Pamětní kniha obce Holohlavy 1949 – 1956

Zpět na hlavní stránku         Další holohlavské kroniky

Roky 1935 - 1938         Roky 1945 - 1948         Roky 1957 - 1963

Zdroj: kronika obce Holohlavy sepsaná p. Prokopem. Přepsal Přemek Andrýs.


Rok 1949

Nový rok - 1.1.
   Nový rok byl slavnostně zahájen ve znamení Gottwaldovy pětiletky. Novoroční projev presidenta Klementa Gottwalda a předsedy vlády Ant. Zápotockého, po zhodnocení výsledků dvouletky, kladly váhu na řádné zahájení pětiletého plánu a osvětlili jeho význam pro slibnou, lepší budoucnost pracujícího lidu. I u nás jsme vykročili s novými nadějemi do nového, příštího roku.

Vyživovací komise, Změna předsedy
   Předseda vyživovací komise Tvrdý Josef st., byl z předsednické funkce odvolán a na jeho místo nastoupil dosavadní člen komise Chlupatý František ml.

Inventůry obchodů a živností
   S ohledem na zavedení nové všeobecné daně od 1.1. a nové zásobovaní textiliemi, jakož i s ohledem na změny cen těmito radikálními zásahy vyvstalé, byly všecky obchody a živnosti povinny provésti podrobné inventůry zásob a řádné jejich soupisy. Opatření toto vyvolalo různé domněnky a bylo vykládáno jako příprava pro rušení živností. Ti, kteří nebyli zvyklí na každoroční novoroční pořádek trochu vrčeli, ale po práci byli spokojeni. Stalo se nezřídka, že našli různé založené věci, které již dávno unikly jejich pozornosti.

Zahájení pětiletky – 3.3.
   V pondělí, 3. ledna byla zahájena pětiletka slavnostním nástupem do práce ( namnoze za zvuků hudby ) a průčelí podniků byla vyzdobena.

Úmrtí Joštová Františka – 5.1.
   Ve středu, 5. ledna zemřela po delší nemoci Joštová Františka z čp. 38 v požehnaném věku 87 let. Všichni vzpomínali na stále se usmívající stařenku, která si dlouho poležela a kdo mohl, každý ji vyprovodil 7. ledna na místní hřbitov. Rozená byla Kábrová.

K.S.Č. III. ples – 15.1
   Letošní masopustní veselí zahájila K.S.Č. veselým II. plesem v sobotu, 15. ledna, v hostinci u Srkalů, s příznivým výsledkem. Hudba J. Kubáska.

Úmrtí Mikešová Marie – 16.1.
   Bože, co to tu paní napadlo, souhlasily všecky naše ženy, které tuto hodnou a příjemnou ženu dobře znaly, když slyšely, že v neděli 16. ledna skočila z okna půdy jejich vily a pádem se zabila. Inu, těžko souditi ! Při své chorobě nemohla přežíti tak tragické odchody v milované rodině a snad chtěla i ulehčiti, aby nebyla na obtíž těm, které milovala. Děj Bůh paní hodně síly, vzdychaly ženy, vzpomínajíce na osiřelou její dceru a vnučku. Marie Mikešová, roz. Volfová, vdova po řídícím učiteli měla pohřeb žehem 21. ledna v Pardubicích. Narodila se 29.12.1884. Pohřbena bude v Zásadě u Českého Brodu, kde se sejde s milovaným mužem a vnukem Ivanem.

M.R.O. Vánoční sbírka
   Výsledek vánoční sbírky pod vánočním stromem republiky 1165.20 Kč byl odeslán okresní péči o mládež v Jaroměři.

M.R.O. Filmová beseda – 12.1.
   12. ledna uspořádala místní rada osvětová filmovou besedu a promítla úzké filmy Keramika, vodní ptactvo a Podkova pro štěstí.

Loutkové: Dobré děti – 13.1.
   13. ledna sehrál odbor loutkářů od Zdeňky Váňové hru Dobré děti, k nemalé radosti malého i velkého obecenstva.

Ministerstvo školství subvence - 27.1.
   27. ledna povolilo ministerstvo školství, věd a umění příspěvek 20 000.- Kč na zavedení vodovodu v naší škole a tak usilovná snaha správy školy potká se s úspěchem.

Loutkové – 30.1
   30. ledna sehrál odbor loutkářů hru L. Šimka Jak se drvoštěp stal pánem.

M.R.O. úzký film – 31.1.
   31. ledna promítala místní rada osvětová v hostinci u Srkalů úzký zvukový film České sklo, Mingočauri a pan Prokouk filmuje. Zájem byl živý.

Odchod Maďarů, jednotřídka – 9.2.
   1. února oznámily děti dělníků ze dvora ( maďarské národnosti ), že se budou stěhovati zpět na Slovensko ( do okresu Komárno ). 9. února se skutečně odstěhovali, čímž klesl počet školních dětí hluboko pod přípustnou mez ( 42 dětí ) na 30 dětí a naše 2 třídní škola byla výnosem K.N.V. v Hradci králové č. 324/9-2-3-49/4 ze dne 15.4.1949 dočasně redukována na školu jednotřídní.

Plynovod. potrubí – 11.2.
   11. února bylo ve schůzi M.N.V. usneseno vydati pro Východočeské plynárny v Pardubicích povolení ku položení dálkového plynovodu v obvodu obce s podmínkou, aby byly zřízeny 3 vývody ku případnému pozdějšímu připojení obce. Potrubí bylo v podzimu položeno a jeden vývod pro připojení obce byl zřízen před čp. 103.

K.S.Č., S.Č.M. a.S.Č.Z. schůze – 18.1
   V úterý, 18.ledna v sále u Srkalů svolaly K.S.Č., S.Č.M. a S.Č.Z. společnou, občanstvem četně navštívenou družstevní schůzi. Schůzi vedl předseda M.N.V. Chlupatý František st. a referoval úředník skladového družstva v Jaroměři, Hynek Josef st. Program čistě družstevní vyřízen byl takto: Ku spojení Družstva skladištního s mlékárnou vyslovili se přítomní kladně ( byl to již starší, známý návrh družstva ). Za místního důvěrníka družstva byl zvolen Šácha Karel, za jeho náměstka Lindrová Anna a za S.Č.M. Matějček Jiří. Na výzvu referenta přítomní zemědělci vyplnili a ihned odevzdali soupisy strojů. Po nadšené debatě o strojní práci v zemědělství se spontánně přihlášení přihlásili do kurzu traktoristů: Rohlenová Anna, Rohlenová Marie, Vítková Marie, Kozinová Milka, Pultrová Jarmila, Hanzlová Jarmila, Pácalt Josef ml., Oppa Květoslav, Carda Josef, Kopecký Jaroslav a Hlava Vlast., čímž osvědčili kladný poměr k zemědělské práci. Kurz se však neodbýval, alespoň není známo, že by se byl někdo z přihlášených zúčastnil a traktor řídil.

K.S.Č. Maškarní ples – 12.2.
   12. února pořádala K.S.Č. v hostinci u Srkalů maškarní ples, který nahradil obvyklou ostatkovou oslavu, pro kterou nebyla nálada. Zábavy bylo dosti a veselé.

Kronikářský kurs, účast – 13.2.
   13. února v Jaroměři pořádaného kurzu pro vedení obecních kronik se zúčastnil kronikář Prokop Vojtěch st. a předseda M.R.O. Šejvl Antonín. Přednášel Dr. František Beneš, archivář země české Praha II., Belerendiho 5. Přednáška zkušeného odborníka, namnoze doložená příklady, byla velmi zajímavá. Referent nabízel i svoji spolupráci.

M.R.O. filmová beseda – 24.2.
   24. února pořádala místní rada osvětová filmovou besedu s úzkými filmy Mistři tvaru a Přístav v srdci Evropy za slušné účasti.

Čes. červ. kříž, sbírka – 26.2.
   26.února provedli naše děti svoji sbírku na bulharské děti a odeslali 2.75 kg cukru.

Kronikářská soutěž, uznání – 27.2.
   Obec naše zúčastnila se soutěže „Zemědělských novin“ v Praze, ve skupině D, zápisem obecní kroniky za r. 1948 a dobře se umístila. Získanou cenu, knihy v ceně 1 000.- Kč, odevzdal kronikář do obecní knihovny.
   Rovněž na okresním kronikářském kurzu, umístila se naše obec mezi 4 nejlepší na okrese ( Holohlavy, Hoříněves, Jeřičky, Vilantice ), které okresní osvětový inspektor Keller podělil knižními dary uznání práce. Obé bylo uveřejněno v Zemědělských novinách.

Knihovna, minist. příspěvky
   Jako příspěvek na obecní knihovnu zaslalo ministerstvo školství věd a umění knihy v ceně 1 260 Kč a ministerstvo zemědělství knihy v ceně 1 500 Kč ( 26 ). Všecky vydatné přírůstky vyvolaly potřebu nových skříní a M.N.V. povolil zakoupení 2 nových skříní.

Úmrtí Hlavatá Marie – 20.2.
   20. února zemřela v Praze Hlavatá Marie, roz. Hlavová z čp. 78 a vdova po známém hostinském a řezníku, narozená 10.11.1886 na zánět mozkových blan. Oblíbená žena byla rodinou převezena na místní hřbitov.

Úmrtí Pultrová Josefa – 13.3.
   13. března zemřela stařenka Pultrová Josefa, rozená Antošová, vdova po pomoc. zaměstnanci cukrovaru ve Smiřicích z čp. 79, narozená 19.3.1859 sešlostí věkem, bylať z přepevného rodu.

Sokol – házená „Pepíkovská“ – 19.3.
   19. března uspořádal Sokol – Házená „Pepíkovskou“ taneční zábavu v hostinci u Srkalů. proč by ne, když v odboru je tolik veselých Pepíků a ti druzí mimo také si rádi vyhodí z kopýtka.

Krematorium, přednáška – 27.3.
   27. března pořádal spolek „Krematorium“ ve Smiřicích, odbor Holohlavy propagační přednášku, doprovázenou úzkým filmem, v hospodě u Srkalů. Za vedení Zilvara Josefa st. na théma „Náboženství a idea žehem“ promluvil Rudolf Paděra z Náchoda.

Ochotníci: Paní ministrová – 3.4.
   3. dubna sehrál místní spolek divadelních ochotníků na spolkovém jevišti veselohru „Paní ministrová“ od Branislava Nušiče za režie Aloise Jambory. tato ukázka jugoslávské tvorby byla provedením jedním z nejzdařilejších představení spolku. Jmenovitě pí. Jamborová ( Paní ministrová ) překonávala ochotnickou normu. Také ostatní účinkující se přičinili takže hra dobře pobavila a měla úspěch.

M.R.O. film – 5.4.
   5. dubna promítala místní rada osvětová film „O péči o zubech“, který předvedl a vysvětlil J. Litomyský od firmy Thymolin, Praha I. Malé náměstí.

Odvody – 7.4.
   7. dubna o 3 hod. odpoledne vrátili se naši branci od odvodu ve spořádaném průvodě v čele s vlajkou kterou nesli a provázeli Kozina Josef, Tvrdý Josef a Němeček Václav. Před školou, kde položili věnec k pamětní desce inscenovali pěknou pietní vzpomínku, kterou zakončili hymnami.

Odvedenci, věneček – 9.4.
   9. dubna v sobotu uspořádali branci v hostinci u Srkalů veselý věneček odvedenců za účasti branců a přátel i ze sousedních míst.

Divadlo „Dva bratři“ – 10.4.
   10. dubna, v neděli, sehrál na našem jevišti Spolek divadelních ochotníků ze Sendražic pohostinsky divadelní hru „Dva bratři“, vesnické drama o 3 jednáních od J. Hora, za režie p. Firkušného ( mimořádně líčil Hanuš ze Smiřic ).

Sbírky – 10.4.
   Sbírku „Praha a M.N.V. v Č.S.R. Varšavě“ vynesla u nás 600 Kč.
   Sbírka na „Jiráskův fond“ v obci: M.N.V. 300.-, K.S.Č. 500.-, ochotníci 500.-, Kampelička 100.-, Sbor dobrovolných hasičů 200.-, Školní mládež 169.20, učitelský sbor 100.- celkem 1869.20 Kč.

Manifestace světový mír – 13.4.
   13. dubna, ve středu večer, konala se v hostinci u Srkalů veřejná manifestace za světový mír. Byla z ní zaslána resoluce, do vínku přípravnému výboru pro světový mír v Praze.

Úprava rozcestí před M.N.V. – od 11.4.
   Od 11. dubna upravovala státní silniční správa rozcestí před M.N.V., které bylo rozšířeno, čímž vyhověno bylo požadavkům bezpečnostním.

Sokol - Házená zápas – 18.4.
   Házená Sokol Holohlavy sehrál na hřišti zápas se Sokolem Chomutov s výsledkem 7-3.

K.S.Č. dar škole – 16.4.
   16. dubna darovala místní organizace K.S.Č. národní škole poprsí presidenta Klem. Gottwalda, v ceně 1490 Kč, které je umístěno ve vestibulu.

Brigády – od 24.3. do 18.4.
   Dobrovolné brigády zúčastnily se od 24.3 sázení řepy semenačky u státního velkostatku a vysadily keře u červeného kříže. Rovněž provedly výsadbu lesních stromků v obecním lese.

Úmrtí Němeček Václav – 14.4.
   14. dubna zemřel Němeček Václav, cukrovarský zřízenec na odpočinku ( zedník ), narozen 4.8.1876, na těžkou angínu. Zesnulý domohl se usilovnou prací menšího hospodářství, kterému se ke konci svého života plně věnoval. Byl ctěn a vážen v rodině i ve veřejném životě.

Úmrtí Řehák Karel – 21.4.
   21. dubna zemřel Řehák Karel, rolník na odpočinku v čp. 45, narozen 17.3.1862, sešlostí věkem. Téměř do konce vypomáhal ještě v hospodářství. Četní přátelé a známí vyprovodili váženého stařešinu na místní hřbitov.

Divadlo: Kolébka – 5.6.
   5. června oplatil divadelní ochotnický spolek Jirásek v Jezbinách návštěvu našich ochotníků ( 24.4. ), kteří v Jezbinách v hostinci u Slunce s velkým úspěchem sehráli „Paní ministrovou“. Ochotnický spolek Jirásek se rovněž velmi pěkně uvedl dobře nastudovanou, vypravenou a sehranou hrou „Kolébka“ od Aloise Jiráska a sklidil zasloužený úspěch.

M.R.O. filmová beseda – 27.4.
   27. dubna uspořádala místní rada osvětová filmovou besedu večer v hostinci u Srkalů a promítla barevné filmy „Všesokolský slet v Praze 1948“, filmy ze zimních sportů a „Vystoupení gymnastů SSSR v Praze 1947“. Účastníci se pozdě rozcházeli plně uspokojeni.

Divadlo Sněhová bouře – 7.5.
   7. května sehrál dramatický odbor tělocvič. jednoty Sokol z Nového Hradce, na oslavu čtvrtého výročí dne vítězství, u nás pohostinsky drama o 4 dějstvích „Sněhová bouře“ od Dimitrie Ščeglova. Přeložil Ant. Kurš. Režie Vl. Briňkman. Hra vhodně volená, se líbila.

Sokol - Házená zápas – 8.5.
   8. května sehrál odbor Sokol – Házená na svém hřišti se Sokolem Trutnov zápas s výsledkem 10-9.

Valášek František – vynález.
   Zní to jako pohádka, ale není. Soused Valášek František z čp. 43 podobá se Honzovi na peci. Převalí se pohodlně do postele a v duchu spřádá všelijaké taškařiny. Někdy však i jemu přejdou roupy. To když ha neobdělané cukrovky volá a musí mačkati kolena i objemné bříško. Staré kmotry Očenášová a Voltrová kopou, že by ho brzo ztratily, kdyby jeho vynalézavý duch mu nepomáhal z bryndy. Jednotí řepu na kusy a zpět dodělává vynechané části řádků a zubí se, když někdy kmotry i předstihne, aby si srovnal hřbet a obveselil spolupracovnice nějakou smyšlenkou podobnou pravdě. Přes to, že na okolních polích obdivují ho, jak stačí ještě výkonným dělnicím, Valáškův duch těžce nese tento stav. Nad to věrný veterán fucho doma smutně věší hlavu a dumá nad trpkým údělem hospodáře. To by v tom byl hrom ! Soused pobrukuje a doma starý vyorávač bramborů přizpůsobuje nové, lehčí práci. Několik drátů s mělkým záběrem ponechá chuchvalce jaderníků. Primitivné strojek sice řepu nevyjednotí, ale myšlenka je naznačena. Původní Veverče se také málo podobá dnešním traktorovým pluhům. Kdož ví, nepřivodí-li i tento nápad ulehčení v jedné z nejtěžších polních prací. V tom případě by jmenovitě venkovské ženy vděčně vzpomínaly rozmarného starého mládence z kovářského rodu. Zatím tento dobře míněný pokus laika vzbudil pozornost veřejnosti, jak o tom svědčily některé návštěvy.

Úmrtí Špačková Aloisie – 12.5.
   12. května zemřela Špačková Aloisie, roz. Maltzová, důchodkyně nar. 16.7.1871 – sešlostí věkem. Dobře známá dlouholetou prací ve dvoře, zaslouží si vzpomínky.

S.Č.M. „máje“ – 22.5.
   22. května pořádal S.Č.M. v náhradu za „Máje“ taneční zábavu v hostinci u Srkalů. Mládež se vesele a dobře pobavila.

Havárie a smrt Antoš Vladimír – 23.5.
   23. května jel na motorce ze Smiřic Antoš Vladimír, výkonný rolník z Hustiřan, naroz. 5.11.1919 v Křižanově u Náchoda. Na rozcestí státní silnice u školního statku najel na auto a zabil se. Byl uložen v místní márnici, odkudž byl převezen do Hořiček.

Brigáda žáků – 30.5.
   30. května, na pokyn M.N.V. vypleli naši žáci len na pozemku Josefa Tučka čp. 12.

Školní výlet – 23.6.
   23. června vyjela si naše škola na pěkný výlet do Náchoda, kde se všichni obdivovali zámku postavenému r. 1270 a tamním zajímavostem a sbírkám. Z Náchoda zabočili do Nového Města ( a samozřejmě i Pekla ). Odpoledne je stihl déšť, ale proto přece se vrátili domů s veselou a hodně vypravovali.

Sběr na nové učebnice.
   Sběr papíru a textilu na „Nové učebnice“ provedli naši žáci opravdově. Sebrali 904.10 kg a tím při počtu 30 dětí splnili závazek na 330 procent.

Školní spoření.
   Rovněž školní spoření provádějí žáci se vší pečlivostí a při samostatném vedení sami. Měsíčně přejímá úspory pokladník místní Záložny – Kampeličky Prokop Vojtěch ml. Od 13.11.1948 do 28.6.1949 uspořilo 30 dětí 24 266.80 Kč. Za tuto příkladnou horlivost zaslouží si pochvaly a uznání.

K.S.Č Výstava v Trutnově, J.S.Č.Z. – 3.7. a 4.7.
   3. července uspořádala K.S.Č hromadný zájezd na trutnovskou výstavu, za četné účast členů.
   4. července následoval tohoto příkladu i J.S.Č.Z. Účastníci obou skupin si výstavu podrobně prohlédli.

Husova oslava na Chlomku – 4.7.
   4. července navečer pořádala místní rada osvětová společnou Husovu oslavu na Chlomku, které se i naše obec zúčastnila ( svátky byly posunuty o den ku předu ). Místní účastníci připojili se ku průvodu. Na slavnosti, kterou zahájil předseda M.N.V. Černý V. z Habřiny účinkoval pěvecký kroužek ze Smiřic. Slavnostní řečník J. Krotil, evangelický farář z Hradce Králové velmi případně promluvil a zakončil předs. M.N.V. Kutil ze Smiřic. Při zapálené hranici zapěna byla píseň „Hranice vzplála“

Úmrtí Pácalt Jan – 3.8.
   3. srpna zemřel Pácalt Jan, dělník na pile, nar. 26.12.1894 na rakovinu žaludku. Pro svoji milou povahu, svědomitost a píli byl všeobecně oblíben a četní přátelé zúčastnili se kremace v Pardubicích.

Nový školní rok 1.9. a návštěva Gigantu.
   1.září zahájen byl slavnostně nový školní rok, jako první rok v pětiletce a v deset hodin odešla škola na staveniště velkovýkrmny prasat ve Smiřicích, aby se zúčastnila slavnostního zahájení stavby podniku, který je stavěn pracujícím lidem Hradeckého kraje v nadplánu jako dar ke 2. všeodborovému sjezdu. Zahájení se zúčastnilo neobvyklé množství lidu ( i z naší obce ) a celá řada významných osob, jako ředitel státních statků Smrkovský, poslanec Borůvka, předsedové K.N.V., O.N.V., M.N.V. a jiní, kteří se zúčastnili slavnostních poklepů.

Změny v učitelském sboru – 1.9.
   Správou zatímní jednotřídky pověřena byla řed. Šejvlová Vincenzie, uč. náboženství Pecina J., řím. kat. Tuček Josef a evang. Lopour B. Dosavadní ředitel Antonín Šejvl byl prozatím přeložen do Smiřic.

Dožínky – 4.9.
   4. září, v neděli, uspořádali zaměstnanci státních statků velkou dožínkovou slavnost na ukončení žní, které se u statků poněkud zpozdily. Krojovaný průvod na koních a vozech přes Černožice a Smiřice do Holohlav, kde pořádala u Srkalů taneční zábavu stihl ve Smiřicích déšť, který průvod přečkal na Lednici. Zábava se tím však nepokazila a byla veselá – do rána.

Průtrž mračen – 4.9.
   4. září odpoledne průtrž mračen přivodila rozvodnění potoka Jordánu. Na štěstí bylo již po sklizni a voda zase rychle opadla, takže nezpůsobila velkých škod.

Odvedenci, věneček na rozloučenou – 24.9.
   24. září, v sobotu, uspořádali odvedenci z Holohlav a Černožic v Hostinci u Srkalů společný věneček na rozloučenou. Vstupné 25 Kč včetně daně. Hudba J. Kubáska. Tím se vesele z domovem rozloučili.

Zatčení Mrkvička Václav, Pultr Karel – 6.9.
   6. září, v úterý, byla obec vzrušena náhlým zatčením Mrkvičky Václava, řezníka a nájemce hostince čp. 11, kterého po přísné domovní prohlídce odvedla S.N.B. do zajišťovací vazby v Hradci Králové n./L. Původně hledala neinformovaná veřejnost příčinu v jeho radikálním způsobu vyjadřování, tím spíše, že v zápětí došla zpráva též o zatčení Pultra Karla, který vedl benzínovou stanici v Hradci Králové a kterému se přičítali osobní spory a výhružky v podroušeném stavu. Později, když bylo známo i zatýkání ve Smiřicích, v Račicích a v Hořeňovsi pro protistátní činnost, ještě mnozí soudili, že jmenovaní při přelíčení prokáží svoji neúčast na této podvratné akci. S napětím očekával se výsledek.

Uvolnění chleba a mouky – 1.10.
   1. října byl chléb a moučné výrobky uvolněny, což bylo uvítáno celou veřejností co velmi podstatné zlepšení životní úrovně.

S.Č.S.P. Vzpomínka na Duklu – 7.10.
   7. října uspořádal Svaz československo sovětského přátelství pietní vzpomínku na boje u Dukly 1944 v hostinci u Srkalů. Vzpomínku Antonína Šejvla doplnily zvukové filmy „Balchaš“, Ruské tance a Ušba.

Dny československo - sovětského přátelství, M.N.V. – 1. a 2.11.
   1. listopadu proběhl i u nás, v rámci Dnů československo – sovětského přátelství štafetový běh a naši žáci svůj úsek vzorně obstarali.
   2. listopadu uspořádal M.N.V. v hostinci u Srkalů „Den československo – sovětského přátelství“, ku kterému byli pozváni zástupci všech místních korporací a spolků. Zahájil a řídil předseda M.N.V. František Chlupatý. V programu dne byl čten projev presidenta Klementa Gottwalda a promluvil ku Dni řed. Ant. Šejvl. Zároveň bylo zahájeno podpisování zdravice generalisimu Jos. Vis. Stalinovi korporacemi, spolky a přítomnými. Podpisy byli ještě sbíráním doplněny, takže zdravici podepsalo ca 480 občanů.

M.R.O. Říjnová revoluce – 7.11.
   7. listopadu uspořádala místní rada osvětová vzpomínku na „Říjnovou revoluci“ v hostinci u Srkalů. Po proslovu promítnuty byly zvukové filmy „Akademik Cicin“ ( ? – pozn. P. ), Jenisej a Chochlkomské umění.

Škola, oslava říjnové revoluce.
   Rovněž škola uspořádala oslavu, říjnové revoluce ( týž den ) za přítomnosti okres. škol. insp. Oldřicha Čihulky a kapl. Ditricha. Přiléhavý program básní, písní aj. doplnily filmy.

Stavba „Gigantu“ ( velkovýkrmny ve Smiřicích ).
   Na projekt „Gigantu“ – velkovýkrmny vepřů ve Smiřicích byla naše veřejnost upozorněna nejprve propagačními schůzemi, na kterých referoval poslanec Josef Borůvka z Dolan a zprávami o chytaném zrušení cukrovaru ve Smiřicích. Oboje vzrušovalo celou veřejnost a v častých debatách vyslovovány byly názory pro i proti. Převládal šířený názor o důležitosti a prosperitě velkovýkrmny, jejíž plán byl stále rozšiřován. V roce 1949 mělo se do 15. prosince postaviti, mimo budov administračních, 10 pavilónů, každý pro 1 000 vepřů. postupně mělo se postaviti ještě dalších 20 pavilónů, tudíž celkem pro 30 000 vepřů, s očekávaným výsledkem produkce 60 000 vepřů á 100 kg za rok ( novinářsky bylo publikováno až 120 000 ). Mlýn ve Smiřicích bude sloužiti za přípravnu krmiv, podobně i sušárna cukrovaru. Jednalo se i o cukrovaru, který se měl změniti v podnik na zužitkování produkce Gigantu, do kterého měla se zavésti vlečka z výkrmny. Na projektovaných 3 rybnících měla se pěstovati vodní drůbež ( hlavně kachny ), ve velkých rozměrech. Odpadky měly se využíti ve velikém zahradnictví a naznačovány byly ohromující plochy skleníků a pařníků. Ve dvoře v Rodově zřídí se rozsáhlá výchovna vepřů, která zásobovati bude Gigant selaty. Ký div, že takto narýsovaný, velkorysý projekt budil nadšení, jmenovitě však představa o nepředstavitelném množství kvalitního masa z vepřů a drůbeže ( „tuk poteče každému koutky“ ). Ihned po zahájení stavby sjížděly se četné brigády z blízka i z dáli, jmenovitě v neděli, takže jevila se potřeba orientačních tabulí na křižovatkách silnic. Pod Smiřicemi již i cizí našel cestu ke staveništi. Nepřetržitý proud lidu a četných aut s lidmi i stavebním materiálem ( auta vesměs s nápisy Gigant ) udával směr. Na staveništi samém bylo rušno jako v mraveništi. Ku práci vyhrávaly hudby místní, neb brigádnické a nechyběla ani vojenská. Za mé návštěvy předstihovala se hornická kapela s vojenskou, aby práce šla lépe od ruky. Ký div, že nezvyklý ruch lákal brigádníky i zvědavce, kteří plnili prostory a sledovali rychlý růst pavilónů a při koncertu diskutovali o dalším postupu. Jmenovitě se mnozí zajímali o šířené zprávy o budoucích přísných opatřeních proti nákazám. Tvrdilo se, že bude zakázán chov vepřů v okruhu 4, podle jiných do 10 až 20 km. Zájmový okruh byl ještě širší, jak o tom svědčily auta i motorky z oblastí ještě vzdálenějších. zemědělci chovali se reservovaně. Nebude chov vepřů – nebude ani kontingentů – dobrá uleví se v dřině ( „Ale co zabíjačky“! Mudroval mnohý za větrem ).
   Při příznivém počasí rostly pavilóny od země jako houby po dešti a brigádníků stalé přibývalo tak, že nebylo po ruce dostatek nářadí a kuchyně, které jim vyvařovaly, nestačily. Jednalo se již i o přesunu dobrovolných pracovníků ( kteří při takovém množství překáželi ) na práci meliorační a ing. Lichtenberg vyměřil za tím účelem spodní trasu odpadu O1 mezi Smiřicemi a Černožicemi. Nedošlo však k tomu. Brigádníci nepřišli a nebylo potřebné nářadí u Labské stavební správy.
   Později tento nebývalý ruch ochabl, ale pavilóny byly do konce roku zhruba postaveny a zakryty. Zbývala vnitřní úprava na kvalifikovanější pracovníky.
   Rovněž i lidová fáma byla usměrněna, jmenovitě mezi ministerskou komisí, která pro technické a jiné závady restringovala původní stavební program na rozestavěných 10 pavilónů, takže i cukrovar byl svému účelu ponechán, což uklidnilo jmenovitě zemědělské vrstvy. Kolik aut a traktorů projelo během stavby naší obcí nedalo se sečísti.
   Již během stavby vykládali brigádníci na smiřickém nádraží i četné vagóny brambor pro Gigant a traktory je vozily na pole cukrovaru do krechtů. Když bylo zřejmo, že velkovýkrmna ( jak se po restrinkci počalo říkati ) bude uvedena do chodu později, byly brambory odvezeny a jinak použity ( po ztrátách při neopatrné skládce a odvozu ).

M.R.O. Zdraví vstříc – 21. a 23.11.
   21. listopadu uspořádala místní rada osvětová ve škole zdravotní filmovou besedu o nakažlivých nemocech, T.B.C. a péče o kojence, 23. listopadu Zdraví vstříc, Navrácený život, rozhovor ve vlaku o prvních dnech života.

Lidový kurz ruštiny - 11.11.
   11. listopadu započat byl lidový kurz ruštiny za účasti 23 posluchačů. Obětavě vyučovala řed. Vincenzie Šejvlová a kurz trval do 6. února 1950.

M.R.O. pianino.
   Po delším úsilí získán byl přídělový list na pianino, které bude získáno s podporou. M.N.V.

K.S.Č. Hovory Národní fronty s občanstvem – 11.12.
   K.S.Č. uspořádala v neděli 11. prosince odpoledne v sále u Srkalů, Hovory Národní fronty s občanstvem za účasti 75 osob. Referovali hosté říd. uč. Václav Grim z Černožic a tajemník K.S.Č. Klíž ze Smiřic. Programové zpěvy a recitace nacvičila a řídila řed. Vinc. Šejvlová. Zprávy za uplynulý rok podali:
1. za M.A.V.N.F. předseda Tvrdý Josef
2. za M.N.V. předseda Chlupatý František
3. za K.S.Č. předseda Kopecký Václav
4. za místní vyživ. komisi předseda Chlupatý František
5. za J.S.Č.Z. předseda Šácha Karel ml.
6. za S.Č.M. předseda Lindr Václav ml.
7. za hospodáře obce předseda Chlupatý František
8. za Sokol odbor házené Němeček Václav st.
9. za spolek divadelních ochotníků předseda Sehnoutka Josef
10. za funkci lidového agronoma Sehnoutka Josef
11. za Hasičský sbor Němeček Václav st.
12. za M.R.O. jednatel Sehnoutka Josef
13. za Veřejnou knihovnu Sehnoutka Josef
Tajemník Klíž přednesl pracovní plán na r. 1950 vypracovaný předsedy všech složek N.F. a zahájil o něm diskusi: Jelínek Jaroslav a Voňka Lad. žádají úpravu chodníku při okresní silnici. Předs. Chlupatý na dotaz Bezvody Františka odpovídá, že je v pětiletém plánu obce úprava a výdlažba s kanalizací dolení ulice až ku Brodku nákladem 2,500.000.- Kč. Klouza Josef čp. 41 se dožaduje úpravy veřejného osvětlení a výměnu železné elektrické sítě za měděnou. Rohlenová Anna urguje stavbu družstevní prádelny a František Klíž doporučuje sloučení stavby prádelny se sběrnou mléka. Na dotaz předseda Chlupatý sděluje Lad. Rohlenovi, že usnesení M.N.V. ze dne 11.2. bylo provedeno, heraklitový domek byl od F.N.O. zakoupen a dovezen. Získaný stavební materiál byl uskladněn v čp. 84, poněvadž se mezitím výbor prádelny rozpadl. K tomu Bezvoda Frant. sděluje, že výbor prádelního družstva usnesl se na vysokých členských podílech 500.-, což zapůsobilo neustavení družstva. Občané se do družstva nepřihlásili.Hanzl Josef sdělil, že tím propadl již povolený příspěvek 20 000 Kč na stavbu prádelny.
   Za delegáty do okres. konference byli zvoleni:Sehnoutka Josef, Hlava Bohuslav, Lindr Václav ml., Dašek Rudolf st., Rohlenová Anna a Levinský Rudolf.
   Předsedající Tvrdý Josef st. navrhl odeslání pozdravného telegramu Ú.A.V.N.F. v Praze, což přijato a k zařízení předáno tajemníku Fr. Klížovi. Za S.Č.M. si Peřinová Věra vymínila v plánu na rok 1950 sehrání divadla a výsadbu stromků. Soudruh Grim navrhl sbírku pro vánoční nadílku našim vojákům.
   Zdařilá a rušná schůze zakončena Písní práce.

Kulturní večer, rada žen – 11.12.
   Téhož dne večer uspořádán byl péčí kulturních složek pěkný program z písní, básní, přednášky aj. na téma „Co dal Stalin nám“. O zdar přičinily se naše ženy, hlavně V. Šejvlová.

Výstava obrazů ze života J. V. Stalina – 14. až 21.12.
   Ve dnech 14 –21. prosince uspořádána byla v místní škole zajímavá výstava obrazů ze života generalisima J. V. Stalina, která zasloužila si větší pozornosti širší veřejnosti.

M.N.V., M.A.V.N.F. a M.R.O. Stalinův večer – 21.12.
   21. prosince, v 8 hod. večer u Srkalů uspořádán byl péčí míst. nár. výboru, míst. akč. výboru nár. fronty a místní rady osvětové slavnostní večer na oslavu 70 l. narozenin gen. J. V. Stalina. Pečlivě nacvičené recitace a zpěvy dětí místní školy řídila V. Šejvlová. Na téma „Náš největší učitel a přítel J.V.Stalin“ promluvil řed. Ant. Šejvl. Další program vyplnila kulturní úderka střední školy, osmičlenná úderka S.Č.M. a kroužek tamburařů. Ukončeno bylo zapěním hymny československé a ruské. Posléz promítnut byl úzký film „Kolchoz Rudý říjen“.

Skříně pro knihovnu – 30.12.
   30. prosince byly dodány dvě nové skříně pro stále rozšiřovanou veřejnou obecní knihovnu.

Doplnění vyživovací komise – 31.12.
   Za zemřelého Jana Pácalta a za odstoupivšího Bezvodu Františka byli ve schůzi M.N.V. 31. prosince do vyživovací komise jednomyslně zvoleni: Černý Míroslav čp. 106 a Andrejsková Marie čp. 82.

M.N.V. doplňovací volba – 31.12.
   Za Horáka Františka, který z místního státního statku odešel na jiné působiště, se schválením M.A.V.N.F. byl místopředseda M.N.V. jednomyslně zvolen Šácha Karel, nájemce čp. 47.

Příděl konfiskovaného majetku – 31.12.
   Z přídělu projednaného dne 1. prosince na obecním úřadě za přítomnosti zástupce K.N.V. v Hradci Králové, členů místní rolnické komise a žadatelů bylo z konfiskovaného majetku od zdejšího děkanství a usedlosti Ornstových čp. 47 obci pozemků o celkové výměře: ….. Kromě toho obdrželi příděl: Štefan Jan čp. 78 - 1.97 ha Slezák Josef čp. 50 - …. Druhý den však oba svoji žádost odvolali, takže se i o tuto výměru obecní příděl zvětšil.

Rolnická škola příspěvek - 31.12.
   Rolnické škole ve Smiřicích byl povolen obvyklý příspěvek 1 000 Kč na školní rok 1949 / 50.

Oddlužení obce – 31.12.
   Pomocný fond pro úpravu dluhů okresů a obcí vyrovnal úplně komunální zápůjčku obce fol. 1495 na novostavbu školy v zůstatku k 1.8.1949 Kč 84 286.- a 3 a půl procentní úrok od 1.1. – 31.5.1949 v obnose 1 229.20 Kčs.

Instalace rozhlasu – 31.12.
   S instalací rozhlasu bylo během letošního roku započato. Potřebné sloupy byly získány v obecním lese. Dosud byly instalovány 3 reproduktory a dalších 7 bude postaveno po dojití instalačního materiálu. Na zřízení rozhlasu dostala obec 30 000.- Kč příspěvek od O.N.V. a 5 000.- Kč poukáže mlékárna v Jaroměři po uvedení rozhlasu do provozu. V důsledku toho se M.N.V. usnesl, aby provoz byl 1.1.1950 o 11 hodině dopoledne zahájen předsedou Chlupatým Františkem a členy Novákem Janem, Špryňarem Václavem st., Lochmanem Václavem a Peřinou Josefem.

Převod cenných papírů – 31.12.
   Dle paragrafu 17 zákona č.sb. 144 – 1949 byly převedeny následující cenné papíry obce na stát: 4 a půl procenta unifikační emise A nom. 2 000.- Kč 3 procenta unifikační umořovací nom. 2 000.- Kč podílní list Novina nom. 500.- Kč

Šekový účet – 31.12.
   Pro M.N.V. v Holohlavech zřízen byl nově šekový účet u Poštovní spořitelny, nár. podnik pod číslem 533.111

Zrušení obchodu Josef Řehák – 30.6.
   30. června uzavřel majitel obchodu v čp. 92 Řehák Josef a úplně ho zlikvidoval nevyčkav rušení obchodů.Sám odešel do výroby ( V.D.P. v Černožicích ). V té době se již zboží pro soukromé obchody s obtížemi opatřovalo.

M.R.O. filmový večer – 11.12.
   11. prosince uspořádala Místní rada osvětová zajímavý filmový večer u Srkalů. Promítány byly úúzké filmy „Batum, Akademik Cicicn, Tadžikistán“ a zábavný „Hotovo – jedem“.

K.Č.T. činnost.
   Klub čs turistů, získav v chatě své středisko, pořádal po celý rok rekreační zájezdy členů i hostů spojené se zajímavými výlety do Krkonoš a v zimní době i lyžováním. Místní činnost ochabla.

Odbor žen, Stalinův večer – 11.12.
   11. prosince uspořádal odbor místních žen besídku na počest narozenin gen. J. V. Stalina pod heslem: „ Co dalo učení Stalinovo ženám“. Program vyplnilo pásmo škol. dětí a S.Č.M. z písní a básní. Referovala na výše uvedené téma řed. Vinc. Šejvlová. Jako doplněk promítnuty ještě 4 filmy ze sovětského života.

Vánoce, naši vojáci, strom republiky.
   19. prosince odvezl předseda M.N.V. Frant. Chlupatý sbírku školních dětí na vánoční dárky našim vojákům a sice 317.40 Kč, 620 kusů cigaret, 26,5 Kg jablek, 48 vajec, 1 kg tuku, 5,5, kg cukru, 1,5 kg perníku a 60 kg mouky. U nás opět mile zazářil osvětlený vánoční strom republiky ve školní parku.

Ženy, matky na úhradu vodovodu.
   Naše ženy – matky dětí bezplatným mytím školy ušetřily obci za troje mytí v tomto roce 1 200.- Kč, které byly spolu s darem A.Rohlenové 200.- Kč použity na úhradu školního vodovodu.

Včelaři, přírůstek.
   Nestor našich včelařů Vilém Štrumhaus z čp. 95 ochotně spolupracoval při zřízení včelína ve statku státní rolnické školy s řed. ing. Tusarem. Rovněž mistr kovářský Václav Chlupatý vlastnoručně postavil včelín v nově vysázeném sadu na zakoupené stavební parcele ( od Nepasických ) a horlivě se zasvěcuje v tomto oboru za pomoci výše uvedeného, zkušeného včelaře. Též Vojtěch Prokop st. vrátil se ke včelařině, kterou v mladších létech provozoval a usadil 4 roje v zahradní boudě v obecním sadě pod Chlomkem, aby zlepšil opylování stromů v odlehlém koutě, kam včely ze vsi nezasahují. O roje nebylo nouze. při chatrné snůšce se včely hojně rojily. Jen v obecním sadě bylo zachyceno 7 rojů a noví včelaři obětavě hladové roje krmili.

Zrušení hostince čp. 11, jednání 31.12.
   31. prosince, ve schůzi M.N.V. jednáno bylo o zrušení živnosti hostinské v čp. 11. Dle korespondence nařizuje O.N.V., aby se M.N.V. k otázce hostince v čp. 11 vyslovil. V důsledku zajištění nájemce Václava Mrkvičky spravuje hostinec Národní správa a majitel hostinské koncese Josef Tuček čp. 12 prohlásil, že živnost povede dále ve své režii. M.N.V. po důkladném uvážení je toho názoru, že hostinec čp. 11 nevyhovuje ze zdravotních důvodů a navrhuje, aby zdravotní referát O.N.V. na místě přezkoušel tyto důvody M.N.V. a podal návrh přímo o.n.v., který rozhodne s konečnou platností. Při tom se poukazuje, že o uzavření tohoto hostince bylo již jednáno, asi v roce 1930, kdy provedla se některá nutná opatření.

M.R.O. zrušení – 31.12.
   Podle nových předpisů ruší se místní rady osvětové a jejich činnost přechází od 1.1.1950 na „Lidovou akademii“, která bude pro naši obec ve Smiřicích, kde bude sídlo obvodu, ku kterému budou náležeti obce: Smiřice, Holohlavy, Černožice, Rodov a Habřina. V místních obcích zůstane při M.N.V. pouze kulturní referent. V naší obci se M.R.O. za vedení předsedy Antonína Šejvla vyznamenávala značnou činností, jak je zřejmo z předchozích zápisů.

Obecní knihovna zpráva 1949.
   Zdejší obecní knihovna dosáhla již 1 036 svazků. V tomto roce byly pro knihovnu získány následující mimořádné příspěvky:
1. Od okresu získány knihy v ceně 1 270.-
2. Ze soutěže kronikářů v Zem. listech, knižní cena V. Prokopa v ceně 1 000.-
3. Od ministerstva zemědělství knihy v ceně 1 000.-
4. Příspěvek M.N.V. 450.-
5. Místní spolek divadelních ochotníků na zakoupení díla Jiráskova přispěl 1 500.-
6. M.N.V. na zakoupení nových skříní 4 000.-
Celkem byla knihovna obohacena o 9 220.- Kč
Za podpory četných příznivců a obětavého vedení knihovníka Ant. Šejvla knihovna stále roste a těší se zasloužené pozornosti čtenářů.


Obecní knihovna plán na r. 1950.
   Obecní knihovna v r. 1950 rozmnoží počet knih o 100 čísel, agitací rozšíří počet čtenářů o 25 procent a převezme správu Gottwaldovy knihovny.

Svoz mléka, zřízení stánků.
   Od jara usiloval nový správce jaroměřské mlékárny soudr. Václav Palička o změnu svozu mléka v obci na jediný stánek. Dosud byly zřízeny po obci četné lavičky ( většinou je dělal Plšek Josef ) a kočí Karel Palaš ze státního dvora nakládal konve na valník s mlékem velkostatku dovážel do mlékárny. Poněvadž mlékárna zařídila svoz mléka vlastními cisternami, správce Palička několikráte jednal o zřízení ústředního stánku uprostřed obce. Sliboval, že mlékárna sama postaví vzorný, krytý stánek s elektrickým osvětlením a mléko bude se čerpati do cisteren ze zřízeného bazénu. Z jednání vyvinul se spor. Dolení část obce odmítala voziti mléko do kopce a když mlékárna zřídila stánek u stodoly čp. 12 postavili si dolení sousedé vlastní stánek před čp. 20, který byl později vhodněji umístěn před čp. 18. stánek mlékárny zdaleka neodpovídal slibům Paličkovým a dodavatelé mléka sami odstraňovali různé nedostatky a svítili si svíčkami. Inu, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Spolek Uran, cvičení holoubat.
   Chovatelé poštovních holubů „Uran“ pořádali v tomto roce cvičení holoubat, nácvik letu Rajhrad –

Předpis dodávek vepřů r. 1947 a 1949 – skotu 1949

Andrýs Rudolf čp. 20

plocha pro předpis vepřů - 8 ha 71 a
předpis prasat 1947 - 40 kg á 1 ha - 348
předpis prasat 1949 - 51 kg á 1 ha - 485
předpis skotu 1949 - 67 kg á 1 ha - 620

Andrýs Václav čp. 28
plocha pro předpis vepřů – 9 ha 27 a
předpis prasat 1947 - 40 kg á 1 ha - 371
předpis prasat 1949 - 51 kg á 1 ha - 530
předpis skotu 1949 - 67 kg á 1 ha - 640

( v tabulce je 33 jmen zemědělců a státní statek – další jména neuvádím – pozn. P. )
Z přehledu je zřejmý úbytek zemědělců, jejihž konting. plochu převzaly zbývající usedlosti. Velkostatek byl vyňat z obecní evidence ( soc. sektor )


Rozvrh povinného osevu na rok 1949.

