Liebiegova parní pila ve Smiřicích

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Toto místo je v Cukrovarské uliciVýstavba parní pily.
  Lesy na panství smiřickém přinášely důchodu znamenitý výtěžek, však ustanovil si nový pán za hranice české přes Liberec do Saska, za kovové stříbrné po dráze vyvážeti, umínil si zde ze dříví prkna, fošny, latě i pro dráhy prahy nařezati aby tato dovážka lehčí se stala. Odeslal zdejšího stavitele Josefa Valáška z č.104 do míst, kde již parní pily měli, aby dle toho velkolepou pilu zřídil. Roku 1864 koupilo se nejprv 7 železných strojů - katry zvané, potom ještě 3, tedy úhrnem deset. Jistě stál každý jeden přes 500 fl, řezání dřeva však víc než 300 000 čistého výtěžku ročně dávalo, vejroční mzda dělníků u parních pil obnášela 50 000 fl. ( zdroj Mitiskova kronika )

  Pan ing. Kupka ve smiř. pravodaji píše:,,Došlo k vykácení převážně listnatých stromů v labském rozplavu a na přilehlých nábřežních vyvýšeninách. Získané kvalitní dřevo po zpracování na parní pile ve Zbuzanech skončilo ve skandinávských loděnicích. Dřevo z dubů bylo použito na výrobu pražců pro stavbu pardubicko - liberecké dráhy". Pila měla 10 strojů a zaměstnávala několik desítek dělníků.

dílny, pila Smiřice
Podnikatel baron Liebieg postavil tuto smiřickou parní pilu.

dílny, pila Smiřice
Detail z fotografie nahoře.

dílny, pila Smiřice
Tady je již budova přistavěná a jeden komín navíc. Již jednou přefocená fotografie je od p. Voláka.

dílny, pila Smiřice
Zvětšená část fotografie nahoře. Každý člověk měl klobouk.

dílny, pila Smiřice
Levá část ,,Plan zur irweiterung der Dampf. Brettsage in Smiřitz"
Podle polohopisu objekt stál u tunýlku pod železniční tratí.

dílny, pila Smiřice
Pravá část plánu, který rýsoval Valášek 20. března 1865.

dílny, pila Smiřice
Na konci budov je vysoký bytový dům. V budovách sídlí dvě soukromé firmy.
Majitel budovy vzadu ji právě opravuje ( za druhou požární stěnou ). 10.10.2006

dílny, pila Smiřice
Celkový pohled. Na staré katastrální mapě je tento prostor označen: ..Ústřední hospodářské závody". 10.10.2006

dílny, pila Smiřice
Pohled na prostranství před budovami. Budovy mají čp. 168 a 215. - 14.1.2005

dílny, pila Smiřice dílny, pila Smiřice
Vlevo: 4.5.2003. Nejblíž vede železniční trat z Hradce Králové ( zleva ) do Jaroměře.
Dva letecké záběry ukazují prostor bývalé pily a potom statkových dílen. Dnes je to majetek čtyř firem.
Bytový dům má červenou střechu. Nejblíž je prostor bývalého cukrovaru. Šedá linie vlevo je Cukrovarská ulice.
U prostřední budovy stojí v roce 2008 nová hala.

dílny, pila Smiřice dílny, pila Smiřice
Mezi budovami je vidět komín, jediné co zbylo z cukrovaru. Na budově vlevo je ještě tabulka s čp. 215.
V čase Státního statku zde byl byt, potom zasedací místnost střediska Dílny ( jídelna ).
V zadní části byl sklad obilí a nakonec sklad pneumatik. - 21.11.2005
Pohled zpět. Ve střeše je otvor, protože zde byly přechodem spojené budovy. Nový majitel objekt již opravuje. - 11.8.2005

dílny, pila Smiřice dílny, pila Smiřice
Vlevo: Budova firmy vyrábějící kontejnery. Všechny břízy jsem zasadil v roce 1989. - 7.2.2005
Vpravo: Pohled na vjezd do areálu z Cukrovarské ulice. Domům vlevo se říká Na Zbuzanech,
vpravo stojí budova kanceláří soukromé firmy. - 26.7.2006Úraz na pile

úraz úraz
Slavnému c. kr. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové !
Černý Jan 13/V. 1862 narozen, bytem ve Smiřicích, truhlářský pomocník, zaměstnán v dílně Nejv. c. a k. fondu ve Smiřicích. 12 K
Dílna c.k. velkostatku ve Smiřicích. Vyrábění a spravování hospodářských strojů a náčiní. čís. čl. lístku 91/38 u
29/IV. 11 1/4 hodin dopoledne kruhová pila
v domácím ošetřování ve Smiřicích v domě čís. 32
společenské pokladně nemocenské ve Smiřicích
Zranění prstů ruky pravé a sice oděrky palce na str. radiar (?), pohmožděno tržná rána posledního článku ukazováčku a pohmožděnoa tržná rána s rozrušením kosti posledního článku středního prstu.
Úplnou neschopnost po více než dobu 4 týdnů.
Snad částečnou trvalou.
Neměl a snad nebude míti.
Dr. Hrubý (lékař)

