Denník pro Hřbytov Holohlavský 1892 - 1931 ( 1954 )

hřbitovní denník

Zpět na hlavní stránku     Majitelé hrobů v srpnu 2013


Sešit ( s názvem: Denník pro Hřbytov Holohlavský ), je uložena v archivu v Hradci Králové.

Zápisy v deníku začínají v roce 1892 a končí v roce 1931. Nakonec je seznam lidí platících za hroby z let 1951 - 1954.

Přepsal Přemek Andrýs

Kniha mimo ročních zápisů obsahuje ( klikni na heslo):
Seznam majitelů hrobů v roce 1930    Výkaz poplatků z hrobů za rok 1954.


Zápisy obsahují datum, věc čeho se týká a příjem nebo vydání.
Všechny zápisy zde nejsou. Slovo hřbitov do konce I. svět. války psali s tvrdým Y.


Rok 1892
- Hotovost z  roku 1891 - 32 zl 50 kr.
28.1. - z místa od Aloisie Plškové
29.1. – z místa od Antonín Kaše z Čáslavek
18.2. – z místa od Václava Svobody
16.3. – z místa od Kateřiny Zahálkové
10.1. – z místa od Marie Černý ze špitálu
17.7. – z místa pro Boženu Srkalovu z Neznášova
17.7. – z místa pro Fr. Frýdu dělníka ze dvora
z místa pro Annu Štanderovu dělníka ze dvora
3.10. – z místa pro Jos. Noska dítko dělníka
4.10. – z místa pro Václava Keře (?) dítko dělníka z Čáslavek
6.11 - Anny Rohlenové dítko dělnice z Holohlav
17.11. - Josefa Jeřábka dítko dělníka
30.12. – z místa pro dítko Michala Jaryška ze dvora

Rok 1893
13.1. – z místa pro Josefu Šlejharovu ze dvora
z místa od Františky Švajdlerovy ze dvora
Z místa od p. Fijslů ( Fijslie ?) ze Smiřic od r. 1892 do 1899
Vydáno z vybraných míst na stavbu márnice 53 zl 35kr
18.3. - hrob +Fr. Matějčka ze dvora
25.5 – pro hrob +Hornikova Marie(?) z Černožic
10.6. – dítko Jan Zámiše dělníka z Holohlav
15.8 – dítko Marie Černá dělnice z Habřiny
30.8. – Marie Ledecká dcera Jana Ledeckýho šafáře z Černožic
16.11. – dítko J. Sirovátky strojníka v Černožicích
20.11. – dítko p. přednosty z Černožic
4.12. – dítko Josefa Hornycha ze Smiřic
13.12. – dítko Wáclava Hlavsi dělníka z Holohlav

Rok 1894
8.1. – dítko Antonína Šulce dělníka ze dvora
8.1. – dítko Wáclava Němce dělníka ze dvora
13.1. - Jan Švajdler dělník ze dvora
1.3. - Marie Kopecká dítko 3/4 velké dělníka z Habřiny
12.3. - Jan Kačer dítko Jana Kačera z Černožic
22.6. – Růžena Klamrova dítko čeledína ze dvora
19.7. – Marie Zámiš dítko dělníka z Holohlav
Karel Bartoň syn dělníka z Holohlav

Rok 1895
28.3. – Barbora Adlofova ze Smiřic ( škrtnuto )
Dítko Václava Havla dělníka z Holohlav
Dítko Al. Šubrta v Černožicích
Za prodané místo od pí. Anny Vackové poštmistrové v Černožicích 25.-
Nová kamínka do umrlčí komory
Odvedený písek Josefu Pultrovi, který si vypůjčil na stavbu umrlčí komory 2. form. vozy,
dovoz toho samého z Račic

Rok 1896
Z místa pro dítko Anny Valáškové
21.10. – z místa pro dítko Josefy Hojné ze dvora
Josefu Novákovi za upravení cesty k hřbitovu
za správu zámku a nový klíč Josefu Bartošovi.
Dítko Josefa Kolana (?)