Andrýs Rudolf čp. 20

pšenice – 1,4, žito – 0,8 / ječmene – 1 / oves – 1,15 / směs na zrno – 0,3 / brambory + ranné – 0,8 / cukrovka – 1 / mák, len – 0 / čekanka 0,1

Andrýs Václav čp. 28
pšenice – 1,4 / žito – 0,8, ječmene – 0,8 / oves – 1,2 / směs na zrno – 0,2 / brambory + ranné – 0,8 / cukrovka – 1 / mák, len – 0 / čekanka 0,15

( v tabulce je uvedeno 34 jmen zemědělců – další jména neuvádím – pozn. P. )
Hanzl Josef, Hofmann Jan, Němeček Václav přestali hospodařiti, Voltr Josef se odstěhoval, na čp. 34 se přiženil Levinský Rudolf, na čp. 48 Klouzová se provdala, na čp. 47 nájemce Šácha Karel


Rok 1950

Nový rok - 1.1.
   Nový rok 1950, druhý rok pětiletky, byl podobně, jako rok minulý, slavnostně zahájen a novoroční projevy našich nejvyšších představitelů hodnotily velké úspěchy pracujících v roce minulém a nabádaly ku dalšímu, zvýšenému úsilí, aby dosaženo bylo co možno nejvyšší výrobnosti a zvýšení produktivity práce. Tak bude možno zvýšiti blahobyt pracujícího lidu po všech stránkách. I u nás byly do nového roku vkládány nové naděje v lepší budoucnost.

Místní rozhlas, zahájení – 1.1.
   1. ledna zahájil předs. M.N.V. František Chlupatý v 11 hod. dopoledne vysílání místního rozhlasu slavnostním projevem k našemu občanstvu. I když instalace nebyla ještě plně dohotovena, tato novinka byla sympaticky uvítána a občanstvo seskupené kolem zatímních 3 reproduktorů, s účastí naslouchalo projevům představitelů místní samosprávy i reprodukované hudbě. Tím byl splněn první úkol pětiletého plánu, který si obec uložila.

Úmrtí Andrýsová Marie – 1.1.
   1. ledna tiše zemřela Marie Andrýsová, roz. Slánská ( matka pí. Šrámkové z čp. 26 ), narozená 2.12.1863 v Habřině, sešlostí věkem. Kdo znal tuto tichou a nenáročnou stařenku projevil účast s jejím odchodem.

K.S.Č. IV. Ples – 7.1.
   7. ledna uspořádán byl IV ples K.S.Č., který má již svoji tradici a podobně, jako předcházející se plně vydařil. Účastníci se v družné zábavě veselili až do bílého rána.

Smlouvy o výrobě, výkupu a dodávce – 17. a 18.1.
   17. a 18. ledna byly podpisovány nové smlouvy o výrobě, výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle vlád. nařízení č. 6/49 sb. a vl. nař. č. /49 Sb., které zaměstnávaly od počátku roku nejen zemědělce, ale i vedení obce bylo o nich čile diskutováno. Nové smlouvy se vyznačovaly značným zvýšením výrobních i dodávkových úkolů. Dodávkové úkoly výroby živočišné byly prvně rozvrhovány na 4 čtvrtletí. Zemědělci měli sice možnost sami si čtvrtletně dodávku rozvrhnouti, ale namítali, že nelze spolehlivě předvídati předem čtvrtletní produkci, která je odvislá od různých vlivů ( i počasí ) případně i nepředvídaných nehod. V rostlinné výrobě byl podstatně zvýšen osev okopanin ( as o 1 ) a dodávkové úkoly byly ihned předepsány na základě předem předvídaných výnosů ( dříve se tak dálo po vyšetření úrody ). Tím omezoval se předpoklad pro plnění úkolů v živočišné výrobě, jejichž značné zvýšení ( dodávky vepřů, vajec a mléka ) při zvyšovaných stavech dobytka podmiňovalo dostatečnou krmivovou základnu. Smlouva sama obsahovala i 10 závazků, za stávajících okolností dosti závažných a zemědělec se též zavazoval, že má potřebné osivo k disposici.
  Zemědělci nejevili mnoho chuti ku podpisům a teprve po ujištění, že se smlouvy nebudou přísně vykládati a na mimořádné poměry bude vzat náležitý zřetel, 17. a 18. ledna smlouvy podepsali. Za Hospodářské družstvo v Jaroměři podpisoval ing. Bukač a za M.N.V. předseda Fr. Chlupatý.
   Smlouvy nepodepsali Karel Šácha čp. 47 a František Valášek čp. 43, kterým O.N.V. zvláštním výměrem předpis zaslal.

K.S.Č. změna vedení.
   Místní skupina K.S.Č. zvolila za onemocnělého s. Josefa Hanzla novým předsedou s. Václava Kopeckého z čp. 109.

Škola, Vzpomínka na V.I. Lenina – 21.1.
   21. ledna uspořádána byla v přednáškové sále místní školy vzpomínka na V.I. Lenina. Žáci školy přednesli vhodné, příležitostné básně a pěkné recitační í zpěvní pásmo. O významu V.I. Lenina pro všechen pracující lid promluvila řed. školy Vinz. Šejvlová. Již před tím uspořádány byly ve školní chodbě vývěsky se zvláštní péčí.

Úmrtí Karel Král – 26.2.
   4. února zemřel Karel Král, bývalý poklasný ve zdejším dvoře, nyní ve výslužbě v čp. … sešlostí věkem. Narodil se 26.5.1868 v Šachově, okres Kostelec n. Orlicí. Pro svoji mírnou povahu byl po celý čas svého dlouhého pobytu v obci oblíben.

S.Č.S.P. volba předsedy
   Za předsedu S.Č.S.P. byl nově zvolen Mirosl. Černý z čp. 106.

Úmrtí Josef Hanzl – 20.2.
   20.února zemřel Josef Hanzl, státní cestář z čp. 102 na rakovinu žaludku. Narodil se 27.3.1895 v Rokytnu u Pardubic. V poslední době účastnil se veřejného života co čelný funkcionář K.S.Č. jejíž byl v r. 1949 i předsedou. Byl členem M.N.V. Ze světové války se vrátil co ruský legionář. Na poslední cestě ku zpopelnění v Pardubicích doprovázel ho početný zástup přátel a známých a za M.N.V. a obec se s ním rozloučil náměstek K. Šácha.

Škola, Vítězný únor - 25.2.
   25. února, na shromáždění žactva vzpomenuto bylo vítězného únoru 1948. Význam tohoto dne zdůraznili žáci v mnoha budovatelských básních a písních. Řed. školy V. Šejvlová v proslovu zdůraznila vše, co nového bylo v našem státě po únoru 1948 vykonáno pro blaho pracujícího člověka. V tom smyslu byly nově upraveny i vývěsky. Ku konci prohlásili žáci další závazky ve spoření a sběru.

Film – 2.3.
   2. března promítán byl v přednáškovém sále školy zvukový film „Soči – perla Kavkazu“ a „Polární zář“. Účastníci byli spokojeni.

S.R. a PŠ ustavení – 13.3.
   13. března změněno bylo dosavadní Rodičovské sdružení na „Sdružení rodičů a přátel školy“. Na ustavující schůzi nového sdružení zvoleni byli: předs. Zdeňka Vágnerová, místopředs. Zdeňka Holečková, jednatelem Josef Špryňar, pokladníkem Antonín Šejvl, revis. účtů Josef Vognar 32 a B. Blažková.

Očkování 15.3. a 4.4.
   15. března bylo provedeno u všech žáků ochranné očkování proti záškrtu. Druhé očkování bylo provedeno 4. dubna.

O.P.S. hospitace – 16.3.
   16. března vykonala sekce O.P.S. elementaristů hospitaci na zdejší škole. Bylo vyučováno elementární čtení metodou globální s použitím technických pomůcek. Přítomno bylo 16 učitelů.

Film – 17.3.
   17. března promítnuty byly ve škole úzké zvukové filmy z filmového střediska v Hradci Králové „Nepokořený – Staroměstská radnice, Pionýři v Sovětském svazu a město 4 bran – China“.

Divadlo „Přátelství“ – 18.3.
   18. března sehrál na zdejší scéně pohostinskou hru divadelní spolek „Máj“ z Jaroměře, „Přátelství“, z ruské tvorby a se sympatickým přijetím.

Vitamínová akce skončení – 21.3.
   21. března byla skončena vitamínová akce. Z podnětu Ústavu národního zdraví při O.N.V. v Jaroměři bylo slabším žákům podáván v tabletách vitamín C, a sice od 13.2. – 21.3 denně.

Film – 31.3.
   31. března promítán byl ve škole úzký zvukový film „Lid si vládne sám. Šelmy severu“. Líbil se,

Okr. rada osvětová, Bož. Němcová – 31.3.
   31. března uspořádala v sále u Srkalů ( večer ) besedu o Boženě Němcové. Poutavou přednášku řed. J. Marvana z Jaroměře doplnili žáci naší školy a v kulturní vložce a recitačním pásmu vystřídali ukázky z prózy Bož. Němcové a básně o jejím životě. Žákyně střední školy ve Smiřicích přednesly básně Bož. Němcové a úvahy o ní od prof. Zdeňka Nejedlého a Julia Fučíka. Zdařilý, hojně navštívený večer doplněn byl diapozitivy ze života Bož. Němcové a filmy.

Film – 20.4.
   20. dubna promítnuty byly našemu žactvu školní filmy: „Kutná Hora, procházka zoologickou zahradou a Haniččino psaní“.

Oslava 80 narozenin V.I.Lenina – 21.4.
   21. dubna uspořádala škola oslavu 80. narozenin V. I. Lenina. promítán byl ruský film „V záři nového dne“, který žáci doplnili recitacemi a písněmi. Řed. Vinz. Šejvlová v proslovu vyzvedla velkou práci V. I. Lenina pro nový, lepší svět.

P.O.J. ustavení – 30.4.
   30. dubna čítal oddíl P.O.J. při zdejší skupině Č.S.M. již 29 členů ( ustaven byl na schůzi zájemců 8. března ). Vedoucí oddílu je učeň stroj. zámeč. František Zilvar. Žáci – pionýři se scházejí ke schůzkám vždy ve středu odpoledne. Na nich si zazpívají, hrají hry, učí se morseové abecedě a cvičí tanečky. Někdy podniknou krátký výlet do blízkého okolí a cvičí se k samostatnosti.

S.Č.M. Předmájový večer – 30.4.
   30.dubna uspořádal Svaz čs. mládeže „Předmájový večer“. V programu se vystřídaly kulturní skupiny naší školy, žaček navštěvujících střední školu ve Smiřicích a místní skupiny S.Č.M. Střídaly se vhodné básně, zpěvy, tance aj. Skupiny středoškolaček a S.Č.M. soutěžily a rozhodujícím byl potlesk obecenstva. Zvítězily středoškolačky a skupina S.Č.M. se zavázala, že se přičiní, aby příště zvítězila.

Oslava 1. května.
   Jako jiná léta i letos soustřeďoval se pracující lid do Jaroměře na celookresní manifestaci. Z naší obce vypraveny byly 2 vozy s traktory, mimo pěší a kolaře. Místní škola zúčastnila se též hromadně na vyzdobeném voze a v Jaroměři dali děti výraz svému nadšení zpěvem budovatelských písní a provoláváním hesel. V Jaroměři na náměstí vyslechnuty byly projevy slavnostních řečníků. Ve všeobecné výzdobě obce prapory a oken především vynikala škola, jejíž okna byla ozdobena znaky pětiletky a průčelí velkým heslem: „Buduj vlast, - posílíš mír“.

Škola, zájezd do Jaroměře – 7.5.
   7. května podnikli naši žáci zájezd do Jaroměře, kde byli přítomni slavnostní přehlídce jaroměřské posádky a kladení věnců k mohyle Rudoarmějců. Tato pietní vzpomínka hrdinů Sovětského svazu zanechala v dětech trvalý dojem. Školní budova, jakož i okna občanů byla vyzdobena bílými holubicemi – symboly míru, které děti zhotovili a dodali.

Odměny žáků – 8.5.
   8. května obdrželi žáci Antonín Šejvl, Zd. Holečková a E. Vágnerová od Okres. mysliveckého spolku v Jaroměři, podle uznání Okres. školního výboru knižní dary za horlivost v soutěži ve sběru kaštanů.

Oslava dne vítězství – 9.5.
   9. května uspořádal M.N.v. a M.A.V. NF na oslavu Dne vítězství, ve vyzdobeném sále u Srkalů pestrý, slavnostní pořad, na kterém z vděčností bylo vzpomenuto nesmírných obětí Sovětského svazu v minulé válce, kterými byla vykoupena i naše svoboda. O zdar pořadu se zasloužili naše školní děti a mládež.

Film – 10.5.
   10. května promítnuty byly ve školním sále filmy: „Poklady Šorie, Nikdo nesmí utonouti a Křeček“.

M.N.V. Mírová podpisová akce – 13.5.
   13. května byla u nás Místním národním výborem předs. Františkem Chlupatým, na veřejném shromáždění v sále hostince u Srkalů ( večer ), zahájena mírová podpisová akce k resoluci Štokholmského zasedání stálého výboru Světového kongresu obránců míru. Do slavnostně vyzdobeného a účastníky zaplněného sálu dostavila se pětičlenná delegace O.A.V. N.F. v Jaroměři, vedená s. Kuncem. Po zapění státní hymny předala tato delegace předs. M.N.V. Fr. Chlupatému podpisové listiny. Četní občané a zástupci korporací vyslechli projev člena delegace svobod. Krause. Slavnostní předání mírového poselství bylo doplněno kulturní vložkou žactva naší školy a členů S.Č.M. Druhý den byly podpisové archy po celý den vyloženy v otevřeném a slavnostně vyzdobeném sále. U listin měli čestnou hlídku předsedové M.N.V., M.A.V. N.F, J.S.Č.Z. a řed. Ant. Šejvl. Přítomni byli také 2 žáci naší školy, kteří se v pravidelných obdobích střídali. Nejdříve podpisovali zástupci korporací a spolků a většina občanů v obci ( přes 400 ).

Škola, oslava svátku matek – 14.5.
   14. května, v neděli večer bylo podpisování mírové resoluce slavnostně ukončeno předs. Fr. Chlupatým na veřejném shromáždění četného občanstva, které se zúčastnilo i oslavy „Svátku matek“, uspořádanou naší školou. Zahájil ji předs. M.A.V. N.F. s. Josef Tvrdý a na námět „Do boje za mír a šťastný domov pracujících“ promluvil řed. Ant. Šejvl. Následoval krásný pořad našich dětí k oslavě práce matek. V četných básních a proslovech projeven byl dík dětí matkám a touha po míru, po kterém volají všichni lidé dobré vůle, v prvé řadě matky. Pořad byl rozšířen dobře zazpívanými písněmi a zpestřen několika tanečky.
  
  Vhodným doplněním zdařilého večera bylo prohlášení patronátu zdejší skupiny S.Č.M. nad národní školou předs. skupiny Václavem Lindrem ml. Dále vyhlásil předs. Lindr závazek místní skupiny S.Č.M. na zřízení vodovodu ve zdejší škole. Za tím účelem byl člen Vl. Hlava vyslán na šestiměsíční brigádu do válcoven v Chomutově, aby získáno bylo potřebné množství rour. Za tento patronát bylo předsedovi S.Č.M. poděkováno žákyní školy, která opět vyhlásila závazek dětí na kulturní spolupráci se S.Č.M. Oba závazky byly přijaty radostným potleskem. Zakončeno bylo „Písní práce“.

Postup socializace, Antonín Vágner – 16.5.
   16. května předal Antonín Vágner svoji pekárnu Ústřednímu konsumu v Hradci Králové a při tom likvidoval i krám. Sám dále vedl až do 31. října 1951 pekařství jako pekařskou výrobnu Ústředního konsumu Hradec Králové. V.P. 152. Od této doby ji vede dále pod Jednotou Jaroměř, výrobna pekařská 315, Holohlavy čp. 7. Tím vzdal se samostatné živnosti pekařské a smíšeného obchodu.

Film – 18.5.
   18. května promítnuty byly ve škole úzké filmy „Jak se tvoří mraky, Za vítězstvím I. a II., a Výr“.

P.S.Č. Učitelů – 20.5.
   20. května, v sobotu odpoledne zúčastnili se žáci školy pěveckého koncertu sboru Pěveckého sdružení českých učitelů. Odborný výchovný výklad podal jim dirigent sboru prof. J. Plavec.

Úmrtí Provazníková J. – 4.6.
   4. června zemřela na cukrovku v jaroměřské nemocnici Josefa Provazníková, důchodkyně, narozená 17.8.1914 v Holohlavech ( Špačková ). Státní statek ztratil v ní předčasně dobrou a výkonnou dělnici.

Škola, Radostné dny – 18.6.
   18. června, na ukončení školního roku byly uspořádány „Radostné dny mládeže“ v Jaroměři, kterých se i naší žáci zúčastnili. Staly se oslavou úspěšného zakončení školního roku, projevem vděčnosti mládeže za jednotnou školu, která všem dává právo na vzdělání, přehlídkou budovatelského úsilí mladých na frontě pětiletky a manifestací za mír. Žáci shromáždili se v ulicích u nádraží v Jaroměři, odkud vyšel pestrý a veselý průvod mládeže na Sokolské hřiště. Nápisy, standarty a alegorie vyjadřovaly činnou účast školní mládeže na budovatelském díle republiky. Mimo nápisy a standartu nesli naši žáci v průvodu velké, symbolické srdce, vyjadřující vděk matkám za jejich péči o děti. Žáci byli odměňováni potleskem okolního občanstva. Na shromaždišti vyslechli pozdravné projevy a pochlubili se svým gymnastickým číslem a míčovými hrami. Žactvu se dostalo výborného pohoštění a volný čas strávili v družné zábavě u různých atrakcí. K večeru, s písní na rtech se četné shromáždění žactva okresu rozjelo do svých domovů.

Školní spoření – 26.6.
   26. června oznámil škole O.N.V., výbor pro podporu spořivosti v Jaroměři, že naše škola se umístila na 15 místě v soutěži spořivosti a že průměrné číslo spořivosti u nás činí 90,3 procenta. Škole bylo vysloveno čestné uznání a pro žákovskou knihovnu byla věnována kolekce knih v ceně 500.- Kč. Tento školní rok bylo ušetřeno 29 177, 80 Kč.

Školní vodovod – 26.6.
   26. června došly dlouho očekávané roury na školní vodovod od válcovny z Chomutova, hlavně zásluhou brigádníka Vl. Hlavy, který svou svědomitostí získal tamní spoludělníky, a dosáhl přídělu rour.

Škola, odeslání sběru – 26.6.
   Do Brna bylo odesláno 419 kusů malých a 21 kusů velkých lahviček po Alpě k novému upotřebení.

Školní výlet – 27.6.
   27. června byl podniknut školní výlet, tentokráte do Potštýna a Litic, jako odměna za pilnou práci ve škole, slušné chování a svědomité plnění závazků. Žáci získali mnoho zeměpisných pojmů, osvojili si bohaté dojmy dějepisné získané při prohlídce obou zřícenin, kde jim byl učiněn výklad třídní učitelkou a průvodcem.

Škola, ukončení roku – 30.6.
   30. června, v pátek ukončen byl školní rok slavnostním shromážděním žactva v němž provedeno bylo účtování celoroční práce druhého roku jednotné školy. Následující den, v sobotu, vypravili ještě žáci sebrané koření ve 3 balících sušených bylin ( 20,32 kg ) krajské sběrně v Jičíně.

Václav Němeček, zrušení obchodu – 30.6.
   30. června uzavřel Václav Němeček čp. 15 smíšený obchod ( založený Františkem Antošem ), který měl stále pověst solidního maloobchodu, pro nedostatek zboží. Sám odešel do výroby ( co zaměstnanec konsumu ). Později byly dveře krámu zazděny ( okno ) a krám upraven za byt rozšířené rodině.

Mrkvička Václav, Pultr Karel, soud – 26.6. / 4.7.
   26. června, v pondělí započalo přelíčení před Státním soudem v Hradci Králové. Předpoklady při zatčení pronášené se nesplnily a oba naši občané byli postaveni před soud s početnou ( ca 60 ), podvratnou skupinou. Státní soud měl se již odbývati dříve, 16.prosince 1949 v Praze XIV na Pankráci, ale byl odložen a přeložen do Hradce Králové, kde se odbýval v porotní síni krajského soudu.
  Státní soud zasedal v následujícím složení: předseda JUDr. Vojtěch Rudý, soudce vojín štkpt. JUDr Josífek, soudce z povolání JUDr Patzák, soudce z lidu pplk. Petr Mráz, soudce z lidu Hromadník.
  Obviněný měl právo odmítnouti soudce, mohl-li uvésti a osvědčiti podstatné důvody proti jeho úplné nestrannosti ( do 3 dnů od oznámení s udáním důvodů ).
  Přelíčení mohli se zúčastniti rodinní příslušníci ( nejvýše 2 ) a ti kteří dostali vstupenky, jichž byl omezený počet. I z naší obce se někteří zúčastnili.
  Václav Mrkvička i Karel Pultr uznáni byli vinnými a odsouzeni byli oba na 15 let do vězení. Václav Mrkvička se z rozsudku odvolal.

M.N.V. rekonstrukce – 13.6.
   13. června, u Srkalů, večer, pořádal M.N.V. a M.A.V. N.F. veřejnou schůzi, na které promluvil okr. taj. Ferkl z Černožic o rekonstrukci míst. národ. výboru a jeho další činnosti. Po řeči přečetl předs. M.A.V. Josef Tvrdý kandidátku. Do míst. nár. výboru: Chlupatý František, Rohlena Ladislav, Špryňar Václav, ing. Jech Vladimír, Zilvar Josef, Kopecký Václav, Peřina Josef, Provazník Václav, Maršík Jaromír, Obstová Jiřina, Lindrová Marie, Peřinová Anna, Klouza Josef, Valenta Josef, Štrégl František. Za náhradníky: Šejvl Antonín, Maršík Jan, Marks Zdeněk, Jošt Bohumil, Pácalt Josef 18, Němeček Václav, Hlava Bohuslav, Černý Míroslav.
  Vzhledem na to že Rohlena Lad., ani za něho navržený Andrýs Rudolf funkci nepřijal, usneseno, aby nový člen byl jmenován ve schůzi strany.

M.N.V. ustavení – 28.6.
   28. června byla svolána veřejná, ustavující schůze M.N.V. u Srkalů za přítomnosti 43 občanů. Schůzi zahájil předs. M.A.V. Tvrdý, uvítal zástupce okresu předs. s. Kutíka a taj. Ferkla. Referoval s. předs. Kutík o zapojení žen a mládeže do nár. výborů a nabádal členy, aby každý pracoval, neboť při neúčasti stane se z předsedy diktátor a aby nikdo nezradil to, co si dělnická třída za pomoci SSSR vydobyla. Zvoleni byli:
Předsedou: František Chlupatý St.
Zemědělský referent: Klouza Josef
finanční referent: Špryňar Václav
ref. osvětový, škoství, prac. a zdrav.: ing Jech Vlad.
ref. hosp. technický, výživa: Zilvar Josef
Za Rohlenu Lad. nastoupil Antonín Šejvl.

Počasí.
   Po celkem normální zimě ozimy dobře přezimovaly a jarní osev byl včasně proveden. Při pilné práci na okopaninách ( zvýšený osev ) ani počasí příliš nezlobilo, takže jaro uběhlo pojednou. I sena se poměrně dobře usušila a sklizeň byla normální. Rovněž obilí slibovalo dobrou žeň.

Rozhlas.
   Postupně byla rozhlasová síť úplně dohotovena a rozhlasové relace se předstihovaly. Hlásilo několik hlasatelů: Předs. Chlupatý, svazáci a nejčastěji řed. Ant. Šejvl. Pro potřebu rozhlasu věnovány byly některými rodinami gramofonové desky a s oblibou byl napodobován způsob hradeckého rozhlasu. Bylo vyhráváno i soukromým osobám za poplatek. A tak se vyhrávalo o každém svátku, o narozeninách, na uvítanou zavítal-li někdo návštěvou do vsi a i při jiných příležitostech, takže hodinová, i delší vyhrávání nebyla vzácností, až se vše přežívalo, jmenovitě, když bylo nutno používati i starší, obehrané desky. Vrcholu dosaženo bylo o svátcích Mařenek a Aninek, kdy vyhrávání nebralo konce. Pak zvolna se ustupovalo do normálních kolejí.

Žňoví důvěrníci.
   Pro nastávající slibnou žeň zavedena byla Okres. nár. výborem ve všech obcích nová, placená funkce žňových důvěrníků, kteří měli dozírati nad správným postupem jednotlivců i M.N.V., aby řádná sklizeň byla zaručena. V naší obci byl ustanoven nádražní zřízenec Václav Sejp, z Černožic. Již dříve, než to bylo všeobecně známo, obcházel nový důvěrník katastr, pozoruje, jak obilí dozrává a navazoval styky s hospodáři i M.N.V.

Žně
   Při příznivém počasí probíhala i hlavní sklizeň poměrně dobře, až na to, že S.T.S. nestačila žádostem o kosení obilí. Sečeno bylo přednostně J.Z.D., které se v naší obci dosud neustavilo, takže to často dlouho trvalo, než se traktorista dostavil. Sekalo se sice i malými stroji, ale i s tím byly obtíže. Nedostatek odběraček a úvazků nutil zemědělce, aby vyčkávali až stroj stanice přijede. Sekalo se pak obilí hodně přezrálé. Ale počasí přálo, takže se žeň dobře skončila. Na obžínky však nebyl čas, čekaly již zase jiné naléhavé práce, orba, otava, brambory, setí, mlácení, dodávky a j.

Svážení a výmlat.
   Dle nařízení mělo se obilí současně se svozem mlátiti a zrno přímo od mlátiček dodávati do skladů k tomu určených. Zemědělci se právem obávali potíží s naší železnou, elektr. sítí a dodávkou elektr. proudu při všeobecné spotřebě. Měl se stanoviti pořad při mlácení, aby síť nebyla přetěžována. Kromě toho se počítalo s obtížemi při odklízení slámy, které bylo dostatek. Aby těmto nesnázím se částečně předešlo, postavena byla zrekvírovaná mlátička od Nepasických s lisem na jejich poli za „stezkami“ pro společný výmlat. Pro pohon dodala S.T.S. v Jaroměři starší traktor ( Deutz ) s obsluhou. Na poli se mimo řepky vymlátila i většina žita, které se odváželo přímo do skladu V.D.P. v Černožicích. Rovněž něco ječmene a dosti pšenice se tímto způsobem vymlátilo. Zemědělci si při svozu a mlácení vypomáhali, takže to činilo dojem ráce v J.Z.D. Během výmlatu dostavili se zástupci J.Z.D.v Brodě a vymáhali mlátící garnituru pro sebe, ale zákrokem předsedy M.N.V. Chlupatého se podařilo mlátičku v obci udržeti a odvezen byl pouze silný elektromotor ( 20 HP ), který se z výše uvedených nedostatků elektrické sítě při mlácení nepoužíval a po odvozu do Brodu byl krátce na to spálen. Na poli Nepasických navršen byl rozsáhlý a vysoký stoh slámy, odpadků a kupy plev. Později byla sláma většinou odvezena do pohraničí, kde bylo slámy nedostatek a plevy se většinou za podzimních dešťů zkazily a odklízely se přímo ku hnojení, aby pole mohlo býti oseto. Ječmeny se odváděly do skladu v sokolovně v Černožicích a pšenice do sálu u Srkalů a později do dvorany ve Smiřicích.

Úklid školy – 30.8.
   30. srpna provedly četné matky našich dětí před zahájením nového školního roku všeobecný úklid školy za spolupomoci pí Štrumhausové a Šejvlové a odpracovaly pro školu 48 pracovních hodin.

Škola, zahájení školního roku – 1.9.
   1. září byl zahájen nový školní rok opravdu slavnostním způsobem. Po veselé, rozhlasové hudbě pronesl do rozhlasu slavnostní projev předseda místní skupiny S.Č.M. Václav Lindr ml. Ve škole žákyně přednesly básně vyjadřující vděk národu a přednesly závazky. Slavnostní náladu zvýšila i přítomnost hostů, neboť tento den navštívili školu i soudr. inspektoři O. Čihulka, Václav Keller a St. Reindl.

Škola, dar knih – 10.9.
   10. září došlo 13 knih pro žákovskou knihovnu jako dar a uznání za pěkný výsledek školního spoření, od O.N.V., výboru pro podporu spořivosti v Jaroměři.

Knihovna, revise – 11.9.
   11. září byla provedena osvět. inspektorem O.N.V. s Stan. Reindlem revise obecní veřejné knihovny, při níž bylo vyloučeno 116 svazků knih.

Zrušení hostince čp. 11 – 1.10.
   1. října zrušena byla národní správa nad hostincem čp.11, která byla po zajištění hostinského V. Mrkvičky pivovarem jaroměřským zavedena ( p. Sehnoutka ) z provozování hostinské živnosti bylo zastaveno. Vedla ji do té doby M. Mrkvičková.

Změna hostince čp. 36 v Jednotu – 1.10.
   1. října zastavil samostatnou činnost i František Srkal, hostinský a řezník, v Holohlavech čp. 36. kde byla tato rodina dlouhá léta v nájmu. Živnost řeznická byla úplně zrušena a hostinec byl předán okres. konsum. družstvu Jednota. Dosavadní hostinský František Srkal byl ustanoven zodpovědným vedoucím obchodu.

Zrušení volného prodeje chleba a mouky.
   Po jednoleté zkušenosti zrušen byl opět zavedený volný prodej chleba a mouky. Jmenovitě chléb byl používán co poměrně levné krmivo pro drobné domácí zvířectvo jmenovitě těmi, kteří měli nedostatek krmiv a spekulanty. Rovněž moukou se rodiny na pytle zásobovaly, což vedlo ku sporům s vedoucím konsumu K. Bludským.

Schůze obránců míru – 8.10.
   8. října uspořádal M.N.V. a M.A.V. N.F. schůzi obránců míru, v sále Jednoty. V kulturní vložce našich žáků se vystřídaly vhodné recitace a písně. Přítomný zástupce armády četař asp. Arajim referoval o významu armády a jejím poměru k pracujícím. Byl podarován vyzdobeným košem ovoce, ořechů, cigaretami i kyticí. Tato malá pozornost dětí jej velice dojala. Další referát přednesla s. uč. Grimová z Černožic.
  Předseda Fr. Chlupatý předčítá delegáty na okresní kenferenci obránců míru:
Za M.N.V. ing Vladimír Jech
za S.Č.M. Lindr Václav ml.
za K.S.Č. Hlava Jan a Rohlena Lad.
za J.S.Č.Z. Andrýs Rudolf a Levinský Rudolf
Na krajskou konferenci: Jech V.., Lindr V., Rohlena L. a Levinský R.

Odvoz sběru – 13.10.
   13. října odevzdáno bylo do Hospod. družstva v Jaroměři 63 kg pecek, 1 010 kg kaštanů a 111 kg makovic. Vše odvezl traktorem s. Jaroslav Knejp.

Sbírka Koreji – 14.10.
   14. října byla zaslána školní sbírka Fondu pomoci civilnímu obyvatelstvu svobodné Koreje, zřízeném Ústřed. radou odborů 287.- Kč.

Úmrtí M. Kulková – 16.10.
   16. října zemřela Marie Kulková, roz. Melgrová z Neznášova, nar. 26.7.1882 v jaroměřské nemocnici na zánět podkož. vaziva. Přivdala se do čp. 68 Jos. Srba, známého klarinetisty a po druhém nezdařeném manželství zde dožívala svůj klidný život.

S.R. a P.Š. přednáška – 20.10.
   20. října uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy v sále Jednoty veřejnou schůzi, na které četným účastníkům přednášel okres. inspektor s. O. Čihulka na téma: „O socialistické škole“. S vervou vyložil a různými příhodami ze života doložil, jakým směrem má býti vedena dnešní naše škola, takže přítomní účel přednášky plně pochopili. Žáci v kulturní vložce ukázali úsek ze svého organizačního života a výsledky svých sběrů.

Škola, dílčí štafeta - 31.10.
   31. října, v rámci oslav „Říjnové revoluce“ proběhla i naší vsí dílčí štafeta, vybíhající ze všech obcí našeho okresu. Tyto dílčí štafety běžely s poselstvím vyjadřujícím lásku a dík všeho obyvatelstva Sovětskému svazu. U nás se jí zúčastnilo všecko žactvo naší školy.

Loutkové – 5.11.
   5. listopadu zahájilo Loutkové svoji podzimní sezónu. Pro naše děti bylo sehráno divadlo „Začarovaný les“, pohádka o 3 obrazech s prologem od Zd. Schmoranze.

M.A.V. N.F. oslava říjnové revoluce – 7.11.
   7. listopadu uspořádána byla v místní škole oslava „Velké říjnové revoluce“. V ten den vyzdobena byla škola vlajkami obou států, v oknech hvězdami a na škole nápisem: „Se Sovětským svazem za mír“. V tomto směru byly upraveny i vývěsky ve třídě a na chodbě ve smyslu vedoucí myšlenky: „Sovětský svaz, ochránce míru“. V kulturní vložce vzpomněli žáci významu Říjnové revoluce a jejich tvůrců vhodnými básněmi a písněmi českými i ruskými.

S.Č.S.P., oslava „Říjnové revoluce“ – 7.11.
   7. listopadu večer, v sále Jednoty uspořádal S.Č.S.P. slavnostní oslavu „Říjnové revoluce“, za četné účasti. Naši žáci přispěli pěknou kulturní vložkou. Další vložku měl též S.Č.M. a soudr. Josef Pultr. Slavnostními referenty byli odborná učitelka Pavlíková a vojín Vojtěch Orenkovič, účastník partizánských bojů na Slovensku. Týž po rozebrání všeobecné situace a významu našeho prvého spojenectví s SSSR, vylíčil pohnuté doby slovenského povstání dle vlastních zážitků.

Úmrtí Pultrová Františka – 11.10.
   11. října ( ? ) zemřela Františka Pultrová, rozená Kroupová v čp. 42, narozená 18.3.1870 v Holohlavech, sešlostí věkem. Byla všeobecně známá sousedka.

Úmrtí Škopová Růžena – 14.11.
   14. října ( jiný měsíc oproti titulku – pozn P ) zemřela v jaroměřské nemocnici Škopová Růžena, svobodná, zemědělská dělnice místního dvora, narozená 10.3.1910 v Holicích na tuberkulózu. Po převozu z Jaroměře byla uložena na místní hřbitov za četné účasti přátel a známých.

Loutkové – 19.11.
   19. listopadu, v v neděli, sehráno bylo loutkové představení „Pohádka na ruby“ od Frant. Čecha.

Škola, oslava narozenin Kl. Gottwalda - 23.11.
   23. listopadu vzpomenuto bylo ve škole 54 narozenin presidenta republiky Kl. Gottwalda vyhlášením „Týdnu vzorné práce“ od 20.11. do 25.11. 1950. Hlavním úkolem tohoto týdne bylo zvýšiti péči o mateřský jazyk. Po vyslechnutí rozhlasu „Ku předu“, navštívili žáci promítání filmu „Přísaha“ ve Smiřicích. Ve škole samé byla pak uspořádána vzpomínka. Žáci přednesli básně, přečetli výňatek z mládí presidentova, zazpívali písně a vyslechli proslov učitelky. Dále vyhlásili společný závazek, že se budou pilně učiti a že zvýší sběr papíru. Školní budova byla vyzdobena a vývěsky připomínaly žákům tento významný den.

Loutkové – 26.11.
   26. listopadu, v neděli, sehráno bylo loutkové představení „Kuba všecko sněd“ od B. Schwaigstilla.

Odvod sběru – 30.11.
   V listopadu předáno bylo obci 56 kg žaludů a 20 kg javorových semen na založení a rozšíření lesa.

Loutkové „Mikulášská“ – 3.12.
   3. prosince, v neděli sehrána byla příležitostná loutková hra „Svatý Mikuláš“ od Frant. Čecha. Divadlo bylo spojeno s veselou nadílkou, při které děti podělil Sv. Mikuláš ( František Černý ) za doprovodu Kašpárka ( J. Kouba ) a čerta ( J. Pultra ). Dárky byly připraveny péčí a ochotou Františka Černého, Zden. Vágnerové a Zd. Holečkové. Dárky byly doplněny podporou místního národního výboru.

Loutkové – 10.12.
   10. prosince, v neděli, sehráli naši loutkáři hru „Bavlnka a Rorejs“ od Jarosl. Průchy.

Škola, výstava knih – 26.11. až 10.12.
   10. prosince končila ve škole od 26.11. uspořádaná výstava knih ( při obecní knihovně ). Těšila se živé pozornosti a bylo při té příležitosti prodáno za 11 378.- Kč knih.

V. Mrkvička, zrušení řeznictví – 10.12.
   10. prosince zrušen byl řeznický prodej masa V. Mrkvičky, který do tohoto dne vedla jeho manželka. Dále bylo pokračováno v prodeji jako prodejna konsumu až do 31.12. Prodej vedla zatímně pí. Mrkvičková, byl však zavřen pro rozpory o vedení a přes některé pokusy neobnoven, takže místní občanstvo je odkázáno na obchody ve Smiřicích.

S.Č.Ž. beseda – 14.12.
   14. prosince uspořádal Svaz čs. žen v sále Jednoty pro naši obec besedu na námět: „Sovětská rodina, péče o matku a dítě“. Kulturní vložku obstarali žáci naší školy ze sólových i sborových zpěvních i recitačních čísel. Ježto se očekávaná referentka nedostavila, promluvil na výše uvedené téma řed. Ant. Šejvl.

Vojenské vánoce – 18.12.
   18. prosince zúčastnili se naši žáci akce „Vojenské vánoce“, vyhlášené O.A.V. v Jaroměři, odevzdáním pěti výkresů s námětem vojenských vánoc, dopisem vojínům a darem knihy Marks – Engels „O umění“. Vše zasláno bylo prostřednictvím O.A.V. posádkovému velitelství v Jaroměři.

M.A.V. N.F., oslava narozenin J.V.Stalina – 21.12.
   21. prosince uspořádal M.A.V. N.F. oslavu 71 narozenin J.V. Stalina v přednáškovém sále školy, za účasti veřejnosti. Zahájil předseda M.A.V. Josef Tvrdý a spoluúčinkoval kroužek místních tamburašů, za řízení St. Bureše. V recitačních a zpěvních číslech žáků i členů S.Č.M. a v proslovu řed. Ant. Šejvla vzpomenuto bylo významu dílo velkého přítele našeho národa J.V.Stalina pro pracující celého světa a jeho přátelských citů pro náš národ, tak často skutky projevených. Pro poznání života v Sovětském svazu promítnut byl úzký film „Suchumi – země slunce“ a výchovná, kreslená pohádka, „Pohádka starého dubu“.

Úmrtí Kubec Josef – 23.12.
   29. prosince, zemřel v čp. 47 Josef Kubec, invalida ( bratr cestáře Ed. Kubece ) narozený 31.12.1895 v Šonově na rakovinu. Převezen byl do obce příslušné – Hořeňovsi.

Úmrtí Šrámek Václav – 29.12.
   29. prosince, zemřel v čp. 79 Václav Šrámek, tesař, naroz. r. 1872 v Újezdě okr. Hradec Králové, sešlostí věkem ( otec pí. Pultrové ). Převezen byl a pochován v Čibuzi.

M.N.V. rozpočet r. 1951 – 31.12.
   31. prosince odbýval M.N.V. v místnostech Jednoty veřejnou rozpočtovou schůzi, na které se usnesl na rozpočtu obce na 1951.
Schváleno bylo
vydání – 187 000,- Kč
příjmů – 93 000,- Kč
Schodek – 94 000,- Kč bude uhrazen ze státní pokladny. Při té příležitosti bylo též pojednáno o celoroční činnosti.

Film v r. 1950.
   V roce 1950bylo uspořádáno 9 vysílání vlastním strojem pro děti i občanstvo. Mimo to zúčastnila se ještě škola 9 povinných vysílání ve Smiřicích, a sice: 23.1. Mladá garda I, 28.2. Kaban v pekle, Veselá zahrádka, Riška a drozd ( barevné kreslené ) a Podzim v Gruzii, Jezdecké sportovní závody ( dokumentární ), 27.3. barevný film Ze života zvířat a kreslený film Šibal Váňa, 22.5. Strážci moří, 26.6. Podzim v Suchumi a Život v květech ( o Mičutinovi ), 18.9. Rodina, Trampoty oficiála Třísky, 9.10., 9.10. J. Drda: Němá barikáda, 23.11. Přísaha, 4.12. Pohádka Anait.

Nové zahrady 1950.
   V roce 1950 prodal J. Juliš ze Smiřic svoje pole „Na lávkách“ k cestě „Na kršovce“. Počínaje od obecního pozemku čp. 95 postupně ke Smiřicím jednotlivé díly zakoupili:
1. Maršík Jan, Holohlavy
2. Hájek Josef, Smiřice
3. Mahler Adolf, Smiřice
4. Slezák Alois, Smiřice
5. Skákal Eman, Holohlavy
6. Čapek J., Smiřice
Mimo dílu 2. Josefa Hájka, byly na všech vysázeny nové zahrady ( ovocné stromy, hlavně jabloně ).

Uran – činnost 1950.
   Spolek pro pěstění poštovních holubů „Uran“ v tomto roce podnikl:
13.8. nácvik letu Hradec Králové – Holohlavy
20.8. nácvik letu Chlumec – Holohlavy
26.8. nácvik letu Poděbrady – Holohlavy
10.9. nácvik letu Lysá – Holohlavy
16.9.spolkový závod Praha – Denisovo
Umístil se 1. Fabián, Velká Skalice, 2. Andrýs Václav, Holohlavy, 3. Hošek, Černilov
26.9.oblastní závod ze Slaného
Umístil se Václav Andrýs co 3
30.9. krajský závod z Loun.
Zůstal bez umístění.

Následují tři stránky rozpisu úkolů živočišných a rostlinných dodávek zemědělců - neuvádím je.


Rok 1951

Nový rok - 1.1.
   Nový rok 1951, třetí rok Gottwaldovy pětiletky přenášel mírovou náladu z roku minulého, které obrážela se i v novoročních projevech našich státníků. Kdo by si také nepřál míru a klidu k budovatelské práci, která se stále rozrůstá. Výsledky dvou minulých roků pětiletky pobízejí samy ku zvýšenému ruchu a stálá hlášení úspěchů skupin a jednotlivců budí masy ku dalšímu zvýšenému vypětí. Rozladění přivoděné zrušením volného prodeje chleba a mouky pozvolna mizí. Lidé se těší na brzké zvýšení životního standartu a pokud jim příděly nestačí, doplňují potřebné nákupem na volném trhu, který je stále zásobován. Předzvěsti pro zemědělskou výrobu předpokládají další zvýšení výrobnosti. Zemědělci tísněni jsou zprávami o dalším zvýšení ploch okopanin a dodávkových úkolů v rostlinné i živočišné výrobě. Pro letošní rok jsou plánovány i různé druhy zelenin. Žito v našem katastru se vůbec neselo ( plánováno nebylo ). Ale po celkem úspěšném zvládnutí úkolů roku minulého, skládají se nové naděje opět v rok příští.

Škola, elektrická instalace – 6.1.
   6. ledna skončeno bylo rozšíření elektrické instalace, které bylo prováděno za účelem připojení vodárenské stanice školního vodovodu.

K.S.Č., V. ples - 7.1.
   7. ledna uspořádala místní skupina K.S.Č. svůj obvyklý, tradiční pes v sále Jednoty, které se jako předešlé plně vydařil. Vstupné 25 Kč.

Loutkové – 14.1.
   14. ledna, v neděli uspořádal loutkářský kroužek hru „Pilulky čaroděje Dobroděje“, od ing. Frant. Čecha, k úplné spokojenosti publika.

Škola, porada učitelů – 19.1.
   19. ledna uspořádána byla z podnětu K.N.V.v Hradci Králové porada učitelů všech jednotřídních škol v naší škole. Účast 11 učitelů, kraj. školní insp.s. František Sedláček a okres. školní inspektor s. Ot. Čihulka. Dopoledne byla hospitace při vyučování počtům, jazyku českému a vlastivědě. Odpoledne byla porada v hospitaci, na níž přednesl kraj. školní insp Frant. Sedláček referát o nejnovějších způsobech práce na jednotřídních školách.

Úmrtí, Jelínek František – 20.1.
   20. ledna zemřel na záduchu v jaroměřské nemocnici František Jelínek, rolník na odpočinku v čp. 34 narozený 20.11.1883. Mimo své povolání věnoval se hudbě. Sám se učil hře na několik nástrojů ( flétnu, pikolu, klarinet, housle, basu a harmoniku ) a pokoušel se i o menší skladby. Byl svérázným, rád filosofoval a debatoval. Za lidovou stranu byl i v M.N.V. Celá Čertnerova kapela, jeho četní známí a přátelé z blízka i z dálí vyprovodili ho 24.1. na místní hřbitov.

Úmrtí J. Turek – 22.1.
   V noci na neděli 21. ledna propukla u místního děkana Josefa Turka, biskupského vikariát. sekretáře vážná duševní choroba, které, když se přidružil i prudký zánět plic, po násilném převozu do nemocnice v Německé Brodu následujícího dne ve věku 40 let podlehl ( narodil se 21.5. 1910 v Jeričku, okr. Chotěboř ). Dle úsudku známých velmi na něho působili procesy a neutěšené poměry v řím. kat. církvi, které věrně sloužil. Pohřbu v pátek 26.1. v Chrudimi zúčastnili se i četní věřící ze zdejší farnost, kteří si ho velmi vážili co velmi nadaného, pilného a vlasteneckého kněze.