Při rozřezávání prkénka tvrdého smekla se poraněná ruka, a zachtila mu pila prsty u pravé ruky a zranila mu tři a sice ukazováček a dva prostřední prsty.
Brutar Jan svědek Jan Jech svědek
Ve Smiřicícjh, dne 29/IV 1903.
Motyčka c.a k. vrchní správa SmiřiceToto místo leží v Cukrovarské ulici - více je --- na této stránce ---.

Obytný dům

pila Smiřice

pila Smiřice
  Slavná městská rado !
  Dle přiloženého nástinu, chceme na píle vystavěti obydelní stavení a chlév z tvrdého hmotu a chceme stavbu tu pokrýti břidlicí neb lepenkou.
   Klademe žádost, by se nám k této stavbě povolení udělilo.
   Správa panského statku v Smiřicích dne 9. března 1870.
   Podpis: Lhota

Na situačním plánu je stavba červeně označená. Stojí u cesty na Zderaz, kolem probíhá cesta vlevo ke skladišti cukru a pod mostek železnice. Tato stále existující cesta rozděluje pilu dole a cukrovar nahoře. Cukrovar patřil již do katastru Rodova a dům by stál na hranici, proto zástupci Rodova byli pozváni k povolovacímu řízení.

Dům jsem nikde na obrázku neviděl.Přístavba domku u podchodu pod železniční tratí - čp. 157

pila Smiřice
U zmíněné cesty pod žel. tratí stojí dům čp. 157, přístavba je vpravo u tratě.

Žádost o přístavbu obyvatelného stavení na tak zvané bývalé parní pile byla podána 19. července 1877.
.....Jen to se připomíná že v nákresu naznačené záchody byly vyškrtnuté....

Proč byly záchody zrušené je patrno z podmínek k povolení stavby:
   1. Celá stavba musí z ohňovzdorných látek postavena,střecha může jen taškami neb břidlicí kryta býti; pod žádnou výminkou nesmí se šindele neb jinakých ohni nebezpečných látek upotřebiti.
   2. Všechny otvory ku dráze skrze vzlétnutí jiskry z parovozu mají se docela zameziti; pakli ale jaké se udělají, mají dobrým zasklením, plechem pobitými okenicemi a hustými mřížemi z drátu opatřeny býti.
   3. Skládání slámy, tříštěk, roští a jiných ohni nebezpečných látek, nesmí se na straně stavení ku dráze obrácené nalézati; taktéž se nesmějí žádná hnojniště ani záchody ku straně dráhy nacházeti.
   4. Dráha neručí za žádnou škodu, kterouby někdejší majitel na svém stavení i příslušenství vozbou železniční z jakékoli příčiny utrpěl.
   5. Stavba nesmí dříve započnouti, pokud schválení od ředitelství dráhy nedojde, a žadatel za povolení k stavbě písemně o tom vyrozuměn nebude.

čp. 157
Dům čp. 157. - 6.4.2006Skladiště na cukr.


Protokol
   sepsaný dne 17.ho srpna 1885 v písárně budovy bývalé pární pily ve Smiřicích.
Předmět:
   Ředitelství c.k. cukrovaru ve Smířicích podalo (9.8.1885) žádost za povolení stavby skladiště pro cukr na pozemku bývalé pární pily, dle přiloženého nákresu.
   Za tou příčinou ustanovena na dnešní den o 2hehodině odpoledne komise ku které se dostavili v zastoupení purkmistrovského úřadu ve Smířicích pp. Josef Valášek purkmistr a Josef Hojný městský rada, v zastoupení c.k. cukrovaru ve Smířicích pp. Mikoláš Mehrle ředitel cukrovaru a František Hellmann inženýr z Jaroměře, v zastoupení ck. p. jihosevero německé spojovací dráhy pan Antonín Kubát inženýr z Pardubic. ….

podpisy
Podpisy zmíněných pánů z protokolu.

plán
Situační plán. Červeně je zakreslena nová stavba.
Cestička pod tratí vede kolem domku na předchozím plánu.
Plán skladiště rýsoval Hellmann v Jaroměři 14.srpna 1885.

plán
Průčelí.

plán
Řez.

profil
Plán profilu tratě, nového skladu (Zückermagazin) a staré budovy pily vpravo. Rýsoval Hellmann v Jaroměři 15.srpna 1885.

dílny, pila Smiřice
Popisované skladiště je světlá budova u kolejí vzadu.
Převrácený kolejový jeřáb z předchozího dne. Foceno 7.6.2005.Přestavba skladiště na byty - dům čp. 199.

plán
Polohorys
Texty vlevo: Nové skladiště, Staré skladiště, Obydelní stavení, Byt strojníka, Zahrádka a Byt skladníka u Cesta do Smiřic
Texty vpravo: Váha, Plynárna, Jídelna a Cukrovar. Nahoře Rakouská Severo Západní Dráha. Rýsováno 4. června 1888.


