Smiřice - pohřební ústav a klempířství Bartošek

Zpět na hlavní stránku

Fotografie Bartoškova domu v Palackého ulici     Pohřební kočár firmy Bartošek
Bartošek

Jen štěstí nestačí

  Rodina Bartoškova byla mezi staršími občany ještě známa. Majitelé rozlehlého domu, provozovatelé výnosných živností ( stavebního klempířství a pohřebního ústavu ), lidé známí svým vlastenectvím, dotvrzeným smrtí jednoho představitele předposlední generace ve vezení za nacistické okupace. Otázka zní – jak se domohli Bartoškové svého postavení ?
  Zajímavě a nepochybně se značnou dávkou štěstí. Někdy na jaře 1871 chytali v potoce Jordán ( tekl od Černožického rybníka podél železniční trati přes rybník pod dvorem v Holohlavech, poli pod „hliňákem“, městem a vtékal do mlýnského náhonu ) synové hostinského ( nájemce č.p. 11) z Holohlav – Eduard a Bedřich Bartošek – ryby a raky. Na obecních potocích a struhách měl právo rybolovu každý „osedlý“ občan.
  Při vybírání raků se na jednoho z bratří začaly sypat větší stříbrné mince. Oba mládenci nezaváhali, celé nadělení si nacpali do kapes, čepic a kam se dalo a hurá domů.
  Jejich kamarádi, Josef a Václav Vognarové s Josefem Lorencem posbírali už jen paběrky ( cit. Jaroslav Mach: Z minulosti obce Černožic I. díl, str. 63-64 ).
  Co z uvedeného vyplývá ? Že v toku, který dnes neoplývá čistotou, žili raci, že potok Jordán změnil své koryto. Že po rybníku v Holohlavech zůstala pouze plocha s hřištěm a koupalištěm. Že tehdy platné zákony buď nestanovily povinnost odevzdat nalezený poklad, nebo že si lidé tolik nezáviděli.
  Že „poklad“ asi nebyl obrovský, protože se nechal odnést v klukovských kapsách a čepicích, ale že nebyl úplně zanedbatelný. Zejména však to, že se dostal do rukou lidí, kteří jej svým umem a pílí dokázali rozhojnit, zmnožit a užít ve prospěch svůj i svých spoluobčanů.
  Z hlediska historika je škoda, že nikdo neví o jaké mince a z které doby šlo. Z hlediska lidského je dobře, že nález byl využit pro rozšíření zaměstnanosti, pro šíření vlastenectví i dobrého jména města. Firma Bartošek – klempířství pracovala po celé tehdejší monarchii.
  Dnes z místní pověsti můžeme odvodit pouze to, že na štěstí a náhodu musí navazovat moudrost s pracovitostí, má-li výsledek být dobrý. V případě Bartošků byl.
  Ing Lubomír Kupka – Zpravodaj 10.6.1996

----------------------

Vpravo:
Účet smiřickému spolku "Hanka" ze dne 31.3.1903


Bartošek
Jedni z dárců financí na stavbu Národního divadla v Praze byla také rodina Bartoškova ze Smiřic.
Za foto děkuji Vladimíru Sladkému.

Bartošek
Pohřební průvod za kočárem firmy Bartošek. Za foto děkuji Josefu Ryntovi.

Bartošek Bartošek
Novoměstská parní voskárna Jarosl. Václavík v Novém Městě n. Metují, Čelakovského čtvrť 243/b
zaslala na adresu: Paní Ella Bartošková majitelka pohř. ústavu Smiřice
  Milostivá paní !
  K Vašemu ct. dopisu ze dne 25 t.m. sdělují že příslušné porce gránů jsou v každém balíku pro faru již určeném. 25.2.1927

Bartošek Další lístek od pana Václavíka:
Paní Ella Bartošková Smiřice.
Milostivá Paní.
Potvrzují s díkem Vaší cť. objednávku, kterou dle Vámi udaných druhů a platebních podmínek vyřídím po svátcích.
Prosím však o lask. sdělení zdali se jedná skutečně o paškály jak račte objednávati nebo jen o svíce po 2 a 2 1/2 kg. Dle mého soudu mají to býti jen svíce, neb paškály jsou jedině svíce velikonoční. Když bych nedostal zprávu do úterý dne 7 t.m. budu míti za to že se jedná o svíce a ne paškály a odešlu tyto.
K dalším službám se ucť doporoučí v plné úctě: Jaroslav Václavík