M.N.V., hovory o škole – 24.1.
   24. ledna uspořádal M.N.V. „Hovory o škole“. Pěná tato akce byla uskutečněna v pěkně vyzdobeném sále Jednoty. V průčelí nad poprsím presidenta Gottwalda byl velký nápis „Buduj vlast, - posílíš mír“. Shromáždilo se 168 účastníků, aby se seznámili s novým prostředím naší školy. po zahájení schůze předs. m.N.V. Frant. Chlupatým přednesli žáci naší školy ukázky svých recitací, básní, písní a veselé scény a zubech a jejich ošetření. Vystoupení zakončili vtipnými hádankami. Přítomní pak vyslechli referát řed. školy V. Šejvlové o práci v naší škole a jejích výsledcích vyučovatelských a budovatelských. Po výkladu předs. M.N.V. Chlupatého a spolupráci M.N.V. se školou, zase řed. Ant. Šejvl seznámil přítomné s novým školním řádem a řádem zkušebním. Svoje uznání pro výsledky naší školy vyjádřili přítomní četnými závazky, podstatně zlepší vybavení naší školy. Zakončeno bylo referátem školského referenta s. ing. Vl. Jekla a okres. ref. s. M. Grimové z Černožic.

Jambora Al., nástup práce – 1.2.
   1. února nastoupil holičský mistr Alois Jambora práci v místní cihelně, aby zvýšil svůj výdělek, který rodině nedostačoval. Při tom po práci vede živnost holičskou dále.

Meliorace, zadání – 1.2.
   1. února zadána byla stavba polabské meliorace v katastru obce Č. stavebním závodům 1610 Hradec Králové. Provádí se stavba odpadu 01 od Smiřic k Černožicům, podél silnice a nápustní objekt v labské hrázi.

M.N.V. schůze – 20.2.
   20. ledna odbýval M.N.V. schůzi veřejnou v místnosti Jednoty za účasti 24 osob.
  S. Ant. Šejvl zahájil jednání krásným výkladem o významu památného února 1948.
  S. Josef Zilvar referuje o reorganizaci místního Hasičského sboru . Do nové hasičské jednoty bylo zvoleno 19 členů a do požárního sboru 18 členů včetně s velitelem ( velitel Pácalt Jaroslav čp. 122 )
  Sděluje se, že s. Rudolf Levinský byl dnem 1.1.1951 jmenován zootechnikem. Týž podává zprávu o významu kontroly užitkovosti. Za tím účelem bylo očíslováno 146 kusů.
  S. Rudolf Andrýs referuje o významu ovocnictví v naší obci. Usneseno bylo uvésti do činnosti postřikový stroj u Lad. Rohleny a zakoupiti nový stroj od Hosp. družstva v Jaroměři, který Andrýs Rudolf tamtéž shlédl.
  S. instruktor Rygl referuje o plánovaní prací pro jarní období a děkuje s. Jos. Klouzovi za věcný referát, kterým prakticky vysvětlil působení inseminační stanice, která v naší obci zahajuje svoji funkci.
  K. Nepasický žádá o přímluvu u ref. práce, aby mu byly vráceny pracovní síly ( rod. Koldinských ).
  Na návrh instruktora Rygla M.N.V. pozemky nepřevezme a Nepasický sám zůstává nadále vlastníkem a osobně ručí za veškeré dodávky, které z tohoto titulu vyplývají.
  S Josef Zilvar oznamuje že z obecního lesa bylo vytěženo 6 pm dříví, které je hotovo.

Hasičský sbor, poslední schůze – 24.3.
   24. března, v sobotu, odbýval místní Hasičský bor poslední schůzi, která vyřídila dotazníky a výkazy o činnosti za r. 1950 a připravila svolání a program ustavující valné hromady „Místní jednoty Č.S.H.“ Součastně byla zvolena návrhová komise a sestavena kandidátka ( dle pokynů ústředí ), aby změna sboru v jednotu byla dle směrnic náležitě připravena.

M.N.V. Plánování jarních prací – 26.2.
   26. února svolal míst. nár. výbor schůzi všech zemědělců, večer, v místnosti Jednoty, za účelem plánování jarních prací. Schůze byla téměř plně navštívena. Ze zemědělců se nedostavil pouze Levínský a Tuček Josef čp. 12. Byli si vědomi vážnosti situace, neboť již předem se vědělo, že K. Nepasický dává celý statek ( 36 ha ) k disposici M.N.V. Již na podzimní schůzi v Jaroměři prohlásil předs. J. Triner, že zemědělci v příštím roce nebudou s to, plniti požadavky, které od nich budou žádány. Zemědělci naší obce to plně pochopili, když jim zemědělský referent Jos. Kroupa oznámil rozvrh výrobních a dodávkových úkolů se zvýšenými požadavky, který byl O.N.V. obci určen.
  Přece však mnozí účastníci schůze byli překvapen, když předsedající předs. M.N.V. Chlupatý prostě oznámil, že do plánu jarního osevu bude nutno zařaditi mimo živnost Nepasických i bývalý statek Kotlantů, poněvadž bývalý nájemce Šácha se již odstěhoval a ředitelství státních statků v Praze neschválilo sjednanou smlouvu mezi M.N.V. a státním statkem ve Smiřicích, dle níž většinu pozemků, 4 kusy dobytka, 100 q slámy a 30 q sena státní statek již převzal a pole na zimu zoral.
  Pak předseda vybídl přítomného obvod. tajemníka Slezáka, aby vysvětlil plánování jarních prací. Týž v obsáhlé řeči vybídl místní zemědělce, aby si plán jarních prací sami udělali a jako universální řešení zemědělské krize doporučil založení J.Z.D. a práci ve skupinách.
  Na přednesené téma rozvinula se velmi pohnutá debata. Přítomní se vraceli znovu a znovu ku rušení právoplatně uzavřené smlouvě s nájemcem K. Šáchou, obcí a státními statky. Na námitky uvádí předseda Chlupatý, že rada M.N.V., která smlouvu projednávala měla za to, že ředitel státních statků Bydžovský a Jar. Novák jako rozhodující činitelé jsou oprávněni smlouvu uzavříti, tím spíše, že si dodatečné schválení smlouvy nevyhradili a ani při jednání o tom zmínka se nestala. Jinak by byl nájemce Šácha v obci zadržen, tak jako se stalo na návrh instruktora Rygla v případě Kamila Nepasického. Zemědělský referent Jos. Klouza oznamuje, že smlouvu sjednával hlavně předseda akčního výboru Jan Novák a ředitel Bydžovský vyčkával jeho příchodu. Podobně tomu bylo i při jednání o pozemcích Munzarových, které, ač již nájemci osety, měly býti těmto odňaty. Z vedlejší místnosti se dostavivší předs. M.A.V. Novák odmítá zodpovědnost a sděluje, že jednal vždy správně dle linie strany. Debata vyzněla v ten smysl, že zemědělci oslabovaní odchodem do pohraničí, odnětím námezdních sil větším podnikům, nedostatkem dorostu, který je dirigován do jiných pracovních odvětví, ano docela tato výhodnější zaměstnání vyhledává a stálým zmenšováním pracovních schopností přestárlých zemědělců nejsou již s to , trvale převzíti tyto nové, velké závazky a hledáno z této situace možné východisko jednak tím, aby uznána byla závaznost uzavřené smlouvy se státními statky ohledně objektu manželů Ornstových a dle návrhu soudr. Jana Nováka bude M.N.V. žádati, aby spoluvlastník živnosti čp. 36 Jan Nepasický, který je již t. č. zaměstnancem ve Škodovce v Hradci Králové byl uvolněn na statek co kočí ku druhému páru koní. Tím se snad za účinné pomoci S.T.S. ( dle slibu přítomného s. Jaroslava Knejpa ) podaří i zmíněné plochy oseti. Přítomní zemědělci výslovně upozornili, že při zvýšeném osevu okopanin a panujícím nedostatku pracovních sil v zemědělství, mimo osevu nebudou s to, pomoci při dalším obdělávání a sklizni plodin.

S.Č.Ž. mezinárodní den 9.3.
   9. března uspořádala ( v sále Jednoty ) místní skupina Svazu čs. žen slavnostní projev k mezinárodnímu dni žen. O vytvoření radostného prostředí se přičinili naši žáci nejen pozváním svých matek a známých, ale i svým pěkným pásmem, ve které tlumočili svůj dík matkám a ženám údernicím, předním bojovnicím za udržení míru. Slavnostní projev pronesla zástupkyně okres. výboru S.Č.Ž Marie Povolná. Slavnosti se zúčastnilo 93 občanů, hlavně žen.

Úmrtí František Šrámek – 9.3.
   9. března zemřel po dlouhé nemoci v čp. 26 František Šrámek, zaměstnanec státních drah na odpočinku, narozený 21.12.1882 v Holohlavech na záduchu. Zesnulý mimo své povolání účastnil se činně spolkového i veřejného života obce a svým společenským vystupováním si získal obliby. Za stranu soc. dem. býval po léta členem obecního zastupitelstva v jedné periodě i starostou své rodné obce po odstoupivším Františku Andrejskovi. Též bal dlouholetým členem rady starších církve Čs. a předsedou místní rady starších. Pohřbu, v neděli 11. března zúčastnilo se velké množství jeho známých a přátel , jmenovitě z řad jeho generace.

Úklid školy – 21.3.
   21. března provedlo 12 matek dětí důkladný úklid školy bez nároku na odškodnění, aby se finančně dostalo na potřeby školy ( vodovod ).

Očkování – 30.3.
   30. března provedl Mudr. A. Zlámalík ze Smiřic ochranné očkování všech dětí proti záškrtu.

Úmrtí Křeček Jan – 1.4.
   1. dubna zemřel v čp. 100 Jan Křeček, stálý zaměstnanec státního cukrovaru ve Smiřicích v.v. sešlostí věkem. Narodil se 8.1.1862 v Holohlavech a po celý dlouhý život věnoval se rodině a práci. V r. 1925 postavil si vlastní domek čp. 100. Známý soused měl i důstojný poslední průvod přátel a známých.

S.R. a P.Š. beseda – 5.4.
   5. dubna uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy spolu s místní kulturní komisí v sále Jednoty, v 8 hodin večer kulturní a osvětovou besedu. JUdr. František Dušek, soudce z Jaroměře svoji přednášku „O rodinném právu“ zajímavě a při tom odborně a názorně podal svým vlastním, i pro laiky lehce pochopitelným způsobem. pořad byl doplněn hudebními vložkami komorního sdružení Okresní osvětové besedy v Jaroměři. Účinkovali: Jar. Voňka a Oldř. Hejzlar housle, Václav Hofmann viola a Fr. Zídl violoncello. Z vystavených knih prodáno bylo za 1215 Kč. Poučný i zábavný program plně uspokojil asi 60 návštěvníků.

Úmrtí, Rohlenová Anna – 20.4.
   20. dubna zemřela v čp. 86 Anna Rohlenová, rozená Prokešová sešlostí věkem. Narodila se 4.9.1864 v Černilově. Ze své celoživotní pilné práce postavili si s mužem čp. 86 s malým hospodářstvím. Pro svoji nenáročnost a tichou povahu byla oblíbena.

M.A.V. N.F. Pochod míru – 29.4.
   29. dubna, neděli uspořádán byl M.A.V. N.F. v naší obci „Pochod míru“, kterým naše obec veřejně manifestovala za udržení míru a nový lepší život. Náš dílčí průvod čítající as 50 účastníků připojil se k průvodu z Černožic, který po státní silnici dospěl do Smiřic, kde na sokolském stadioně vyslechl slavnostní pořad. Ve vsi samé zatím 30 členná mírová brigáda uklízela silniční škrabky po celé vsi, až k rybníku Pazderný. Úkol splněn byl za pomoci 3 párů potahů státního velkostatku a traktoru rolnické školy. Část hlíny byla svezena na komposty a zbytek na zavážku bývalého výmolu proti čp. 47. Brigáda neúnavně pracovala od 7 hod. do 1 1 hod. odpoledne a odvezla na 70 m3 hlíny. Na zavážení výmolu bude upozorněna silniční správa okresu, která provésti naléhavou rekonstrukci silnice v této části.

M.A.V. N.F. oslava 1. máje – 1.5.
   1. květen byl podobně jako jiná léta oslaven. Jestliže 1. máj, den proletářského internacionalismu byl vždy manifestací za práva pracujících všech zemí a za spravedlivý mír mezi národy, bylo dnes sepětí socialismu a míru tak těsné, že naše oslavy staly se výrazem hrdinného odporu proti strůjcům nového požáru války, projevem solidarity s bojovníky za mír celého světa . Před 1. květnem dostavil se dlouho očekávaný déšť a vytrvale pršelo několik dnů. 1. května se však obloha vyjasnila a jarní slunce věstilo, že bude pěkný den. Za pěkného počasí prošel naší vsí průvod manifestantů ze Smiřic. Vyzdobené čelo průvodu prošlo uklízenými ulicemi mezi okny zpestřenými praporky, barevnými obrazy, hesly a fotografiemi našich státníků. Jako vždy škola měla vynikající výzdobu jak vlajkovou, tak i výrazné heslo v průčelí: „Ať žije 1. máj, svátek pracujících celého světa, nejlepších obránců míru“. Rovněž všecka okna měla vyzdobená plakáty a holubicemi míru.
  Z naší obce byly pro účastníky vypraveny 3 vyzdobené traktory. Zvláštní péče byla věnována traktoru školy, v jehož čele byla standarta s nápisem: „Pionýr brání mír !“ I postranní desky byly vyzdobeny velkými pásy, které nesly dětské malířské projevy a hesla. Účastníci i děti zúčastnili se manifestačních projevů na náměstí v Jaroměři, kde bylo z vozů vypuštěno as 150 poštovních holubů ( spolek Uran ) a odnesli si trvalý dojem. Někteří účastníci vrátili se poměrně brzy, někteří později, neboť pěkné počasí trvalo po celý den. Následující dny byly opět deštivé.

Divadlo, Mordová rokle – 1.5.
   1. května večer, na ochotnickém jevišti v sále Jednoty, sehrál divadelní spolek Jirásek, v rámci oslav 1. máje pohostinsky Stehlíkovu divadelní hru Mordová rokle s pěkným výsledkem.

Č.S.M.
   5. května Č.S.M. uspořádal v sále Jednoty „Mírovou besedu za účasti 175 občanů, kteří usilují o zpevnění světového míru, nesouhlasí s remilitarizací západního Německa a žádají uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi. Slavnostním referentem byl odborný učitel s. V. Levinský z Černožic. Kulturních, recitačních, zpěvních a tanečních vložek našich dětí zúčastnili se samostatně i 2 řecké žákyně naší školy. Zazpívaly řeckou národní hymnu a několik řeckých písní a recitací. Další program obstarali členové Č.S.M. Okresnímu nár. výboru v Jaroměři byla zaslána resoluce, vystihující celý smysl této besedy. Rovněž byly zaslány novinářské zprávy do Mladé fronty, Pochodně a Rudého práva. ( opis zprávy zaslané redakci „Mladé fronty“ v Hradci Králové: Mír uhájíme. V Holohlavech na Jaroměřsku konala se v sobotu 5.5. Beseda míru. 182 občanů, kteří do posledního místečka zaplnili sál, byli svědky krásného mírového večera, který bezvadně zorganizoval místní Č.S.M. na téma „Mír uhájíme, uhájíme jej pro své děti, pro naši mládež, pro sebe, abychom mohli pokojně pracovat a budovat“. V tomto duchu probíhal celý večer. Národní kroje žactva místní školy mísily se s kroji svazáckými, budovatelské a národní písně vystřídaly národní tance. S hlubokým pohnutím byla vyslechnuta řecká národní hymna, kterou zpívaly dvě řecké dívky. Byl to krásný večer, večer, který v každém roznítil touhu bojovat za mír – za krásný život všech. Podobně byli stylizovány i druhé zprávy.

Mrkvička Václav odvolání – 8.5.
   8. května konalo se před Státním soudem v Praze XiV Pankrác – Náměstí hrdinů – v justičním paláci nové přelíčení, o odvolání v Hradci Králové odsouzeného Václava Mrkvičky. Soud byl podobně složen jako prvý. Soud uznal důvody obhajoby ( že závadný balíček byl odevzdán zadělaný, nebyl v hostinci rozděláván, podobné doručování není v hostinci vzácností a v protokolech je zřejmo, že nikdo ze zúčastněných se nevyslovil, že by bylo před Mrkvičkou o obsahu mluveno, takže nebylo prokázáno že odsouzený při odevzdávání balíčku znal jeho obsah ( a zásadně změnil první rozsudek – odnětí svobody na 15 roků ). Václav Mrkvička byl odsouzen tentokráte dle paragrafu 33 pouze pro přečin. Soud vyměřil mu nový trest, odnětí svobody na 4 roky, v případě dobrého chování na 2 roky. Od té doby pracuje Mrkvička v uranových dolech v Jáchymově. ( Dle informace pí. Mrkvičkové ).

Úmrtí Černý František – 24.5.
   24. května zemřel důchodce František Černý, z čp. 108 ( u brodku ) narozený 11.8.1882 ve Velké Skalici na tuberkulosu. Býval za stranu sociálně dem. v obecním zastupitelstvu a v Národním výboru. Pro svoji charakterní povahu byl vážen, o čemž svědčil četný poslední průvod v neděli 27. 5. na místní hřbitov.

Úmrtí Černá Alžběta – 25.5.
   25. května, v pátek, zemřela Černá Alžběta, rolnice na odpočinku v čp. 39 na srdeční mrtvici. narodila se 16.3.1877 ve Smiřicích ( Vítková ). Se svým manželem úplně přestavěli čp. 39 a původní malé hospodářství pilnou prací rozšířili a zvelebili. Účast při pohřbu v neděli, 27.5. odpovídala plně obliba této tiché stařenky.

Odjezd řeckých žákyň – 28.5.
   28. května odjely řecké žákyně naší školy do Julova, okres Jeseník. Do školy zaslaly zajímavé psaní.

Počasí.
   Počasí v toto roce vyznačovalo se přírodními rozmary. Velmi mírnou zimu pochvalovali si všichni, kterým se nedostává topiva. Jmenovitě dříví se těžce opatřuje a příděl je malý. Místní zásobování ( Kampeličkou a Konsumem ) bylo zrušeno a obec byla přidělena do Jednoty ve Smiřicích, která celou obec ( podobně jako okolní ) zásobuje. Ztížil se tím dovoz paliva, jmenovitě pro ty, kteří vlastního potahu nemají.
  Jaro vyznačovalo se častými srážkami, takže jarní setí se dosti protahovalo. Zvláště státní statek dokončoval velmi pozdě. Brambory a zeleninu sázel až v červnu a v červenci. Jmenovitě duben a květel byl chladný a nepříjemný, takže včely málo mohly na snůšku, čímž se ve vývoji značně zpozdily. Mělo to za následek špatné opylení stromů, které, ač značně kvetly, nasadily málo plodů a pokud se tak stalo, ( jmenovitě u později kvetoucích jabloní ) bylo mnoho plodů nevyvinutých a zakrslých a i u druhů, které jinak se touto zrůdou nevyznačují. Třešní byl naprostí nedostatek a nasadily plody pouze stromy, kvetoucí právě asi ve dvou dnech, které byly příznivější. Vlhké počasí projevovalo se nepříznivě při strojní obdělávání půdy. Stroje příliš půdu zdusaly. Potažní práce šly poměrně rychleji, takže i boháč Nepasický, kterému nebylo dovoleno ze statku odejíti a zůstal na práci sám s jedním párem koní, za pomoci S.T.S. a místních zemědělců zasel ještě v květnu.
  Hůře bylo s jednocením řepy a okopanin. Ku zvýšenému osevu přibyla ještě naplánovaná zelenina ( česnek, cibule, zelí, petržel, mrkev aj. ). Při nepříznivém počasí šla práce pomalu od ruky a všude se jevil nedostatek pracovních sil. Bylo žalno pohledět na utrmácené, zablácené ženy, které s vypjetím všech sil zmáhaly těžkou práci a tráva za nimi opět rostla. Stísněnou náladu podporovalo i omezení domácích porážek, jejichž povolování od M.N.V. převzal O.N.V., což se podobalo zákazu, takže mnozí samozásobitelé byli nuceni si opatřovati maso a tuky na volném trhu ( pokud finance tento drahý nákup připouštěly ). Hovor při práci se často stočil na toto téma a starostlivé hospodyně úzkostlivě počítaly, jak dlouho vystačí se zásobou tuků a dle toho upravovaly jídelníček.

Plakáty „Proč“.
   V době nejpilnějších prací na okopaninách byly na tabulích vylepeny velké plakáty zelené barvy, stylizované pro průmyslové dělnictvo. Svojí úpravou i obsahem budily značnou pozornost občanstva. Celé skupiny, jmenovitě ženy, pročítaly plakát a jednotlivci připojovali k tomu své poznámky o rodinných i hospodářských poměrech jmenovitě uvedených zemědělců, pokud je znali. Jmenovitě poslední odstavec sváděl ku více méně vtipným poznámkám ženy „vystrojené“ do práce. To bylo ještě v živé paměti, když byly sňaty a ještě se o nich mluvilo. Nový a originální způsob publikace byl s ohledem na vzbuzený zájem ( zahrnoval i místního boháče Kamila Nepasického ) doslovně opsán:
  PROČ se tvoří fronty před volnými prodejnami masa ? Protože máme dosud zemědělce, kteří takto plní dodávky:
výměra ha / smluvní dodávky vepř. masa / dodáno do 5. června kg Nejmann Rud., Benátky 8 – 47.50 / 3 081 / -
Nejmann Rud., Benátky 10 – 49.15 / 1 142 / 202
Ott Antonín, Dolany 61 – 27.50 / 1 069 / 193
Ludvík Frant., Dolany 72 – 23.30 / 700 / -
Nepasický Kamil, Holohlavy 36 – 36.25 / 2 050 / 364
Hofmanová Anna, Velká Jesenice 11 – 15.80 orné / 1 475 / 97
Klička M., Velká Jesenice 66 – 19.34 orné / 1 512 / 108
Stuchlík Josef, Šestajovice 29 – 17.90 / 800 / -
Podlipný Josef, Račice 48 – 26.50 / 1230 / 30

  Těchto několik případů je malou ukázkou sabotérů pětiletky. K nim druží se další řada těch, kteří nás ochuzují o mléko:¨
výměra ha / dodávka litrů / do 30.5. dodáno Jirsák, Rychnovek 25 – 25.- / 20 500 / 2 676
Kadečka Jaroslav, Černožice 1 – 19.15 / 15 830 / 2 409
Říha Zdeněk, Vrchovnice 14 – 44.80 / 33 268 / 3 652
Voltr Josef, Libřice 1 – 30.75 / 17 740 / 4 310
Hojný Josef, Libřice 18 – 21.10 / 16 000 / 3 983
Jirsák Josef, Benátky 2 – 27.50 / 22 313 / 4 022
Kratochvíl Stan., Starý Ples 10 – 29.10 / 22 480 / 3 429
Slezák Josef, Starý Ples 4 – 26.74 / 23 605 / 1 942
Pavlík Josef, Starý Ples 3 - 26 / 20 258 / 3 198
Chudý Jan, Starý Ples 16 – 20 – 14 758 – 975
a opět Nejmann R. Benátky 10 – 49.15 / 40 300 / 5 228
Nejmann Rudolf, Benátky 8 – 47.50 / 38 933 / 6 987

TITO „ZEMĚDĚLCI“
   nepomáhají budování republiky, maří budování socialismu, maří práci J.Z.D., kazí dobré jméno našeho drobného a střed. rolníka, zneklidňují pracující měst i venkova.
  A nestydí se choditi ve Vámi vyrobených botách, šatech, používati stroje a všecky služby pracujících našich závodů, dávati přednost vlastnímu prospěchu a necítí zodpovědnost před budoucností vlastních dětí a národa.
Okresní národní výbor v Jaroměři.

Den budovatelů – 24.6.
   24. června zúčastnili se všichni žáci naší školy „Dne budovatelů“ v Jaroměři a strávili tam až do večera v nejlepší, veselé náladě. Na zpáteční cestě stihl je sice náhlý, prudký déšť, ale jejich náladu nezkalil. O budovatelském úsilí našich žáků svědčí i novinářské zprávy. ( Rudé právo 1.9.1951 ) dle kterých si D. Špryňarová odnesla prvenství ve sběru papíru v soutěži jednotlivců a celá škola se velmi čestně umístila.

Druhá okopávka řepy aj.
   Druhá okopávka řepy protáhla se za stále deštivého počasí přes sennou sklizeň, které rovněž počasí nepřálo. Mnohé usedlosti končily okopávku až o žních a státní statek i přes pomoc brigád mohl provésti okopávku jen z části. Silné hnojení umělými hnojivy, jmenovitě ledkem, kterého měl dvůr poměrně velké množství k dispozici, podporovalo růst trávy v té míře, že po žních vrbice, lebeda a jiné trávy zastiňovaly řepná pole a pracující ženy nebyly již s to, trávu vytrhati, neb překopati. Slýchalo se velmi na špatnou práci brigád. Podobné poměry stihly i čekanku. Při tom bylo nutno věnovati zvýšenou péči též i zelenině, která namnoze vyžadovala i okopávku třetí.

M.N.V. cibule za kovárnou.
   Praktický příklad ohrožené sklizně skýtal pohled na cibuli M.N.V. za kovárnou. Vzhledem k tomu , že státní statek nepřevzal veškerou půdu ze statku Ornstových čp. 47, převzal zbytky do obhospodařování, spolu s vyměněným pozemkem Horákovým ( u Chlomku ) a ještě jinými pozemky bez hospodáře míst. nár. výbor, který nařídil jejich osetí místními zemědělci společně. Na špičce u kapličky za kovárnou byla zaseta čekanka, jejíž obdělávání bylo svěřeno malým zemědělcům ( Pácalt Josef 18, Štefan Jan, Melgr Josef 59, a Srkal František ) a na zbytek byla zaseta cibule, kterou převzal do režie M.N.V. Závazek míst. skup. S.Č.M. zaručoval mu obdělání a dle nabytých zkušeností roku minulého ( Levinský R. ) zdál se pěkný výsledek zaručen. Ae naší mládeži se nějak do cibule nechtělo. Když již notně zarůstala, proplela několik řádků Klouzová Lída a pak ještě něco jiná dívka s mládencem. Tráva však nečekala a zaklopila celé pole tak, že skýtalo žalostný pohled a ženy, které na rozhlasovou výzvu M.N.V. za plat plely, zdejší cibuli v trávě nalezly. Vynášely plné náruče trávy na stezku, až konečně se značnými obtížemi cibuli pročistily. Nejvíce se o to zasloužila babička Kamarádova s dcerou chotí předsedy M.N.V. Chlupatého. K další okopávce však již nedošlo a cibule opět brzy zarostla. Naše mládež na schůzích a před veřejností ráda přejímá závazky, ale často je špatně plní. Tento případ budiž jim poučením. Závazek buď dodržeti – nebo neslibovati.

Pokuty za mléko - 26.7.
   26. července byly nálezem O.N.V. v Jaroměři 032.3/51 – ref. X vyměřeny za nedodané mléko v I. a II. čtvrtleté následující pokuty:
Kamil Nepasický, čp. 36 --- 25 000.- Kčs
Josef Matějček, čp. 46 --- 7 000,- Kčs
Vojtěch Prokop, čp. 13 --- 7 000,- Kč
Josef Slezák, čp. 50 --- 6 000,- Kčs
  V případě nedobytnosti pokuty, byl stanoven všem úměrný trest odnětí svobody. Z nálezu bylo možno se odvolati.
  Současně došel příkaz od Okres. spořitelny a záložny v Jaroměři do místní Záložny – Kampeličky, aby obnosy byly uhrazeny z příslušných běžných účtů, na kterých se sbírají úhrady tržeb za dodávky. O pokutách, jakož i oprávněnosti příkazu O.S.a Z. se hojně diskutovalo. Vojtěch Prokop, jemuž prováděná meliorace zabrala pozemky a znehodnotila najatou louku se odvolal a K.N.V. v Hradci Králové odvolání částečně vyhověl a pokutu snížil. Ale plně uhrazená pokuta vrácena nebyla.

Žně.
   Ani žně se letos neodbývaly bez těžkostí. několik prudkých lijavců ( jeden docela spojený se slabším krupobitím, které postihlo oblast kolem Chlomku ) způsobilo, že obilí z velké části polehlo a půda byla rozmoklá. Ječmeny ( některé i podrostlé ) sekaly se travními stroji a něco i kosou. Potíž byla i s vazbou. Vzhledem k tomu, že nebylo v naší obci plánováno žito, mohlo se vázati jen do povřísel provázkových, kterých byl nedostatek. Proto čekalo se na samovazy a jmenovitě pšenice a ovsy čekaly přes týden obsečené na seč, až silně přezrály. Přednostní sečení J.Z.D., časté poruchy strojů při ležatém obilí a tím i malý výkon protahovaly žňové práce. Na štěstí ustálené počasí v druhé polovině žní zmenšilo ztráty, které i při nadprůměrném výdrolu neohrozily dodávky. Státnímu statku velmi pomohly vojenské brigády, na které bylo radost pohledět, jak na „Šafranici“ (byla celé oseta pšenicí ) staví dlouhé, rovné řady mandýlků. Pomohly vydatně i při svážení a mlácení. I když opožděně ( Merklů ječmen v Hradečnici byl již při sekání samovazem celý černý ), sklidilo se celkem dobře a později konečně ( po zákroku S.N.B. ) i na obecním, ječmen pod Chlomkem a vikev u Černožic skupinově, v září.

Škola, dokončení vodovodu – 20.8.
   20. srpna byla dokončena instalace vodovodu v místní škole. Provedl ji Komunální podnik v Jaroměři. Zednické práce provedli soudr. V. Luňáček a Lad. Kopecký. Výkop na dvoře František Štrégl st., za Č.S.M. Štrégl Josef ml. a M. Maršík. Opatřování materiálu, pomůcek a pracovních sil měl na starosti s. Václav Kopecký.

Škola, dodání židlí
   O prázdninách byly dodány a dovezeny židle, on Národního podniku v Hradci Králové ( 10 kusů nákladem M.N.V. a 20 kusů z rozpočtu školy.

Setí řepky
   Sotva se sklidily pohrabiny z polí, byl již čas na setí řepky olejky. Kdežto předešlá léta převzali za celou obec osev řepky Nepasický a Merkl 31, tentokráte byl zvýšený osev opět rozdělen na zemědělce. Státní statek osel řepkou celou Šafranici a celou parcelu po Šáchovi za kovárnou. Naorávati mu pomohl pásový traktor S.T.S. „Stalinec“. Při tom rozoral cestu, která i po koupi role od čp. 12 Janem Kotlantem, zůstávala mezi oběma rolemi pro snazší obdělávání kopce nad rybníkem. Tím bylo pole spojeno v jeden hon.

Podmítka a výmlat.
   Včasná a správná podmítka byla provedena pouze z části, pokud to čas dovolil a přetížené potahy stačily. Ještě nebylo uklízeno a již z několika stran tlačeno bylo na urychlenou dodávku a úplné splnění kontingentů. Okresy mezi sebou soutěžily a též náš okres chtěl se pochlubiti brzkým splněním. A tak byly k vůli výmlatu odloženy i důležité a naléhavé práce, aby naše obec nebyla z posledních. Obilí se sváželo do sálu Jednoty a dozor nad obcí měl soudruh J. Suchánek, kovář z Rodova a za Hospodářské družstvo pobízel k dodávce soudruh Šitina a jiní vysílaní důvěrníci, takže výmlat byl stále sledován. Elektrický proud, stará bolest obce, nesnášel stále přetížení, i když Nepasický, Merkl 31 a Andrýs Rudolf byli přepojeni na transformátor Bohdaneckých. Někteří hospodáři mlátili i v nočních hodinách. Když místní sál byl již přeplněn, odváželo se i do dvorany ve Smiřicích, do Sokolovny v Černožicích, do pivovaru v Jaroměři a do mlýna v Hořenicích. V menších množstvích i do družstva. Všichni se snažili, aby odvedli a měli trochu klidu pro jiné naléhavé práce. Tím ale minula vhodná doba k podmítce, poněvadž suchým počasím za vlhka ujetá půda ztvrdla a nešlo již mělce podmítati. Když se též dostavily traktory ku pomoci, oralo se tak jak to šlo a loupaly se hrudy. Ostatně na setí strniskových směsek bylo pozdě.

Nucený výmlat u Nepasických.
   U venkovského boháče Kamila Nepasického nařídil O.N.V. nucený výmlat, který skončil příznivým výsledkem a předpis byl splněn. Za O.N.V. dozíral na výmlat soudr. Rapusák a na stroje S.T.S. Václav Novák, šafář v.v. Při tom mohl vzniknouti velký požár, když na motoru, který poháněl výfuk plev vznítil se jemný prach. Při velkém množství suché slámy, plev a jiných zbytků znamenal oheň velké ohrožení obce, poněvadž u všech stodol kupily se stohy slámy, které při panujícím spěchu nebylo možno odklízeti. Šafář Novák svojí duchapřítomností na pokřik žen oheň v zárodku uhasil, nedbaje menších popálenin, které utrpěl.

Vesnickému boháči to nevyšlo !
   Při nuceném výmlatu u Nepasických mělo dojíti k nějakým nepřístojnostem, jak je zřejmo z doslovného opisu článku, zaslaného do kroniky Okresním národním výborem:
O.N.V. – Osvětový referát IV v Jaroměři.
Č.j. 429/51 V Jaroměři, 23.10.1951
Místnímu národnímu výboru – do rukou kronikáře v Holohlavech.
Okresní národní výbor – osvětový referát IV v Jaroměři Vám zasílá zprávu pro případný zápis do kroniky.
Za referenta: Stanislav Reindl
Výstřižek z časopisu „Rudé právo“ Hradec králové ze dne 10.10.1951.
„Vesnickému boháči to nevyšlo“.
Vesničtí boháči denně dokazují svými skutky, že jsou největšími nepřáteli drobných a středních rolníků a našeho lidově demokratického režimu, který pro ně znamená definitivní konec jejich vlády na vesnici. Pro vesnického boháče neexistuje jiný zájem a jiný cíl, než takový zájem, který by prospěl na úkor druhých jeho kapse a takový cíl, který by znamenal poškození budovatelského úsilí našeho lidu a narušení veřejného zásobování. Vesničtí boháči skládají své naděje v novou válku a jejich sympatie jsou proto zcela na straně západních válečných štváčů, vrahů z Koreje i Babic. Žádná lež a žádný podvod není pro vesnického boháče překážkou, aby jej nevyužil k sledování svých špinavých, kořistnických cílů.
  Vesničtí boháči nejsou dnes už neomezenými pány vesnice. Byli by rádi, aby lidé zapomněli na dřívější časy a proto používají taktiky k zastření svých pravých úmyslů. Dnes najdete vesnické boháče, kteří přesvědčují své okolí o tom, že jsou vlastně těmi nejposlednějšími chudáky, chodí v hadrech a stavějí na obdiv suchý chléb, který prý je jejich jedinou obživou. Lidé se však přesvědčili na desítkách případů v našem kraji, že právě tito „chudáci“ mají plné skrýše potravin a zboží, které nakřečkovali a s nímž počítají na spekulaci.
  Kdo jsou vesničtí boháči ?
  Nepřátelé rozkvětu naší vlasti, prskající zlobou nad každým úspěchem našeho lidu v cestě za lepším zítřkem. Platí v nich slova bývalého čeledína, který je dobře za svůj život poznal: „Nevěřte jim nikdo ani že poctivě dýchají.“
  Mezi ně patří také vesnický boháč Kamil Nepasický z Holohlav, na jaroměřském okrese, který hospodaří na výměře 36 ha. Zatím co drobní a střední rolníci přijali rozpis úkolů v zemědělské výrobě a dodávkách na letošní rok, vesnický boháč Nepasický odmítl uzavřít smlouvu. Proto byl u Nepasického naplánován úřední výmlat. Když se vesnický boháč Nepasický chystal k mlácení, musel žňový důvěrník v obci,soudruh Rapušák za naléhavou záležitostí zajet na O.N.V. v Jaroměři. Protože dobře zná charakter vesnických boháčů, pověřil člena M.N.V. v Holohlavech Špryňara, aby do jeho návratu nebylo s mlácením u Nepasického započato.
  Jakmile však žňový důvěrník odjel z vesnice, nastala pravá chvíle pro vesnického boháče. Nepasickému se podařilo přemluvit přítomného člena M.N.V., aby mohl spustit mlátičku a něco si „pro sebe zajistit“. Tím by zabil vesnický boháč Nepasický dvě mouchy jednou ranou. Získal by obilí pro své čachry a mohl by v širokém okolí argumentovat, že byl v právu, když nechtěl podepsat „neúnosný“ dodávkový úkol.
  Žňový důvěrník Rapušák, který jel na O.N.V. do Jaroměře, neměl však žádný klid a proto se snažil vrátit co nejdříve. Jel na kole, jak nejrychleji mohl, takže se vrátil v nejkratší době. U samého statku odbočil a na kole vjel do vrat. Po dvoře se v tu chvíli ozývalo překvapené volání příslušníků Nepasického rodiny: „Už je tady – už je pozdě !“
   Nepasický takticky vyběhl za stodolu, obešel ji a vrátil se zpět , jako by se nic nedělo, avšak důvěrník jej dobře viděl a sháněl se hned po tom, kolik se namlátilo.
  Tak včasným zákrokem důvěrníka bylo obilí zajištěno pro veřejné zásobování a vesnickému boháči Nepasickému se nepodařilo ošidit pracující a poštvávat rolníky proti uzavírání smluv.
  Výnos obilí po hektaru byl u vesnického boháče potom dobrý, 30q po hektaru a nikoli „podprůměrný“, jakého chtěl Nepasický dosáhnout.
  Vesnický boháč Kamil Nepasický je také sabotérem všech ostatních dodávek, zejména masa a mléka. Místo plánovaných 28 kusů hovězího dobytka má pouze 23 kusů a místo 14 dojnic drží jen 9 dojnic. Podle stavu k 1.7.1951 má pouze polovici plánovaného počtu prasat a to místo 30 jen 15 kusů. Za první pololetí letošního roku dluží veřejnému zásobování 16.66 q vepřového masa a 21.30 q hovězího masa.
  Takovým sabotováním dodávek ochuzuje vesnický boháč Nepasický veřejné zásobování o velké hodnoty. A spočítáme-li oč okrádají stůl našich pracujících ještě všichni jemu podobní na jaroměřském okrese, vidíme, že je třeba proti podobnému „hospodaření“ zakročit a vesnické boháče za jejich počínání spravedlivě potrestat. Kamil Nepasický

   Josef Šrámek, HD. Jaroměř
   Není známo, kdo organizačního ředitele Hospodářského družstva v Jaroměři, s. Šrámka informoval, ale článek obsahuje řadu nesrovnalostí. Nemohl to býti znalec místních poměrů, neboť u nás každý ví, že za Nepasických stodolu nelze vyběhnouti, tím méně ji obejíti. Pisatel dal mimoděk sám boháčovi Nepasickému vysvědčení dobrého hospodáře a z masných dodávek nelze v pololetí ještě dobře usuzovati. Všichni zemědělci počínají krmiti teprve „z nového“, neboť zásoby jarní sotva stačí na dávku záchovnou. Plnil-li Nepasický dříve povinnosti hospodáře, musí se nyní uvážiti, že on, bývalý bankovní úředník, zůstal na 36 ha živnosti sám, s jedním, párem koní, s churavou, práce neschopnou ženou a malým děckem. Jeho 9 dojnic dojí stará matka, choť bývalého bankéře. Ký div, že je vděčen za každou pomoc některých dělníků a dělnic. Též zemědělci někdy pomohou z vlastního, egoistického zájmu a snaží se udržeti jej nad vodou. Hrozí jim nových 36 ha půdy a přibyla by jim velká starost, kdyby se úplně potopil. Máť každý vlastních starostí nad hlavu a čím vice půdy, tím více starostí a bídy. Velké hospodářství jedna rodina neobsáhne, bez cizí pomoci. Rovněž M.N.V. po zkušenostech s odchodem Šáchovým, Nepasického nepropustí, ač o to již žádal.

Škola, zahájení školního roku – 1.9.
   1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok, jako léta minulá. Nejmenší děti byly přivítány kytičkami a přáním větších spolužáků, kteří jim recitovali a zpívali. Školu navštívil i soudr. okr. inspektor Čihulka.

Škola, veřejná schůze – 3.9.
   3. září byla ve škole uspořádána veřejná schůze, na které byla podána zpráva o činnosti školy a o nejbližších úkolech výchovných a vyučovacích. Účast byla slušná.

M.N.V. schůze – 14.9.
   14. září pořádal místní nár. výbor svoji schůzi v úřadovně M.N.V. Nové síly skládali slib. Byla provedena doplňovací volba členů rady. Dle sdělení okres. nár. výboru byli z rady odvoláni: Josef Zilvar, Vlad. Jech a Václav Špryňar a současně jmenuje k návrhu M.A.V. A.F. soudruha Maršíka. Slib složili Jošt Bohuslav a Černý Mírosl.
  S. Václav Kopecký byl zvolen hospodářem ( za J. Zilvara ). S. Jošt Bohuslav zvolen byl finančním referentem ( za V. Špryňara ). Bylo usneseno uvolniti byt K. Bludského pro nového skladníka. S.Č.M. se postará o klíče u Tučků a bude místnost udržovati.

Nucený nájem – 19.9.
   Výměrem O.N.V. v Jaroměři ze dne 16.9. byly po špatných sklizňových zkušenostech letošního roku pozemky svěřené do správy M.N.V. přikázány do nuceného nájmu na dobu tří roků následujícím zemědělcům:
Josef Matějček čp. 46 – parcelu na Novou ( Černožice ) - 1,85 ha.
J. a L. Merkl čp. 31 – parcelu u hřbitova ( Černožice ) - 2 ha.
Josef Vognar čp. 51 – parcela u lesa Holohlavy – 0,4 ha.
Václav Andrýs čp. 28, Rudolf Andrýs čp. 20, Josef Zilvar čp. 37, Rudolf Levinský čp. 34, Josef Klouza čp. 41, Vojtěch Prokop čp. 13, Jan Tuček čp. 52 – po částech č. par. 329 a každý á 29 a ( od bývalého statku Ornstových, pod Chlomlem ).
Josef Tvrdý čp. 29, Josef Sehnoutka čp. 21, Josef Tuček čp. 12, Václav Knejp čp. 40, Josef Slezák čp. 50, Jaroslav Černý čp. 39 – po částech č. parc. 343 á 22 a ( od bývalého statku Ornstových „Na stráni“ pod Chlomkem )
Někteří zemědělci se bezvýsledně odvolali. Všeobecně je nucený nájem v době, kdy mnozí zemědělci těžko zvládají práce na vlastních pozemcích, nevítaným přírůstkem půdy, ale i zvyšováním úkolů. Jest to nezdravý odklon od půdy, o němž nelze předvídati konec.

Film – 28.9.
   28. září promítán byl ve škole úzký film „Kamenná pohádka“, který se líbil.

M.N.V. a M.A.V., den čs. armády – 3.10.
   3. října uspořádal M.N.V. a M.A.V. N.F. ve vyzdobeném sálu naší školy veřejnou besedu ku „Dni čs. armády“. Shromáždilo se četné občanstvo, zástupci M.N.V., M.A.V. N.F. a hasičského sboru. Za armádu byl přítomen vojín a za K.N.V. soudruh dupák z Hradce Králové. Večer byl vyplněn kulturními vložkami žáků, členek Č.S.M., proslovem zástupce armády a kraje. Po diskusi byla zaslána resoluce. Pořad byl ukončen, písní práce.

Lovecké zbraně, odebrání.
   O.N.V. byly odebrány zbraně Jos. Zilvarovi čp. 37, Rudolfu Andrýsovi čp. 20a Lad. Bohdaneckému čp. 16, takže lovecké společnosti zůstali střelci: Špryňar J. ze Smiřic, správce dvora Jaroslav Černý, Václav Jošt a Květoslav Opa. Stav zvěře je velmi dobrý a škodné též dostatek, takže si postřílejí.

Škola, návštěva vojína – 5.10.
   5. října opět navštívil školu vojín, zástupce armády. Neuvedl však naši školu do rozpaků. Byl přivítán dětmi s květinami. A proslovu žáka byl vyhlášen závazek odpracovati 20 hodin a sebrati 3 kg javorových semen. Vojín ve svém projevu tlumočil pozdrav posádky a vyslovil potěšení nad přivítáním. Byl podarován cigaretami.

Školní spoření, uznání – 6.10.
   6. října navštívili školu zástupci O.N.V. – okresní komise pro spoření v Jaroměři a odevzdali darem 8 knih pro žákovskou knihovnu a čestné uznání za úspěšnou účast v soutěži spořivosti mládeže ve školním roce 1950 / 1951. Při malém počtu žáků jest to lichotivé uznání dobré snahy, neboť bylo uspořeno …

Úmrtí Křížala Čeněk – 10.10.
   10. října zemřel Čeněk Křížala, zaměstnanec Čs. Dr. ve Smiřicích, raněn byl mrtvicí, ve stáří 60 let Narozen byl ve Vrdech, okres Čáslav a v obci dlouhý čas bydlela četná rodina v čp. 14, takže byl všeobecně známý a pro svoji dobrou povahu oblíben. Projevilo se to i při jeho převozu ze Smiřic, neboť byl pochován na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Setí ozimů, vrány.
   Naorávání a setí ozimů bylo velmi obtížné. Hrudy jako špalky. Mimo několika malých přepršek ode žní nepršelo. Přes to byl osev splněn. Ozimy špatně vzcházely a později zaseté osivo leželo nečinné ve vyprahlé zemi. Čekalo na vláhu. Nebývalé množství vran ve velkých hejnech sletovalo se na zaseté plochy. Vykládalo se to tím, že na horách a v obcích s těžší půdou není oseto, takže vrány se stáhly do naší oblasti.

