímto počinem byla zahájena činnost likvidační komise, která byla složena ze zástupců ONV, OZS, ČSSS a představenstva JZD Holohlavy.JZD Statky přejímaly - živý i mrtvý inventář včetně mechanizace. O které stroje statky zájem neměly mohly tyto býti prodány jiným zájemcům. Státní statky převzaly asi tyto stroje: Kombajn SK 4, dva traktory (Major 40, Major 4075), traktor kultivační T 25 K s příslušným nářadím, postřikovač P 900 a nakladač NH 500, několik vlečných vozů a náhradní díly na některé stroje.

----------------------

Fotografie nahoře:
U zábradlí stojí manželé Řehákovi a Rudolf Andrýs

Okopávání a jednocení řepy znamenalo přejít několikrát pole po kolenou. Stojí předseda JZD Václav Andrýs
Foto vpravo od Marie Andrýsové.

JZD Holohlavy
Fotografie od p. Koziny, dobře ukazují práci na polích.


Dílna JZD Holohlavy. (pokračování článku nahoře)
   U Merklů č.p. 31. byla družstvem vybudována nová dílny a společná garáž pro všech osm traktorů, které družstvo vlastnilo, dále sklad náhradních dílů, malá kancelář, sociální zařízení a sklad nafty a olejů. Celou přestavbu vedl a řídil pan Stanislav Luňáček. Stavba byl provedena na místě starých rozpadlých kůlen. Toto zařízení mělo býti původně provedeno v čp. 36. u Nepasických. Na návrh R. Andrýse a p. St. Luňáčka bylo odsouhlaseno provésti tuto u Merklů v č.p. 31., kde byl menší provoz se slámou, senem a podobnými hořlavými hmotami.
   Po dokončení stavby byla dílny vybavena nutným zařízením na provádění oprav:
   1. Dva pracovní stoly, dva silné svěráky, zásuvky s nářadím.
   2. Regály sestavovací. Dílna asi 10 kusů, sklad 20 kusů.
   3. Výheň s ventilátorem, kovářskými kleštěmi, kovadlina (dva perlíky).
   4. Litinová pila na řezání kovu s el. pohonem.
   5. Nový svařovací transformátor s dobíječkou baterií, elektrody a j. Svařovací agregát ELINA (tento nepařil do majetku JZD)
   6. Kompletní autogenní souprava – hadice, sada hořáků, řezák a j.
   7. Sloupová vertikální vrtačka s přísl. (vrtáky apod.)
   8. Kompresor vzduchový na huštění pneumatik.
   JZD 9. Stojany na železný-ocelový mater. Pruty-kulatina, plocháče apod.
   10. Sklad poh. hmot: tři ruční čerpadla PUNKVA, Devět sudů 200 l na naftu, Tři sudy 200 l pro oleje.

   Tuto dílnu i zařízení měl převzít Státní statek. Po dohodě s mechanizátorem p. Josefem Matoušem bylo požádáno představenstvo JZD a likvidační komise, aby toto celé dílenské zařízení se všemi stroji i nástroji bylo ponecháno pro potřebu občanům holohlavským a bylo tak k dispozici každému občanu naší obce. S tímto návrhem Rudolfa Andrýse a pana Josefa Matouše představenstvo JZD i likvidační komise jednohlasně souhlasily !
   Jelikož došlo v této rozhodné době ke zrušení MNV v Holohlavech přebíral toto zařízení MNV ve Smiřicích řízený Jaroslavem Peřinou, který předal klíče od dílny Františku Nepokojovi který tyto obhospodařoval. K předávání dílny nebyl přizván mechanizátor JZD R. Andrýs ani nikdo z družstevníků.

------------------------------------------
Mlátička na našem dvoře ( čp. 28 ) byla poháněna řemenem od motoru stojícím za mojí babičkou. - Přemek
------------------------------------------

Výlety

JZD Holohlavy
Členové JZD na výletě - kliknutím se obrázek zvětší.
zleva ?, Lubomír Merkl, Merklová, Anna Burešová, p. Jošt, Václav Řehák vzadu, Jiří Tuček, Josef Jošt s brýlemi, Standa Prokop vzadu, pí. Řeháková půl hlavy, vpředu pí. Vágnerová, vzadu Růžena Tvrdá, Jan Tuček ( hřbitovský ), vzadu František Jelínek, vpředu pí. Zilvarová, Zdeňka Sehnoutková s taškou, p. Slezák, Josef Tvrdý půl hlavy vzadu, Josef Sehnoutka (otec pí. Sukové), ? vzadu, Václav Knejp.
Foto od pí. Sukové.


JZD Holohlavy
Členové JZD Holohlavy na výletě - kliknutím se obrázek zvětší.
První řada zleva p. Slezáková, Slezák, Špryňarová, Hana Andrýsová, Řeháková, Josef Sehnoutka.
Druhá řada zleva: p. Opa, Josef Jošt, Marie Andrýsová, Věra Bohdanecká, Josef Špryňar, ?, Václav Řehák.
Třetí řada zleva: p. Tučková, vysoký Nepokoj, zavřené oči má Jiří Tuček, Jan Tuček ( hřbitovský ), níž Zilvarová, dvě osoby za ní ?, Zdeňka Sehnoutková, níž ?, Merklová, Lubomír Merkl.
Poslední řada zleva: Věra Bohdanecká, Standa Prokop, František Jelínek, Marie Andrýsová, níž Kudyvejz, Anna Burešová, Knejp, níž Vágnerová, vzadu Růžena Tvrdá a Josef Tvrdý.
Popisoval Rudolf Andrýs v r. 2004. Foto od pí. Sukové.


JZD Holohlavy
Foto od J. Merkla.

JZD Holohlavy
Foto od p. Knejpa.

JZD Holohlavy
První řada: ?, Rudolf Andrýs, Rudolf Levínský, Věra Bohdanecká, Zdeňka Sehnoutková,
druhá řada ?, pí. Levímská a Josef Sehnoutka.
Foto od pí. Sukové.

JZD Holohlavy
Foto od pí. Sukové.

JZD Holohlavy
Foto od p. Knejpa.

JZD Holohlavy
Foto od p. Knejpa.

JZD Holohlavy
Foto od p. Knejpa. - kliknutím se obrázek zvětší.

JZD Holohlavy
Vypadá to, že tento výlet asi nepořádalo JZD.. Foto od p. Knejpa. - kliknutím se obrázek zvětší.