Smiřice - Zbuzany

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Toto místo je v Cukrovarské ulici


Toto místo leží v Cukrovarské ulici - více je --- na této stránce ---.

Obytný dům

pila Smiřice

pila Smiřice
  Slavná městská rado !
  Dle přiloženého nástinu, chceme na píle vystavěti obydelní stavení a chlév z tvrdého hmotu a chceme stavbu tu pokrýti břidlicí neb lepenkou.
   Klademe žádost, by se nám k této stavbě povolení udělilo.
   Správa panského statku v Smiřicích dne 9. března 1870.
   Podpis: Lhota

Na situačním plánu je stavba červeně označená. Stojí u cesty na Zderaz, kolem probíhá cesta vlevo ke skladišti cukru a pod mostek železnice. Tato stále existující cesta rozděluje pilu dole a cukrovar nahoře. Cukrovar patřil již do katastru Rodova a dům by stál na hranici, proto zástupci Rodova byli pozváni k povolovacímu řízení.

Dům jsem nikde na obrázku neviděl.Přístavba domku u podchodu pod železniční tratí - čp. 157

pila Smiřice
U zmíněné cesty pod žel. tratí stojí dům čp. 157, přístavba je vpravo u tratě.

Žádost o přístavbu obyvatelného stavení na tak zvané bývalé parní pile byla podána 19. července 1877.
.....Jen to se připomíná že v nákresu naznačené záchody byly vyškrtnuté....

Proč byly záchody zrušené je patrno z podmínek k povolení stavby:
   1. Celá stavba musí z ohňovzdorných látek postavena,střecha může jen taškami neb břidlicí kryta býti; pod žádnou výminkou nesmí se šindele neb jinakých ohni nebezpečných látek upotřebiti.
   2. Všechny otvory ku dráze skrze vzlétnutí jiskry z parovozu mají se docela zameziti; pakli ale jaké se udělají, mají dobrým zasklením, plechem pobitými okenicemi a hustými mřížemi z drátu opatřeny býti.
   3. Skládání slámy, tříštěk, roští a jiných ohni nebezpečných látek, nesmí se na straně stavení ku dráze obrácené nalézati; taktéž se nesmějí žádná hnojniště ani záchody ku straně dráhy nacházeti.
   4. Dráha neručí za žádnou škodu, kterouby někdejší majitel na svém stavení i příslušenství vozbou železniční z jakékoli příčiny utrpěl.
   5. Stavba nesmí dříve započnouti, pokud schválení od ředitelství dráhy nedojde, a žadatel za povolení k stavbě písemně o tom vyrozuměn nebude.

čp. 157
Dům čp. 157. - 6.4.2006Přestavba skladiště na byty - dům čp. 199.

plán
Polohorys
Texty vlevo: Nové skladiště, Staré skladiště, Obydelní stavení, Byt strojníka, Zahrádka a Byt skladníka u Cesta do Smiřic
Texty vpravo: Váha, Plynárna, Jídelna a Cukrovar. Nahoře Rakouská Severo Západní Dráha. Rýsováno 4. června 1888.


štít Protokol
   sepsaný v písárně c. k. cukrovaru v Smiřicích dne 14. června 1888 u přítomnosti níže podepsaných.
   Předmětem jest podání žádosti (4.6.1888) c. k. cukrovaru za povolení k přestavění a zřízení bytů v bývalém cukerním skladišti na pile (dříve bývalé ).
   Podepsaný zástupce města Smiřice, když mu byli od přítomného stavebního znalce inžiniera pana Karla Krátkého v předložených plánech učiněna vysvětlení shledal; že nemá proti zamýšlené přestavbě ničeho k namítání a připomíná pouze, aby stavba ta provedena byla ve smyslu zákonných předpisů důkladně a před ohněm bezpečně.
   Při komisi právě odbývané ukázalo se, že s přestavbou o nihž se jedná značně se pokročilo avšak uznává se nutnost rychlého ukončení a vzhledem k tomu, že přestavba pozůstává z úpravy vnitřní anihž by se na hlavních zdech co měnilo, nečiní se proti provádění této stavby žádných námitek. ….

plán
Podélný pohled.

plán
Domu čp. 199 shořela střecha, dostal novou a přitom prošel rekonstrukcí. 26.2.2008

plán
První patro, Přízemí a Sklepy.

Stavba domu pro strojníky - čp. 244 a 273. (,,Zbuzany")

plán
Přední a zadní pohled. Plán byl rýsován 11. června 1908

plán plán
Polohopisné plány. Vlevo je zakreslen dům z prvního plánu nahoře.

plán
Bližší polovina domu má čp. 273, druhá polovina domu má čp. 244. 4.7.2015

hajzlíky štít
Ze žádosti:
Žádáme za povolení ku stavbě nového přízemního domu pro strojníky z c. a k. dílen... Smiřice, dne 12. června 1908

Certifikát o dokončené stavbě.
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto že stavba nového domu č.p. 244 ve Smiřicích na části pozemku čís. kat. 309/1 c. a k. velkostatku Smiřice náležejícího, dne 20. června 1908 započata a dne 31. října 1908 ukončena byla
Obecní úřad ve Smiřicích dne 5. listopadu 1908.