Film – 15.10.
   15. října promítnut byl v naší škole úzký, barevný film „Feďa Jajcev“ s výchovnou tendencí proti lhaní.

Novák Jan Těžký úraz Jana Nováka „vechtra“ - 20.10.
   20. října, sobota, byla černým dnem. V okolí přihodilo se několik neštěstí ( usmrcení dělnice v cukrovaru, srážky a p. ) Naší obce se těžce dotkl těžký úraz Jana Nováka, zaměstnance dráhy v.v. na silnice k smiřickému cukrovaru vedoucí. Nic netuše ubíral se Novák klidně do cukrovaru. U domku před státními dílnami byl vržen zběsile jedoucím autem dráhy do příkopu a velmi těžce zraněn. Dle údajů svědků jelo auto od hostince v Holohlavech a posádka byla v podnapilém stavu. Na místo dostavila se ihned S.N.B., která byla v cukrovaru a po lékařské pomoci byl zraněný ihned převezen do jaroměřské nemocnice. Všichni jeho přátelé a známí ( i dardisté ) přejí mu brzké uzdravení. Na odpočinku neodpočíval a ochotně vypomohl dle svých možností, vždy naladěn ku svéráznému humoru. Ve výslužbě dělá strážce na rozcestí státní silnice. Bydlíť v čp. 67

Film – 26.10.
   26. října byl v přednáškovém sále školy promítán film „Kutná hora“ a „Zachráněná ptačí rodina“, za hojné účasti.

Sklizeň okopanin.
   Po celou dobu sklizně brambor, čekanky, řepy a zeleniny nepršelo, takže se sklizeň velmi usnadnila, až na obtížné vyorávání. Výnos cibule, zelí, mrkve a jiné zeleniny byl u zemědělců uspokojivý, dodávky byly splněny a dostalo se něco i na konsum místní. I na obecním za kovárnou sebralo se 11 q cibule, ač byla trávou zarostlá, takže již předem se počítalo, že předpis dodržen nebude. Rovněž u čekanky a řepy je málo případů, že kontingent musí být doplňován z přebytků druhých. Výnos u řepy pohyboval se u zemědělců kolem 350 q po 1 ha, ač byly již i tu výkyvy způsobené obdělávkou, která se v tomto roce podstatně uplatnila, což vynikne při srovnání s výnosy státního statku, který disponoval větším množstvím strojených krmiv, o které se řepa dělila s trávou. Mimořádně se přihodilo, že chrást s trávou musel se dříve strojem posíci , aby bylo možno řepu vyorati. ( Státní statek na „Seči“ ). Po 20. říjnu končili řepnou sklizeň drobní zemědělci a do 1. listopadu měli všichni řepu doveženou do cukrovaru ( čekanku se každý snažil dovésti před řepou ). Do té doby bylo též i po okopaninách zaseto, mimo Nepasického, který s 1 párem koní nestačil. Též státnímu statku zůstala tentokráte pouze řepa na Šáchovým ( u Chlomku ) a zelenina na Seči. Rovněž odvoz okopanin při poměrně menším osevu a výnosu dík suché půdě pokračoval statku rychle ( vlečné vozy se nakládaly co se vešlo ). V „Remíze“, kde pomáhaly brigády z jara i na podzim sklidilo se za 220 q po hektaru, na „Seči“ méně a na Šáchovým více, takže průměr bude snad o něco vyšší.

Podzimní deště.
   Po dlouho trvajícím suchu dostavili se 1. listopadu konečně srážky, které umožnily vzejití zasetých ozimů a jejich stav podstatně zlepšily. Tam, kde nebylo možno pro sucho zaseti, urychleně se dohání, co počasí zpozdilo.

Štafeta přátelství a míru – 4.11.
   4. listopadu proběhla naší obcí štafeta přátelství a míru, na zahájení „ Měsíce českosl. sovět. přátelství. Štafeta navázala na celostátní akci a končila na hranicích SSSR. Obec byla jako loni vyzdobena a štafeta nadšeně uvítána.

Úmrtí Tučková Marie – 4.11.
   4. listopadu, v neděli zemřela po krátké nemoci Marie Tučková, rozená Andrejsková z Holohlav, výměnkářka z čp. 52 ve věku 81 let. Ve středu 7.11. byla pohřbena na místní hřbitov, kam často ku hrobu svého muže chodívala.

Dílčí štafeta – 4.11.
   4. listopadu, v neděli, zúčastnili se naši žáci dílčí štafety, a běželi od Smiřic k Černožicům.

Posvícení – 4.11. a 11.11.
   4. listopadu mělo se slaviti jako obvykle posvícení. Odbývalo se tentokráte bez tradiční tancovačky, poněvadž v sále Jednoty byla ještě pšenice. Zábava byla 11. a v pondělí 12. listopadu, takže se v rodinách slavilo posvícení různě a dost rodin oslavovalo oba termíny, poněvadž při nedostatku masa jest pečení posvícenských koláčů vzácnější.

Škola, oslava 55. nar. přes. Gottwalda – 7.11.
   7. listopadu uspořádala naše škola oslavu 55 narozenin soudruha presidenta Klementa Gottwalda. Školní slavnost měla na pořadu kulturní pásmo dětí, proslov třídní učitelky a závazky dětí. Školní vývěsky byly opět k tomuto dni vhodně upraveny.

S.Č.S.P., Oslava výročí Velké říjnové revoluce.
   7. listopadu večer, uspořádána byla společná oslava výročí Velké říjnové revoluce v sále naší školy, který byl k této příležitosti časově vyzdoben. Náplň večera tvořila kulturní vložka žáků z písní a recitací. Referoval soudr. Olejník z Hradce Králové. K referátu přednesly členky Č.S.M. vhodné básně. Večer byl ukončen promítnutím ruského 3 dílného zvukového filmu „Po Volze“, který pořad vhodně doplnil. Účast mohla býti větší.

Boháč Nepasický „Budovatel Jaroměřska“ – 6.11.
   6. listopadu v čísle 18 okres. vesnických novin „Budovatel Jaroměřska“ zveřejněn byl přehled dodávek mléka z 3. čtvrtletí 1951 s hlavičkou:
Vesničtí boháči – okrádači našich dětí.
  Každého zemědělce jistě zajímá, jak má splněno mléko v měsíci říjnu. Z plnění dodávek mléka nás především nejvíce zajímá 4. čtvrtletí v r. 1951 u vesnických boháčů, kterých několik uvádíme:
Následuje 27 jmen z různých obcí a mezi nimi:
Holohlavy: K. Nepasický 36, roční předpis: 27 700 l, dodáno: 7 508 l, zbývá dodati: 20 192 l.
( Přehled byl analogicky upraven, jako předcházející doslovně opsané a proto od celého opisu bylo upuštěno. ) Je vysvětlitelné, že tyto a podobné přehledy, nyní častěji uveřejňované, budí značný zájem veřejnosti, jmenovitě u zemědělců. Slyšel jsem různé poznámky. Ten a ten známý se potopil, s doprovodem jeho hospodářských a rodinných poměrů. Řada dříve v přehledech uváděných zmizela a nastoupili jiní. Pro naše poměry je charakteristický povzdech: „Kdypak se nad Kamilem uzavře voda ?“ Další 2 ha pozemků těžce dolehnou na bedra každého zemědělce v obci a pověsí se na znavené ruce, které ještě zůstaly a drží kleče pluhu. A to ještě v naší obci je lépe, než někde v obcích jiných.

Film Kubánští kozáci – 24.11.
   24. listopadu, v sobotu, byl v rámci „Měsíce čsk. sov. přátelství“ promítán v sále místní školy pro širší veřejnost celovečerní, zvukový film „Kubánští kozáci“ od O.N.V. v Jaroměři. Před promítáním měl proslov kulturní inspektor V. Keller z Jaroměře. Účast byla slabší. Státní statek pořádal ve smiřické dvoraně vlastní večírek, spojený s pohoštěním, kterého se zaměstnanci dvora i dělníci statku ve vsi zúčastnili.

S.Hlava Jan dar škole.
   Soudruh Jan Hlava, zedník z čp. 56 daroval naší škole krásný, vzrostlý stromek oleandru a šlechtěného akátu pro školní park, který se však neujal.

Bazén pro školu – 19.11.
   19. listopadu dopravili s. Mir. Černý aj. Kábr na školní zahradu velký kamenný bazén pro vodu na zalévání. Bazén tento přivlekl již o prázdninách z místního dvora traktorista Rubák za pomoci Františka Chlupatého ml. Všichni si zaslouží dík za nezištnou práci.

S.R. a P.Š. nová volba – 26.11.
   26. listopadu bylo v druhé členské schůzi S.R. a P.Š. zvoleno nové předsednictvo. Předsedou zvolena Jiřina Černá. Mimo ostatní program bylo usneseno oživiti školní loutkové divadlo.

Filmy – 26.11.
   26. listopadu byly ve škole promítnuty komické kreslené filmy „Mladí nastupují“ a Sedmibarevný kvítek“. Byly vděčně přijaty.

Očkování psů – 30.11.
   30. listopadu byli před hasičskou zbrojnicí očkováni všichni psi v obci proti vzteklině. Vyskytla se i psů v okolí ( ku př. v Račicích byli psi postříleni ).

M.N.V. schůze – 30.11.
   30. listopadu odbýval M.N.V. v úřadovně řádnou schůzi s důležitým programem:
Schválen rozpočet na r. 1952.
  Vydání 220 000,- Kč, příjem 60 000,- Kč, schodek 160 000,- Kč.
  Do trestní komice zvoleni: Hlava Bohuslav, zástupce předsedy, Kopecký Václav, Jošt Bohuslav, náhradníci: Hlava Jan, Lindrová Marie.
   Poněvadž agronom Sehnoutka Josef funkci nevykonává, navržen nově Knejp Václav, čp. 40 a nově navrženému agronomovi a zootechnikovi ( Levinský ) navržena odměna 6 000,- Kč.
   Dále usneseno pro školu zakoupiti akvárium za 14 000,- Kč.
   Loutkářskému odboru na různé opravy a mikulášskou nadílku mládeže se uvolní obnos do 5 000,- Kč.
   V zemědělské komisi zůstává: Knejp Václav, Levinský Rudolf, Andrýs Václav, nově zvoleni: Štefan Jaroslav a Maršík Jan.
   Resignace zemědělského referenta ( Klouza Josef 41 ) vzata na vědomí a Maršík J. nově navrhuje Knejpa Václava.

Odvoz sběru – 7.12.
   7. prosince bylo odesláno Biogemii, nár. podnik Jičín 07 celkem 19,76 kg sušených léčivých bylin a do Hospodářského družstva ve Smiřicích 120 kg kaštanů.

Loutkové – 9.12.
   9. prosince, v neděli v 2 hod. odpoledne sehráli místní loutkáři hru „Psaníčko pro sv. Mikuláše“, pohádka o 3 jednání s dohrou od Františka Čecha. Spojena s obvyklou nadílkou.

Sběr železa – 16.12.
   Školní mládež, pionýři a učitelé jaroměřského okresu, k zahájení nového roku pětiletky uspořádali sběr starého železa jako dar novým hnutím Kl. Gottwalda v Kunčicích. Naše škola dodala v neděli 16. prosince na nádraží Smiřice 14 q starého železa. Povoz poskytla rolnická škola.

K.S.Č. veřejná schůze – 18.12.
   18. prosince, v úterý pořádala K.S.Č. veřejnou schůzi u Srkalů, na které referoval předseda O.N.V. soudruh Frantšek Kutík z Černožic. Schůze se střetla s projevem předsedy vlády Ant. Zápotockým ( v poslední době již třetím ) který byl rozhlasem vysílán, takže mnozí občané zůstali u přijímačů, aby vyslechli významnou řeč, kterou zakončil předs. vlády slovy presidenta Gottwalda: „V naší republice jsou zákony vydávány pro každého!“ Tím účast místní schůze utrpěla. Tyto veřejné projevy čelily neklidu, který ovládl četné občany a občanky, kteří překotně nakupovali vše možné, i věci které mohli postrádati.

Film, návštěva Smiřic.
   Mimo 17 promítání na místním úzké filmu zúčastnila se škola na 5ti povinných vysílání ve státním kinu ve Smiřicích, a sic: 22. a 29.1. Stalingradská bitva, 26.4. Stopař Gajči, 2.10. Den vítězné země, 10.12. Vstanou noví bojovníci. Film nahrazuje citelný úbytek jiné kulturní činnosti, která se stále více projevuje ( divadlo, hudba i sport ).

„Uran“ činnost 1951
   Spolek chovatelů poštovních holubů „Uran“ pořádal:
  a) Nácvikové lety starých holubů: 16.4. z Tyniště, 23.4. z Vys. Mýta, 7.5. ze Svitav, 14.5. Boskovice, 21.5. Hodonín, 30.5. Trnava Slovensko, 6.6. Komárno Slovensko, 18.6. Zohor Slovensko - Závod míru a umístil se Andrýs Václav v pořadí 6, 25.6. Krajský závod Bekesezaba umístění 1. Fabián Skalice, 2. Andrýs Václav Holohlavy
  b) Nácvikové lety holoubat: 13.8. Třebechovice, 20.8. Choceň, 26.8 Svitavy, 10.9. Adamovo Morava Umístění: 1. Zvolský V. Vlkov, 2. Fabián Skalice, 3. Andrýs Václav Holohlavy Na osavu 21. května bylo dáno k dispozici na školní vůz holohlavský 15 holubů, které vypustil Zvolský Václav

Trčka Jan odsouzení.
   Místní veřejnost se v tomto roce velmi zajímala o nemilý případ Jana Trčky, oblíbeného a velmi agilního správce místního dvora, který samovolně prodal krmný ječmen chovatelům vepřů z jiných obcí, zač byl soudně stíhán a odsouzen na 10 měsíců ku ztrátě svobody, což bylo lidovou okresní komisí zvýšeno o 6 měsíců a 20 000,- Kč pokuty. Rovněž zúčastnění chovatelé byli odsouzeni ku vysokým pokutám, takže neoprávněná spekulace na zisk se nikomu nevyplatila.

Veřejná knihovna revise.
   Brož Gustav 6. února provedena byla O.N.V. insp. Stanislavem Reindlem nová revise místní lidové knihovny, při které bylo vyloučeno 304 svazků knih.

Následuje 5 stránek rozpisu dodávkových úkolů zemědělců v živočišné a rostlinné výrobě, přehled osevního plánu a rozpis zeleniny. – neuvádím je pozn. P.

Brož Gustav, nástup Č.S.S.S. – 5.12.
   5. prosince nastoupil u Č.S.S.S. ( Státní statek, nakonec se zde stal ředitelem – pozn. P. ) oddělení Holohlavy nový vedoucí Brož Gustav, narozený 25. srpna 1922 v Lukavici, okres Rychnov nad Kněžnou.Synek středního rolníka, nabyl odborného vzdělání na rolnické škole v Hlinsku v Čechách. Od r. 1943 osvojil si i praktické zkušenosti v zemědělství a o jeho přednostech svědčí povolání na tak významné a důležité vedoucí místo.


Rok 1952

Nový rok - 2.1.
   Nový rok 1952 ujal se vlády co čtvrtý rok Gottwaldovy pětiletky. Tentokráte panoval nezvyklý rozruch, vzniklý omezením vánočních odměn a živený neodůvodněnými pověstmi v chystaných opatřeních měnových. Mnoho lidí plnilo obchody ve městech a kupovali, co se koupiti dalo, často i věci méně potřebné, aby své finanční přebytky spotřebovali. Vyprávěly se případy přímo humoristické, několikerým ústním podáním snad již i upravené a zveličené. V naši obci zvláště křiklavých případů nebylo ( neb zůstaly utajeny). Příjmy převážné většiny rodin nejsou takové, aby připouštěly podobné nerozvážné počiny jednotlivců a s případně vzniklými přebytky se nakládá rozumně. Zemědělci poměrně značnou část celoroční tržby spotřebovali na tak zvané „náhradní plnění“, aby doplnili některé dodávky, které nebyli sto splniti z vlastní produkce (u nás hlavně neúměrné dodávky mléka ), takže sami hazardovati nemohli, poněvadž přebytky jiných bylo nutno platiti ve volném za vysoké sumy ( 3krát vyšší ). Sám jsem hledal koupi jetelového semínka ve vzdálených oblastech ( měna je mléko, jehož přebytky nebylo možno získati, byla cenově výhodná ). Tak jsem uznal, že ku.př. ve Lhotě Králové zemědělci vyčkávali s pouštěním semene, obávajíc se devalvace měny a konečně po dlouhém hledání se kup uskutečnil až ve vzdáleném pohraničí, kde se peněz nedostávalo. A to ještě s protekcí. Byloť povolení domácí porážky vázáno splnění všech dodávek a domácnosti zemědělců ( ve velké většině bez lístků ), které pro delší čas byly masem a tuky odkázány na volný trh ( 1 kg tuku rovnal se 1 - 1 1/4 q pšenice ) namáhaly se všemožně, aby povolení domácí porážky dosáhly a svůj jídelní lístek nejnutnějším doplnily. V mnohých případech to byla pravá honba, poněvadž přebytků byl naprostý nedostatek, takže při vysokých cenách nebylo divu, že žádoucí povolení přišlo i na 20 000 Kčs. I úřední orgánové měly mnoho práce žadatelé mačkali se ve frontách a mnohý si oddechl, když si konečně nesl z O.N.V. příznivé rozhodnutí. Přes tyto odůvodněné i mnohé zbytečné starosti plynul život dále zrychleným tempem podle vytčeného plánu.

K.S.Č. VI. ples – 12.1.
   Místní org. K.S.Č. Holohlavy spořádala 12. ledna svůj VI. tradiční ples v hostinci Jednoty. Začátek ve 20 hod, vstupné 25 Kčs, vojsko 15 Kčs. Pěkně hrála hudba státních statků ze Smiřic za osobního vedení Františka Čertnera. Ples se po všech stránkách vydařil.

Film Nezapomenutelný rok – 17.1.
   17 ledna, ve čtvrtek, zúčastnili se žáci naší školy filmového představení ve Smiřicích. Promítán byl film „Nezapomenutelný rok“.

Slintavka
   Epidemie slintavky skotu potulovala se sice již dříve po okolí ( dvůr Zderaz ), ale přece zasáhla jako úder, když se objevila ve státním dvoře a v čp.78 Štefana Jana. Přes přísná veterinární opatření šířila se stále, až postihla téměř veškeré chlévy. Ušetřeny zůstaly hospodářství Tuček Jan 52, Melgr J. a Němečková Marie 23. Průběh choroby byl nad očekávání velmi prudký ( hlavně kulhavka ) a následky přímo zhoubné. U Andrýse Rudolfa čp. 20 dostavila se i zlá recidiva. 12 velkých kusů, většinou nejlepších dojnic bylo nuceně odporaženo , neb zašlo. Rovněž ve dvoře byly podobné ztráty. Nepomohlo ani zvádání nemocných kusů, ani léky, kterých byl nedostatek. Jmenovitě naprostý nedostatek jaderných krmiv působil zhoubně na dojivost a zdravotní stav nemocí oslabených kusů. Pouze prvních 5 postižených dostalo příděl otrub od O.N.V. ( 7 kg na dojnici – 1 kg á 1,60 Kč ), na ostatní se nedostalo. Snížení užitkovosti nejlépe obrazí tyto úřední údaje:
  Třeba v obci za mléko za
  prosinec 1951 – 101 289,20 Kč
  leden 1952 – 85 305,-
  únor – 53 773,20
  březen – 51 497,50
  duben – 52 699,30
  květen – 50 678,50
  červen - 64 946,10
  červenec – 40 488,50
  srpen – 34 900,60
  září – 44 275,20
  listopad – 39 882,20
  prosinec – 37 233,40
  Předeslané suché cifry jasně znázorňují katastrofální úbytek dojivosti vlivem nemoci i následujícím neobřezností dojnic. Zemědělci hromadně žádali o slevu dodávky mléka pro tento rok, aby alespoň se zprostili následků nezaviněné nedodávky mléka. Žádost však byla O.N.V. zamítnuta. To dobu trvání nákazy ( přes dva měsíce ) byly veškeré schůze, podniky a zábavy zakázány. Ovšem šíření nákazy přecházením do konsumu a přecházením zaměstnanců dvora celou obcí do čp. 133 nedalo se zabrániti. Že obstála výše uvedená 3 čísla dá se vysvětliti pouze rozmary nákazy.

Film „Temno“ – 15.3.
   15. března, v sobotu zúčastnili se naši žáci promítání filmu „Temno“ od Al. Jiráska ve Smiřicích, v plném počtu.

Jaroslav Vít Obecní tajemník Jaroslav Vít, nastoupení – 18.3.
   18. března, v úterý nastoupil úřad obecního tajemníka ( zařízení toto bylo zavedeno ve všech obcích ) Jaroslav Vít, dosavadní zaměstnanec státního dvora, prodělav dříve příslušné školení. Bývalý malorolník na Novém Plese i jinde zemědělské poměry dobře ovládá a za svého působení v místním dvoře i místní poměry v obci seznal a s občanstvem se seznámil, pokud se tak nestalo již dříve.

P.O. změna vedení.
   Vedení zdejšího pionýrského kroužku ujal se soudruh Holanec ze Smiřic.

Sbírka na Korei – 28.3.
   28. března byl odeslán výsledek místní sbírky pro bojující Korei mezi zdejší mládeží v částce 307 Kč.

Školní úklid – 7.4.
   7. dubna, v pondělí odpoledne byl proveden velký školní úklid 13 matkami školních dětí. Všem byl vysloven srdečný dík.

P.O. Besídka, šátkování – 27.4.
   27. dubna, v neděli dopoledne byla místní skupinou pionýrů naší školy uspořádána besídka, na které byli šátkováni první pionýři naší školy: Jiřina Černá ( ? ), Milan Novák, Hana Tuzarová, Stanisl. Klouzová, M. Černá a Drahuše Špryňarová. Pořad besídky ve slavnostně vyzdobeném sále naší školy byl zahájen vedoucím PO s Holancem uvítáním přítomných, jmenovitě vedoucí OVPO soudr. Šutajové a zástupců M.A.V.N.F. s. Jana Nováka, M.N.V. s. Františka Štrégla, K.S.Č. s. Jos. Luňáčka a S.Č.S.P. s. Antonína Šejvla. Soudružka ředitelka Vil. Šejvlová v obsáhlém referátě osvětlila ideovou stránku pionýrského hnutí a zhodnotila činnost školy v posledním období. Po slavnostním předání šátků a složení slibu nových pionýrů promluvili k přítomným představitelé masových organizací o cílech výchovy naší mládeže. Soudr. Šutajová nadšenými slovy povzbudila pionýry ku vzornému plnění svých povinností doma i ve škole. Členové S.Č.M. J. Šejvlová a L. Klouzová pak přednesly báseň Majakovského. Předseda S.Č.M. s. V. Hlava přednesl usnesení místní skupiny S.Č.M. o převzetí patronátu nad naší pionýrskou skupinou, se slibem, že S.Č.M. daruje P.O. vlajku. Pionýři se pak pochlubili nacvičenými písněmi a recitacemi. Pochodem demokratické mládeže byla besídka zakončena.

Družstevní besídka – 27.4.
   27. dubna, v neděli odpoledne byla členkami místní Jednoty uspořádána družstevní besídka, jako radostné ukončení besídky dopolední, rovněž ve škole. Po zahájení soudr. řed. Šejvlovou, ujala se slova soudr. družstevnice Anna Zilvarová z čp. 106, která poukázala na význam družstevnictví. V kulturním pásmu našich dětí vystřídali se recitace se zpěvy a 2 veselé výstupy. Příběh pilné slepičky a neochotných zvířátek menší a o Honzovi větší děti. Vystoupení jejich bylo přijato velmi sympaticky. Pestrý pořad doplněn byl filmem „Moskevské Zoo“ a „Veselá zahrádka“, které osvěžily svojí radostnou náplní. K závěru besídky bylo dětem péčí soudr. Lindrové, Novákové, Zilvarové, Hlavové a Černé st. připraveno příjemné překvapení na chodbě ze sebraných poživatin. Děti si pochutnaly na čaji, houskách a cukroví, které si ještě na konec domů odnášely.

Mičurinské pole – 28.4.
   28. dubna zasel byl na mičurinském poli ve škole čirok, saflor a sudánská tráva ( rovněž ve „šafranici“ zaset byl státními statky, asi pokusně saflor, s nevalným výsledkem ).

Film Včely.
   Tentýž den promítnut byl v místní škole velmi zajímavý film „Včely“.

Oslava 1. máje.
   1. května, ve čtvrtek, oslaven byl svátek „Práce“ již vžitým způsobem, národní slavností v Jaroměři, kam proudily četné průvody s hudbami. Účastníci z naší obce se připojili buď na státní silnici, neb se vezli na vyzdobených vozech s traktory. Naše škola se zúčastnila na alegorickém voze na mírový námět. Na vyzdobené plošině vlečného vozu obsadili krojovaní žáci 2 stupně a v jejich středu na sloupu seděla velká holubice, od které šly k žákům paprsky stuh. Vůz v průvodu vynikal pestrostí a po slavnostní řeči byli u něho vypuštěni místní poštovní holubi ( Uran ). Po slavnosti zúčastnili se všichni veselice před sokolovnou. Školní děti byly v Jaroměři pohoštěny a vrátily se veselé nejdéle. Počasí bylo velmi příznivé. Účast proti létům minulým poněkud slabší.

Počasí.
   Měsíc leden i část února byla mírná, v pravdě předjarní počasí, takže pupeny stromů se předčasně nalévaly a včely létaly. Později dostavilo se sice zhoršení s menšími mrazy, ale přes to se zdálo, že bude ranný rok. V březnu, přes to, že byla půda dole ještě zmrzlá se již dobře smykovalo a chystalo se pro setí. Opětné mrazíky a dešti a sněhem postup jarních prací zdržely, takže se urychleně selo v dubnu a počátkem května. Ozimy dobře přezimovaly a celkem se zdárně rozrůstají. Rovněž tak i kultury olejky.

Veřejná schůze – 2.5.
   Již v průběhu jarních prací bylo zřejmo, že boháč K. Nepasický přes veškerou snahu nezvládne sám veškeré práce na svém 37 ha objektu. Za účelem sjednání nápravy svolal M.N.V. 2. května večer veřejnou schůzi K.S.Č., občanstva a zemědělců, za účasti zástupců velkostatku. Na schůzi bylo též zváno u nás nezvyklou formou, veršovanou relací v rozhlasu. Na schůzi v sále Jednoty byla slušná účast, avšak vzdor rušné debatě trvající do 2 hodin nedospělo se k pozitivnímu výsledku. Zemědělci rovněž četně zastoupení, po přestoupení dalších pomocných sil ku státnímu statku, očekávali převzetí pozemků státními statky, neb jinou účinnou pomoc veřejnosti. Msto toho byly dávány ještě větší pozemky k dispozici ( Rohlena L. ) a ukládány další povinnosti. Ký div, že se debaty velmi málo účastnili což bylo jim i vytčeno.

Veřejná schůze – 3.5.
   Ve schůzi bylo pokračováno ještě druhý den, již za menší účasti. Poněvadž ani tentokráte nebylo převzetí pozemků dosaženo a o založení J.Z.D. nebyl projeven zájem, nebylo, než svépomocí se postarati o osev a jiné jarní práce rozvržením na zemědělce.

Karel Nepasický, úraz – 7.5.
   7. května, ve středu odpoledne překvapil pracovníky v poli prudký déšť s bouří. Nepasických sázeli u státní brambory a museli ujeti, aniž po poli rozvezené brambory mohli naložiti. Klisna Dája se bouří poplašila a zlobila již při vypřahání. Po dešti žel Kamil Nepasický do příhrady, kde klisna ještě rozrušená byla se hříbětem v postroji, aby zapřáhl a brambory z pole odvezl. Klisna ho pokopala tak, že musel býti ihned odvezen do hradecké nemocnice, kde je ošetřován a shledáno, že mimo různých pohmožděnin má nepěkně přeraženou pravou ruku, takže bude asi trvale těžké zemědělské práce neschopen. Tím vyřazen byl ze zemědělského podnikání, v němž se poměrně dobře zapracoval a s párem výkonných koní zastal pěkný kus práce. Od té doby z nařízení M.N.V. ošetřují dobytek zatímně místní zemědělci, střídající se denně dle čísel, pokud toho jsou tělesně schopni. Opět nové přetěžování těch, kteří ještě na usedlostech pracují.

Svátek osvobození R.Č.S. – 9.5.
   9. května, byl v těchto rušných dnech slaven státní svátek osvobození R.Č.S. rudou armádou vyvěšením praporů a hlavně klidem práce, mimo některé nejnaléhavější práce na poli. Rozhlas M.N.V. vysílá slavnostní hlášení.

Pan Johanes – 9.5.
   Ku květnovým oslavám provedlo Krajské oblastní divadlo v Trutnově 9. května ve dvoraně ve Smiřicích slavnostní představení „Pan Johanes“ od Al. Jiráska. Vzhledem k tomu, že naši ochotníci již dávno přerušili činnost a ani jiný podnik se v místě neuskutečnil, účastnilo se v hojné míře občanstvo i naše školní děti tohoto pěkně vypraveného představení ve Smiřicích.

Sehnoutka Václav, zatčení – 9.5.
   9. května časně ráno zjistil obecní sluha Josef Pácalt, že okenní tabule u obecní úřadovny v čp. 61 byla úmyslně kamenem rozbita. Mistr Voňka sice okno ihned zasklil, ale pozdější pátrání S.N.B. vzbudilo pozornost občanstva, ostře odsuzujícího neznámého pachatele. Pátráním zjistilo se dále, že i ve dvoře tímtéž způsobem bylo vyraženo okno u bytu rodiny Paliarikových, v sousedství bytu obecního tajemníka Jar. Víta, takže spojitost byla zřejmá ( stejné kameny z náspu dráhy ). Odůvodněné podezření padlo na místního výměnkáře Václava Sehnoutku z čp. 21. Týž ( dříve známý a vážený soused ) již delší dobu svým nezřízeným životem budil pozornost a možno říci, že se stal obtížným rodině a blízkému okolí. I kdyby nebylo vše pravda, co mu lidová fáma připisuje, jisto je, že se dal na šikmou cestu notorického alkoholika, který si opatřuje prostředky způsobem nedovoleným a ne vždy vybíravým. Zmíněné noci viděn byl v nádražním výčepu ve Smiřicích a odpočíval pak na železničním náspu. Ačkoliv podobné nocování mimo domov nebylo první, některé okolnosti mu přitížily tak, že byl vzat do vyšetřovací vazby. Později odsouzen byl na 1 rok, takže se nevrátil, doufejme ku svému vlastnímu i rodiny prospěchu. Zarmoutilo to snad jenom ty, kteří s ohledem na jeho minulost mu v důvěře svěřili zálohy na různé zboží, které slíbil obstarati. Přes to však krádeže v obci úplně nepřestaly.

Veřejná schůze – 12.5.
   12. května byla svolána další veřejná schůze, ale ani tato nepřivodila žádoucí vyjasnění situace ve statku Nepasických. Debatováno bylo o J.Z.D. bez praktického výsledku. Doporučeno bylo vyžádati bývalého kočího u Nepasických, aby jezdil se zahálejícími koňmi a vypomohl v nejnaléhavějších pracech. Mezi tím již místní zemědělci za dozoru Václava Nováka, správce v. v. naložili horu hnoje u Nepas. na 2 traktory S.T.S., které vozily hnůj na parcelu na Hořičkách. Ku posouzení katastrální úpravy určena byla 3 členná komise ( Klouza Josef 41, Andrýs Rudolf 20 a Levinský Rudolf 34 ). Navezený hnůj byl zemědělci společně rozházen a při tom rozházeli též navezený hnůj manželům Tučkovým čp. 12, jejichž tísnivá situace pracovní a zásobovací byla všeobecně uznávána. Po zaorání hnoje pásovým traktorem S.T.S. byl pozemek zemědělci oset cukrovkou.

Dokončení jednocení řepy ČSSS dvůr Holohlavy – 25.6. ( dle rozhlasové relace )
   Č.S.S.S. – dvůr Holohlavy dokončil letos jednocení cukrovky dobrou organizací práce a zvýšenou pracovní morálkou v agrotechnické lhůtě 7 dnů, při čemž se pracovalo vesměs dle norem ( norma 7a za jeden den ). Pracovnice navzájem soutěžily. Práce šla letos od ruky. Při ošetřování okopanin je třeba každého člověka – každé ruky. Vidíme, že je mnoho lidí, kteří chtějí pomoci, že si jsou vědomi významu řádného a včasného ošetření cukrovky. Včasné a pečlivé ošetření cukrovky jest vítězstvím rozhodujícím v letošní úrodě, o zásobování našich pracujících, jest vítězstvím našeho lidu v úsilí o rozkvět naší vlasti.
  Děkujeme proto všem brigádnicím, že se iniciativně zapojily a splnily své předmájové socialistické závazky.
  Čest a sláva všem, kteří svůj závazek splnily ( hraje pro se ně brigádnická polka ).
  Čest a sláva soudružkám, jež své závazky překročily:
  I. s. Joštová Božena, měla závazek 20 a – splnila 47 a
  II. s. Maršíková Kateřina, 10 a – 20,5 a
  III. s. Andrejsková Bedř., 10 a – 20 a
  IV. s. Burešová Anna, 10 a – 17,9 a
  V. s. Pácaltová Marie, 20 a – 27 a
  VI. s. Špryňarová Anna, 50 a – 55 a
  VII. s. Rohlenová Anna, 40 a – 43,7 a
  Celkem 231,1 a.
  Všem brigádnicím, které letos pomohli jednotit na státním statku zahrajeme nyní. ( Brigádnická polka, My jsme děti republiky, Budujeme – pochod ).
  Mezinárodní situace nás zavazuje, aby každý z nás plnil své povinnosti vůči svému národu. Věříme, že není u nás nikomu lhostejno, kolik na našich polích sklidíme – jak bohatí budeme – jakým příkladem a vzorem socialistické velkovýroby pro ostatní rolníky budou naše státní statky. Všichni svědomití lidé plní své povinnosti, své závazky. A proč nesplnily všechny svůj závazek. Nehubujme potom, že u nás nejde všechno tak rychle ku předu, jak bychom chtěli. Čím větších výnosů dosáhneme čím více v zemědělství vyrobíme, tím bohatěji budeme žít, tím silnější a pevnější bude naše vlast.¨
  Čest a sláva nejlepším pracovnicím I. skupiny na státním statku Holohlavy: s. Bodiová, s. Tvrdá a s. Panáková. Jejich denní výkon byl 13,4 a za 7 dnů agrotechnické lhůty okopala každá celkem 94 a. Normu splnily na 191 procent.
  Tato písnička patří jim. ( Okolo Seče ).
  Čest a sláva nejlepším pracovnicím II. skupiny stát. statku Holohlavy: s. Štréglová, s.Kurovská, s. Čížková ( ? ) a s. Vachková vyjednotily průměrně denně 16,95 a. V agrotechnické lhůtě 7 dnů vyjednotily jmenované soudružky každá 118,70 a. Normu splnily na 242 procent. Jim patří tato píseň. ( Hoj Mařenko, Kmochův pochod )
  O této relaci, která pro zajímavost a srovnávání byla doslovně zaznamenána se dosti diskutovalo.

Sázení bramborů u Nepasických – 26.5.
   26. května, v pondělí sázeny byly sousedskou výpomocí brambory Nepasických, kteréžto práce se z uvedených již okolností zdržely.

Pozdní mrazy kol 19.5. jich důsledky.
   V druhé polovici května 3 – 4 stupňové mrazy spálily ranné brambory ( jak se lidově říká na tabák ) a poškodily i ostatní kultury, zvláště zeleninu a pícniny. Vše se ve vzrůstu opozdilo a někde zastavili i jednocení okopanin. Rovněž stromy a keře, jmenovitě ořechy, třešně, meruňky aj. byly značně poškozeny, což se projevilo na úrodě ovoce. Chladné počasí se protáhlo až do konce května.

Chrousti.
   Po celý měsíc řádili chrousti v mimořádném množství ( přestupný rok ). Ani děti je nenasbíraly jako dříve za malou odměnu obce ) a z jednotlivců málo kdo. Švestky, třešně a i jiné stromy odlistili na alejích a v polních sadech úplně. Rovněž v lese a v parku ožrali listnaté stromy tak, že holé snětě smutně trčí k obloze. Na konec se vrhli i na jabloně a jiné stromy, jejichž listí jim méně chutná. Nevadilo jim ani chladné počasí. Pokud slibnou úrodu peckovin nezničili chrousti úplně, zasáhly i mrazy a leckde již nasazené plody namrzly a později opadaly. Pouze v domácích chráněných sadech, kde se chrousti sbírali drůbeži zůstane snad menší množství ovoce k potřebě.

Filmování – 27.5.
   27. května v úterý zavítalo k nám filmové auto a ženy pracující ve máku státního statku byly filmovány. Při tom napletl se i náš všudybyl Valášek František a tak možná někdy uvidíme i jeho, jak shazuje u silnice hnůj na hromadu.

Úspory v zásobování.
   Zemědělské rodiny, které z jakýchkoliv příčin nemohly slniti kteroukoliv dodávku nedostaly potravinové lístky. U samozásobitelů jedná se hlavně o cukr a mýdlo. Po novém roce, kdy dodávky se doplňovaly jiným náhradním plněním bylo to pouze několik špatně situovaných rodin, ale na druhé čtvrtletí, po zamítnutí žádosti o slevu dodávky mléka všichni. Pouze několika byly dodatečně lístky na urgenci vydány. Při stávající kalamitě produkce mléčné ( stále slintavka ) jsou zemědělci tím nezaviněně odkázáni na volný trh, což jen u cukru při 4 členné rodině činí měsíčně 840 Kč ( 210 Kčs krát 4 ) takže po odečtení režie by nákup cukru u menšího zemědělce postihl celou tržbu za řepu, která se již dávno vydala na daně, pojištění a jiné výlohy. Proto se v mnohých domácnostech nesladí, nebo jen s největší úsporností. Nejen nepatrná tržba za mléko naprosto nedovoluje volný nákup a kde se musí nakupovati volně i tuky, je teprve zle, jmenovitě v této době, kdy není jiná tržba. ( Vyprávěla mi matka četnější rodiny, že její dcerce, která si do školy k posnídávce nosí suchý chléb, jiní žáci nevěří, že nemají žádné mazání. A přece by rodiče dali dětem poslední ). Čeká se proto netrpělivě na zálohu cukru na ošetřenou řepu, která činí u státního statku aj.Z:d 15 kg, u zemědělců 10 kg na 1 ha řepy. Rovněž nedostatek mýdla se v době jarních prací pociťuje, poněvadž finance většinou nedovolují volný nákup.

Brigády.
   Gymnasium v Jaroměři ošetřuje mák na poli ( dříve Macháčkových ) u Chlomku. Žáci a žákyně přijedou 2 auty a povoz státního statku jim vozí svačiny. Rovněž děti školy ze Smiřic pracovali několikráte na máku na poli po Šáchových přes cestu. Oboje brigády měly smůlu. Vždy přeprchávalo a mák silně zarostlý plely později ženy – dělnice od státního statku. Rovněž dle tabulky umístěné u „červeného kříže“ ošetřuje tam 1 ha cukrovky Rolnické družstvo z Jaroměře. Jinak je zřejmo, že po nabytých zkušenostech na tyto práce nejsou brigády vyhledávány.

K.S.Č. veřejná schůze – 30.5.
   V pátek, 30. května pořádala K.S.Č. v sále Jednoty veřejnou schůzi, kterou při plném sále zahájil a řídil předseda místní organizace s. Václav Kopecký. Referoval předs. okres. org. K.S.Č. s. Josef Knejp z Jaroměře. Poukázav na vážnost mezinárodní situace připomněl přítomným události, známé již z tisku, neb rozhlasu a nabádal všechny ještě k usilovnější práci, kterou nejlépe mír uhájíme. V debatě promluvili s. Rohlena L. a řed. st. statku Ladislav Koldrt ze Smiřic k místním poměrům ( J.Z.D. aj. )

Jarní práce, dokončení.
   Při častých přeprškách protahovaly se práce s jednocením řepy, čekanky a různé zeleniny přes senné žně. Zemědělci byli tentokráte odkázáni téměř výlučně na vlastní síly. Srovnáš-li jen osevní plochu cukrovky zemědělců a státního statku, připadá na 1 práceschopnou ženu i trojnásobná plocha. Pomáhali i muži a po dokončení u velkostatku i některé ženy, které dříve v zemědělství pracovaly. Ku vlastní osevní ploše okopanin přibyla i statku Nepasických, kde menší díly ( Valášek, Štefan ) zůstaly nevyjednoceny. Okopávky stále zarůstajících okopanin trvaly až do žní, takže nebylo oddechu a ještě leccos provedeno býti nemohlo, takže se nevyhrávalo. Zemědělské ženy nebyly vůbec hotovy a na rozhlasovou relaci jen ironicky vzpomínaly.

Mandelinka – 12.6.
   12. června, ve čtvrtek oznámil s. Vognar Josef čp. 32 nález jednoho brouka mandelinky bramborové. Hned dopoledne tajemník M.N.V. Vít oznámil případ O.N.V. v Jaroměři, který nařídil okamžité prohledání brambořiště státního statku za červeným křížem, kde se nález stal. Hledací služby se ihned ujaly školní děti, ale teprve druhý den byly na tomto poli ještě 3 mandelinky nalezeny. Celé pole ( as 6 ha ) bylo poprášeno dynocitem a označené místa byla zvlášť silně dezinfikována. V sobotu, 14.6. byla opět nalezena 1 mandelinka na brambořišti stát. statku za vsí, kde postupovalo se obdobně. Ojedinělý výskyt mandelinky byl vysvětlován zavlečením sádí, kterou státní statek dovezl z Holandska. Ač M.N.V. všem pěstitelům brambor dynocit zdarma dodal, nebyla mandelinka ani při další všeobecné hledací službě 14.7., 21.7. a 7.8. na jiných polích nalezena.

Slavnost budovatelů, Jaroměř – 22.6.
   22. června, v neděli zúčastnili se naši žáci okres. dne budovatelů v Jaroměři. V průvodu utvořili ucelenou skupinu, která svou výzdobou mírových holubiček vyjadřovala touhu dětí po míru. Na sokolském hřišti vyslechly projevy pořadatelů a zástupců ministerstva zemědělství. Shlédli cvičební ukázky městských škol, hasičů aj. Obdivovali se tancům slovenského souboru a pionýrským zpěvům. Prohlédli si výstavku v pionýrském domě a pobavili se atrakcemi. O stravu bylo dobře postaráno. Cvičení hasičského dorostu z Jasenné nadchlo naše žáky a 8 se jich přihlásilo do dorostu našeho sboru. Na tuto slavnost bylo školou sebráno a odevzdáno: 1,30 kg cukru, 14,15 kg mouky, 46 vajec, 1 kg tuku, 0,9 masa a 180 Kč hotově.

Ukončení školního roku – 28.6.
   28. června, v sobotu dopoledne byl školní rok zakončen slavnostní schůzí. Po písních a recitacích žáků měla k nim proslov řed. Vil. Šejvlová a s. vedoucí PO Holanec. Za dobrá vysvědčení zakoupili přítomní rodiče žákům z místní výstavky knižní dary v ceně 569 Kč.

Nátěr oken ve škole.
   V měsíci červenci byla natřena venkovská okna v celé školní budově komunálními podniky Jaroměř – Smiřice za 48 000 Kč. Natírali B. Bednář a J. Svatoň ze Smiřic. Při novostavbě veškerá natěračská práce stále … ( konec věty a vynechaný řádek – pozn. P. )

Senné žně.
   Senné žně probíhající během prací na okopaninách při nejistém počasí zvyšovaly obtíže a tím jakost sklizně trpěla. Jmenovitě luční sena velkostatku klidila se pozdě a režná.

Veřejná schůze – 25.6.
   25. června, ve čtvrtek svolána byla veřejná schůze, na které referoval insp. st. st. Šorm k řeči předs. Zápotockého a o zřizování J.Z.D. Ke konci schůze se dostavili s. Kejzlar a insp. O. Čihulka. K ustavení družstva nedošlo.

Veřejná schůze – 27.6.
   27. června, večer odbývala se informační schůze o navrhované hospodářsko – technické úpravě půdy. přítomni: za O.N.V. taj. R. Fňouk a později V. Kejzlar, za st. statek taj. J. Duha a A. Brož, Rada M.N.V. celá a zástupci zemědělců. Předložena byla úprava katastru na 9 honů. Proti předložené úpravě byly námitky z obou stran. Zemědělci měli dojem, že úprava nadržuje Č.S.S. a zkracuje jejich zájmy.