Rok 1897
+Dítko Jana Siručka čeledína ze dvora
+Anna Čápová ze dvora
Dítko Josefa Rola dělníka z Habřina
František Buchar dělník v Holohlavech
Dítko Josefy Morávkové dělnice ze dvora
Dítko Josefa Kozáka dělníka ze dvora

Rok 1898
+Dítko Mat. Jirouska dělníka z Holohlav
Dovoz písku na upravení cesty kolem hřbitova ze šutrovníku u cukrovaru.
Převzal dne 29. listopadu 1898 od Václava Jaroše František Prokop.
10.12. – z místa od V. Hofmana jeho dítěte Marie

Rok 1899
18.1. – Od Anna Sedláčkové z místa
3.2. – Dítko Josef Smotlacha
3.2. – Václav Hroch z Habřiny dítko
28.2. – Josef Hutla nádražní strážník
4.3. – Anna Peřinová dítko
13.7. – Josef Brázda z Černožic

Rok 1900
16.1. – Vaňková Františka
Šulcová Františka
25.1. – Němečková Marie
15.3. – Anna Kosinková z Černožic
5.4. – Dítko Jana Jaroše
6.5. Od p. Jana Litomyského za prodloužení místa hrobky Jana Pospíšila z Černožic
18.11. – Za prodloužení místa od Jana Kroupy za jeho manželku Marii Kroupovu

Rok 1901
– Z místa od Mikoláše Pácalta
9.2. – Z místa od Alžběty Pacaltové
9.2. – Z místa od Františka Hlavy
2.6. – Od Barbory Daňkové
16.6. – Od Julie Vondráčkové
14.7. – 3 tuny písku vozil J. Vítek
7.9. – Od Čeňka Škody z místa
2.11. – Od Juliuse Hajka z Čáslavek
18.12. – 3 tuny písku p. Macháček

Rok 1902
– od Františka Vaňka z místa
7.3. – od odklizení pomníku p. Dek. Pokorny
1.7. – za starý železný kříž pro J. Pultra
19.7. – nová studna pumpa dle účtu ( 256 , 16 )
25.7. – příplatek obce Černožic na studnu 70
25.7. – příplatek obce Holohlav na studnu 70
25.7. – Výstražna tabulka na trhání květin 3, 0
10.11. – z místa od Vaňka ze dvora

Rok 1903
28.2. z místa od Marie Nítkové
1.4. – z místa od Anny Rohlenové cestář(?)
1.4. – z místa od Malinové
16.8. – od Václava Tomka za místo

Rok 1904
10.3. – z místa dítko Marie Bartoňová
25.3. – z místa od Františky Jelínkové
6.4. – z místa od Kateřiny Rechové

Rok 1905
– Jaroslav Kordy(?) z Habřina
1.1. – od p. Josefa Ledeckýho z Černožic
2.3. – za dva plány hřbitova
13.3. – od Václava Špačka z místa
14.3. Anna Rufrova z Černožic za jednu zděnou hrobku pro vždy 50 K
11.4. – z místa pro pomník od p. Josefa Ledeckýho z Černožic
28.5. – František Prokop předal knihu a hotovost Josefu Klouzovi
30.5. – za hrobku Marie Andrejskové p. Kulhánek
18.8. – z místa od Anny Poličanské
27.8. – z místa pro Josefa Poura
29.8. – z místa z pohřbu z Černožic dal Bartošek
3.11. – Hladík František z místa své matky
19.11. – Feltl František z místa pro své dítko
30.11. – Lámiš Jan z místa pro své dítko
16.12. – Sourada Josef správa oken u márnice