štít Protokol
   sepsaný v písárně c. k. cukrovaru v Smiřicích dne 14. června 1888 u přítomnosti níže podepsaných.
   Předmětem jest podání žádosti (4.6.1888) c. k. cukrovaru za povolení k přestavění a zřízení bytů v bývalém cukerním skladišti na pile (dříve bývalé ).
   Podepsaný zástupce města Smiřice, když mu byli od přítomného stavebního znalce inžiniera pana Karla Krátkého v předložených plánech učiněna vysvětlení shledal; že nemá proti zamýšlené přestavbě ničeho k namítání a připomíná pouze, aby stavba ta provedena byla ve smyslu zákonných předpisů důkladně a před ohněm bezpečně.
   Při komisi právě odbývané ukázalo se, že s přestavbou o nihž se jedná značně se pokročilo avšak uznává se nutnost rychlého ukončení a vzhledem k tomu, že přestavba pozůstává z úpravy vnitřní anihž by se na hlavních zdech co měnilo, nečiní se proti provádění této stavby žádných námitek. ….

plán
Podélný pohled.

plán
Domu čp. 199 shořela střecha, dostal novou a přitom prošel rekonstrukcí. 26.2.2008

plán
První patro, Přízemí a Sklepy.Přestavba výše uvedeného skladiště na byt - dnes čp. 215

plán
Rýsoval: v Smiřicích dne 20ho. října 1899 V. Kovařík.

Slavný městský úřade ve Smiřicích !
   Cís. a k. vrchní správa zamýšlí zříditi byt o dvou pokojích, jedné kuchyni a jedné komory ve skladišti (na píle) vlastním pozemku a stavby c. a k. Nejvyššího rodinného fondu panství Smiřického, za kterýmžto účelem předkládá stavební plány dvojmo stou zdvořilou žádostí o udělení povolení k uvedené stavbě, naznačení tuto stavbu čís. dom.
   Zároveň se uvádí, že provede stavbu tuto p. Václav. Kovářík c. k. stavitel ve Smiřicích.
   V Smiřicích 20.ho října 1899.Stavba truhlárny a kolárny s ručním skladištěm

plán
Rýsoval ve Smiřicích dne 28. srpna 1906 Václav Kovařík.

Ze žádosti o povolení ke stavbě:
   C. a k. vrchní správa panství Smiřického zamýšlí na místě staré, chatrné, dřevěné, lepenkou kryté truhlárny a kolárny s příručním skladištěm, postaviti na tomtéž místě novou truhlárnu a kolárnu s příručním skladištěm zděnou, taškami krytou, a hned u truhlárny zároveň postaviti kůlnu pro dvě garnitury mlátiček na obilí.
   Stavba této kůlny bude mezi dřevěnými sloupy cihlami vyzděná a taškami pokrytá a provedená c. a k. stavitelem Václavem Kováříkem ze Smiřic.....
   Ve Smiřicích, dne 28. srpna 1906

Z protokolu:
   ... stavba spodní jest hrazdová, na cihly vyzděná, bez stropu opatřená, vršek z tvrdé hmoty falcovými taškami pokrytá. Stavba tato účelu svému úplně vyhovuje.
   Stavební znalec Václav Kottland
   Stavební povolení bylo vydáno 10.9.1906Stavba domu pro strojníky - čp. 244 a 273. (,,Zbuzany")

plán
Přední a zadní pohled. Plán byl rýsován 11. června 1908

plán plán
Polohopisné plány. Vlevo je zakreslen dům z prvního plánu nahoře.

plán
Bližší polovina domu má čp. 273, druhá polovina domu má čp. 244. 4.7.2015

hajzlíky štít
Ze žádosti:
Žádáme za povolení ku stavbě nového přízemního domu pro strojníky z c. a k. dílen... Smiřice, dne 12. června 1908

Certifikát o dokončené stavbě.
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto že stavba nového domu č.p. 244 ve Smiřicích na části pozemku čís. kat. 309/1 c. a k. velkostatku Smiřice náležejícího, dne 20. června 1908 započata a dne 31. října 1908 ukončena byla
Obecní úřad ve Smiřicích dne 5. listopadu 1908.