Bartošek Bartošek
Vulkania Prostějov Na Vaši urgenci sdělujeme, že 3 rakve čís. 12 odesíláme zítra s pojištěnou dodací lhůtou. Prostějov 28.3.1927

Bartošek Bartošek

Bartošek Továrna veškerých pohřebních potřeb a výzbrojů pro pohřeb. ústavy. Ražebna látek, papíru, niklového plechu a j. Waldstein a Spol Praha II. Biskupský dvůr 7.
  Výroba goufr. papíru pro továrny cukrovinkami a čokoládou, toho času jediná v ČSR. Výroba pohřebních vozů, náhrobních věnců a věncových stuh.

   Pokládáme si za čest oznámiti Vám, že náš cestující, pan R. Zákoucký a spolumajitel firmy Vojta Bauer, továrna na věnce Dolní Královice,dovolí si Vás v nejbližších dnech navštíviti a Vám naše nejnovější vzory předložiti.
  Žádáme Vás zdvořile, byste jemu ctěné své zakázky laskavě zachovati ráčil, a ujišťujeme Vás nejlepším vyřízením.
  Podotýkáme současně, že jmenovaný pán jest oprávněn pro nás peníze přijímati a potvrzovati.
  Poroučíme se Vám s s úctou Waldstein a spol.


Bartošek Cesťák nepřijel:
V Praze, dne 1. března 1929
Pan Bedřich Bartošek, Smiřice
K ct. lístku Vašemu ze dne 28. m.m. sdělujeme zdvořile, že jsme našeho zástupce pana Zákouckého již jednou upozornili, by se při nejbližší příležitosti u Vás zastavil, následkem delší choroby nebylo to asi možné. Váš lístek předáváme panu Zákouckému k přímému vyřízení a zajisté se v nejbližších dnech u Vás zastaví. Prosíme, byste se jen krátkou dobu strpěl, poroučíme se Vaším ct. službám a znamenáme v dokonalé úctě.

Lístek patří k přední straně nahoře.Bartošek Bartošek
Jan Havránek v Turnově
Továrna rakví a veškerých pohřebních potřeb
   Pan B. J. Bartošek
  Nedopatřením se strany dráhy stalo s, že Vám patrně byla zásilka rakví špatně doručena, an došlo k záměně balíků a sice balík určený p. Z. Červenýmu, pohř. ůstav v Josefově, byl doručen Vám a zase naopak. By byla věc uvedena do pořádku, prosím, byste lask. zboží neodpovídající účtu zaslal lask. panu Červenýmu, který Vám rakev, patřící Vám, o čemž byl mnou vyrozuměn.
  Doufaje, že mi lask. vyhovíte, děkuji Vám předem, prosím o další ct. Vaše zakázky a zamenám v dokonalé úctě Turnov, 5.7.1922


Bartošek

Po znárodnění:

Na místě soukromé firmy jsou v roce 1961

Komunální služby města Smiřic
Pohřební služba P 1
provozovna Smiřice tel 17

Paní Bartošková tady pracovala. Přitom zde také bylo sklenářství.

Účtenka od Petry Štefánkové. BartošekKlempířství Bartošek

Bartošek
Dělníci a majitel klempířské dílny B. Bartošek v cukrovaru. Červenka, Uhry v roce 1926. Smiř. archiv.Bartošek  Bartošek  Bartošek
Družina oslepených vojínů Československé republiky
   Vyslovujeme Vám své nejvřelejší díky za šlechetný Váš dar pro Družinu oslepených vojínů, který jsme dnes právě obdrželi.
  Prosíme Vás, abyste nám i nadále ráčil zachovati svou vzácnou přízeň a poroučíme se s úctou.
  Zvětšené razítko je vpravo.Bartošek Bartošek
Jeden z častých inzerátů, které podával pan Bartošek do Národní politiky.
  Národní politika jest nejrozšířenější časopis republiky Československé.
  Do ,,Malého oznamovatele" přijímáme inserty pouze do 15 řádek za hotové a neposkytujeme vzhledem k obrovskému nákladu, ani při několikerém otištění žádné srážky. (Na jiném lístku byl i text: ve všední den as 138 000, v neděli as 324 000, ani při několikerém otištění žádné srážky. ...)
  Obdrželi jsme insert jakož i 35 Kč a sdělujeme, že otištění Vašeho insertu v ,,Malém oznamovateli" stojí 1kráte ve všední den 36K 72h, v neděli 64Kč 26h..... 12.IX.1929
Firma Jana Stegmanna synové
Bartošek Bartošek
v Čes. Budějovicích
Továrna na kovové zboží. - Leptání kovů.
Kovová písmena a štítky. Náhrobní svítilny a ozdoby. Umělecká litina. Odlitky. Výrobky ražené a vytlačované. Zboží klempířské atd.