Rok 1906
29.1. – Joneš Jan z místa pro Jana Pěňku ze Smiřic
6.2. – Rousek Josef z místa pro své dítko
10.3. – halama Josef z místa pro své dítko
13.4. – Lemberk Jan z místa pro zděnou hrobku
13.4. – Hladík Jan z místa
Rohlena Josef z místa pro své dítko
9.6. – Novotný Václav práce zednická při opravě hřbitova
16.6. a 20.6. - Valášek Josef -“-
30.6. – Kulhánek Vojtěch oprav a nátěr vrat na hřbitově
8.7. – Kubec František z místa pro své dítko
22.7. – Kučerová Anna za čištění márnice
22.7. – Lefnarová Františka vápno a cement při opravě hřbitova
22.7. – Kučera Jan za cihly a cement
28.7. – Šíp Josef barvení dveří oken a židlí v márnici
6.8. – Kubec František postavení pomníku
14.10. – Obec Černožice a Holohlavy příspěvek na opravu Hřbitova po 60 K
23.10. – Škoda Vincenc z místa pro svého syna
6.11. – Bartošek Bedřich umyvadlo a džber do márnice
29.11. – Tuček Jan položení dlaždic na plot hřbitovní
29.12. – Nálevka Josef dlaždice na plot hřbitovní
29.12. – Matějček František koště a mýdlo do márnice
29.12. – cukrovar Černožický písek a vápno ku opravě hřbitova
31.12. – Horáková Františka ze Smiřic z místa pro zděnou hrobku 55,90 + úrok z prodlení 1,60

Rok 1907
12.1. – Adamíra František z místa pro svého syna
25.3. – Matějček František za cesty do Jaroměře k soudu
26.5. Mecner Ferdinand z místa pro své dítko
30.6. – Šíp Josef 2 nový kříže ku pohřbum
16.7. – Rynk Antonín oprava plotu na hřbitově
16.8. – Réch František z místa pro svoji dceru
12.12. – Sahula Václav z místa pro svoji tchýni
22.12. – Zámyš Jan z místa pro svoji tchýni

Rok 1908
14.1. Knejp Josef z místa pro své dítko
26.11. – Macháň Jan za místo pro zděnou hrobku
26.11. – Bartošek Bedřich oprava plechových rour na márnici
26.11. – Cukrovar Černožice 2 vozi písku pro hřbytov ( originální zápis pro porovnání )

Rok 1909
26.5. – Mach Josef oprava studně na hřbitově
15.8. – Dostál J. poplatek za dětský hrob

Rok 1910
Nejsou zápisy, jen přenos hotovosti.

Rok 1911
9.1. – Volt Václav za novou kropící konev pro hřbitov 2,50 K
19.5. – Veverka Karel ze Smiřic poplatek za rodinný hrob

Rok 1912
– Jakoubek František z Čáslavek poplatek za místo pro zděnou hrobku
6.1. – Motyčka Jan oprava studně na hřbitově
12.3. – Veverková Marie z Čáslavek za místo pro rodinnou hrobku
2.5. – na komisionelní výlohy dáno k.c.k. hejtmanství 27,80 K

Rok 1913
Nejsou zápisy, jen přenos hotovosti.

Rok 1919
Přenos hotovost z roku 1913 ( 343,51)
Zjištěná diference vzniklá v letech nevedených nezapsanými položkami a připsanými úroky ve Smiřické spořitelně k dobru 128,95
Převzatý zbytek hotovosti pokladníka Jos. Klouzy 0,49

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi dne 9. prosince na opravě řádu hřbitovního.
Oprava ta záleží v tom že budou se vybírati příspěvky z místa pro všechny a sice na dobu 10ti let, na opravu hřbitova.
Poplatky vybírají se dle škal a sice:
Výtah hřbitovního řádu.
pro hroby řadové a) odrostlé 2 K majetné 4 K, b) děti do 10 let 1 K majetné 2 K
pro rodinný hrob tj. za 1m2 4K
za místo pro hrobku za 1m2 10K
za obnovení upotřebovacího práva k dalšímu používání řadového hrobu 2K pro majetné 4 K
Obecní chudé pohřbívají se zdarma cizí za poplatek výše stanovený.
V Holohlavech 12.prosince 1919 Andrýs starosta