Schůze rady M.N.V. – 9.7.
   9. července, svolána byla k ujednání dohody v H.T.Ú.P. ( Hospodářsko – technická úprava půdy – pozn. P. ) schůze rady M.N.V. za který se zúčastnili jednání předs. Chlupatý aKlouza Josef. Přítomni byli za O.N.V. taj. R. Fňouk, za K.N.V. ing. Olexa a ing. Procházka, za zemědělce Andrýs Rudolf a Václav, Merkl Josef st., Tvrdý Josef ml. a Tuček Jan 52. Přes to, že se schůze protáhla přes půlnoc, nebylo dohody dosaženo. jednání rozbíjelo se hlavně o „Šafranici“. Zemědělci navrhovali hranici státní silnici k červenému kříži a zástupci státního statku odmítali o této hranici jednati před definitivním založení J.Z.D.

Schůze rady M.N.V. – 15.7.
   15. července v nové schůzi rady M.N.V. jednalo se znovu o H.T.Ú.P. až do 1 1/2 hod. Za O.N.V. byli Kejzlar V. a Rykl, za K.N.V. ing Procházka a ing. Olexa, za krajský inspektorát státních statků taj. Duha. přítomni Maršík, Rohlena L. Tvrdý Josef ml. i st., Zilvar Josef, oba Andrýsové, Merklové, Tuček Jan 52, Křeček Josef ml. Sehnoutka J., Knejp V., Černý J. 39 a Řehák V. Jednání skončilo tímtéž výsledkem jako schůze předcházející.

Veřejná schůze – 17.7.
   17. července, večer svolána byla veřejná schůze o HTÚP s pokusem založiti J.Z.D. Odpoledne Rohlena Lad. získal asi 27 drobných ( kovo ) zemědělců pro H.T.Ú.P. a 7 pro J.Z.D. večerní schůze se zúčastnilo za K.N.V. Jirsa a Vitouš, za O.N.V. Kejzlar V., za M.N.V. předs. Chlupatý a taj. Vít. Při delším jednání přes půlnoc bylo pochopení pro H.T.Ú.P., ale ještě ne pro J.Z.D.

Zájezd do Dolan – 21.7.
   21. července mohli si zájemníci zajeti k návštěvě J.Z.D. v Dolanech, kde jim zástupci družstva podali příslušná vysvětlení k přehlídce a vedení družstva. Zájezdu se zúčastnili předseda Chlupatý Fr., Rohlena Lad., Vognar josef 32 a Merkl Josef 31.

Veřejná schůze zemědělců – 22.7.
   22. července, v pondělí, ihned po návštěvě Dolan odbývala se nová schůze zemědělců. Za O.N.V. V. Kejzlar a taj. R. Fňouk, za KNV Jirsa a Vitouš. Z přítomných hlasovalo as 60 procent pro HTÚP pro JZD 6 kovozemědělců a Merkl Josef st. 31, který se první ze zemědělců. přihlásil za člena jednotného zemědělského družstva již dříve. Ve schůzi samé, která se odbývala v klubovně S.Č.M. se přihlásili za členy Klouza Josef 41, Andrýs Rudolf 20 a Merkl Lubomír 31. K založení J.Z.D. ještě nedošlo.

S.Č.M. taneční zábava – 23.8.
   23. srpna uspořádal S.Č.M. ve školním parku večerní taneční zábavu. Závodní hudba Ant. Zápotockého z Jaroměře hráa četným návštěvníkům z místa i z okolí, ale lidé pro velký chlad brzy odcházeli a vytrvalí tanečníci se choulili do šálů. Naproti na dvoře Nepasických mlátila noční směna a monotónní hlas mlátící garnitury přehlušoval na rozsáhlý park poměrně slabou hudbu.

Žně.
   Olejky se sklízeli celkem dobře, ač při parných dnech se hodně louštila a musela se sklízet opatrně. Obilí bylo dosti polehlé a rolníci po loňských zkušenostech se STS nečekali a ve zvětšené míře používali svých malých strojů a jak to bylo možno, sváželi do stodol. Každý spěchal a ku konci vozila se společně i úroda z Nepasického. Mlátila se ihned na dvoře čp. 36 za dozoru V. Nováka na dvě směny. Dělnicím se platilo 20 Kč za denní a 30 Kč za noční hodinu práce. Rovněž zemědělcům se slibovala slušná odměna dle výsledku hospodaření M.N.V. I někteří rolníci si tam menší množství vymlátili, ač jinak se výmlat prováděl ve stodolách na malých strojích, aby kontigenty mohli býti dle pokynů odvedeny. Postup byl stále kontrolován, takže koncem srpna byl převážný díl obilí dodán . ( Valášek nemá vlastní mlátičky a je vždy výjimkou ). Obilí se z počátku sváželo do sálu Jednoty a později do cukrovaru ve Smiřicích. Bohužel rychlou sklizní a současným mlácením zanedbáno bylo včasné podmítnutí strnisek a přede žněmi značně provlhlá půda přísuškem tak ztvrdlá, že pozdější podmítka nebyla možná a někde ani orba pro setí. Pokud se naoralo, nastavěly se oklady a bylo nutno čekati na novou vláhu, Tam, kde se se svážením obilí omeškali, pro nastalé deště sváželi obilí mokré až koncem září ( ve vedlejším katastru černožickém ) a v podhoří se dosti obilí zkazilo.

J.Z.D., ustavení přípravného výboru – 20. a 28.8.
   20. srpna se ustavil přípravný výbor pro ustavení J.Z.D. následovně: Předsedou Andrýs Rudolf čp. 20, místopřed. Rohlena Lad. čp. 90, Klouza Josef, Andrýs Václav čp. 28 a Chupatý František st. Ustavení toto schválila rada O.N.V. ve schůzi 28. srpna.

Školní rok, zahájení – 1.9.
   Nový školní rok byl 1. září slavnostně zahájen. Za veselé hudby místního rozhlasu sešli se děti v čisté a vyzdobené škole. Po přivítání rodičů i dětí pionýrkami vyslechli přítomní předem připravené pásmo dětí z básní, písní a reprodukcí článků. Po proslovu řed. školy Vinc. Šejvlové a vedoucího pionýrů byli nově nastupující žáci poděleni květinami. Všichni vyslechli rozhlasový referát soudr. A. Zajíce, námětka min. věd a umění „Za lepší práci v novém školním roce“. Děti prohlásíli závazek, že budou pilně pracovat a slušně se chovat.

Školní spoření, odměna – 26.9.
   26. září, v pátek, předáno bylo naší žákovské knihovně 9 knih od okres. výboru pro spoření v Jaroměři, jako uznání 100 procentní plnění daných závazků žactva na spoření.

M.N.V. nové volby – 26.9.
   26. září provedl M.N.V. a v řádné schůzi zvolil nového předsedu Václava Kopeckého. Mimo to nově zvolil: zásobovacím referentem Václava Jošta, zemědělským referentem Rudolfa Andrýse. Ostatní funkce ponechal beze změny. Václav Kopecký

Václav Kopecký, předseda M.N.V. – 26.9.
   Nově zvolený předseda M.N.V. Václav Kopecký, narodil se 25.6.1907 v Holohlavech, co syn zemědělského dělníka, Josefa Kopeckého z čp. 109. Navštěvoval trojtřídní obecnou školu v Holohlavech, zaměstnán u Č.S.D. co obchůzkář v Jaroměři. Organizován byl byl v K.S.Č. a od r.1947 voleným předsedou místní organizace K.S.Č. Jako člen místního hasičského sboru, zastával v něm různé funkce. Byl veřejně činným a od r. 1950 členem místního národního výboru.

Schůze zemědělců – 6.10.
   6. října, v pondělí svolána byla schůze zemědělců, aby buď bylo založeno J.Z.D., nebo dobytek u Nepasických. Stálé ošetřování dobytka zatěžovalo a krmivo na statku mimo slámu docházelo. Za člena J.Z.D. se přihlásili Andrýs Václav, čp. 28 a Tvrdý Josef st. i ml. z čp. 29. Poněvadž o založení J.Z.D. se nejevil dostatečný zájem, bylo navrženo rozdělení dobytka na jednotlivce.

Sběrné suroviny – 1.10.
   1. října, ve středu, byl sběrnami surovin v Hradci Králové odvezen školní sběr: 1390 kg papíru a 70 kg starého textilu.

Výstava S.N.B. v Jaroměři – 10.10.
   10. října, v pátek navštívili naši žáci výstavu S.N.B. v Jaroměři „To jsou oni !“, kde shlédli způsoby venkovských boháčů a škůdců ledově demokratického zřízení ( Nejman Velichovky, Olexa Semonice aj. )

Sklizeň otav.
   Otavy na lukách, které během žňových veder zaprahly, bylo při deštivém počasí umění skliditi a částečně se ani nesklidily a vůbec byly malým přínosem krmné dávce.

Setí ozimů.
   Na spěch bylo zaseto ponejvíce žito a něco méně pšenice, hlavně po bramborách, které se rovněž sklízely tak říkaje na chvíle. Počasí rychlému osevu nepřálo a ještě hospodář s hospodyní obsluhou dobytka u Nepasických ( 2 dny v měsíci ) zdržovali.

Schůze zemědělců – 13.10.
   13. října, v pondělí večer, odbývala se schůze zemědělců společně s radou M.N.V. a poněvadž nové přihlášky do J.Z.D. nebyly jednalo se o rozsahu přídělu do nuceného pachtu. Z rozvrhu byli vyloučeni zemědělci dříve do J.Z.D. přihlášení a dalšími přístupy se příděl zbylým stále zvyšoval, proto se zemědělci radili mezi sebou o dalším postupu.

Schůze rady M.N.V. – 14.10.
   14. října ve schůzi rady M.N.V. jednáno bylo o námitkách zemědělců o přídělu nuceného pachtu ( někteří na přidělených pozemcích na rychlo seli, jako Prokop, Tuček 12 a Andrýs V., jiní odmítli převzetí pozemků ) a rozdělení dobytka, který byl po kusech rozdělen na jednotlivé zemědělce s tím, že zaplatí dle váhy odhadnutou jateční cenu, případný přírůstek jde ku prospěchu zemědělce, a po založení J.Z.D. předají tomuto přidělené kusy. Do družstva se přihlásili Levinský Rudolf čp. 34 a Tuček Jan 52. Ostatní zemědělci v hostinci Jednoty uvažovali asi v tom smyslu, že přístupem do J.Z.D. uvarovali by se vzrůstajícím nesnázím a rozkolu v obci.

Další přihlášky do J.Z.D. – 15.10.
   15. října hlásili se další zemědělci do J.Z.D.: Tuček Josef čp. 12, Vítek Jan čp. 90, Zilvar Josef čp. 37, Prokop Vojtěch čp. 13, Sehnoutka Josef čp. 21 a Knejp Václav čp. 40. když odpoledne přijel též zemědělský referent V. Kejzlar z O.N.V. svolána byla ustavující schůze jednotného zemědělského družstva o kterémž se podrobně píše ve zvláštní stati.

Oslava velké říjnové revoluce – 6.11.
   6. listopadu, ve čtvrtek uspořádána byla na počest 35. výročí Velké říjnové revoluce slavnostní veřejná schůze M.N.V. v sále naší školy. Slavnostní pořad zahájen byl kulturní vložkou žáků, kteří v přednesených básních a písních projevili vděk Sovětskému svazu. Předseda M.N.V. soudruh Václav Kopecký v proslovu zdůraznil poslání Velké říjnové revoluce pro náš národ i jednotlivce. Účastníci nahlédli pak do života Sovětského svazu prostřednictvím promítnutého ruského filmu „Moskva v 800 létech sociál. vývoje“ a ve filmu „Láska“ prožili všechna období našeho utrpení za okupace a osvobození vojsky Sovětského svazu.

Štafeta J.Z.D. – 9.11.
   9. listopadu, v neděli byla v 9,30 hod z naší obce vyslány štafeta do Jaroměře s dopisem, ve kterém se mohlo naše občanstvo pochlubiti sovětskému lidu založením J.Z.D. II. typu ke dni 31. října tohoto roku. Dopis byl vyzdoben národním ornamentem a byly k němu připojeny stužky v barvách naší republiky a Sovětského svazu. Na stužce SSSR soudr. A. Štrumhausová vyšila pozdrav sovětským občanům a rovněž vyzdobila národními prvky.

Štafeta Poselství míru – 11.11.
   11. listopadu, v úterý probíhala naší obcí v 17,5 hod celostátní štafeta „Poselství míru a přátelství“ do Sovětského svazu. Školní děti očekávali před úřadovnou M.N.V. s rozžatými lampiony po obou stranách státní silnice. Četné občanstvo se kupilo kolem. Slavná tato štafeta proběhla v záři pochodní, za provolávání hesel naší mládeží a do rozhlasu a za zvuků reprodukované hudby rozhlasu. Doprovázela ji četná auta.

Sousoší pro naší školu – 11.11.
   11. listopadu usnesl se M.N.V. ve své schůzi zakoupiti pro naši školu porcelánové sousoší od akademického sochaře Karla Pokorného, které shlédl ve filmu „Láska“ a které symbolizuje československosovětské sbratření, v ceně 2 452 Kč.

Sklizeň okopanin a orba.
   Přes nedokončený podzimní osev bylo nutno sklízeti zeleninu, čekanku a cukrovku. Předpokládalo se též, že po nich bude možné a snadnější provedení setí pšenic. Ale ač se sklízelo všemi známými způsoby, jak se komu hodilo, při nepříznivém počasí a nedostatku pracovních sil se sklizeň protahovala, až byly obavy, že se vše nesklidí. Jmenovitě rolníci, kteří měli cukrovku nepříznivých polohách ( Andrýs Rudolf, Tuček Jan, Merkl 31, Tvrdý Josef ) byli odkázáni na pozdější výpomoc a Nepasického řepa se dokončovala již za mrazu a obecní rozhas často vyzýval občanstvo ku pomoci. A přece se to zmohlo, ač zbylo tentokráte na poli dosti paděrků. Až na menší výjimky se již po okopaninách neselo a vypravené traktory s potahy se vrátily. Země do rána tak změkla, že nebylo možno zaorati a poněvadž silné mrazy již nepolevily, zůstalo vše na jaro a na zmrzlá pole se vyvážela mrva, aby alespoň na dvorech se uvolnilo. V blízkém okolí zamrzly některé okopaniny ( brambory, čekanka i řepa ) hlavně v těžkých půdách, ač ještě v prosinci se vozila zmrzlá řepa do cukrovaru, který končil 16.12. a ještě pak bylo viděti auta plná řepy směrem na Jaroměř ( do Meziříčí ).

Loutkové - 23.11.
   23. listopadu, v neděli sehráli naši loutkáři veselohru o 3 jednáních „Bavlnka a Rorejs“ od Jaroslava Průchy.

Loutkové – 30.11.
   30. listopadu, v neděli sehráli naši loutkáři veselohru o 3 jednáních „Honza hledá Kašpárka“ od B. Schwaigstila.

Loutkové a Mikulášká – 7.12.
   7. Prosince, v neděli sehráli naši loutkáři hru o 4 jednáních „Pilulky čaroděje dobroděje“ od ing. Frant. Čecha.Po divadle byla uspořádána mikulášská nadílka a velký Mikuláš ( Fr. Černý ) s čertem ( J. Carda ) ku velké spokojenosti dětí rozdali dárky dodané rodiči.

Film 1932
   Celkem na našem stroji bylo pořádáno 12 vysílání a 2 představení ve Smiřicích.

Kamil Nepasický soud.
   Během listopadu odbýval se soud s boháčem K. Nepasickým, který byl odsouzen na půl roku ku ztrátě svobodya konfiskaci majetku, takže jeho polovice statku čp. 36 ( druhou vlastní jeho bratr Jan ) jakož i živý a mrtvý inventář propadl ve prospěch státu.

Jarmark – 18.12.
   18. prosince, ve čtvrtek odpoledne byl v sále Jednoty improvizován předvánoční jarmark. Prodávalo se zboží textilní na lístky i volně, hračky, cukrovinky a různé potřeby pro domácnost, jako dříve o výročních trzích. Účast koupěchtivých byla hojná a tím se vysvětlí i nahodilé zcizení. Docela se prodávala i čokoláda, až 1 kg, zboží v této době vzácné a žádané. Některé ceny zdály se kupujícím vysoké, ale přes to se kupovalo. Byly jmenovány některé ceny: vlněná šála na krk volně 1100,- Kč, šátek dámský žoržetový, volně 550,-. Tyto jarmarky jsou zaváděny v místech, kde jsou J.Z.D. a tato na nich zpeněžují i své volné produkty. Občanstvem jsou hojně i z dáli vyhledávány, poněvadž se na nich a v místě nakoupí, což je v přítomné době hlavní starostí: umístiti finanční přebytky ( u koho jsou ).

Kronika Honitba, kruhový hon – 14.12.
   14. prosince, v neděli uspořádala místní honební společnost „Bažantnice“ velký kruhový hon, kterého se zúčastnilo24 střelců a úměrný počet honců. Hon řídil nový hospodář honitby soudruh Václav Jošt s úplným zdarem. Bylo uloveno 190 zajíců a ještě jich mnoho proklouzlo. Tím bylo dosaženo v našem revíru dosud nejvyššího úlovku. Jako honec zúčastnil se beze zbraně i starý nimrod a hospodář naší honitby Jan Špryňar ze Smiřic. Divili se tomu i zajíci, kteří nevěděli, že již v květnu t. r. zbraně odvedl. ve spolupráci s věrným psem stopoval postřelené zajíce. Při té příležitosti se mluvilo i o případu pardubickém, při kterémž byl bývalý drogista Skřivánek postřelen. Vysoký stav zvěře byl zájemci vysvětlován hojným výskytem myší, jako pravidelný úkaz. Byloť letos i hojně bažantů. Do hlavního honu bylo již odstřeleno 75 kohoutů. Byli vypasení, neboť měli vydatnou pastvu na obilí a koňském bobu, jichž mandýlky se tůze dlouho černaly na sousedním katastru proti lesíku. Byla i veselá poslední leč, neboť všichni si přišli na své. Některým střelcům se nedostalo nábojů ( Skořepa, Koutník aj. ) ač se dobře strefovali a jídla a pití bylo dle potřeby. Na ceny jsme si již zvykli.

Úmrtí r. 1952

Vágnerová Anna

   9. ledna, ve středu, zemřela Vágnerová Anna z čp. 72 ve stáří 72 roků. Pohřbu, v neděli, 13.1. zúčastnilo e mnoho lidí. Bylať všeobecně známa a jako celá rodina vážená.

Tomášková Marie
   13. ledna, v neděli, zemřela po delší nemoci Tomášková Marie, z čp. 11, bývalá hospodyně u Josefa Tučka st. čp.11. Narodila se 25.6.1877 v Lochenicích, zemřela v okresní nemocnici v Jaroměři a zpopelněna byla ve středu 16.1. v Pardubicích.

Horák Emil
   ze Hradce Králové byl na místní hřbitov převezen Horák Emil, známý v obci z dlouholetého pobytu. ( Rodina bydlela delší čas v čp. 21 )

Juričková Anna
   2. října, ve čtvrtek, zemřela stařenka Juričková Anna, důchodkyně, v místním chudobinci čp. 5 v požehnaném stáří 83 roků, sešlostí věkem. Narodila se v obci a za celý svůj, jen prací vyplněný život, vepsala se do srdcí všech, kdo její mírnou povahu poznali.

Jambora Václav
   10. října, v pátek, zemřel v čp. 91 Jambora Václav, všeobecně známý holič a hudebník ve stáří 75 r. sešlostí věkem. Narodil se 6.4.1878 v Českém Brodě a usadil se v obci, kde otevřel v čp. 7 holičskou a kadeřnickou živnost, kterou přenesl do vlastního domku v čp. 91. Byl dovedným maskérem a parukářem. Vyučil mnoho mladých hudebníků, založil místní hudební kroužek jehož byl primáristou, dle potřeby violistou a později i dirigentem. Zasloužil se o založení loutkového divadla, jehož loutky společně se synem vyřezal a věnoval škole. Platně pomohl i při stavbě jeviště a malbě dekorací ( prof. Tureckému ). neděli, 12. října byl po čs. obřadech převezen do pardubického krematoria a 15.10. zpopelněn.

Kocián Václav
   9. listopadu, v neděli, zemřel po dlouhé nemoci Kocián Václav, důchodce, stár 69 r. Narodil se 11.11.1883 ve Velké Skalici a vlastním přičiněním postavil čp. 87. 12.11. byl za četné účasti pochován na místní hřbitov.

Zettligerová Anežka
   29. prosince, v pondělí, zemřela Zettligerová Anežka, choť známého pomologa na státním statku, ve stáří 52 roků. Narodila se v Kvasinách u Kutné Hory a žila jen své rodině, takže ve veřejnosti byla málo známá ( mrtvice ).

Vítek Jan
   31. prosince, ve středu, zemřel po krátké nemoci Vítek Jan, rolník z čp. 90 v 70 r. sešlostí věkem. Známý soused za četné účasti byl 3.ledna 1953 pochován.

Uran, činnost 1952
   Spolek Uran prováděl nácvik starých holubů a sice 23.3. Třebechovice, 23.3 Tyníště, 6.4. Choceň, 13.4. Svitavy, Morava, 20.4. Adamovo, Morava, 27.4. Hodonín, Morava, 11.5. Trnava, Slovensko, 18.5. Nové Zámky, Slovensko, 1.6. Parkáň ( Štůrovo ), Slovensko.
  Spolkový závod 17.6. Békesezába, Maďarsko - umístili se: 1. Hošek, Černilov, 2. Zvolský V. Vlkov, 3. Fabián, Velká Skalice.
  Spolkový závod 11.5. z Trnavy, Slovensko – umístili se 1. Fabián, Velká Skalice, 2. Zvolský V., Vlkov, 3. Andrýs Václav, Holohlavy.
  Nácvik holoubat: 5.9. Třebechovice, 12.9. Choceň, 19.9. Svitavy.
  Spolkový závod 28.9. Adamovo, Morava. Ze 60 holubů se ve lhůtě umístil 1 holub Andrýse Václava, ostatní později ( 2 a 3 den )
  Touto činností skončil samostatný spolek Uran ( založený 16.1.1938 )a od 1.1.1953 včleňuje se do složky československé armády co „Svazarm“.

Následují 4 strany tabulek Plánu na rok 1952, skupinové rozdělení zemědělců a dle toho plánované výnosy hlavních plodin a nakonec dodávkové úkoly ve výrobě živočišné, rostlinné a přehled osevního plánu. Tabulky neuvádím – pozn P.

Veřejná knihovna 1952
   28. února provedena byla nová revize místní lidové knihovny o.o.i. Stan. Reindlem, při které bylo dodatečně ještě vyloučeno 65 svazků knih. Za rok 1952 37 čtenářů mělo 630 výpůjček a knihovna má ku 31.12. celkem 906 svazků knih.

Odvolání koncesí v hostinci čp. 12.
   V čp. 12 bylo s platností od 1. března t. r. odvoláno koncesí znějící na Josefa Tučka a budova zrušeného hostince byla pronajata Čs.S.S. ( statky – pozn .P. ) za roční nájemné 9 000,- Kčs na závodní jídelnu. S.Č.M. zaujal v podnájmu nahoře sál pro svoje schůze.

Ustavení přípravného výboru J.Z.D. – 20.8.
   Ve všech schůzích tohoto roku jednalo se o založení J.Z.D. a jmenovitě starosti o statek Nepasických vynášely otázku tuto stále do popředí. Založení družstva se spojovalo s hospodářsko – technickou úpravou půdy, proti které nabylo tolik námitek s ohledem na to, že bylo zřejmo, že zemědělci nestačí obdělávati všechny, jim přidělované pozemky a státní statek podmiňoval převzetí některých parcel HTUP. Jmenovitě osiřelý statek Nepasických, který zatím s obtížemi obhospodařoval M.N.V. volal po konečném řešení. M.N.V. a O.N.V. naléhal na uskutečnění HTUP, aby byla připravena základna pro založení J.Z.D.. Proto, když na veřejné schůzi 3.5. svolili zemědělci k HTUP, aby velkostatek, jak bylo slibováno, převzal část pozemků a ve schůzi 15.5. byla jmenována i 4 členná komise pro HTUP z řad zemědělců, pracovali odborníci KNV na projektu úpravy. Následovala řada schůzí a jednání o HTUP a17.7. mělo se ustaviti i J.Z.D. Do této schůze získal Rohlena Lad. 7 členů pro J.Z.D. z řad drobných, tak zvaných kovo-zemědělců, ale přes to, že HTUP byla vzata na vědomí, nebylo ještě porozumění pro založení družstva. Pro družstvo se prohlásil pouze Merkl Josef st. čp. 31 a to po zájezdu 21.7. do Dolan, ve schůzi 22.7. se přihlásili Klouza Josef 41, Andrýs Rudolf 20 a Merkl Lubomír čp. 31. Za spolupůsobení rady M.N.V. se 20.8. stavil přípravný výbor pro založení J.Z.D. takto: Předseda Andrýs R. čp.20, místopředs. Rohlena Lad. čp. 90, Klouza Josef čp. 41, Andrýs Václav čp. 28 a Chlupatý Frant. čp. 101. V další schůzi 6.10. přistoupili za členy J.Z.D. Andrýs Václav ml. čp. 28, Tvrdý Josef st. a Tvrdý Josef ml. čp. 29. V té době rozvrhoval M.N.V. nucený pacht pozemků tím způsobem, že přihlášení členové družstva byli z rozvrhu vyloučeni. O rozšíření zprávy o tom se svědomitě starala selka Merklová Anna čp. 31. Nastaly různé třenice a rozpory. Někteří zemědělci začali s přípravou k setí přidělených, vesměs nezoraných pozemků, jiní, jako Levinský a Tuček Jan čp. 52 přistoupili 10.10. do družstva. Aby se vyhnuli dalším zvětšeným přídělům ( tak se posuzovala situace po nových přístupech ), přihlásili se 15.10. další členové Tuček Josef čp. 12, Vítek Jan čp. 90, Zilvar Josef čp. 37,Prokop Vojtěch čp.13, Sehnoutka Josef čp. 21 a Knejp Václav čp.40.
  V 1. členské schůzi, toho dne svolané, neb krátce po ní přistoupili i další zemědělci, až na Vognara Josefa čp. 51 a Mergla Josefa čp. 59, kteří nepřistoupili ani na HTUP a při vyměření honů jim bylo umístění jejich dílců vyznačeno. V této členské schůzi, kterou zahájil předseda přípravného výboru Andrýs Rudolf vzletným proslovem, rozšířen byl přípravný výbor o 5 členů, již řádně zvolených: Zilvar Josef čp. 37, Tvrdý Josef st. čp. 29, Sehnoutka Josef čp. 21, Knejp Václav čp. 40 a Prokop Vojtěch čp. 13. Sehnoutka Josef čp. 21 byl pověřen funkcí agronoma a za skupináře byli zvoleni Rohlena Lad. čp. 90 a Andrýs Václav čp. 28.
  Po úvodním referátě zástupce K.N.V. soud. Smotlachy, ve kterém nastínil stoupající úkoly pětiletého plánu, který je možno v zemědělství splniti jen organizovanou velkovýrobou, vysvětlil stavitel Silinger z Jaroměře adaptační plány, dle kterých bude možno společně ustájiti: dojnice v počtu 80 kusů ve stodole Nepasických ( rozpočtový náklad 240 000 Kč ), 40 kusů ve stodole Merklových čp. 31 ( rozp. náklad 200 000 Kč ), telata v počtu 150 kusů v prostorách u Matějčků a ve farské stodole čp. 84 a dalších 50 kusů u Merklů čp. 31 ( rozp. náklad 225 000 Kč ). Porodnice pro 30 prasnic za Levinského čp. 34 ( rozp. náklad 240 000 Kč ). Kanec by se choval u Merklů 31, kde by byla i karanténa. Drůbežárna by se výhodně umístila ve farském statku a v zahradě, společně s chovem kachen. Krmivo na půdy a do přilehlých hospodářství. Na všecko lze získati levný úvěr ( 3 procenta ), případně i odpisy. Ovšem předpokládá to přijetí III. typu, což by přineslo velké daňové i sociální výhody.
  Po rušné debatě usneseno svolati na 22.12. přípravný výbor, Který by připravil návrhy do členské schůze 23.12. která se však nekonala, poněvadž se žádný zástupce K.N.V. ani O.N.V. nedostavil. Převládal názor, že ani nákladné adaptace nebudou účelné a že s ohledem na budoucí prosperitu družstva bylo by prospěšnější, postaviti na příhodném místě budovy nové.


Rok 1953

Nový rok - 1.1.
   Nový rok 1953 zahájen byl co pátý a poslední rok Gottwaldovy pětiletky hudbou a proslovy přes. republiky s. Klementa Gottwalda a předsedou vlády s. Antonínem Zápotockým. V naší veřejnosti uvítán byl s neklidem a obavami. Nedokončený osev ozimů a nezoraná pole, jakož i různá opatření zásobovací dávala podnět k diskusím. Rovněž nová organizace peněžnictví vzbudila pozornost veřejnosti. Lidové peněžnictví bylo postátněno a místní družstevní Kampelička se stala od 1.1. jednatelstvím Státní spořitelny v Jaroměři. Nákupy obyvatelstva se projevovaly ještě ve větší míře než dříve a za tím účelem se kupovaly šatenky i lístky potravinové, pokud se daly odkoupiti ( k. př. od cikánů ). Zemědělci stáli o lístky na maso a cukr. Omezením přídavkových lístků stále více občanů se obracelo na volný trh, takže zvláštní obchody s volným zbožím bývaly vyprodány, neb se tvořily fronty při nové zásilce zboží. Napětí mas udržovala i válka v Korei a různé události v zahraničí, takže někteří kupovali i do zásoby. Domácí porážky samozásobitelů byly omezovány, podobně jako roku minulého.

Požer zvěře v zimě.
   Po deštivém a mokrém podzimu, vytvořila se zledovatělá povrchnice a polní zvěř, jmenovitě králíci a zajíci, jakož i jiní hlodavci pustili se do stromů a keřů v míře nebývalé. Zvláště jabloně utrpěly a ohlodávány byly i staré kmeny se silnou korou. Nejsilněji byla postižena oblast kolem obecního lesa, kde je též značný počet divokých králíků. Na ohrožené stromy v obecním sadu bylo péčí obec. hospodáře Lad. Rohleny opatřeno na rychlo drátěné pletivo, čímž ochráněny byly tamní jabloně od naprosté zkázy. Též na stromořadích silničních byly stromy urychleně obvazovány rákosem a později papírovými pytli po strojených hnojivech, když se rákosové obvazy plně neosvědčily. Rovněž kultury lesní byly značně poškozeny a mimo akátů, javorů, bříz a podobných porostů byly ohlodány i méně chutné stromy jehličnaté. Po zabezpečení jabloní vrhala se hladová zvěř i na třešně a švestky, které jindy se bránily svojí tvrdou, povrchní korou. Nově vysázený remízek u Červeného kříže byl v pravém slova smyslu – spasen. Po loňských honech bylo ponecháno značné množství zvěře a po mokru, jakož i nadměrné pastvě na zbytcích chrástu a řepy vyhledávala zvěř ( dle úsudků nimrodů ) třísloviny co léčivou potravu proti průjmu, který i dosti zajíců zahubil, jak o tom z jara svědčily jejich kostry. Škoda na stromech byla značná.

Ples požárního sboru – 17.1
   17. ledna, v sobotu, uspořádal nově organisovaný požární sbor ples v místnostech hostince Jednoty. Vstupné 30 Kč. Hudba Čs. stát. statků ( dříve Čertner ). Ples se všestranně vydařil. Velitel Jaroslav Černý, který se nejvíce o tento ples přičinil zbaven byl obav, neboť značná režie podobných podniků v případě neúspěchu mohla míti nepříznivý vliv na činnost sboru.

Film rus. pohádek – 16.1.
   16. ledna, v pátek, zúčastnili se žáci naší školy filmového představení ruských pohádek ve Smiřicích. Pohádky – jak by nebyly děti spokojeny.

Škola, odměna za sběr – 21.1
   21. ledna sdělily Sběrné suroviny, Praha II., že se naše škola na čestném místě umístila v soutěži sběru starého papíru a získala odměnu 500 Kč.

MNV závazky – 23.1.
   23. ledna, v pátek, ve schůzi MNV, kde se projednávaly závazky obce pro r. 1953 k návrhu soudr. Rohleny Lad. usneseno bylo doplniti závazky o zvelebení obce v rámci akce 5 M. O výsledku bude pojednáno na konci roku.

Divadlo – 25.1.
   25. ledna, v neděli, zúčastnili se naši žáci výpravné pohádky s hudbou, zpěvy a tanci „Perníková chaloupka“. Ve Smiřicích ji sehrály žáci střední školy v Hradci Králové.

KSČ VII. ples – 31.1.
   31. ledna, v sobotu, pořádala místní organizace KSČ svůj obvyklý, tradiční, již VII. ples, v hostinci Jednoty. Vstupné 30 Kč. Hudba ČSSS, vedoucí soudr. Čertner. Zábava se vydařila, jako všecky předešlé.

Úmrtí Machová Pavlína – 10.2.
   10. února zemřela Machová Pavlína, důchodkyně z čp. 70 vdova po koláři Fr. Machovi ve stáří 84 r. stářím. Narozená v obci, účastnila se též ochotnické činnosti.

Přiznání daní – 12.2.
   12. února vyplňoval úředník ONV Halama přiznání ku nově upravené zemědělské dani.

Film – 23.2.
   23. února shlédli naši žáci výpravný film pohádky od Boženy Němcové „Pyšná princezna“.

Film – 25.2.
   25. února navštívili žáci naší školy filmové představení sovětské hry „Nesmrtelní“ podle románu Smirnova „Dni a noci“.

Oslava únorových událostí – 25.2.
   25. února večer, uspořádal AVNF spolu s masovými složkami slavnostní večer na oslavu 5. výročí únorových událostí. Referoval zástupce z KNV a předseda MNV s. Václav Kopecký vyhlásil závazky obce. Pořad doplnili žáci naší školy kulturní vložkou a večer byl doplněn filmem „Dvojí tvář“.

Stalin Úmrtí J.V.Stalina – 5.3.
   Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Rada ministrů SSSR a presidium Nejvyššího sovětu SSSR oznámil všem členům strany a všem členům pracujícího lidu Sovětského svazu, že 5. března 1953 v 9 hodin 50 min. zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu

Josif Vissarionovič Stalin
  
   velký a geniální pokračovatel v díle Leninově, moudrý vůdce a učitel Komunistické strany, spoluzakladatel prvního socialistického státu. Nejvyšší velitel vítězné sovětské armády osvobodil i naše Československo a zachránil prahu a tím se na vždy zapsal i do dějin československého lidu. Smutek nad jeho odchodem byl nezměrný a vyvěšení státních vlajek, rudých vlajek na půl žerdě, nebo praporů smutečních jen částečně dokumentovalo hluboký zármutek pracujícího lidu.

Rozloučení s J.V.Stalinem – 9.3.
   9. března, v pondělí rozloučil se všechen náš lid se svým nejlepším přítelem, soudruhem j.V.Stalinem, aby mu vzdal poslední čest a poctu a v myšlenkách ho doprovodil na jeho cestě k věčnému odpočinku do mausolea na Rudé náměstí.

   Shromáždění občané v naší škole vyslechli vysílání hlavní tryzny z Prahy. V 8,30 hod. byla tryzna zahájena smutečním chorálem a státními hymnami, československou a sovětskou. Předseda vlády soudr. Antonín Zápotocký přednesl smuteční projev. Náměstek předs. vlády s. Viliam Široký přečetl přísahu věrnosti československého pracujícího lidu Stalinovu odkazu. Do zvuků internacionály hřměly četné dělové salvy. Tovární sirény ohlásily, že ustal veškerý pracovní ruch v celém státě. Po zakončení tryzny se pracující rozešli na svá pracoviště, aby ještě s větším úsilím pokračovali na budování socialismu, jak tomu učil zesnulý, ale nesmrtelný J.V.Stalin.

Mezinárodní den žen, oslava – 8.3.
   8. března, v neděli uspořádala Rada žen veřejnou schůzi na počest Mezinárodního dne žen, ve které na prvém místě bylo opětně vzpomenuto úmrtí J.V.Stalina a vzpomínka zakončena byla povstáním přítomných a 3minutovým tichem. Ústřednímu výboru žen byla zaslána resoluce. Přiléhavé, kulturní pásmo dětí zdůraznilo volání dětí po míru, největšího to cíle zemřelého Jos. V. Stalina. Slavnostní referát „O významu mezinárodního hnutí žen pro mír“ přednesla učitelka Machová. Film „Do boje za světový mír“ byl vhodným doplňkem a ukončením slavnosti a vzpomínkového večera.

Úmrtí presidenta Klementa Gottwalda – 14.3. Gottwald

   12. března 1953 onemocněl president republiky soudruh Klement Gottwald, který se zúčastnil pohřbu Stalinova v Moskvě, prudkým zánětem plic a podhrudnice. Všechen pracující lid s velikou účastí a úzkostí sledovali průběh těžké nemoci. Veliký a přehluboký zármutek zasáhl všechny pracující, když státní rozhlas oznámil smutnou zprávu, že v sobotu, 14. března v 11. hodin ráno zesnul po krátké a těžké nemoci president Československé republiky, předseda Komunistické strany Československa, soudruh

Klement Gottwald
  
  Byly to těžké hodiny pro československý pracující lid. Krátce po úmrtí velikého Stalina stihá jej nové neštěstí. Odešel nejlepší žák Lenina a Stalina, milovaný vůdce našeho pracujícího lidu a nový, těžký smutek postihl města i vesnice. Na domech a veřejných budovách opět visí smuteční vlajky a prapory. Na průčelí a v oknech domů a veř. budov z portrétů zírá na kolemjdoucí president Gottwald ve smutečním rámu. pět se konají velká smuteční shromáždění na památku milovaného vůdce pracujícího lidu. Již v sobotu, 14.3. odpoledne konala se u nás členská schůze KSČ. v neděli 15.3. shromáždilo se plénum MNV, AVNF a RŽ ve smutečně vyzdobeném sále naší školy ku smutečnímu shromáždění. Po projevu předs. MNV s. Václava Kopeckého, pronesl smuteční projev zástupce ONV z Jaroměře, soudruh Rak. Byly odeslány soustrastné projevy vládě republiky Československé a ústřednímu výboru Komunistické strany Československa. Dne 16.3. odeslala soustrastný projev Rada žen choti presidenta, soudružce Martě Gottwaldové. 18.3. odeslali žáci naší školy soustrastný dopis se svými závazky ONV v Jaroměři. Po celou dobu smutku by sál místního hostince Jednoty upraven na smuteční síň, kde před bustou zemřelého byl vyloženy kondolenční archy, v nichž občané svými podpisy projevovali svůj hluboký zármutek. Svoje odhodlání pokračovat v díle Gottwaldovou cestou dotvrdili pracující závazkem odpracovati 1 300 hodin na zvelebení naší obce.
  19. března, ve čtvrtek, shromáždilo se četné občanstvo, aby vzdalo poslední poctu velkému synu národa. Před hromadným poslechem rozhlasového přenosu z Prahy vzpomněl předs. MNV soudr. Václav Kopecký života a díla soudr. presidenta a vzpomínku zakončil slovy: „Veliké jsou zásluhy soudruha Klementa Gottwalda, veliké je jeho dílo. Tím větší je naše povinnost plniti jeho odkaz a učiti se z jeho díla. Ještě s větším úsilím nastoupíme do boje za splnění Gottwaldovy pětiletky“. Když se z amplionu ozvaly smuteční melodie, přenesla se mysl všech přítomných do Prahy, kde koná poslední cestu první dělník národa. Při posledním zastavení promluvil soudr. Ant. Zápotocký k celému národu a končil sokolským heslem, které si zesnulý president tak oblíbil: „Ku předu, ku předu, zpátky ni krok !“ Slova tato si statisíce, ba milióny našich lidí opakovali v duchu jako přísahu. Celá doba smutku se hluboce zapsala do vzpomínek našeho lidu.

Volba nového presidenta – 21.3.
   21. března, v sobotu, zvolilo Národní shromáždění republiky Československé nového presidenta republiky. Byl jím jednomyslně zvolen soudruh

Antonín Zápotocký
  
Jeden z nejpřednějších spolutvůrců našeho lidově – demokratického státu.

Amnestie.
   Nově zvolený president soudr. Zápotocký udělil rozsáhlou amnestii četným vězňům. V naší obci vrátil se před vypršením trestu na svobodě ještě o jarních pracích Josef Merkl, čp. 31, z Vlčic, kde na státním statku konal různé zemědělské práce ( Byl odsouzen na půl roku pro zatajení pluhu, dle jeho sdělení někteří amnestovaní zemědělci zůstali co zaměstnanci na tamním statku ). Řezník Václav Mrkvička vrátil se z Jáchymova až 20. května. Návrat byl jejich rodinami i známými uvítán a oba se ihned zapojili. Merkl seje na svém statku a Mrkvička pracuje ve státní cihelně.

Počasí.
   Počátek roku započal přiměřeným, zimním počasím. Napadlo as 10 cm sněhu. Později byla slušná samice, takže se vozily hnoje na saních. Rovněž jaro bylo příznivé a časné. V polovině února již všechny koňské a volské potahy prováděly společnou orbu ( v rámci JZD ) polí, od podzima až malé výjimky nezoraných. Do konce dubna byly zasety i řepy a zeleniny, které se také sely, neb sázely společně.

Jarní práce.
   Přes to, že počasí bylo poměrně příznivé, ošetřování zeleniny a všech okopanin vázlo pro nedostatek pracovních sil. Jmenovitě ženy marně čekaly na slibovanou vydatnou pomoc, takže zeleniny ( k. př. česnek a cibule ) byly okopávány zarostlé a opožděně. Na cibuli několik řádků se nedodělalo a brambory jako v této době obvykle byly ponechány osudu. Obdělané parcely slibují sklizeň.

Vývěska: Zemědělci v Holohlavech soustavně okrádají pracující o mléko – 27.5.
   27. května byl ve výkladní skříni místní Jednoty na význačném místě vyvěšen velký plakát, výrazně a dovedně kreslený ve dvou barvách, který nepříznivě zapůsobil na zdejší zemědělce, jmenovitě jarními pracemi přetížené ženy. Dráždil zvláště nezvyklý zásah od místních spoluobčanů, kteří měli možnost důsledky slintavky a naprostého nedostatku krmiva znáti. Jsa krátce po vyvěšení některými nakupujícími ženami upozorněn, opsal jsem si doslovně text a naznačil celkové uspořádání vývěsky v předpokladu, že bude brzo sňata. Visela však déle, než bylo navázané spolupráci s dělníky zdrávo a stala se jednou z příčin rozchodu Jednotného zemědělského družstva. Proto byla zapsána doslovně, ač dokonalostí v úpravě originál dosažen nebyl.

vývěska
Vývěska z výkladní skříně holohlavské Jednoty.


Rozhlasová relace – 27.5.
   Místní rozhlas 27.5. nabádal všechna pracovníky ku pomoci na zvládnutí jarních prací relací asi tohoto znění: „Příznivé počasí má vliv na rychlý růst cukrovky, našeho bílého zlata. MNV předpokládá, že pomůže všechen náš pracující lid“. Podobných výzev bylo více.

Svátek práce – 1.5.
   Jako každoročně odbývala se v Jaroměři národní slavnost s obvyklými průvody a pod dojmem posledních událostí a změn ve vedení státu. Rovněž naše škola se zúčastnila tohoto májového manifestu pracujícího lidu a žáci vytvořili ve slavnostní průvodě mírovou skupinu kolem vysoko zvednutého symbolu míru, holubice.

Den vítězství oslava – 9.5.
   9. května byl v naší obci vzpomenut „Den vítězství“ besedou, kterou uspořádala RŽ s místní prodejnou Jednoty, ve spolupráci se školou. Žáci a četné občanstvo shromáždilo se odpoledne ve slavnostně vyzdobené sále host. Jednoty. Po zahájení s. řed. Ant. Šejvlem promluvila soudr. řed. Pouznarová z Jaroměře „O významu práce Jednoty“. Po ní promluvil řed. s. Ant. Šejvl o významu tohoto dne, vzpomenul obětí kterými byla naše svoboda vykoupena a projevil vděk Sovětskému svazu a jeho lidu za jeho nedocenitelnou pomoc našemu pracujícímu lidu. V kulturním pořadu našich žáků se vystřídali četné písně a básně a několik pěkných výstupů, na kterých ukázali žáci svoji vyspělost. Obsahem byli přítomní nabádáni ku kolektivnímu hospodářství. Program kulturní doplnila vložka tělovýchovná s ukázkami národních tanečků.
  Program se líbil a děti byli odměněni bohatým pohoštěním, které s kolektivem soudružek připravila s. Lindrová z darů potravin místních občanů a z peněžního příspěvku KSČ. Všem, kteří se o zdar zasloužili, bylo poděkováno v místním rozhlasu.

Kontrola dodávek mléka – 29.5.
   29. května, v pátek časně ráno přispěchalo 8 čilých mužů, za vedení okres. plnomocníka Jos. Šrámka, aby v celé obci provedli nepředvídanou kontrolu mléka přímo ve chlévech při dojení. Kontrola byla zemědělci uvítána proto, že úředně zjištěn pravý stav v živočišné produkci a různé důsledky plánování. Kontroloři viděli na místě telata odstavu neschopná, která musí zemědělci chovati až dorostou na nejmenší váhu 60 kg, což se někdy při stávajícím krmení dojnic protahuje na dlouhou dobu, což produkci mléka i u těch dojnic, které obřezly omezuje. Namnoze se nekrmí ani dávka záchovná, základem krmné dávky je sláma často pochybné jakosti a zelené krmení, jehož je nedostatek se dobytku v pravém slova smyslu ukazuje, takže se dobytek bez jadrného krmiva nemůže vzpamatovati.Jmenovitě březí krávy trpí, špatně vstávají a trvá nucené brakování na jatka, nebo na „bílý kopec“. Tučkovi čp. 12 uhynula i hřebná klisna. Koně jsou po těžkých jarních pracech v důsledku nedostatku sena a bez jádra ! ve špatné kondici. Seno, které zemědělci dodávali á 70 Kč za 1q, kupují nyní za 300 Kč zpět a z důvodů finančních ve skrovné míře. Proto kontroloři význačných rozdílů v dodávkách a produkci mléka nenašli. Provádění kontroly bylo spojováno s vyvěšeným plakátem, ale domněnky že popud ní vyšel z místa neměly podkladu, naopak usnesení MNV z 28.4. o sestavených 6 dvojicích, které měli působit na rolníky a dle návrhu s. Trübeneckra individuelně uzavírali závazky o zvýšení dodávky mléka, provedeno nebylo a vzrušující vývěska tiše zmizela.