zaslala na adresu Bedřich Bartošek mistr klempířský Smiřice tyto texty:

20. ledna 1927
  Váš lístek ze dne 18. t. m. - Naše číslo 112..
  Potvrzujeme s díky příjem vz. Vaší objednávky na 5 Kristových těl v délce těla asi 20 až 25. rozpětí asi 15 až 18 cm, ze zinkové litiny čistě pilované včetně tabulky "INRI". - Dobírkou.
Bartošek   Prosíme ještě o lask. zprávu, jakým způsobem se těla tato budou upevňovati ( do kamene neb do dřeva ) a jak dlouhé mají upevňovací prostředky, příp. matkové šrouby býti.
  Poroučíme se Vám prozatím s projevem dokonalé úcty.

8.února 1927.
  Váš list z dne 7.t.m.
  Na vzácný Váš list sdělujeme s Vámi, že vyúčtovaná cena jest správná. Kristovo tělo, jež jsme Vám čítali po Kč 52,70, stálo v míru Kč 6,20 a dnes účtujeme 750 procent přirážky, což vzhledem na dnešní drahotu zajisté není mnoho.
  Za Kč 5,27 již nám jmenujete, nelze obdržeti nikde Kristovo tělo, leda z plechu lisované, jež zase nic nevydrží.
  Prosíme, byste účet náš laskavě uznal a poroučíme se Vám s projevem dokonalé úcty Jana StegmannVýpis z Kroniky obce Sadová ( www.nechanicko.cz )
  Zajímavá část:

Bartošek   Václav Jiří Smetana, děd Bedřicha Smetany, se narodil 17.ledna 1730 v Sadové a pokřtěn v Hněvčevsi (na Dohaličkách byla fara zřízena až r.1737). Na rukou držel ho myslivec Jiří Vlačiha, kmotrovali David Novopacký, vdova Anna Marie Galová a dcera Matěje Fingra Anna Marie. Měl 7 sourozenců. Oženil se s Ludmilou Konárovskou, dcerou mlynáře v Sadové. V Sadové se mu narodilo 7 dětí, z nichž nejmladší byl František, otec Bedřicha Smetany. Václav Smetana stál v selské revoluci při robotném lidu. Za hladu zápasil s nedostatkem a předčasně zemřel 24.března 1779, teprve 49letý. Vdova Ludmila, 46 letá se znovu provdala 2.ledna 1780 za vdovce Josefa Bartošku ze Smiřic, bednáře, který převzal místo bednáře v Sadové po zesnulém manželovi. Žili skromně,v nedostatku. Bartoška zemřel 1796 a vdova ho přežila o 10 let. Zemřela 31.ledna 1806 ve svém původním bytě v Dohalicích.


Vpravo je ještě jednou Sadová 7.10.1924
Pan B.J. Bartošek
Žádáme Vás zdvořile, abyste objednané u Vás dne 10. září t.r. kbelíky, nám určitě do soboty dodal. S veškerou úctou Harrachův cukrovar v Sadové Bartošek


Razítko vpravo Správa státního stavebního okresu v Hradci Králové

Bartošek
Velectěnému Velkozávodu
klempířskému fy. B. Bartošek ve Smiřicích.
Vznešené oslovení napsal Josef Unge ( ? ) děkan v Černilově.Bartošek P.T.
Pane mistře.
Sděluji Vám dle přiloženého lístku, že místo přijímám a hodlám nastoupiti v pondělí t.j. 26.VIII.
S projevem úcty František Slavíček Dolní Kounice 15.VIII.1929
Bartošek Bartošek
Dřevoprůmysl Karel Dlouhý Městec Králové
Výroba domácích mandlů, pařeništních oken - ramků na valchy a knihařských potřeb. Ceník pro Bartošku.

Bartošek Bartošek

Bartošek Bartošek
Nespokojení zákazníci klempířství Bartošek.
Bartošek         Bartošek
Vpravo je stejný lístek bez známek.