Měnová reforma – 1.6.
   S platností od 1. června byla zavedena nová měna. Mezi lidem již dávno kolovala fáma o finančních opatřeních a dle toho jak utuchala, neb rostla, měnily se poměry na nákupním trhu. Dosti se uvažovalo o rublech. Od počátku roku neklid spíše vzrůstal, živen jsa předeslanými, historickými událostmi. Když 30. května vyhlášen byl zákaz výplat u peněžních ústavů slyšel jsem sám od několika občanů: „Tak budeme mít ruble ?“ Očekávání se nesplnilo. Základem nové měny zůstala koruna, krytá veškerým majetkem republiky.

KronikaKronika

Na tomto místě byly vloženy dvě papírové koruny. Nekvalitní obrázek jsem nahradil novým – pozn. P.

  Nové státovky i drobné mince byly připraveny: Státovky v hodnotě 1, 3, 5, 10, 25, 50 a 100 Kčs, drobné mince v hodnotě 1, 3, 5, 10 a 25 haléřů. Nastala rychlá výměna starých peněz za nové. Zřízená výměnná střediska ( vždy pro několik obcí a Holohlavy byly přičleněny výměnnému středisku v Černožicích ) rychle vyměnila občanům staré bankovky a mince takto: Na 1 osobu 300 Kčs v poměru 1:5. Peníze přes tento obnos byly považovány za thesarované a vyměněny byly v poměru 1:50. Vesnickým boháčům jen v poměru 1:50. Výměna byla prováděna zpočátku vzrušeně za asistence SNB a příslušníků armády, později klidně. Byla dobře připravena. I v naší obci se vyskytly případy thesarace do desítek tisíců jdoucí ( u zemědělců v míře malé ), ačkoliv z okolních míst byly hlášeny případy ještě pozoruhodnější. Též nebyly vždy všechny peníze k výměně předloženy. Šířilo se tvrzení, že případy neodůvodněné thesaurace budou vyšetřovány a přísně trestány.
  Rovněž vklady obyvatelstva byly peněžními ústavy přepočítány a sice v několika skupinách:
1. skupina byla propočítána v poměru 1:5 a zahrnovala veškeré vklady školního a podnikového spoření a ostatní vklady jen do výše 5 000,- Kčs staré měny.
Ve 2. skupině v poměru 1:6,25 převáděly se vklady do 10 000,-
Ve 3. skupině v poměru 1:10 převáděly se vklady do 20 000,-
Ve 4. skupině v poměru 1:25 převáděly se vklady do 50 000,-
V 5. skupině v poměru 1:30 převáděly se vklady nad 50 000,-
Dle těchto směrnic byl k. př. vklad 90 000,- přepočítán:
do 5 000,- Kčs v poměru 1:5 - 1 000,- Kčs
dalších 5 000,- v poměru 1:6,25 - 800,-
dalších 10 000, v poměru 1:10 – 1 000,-
dalších 30 000, v poměru 1:25 – 1 200,-
zbývajících 40 000,- v poměru 1:30 – 1 333,33 Kčs
Výsledek 90 000 Kčs v průměru 1:16,85 – 5 333,33 Kčs

  Výměna peněz i vklady venkovských boháčů a samostatných živnostníků byly propočítány v poměru 1:50. V naší obci byli úředně označeni za venkovské boháče Merkl Josef a Lubomír čp. 31 a Matějček Josef čp. 46. Samostatný živnostník Chlupatý Václav, kovář čp. 61.
  V našem jednatelství s poměrně menšími vklady byl průměr přepočtu pod 1:12, v každém případu ( mimo boháčů ) však mnohem příznivější, než u peněz thesaurovaných.
  Zajímavé historky se vyprávěly o těch, kteří měli velké částky v punčochách a kteří vlastně na této úpravě sami vinu nesli.( Ještě 30.5. platili živnostníkům účty a vše nač si vzpomněli a každého by byli založili. Ale těch, kteří 300 Kčs na výměnu sami neměli nebylo mnoho. Též se rozčilovali, že byli omýleni vydáním potravinových lístků. Byli by raději stáli ve frontě, aby ještě něco utratili ). Až na menší výjimky, kdy výměna 1:50 velmi těžce postihla ( k. př. osoby staré střádající na pohřeb a p. ) osoby nuzné, byl to vlastně trest za nedůvěru ve vlastní stát tam, kde to často bylo nejméně na místě.
  Zemědělci u nás mají svoji tržbu vedenou přes běžné účty, jejichž přebytky se posuzovaly jako vklady obyvatelstva. Tím se vysvětlí, že se ve výměnném středisku divili, že to mají jako odpočítané a jenom ti, kteří si vyzvedli více, než doma potřebovali na to doplatili. Za to tím bolestivěji je postihlo současné zrušení t. zv. „vkladů vázaných“ ( od r. 1945 ) beze vší náhrady. Nemohli z nich nic použíti, jako vrstvy sociálně slabé, kterým byly staré vklady často i úplně uvolněny. Vázané vklady zemědělců převážně vznikly tím, že po dlouhou dobu války a i dříve nebylo možno investovati a šetřilo se na budoucí nutné opravy budov a na nákup strojů, dlouhým používáním opotřebovaných. To nebylo možné dosud a v budoucnosti jen pomocí nových úspor. Též věna dětí byla uložena a tím likvidována.
  Rovněž velmi citelné bylo téměř úplné znehodnocení životních pojistek, které byly v zemědělství zavedeny, aby nahradily ( aspoň z části ) zastaralou formu výměnku. Důsledek toho bylo hromadné vypovídání pojistek. Výměnky mají býti nahrazeny starobním pojištěním, které i pro zemědělce bylo od r. 1948 zavedeno a na které si zemědělci a živnostníci platí. U průměrného zemědělce kol 2 000,- Kčs ročně.
  Měnová reforma na delší čas rozčílila veřejné mínění. Postižení šířili nespokojenost a v první době byli i převedené vklady vybírány, než seznáno, že uložení peněz je výhodnější, než punčochy.

Zrušení lístkového systému – 1.6.
   Současně s měnovou reformou byly zrušeny všecky dříve vydané lístky a zaveden jen obchod volný, na kterém byly ceny přiměřeně k nové ceně sníženy. Hned přestaly fronty a zboží bylo dosti, ale peněz málo, než opět z nových mezd, platů a tržby byly k dispozici. Rovněž mzdy, platy a ceny hospodářských produktů byly novým poměrům přizpůsobeny. Z dělnictva stýskali ti, kteří si navykli na výhody přídavkových lístků a levný nákup. Zemědělci, kteří z valné části byli z lístkového systému vyloučeni, získali tím, že ceny volného trhu, kde nutné potřeby dříve nakupovali, byly sníženy. Především ale získali morálně. Po dlouhé době byli v nákupech svých potřeb postaveni na úroveň pracujících.

Mezinárodní den dětí – 2.6.
   2. června, v úterý, uspořádala místní škola ve spolupráci s Radou žen dětskou besídku na oslavu „Mezinárodního dne dětí“ pod heslem „Za mír a štěstí dětí“. Pořad vyplněn byl recitacemi a písněmi dětí naší školy a referátem řed. s. Vinc. Šejvlové.

MNV žňový plán – 3.7.
   3. července, ve schůzi MNV bylo jednáno o žňovém plánu a o brigádnické účasti na výpomoc na dokončení obdělávky řepy a na žně. Výsledek brigádnické práce měl býti věnován na stavbu společného kravína JZD. Na dodělání řepy se menší pomoc dostavila, ale za mzdu a ve žních se již ani zemědělci na ni nespoléhali. Byloť již vzájemné rozladění příliš zřejmé.

Žně.
   Senné i hlavní žně odbývaly se normálně, dík příznivé pohodě a i výnos, přes to, že bylo mnoho pšenic jarních byl uspokojivý. Pilně se mlátilo, často opět na úkor polních prací. Úroda z polí JZD se mlátila v čp. 36 na mlátičce STS za dozoru Nováka Václava správce v.v. a zemědělci střídavě obsazovali partu, takže výmlat se nezdržoval a vymlácené obilí bylo ihned dodáváno. Odvážel je předseda JZD Andrýs Václav ml. traktorem, který mělo družstvo k dispozici. Nebyl čas ani na obžinky ( státní statek měl společné se Zderazem ve Smiřicích ).

Školní rok zahájení – 1.9.
   1. září zahájen byl slavnostně nový školní rok. Prostory školy byly vyzdobeny vývěskami, květinovou výzdobou a živým koutkem přírody ( s akváriem ). Slavnostní shromáždění žactva a rodičů zahájila ředitelka školy s. Vinc. Šejlvová proslovem. Hosté byli uvítáni žákem. V pořadu se vystřídalo několik básní a noví žáci byli přivítáni květinami. Proslovy předsedy MNV s. Václava Kopeckého a zást. KSČ soudr. Bedř. Andrejskové na námět „Škola dříve a dnes“. Společně vyslechnut byl rozhlasový projev zástupce min. školství soudr. C. Sýkory. Mezi účastníky byl i předseda ČSM Boh. Šimek, místopř. RŽ soudr. Černá M. a rodiče dětí.

SRPŠ ustavující schůze – 2.9.
   2. září Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší škole uspořádalo ustavující valnou schůzi. za předsedu byl zvolen soudr. Josef Špryňar.

Sběr papíru – 4.9.
   4. září bylo odevzdáno sběrným surovinám 4,6 q sebraného papíru.

Školní spoření – 4.9.
   Za úspěšné ukončení školního spoření v minulém roce, byli žáci odměněni okres. výborem pro spoření v Jaroměři 5 knihami do žákovské knihovny.

Den armády, návštěva – 30.9.
   30. září navštívili v rámci Dne armády naši školu 2 zástupci armády. Byli přivítáni básněmi a kuřivem.

Ant. Matějčková, úraz – 12.10.
   12. října na večer vracela se z pole známá přebornice v osekávání řepy Antonie Matějčková z čp. 46 na jízdním kole z pole. Na málo přehledné křižovatce státní silnice srazila se s jezdcem na motocyklu, který ji prudkým nárazem odhodil až do silničního příkopu. Dle úsudku svědků motocyklista, důstojník armády Trutnovský z Lípy u Chlumu v rozhodném okamžiku ztratil rozvahu a vyhýbal se na nesprávnou stranu. Zdálo se, že následky nebudou vážné, když zraněná se zvedla a spěchala domů, ( Stává se tak při zraněních, že pocit bolesti se dostaví teprve později. ) ale neminulo ji poležení v nemocnici. Slušné jednání Trutnovského ( býval před voj. službou, dělníkem ve Škodovce ), který zraněnou i v nemocnici navštěvoval a na druhé straně uspokojení, že úraz neskončil vážnějšími následky způsobily, že nedošlo ani ke sporu o náhradu. Pí. Matějíčková si odnesla ponaučení, že přílišný spěch ( i když doma čeká mnoho práce ) se nevyplácí. Rovněž občanstvo bylo znovu upozorněno, aby při přechodu tohoto nebezpečného místa dbalo opatrnosti.

Velká říjnová revoluce, oslav – 4.11.
   4. listopadu uspořádal Akční výbor Národní fronty na oslavu 36. výročí „Velké říjnové socialistické revoluce“ veřejnou besídku, na které se naši žáci zúčastnili kulturní vložkou, doplněnou členkou SČM. Slavnostní projev měl soudruh Trübenecker, na jehož řeč navazoval film „Velké stavby komunismu“. Večer byl ukončen „Písní práce“.

Okresní štafeta – 8.11.
   8. listopadu se zúčastnili naši žáci okresní hvězdicové štafety s doručením pozdravné adresy lidu SSSR.

Celostátní adresa – 11.11.
   11. listopadu proběhla naší obcí celostátní štafeta s pozdravem lidu naší republiky spřátelenému lidu SSSR. Štafeta byla v naší obci uvítána špalírem dětí a občanů a domy ozdobenými státními vlajkami a prapory.

Parcelace děkanského statku čp. 84 a děkanské zahrady.
   11. listopadu, ve schůzi MNV usnesena byla parcelace bývalého děkanského statku čp. 84 a přilehlé rozsáhlé zahrady, jak následuje: Ustanovená komise, která přehlížela přilehlý terén, navrhla prodej bývalého děkanského statku, protože uznala budovy za zchátralé a jejich údržba je nemyslitelná. Soudruh Šilinger z ONV je uznal za bouračku. Předseda Kopecký uvádí, že o domovní stavení se uchází pět uchazečů. Usneseno všemi hlasy, prodati domovní stavení soudr. Štréglovi, který v domě bydlí. O stodolu se uchází soudr. Kopecký Lad. a na návrh Jos. Cardy usneseno bylo všemi hlasy, stodolu mu prodati. Mezi čp. 109 a bývalým děkanským statkem se zřídí dvě stavební místa. Jedno místo ( vedle Štrégla ) se přiděluje s. Kopeckému Lad. Vedle stavebních míst se projektuje nová cesta a k čp. 5 a 6 se přidělí zahrádky.

Vesnické divadlo – 15. a 16.11.
   15. a 16. listopadu sehrálo ve zdejší obci na ochotnickém jevišti „Vesnické divadlo“ z Prahy dvě představení ( odpoledne ) pro děti a večer dvě představení pro dospělé, a sice: pro děti pohádku C.Cernyak – „Mour Kocourovič“ a F. Smažík „Malí hrdinové“ ( o pionýrech ), pro dospělé J.A.Kuzlov „Módní obchod“ a V. Káňa „Patroni bez svatozáře“. Naše scéna po dlouhé době přece jen ožila a četné obecenstvo se při velmi dobré hře pobavilo, ač by mu byly cennější kusy z domácí z domácí tvorby vítanější. Po divadle se v debatě s herci diskutovalo, proč v obci s pěkným jevištěm a starou divadelní tradicí se vůbec nehraje.

Kapela z Litiče – 29.11.
   29. listopadu, v neděli odpoledne uspořádáno bylo O.B. hudební odpoledne za účinkování dětské kapely z Litiče za řízení kapelníka soudr. Němce. Na mladé hudebníky dovedně hráli na dechové i smyčcové nástroje s harmonikou i dosti nesnadné skladby ( Kmochovy pochody, národní písně aj. ).

Sběr.
   Sběr vyhlášený k měsíci „Československo – sovětského“ přátelství vynesl 5,60 q starého papíru. Dále bylo odevzdáno 23 kg léčivých bylin. Dle vyúčtování Sběr. surovin za odeslaných 1800 kg sebraného železa obnos 162 Kčs věnoval místní národní výbor škole na nadílku a besídku.

Delimitační komise – 1.12.
   1. prosince, v úterý provedla delimitační komise pochůzku, při níž byly navrženy pozemky ku zalesnění a současně byly předány SLH ( Státní lesní hospodářství ve Dvoře Králové ). Jednalo se o pozemky MNV ve výměře 10,92 ha ( pod Chloumkem a na Líbání ).

Přednáška Dr. Loužil – 9.12.
   9. prosince, ve středu uspořádala OB v hostinci Jednoty přednášku Dr. Loužila z Jaroměře „O životě Julia Fučíka na téma jeho knihy V zemi milované“.

Sbírka na Koreu 14.12.
   14. prosince, v pondělí byla odeslána sbírka žáků naší školy, která vynesla 190 Kčs tj. 7.90 Kčs průměrně na žáka.

Akce VM, dokončení koncem měsíce listopadu.
   V rámci akce na zvelebení obcí a okresů ( akce VM ) provedl MNV rozsáhlou úpravu po obci, která se dělila na několik částí. Největší a nejnamáhavější bylo rozšíření vozovky a zřízení opěrné zdi před čp. 47 a 48 na místní návsi v zatáčce směrem k Černožicům. O rozsahu prací svědčí 1 500 m3 navážky, která na různých místech byla zdarma získána, získání 757 m2 plochy pro veřejnou dopravu, jakož i zdarma odpracované brigádnické hodiny: na rozšíření vozovky 1900 a na opěrné zdi 2990 hodin. Tuček
  Na umožnění této významné stavby směnil MNV stavební místo od bývalého čp. 10 za část děkanské zahrady a ( svých ) čp. 7 a 72 Antonína Vágnera, který toto místo původně i se starým stavením zakoupil pro stavbu nové pekárny, vyčkával se stavbou silniční úpravy, kterou projektoval ONV v těchto místech, s úmyslem zříditi v niveau budoucího chodníku krám a obytné stavení, dole moderní pekárnu. Za tím účelem dřevěné stavení r. 1943 zboural a použil na palivo a místě samém zřídil zahrádku. Novou úpravou úplně se změnilo místo a celé staré a původní čp. 10 ( Josefinský katastr č. 9 ) patří nenávratně historii. ( viz vyobrazení ). Na lávce pod okny ( byla to vlastně otesaná kláda, která unesla i těžkou váhu )vždy zastíněné stavením, nebo rozložitým kaštanem se pěkně besedovalo a besedy v této době, kdy správu obce ovlivňoval Jan Kotlant, pozdější známý poslanec z čp. 47 zasahovaly i do záležitostí veřejných. Bylať trojice Tučků, vedená nejstarším Josefem, velmi často jazýčkem na váze při veřejném rozhodování a nejednou zasedl na lávce k poradě i Kotlant, neb jeho nevlastní otec František. Rovněž rodinné záležitosti se vyřizovaly v tomto stinném prostředí a vzpomínky zaniknou teprve odchodem zúčastněných, kteří přežili chalupu a staré její umístění.
  Úpravou tohoto prostranství zmizela i původní kanalizace obce „výmol“ ( již dříve nahrazená potrubím ) rozšířil a otevřel se výhled na dominující stavby ( starou školu, kostel, dvůr a děkanství ) a získáním nové plochy odstraněna byla velká komunikační závada a získán nadjezd do soutěsky mezi čp. 48 a děkanstvím. Každou sobotu a neděli ožilo prostranství brigádníky za řízení řed. A. Šejvla. Nejtěžší stavební práce na zdi řídil hlavně Lad. Rohlena a viděl jsem zedníky Josefa Luňáčka, Jana Hlavu, Františka Bezvodu, Kopeckého Lad. aj. Stavba byla zhruba ukončena koncem listopadu a zřízena byla opěrná zeď o délce 70 m o obsahu ca 110 m3 a vzdor tomu, že bylo na ní odpracováno 2990 brigádnických hodin a zdarma získáno 40 m3 písku a 90 q vápna a množství stavebního materiálu, zvýšil se plánovaný náklad ze 3 000,- Kčs na 9 283,06 Kčs a hodnota díla ze 7 600,- na 13 206 Kčs. Úprava vozovky a terénu doplněná odvodňovacím kanálem plán. náklad 10 000,- Kčs se zvýšil na 10 750,20 a hodnota díla z 25 000,- na 26 875,- Kčs. Tento příznivý výsledek byl docílen 1900 brigád. hodinami a povozy rovněž bez náhrady.
  Přibližně ve středu parcely umístěná studna byla přikryta, aby nebyla zasypána. Další částí této akce bylo povrchové odvodnění ulic a sice:
a) ve školní ulici bylo položeno 140 m betonových rour světlosti 40 cm, položeny obrubníky k chodníkům a zřízeny 4 katry.
b) v ulici, směrem k Habřině bylo položeno 130 m bet. rour o světlosti 60 cm a zřízen chodník.
c) v zadní ulici bylo položeno 250 m bet. rour o světlosti 50, 40 a 30 cm. Zřízeny byly dva větší katry.
Na práci této bylo odpracováno 500 brigádnických hodin a zdarma byla získána příslušná škvára na zavezení rour. Také tyto práce byly dokončeny do konce listopadu.
  Rozpočtový náklad 13 000,- byl zvýšen na 14 983,20 a hodnota díla 32 600 byla zvýšena na 37 457,- Kčs.
Mimo to, bylo nutno ve školní ulici přeložiti elektrický kabel, který překážel úpravě:
rozpočtový náklad 1 500,- hodnota díla 3 750,- Kčs, skutečný náklad 1 591,60 hodnota díla 3 979,- Kčs.
Celkem bylo v akci na zvelebení obce vydáno 36 308,06 Kčs a získána byla hodnota celkem 91 517,- Kčs.
  K povrchové kanalizaci ad b) ( směrem k Habřině ) nutno vzhledem na možnou potřebu evidence poznamenati: Odtok vod směrem do vsi v této části ovlivňuje starý, klenutý půlkruhový mostek pod státní silnicí. Ještě před stavbou nové školy dostavila se v létě velká průtrž mračen, při které tento mostek nepostačil a voda přetékala přes státní silnici. Profil tohoto mostku byl při úpravě křižovatky ( za dohledu cestáře Josefa Hanzla ) zúžen na betonovou rouru 85 cm ( průtok 5671 cm2 ).
  Nad těmito rourami ku silničnímu propustku, který převádí vodu z levostranného příkopu a obecní cesty od Chlomku, byly nejprve položeny betonové roury 50 cm ( průtok 1962 cm2 ), položené provlekle a nad dno silničního propustku, který by se byl do poloviny zanášel a který sám o sobě propouští více vody ( průtok 2822 cm2 ). Omyl tento byl napraven, roury vytaženy a nahrazeny rourami 60 cm ( průtok 2822 cm2 ) o něco většími než propustek sám, ale s polovičním průtokem, než výše zmíněné roury Hanzlem osazené. Tento úbytek průtočného profilu nemůže nahraditi malý otvor z hora ústící do spoje rour a může se státi, že vzpomenuté přelití vod přes státní silnici se bude při katastrofálních vodách opakovati. Mezi tím byla ale celá tato oblast zastavěna.

Oheň v čp. 36.
   30. prosince, ve středu, byli obyvatelé vesnice před 1 hodinou po půlnoci vzbuzeni poplachem. Neopatrným zacházením s pilinami vznikl oheň v podkrovním bytě taj. s. Trünebeckra v čp. 36, který byl záhy zpozorován a když nemohl býti obyvateli pro nedostatek vody uhašen, způsobili tito poplach. V domě náhodou dlící František Fejgl burcoval ihned celou obec nepřesným hasičským signálem, takže se mnohým zdálo, že se jedná o požární cvičení, tím spíš, že vnitřní oheň nebyl ve tmě zřejmý. Teprve, když se oheň prodral taškovou krytinou, neustálým troubením přivoláno bylo množství lidí ku pomoci a k nezvyklé podívané. To již místní požárníci stříkali z bazénu na školním hřišti, takže šíření požáru bylo zabráněno a tento byl lokalizován na část střechy a již zmíněný byt, který byl vyklizen. ( Mimo prostorné kusy nábytku, poněvadž úzké schodiště svého času za účelem nastěhování vybourané bylo mezitím opět upraveno, bude nutno ho opět vybourati ). Kromě radikálního zásahu místní požární ochrany pomáhal i mírný větřík, který nevál přes hospodářské budovy. Největším nebezpečím byla veliká budova stodoly, naplněná plně lisovanou slámou JZD, která by byla svojí polohou ohrozila celé okolí. Takto nejvíce bylo ohroženo čp. 35 ( místní konzum ) ve kterém vznícení hořlavých látek by bylo rovněž přivodilo další rozšíření požáru. Než včasné zakročení požární ochrany s pomocí občanů i tomu zabránilo. Přes to, teprve kol 4. hodiny, když požárníci odstranili i veškeré nebezpečná hnízda doutnajících hořlavin, rozcházeli se diváci s ulehčením, že obec nepostihla větší katastrofa. Mimo byt Trünebeckrův byla demolována i úřadovna MNV pod bytem v přízemí skrze strop prosakující vodou, kterou vychrlila motorová stříkačka ve velkém množství. Ku požáru se dostavivší požárníci ze Smiřic již nezasahovali, když seznali, že oheň je omezen. Ihned po požáru staral se MNV o opravu stavení a střechy, aby mohla býti obecní úřadovna používána. Tajemník MNV s Trünebecker byl vyšetřován a uznán vinným neopatrným zacházením s hořlavými látkami. Všeobecně byl uznáván význam bazénu pro ochranu obce.

JZD Holohlavy
   Ve veřejné členské schůzi 23. ledna, které za onemocnělého předsedu přípravného výboru předsedal místopředseda Rohlena Lad. podal člen Klouza Josef zprávu o rozpisu dodávek a tajemník Vít četl stanovy družstva. Poněvadž se názory v některých bodech tříštily, zvoleni byli delegáty na zítřejší sjezd družstevníků v Jaroměři: Zilvar Josef a Tvrdý Josef st., z nepřítomných Levinský Rudolf, Pácalt Josef a Rudolf Andrýs. Zvolení měli přinésti jasné zprávy o dalším postupu a valné hromadě družstva. Po zprávě pokladníka Vojtěcha Prokopa ml. o financích družstva, po čilé debatě přijat byl návrh Josefa Klouzy, aby odměnu za loňské práce na statku Nepasických ( od MNV ) ponechali družstevníci družstva co dočasnou, bezúročnou zálohu ( odměna byla vyčíslena ….Kč - číslo chybí - pozn. P) Hnojiva pro společné hospodaření budou uložena ( dle návrhu J. Klouzy ) u Plšků, , čp. 89.
  Na „Vrchzábnici“ Nepasických bude navežena šáma ( 13 páry koní á 60 q ) a s Rohlena ihned sestavil skupiny. Příprava společných prací byla pojímána vážně a odpovědně.
  Další členské schůze 13. února se zúčastnili za ONV soudruzi Slezák a Hofmann.
  Klouza Josef vysvětluje nový rozpis nuceného pachtu na základě rovnoměrnosti pro všechny družstevníky a upozorňuje, že výměra tohoto pachtu zvyšuje všem zemědělcům daň, ač se budou tyto pozemky společně, formou družstevní obhospodařovat. Finanční referent Hofmann slíbil, že tyto pozemky zůstanou co půdní reserva JZD, která bude společně obhospodařována, čímž se zemědělcům vyhoví a družstvo tříštěno nebude. Ustanoveny byly 2 pracovní skupiny pro společné práce a jednáno bylo o práci rozpisové komise. Dojednán byl odvoz hnoje od Nepasických.
  V následující členské schůzi 27. února bylo velmi vážně uvažováno o zvládnutí jarních prací a po dlouhé debatě k návrhu Václava Andrýse byly usneseny společné práce i na pozemcích vlastních. Nebylo o podzimu nic zoráno a všecky potahy naorávaly pro jarní setí. Za skupináře pro tyto práce byli zvoleni: Zilvar Josef 37 a Levinský Rudolf 34. Zástupci: Tvrdý Josef ml. a Černý Jaroslav 39. Doplnění odvozu hnoje od Nepasických provedou Sehnoutka Josef 21, Merkl Lubomír a Tuček Josef 12, Kteří dosud nevozili a málo zaseli. Uzavřena byla smlouva se STS středisko Habřina pro rok 1953.
  Na apel Josefa Klouzy slibuje předseda MNV s. Václav Kopecký, že ve schůzích MNV a masových organizací vyzvě členy ku pomoci na zvládnutí špičkových prací a ujišťuje, že společnou prací budou všecky práce včas zvládnuty ( jednati se bude as o 25 ha cukrovky a zeleniny ). Jednáno bylo o přípravě osiva a sádí na převzaté pozemky pro společný osev.
  Již 3. března byla nová společná schůze, které byl přítomen zástupce ONV soudr. Nacházel, který objasnil postup uznání vzorných stanov JZD a žádá, aby se jednalo o přejití z II. na III. typ ( zemědělského družstva – pozn P. ) ale po připomínce Tvrdého Josefa ml. a Tučka J. 52, že vlastně ještě nebyl projednán II. typ, od jednání o III. typu bylo upuštěno. K dotazu s. Nacházela o jarních pracech a zajištění podsevu odpovídá ´Josef Klouza, že podsev je zajištěn a sám vyšetří v H.D. v Jaroměři, je-li tam pro naše JZD zajištěno semeno. Vůbec bylo projednáno vše potřebné pro včasný osev, obdělání a sklizeň, zvláště okopanin a bylo vzato na vědomí, že ve schůzi MNV za účasti zástupců KSČ byla slíbena účinná pomoc.
  Družstevní školy práce se členové nezúčastnili, poněvadž nebyla, dle slibu s. Kejzlara prováděna v Holohlavech a jinam nelze pro přetížení pracemi dojížděti. Z téhož důvodu není ani školení funkcionářů JZD zatím možné.
  25. března odbývala se konečně ustavující valná hromada Jednotného zemědělského družstva v Holohlavech. Přítomno bylo 15 členů družstva, za ONV s. Fňouk, za MNV předs. Václav Kopecký a zástupci masových organizací.
  Předseda přípravného výboru Andrýs Rudolf podal zprávu o činnosti přípravného výboru: Získáno bylo do JZD 98 procent zemědělců a uzavřena HTUP, kterou osvětli Josef Klouza. Společně byla provedena orba a zasázen česnek. Zpráva o financích družstva ( Prokop Vojtěch ml. ) byla vzata na vědomí.
  Volba představenstva JZD: Návrhovou komisí byli zvoleni:
Předsedou Andrýs Václav čp. 28
místopředsedou Zilvar Josef čp. 37
účetní Prokop Vojtěch ml. čp. 13
pokladník Tvrdý Josef st. čp. 29
agronom Klouza Josef čp. 41
zootechnik Andrýs Rudolf čp. 20
skladník Knejp Václav čp. 40
členové výboru: Rohlena Lad. čp. 86, Tvrdý Josef Ml. čp. 29, Andejsková Bedřiška čp. 55
Skupinář potahů: Tvrdý Josef ml., Levinský Rudolf
Skupinář pracovní: Tvrdý Josef st., Černá Marie čp. 39
Revisní komise: Tuček J. 52, Sehnoutka Josef a Řehák Václav čp. 45.

  Vzhledem k výtce, že navržená Andrejsková Bedř. není členkou družstva rozpředla se debata o ztrátě členské přihlášky Andrejska Fr. čp. 55 a za navrženou nastoupil Vognar Josef čp. 32.
  Takto navržená kandidátka byla jednomyslně schválena a všichni volbu přijali.
  Nově zvolený předseda Andrýs Václav děkuje přípravnému výboru a slibuje všem dobrou práci ve prospěch celku.
  Soudruh Fňouk připomenul zvoleným jejich zodpovědnou práci a předčítá domácí řád JZD, který byl bez námitek přijat. K připomínce s. Fňouka bylo jednáno o řádném přijetí všech přihlášených členů a byli za členy řádně přijati:
Zilvar Josef čp. 37, Vognar Josef čp. 32, Valášek František čp. 43, Tuček Jan čp. 52, Tuček Josef čp. 12, Tvrdý Josef st. čp. 29, Tvrdý Josef ml. čp. 29, Špryňar Josef čp. 4, Štefan Jan čp. 78, Srkal František čp. 30, Lochman Václav čp. 112, Křeček Josef ml. čp. 23, Knejp Václav čp. 40, Janatová Marie čp. 48, Černý Jaroslav čp. 39, Andrýs Václav čp. 28, Slezák Josef čp. 50, Sehnoutka Josef čp. 21, Řehák Václav čp. 45, Rohlenová Anna čp. 86, Rohlena Lad. čp. 86, Pácalt Josef čp. 18, Prokop Vojtěch ml. čp. 13, Lindr Václav čp. 96, Levinský Rudolf čp. 34, Kábrová Anna čp. 73, Klouza Josef čp. 41, Chlupatý František čp. 101, Andrejsek František čp. 82, Andrýs Rudolf čp. 20.
celkem 30 členů, z toho 18 aktivních zemědělců. Přihlášený Vítek Jan čp. 90 zatím zemřel a bude se jednati o přístup vdovy, která hospodaří. Naproti tomu nebyli přijati zemědělci Merkl Josef a Lubomír čp. 31 a Matějček Josef čp. 46 v důsledku záporného stanoviska KSČ. K jejich vylučování se vrátil předseda Václav Andrýs a upozorněním na nedostatek pracovních sil ku poměru výměru půdy a jeho názor je jednomyslně přítomnými členy podporován. Předseda MNV s. Kopecký Václav čte usnesení MNV a místní organizace KSČ a později přišlý tajemník ONV s tajemníkem KNV s. Trünebeckrem vysvětlují, kdo do JZD nepatří a proč takové zemědělce strana a vláda vylučuje. Po dlouhé debatě a vysvětlování bylo usneseno, že jmenovaní budou zatím společně pracovat jako dosud, dokud nebude o vyloučení s konečnou platností rozhodnuto.
  Dle zápisu schůze představenstva 29. března směněny byly některé pozemky pro společný osev a v náhradu byl vlastníkům zaručen průměrný výnos plodin na tyto pozemky plánovaných.
  V členské schůzi 20. dubna byla učiněna opatření, aby čekanka a cukrovka byla do 30. dubna doseta.
  Agronom Josef Klouza žádá, aby zemědělci dali své zásoby červeného jetele JZD k dispozici, aby podsev ( celého jednotného honu na Hořičkách )mohl býti dokončen. Vojtěška na semeno bude naseta na pozemek Čudův z Habřiny a kostřava v lukách ( již dle HTUP ). Byly konány přípravy k opravě a doplnění potřebných strojů.
  Členská schůze 3. května se zabývala obtížemi, které vznikaly návalem polních prací a nedostatkem pracovních sil. Pomoc a spolupráce masových složek, slibovaná v náborových a ustavujících schůzí JZD selhala a jmenovitě ženy družstevníků nevěděly, kam dříve. Zeleniny a okopaniny při příznivém počasí zarůstaly, ač i jim snažili všemožně ulehčiti. Tím slibné naděje na slušný výnos zeleniny a průmyslových plodin klesaly. Vedení družstva se všemožně snažilo situaci zvládnouti a původní dobrou náladu alespoň u členů zemědělců udržeti, když již bylo zřejmé, že členové kovozemědělci ( mimo Lab. Rohleny ) jeví naprostý nezájem o osudy družstva ( 3 z nich z družstva vystoupili ). Do této stísněné nálady, jako bomba, zapůsobilo vyvěšení plakátu 27. května ve výkladu konsumu. Zemědělci na polích a v postraních debatách si připomínali sliby zástupců ONV ( předs. Kutík aj. ) KNV a masových organizací, které se tak v malé míře projevily a srovnávali vše se svojí těžkou situací. Do těchto místních poměrů zasáhla i reforma měny, se všemi svými důsledky. Šířily se názory pro družstevní spolupráci dělníků se zemědělci nepříznivé a prohlášení presidenta Ant. Zápotockého, že nikdo nebude do členství v JZD nucen, v tomto prostředí nalezlo živnou půdu pro výstupy z družstva. Za této situace naléhal MNV na provedené HTUP ihned po žních. Představenstvo družstva tedy svolalo 29. července členskou schůzi družstva, neboť HTUP předpokládala III. typ družstva, s nímž se ještě před jarními pracemi počítalo, ale usnešen nebyl. V této schůzi, již málo navštívené postavili se přítomní zemědělci ( mimo Jos. Klouzy čp. 41 ) proti HTUP a snaha zástupce KNV s. Trübeneckra vyzněla na prázdno, naopak zvyšovala nervozitu a jednalo se o hromadném výstupu z družstva. Také krátce po žních započal s výstupem člen Josef Slezák a po něm většina zemědělců ( mimo Josefa Klouzy a Rudolfa Andrýse ) a představenstvo se snažilo správně podchytiti výmlat a sklizeň okopanin, aby likvidace družstva nebyla pasivní.
  Na žádost SČM o uvolnění 1 místnosti v čp. 36 k dočasnému používání jako klubovny byla představenstvem družstva místnost vyklizena a uvolněna s podmínkou, že mládež propleje mrkev v třešňovce Nepasických, aby se mohla vyjednotit. Mládež místnost obsadila a používá ji, ale její závazek ( jako většina jiných ) splněn nebyl a tak mrkev pro naléhavé žňové práce zůstala neošetřena.
  Rovněž MNV počítal již s touto situací a ještě před rozchodem družstva obsadil místnosti JZD používané pro svoji úřadovnu, byt v podkroví obsadil a vlastně převzal celý objekt mimo stodoly, kde JZD skladovalo svoje zásoby, až do jejich rozdělení členům.
  Společné hospodaření, dík dobré úrodě čekanky a cukrovky likvidovalo představenstvo s úspěchem, takže po úhradě nákladů, bylo možno vyplatiti i menší náhradu za společnou práci členů. Tento stav dosud trvá a konečné zúčtování společného hospodaření se považuje za tichou likvidaci družstva.

„Svaz pro spolupráci s armádou“ ( dříve Uran ) činnost.
   Od 1.1.1953 zrušen byl spolek pěstitelů poštovních holubů „Uran“ se sídlem v Holohlavech a přetvořen byl v okresní klub „Svaz pro spolupráci s armádou“ a sídlo bylo přeloženo do Jaroměře. V místě zůstala jeho pobočka, s působností původního spolku. Činnost se podstatně nezměnila: Nácvik holubů pro závody:23.3. Třebechovice, 30.3. Tyníště, 6.4. Choceň, 13.4. Svitavy, 20.4. Adamov.
spolkový závod: 27.4. Hodonín ( Morava ), 11.5. Trnava ( Slovensko )
závod krajského klubu: 18.5. Nové Zámky ( Slovensko ), 1.6. Štúrovo ( Slovensko)
závod celostátní: 17.6. Békesszába
Umístění:
  Hodonín 1. Šulc Ludvík, Velká Skalice ( rychlost 1 405 m za 1 min ), 2. Fabián Václav, Velká skalice, 3. Andrýs Václav, Holohlavy.
  Trnava: 1. Fabián, 2. Andrýs Václav, 3. Zvolský Václav, Vlkov
  Nové Zámky: 1. Zvolský, 2. Andrýs Václav
  Štúrovo: 1. Zvolský, 2. Šulc Ludvík
  Békesszába: umístěn pouze Andrýs Václav, Holohlavy.
  Mimo toho vypustili naši členové 150 holubů na slavnosti 1. května a v „armádním dnu“ v Jaroměři.

Následuj 4 stránky:
   Plán na rok 1953. Skupinové rozdělení zemědělců a plánované výnosy hlavních plodin
  Přehled osevního plánu ( v ha ).
  Dodávkové úkoly ve výrobě živočišné. ( tabulka není vyplněna )
  Dodávkové úkoly ve výrobě rostlinné. ( tabulka není vyplněna )

Osvětová beseda, volba předsedy.
   Za odstěhovavší se předsedkyni pí. Samkovou byl za předsedu Osvětové Besedy nově zvolen soudruh Ladislav Žižka, čp. 38.

Zhodnocení pětiletého plánu obce.
   Obec Holohlavy si určila pětiletý plán velmi obsáhlý a neúměrný finančním i pracovním předpokladům obce. Dlažby ulic za 3 250 000,- a stavba kulturního domu za 15 000 000,- Kčs jakož i jiné, méně nákladné projekty zůstaly smělým snem tehdejšího MNV.
  Z programu let 1949 – 1951 proveden byl vlastně pouze rozhlas po obci.
  Dodatečně z r. 1949 bylo r. 1952 – 1953 ( novým předsedou Kopeckým V. ) provedeno rozšíření u Vágnerových a zřízení tarasu u děkanství.
  Dodatečně r. 1950 provedena byla kanalizace u silnice k Habřině rovněž r 1952.
  Z programu r. 1952 byla provedena kanalizace ulice u Voňkových v r. 1952 a 1953, bez úpravy ulice.
  Z programu r. 1953 byla provedena pouze kanalizace ulice u Kulhánkových.

Zhodnocení pětiletého plánu ČSSS.
   Státní statky dostavěly kravín ( ad 1 ). Sklad na pohonné látky ve dvoře neproveden ( ad 2 ). Ostatní body ad 3 –8 /1949 provedeny nebyly a přešly s cihelnou r. 1950 na komunální podniky v Jaroměř.
  Z programu r. 1950 byla provedena rekonstrukce vepřince r. 1951 a rekonstrukce mléčnice r. 1956, garáže postaveny nebyly.
  Rovněž programy v r. 1952 a r. 1953 provedeny nebyly. I tento program byl neúměrný skutečnostem.

Vesnická jednota Holohlavy.
   V naší obci byla zřízena „Vesnická jednota Holohlavy“ pro obce Černožice, Rasošky, Hubiles, Čibuz, Semonce, Vlkov a Holohlavy. Kancelář byla zařízena v čp. 11 a vedoucím byl jmenován Stanislav Zapadlík. Činnost začala od září 1953.


Rok 1954

Nový rok – 1.1.
   Nový rok 1954 nepřinesl žádoucí plné uklidnění naší veřejnosti. projevovali se ještě důsledky měnné reformy, ač výběr vkladů byl již téměř normální a též se znovu ukládalo. Komu to poměry finančně dovolovaly, nakupoval ještě do zásoby. Vyskytli se i jedinci, kteří očekávali další finanční zásahy. V naší obci působily ještě na veřejné mínění i výpovědi ze členství JZD. Ale známé prohlášení presidenta s. Antonína Zápotockého způsobila že i tato ožehavá otázka byla posuzována mnohem klidněji a naděje, že státní statek převezme nejtíživější přebytky půdy rovněž slibovala ulehčení v obdělávání pozemků a tím i možnost lepších výnosů. I zásobování se zlepšilo, zboží byl dostatek a volný nákup umožňoval stejnoměrnější obstarávání potřeb, jmenovitě u zemědělců, takže ani otázka domácích porážek nebyla tak ožehavá. Také slušná úroda v roce minulém zapříčinila, že dodávkových restů bylo poměrně málo. Vůbec jsme se zvýšenými nadějemi přešli do nového ročního období, neboť i příměří v Korei slibovalo i uklidnění otázek zahraničních.¨

Úmrtí Křečková Františka – 1.1.
   1. ledna, v pátek, zemřela Křečková Františka, důchodkyně z čp. 100 ve stáří 81 roků. Narodila se v Černilově a od provdání žila v obci. Dlouhá léta pracovala u Josefa Voženílka v čp. 36. Proti stáří není léku.

MNV – 21.1.
   21. ledna ( ve čtvrtek ) ve schůzi mNV složili slib noví členové Tvrdý Josef čp. 29, Andrýs Václav čp. 28 a Černý Jaroslav 39 a Levinský Rudolf 34. Dále byli zvoleni jako referenti: zemědělský Andrýs Rudolf čp. 20, bytový Knejp Jaroslav čp. 136, osvětový Šejvl Antonín, finanční Černý Miroslav. Zástupce OV KSČ Lad. Ferkl přednesl výstižný výklad k zákonům o Národních výborech.

KSČ IIIV. ples – 6.2.
   6.února, v sobotu, pořádala Místní org. KSČ svůj obvyklý, tradiční ples, v pořadí IIIV. ( ? ) v sále Jednoty. Vstupné 6 Kčs včetně dávky, hudba ČSSS. Ples se jako obvykle vydařil a jako předchozí se vyznačoval slušnou plesovou zábavou.

Odprodej čp. 84 – 7.2.
   7. února, v neděli, ve schůzi MNV schválen byl odprodej domovního stavení bývalého děkanského statku Josefu Štréglovi za 3 500,- Kčs a stodoly Ladislavu Kopeckému za 2 500,- Kčs jako bouračky. S bouráním bylo krátce na to započato a parcelací děkanské zahrady na stavební místa se změní celý pohled na ves z jihovýchodní strany.

MNV veřejná schůze – 11.2.
   11. února, ve čtvrtek, pořádal MNV v sále Jednoty veřejnou schůzi za účasti 62 občanů. Předseda Kopecký Václav podal zprávu o činnosti za rok 1953 a o plánu na rok 1954. Přítomný zástupce ONV soudr. Hofmann referoval o volebních zákonech a odpovídal na dotazy. Účinkovali tamburaši.

Požárníci, maškarní rej – 27.2.
   27. února, v sobotu, pořádal Požární sbor svůj tradiční maškarní rej. Vstupné obvyklé, hudba soudr. J. Kubáska, osob. řízením. Pozvánky z úsporných důvodů na cyklostylu ( bližší tiskárny byly zrušeny ), ale rej se jak náleží vydařil a byl velmi dovádivý. Velitel Černý Jaroslav čp. 6 trpěl při něm výčitkami, že zaspal oheň v čp. 36, což mu radost z úspěchu kalilo, ale ani on se nermoutil, když se radovali všichni.

RŽ, „Mezinárodní den žen“ – 7.3.
   7. března, v neděli, uspořádala Rada žen k „Mezinárodnímu dni žen“ besídku. Referát přednesla s. řed. Vinc. Šejvlová. Následovalo kulturní pásmo našich školních dětí ( písně a básně ) které doplnily filmy „Život v květech“ a „Sedmibarevný kvítek“.

Volební informace – 10.3.
   10. března, ve středu, ve schůzi MNV informovala o volebním zákoně a blížících se volbách soudr. Lanková z ONV v Jaroměři. V Holohlavech bude 9 volebních obvodů, pro které se ustaví místní volební komise a sice: předseda, zástupce, tajemník a 4 členové, které navrhuje AVNF.

KSČ, vzpomínka na přes. Gottwalda – 14.3.
   14. března, v neděli, uspořádala míst. organizace KSČ vzpomínkovou schůzi k 1 výročí úmrtí s. pres. Klem. Gottwalda ve vyzdobeném sále Jednoty. Po proslovu řed. Ant. Šejvla následovala kulturní vložka žáků místní školy a film „Poslední cesta Klementa Gottwalda“, který uvedl posluchače do smutných dnů minulého roku.

Úmrtí Čeněk Brebis – 26.3.
   26. března 1954, v pátek, zemřel náhle Čeněk Brebis, tajemník diecesní rady CČS ve věku 61 let. Byl význačným spoluzakladatelem náboženské obce CČS a jejím prvním farářem. Za jeho služby byl postaven vlastní sbor pro farnost Holohlavy – Smiřice a náboženská obec byla ve všech směrech zabezpečena. Jeho pohřbu ve středu 31. března 1954 ve sboru kněze Ambrože v Hradci Králové se zúčastnili i četní bratři a sestry ze zdejší náboženské obce, za kterou se s váženým a milovaným zesnulým rozloučil bratr Prokop Vojtěch st. Odpoledne ve 13,30 byly jeho tělesné pozůstatky zpopelněny v krematoriu v Pardubicích. ( Omylem zapsáno v roce 1953. )

ČSSS, převzetí pozemků od Nepasických.
   Vzhledem k tomu, že ONV souhlasil s částečným převzetím pozemků od čp. 36 převzal před jarním setím velkostatek velkou parcelu mezi státní silnicí a pozemkem od čp. 47 ( Šácha ), který již obhospodařoval. Ve třešňovce za kovárnou se nalézají třešně ( byly mrazem částečně poškozené ) nechal traktory vytrhati a celou parcelu osel. Někteří občané, kteří vytrhané stromy litovali si je odnesli a doma zasadili, ovšem s tím výsledkem, že skončily jako ty druhé, v ohni. Velký hon nemohl býti převzat, poněvadž JZD, plánující honové hospodářství oselo pozemky na hořičkách ( převážně od čp. 36 ) pícninami, takže zemědělci po rozchodu družstva, byli vůbec bez krmivové základny, takže se muselo předání sceleného honu odložiti na podzim.

Příprava voleb - 15.4.
   15. dubna, ve čtvrtek, se rada MNV již plně zabývala přípravami volebními.

Akční plán na 3 roky, schválení – 29.4.
   29. dubna, ve čtvrtek, byl ve schůzi MNV schválen akční plán obce na 3 roky, a sice:
pro r. 1954.
1. zřízení 20 m opěrné zdi při vjezdu do ČSSS
2. zřízení 240 m odpadních kanálů
3. veřejné osvětlení v obci ( ku brodku )
pro r. 1955
1. zřízení 600 m kanalizace v obci
2. úprava chodníků položením obrubníků v délce ca 300 m
pro r. 1956
Vydláždění ulice v délce 500 m včetně chodníků s položením obrub.
Akční plán byl schválen všemi hlasy a mimo to navrhuje s. Knejp Jaroslav nátěr železného plotu u školy, s čímž rovněž byl projeven souhlas.

Svátek práce – 1.5.
   1. května, v sobotu, byl „Svátek práce“ oslaven celookresní slavností v Jaroměři. Jako léta předcházející zúčastnili se i naši občané a i naše školní mládež zajela na tradiční průvod pracujících se symboly mírů a vypuštěním holubů.

Pionýrský slet, účast – 9.5.
   9. května, v neděli, zúčastnili se naši žáci celodenního zájezdu na pionýrský slet v Jaroměři. Po celý den sledovali pestrý pořad, ve kterém se vystřídaly ukázky tělesné výchovy pionýrů, armády a ukázky technické vyspělosti pionýrů na výstavě mladých techniků.

Úmrtí Jošt Jan – 11.5.
   11. května, v úterý, zemřel v čp. 105 Jošt Jan, důchodce, dřívě dlouholetý očí ve smiřickém mlýně, v požehnaném věku 87 let. V obci se narodil a žil. Byl oblíben a starosti o rodinu mu tato dle možnosti splácela.

Václav Křeček, stavební místo – 11.5.
   11. května přidělil MNV ve své schůzi stavební místo Václavu Křečkovi, obuvníku ze Smiřic, který zrozením i životem patří do obce, a sice na obecním pozemku za brodkem.

Kontrola volič. seznamů – 15.5.
   15. května, v sobotu, byla ve schůzi rady MNV provedena podrobná kontrola voličských seznamů a bylo konstatováno, že v nich je právoplatně zapsáno 473 voličů a to 214 mužů a 259 žen. Volební místnost v kanceláři MNV byla pro volbu připravena a vhodně vyzdobena.
  Volbu bude říditi volební komise: Předseda Pácalt Josef ml. čp. 18 a členové Bezvoda František, Tuček Jan, Tučková ( ? Trčková ) Hana, Hyháková ( Pultrová ) Jarmila a Šimek Bohuslav.

Volby do MNV – 16.5.
   16. května, v neděli, byly provedeny řádné volby do MNV tím způsobem, že do volební urny byly vkládány volební lístky, bez ohledu na 9 volebních okrsků ( v každém okrsku o nestejném počtu voličů byl volen 1 kandidát ) a současně i volební lístky pro volbu do okresu a do kraje.
  Po provedeném skrutiniu při volbě do MNV bylo odevzdáno 468 platných hlasů z nichž obdrželi v:
1. obvodu Vít Jaroslav 60 hlasů
2. obvodu Kopecký Václav 49 hlasů
3. obvodu Andrýs Václav 47 hlasů
4. obvodu Andrýs Rudolf 48 hlasů
5. obvodu Levinský Rudolf 39 hlasů
6. obvodu Brož Gustav 42 hlasů
7. obvodu Černý Jaroslav 39 hlasů
8. obvodu Knejp Jaroslav 28 hlasů
9. obvodu Peřinová Anna 38 hlasů
Celkem 390 hlasů.
Vzhledem k různé velikosti obvodu nelze určiti percentuelní poměr hlasů u jednotlivých kandidátů.

Volby do okresu – 16.5.
   Po provedeném skrutiniu, které provedla táž volební komise bylo odevzdáno 466 hlasů ( 4 nebyly vhozeny ) z nichž bylo 107 škrtnutých, takže kandidát v 15. volebním obvodě do okresu: Juričková Věra, z Holohlav čp. 115 byla zvolena 355 hlasy.

Volby do kraje – 16.5.
   Dle provedeného skrutinia téže volební komise bylo odevzdáno 466 hlasů ( 3 nebyly vhozeny ), z nichž bylo 75 škrtnutých, takže kandidát v 35 volebním obvodu do kraje: Šteffenová Růžena ze dvora Zderaz byla zvolena 388 hlasy.

MNV ustavení – 21.5.
   21. května, v pátek, sešel se MNV, který se skládá z 5 členů KSČ ( z toho 1 žena za RŽ ) a 4 bezpartijních, aby se řádně ustavil. Po složení slibu byli do mandátové komise zvoleni Knejp Jaroslav, Černý Jaroslav a Andrýs Václav.
  Volby: za předsedu Kopecký Václav ( 6 hlasů, Brož 2 hlasy )
tajemníkem Vít Jaroslav, všemi hlasy
členem rady Andrýs Rudolf, všemi hlasy

Ustavení komisí – 21.5.
   Zvoleny a ustaveny byly následující komise:
Zemědělská: předseda Andrýs Václav čp. 28, Levinský Rudolf, Klouza Josef, Knejp Václav, Tuček Jan čp. 52, Prokop Vojtěch ml., Řehák Václav.
finančně rozpočtová: předseda Brož Gustav, Tvrdý Josef st., Černý Jaroslav čp. 39, Pácalt Jaroslav a Černý Míroslav.
kulturně osvětová: předseda Žižka Ladislav, Andrýs Rudolf, Řehák Josef, Semeráková Květa, Šejvl Antonín a Černý František čp. 108.
pro výstavbu: předseda Knejp Jaroslav, Luňáček Josef, Šejvl Antonín, Jaroš Václav, Maršík J. a Bezvoda František.
rozhlasová rada: předseda Kopecký Václav, Vít Jaroslav a Andrýs Václav.

Mezinárodní den dětí – 30.5.
   30. května, v neděli, oslaven byl v naší obci „Mezinárodní den dětí“ pod heslem „Budováním socialismu a bojem za mír zajišťujeme šťastný život našich dětí“ besídkou kterou uspořádali společně v VŽ, SRPŠ a škola v sále Jednoty. Po proslovu předsedy MNV s. Václava Kopeckého připravila mládež naší školy kulturní pásmo zpěvů, recitací a dramatizací, jejichž provedení četní posluchači odměnili pochvalou. Za to byla mládež odměněna promítáním tří pohádkových filmů a bohatým pohoštěním, které přichystaly ženy ze sebraných, neb přikoupených a upravených poživatin.

MNV schůze – 17.6.
   17. června, ve čtvrtek, byl ve schůzi MNV za přítomnosti předsedy ONV soudruha Rohna likvidován rozpor při volbě předsedy MNV a k návrhu Jaroslava Knejpa bylo oklizení děkanské zahrady přiděleno Jos. Slezákovi a A. Vítkové čp. 90.

MNV schůze – 21.6.
   21. června, v pondělí, v nové schůzi MNV byla tráva v děkanské zahradě přidělena znovu Josefu Vognarovi čp. 51, poněvadž ani Slezák, ani Vítková neměli zájem.
  V trase bagrovaného odpadu meliorace stojí topoly a olše, které je nutno odkliditi ( odpad O3, u zahrady ČSSS ) Za 2 neb 3 topoly ( dle síly ) byla určena cena 40 Kčs, neb 15 hodin brigádnické práce a za 1 díl olší 10 Kčs.
  Za přidělená stavební místa na děkanské zahradě se stanoví cena 0,40 Kčs za 1 m2.

Trestní komise, ustavení – 8.7.
   8. července, ve čtvrtek, byla MNV zvolena trestní komise takto:
předseda Holeček Josef čp. 6
zástupce Šejvl Antonín,
členové Černá Františka čp. 106 a Knejp Václav čp. 40
náhradníci Černý Jar. čp. 39, Andrýsová Marie čp. 28 a Hlava Bohuš

Přebytečná půda – jednání.
   Aby byl konečně vyřešen tíživý problém reservní půdy bylo usneseno, aby Andrýs Václav, Levinský Rudolf a tajemník Vít Jaroslav za MNV navázali jednání s ČSSS o převzetí.

Protipožární hlídky.
   Po celou dobu žní budou, dle nařízení, hlídati v obci 3 členné požární hlídky, vždy 2 občané a 1 člen požárního sboru. Hlídky na obecní váze bude organizovati požární sbor. Hlídalo se ještě dlouho po žních.

Zábavní podniky – poplatek.
   Za používání veřejného prostranství zábavními podniky určil MNV poplatek 2 Kčs denně a jako záruka bude složena záloha 30 Kčs.

Přidělení bytů.
   Podkrovní byt v čp. 36, který po požáru byl opět znovu zřízen, přidělen byl Josefu Pácaltovi ml. z čp. 18 a byt po něm v čp. 18 přidělen byl Josefu Zvěřinovi.

Nátěr plotu u školy.
   Počátkem července byl znovu natřen železný plot u školy, šedou barvou.

Úmrtí Janečková Karolina – 9.7.
   9. července, v pátek, zemřela v naší obci na rakovinu Janečková Karolina, manželka majitele zábavního podniku, který se u nás přechodně nalézal. Narodila se 30.11.1904 v Bělé u Prahy a byla pochována na náš hřbitov.

Zcelení rezervní půdy – 27.7.
   27. července, v úterý, projednávána byla v radě MNV otázka scelení rezervní půdy, poněvadž ČSSS podmiňovaly převzetí honu na Hořičkách zaokrouhlením parcely Hofmana J. čp. 33, Sehnoutky Jos. čp.21, Levinského Rud. čp. 34 a Vítkové Anny čp. 90. Zmíněným zemědělcům se dostane náhrady z parcely od čp. 36 na „Vrchcábnici“ tak, aby nebyli poškozeni.

Úmrtí Novák Jan – 5.8.
   5. srpna, ve čtvrtek, zemřel Novák Jan, důchodce z čp. 67, narozený 17.4.18 .. v Mělicích u Přelouče. pro svoji bodrou povahu a ochotu byl váženým a ctěným občanem, jak bylo zřejmo z účasti na pohřbu. Po těžkém úrazu se sice pozdravil, ale netěšil se již tak pevnému zdraví jako dříve a stáří k ostatnímu jen přispělo.

Úmrtí Hlavová Josefa – 16.8.
   16. srpna, v pondělí, zemřela v čp. 116 Hlavová Josefa, narozená 7.5. 1885 v Rasoškách sešlostí věkem. Rodinný domek a dobře vedená rodina jsou nejlepším svědectvím jejích dobrých vlastností.

Nový školní rok, zahájení – 1.9.
   1. září, ve středu, byl v naší škole zahájen nový školní rok školní slavností, které se zúčastnili rodiče dětí a předsedové MNV a KSČ. Zahájena byla řed. školy s Vinz.Šejvlovou uvítáním a slavnostním projevem. Po seznámení s nově nastupujícími žáky byly předneseny případné básně. Zástupce MNV s. Kopecký Václav a KSČ s. Maršík Jan přednesly projevy na námět „Škola dříve a dnes“. Po projevech bylo ukončeno Písní práce.

Poselství na Spartakiádu – 4.9.
   4. září, v sobotu, zúčastnili se žáci naší školy ohňového poselství ku zahájení nácviku na 1. celostátní Spartakiádu.

MNV schůze – 9.9.
   9 září, ve čtvrtek, ve schůzi MNV bylo konstatováno, že byl výkup splněn již na 75 procent.
  Ovoce v obecním sadě a a aleji za Brodkem bylo rozděleno na díly a prodáno jednotlivcům.
  S rezervní půdou jsou stále starosti a nová se dává k dispozici MNV ( Rohlena Lad., Janatová M., Valášek Fr. ) I když bude scelený hon na Hořičkách ČSSS převzat, zbývá ještě dosti půdy o jejíž obdělání se musí MMV postarati.

Den armády – 1.10.
   1. října, v pátek, navštívili naši školu dva příslušníci naší armády, v rámci dne armády. V družném rozhovoru se žáky setrvali ve škole až do poledne.

Sdružení rodičů a přátel školy, ustavující schůze – 1.10.
   1. října odbývala se ustavující schůze SRPŠ. Předsedou byla zvolena nově soudr. Jiřina Hamplová a místopředsedou Josef Hroch.

Nucený pacht – 1.10.
   1. října bylo ve schůzi MNV usneseno vydati výměry na nový nucený pacht a staré pachty se až na další prodlužují.

Ošetření chrupu – 6.10.
   6. října, ve středu, byla provedena důkladná prohlídka chrupů žáků naší školy a vadné chrupy byly odborně ošetřeny v ambulatoriu ve Smiřicích.
Chlupatý Václav
Úmrtí Chlupatý Václav – 17.10.
   17. října, v neděli zemřel nejstarší muž v obci, důchodce Chlupatý Václav, sešlostí věkem. Narodil se 16. listopadu 1863 v Holohlavech ze starousedlé rodiny z čp. 22 ( před tím dlouhý čas v čp. 18 ) Od svého dětství žil v obci co zemědělský dělník a ač nebyl nejsilnější konstrukce, byl vyhlášeným sekáčem – přeborníkem. Po smrti Pácalta Václava byl 7. března 1899 jednomyslně zvolen na jeho místo obecním strážníkem a konal velmi svědomitě své povinnosti ( i ponocného ) za starostování Prokopa Františka, Matějčka Františka, Andrýse Rudolfa čp. 20, Andrejska Františka čp. 55, Šrámka Františka, Chlupatého Františka, Klouzy Josefa a Krejčího Antonína až do 30. června 1939, kdy po více než 40leté službě obci, odešel na zasloužený odpočinek. Býval dobrým informátorem kronikáře. Není divu, že účast s jeho odchodem byla všeobecná a všichni, kteří ho poznali, rádi vzpomenou jeho dobrých vlastností. Byl zpopelněn v pardubickém krematoriu. Rok před smrtí, příležitostně zvěčnil milého stařešinu stavitel Hájek ze Smiřic, na jeho vycházce ( viz obrázek ).

Další nucené pachty – 20.10.
   20. října bylo ve schůzi MNV usneseno, aby na zbývající rezervní půdu byly vydány další výměry do nuceného pachtu a ONV se sdělí že není potřebí brigád na dokončení sklizně okopanin.

Volební přípravy – 28.10.
   28. října, ve schůzi MNV byly vykonány přípravy pro volby do Národního Shromáždění a byl vysloven souhlas s opětnou kandidaturou poslance soudr. Josefa Borůvky z Dolan.
  Zvolena byla obvodová volební komise: předseda s. Vít Jaroslav, členové Jaroš Václav, Pácalt Jaroslav, Lindrová Marie, Špryňar Václav, Hyháková Jarmila a Levinský Rudolf.
  Připraví se agitační dvojice.

Převzetí rezervní půdy na Hořičkách – 4.11.
   4. listopadu, ve schůzi rady MNV bylo sděleno, že ČSSS převzaly zaokrouhlený hon na Hořičkách o výměře 21,13 ha. Osivo a sadbu na příslušnou výměru dodají ČSSS zemědělci dle rozvrhu.

Oslava Velké říjnové revoluce – 6.11.
   6. listopadu, v sobotu, na oslavu Velké říjnové revoluce měli žáci naší školy rozhlasovou relaci do místního rozhlasu, s proslovem tajemníka Víta Jaroslava, s doplňkem vhodných básní a písní. Na to se žáci zúčastnili okresní hvězdicové štafety, ze které byl odeslán pozdravný dopis do SSSR.

Škola, exkurze – 9.11.
   9. listopadu, v úterý, vykonali naši žáci exkurzi do místní cihelny, aby zhlédli tamní výrobu a namáhavou práci.

Odevzdání sběru – 10.11.
   10. listopadu, ve středu, odeslala naše škola sebrané a usušené léčivé byliny ve váze 23 kg do Jičína.

MNV volba komisí – 24.11.
   24. listopadu, ve středu, byly zvoleny ve schůzi MNV komise:
komise pro vzhled obce ku 10. výročí osvobození:
předseda: Knejp Jaroslav, Maršík Jan, Kopecký Václav, Luňáček Josef a Šejvl Antonín.
komise inventarizační:
předseda Brož Gustav, Vít Jaroslav a Černý Míroslav

Volby do Národního shromáždění – 28.11.
   28. listopadu, v neděli, konaly se volby do Národního shromáždění, které řídila volební komise již dříve jmenovaná. Do voličských seznamů bylo zapsáno celkem 460 voličů, z toho 205 mužů a 255 žen. Mimo to mohlo se voliti i na čestné prohlášení. Volby se zúčastnilo 99 procent zapsaných voličů a pro kandidáta NF soudr. Josefa Borůvku, rolníka z Dolan bylo odevzdáno 460 hlasů ( 2 proti ). Poslanec J. Borůvka, horlivý propagátor Jednotných zemědělských družstev je u nás dobře znám z dob výstavby „Gigant“ ve Smiřicích, jehož byl plánovatelem a spolutvůrcem.

Úmrtí Křečková Anna – 5.12.
   5. prosince, v neděli, zemřela v čp. 13 Křečková Anna, důchodce, sešlostí věkem. Narodila se 21. března 1871 a dlouhý čas pracovala v cukrovaru v Černožicích, později žila u své dcery, provdané Prokopové. Jejího odchodu želelo četné příbuzenstvo, i všichni, kteří ji blíže znali.

Volba komise – 9.12.
   9. prosince, ve čtvrtek, byla ve schůzi MNV zvolena komise pro soupis osob v zemědělství činných: předseda Andrýs Václav, Klouza Josef a Černý Jaroslav čp. 39.

Vrácení půdy ku zalesnění – 9.12.
   ONV neschválil předání 6,76 ha půdy určené ku zalesnění ( pod Chlomkem ) a Správa státních lesů vrátila ji MNV ku obdělávání. Vzhledem ku pokročilému času nechala nezoraný pozemek obec zorati a bude rozdělen mezi zemědělce.

Gramofon pro školu.
   21. prosince, v úterý, bylo ve schůzi SRPŠ usneseno zakoupiti elektrický gramofon s příslušenstvím pro školu a účastníci při té příležitosti slíbili spolupráci při loutkovém divadle.

„Děda Mráz“ – 22.12.
   22. prosince, ve středu, před vánočními svátky uspořádali žáci naší školy školní besídku na přivítání „Děda Mráze“, který k nám zavítal z dalekých končin, aby potěšil naši drobotinu. Děti mu přichystali na přivítání pěkné, příležitostné pásmo z básní a koled. Bylo radost pohledět, jak se vzájemně předstihovali a improvizovaný „Děda Mráz“ na ně klidně hleděl a jako by vlídně pokyvoval hlavou. Též žáci byli spokojeni a těšili se na vánoční prázdniny a na dárky. Děda Mráz byl chudý.

Školka – jesle – 23.12.
   23. prosince, ve čtvrtek, na přípis KNV usnesl se MNV zříditi v místní škole školku neb jesle pro menší děti.

Loutkové – 26.12.
   26. prosince, v neděli, sehráli naši loutkáři loutkovou hru „Kašpárek doktorem“, která po delší přestávce byla četnými malými i dospělými návštěvníky vděčně přijata.

Úmrtí Srkalová Marie – 31.12.
   31. prosince, v pátek, zemřela v čp. 36 Marie Srkalová, narozená 8.8.1894. Všeobecně známá za dlouholeté posluhy v hostinci, byla v sále Jednoty, smutečně vyzdobeném vystavena a za velké účasti na místní hřbitov pohřbena.

Oheň v čp. 110.
   29. prosince, ve středu, vypukl z neznáme příčiny velký oheň v čp. 110 ČSSS, dříve statek hospodářské školy. As půl hodiny před půlnocí vyburcováni byli naši občané hasičskou burcovkou a vzniklý poplach hned v zápětí usměrňoval předseda MNV Václav Kopecký místním rozhlasem, oznamuje všem, že hoří na statku bývalé hospodářské školy čp. 110. Naše požární ochrana odbývala tento večer v místnosti Jednoty svoji schůzi, takže někteří členové byli ihned pohotově a přes malou nesnáz se Zilvarovým potahem ( byla k dispozici pouze 1 poduška na 1 koně ) dostavili se první k požáru, který mezitím vystupoval do výše. Hořela velká stodola, kde dle údajů bylo umístěno vojtěškové seno ze 32 ha a byla obava, aby se oheň nerozšířil i na vedlejší budovy statku, neboť vody je v těch místech naprostý nedostatek, takže voda byla několika požárními sbory tlačena až z labského náhonu ve Smiřicích. K ohni sjelo se mnoho požárních sborů a přijížděli ještě, když byl již oheň lokalizován a diváci se vraceli domů. Dík společnému úsilí a bezvětrnému počasí omezen byl oheň na stodolu, ač hašení zásoby sena trvalo ještě celý den. Dle informací o požáru oheň zpozoroval tamtéž bydlící ředitel státního statku Primek a když nestačily k uhašení hasící přístroje, byl učiněn poplach. požár prakticky ukázal na některé nedostatky požární ochrany v tamní oblasti, takže se doporučuje revize plánu, pokud se týče přívodu vody i organizace ochrany samé. Proč by se nedal vybudovati bazénový systém, který se při loňském požáru v čp. 36 tak dobře osvědčil a lépe by vyhovoval, když naše požární sbory nedisponují dostatečným množstvím kvalitních hadů.
  Při soudním šetření o vzniku požáru, ač vina prokázána nebyla, byli 2 zaměstnanci pro nedovolené kouření, ku kterému se přiznali.

Následující 4 tabulky neuvádím:
   Plán na r. 1954.
Skupinové rozdělení zemědělců dle výměry.
Přehled osevního plánu ( v ha ).
Dodávkové úkoly ve výrobě rostlinné a živočišné ( tyto dvě tabulky nejsou vyplněny )

O.B. Lejšovka pohostinsky Gazdina roba.
   123. prosince, v neděli, uvedla v naší vsi Osvětová beseda v Lejšovce na ochotnickém jevišti v sále Jednoty známou hru Gabriely Průšové – „Gazdina roba“, drama o 3 dějstvích, večer ve 20 hodin, při jednotném vstupném 6 Kčs. Po dlouhém odmlčení našich ochotníků byla hodnotná hra našim obecenstvem vděčně přijata a třeba představení nevybočovalo z průměru ochotnických představení ( snad právě proto ), bylo příčinou nové činnosti místních divadelníků, jak je uvedeno v následujícím roce. ( K účasti zvaly velké, kreslené pozvánky ve 3 barvách. )

Počasí 1954.
   Zima byla normální a selo se poměrně brzy ( kolem sv. Josefa ). I obdělávání okopanin se skončilo včas. V senách, až do žní bylo dosti srážek, ale ve žních se klidilo dobře. Při dostatečné vláze se dobře zasely ozimy a i sklizeň okopanin, při všech pracovních obtížích pokračovalo se zdarem. Teprve ku konci se dodělávaly okopaniny již za deštivého počasí vzájemnou pomocí zemědělců. V prosinci si počasí trochu zabouřilo, ale prudká vichřice nenadělala pozoruhodných škod. ( nejvíce na střechách, což je nemilé, protože je nedostatek materiálu i pokrývačů ).

Sklizeň 1954.
   Sklizeň v tomto roce byla ulehčena pěkným počasím, takže ČSSS na celých lánech sklízel kombajny. Aby cenné plevy zůstaly pro pozdější využití zachovány, foukala je mlátička kombajnu do zvláštních, k tomu účelu zařízených a na kombajn zavěšených vozíků, které po naplnění byly z pole odváženy a do dvora ke kůlnám, zařízení toto se však neosvědčilo. Travnaté plevy se silně pařily. Po sklizni nastalé srážky ztěžovaly odklízení slámy, která znemožňovala orbu a stroje na odklizení měly časté poruchy. I když zemědělci sekali též vlastními potahy, STS stěží stačila žádostem o sečení samovazy, neboť stroje byly často opravovány. Na „Šafranici“, kde ČSSS sklízeli polehlou pšenici ( zbujněla po cukrovce, nestejně a silně hnojené fekáliemi z Gigantu ) prodělávaly kombajny a samovazy statku i STS maturitu. Při sklizni pomohla vydatně vojenská brigáda. Zrna ( i když horší kvality ), především ale slámy bylo mnoho.
  Sklizeň otav byla již obtížnější ( časté přeháňky ) ale okopaniny se opět sklidily v čas a většinou dobře, i když výnos nedosahoval výnosů z roku minulého.

Honitba.
   V roce 1954 vynesl odchyt koroptví 154 kusy. Při hlavním honu 19.12. bylo střeleno 207 zajíců, 11 kusů kachen a 49 kusů škodné. Střelců se zúčastnilo 33 a honců 36. Poslední leč v hostinci Jednoty.


Rok 1955

Nový rok – 1.1.
   Nový rok 1955 – co 10leté výročí našeho osvobození Rudou armádou je význačný četnými mírovými akcemi, které vyvrcholily jednáním ženevským. I novoroční projevy státníků nesly se vesměs tímto směrem a byly našim občanstvem vděčně kvitovány. Naproti tomu odsuzován byl stálý postup ve vyzbrojování západního Německa a letáková akce „Svobodné Evropy“. Letáky byly sbírány hlavně v okolí Šafranice. V celku však tento rok přinesl další uklidnění naší veřejnosti a lepší žití, takže stoupala chuť i ku práci kulturní a veřejnému podnikání.

Převzetí půdy ze soukromého sektoru ČSSS v r. 1955.
   Vzhledem k tomu, že pícninami podsetý hon na Hořičkách ( podselo JZD ) nemohl býti z důvodu porušeného osevního postupu předán v r. 1954 a správa ČSSS činila podmínkou převzetí jeho arondaci ( ? ) o sousedící pozemky soukromého sektoru, vyhověno bylo žádosti správy statku, takže tato převzala na r. 1955 do svého hospodářského plánu tyto pozemky v katastru obce ležící: ( dle informací statku )
číslo katastrální – dřívější držitel
374/1 – 0.56 ha – Sehnoutka Josef, Holohlavy čp. 21
374/2 - 0.69 ha – Hofmann Jan, čp. 33
375 - 0.75 ha – Levinský Rudolf, čp. 34
376 – 4.12 ha - Nepasický Kamil, Jan, čp. 36
377 - Nepasický Kamil, Jan, čp. 36
378 – 1.24 ha - Nepasický Kamil, Jan, čp. 36
379
380
382 – 1.54 ha – Macháček Josef
383
384 – 081 ha – Havrda Josef, Habřina
385
387 – 1.50 ha – Vítek Jan, Holohlavy čp. 90
389
390 – 0.80 ha - Havrda Josef, Habřina
391 / 1 – 4.24 ha – Nepasický Kamil, Jan, čp. 36
392 / 2 – Sehnoutka Josef, čp. 21
360 – 3.02 ha – Macháček Josef, Habřina
200 – 1.48 ha – Munzar V., Smiřice
Úhrnem 20.81 ha orné půdy.
Dosud hospodařícím zemědělcům( Sehnoutka Josef, Hofmann Jan, Levinský Rudolf, Vítek Jan ) dostalo se plné náhrady z půdy Nepasických na Vrhcábnici. Podobně Havrda dostal v náhradu pozemky od Tvrdého Jos. čp. 29 v tamním katastru ležící a tento rovněž na Vrhcábnici.

Rozloha ČSSS.
   S půdou, kterou ČSSS převzal, též ze soukromého sektoru, v katastru Černožice, Vlkov a Smiřice obhospodařuje celkem 414.55 ha zemědělské, z toho 367.93 ha orné půdy.

Plán na úpravu a zvelebení obce – 13.1.
   13. ledna usnesen byl plán na úpravu a zvelebení obce k 10 výročí osvobození, nově zvolenou komisí navržený:
  1. zříditi ze železných trubek zábradlí na prostranství před farou a odděliti park od silnice po kraji chodníku též zábradlím. Park se oseje travou a osází okrasnými keři a stromy dle rady odborníka. Rovněž svah se oseje travou.
  2. S přípravou zábradlí jest započíti pokud možno v únoru a v březnu.
  3. položiti obrubníky k chodníku na prostranství u fary a od státní silnice až po zadní ulici směrem k Habřině v délce ca 500 m.
  4. Navrhuje se zbourati starý dřevěný sroubek od čp. 48 a z důvodů bezpečnostních rozšířiti tím silnici ke hřbitovu.
  Rozpočtené finanční prostředky: 5 000 Kčs a příslušné hmoty.

Ples požárního sboru – 15.1.
   15. ledna odbýval se ples místního požárního sboru, který tentokráte nahražoval i IX. ples KSČ, od jehož pořádání bylo upuštěno. Stará tradice hasičských plesů a dobrá nálada občanstva přispěla ku hojné účasti, jakož i ku družné a veselé zábavě až do rána.

Vichřice a bouřka – 17.1.
   V pondělí, 17. ledna rozpoutala se nad obcí prudká vichřice spojená s bouřkou, zjev v této roční době neobvyklý. Chatrnější stromy byly rozlámány a krytiny střech, zvláště taškových, byly značně poškozeny.

O.B. Božena Němcová – 18.1.
   18. ledna, v úterý uspořádala „Osvětová beseda“ čtenářskou besedu na téma „Babička“ Boženy Němcové, v hostinci Jednoty. Poutavý přednes O.O.I E.Suchohradského plně zaujal přítomné a podnítil je i ku intimní rozpravě o naší velké ženě. Hodnotný obsah přednášky i debaty, především ale význam oblíbené spisovatelky zasloužil si aby účast byla representativní.

Loutkové v lednu.
   Místní škola spolu s mládeží uspořádala na vzorně vypraveném jevišti v sále školy v lednu 4 loutková představení a sice: 2.1. „Bezhlavý rytíř“, 9.1. „Princezna jitřenka ve vdává“, 23. 1 „pilulky čaroděje Dobroděje“ a 30.1. „O pyšné base“. Všecka představení se zdařila a četné návštěvy ( kolem 100 ) dětí i dospělých svědčily o oblibě těchto podniků pro nejmenší, při kterých radost drobotiny rozjasní i líce vrásčitá.

ČSSS Film – 4.2.
   4. února uspořádal ČSSS ve své jídelně filmové představení „Země milovaná“, „Život na kolchoze“ a „Volha“. Večer řídil a k filmům referoval s. vedoucí Gustav Brož.

O.B. přednáška – 4.2. a 11.2.
   4. února a 11. února uspořádala Osvětová Beseda ve své místnosti kurs, na kterém referoval o.i. St. Reindl 20 účastníkům z řad MNV a složek MAV NF o osvětové práci na venkově.

SČM ples – 5.2.
   5. února, v sobotu, SČM pořádaný „maškarní rej“ ( v sále Jednoty, vstupné obvyklé ) nezadal si nikterak s plesem hasičským, naopak bujné veselí nezastavil ani požární poplach a vyvrcholilo, když se ukázalo, že poplach byl planý a naši požárníci se po bludné cestě vrátili

Planý poplach – 6.2.
   Bujné veselí a půlnoční scéna maškarního plesu SČM byla poněkud rozrušena poplachem burcovkou a hlášením, ( o půl na 1 hod. ) že hoří dílny ČSSS ve Smiřicích a později stodola ve Zderazi, ačkoliv záři nebylo nikde viděti. Naši pohotoví požárníci, vození z místa na místo Josefem Klouzou čp. 41 marně pátrali po ohni v těch místech, kam přijel za nimi i požární sbor z Jaroměře. Později se vysvětlilo, že byl skutečně vážně ohrožen zámek ve Smiřicích, kde od špatně zajištěných kamínek chytalo. Tamní ponocný Václav Holeček ( zdejší rodák ) však oheň zpozoroval, učinil poplach a oheň byl po ruce jdoucími prostředky uhašen dříve, než zachvátil střechu. V tom případě by se byli i požárníci uplatnili.

Loutkové – 13.2.
   13.února, v neděli, loutkové představení „Začarovaný Kašpárek“, při vyprodaném sále ve škole plnilo svůj účel.

Ochotníci „Večer veselých aktovek“ – 20.2.
   20. února, v neděli, pořádali místní „Ochotníci“ na svém jevišti v sále Jednoty ve 20. hodin
„Večer veselých aktovek“,
za režie Josefa Sehnoutky čp. 21 za jednotné vstupné 5 Kčs. Hrálo se:
  Čechov – „Námluvy“:
  Štěpán Štěpánovič Čubakov – Jiří Matějček, Natalja Štěpánovna – Jana Sehnoutková, Ivan Vasiljevič Lomov – Václav Vébr
  „Zamilované psaníčko“:
  Hanuš - Jiří Matějček, Ive, jeho žena – Jaroslava Palašová, Solohrad, jeho přítel – Josef Tvrdý, Špunt, kanc. sluha – Václav Knejp ml., Andulka, služka – H.Trojanová
  Hradčanský – „Osvědčený prostředek:
  Paní Konvalinková – Lída Řeháková, Míla její dcera – Hedva Pultrová, Otokárek Bystrý – Václav Vébr, Slečna Kudlánkova – Mil. Pultrová, Čmelák – Josef Hojdík
  Meziaktí bylo vyplněno veselými i vážnými vložkami. Po delším odmlčení opět zase vlastní vystoupení místních ochotníků, povzbuzených loňským zájezdem ochotníků lejšovských. Účinkující, většinou poprvé na prknech, snažili se podati dobrý výkon. Uvedeni jsou jmenovitě. Vyprodáno.

PO slib pionýrů – 24.2.
   24. února, ve čtvrtek, odbývala se v místní škole slavnostní schůze PO, na které za účasti 35 hostů složilo 5 žáků slib, který přijal vedoucí PO Holanec a dekoroval slibující šátky. Pěkný proslov s. Šejvlové.

Rada žen, bál – 26.2.
   26. února, v sobotu, pořádala Rada žen a požárníci „Tradiční babský bál“ v sále Jednoty, pozvánky kreslené, vstupné obyčejné, hudba ČSSS s řízením s. Černého. Tradiční bál ) u nás se pořádají pouze „tradiční bály“ ) zahájil s. předseda MNV Václav Kopecký vzletným proslovem a živá až bujná zábava trvala až do bílého dne.

MDŽ oslava – 6.3.
   6. března, v neděli, uspořádal místní výbor žen na oslavu „Mezinárodního dne žen“ slavnostní schůzi v sále školy, kterou zahájila předsedkyně žen s. Anna Peřinová za účasti 115 osob. Proslov s. Vil. Šejvlová, která řídila též kulturní pásmo školních dětí. Pořad doplněn byl loutkovým divadlem.

MNV podpisová akce – 13.3.
   13. března, v neděli, organizoval MNV podpisovou akci proti atomové válce. Za tím účelem ustaveno bylo 9 dvojic. Podpisovalo se všeobecně. ( Jen šprýmař Valášek František, čp. 43 podpis odmítl, že by ho těšilo, kdyby na něj něco spadlo ).

MNV veřejná schůze – 18.3.
   18. března pořádal MNV veřejnou schůzi na které za účasti 40 osob referoval za ONV s. V. Malátko a za MNV s. předseda Václav Kopecký.

OB přednáška – 23.3.
   23. března uspořádána byla péčí Osvětové besedy přednáška „O výrobě krmiv“. Zajímavě přednášel s. Jiří Lejdar. Účast 28 osob.

OB – RŽ zábavný večer – 27.3.
   27. března, v neděli, uspořádala Osvětová beseda s Výborem žen zábavný, hudební večer v sále hostince Jednoty. Účast 110 osob. O zajímavý, pěkný pořad se postaral hudební sklad. s. Křičenský.

Brigáda úprava obce – 3.4.
   3. dubna, v neděli, svolal MNV brigádu na úpravu obce. Zúčastnilo se jí 22 občanů, kteří za vedení předs. V. Kopeckého poklidili obec.

Loutkové – 3.4.
   3. dubna, v neděli sehráno bylo loutkové představení „Maruška u ježibaby“ za četné návštěvy. Ještě na ulici si účastníci pochvalovali, jaké to bylo pěkné.

Ochotníci „Cop“ – 10.4. opakováno v Lejšovce 24.4.
   10. dubna, v neděli, sehráli opět místní ochotníci divadelní hru Vikové – Kunětické Cop. Účast 120 osob. Režie Josef Sehnoutka. Obecenstvo bylo spokojeno a ochotníci opakovali hru v Lejšovce, aby oplatili loňskou ochotu tamních ochotníků, kde byli přátelsky přijati.

Úmrtí Matějčková Anna – 16.4.
   16. dubna, v sobotu, zemřela v čp. 46 výměnkářka Matějčková Anna, narozená 6.6. 1868 v Rožnově ( Zolmanova ). Všeobecně známá z dob kdy vedla obchod a hospodářství, skonala v požehnaném věku v kruhu svých milých. Za hojné účasti byla pohřbena na místní hřbitov.

Úmrtí Carda Josef – 16.4.
   16. dubna, v sobotu, zemřel též v čp. 88 důchodce Carda Josef, narozený 18.4.1879 v Písku, dlouholetý betonářský dělník, který vlastní prací domohl se vlastního domku čp. 88 a pomohl dětem k lepší budoucnosti. Na poslední cestě doprovodili ho četní přátelé a známí.

MAV NF brigáda u školy – 17.4.
   17. dubna, v neděli, svolaná brigáda MAV NF za vedení předsedy Andrejska Františka čp. 55 ( 24 dospělých a 12 dětí ) poklidila a pročistila park a prostranství u školy, aby i naše škola byla připravena na příští slavnostní dny.

MNV veřejná schůze – 18.4.
   18. dubna, v pondělí odbývala se veřejná schůze MNV za účasti 27 osob, na které po referátech s. předs. Václava Kopeckého a s . Gustava Brože pojednáno bylo o místních poměrech a přípravách na oslavu 1. máje.

Agitační neděle k 1. květnu – 24.4.
   Neděle 24. dubna byla agitační nedělí k 1.5. Agitace byla provedena pod patronací MNV za řízení předsedy V. Kopeckého agitačními dvojicemi. Zúčastnilo se jí 18 ochotných členů KSČ.

Oslava 1. května.
   1. května, v neděli, pořádána byla obvyklá manifestační oslava v Jaroměři, které se zúčastnilo 60 osob se zástupci MAVNF a MNV v čele a i naše škola se plně vypravila. Za pěkného počasí se slavnost vydařila.

MNV Slavnostní veřejná schůze - 5.5.
   5. května, v pátek, svolal MNV slavnostní veřejnou schůzi k oslavě 10 výročí našeho osvobození Rudou armádou do vyzdobeného sálu Jednoty na které za velké účasti ( 100 ) referovali za MNV s. předs. V. Kopecký, za ONV s. Rak a zástupce KNV.Program doplnilo pěkné kulturní pásmo našich žáků za řízení s Vil. Šejvlové.

Požárníci májová zábava – 7.5.
   7. května, v sobotu, v náhradu za jiné podniky dříve pořádané, uspořádali místní požárníci veselou, májovou, taneční zábavu v sále Jednoty.

OB Výstava – 8.5.
   8. května, na oslavu 10letého výročí osvobození uspořádal s. Standa Bureš pod patronací Osvětové besedy výstavu upomínek na okupaci a osvobození v místnostech MNV, kterou navštívilo 150 osob. Lze míti za to, že při větší účasti naší veřejnosti a důkladnější přípravě nemusely některé pozoruhodné, pietní upomínky zanikati v přemíře různých obrázků a pohlednic, kterými aranžeí rozšířil a ozdobil výstavku na úkor vlastního poslání. Výstava sama ukázala na jeden z našich nedostatků. Nemáme archiv, ve kterém by se významnější upomínkové věci a doklady uspořádaly, řádně uložily a připravily na podobné podniky a jinou potřebu veřejnosti. Ochota a obětavost jednotlivce na tento úkol nestačí a mnoho cenných věcí bude dále mizeti dle toho, komu se dostanou do rukou.

Školní výlet – 13.5.
   13. května uspořádala naše škola vlastivědný výlet žáků s rodiči „po stopách Boženy Němcové“. V České Skalici shlédnuto bylo museum Boženy Němcové a dále za velmi příhodného počasí procházka údolím ratibořickým skýtala mnoho příjemných a poučných zážitků. Ratibořický zámek, starý mlýn, socha, staré bělidlo, Viktorčin splav aj. stojí za prohlídku, zvláště když i případný výklad vykouzlí ve vnímavých dětských duších tu drahou ženu, která zde své mládí prožívala a ve své „Babičce“ zvěčnila.

Úmrtí Pácalt Josef – 21.5.
   21. května, ve čtvrtek, zemřel důchodce Pácalt Josef, dlouholetý sluha MNV a místní hrobař po delší nemoci. Narodil se18.11.1884 v místě, kde stále žil a mnohým občanům posloužil. Pro svoji bodrou povahu byl všeobecně oblíben a zaslouží si, aby se na něho vzpomínalo.

Škola, televize v cukrovaru – 26.5.
   26. května, v úterý, shlédli naši žáci televizní vysílání v cukrovaru ve Smiřicích. V tamním závodním klubu, po přivítání s. řed. Bórem reprodukována byla pohádka „Bílá ouška“ v provedení maňáskové scény ostravské a děti žasli.

Škola, čestné uznání – 13.6.
   13. června předáno bylo naší škole čestné uznání za 100 procentní účast ve spoření a sběru. ( průměr úspor na žáka 158.13 Kčs, průměr sběru 21.4 kg ). Zástupce Státní spořitelna z Jaroměře předal škole diplom II. třídy a knihy do knihovny.

Škola, slavnostní ukončení – 18.6.
   18. června uspořádala škola slavnost na ukončení roku s básněmi a zpěvy. Při této příležitosti byla vybrána pro vyhlídkový let nad Hradcem Králové ( prémie za splněný sběr ) žačka Vlasta Velcová.

Úmrtí Kvasničková Anna – 19.6.
   19. června zesnula tiše Kvasničková Anna, rozená 5.3.1886 ve Vilanticích. Kdo jste znali tito tichou, dobrou ženu, vzpomeňte.

Výbor žen, výlet – 19.6.
   19. června, v pátek, uspořádal Výbor žen za vedení s. řed. Vil. Šejvlové společný výlet dětí s rodiči na Dobrošov a Náchod. Zúčastnilo se 36 výletníků, kteří byli uspokojeni podobně jako v Ratibořicích.

Úmrtí Maršík František – 22.6.
   22. června zemřel Maršík František, důchodce dřívější zasloužilý dělník ČSSS, narozený 29.10.1884 v Doubravici, stářím.

Divadlo „Ženský zákon“ – 26.6.
   26. června, v neděli, sehrál Závodní klub Cukrovar, n. p. ve Smiřicích – divadelní odbor v Holohlavech na ochotnickém jevišti v sále Jednoty divadelní hru od J.E. Tajovskýho „Ženský zákon“ Vstupné I. místo 5 Kčs, II. místo 4 Kčs. Režie Josef Pultr. Zváno bylo opět tištěnými cedulemi a slušná souhra ukazovala na zkušeného režiséra. Dlouhý titul v záhlaví pozvánek prozradil bohužel rozpor, jak se mají naši ochotníci nazývati a upamatoval na časté spory, které byly příčinou ochrnutí činnosti zdejších ochotníků, kdysi tak významné.

ČM výlet – 3.7.
   3. července, v neděli, po zdařilých výletech školy vylétla si i naše mládež na Máchovo jezero, veselé mládí a pěkné počasí vedlo ku zdaru. Jinak bylo občanstvo zavaleno žňovými pracemi a podniky ustoupily do pozadí.

ONV povolení zemědělského útulku.
   Na žádost MNV a občanstva, ONV povolil a zařídil zemědělský útulek v naší škole, která byla za tím účelem rozdělena a adaptována.

ONV otevření zemědělského útulku – 8.8.
   8. srpna byl slavnostně otevřen zemědělský útulek ONV v Jaroměři v naší škole. Útulek byl umístěn ne 2 a 3 třídě a propůjčena mu je i školní kuchyně s inventářem. Vychovatelkou byla ustanovena s. J. Oldřichová, kuchařkou s. Duchoňová M. a uklízečkou Chlupatá Vil.
  Útulek byl předán do péče MNV zastoupeného předsedou Václavem Kopeckým a k četným účastníkům a zástupcům korporací promluvil za ONV o. i. St. Reindl.
  Přítomni byli: Za školskou a kulturní komisi v Jaroměři – s. Ešpandlová, za ČSSS s. vedoucí G. Brož, za patronátní závod cukrovar Smiřice s. G. Šrámek, za Radu žen předs. s. A. Peřinová, za požární sbor velitel Černý František, za ochotníky s. Pultr Josef, za MAVNF s. Andrejsek František čp. 55 předseda, tajemník MNV s. Jaroslav Vít, kronikář Prokop Vojtěch st. a četní zájemci z řad občanstva, kteří si s účastí prohlédli nově vypravené místnosti a sdíleli radost našich nejmenších.

Úmrtí Velcová Marie – 20.8.
   20. srpna, v sobotu, rozloučila se se životem Velcová Marie z čp. 1 po delší srdeční nemoci. Narodila se 14.7. 1911 v obci ( roz. Kerhartová ) a mohla ještě dlouho svou prací sloužiti rodině a veřejnosti. Zarmoucená rodina i všichni známí budou vzpomínati předčasného odchodu dobré matky a spoluobčanky.

Estrády - 20.8. 27.8.
   Příslušníci čs. armády, kteří na brigádnických pracích u ČSSS seznámili se s životem v obci, sami uspořádali dvě programové estrády a sice 20. a 27. srpna ( vždy v sobotu ) Veselý a přiléhavý program doplněn byl i veselou zábavou s tancem, aby se naplnilo lidové rčení: „Život vojenský, život veselý“.

Žně 1955.
   Senné žně, olejky i hlavní žně, pomineme-li krátké přepršky, měli za příznivého počasí dobrý průběh a i výnosy ( u žita trochu slabší ) byly uspokojující. Sklízelo se všemi způsoby za pomoci STS, pokud byly stroje k dispozici. Na ČSSS byl sekán lán žita ode vsi až k Červenému kříži samovazy a obilí z mandelíků sváželo se k mlátičce s parním pohonem, postavené poblíž zadní ulice, kde lisem navršen byl veliký stoh slámy a později se tam mlátilo i jiné obilí, hlavně luštěniny z Hořiček. Dálo se tak po loňských zkušenostech s kombajnovou sklizní, kdy včasné odklizení slámy z polí ( při nepříznivém počasí mokré ) je velmi nákladné a zdržuje další postup polních prací, takže podmítka se nemůže provésti a cena slámy se staví vysoko. Při sklizni kombajny, na první pohled výhodné odklizení plev vozíky, nebylo již prováděno. Čerstvé plevy se zelenými příměsky svezeny na kupy nedoschnou a „hoří“. Plevy nechají se opět padati na slámu a pokud je vítr neodnese sklízejí se se slámou. Velmi líbivá sklizeň kombajny se v praxi, při našich klimatických poměrech, nejeví za všech okolností tak příznivá, jako v krajích, kde v létě neprší. Největší její přednost, že obilí je ihned mláceno, snižují různé těžkosti, které sebou přináší. Sklízeti se může obilí suché ( nechává se přezráti ) a stačí krátká přeprška, aby celý den výkonný stroj stál, případně se vracel do garáže, čímž se sklizeň protahuje a výkony neodpovídají naléhavé potřebě, při obilí polehlém je efekt ještě menší. Vnucuje se otázka, kolik strojů a garážního prostoru by bylo potřebí, aby při nevýhodném počasí byla včasná a kvalitní sklizeň zaručena. Na Šafranici, kde ČSSS sklízel silně polehlý a zmotaný ječmen střídaly se všecky stroje a nejspolehlivější výkon měl kombajn Stalinec, před slabšími stroji maďarské výroby, které měli poruchy, ač i ty při příznivějších podmínkách sklízejí dobře. I na Šafranici navršen byl ( hlavně vojenskou brigádou ) vysoký stoh slámy, která se po kombajnech svážela i z jiných parcel na roh Šafranice u stezek. Zemědělci při kvapné sklizni pomáhali si stroji malými, v případě potřeby i kosou a obilí po výmlatu kontingentu, pro svoji potřebu, skládali do stodol ku pozdějšímu výmlatu po vypaření, aby na poli počasím na kvalitě netrpělo. Výsledek žní byl bobrý, sklidilo se včas a nic se nezkazilo.

ČSSS Smiřice soutěž za srpen.
   Při hodnocení socialistické soutěže za měsíc srpen, za nejlepší oddělení v rostlinné výrobě byly vyhodnoceny Holohlavy:
Plnění úkolů:
Žně:
žito / pšenice / ječmen / oves / luštěniny
plán ha – 20.68 / 69.35 / 34.18 / 20.39 / 9.68
posečeno ha - 20.68 / 69.35 / 34.18 / 20.39 / 9.68
svezeno ha – 20.68 / 69.35 / 34.18 / 7 / 9.68
vymláceno ha - 20.68 / 69.35 / 34.18 / 7 / 9.68
výnos á ha / q - 30 / 35 / 29.10 / 26 / 22.10

  V soutěži mezi odděleními v srpnu vítězí: Holohlavy nad Zderazí.
  Mezi nejlepšími pracovníky byl v soutěži vyhodnocen Ondřej Zelník, farma Holohlavy, ošetřuje 174 kusů prasat na žíru. Docílený přírůstek 0.30 kg.
  Tento výtah z celkového hodnocení soutěže prokazuje vynikající umístění našeho dvora celkově i jednotlivých zaměstnanců, jak se prokáže i nakonec ve výročním hodnocení.
  Soutěže hodnotí se měsíčně, a jak je zřejmo ze všech, vždy s příznivým výsledkem pro Holohlavy jako celek, i pro jednotlivé zaměstnance.
  Jednotliví zaměstnanci, i celé pracovní čety uzavírají socialistické závazky, které překračují.

ONV uznání.
   K předeslanému hodnocení soutěže se vhodně připojuje i leták ONV od kult. ( ? ) v Jaroměři, z něhož citujeme:
  „Zajišťujte ihned po sklizni řepky podmítku a zasetí strniskových směsek.
  ČSSS Smiřice, farma Holohlavy příkladem:
  Na farmě Holohlavy dosaženo při sklizni olejky výnosu 30.66 q á 1 ha na celkové ploše 14.38 ha.
  Olejka byla seta po jetelotrávě, přihnojena na podzim 3 q drasla, 3 q fosforu a 2 q vápnodusíku na 1 ha, na jaře přihnojeno ledkem za 1 q na 1 ha. Před setím použito asi 20 kg HCH a 20 kg Dynocitu do země na 1 ha proti hřebčíkům. Z jara porost poprášen 3 krát Dynocitem. Porost plečkován 1krát na podzim a 1krát na jaře. Porost byl značně vyvinutý. Sekáno samovazem a mláceno mlátičkou i kombajnem.
  Po sklizni řepky ihned provedena podmítka a zasety směsky.
  Podobně pracovalo se i na farmách Zderaz, kde získáno 21.08 q olejky a v Hoříněvsi, kde docíleno 21.31 q řepky á 1 ha.
  Rolníci a družstevníci, následujte příkladu !“
  Citovaný obsah letáku je nejlepším uznáním práce našich dělníků ČSSS.

Zahájení školního roku – 1.9.
   1. září, ve čtvrtek, zahájen byl slavnostním způsobem nový školní rok v naší škole za účasti zástupců korporací a rodičů. Nově nastupující žáci byli přivítáni písněmi a básničkami.

pozvánka ČSSS dožínky – 3.9.
   3. září, v sobotu, na včasné a dobré ukončení žní uspořádali zaměstnanci ČSSS dožínkovou slavnost, která se vydařila ke všeobecné spokojenosti pracujících, kteří vedle sálu Jednoty měli k dispozici i zaměst. jídelnu. Zváno bylo vlastními pozvánkami, které úpravou předstihovaly teď běžnou, vlastní výrobu, které pro zajímavost přikládáme. Účast 100, tudíž všeobecná.

ČSSS zemědělská výstava Brno – 10.9.
   10. září, v sobotu, zajeli si zaměstnanci ČSSS do Brna na prohlídku zemědělské výstavy a města, v počtu 30 účastníků. Vlastivědný a poučný zájezd po pracovním vypětí uspokojil zájemce o další zemědělský pokrok.

Úmrtí Martinová Josefa – 13.9.
   13. září, v úterý, zemřela v čp. 1 výměnkářka Martinová Josefa, matka zdejšího děkana, narozená 17.11. ( chybí datum - P. ) ve Smržově. Naši veřejnosti byla málo známa. Dlouhou nemocí krušena nevycházela. Byla převezena do svého rodného statku, odkud byla za četné účasti přátel a známých pohřbena na hřbitov v Čibuzi.

SRPŠ přednáška – 20.9.
   20. září, v úterý, uspořádal Svaz rodičů a přátel školy zajímavou přednášku „O dětech“ MUDr Táborského, dětského lékaře. Účast, na přednášce u nás rekordní ( 50 ), svědčila o oblibě referenta.

SRPŠ ustavující schůze – 30.9.
   30.září, v pátek, odbývala se ustavující schůze Svazu rodičů a přátel školy, na které bylo podrobně pojednáno o práci ve škole a pionýrské organizaci. Jednomyslně byl zvolen dosavadní výbor a předsedkyně s. Hamplová z čp. 76.

SČSM odvedenci – 16.10.
   16. října uspořádal Svaz čs. mládeže pro odvedence taneční zábavu v sále Jednoty. I když účast byla slabší ( 60 ), zábava byla veselá.

Jednota, filmy – 19.10. a 21.10.
   Čas řepné sklizně vyplnila Jednota výroční schůzí 19. října a družstevním dnem 21. října, Program byl vhodně doplněn zajímavými filmy. Návalem prací trpěla účast. ( 23 )

Kouzelník – 25. až 27.10.
   Po tři večery obdivovalo četné obecenstvo umělce kouzelníka, který k nám zavítal a svými triky bavil zvědavé diváky, mezi nimi i školní děti ( dostali pozvánky ).

SRPŠ a RŽ besídka – 28.10.
   28. října uspořádal SRPŠ a Rada žen na oslavu dne znárodnění besídku s programem v sále školy. Pásmo dětí doplnily vhodné filmy.

Požárníci posvícenská – 6.11.
   6. listopadu uspořádali požárníci v sále Jednoty veselou posvícenskou zábavu. Bylo již po hlavních pracech a jak je zřejmo z účasti ( přes 100 ), vydařila se.

Škola, dílčí štafeta – 7.11.
   7. listopadu, posvícenské pondělí, běželi naše školní děti dílčí štafetu na oslavu výročí Velké říjnové revoluce, tentokráte vsí ke hřbitovu.

Sousedská – 8.11.
   8. listopadu, v úterý, na výzvu rozhlasem dodržovalo se ještě posvícení a dle účastníků byla zábava nejlepší.

MNV veřejná schůze – 10.11.
   10. listopadu, ve čtvrtek, svolal místní národní výbor na oslavu „Měsíce československo-sovětského přátelství“ veřejnou schůzi, na které referoval s. Václav Kopecký.

ČSSS film 14.11.
   14. listopadu, v pondělí, promítly ČSSS ve své jídelně na oslavu „Měsíce čs. sovět. přátelství filmy. Referoval s. vedoucí Gustav Brož.

Hudební škola – 18.11.
   18. listopadu, v pátek, v hostinci Jednoty uspořádala Hudební škola z Jaroměře „Večer hudby“ za osobního řízení ředitelky Markové. Účast slušná. Špryňarová Františka

Družstevní den - 9.12.
   9. prosince, v pátek, pořádala Jednota družstevní schůzi, doplněnou promítáním filmů. ( 20 )

Úmrtí Špryňarová Františka – 11.12.
   18. prosince, v neděli, zesnula tiše v čp. 77 důchodkyně Špryňarová Františka, narozená 6. února 1862 v místě toho času nejstarší žena obce, kde celý, pilnou prací vyplněný život prožila, do posledních dnů duševně čilá a zajímající se o své okolí. Dobrá žena z lidu a matka, která dobře, byť často i těžce vychovala a zaopatřila četnou rodinu. Pisatel s ní častěji rozmlouval o dřívějších místních poměrech ( posledně ještě nedlouho před smrtí ). Rozená Kutíková, měla velmi rozvětvené příbuzenství v obci a v blízkém okolí. Její muž byl známým předákem sekáčů „na panském“ v dobách, kdy nebylo ještě strojů a ženy obilí ručně odebírali. Často si povzdechla: „Kdybych měla to obilí, které měla v rukou.“ Rovněž veškeré práce obecní ( stavby silnic aj. ) prováděla Špryňarova parta, takže nejen osobní, ale i místní poměry z dřívějších dob dobře znala a pamatovala. Pro svoji milou, tichou povahu byla všeobecně ctěna a vážena. Zaslouží si, aby se na ni nezapomnělo.

Výbor žen „Děda Mráz“ – 14.12.
   14. prosince, ve středu, připravil Výbor žen pěknou besedu „Děda Mráz z Čuchotky“ , spojenou s nadílkou, kterou spoluvypravila Jednota v Holohlavech, jejíž ředitel Otakar Koníř spodobnil dědu Mráze tak dokonale, že nebyl od toho pravého k rozeznání. ( Pokud jej známe z obrázků ) Po pěkném programu z písní a recitací a nadílce ( děda Mráz byl tentokráte bohatý a štědrý ) zakončena byla beseda filmen ze života družstevní vesnice „Usměvavá ves.“ Rovněž účast byla též značná ( přes 100 ) a spokojenost všeobecná, neboť mladí i starší se všichni usmívali.

Úmrtí Řeháková Anna – 16.12.
   16. prosince, v pátek, zemřela v čp. 92 důchodkyně Řeháková Anna, narozená v Holohlavech 17.8.1878 ( Radoňova ). Žila jen práci a rodině, pro níž s mužem vystavěla vlastní domek a poslední čas mnoho místních lidí nevědělo o její existenci. Byla velmi skromná a tichá, málo náročná žena. Uzavřela řadu těch kteří nás opustili ( 3 muži a 6 žen ), mimo Velcovou Marii vesměs staří.

Ochotníci Veselý večer –17.12. a 31.12.
   17. prosince, v sobotu, aranžovali místní ochotníci veselý večer z výstupů, tance a baletu za režie Sehnoutky Josefa. Spoluúčinkoval i parta tamburašů za řízení Standy Bureše. Programový večer byl pohostinsky opakován na Silvestra 31.12. ve Vlkově.

Počasí a práce polní.
   Za dosti příznivého počasí se sklizeň otav a okopanin ( ač ve spěchu ) skončila včas a s dobrými výsledky. Teprve nakonec malé zbytky stihlo špatné počasí. Podzimní osevy trpěly nedostatečnými podmítkami, které pro výmlat při nedostatku proudu nemohly se v plné míře provésti. ČSSS pro úklid slámy. Selo se dosti na jednu brázdu a nedostatečný osev pšenice doplněn byl na jaře. Dodávka zeleniny protáhla se do zimy a výkupní středisko bylo zavalena přebytky.

Přebytky půdy.
   Přebytky půdy v soukromém sektoru činí stále obtíže. Letos to bylo Čudovo pole a Janatovo pole na Hořičkách a půda kterou Státní lesy nepřevzaly a vrátily pod Chlomkem. Teprve 28. dubna byla závada odstraněna tím, že dosud nezajištěné pozemky byly přiděleny na 3 roky bez dodávkových úkolů takto: Klouza Josef čp. 41 – 1.02 ha, Andrýs Václav čp. 28 – 1.18 ha, Andrýs Rudolf čp. 20 – 1.15 ha a Levinský Rudolf čp. 34 – 1.06 ha. Dle jednání ve schůzi jsou to pozemky zanedbané a zapýřené.

Klub chovatelů poštovních holubů.
   Klub chovatelů pošt. holubů v Jaroměři má v naší obci 3 členy: Andrýs Václav čp. 28, Opa Květoslav čp. 75 a Hošek Josef čp. 38.
  Mimo každoroční vypouštění holubů na okres. manifestační oslavě 1. května ( 250 holubů ) a 9.5. v Josefově, v tomto roce organizoval:
Nácvikové lety: Týniště a Choceň, Čechy
Spolkové závody: úty, Adamovo a Galanta, Slovensko
Krajský závod Holubic: České Budějovice, Čechy
Krajské závody: Štúrovo, Plešivec a Královský Chlumec, Slovensko
Celostátní závod: Békesczába, Maďarsko

Na závodech se umístil místní chovatel Andrýs Václav čp. 28 takto:
Spolkový závod: Galanta jako 3 a 47.
Krajský závod holubic: Č. Budějovice jako 5
Krajský závod: Štúrovo jako 8, 14 a 15.
Krajský závod: Plešivec jako 2, 5 a 43.
Celostátní zvod: Békesczába jako 20 a 29.
Na krajské výstavě 23. ledna pořádané získal 9, 10 a 24 cenu.
  Za tuto pozoruhodnou činnost a úspěchy získal pro r. 1955 titul mistra okresního klubu a 3 výběrový holubník k kraji.

ČSSS celoroční hodnocení.
   Za rok 1955 bylo oddělení ČSSS Holohlavy vyhodnoceno jako II. a jako odměnu dostali zaměstnanci: 1 rádio, harmoniku, 1 kytaru a 1 volleybalovou síť a míč.
  S vyhodnocením však nebyli zaměstnanci spokojeni, poněvadž proti oddělení Ratibořice měli lepší hektarové výnosy a výsledky v živočišné výrobě. Vzhledem k tomu, že nebyla provedena účetní uzávěrka za prosinec, jevilo se lepší finanční hospodaření u oddělení Ratibořice.
  V soutěži o nejlepší výnos čekanky v obvodu Trustu – Pardubice, obsadili naši zaměstnanci I. místo mezi ČSSS a dostali odměnou 3 500,- Kčs.
  Za dobré výsledky v rostlinné výrobě bylo zaměstnancům vyplaceno 104 000,- Kčs na prémiích .
  V roce 1955 byl plán nejen dosažen, ale i vysoko překročen u všech plodin. Rovněž i v živočišné výrobě byl plán výroby překročen. Dodávky v rostlinné i živočišné výrobě byly vysoko překročeny.
  V roce 1955 bylo dosaženo ca 50 q zrna na každého pracovníka.
  V roce 1955 byl opět znovu zaveden chov hovězího dobytka – dojnic a byly již dosaženy příznivé výsledky.

ČSSS uznání práce.
   V oddělení Holohlavy za dobrou práci obdrželi: S. Gustav Brož diplom čestného uznání ONV v Jaroměři, s. Zelník Ondřej odznak „nejlepší pracovník“. V krajské soutěži byl vyhodnoceni s. Mervartová Božena a s. Zelník Ondřej jako nejlepší ošetřovatelé prasat.
  Pořadí ošetřovatelů prasat v červnu: zelník Ondřej, Panáková Julie, Mervartová Božena, Paliarik Valentin, Maršíková Anna, Zelniková Josefa, Palašová M. Pořadí ošetřovatelů koní v červnu: Erlebach Richard, Marks Zdeněk, Brezanik Ondřej, Rozdolský Alex, Palaš Karel, Havlík Míroslav, Šimek František, Varady Štefan, Čooka Demetr.
Nejlepší pracovníci v červnu:
V rostlinné výrobě:
  Čížková Marie, odpracovala 34.80 denních norem. Je příkladem pro ostatní.
  Palaš Karel, odpracoval 33 denních norem, mimo práci v časové mzdě. Při proorávání řepy plnil normu na 200 procent. Za 4dny oboral 28 ha cukrovky.
  Četa s. Štréglové je nejlepším kolektivem žen. Odpracovala za červen 229 norem, převážně při okopávce cukrovky a sklizni sena. Plnily normu na 200 procent. Četa se zúčastnila i jednocení v Třebešově.
V živočišné výrobě:
  s. Zelník a Panáková docílili stejného přírůstku 0.38 kg, při z. v. 30 kg.

Ingstav, Meliorace 1955.
   Ingstav, n. p. závod Hradec Králové pokračoval ve výstavbě melioračního podniku. Pracováno bylo velmi intenzivně na dokončení melioračního odpadu O3 ( regulace Jordánu ). Snížením hladiny Jordánu ca o 1 m odvodněn byl starodávný botič s Brodkem a v náhradu za tuto louži zřízena byla nová hospodářská nádrž na pozemku bývalé děkanské zahrady, napájená čistým pramenem, vyvěrajícím stranou, pod průjezdem dvora. ( Bohužel nebylo počítáno, že prohloubením koryta Jordánu mohou okolní prameny zaklesnouti a při jímání pramenu v původní výši, nebyl pramen proti poklesu nijak zabezpečen. ) Hospodářská nádrž je dosti prostorná, s betonovou čelní zdí, dlážděná a mohla by se v letních měsících využíti též co koupaliště, které celé okolí postrádá, takže by bylo velkou škodou pro obec i okolí, kdyby jinak silný pramen, unikáním vody mimo nádrž, její přítok oslabil. Nové, prohloubené koryto Jordánu není příliš vzdálené a odsávání vody může se velmi nemile projeviti.
  ( Pro eventuelní potřebu v budoucnosti: Bude dobře míti vždy na paměti, že dle všech dosud zjištěných známek, bylo původní, přímé koryto pramene kdysi, při stavbě obytné budovy dvora čp. 2 přerušeno a zasypáno různorodým, propustným materiálem, který jednotný tok pramene roztříštil. Pramen našel si však opět nové vyústění, které generace před námi i naše znala, považujíc je za přirozené. To bylo též příčinou zatopení panského sklepa, jednáť se v těch místech o jediný podzemní pramen, který putuje vsí mezi čp. 51 a 52 přes zahradu fary čp. 1 a kůlny statku asi směrem na domovní dvéře čp. 2. Bude dobré, při možných podnicích v těchto místech pamatovati, že na tomto jediném prameni závisí přítok nádrže a že celá část obytného stavení čp. 2 od průjezdu za domovní dvéře byla vybudována na roztříštěném prameni, takže se zdá, že v této části je pramenů více. Rovněž příjezdní cesta do dvora byla nasypána přes pramen. )
  Definitivní úprava potoka Jordánu a jeho okolí má pro obec dalekosáhlý význam. Ruch obce bude se postupně přesunovati v tato, kdysi zabahněná místa. Některá nedopatření, jako velmi nepříjemné prudké stoupání ( 1:10 ) v cestě za kanálem, opominutí důjezdů na nově vzniklé, materiálem z Jordánu urovnané zahrady, špatný podchod pod železniční propustek v dobách dešťů a neurovnaný terén jsou proti výše naznačenému zisku obce podružného významu, a dají se při dobré vůli, časem upraviti. Již dnes se jeví, že bylo chybou, že zástupce ČSSS s. Beran se vzdal provedení regulace Jordánu po rybník Pazderný, jak bylo projektováno a tak byla ukončena u propustku pod cestu do „bažantnice“. Náplav z neregulované trati a role na „sádkách“ bude zanášeti. ( a již zanáší ) Jordán ve spodní, upravené části, čímž se zhoršují průtokové poměry pod propustkem železničním. Vůbec na dobré údržbě regulovaného Jordánu a jeho okolí bude míti obec vždy velký zájem a správné vyřešení jeho okolí otevře cestu dalšímu rozvoji obce, jako před léty zakoupení „stráně“ uvolnilo obec na straně západní.
  Vedle regulace Jordánu bylo pracováno na dokončení melioračního odpadu O2 a oboustranných hlavních náhonů, aby celá oblast po silnici Černožice – Smiřice mohla býti předána do provozu. Přes všecky nepříjemnosti a obtíže, které stavební mezidobí sebou přináší, těší se zemědělci, že po skončení prací budou nepříznivé vlivy zvýšené hladiny Labe paralizovány. Již dnes se jeví dobrá funkce odpadu O1, ač ani on částečnému zbahnění v katastru černožickém nezabránil. ( Při provádění se málo šetří pozemky a kultury. )
  Těsně před zámrazem osázel podnik obě nové zahrady podél tratě ovocnými stromy, hrušněmi a jabloněmi ze školek ČSSS v Holohlavech, do nepřipravené půdy.

Vlastenecký závazek k X. výročí - 19.2.
   Vlastenecký závazek k X. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, uzavřený zemědělci obce.
  Nad stanovený plán dodáme:
2 600 litrů mléka, 600 kusů vajec, 1 300 kg hovězího masa, 8 kg ovčí vlny, 200 kg ranních brambor, nasází 0.28 ha brambor křížově, obdělají 1.93 ha nezajištěné půdy, zvýší zastav skotu 5 kusů, vychovají 18 / 20 selat od jedné prasnice.
  Všichni zemědělci se zavazují, že provedou některé jarní polní práce v agrotechnických lhůtách, rovněž tak i veškeré kultivační práce na okopaninách a tím zvýší výnosy.
  Následuje tabulka závazků se jmény zemědělců. - neuvádím ji P.
  Veškeré závazky byly do konce roku vesměs splněny, jednotlivě i značně překročeny, mimo čp. 90 ( vdova Vítková ) pro neúrodu.
Následují tabulky plánu na rok 1955:
Skupinové rozdělení zemědělců dle výměry.
   Ve srovnání, zejména ve vyšších skupinách, jeví se proti roku 1954 pozoruhodným přesunem půdy ze soukromého na socialistický sektor, vzniklý převzetím 3/4 povinných nájmů v katastru obce ČSSS.
Přehled osevního plánu v ha.
   Proti roku 1954 nastaly změny v plánování. Osev zrnin se nepředepisuje, nýbrž okresní plnomocník na základě plánované plochy předepíše dle skupin dodávkové úkoly všech obhospodařovaných plodin. Změna tato znamená určité uvolnění, osvědčila se, jak je zřejmo z dodávek a plnění vlasteneckých závazků. Předpisy jsou dle velikosti zemědělských závodů vzestupné, vypočítané dle tabulek.
Dvě tabulky se jmény, „Dodávkové úkoly ve výrobě rostlinné a živočišné“ nejsou vyplněny daty.

Odklon od půdy.
   I když rok 1955 nebyl pro zemědělce rokem špatným, dodávky se dobře plnily, takže téměř všem zemědělcům byla domácí porážka povolena, přece dále přibývá nezajištěná půda. Tento rok hlásí se Valášek František čp. 43, Srkal František čp. 30, Rohlena Ladislav čp. 86 a jiní drobní držitelé půdy, kteří dříve o kousek pole, neb louky velmi stáli a v pozemkové reformě se přídělů domáhali. Mimo toho větší zemědělci by rádi svoji kontingentní plochu omezili, aby byli zařazeni do tříd nižších s menšími povinnostmi a aby stačili obsáhnouti svůj závod vlastními silami. Vůbec ubývá stále pracovníků v zemědělství. Staří odcházejí a náhrada je nedostatečná.
  Mladší ženy z řad dělnických mají jiné sklony a až odpadnou ty staří, které práci zemědělské dříve navykly, zůstanou po nich citelné mezery. I v rodinách zemědělců pomalu se vzmáhá nezdravý poměr k půdě. Selští synkové cítí se odstrčenými, mají-li zůstati doma při zemědělství a pokud se tak stane, těžko nacházejí družku života ( najdou-li ji vůbec ). V dívčím světě zdají se poměry ještě svízelnější a mladé, silné pracovnice unikají všemožně do různých jiných oborů, aby je nestihl neblahý osud jejich matek, které je v tom spíše posilují.
  I když mechanizací zemědělství byla mnohá „dřina“ odstraněna, neb alespoň ulehčena, nikde se to v praxi neprojevuje. Zbývá ještě mnoho a úbytku pracovních sil rozkládá se práce stále na menší počet a přiděluje se často více, než tomu bylo dříve a než je žádoucí, aby dělník půdy neviděl v práci břímě, kterého by bylo dobře se zbaviti. Jest příznačné, jak lehce se mnozí zemědělci s půdou loučí. Ani u nás jsme se s tímto sklonem, jak je zřejmé, nevyrovnali a hlodá dále na zdravé podstatě vesnice.

Lidová myslivecká společnost.
   Lidová myslivecká společnost pořádala hlavní hon 18. prosince, v neděli, za účasti 28 střelců a 23 honců. Vzhledem k tomu, že nemělo se stříleti přes plán, byly zataženy pouze dvě leče ( u Rodova a v Hradečnici ) a i účast střelců a veřejnosti byla slabší a „poslední leč“ dříve a tišeji končila. Střeleno bylo 92 zajíců. Stříleli se též bažanti v počtu 22 kusů. Členu společnosti, Květoslavu Opovi bylo vydání loveckého lístku odepřeno.

Mixematoza králíků, epidemie.
   Velmi nakažlivá a ošklivá choroba králíků, která byla známa z jiných krajů již od roku 1953 zachvátila i náš revír, na polní králíky bohatý, po žních tohoto roku. Zdechliny onemocnělých králíků, příznačně zdeformovanými hlavami byly zahrabávány. Zmizeli všichni polní králíci, až na ojedinělé, velmi vzácné jedince ( kupř. v sadě Klouzy Josefa čp. 41, který se ozdravoval okusováním kůry stromků v okolních sadech ). Králíci domácí, i když se choroba i mezi nimi vyskytovala, zůstaly však z převážné části ušetřeni. Naši střelci měli s touto epidemií dosti nepříjemností a úplným vyhynutím polních králíků přišli o požitek. I když králík je škodná, na pekáči chutná a na čekání z rána u lesa je příjemné posezení.


Rok 1956

Nový rok – 1.1.
   Nový rok 1956 byl uvítán v plné důvěře, že přinese vyjasnění v mezinárodních otázkách, kterým bude korunováno stále vzrůstající úsilí o zabezpečení trvalého míru. K tomu směřovaly i četné projevy a tisk kolem tohoto význačného data. Poměrný klid u nás byl rušen pouze starostmi o nezajištěnou půdu.

Úmrtí Hroch Václav – 5.1.
   Ve čtvrtek, 5. ledna zemřel v čp. 17 známý a dlouholetý listonoš, Hroch Václav, toho času důchodce. Narodil se 12.9. 1886 v Habřině, odkud se s rodinou r. 1928 přistěhoval, když koupil chatrný domek po Josefu Bergrovi, který uvedl do pořádku. Již před tím byl v obci dobře znám, neboť co osvědčený listonoš obsluhoval hlavně naši obec s Habřinou. Byl velmi spolehlivý a pilný, osázel znovu zahradu a vypomáhal s manželkou při polních pracech. Účast s jeho odchodem byla všeobecná.

Ples KSČ – 7.1.
   V sobotu, 7. ledna uspořádán byl tradiční ples místní skupiny KSČ, který jako předešlé návštěvou i družnou zábavou se uvedl mezi nejlepší místní zábavy.

Ples požárníků – 14.1.
   V sobotu, 14. ledna plesali opět místní požárníci, kteří se v čele s předsedou Františkem Špryňarem a velitelem Jaroslavem Černým rovněž postarali o družnou a veselou zábavu.

MNV přednáška – 24.1.
   V úterý, 24. ledna, uspořádal MNV přednášku „O rostlinné výrobě“, která s ohledem na důležité téma mohla býti četněji navštívena.

Ples Výboru žen - 28.1.
   V sobotu, 28.ledna uspořádal též místní ,,Výbor žen“ svůj zdařilý a veselý ples ( Babský ), který v ničem nezůstal za předešlými.

Přesuny půdy - 3.2.
   V pátek 3. února zabýval se MNV opět přesuny půdy, kterou někteří zemědělci dávali k dispozici. Jevila se snaha zmenšiti výměru některých celků, aby sestoupily do nižší výrobní skupiny ( ku př.čp. 31 ). Naproti tomu zastával MNV dle pokynů z ONV stanovisko, nedrobiti hospodářské celky.

MNV přednáška - 9.2.
   Ve čtvrtek, 9. února uspořádal MNV přednášku Dra Duška, z Litoměřic ,,O rodinném právu“ v sále Jednoty, která byla četně navštívena, zajímavé téma vyvolalo živou debatu, ve které přednášející svým oblíbeným způsobem odpovídal.

Ples myslivců - 11.2.
   V sobotu 11. února uspořádali v sále Jednoty zase myslivci ples na širší základně celého okolí, aby si i oni přišli na své.

SČM filmy - 14.2. a 21.2.
   V úterý 14. února promítán byl film ,,Fanfán tulipán“ a 21.února opět film ,,Poslední mohykán“ s dobrým výsledkem i když návštěva byla jen průměrná.

SČSP beseda – 25.2.
   V sobotu, 25.února uspořádal SČSP ke dni vítězného února ,,besedu“, spojenou s přednáškou řed. Ant.Šejvla, recitacemi a zpěvy žactva. Zakončeno bylo případným filmem a návštěva byla slušná.

OB a MNV přednáška - 1.3.
   Ve čtvrtek, 1. března uspořádal MNV a OB přednášku Dra Duška z Jaroměře ,,O Josefu Kajet.Tylovi.“ Dobrá pověst řečníka přilákala četné posluchače, kteří byli zdařilým večerem uspokojeni a přednáška sama byla důstojnou vzpomínkou na zasloužilého umělce a národního buditele.

VŽ a MNV besídka - 7.3.
   Ve středu 7.března, v předvečer ,,Mezinárodního dne žen“ uspořádal MNV a výbor žen četně navštívenou besídku s bohatým programem recitací a zpěvů žáků. Referát přednesla řed. Vil. Šejvlová a besídku zakončily krátké filmy.

MNV veřejná schůze - 8.3.
   Ve čtvrtek, 8.března uspořádal MNV veřejnou schůzi věnovanou přípravě akce M. ( viz plán ) a vlasteneckým závazkům ku zvýšení zemědělské výroby ( agitační dvojice ).

OB beseda s kronikářem - 9.3.
   V pátek, 9.března uspořádala OB „besedu občanstva s kronikářem.“ Vojtěch Prokop st. vysvětlil 23 zájemcům původní osídlení obce, vznik jména a změny v osídlení.v debatě sdělili Merkl Josef st. čp. 31. a Srkal František čp. 30. o svého času objevených chodbách.

SelPO družstevní besídka - 10.3.
   V sobotu 10. března uspořádána byla péčí SelPO v sále Jednoty družstevní besídka, na které za účasti 45 členů referoval s. vedoucí Koníř o činnosti a výsledcích družstva. Ke konci promítnut byl film „Na hranici dvou světů.“

Zahrádkáři přednáška - 11.3.
   V neděli, 11. března uspořádal spolek „Zahrádkářů“ přednášku Josefa Krebse „O štěpování“ za účasti 40 zájemců. Po přednášce praktická ukázka řezu vysazených stromků v sadě u dráhy.

SČM přednáška - 13.3.
   V úterý 13. března uspořádal SČM přednášku soudr. Novotného ze Smiřic „Dojmy z SSSR.“ Účast 20ti byla na zajímavé zprávy malá.

KSČ schůze - 14.3.
   Ve středu 14. března na schůzi KSČ referoval s.Vít o ,,XX.sjezdu KS SSSR.“ Účast 27 členů svědčila o přeschůzování.

MNV veřejná schůze – 15.3.
   Ve čtvrtek, 25. března svolal MNV veřejnou schůzi, na které referoval soudr. Kaiser za účasti 30 občanů o „Mezinárodní a vnitropolitické situaci“.

Požárníci maškarní – 17.3.
   V sobotu, 17. března uspořádali opět požárníci, povzbuzeni tolikerými úspěchy, letos už pátý ples, tentokráte maškarní a jak bylo ze značné účasti zřejmo, k plné spokojenosti návštěvy i svojí.

MNV přednáška – 21.3.
   Ve středu 21. března uspořádal MNV přednášku soudr. Císaře, který za účasti 23 osob pojednal „O pěstování ovoce a zeleniny“.

SČSP - 29.3.
   Ve čtvrtek, 29. března promítal SČSP film „Anna proletářka“, který se četným návštěvníkům líbil.

PO, SČM, škola budky – 30.3.
   V pátek, 30. března, na ukončení „měsíce ptactva“ vyvěsili Po, SČM a škola ve školním parku a i v zahradách zhotovené budky pro hnízdění ptactva.

MNV brigáda – 24.4.
   V úterý, 24. dubna svolána byla MNV brigáda na úklid parku a obce. Obyvatelstvo i děti se o důkladný jarní pořádek přičinili.

MNV přeložení kanalizace a jiné v dubnu.
   V pátek, 6. dubna usnesl se MNV přeložiti hlavní kanalizaci u Vágnerových přes zahradu souseda Matějčka u čp. 9 a soudr. Kopeckému Lad. bylo uloženo natření vrat u hřbitova. Obé bylo provedeno, přeložení kanalizace v rámci akce M za odborného vedení soudr. Luňáčka čp. 14. V měsíci červnu provedena byla MNV oprava průčelí domu čp. 36 ( 63 ) aby odstraněno bylo nevzhledné poškození domu při požáru.

Úmrtí Josef Kábr – 12.6.
   V úterý, 12. června zemřel v OUNZ zemědělský dělník ( důchodce ) Josef Kábr, z čp. 107. Narodil se 4. února 1888 ve dvoře čp. 63 co syn posledního rybáře, známého Jana Kábra. Po celý život pracoval ve dvoře a r. 1926 postavil pro rodinu vlastní obytný domek čp. 107.

MNV zrušení funkce tajemníka.
   Dle sdělení ONV byla funkce stálého obecního tajemníka s platností od 30.6. t. r. zrušena a tajemník Vít přeložen byl k ONV do Jaroměře. V obci měl jen stanovené úřední dny. Při té příležitosti dal ONV obci starší psací stroj k dispozici.

Žně.
   Žně senné i hlavní probíhaly normálně, takže na schůzi MNV 6. září referuje Andrýs Václav, že až na malé výjimky je vše řádně sklizeno. Výmlaty se pohybují kolem: u pšenice 31 q, u žita a ječmene 28 q. Při výmlatu nebylo obtíží. Dle dispozic se má splniti 20 procent státního nákupu obilovin a zemědělci se vymlouvají, že by jim nezůstalo žádné obilí krmné. V této schůzi se povolilo též zřízení plotu u čp. 27 a zřízení kanalizace před čp. 18, 17 a 70.

MNV volba správce OB.
   Nemilá přestávka v kulturní činnosti vzniklá odchodem rodiny Šejvlových zakončila se novou volbou správce OB a nového knihovníka, kterým byl jednomyslně zvolen MNV nově nastoupivší ředitel národní školy Ladislav Cölba, který byl zároveň zvolen i do rozhlasové rady.

Kouzelník Paldus
   V neděli 15. září estráda „Dvě hodiny smíchu“ a 29. a 30. září vykouzlil kouzelník Paldus příjemné večery za slušných návštěv ( 78, 120, 26 ). Bylo to něco mimořádného v době pilných prací, kdy je trochu změny vítáno.

Sklizeň okopanin.
   Měsíc říjen byl vyplněn sklizní okopanin spojenou s překážkami, nepřízní počasí, takže koncem měsíce nebyla ještě všecka řepa vyorána a značná část neodvezena.

Úmrtí Karpíšková Zdeňka – 17.10.
   17. října zemřela dělnice Zdeňka Karpíšková, rozená Mikešová, narozená 6.10.1903 v Holohlavech. Vdova po Vrat. Karpíškovi, prokuristovi firmy Malburg, z čp. 128. Přeživši všecky rodinné tragédie, živila jedinou, nedospělou dcerku, kterou nerada opouštěla.

MNV prodej pozemku.
   24. října prodal MNV z obecního prostoru 19 krát 1.60 m Františku Bezvodovi čp. 27 za 0.80 Kčs za 1 m2 k zaplocení, aby byl domek kryt. 31. října vyhověl MNV žádosti občanů na „Lávkách“. Aby jim umožnil elektrické osvětlení zaplatila obec se souhlasem města Smiřice připojení na elektrickou síť smiřickou. Proud na veřejné osvětlení platí dále město Smiřice.

SČSP besídka – 7.11.
   7. listopadu uspořádal MNV se školou besídku ku zahájení činnosti SČSP s proslovem a kulturním pásmem recitací a zpěvů místních žáků za hojné účasti ( 112 ). Spolupůsobilo „Jaroměřské klubko“.

OB divadlo – 18.11.
   18. listopadu uspořádala u nás OB v Lejšovce pohostinsky divadelní hru „Ženichové“, s velmi dobrým výsledkem, ale místní ochotníky ani toto představení nerozhoupalo k činnosti.

OB loutkové hry.
   Za to ožila scéna loutkového divadla a naši mladí loutkáři sehráli s úspěchem 18. listopadu „Kouzelnou píšťalku“ a 26. listopadu hru „Pilulky čaroděje Dobroděje“. návštěvy slušné.

MNV veřejná schůze – 28.11.
   28. listopadu uspořádal MNV veřejnou schůzi na téma „Rozvoj vesnice“. Živá debata směřovala ku oživení kulturního života a založení JZD.

OB loutkové hry v prosinci.
   Loutkové hry, pořádané OB mají již zase svoji tradici a stálé, vděčné návštěvníky. Vyplnily celý prosinec: „Kouzelné zvonky“ 2.12., „Mikuláš“ 5.12., „Víla Dobrunka“ 16.12., „Pampeliška“ 26.12. a „Čerti na hradě“ 29.12. Návštěva sama svědčí o oblibě.

OB přednáška – 17.12.
   17. prosince uspořádala OB zajímavou přednášku „SSSR očima turisty“. Uvážíme-li, že přednášky jsou u nás nejméně navštěvovanými podniky, byla i účast přiměřená.

ČSSS 1956.
   Oddělení čs. státního statku Holohlavy pod vedením s. Gustava Brože, patří mezi nejlepší na statku. Rovněž v roce 1956 bylo v celostatkové soutěži vyhodnoceno jako první. Odměnou byl zaměstnancům vybaven „Rudý koutek“, kde je knihovna, gramorádio, televize, hudební skříň a závodní rozhlas.
  Zaměstnáno bylo 122 zaměstnanců. K oddělení Holohlavy patřily i farmy Obědovice, Třesice a Konecchlumí-Třesice, z nichž farma Obědovice byla v r. 1956 předána tamnímu JZD Nové půdy bylo přebráno:
v katastru vsi Habřina --- 35.22 ha zemědělské půdy
v katastru vsi Holohlavy --- 26.11 ha zemědělské půdy
v katastru vsi Vlkov --- 23.39 ha zemědělské půdy.
Přírůstek celkem --- 84.72 ha.
K 30.6. obhospodařovaly Holohlavy již 414.55 ha zemědělské, z toho 367.93 ha orné půdy. Fond půdy značně vzrůstá a fond budov je nedostačující. V důsledku nedostačujících ustájovacích prostorů musí se značná část sklizně sena, sláma, siláže, řepných řízků aj. převážeti na jiná oddělení státních statků.
  Rozšiřování a zlepšování hospodářských budov se věnuje všemožná péče. Tak v r. 1956 byla provedena generální oprava koníren, staré stáje a postaveny pordní boudy pro prasnice na školním statku. Postavením výtahu bylo úspěšně vyřešeno plnění silážních jam. Postavením hnojné drážky dokončena byla kompletní mechanizace v novém kravíně.
  Rovněž bydlení zaměstnanců bylo nákladem 138 tisíc Kčs zlepšeno provedením nových spíží, nových podlah, dveří a oken.
  Strojové vybavení statku a nové pracovní metody usnadňují práci ruční. Kombajnem bylo posekáno a vymláceno 101 ha obilovin. Úzkořádková setba byla provedena na 60 procentech plochy.
  U živočišné výroby bylo dosaženo těchto výsledků:
Dojivost na kus a den 9.37 l mléka.
Narodilo se 98 telat ( uhynula jen 2 )
Přírůstky u telat – průměr z 1 r. 0.898 kg na kus a den
u chov jalovic 0.701 kg
u býků na žíru 0.894 kg
u žír. prasat 0.379 kg
( předvýkrm jen do 40 kg živé váhy )
V roce 1956 bylo průměrně chováno 230 kusů hovězího dobytka a 1050 kusů prasat.
V živočišné výrobě – četa s. Maršíkové:
Maršíková, Zelníková, Zelník, Panáková a Adamírová byla vyznamenána odznakem: „Nejlepší pracovník“.
V rostlinné výrobě bylo vypěstováno:
Pšenice – na 75.71 ha – á 1 ha 32.44 q
žito – 21.58 ha – 38.92 q
ječmen – 41.50 ha – 28.41 q
oves – 14.70 ha – 24.69 q
hrách – 5 ha – 25.20 q
cukrovka – 43.60 ha – 432 q
brambory – 15 ha – 226 q
zeleniny – 7 ha – celkem 979.85 q
Z rostlinné výroby byla vyznamenána I. četa soudružky Emilie Hlavové: .....
rovněž odznakem „Nejlepší pracovník“: .....