Rok 1919
14.12. – Šimek Ferdinand č. 7 řadový hrob
14.12. – Klouza Josef č. 41 rodinný hrob 3 m2
24.12. – Hlava Josef 78 běžný hrob pro odrostlého

Rok 1920
2.1. – Picka Jan běžný hrob pro odrostlého
– Rundštuk Rudolf hrobka 2.20 m / 2.30 m
Vítek Josef hrobka 240 / 140
17.2. – Homolková Františka běžný hrob
26.2. – Sehnoutka Václav běžný hrob
23.3. – Šotolová Anna běžný hrob
11.5. – Čáp Josef běžný hrob prodloužení
18.5. – Hemeliková Dorota běžný hrob
3.11. – Plšková Františka běžný hrob
18.8. – Očenáš Václav běžný hrob

Rok 1921
16.1. – Junková Františka běžný hrob
5.3. – Křečková Kateřina
10.3. – Štěnička Josef
22.3. – Hemelik František
23.6 – Křeček Václav z Černožic
2.7. – Andrýs starosta za starší klobouk na studnu
8.7. – Srkalova Františka hrobka 110 šíře, 220 déle - 2,42 m2
21.7. – Motyčka Jan běžný hrob
12.8. – Ježek Josef almužník běžný hrob
19.9. – Křížala Miloslav
15.11. – Remišova Helena
11.12. – Novák Václav

Rok 1922
5.1. Hlavova Anna
11.1. – Hanzl Ladislav
29.1. – Michkova Kateřina
19.3. – Kačer Václav
29.3. – Sýkora František
2.4. Voltrova Antonie
18.4. – Mach František oprava studně
8.5. – Hanzlova Františka
3.7. – Medáčkova Anna
5.10. – Zvolynský Josef
2.11. – Jarkovská Anna
12.11. – Semeráková Marie
27. 11. novorozeně ( Jan ) p. Josefa Hencla
29.11. – Hrubá Marie
25.12. – Zilvarova Milada

Rok 1923
23.1. – Knaiflová Františka
Pácaltová Anna
29.1. – Knejpová Marie
2.3. – Peřinová Františka
27.6. – Kříž Václav
2.8. – Prokopová Anna
22.8. – Kotlant František
2.9. – Berger Josef
7.9. – Valentová Marie
30.9. – Novák Josef

Rok 1924
5.1. – Horák Alois
30.1. – Zumerová Věra
29.2.. – Zvolinská Růžena
3.3. – Trčková Antonie
17.3. – Dvořáček Bedřich
25.4. – Hladíková Anna
15.5. – Zvolinská Kolera (?)
22.5. – Křížalová Marie
22.7. – Králová Anna
28.7. – Chlupatý Václav
17.8. – Kačerová Kateřina
1.9. – Truhlář Antonín
21.10. – Kadeřávková Františka
22.10. – Pausová Kateřina
21.12. – Voříšková Marie
23.12 – odevzdáno hřbitovnímu fondu 20 K pokladníku p. F. Antošovi

Rok 1925
Vognar Josef
2.1.- Krejčí Aleš
5.1. – Vognar Josef
22.3. – Hlavatý Václav
12.3. – Rubák františek
15.3. – Knejp Jan
25.3. – Kučera František
6.4. – Josef Šiko
30.4. – Josefa Kovářová
7.6. – J. Sehnoutková Pospíšil
24.6. – Adamec
8.9. – M. Hrýňo děcko
23.9. – Frant. Bečvářová
9.10. – Anna Andrejsková
13.11. – František Klouček
18.11. – Jan Šlejhar
25.11. – Frant. Pácaltová
17.12. – Jan Štěpán
17.12. – za hrobku po p. Macháňoj 300 Kč
25.12. – František Šafránek

Rok 1926
7.1. – Od otevření hrobky pí. Fejglové ze Smiřic
vydání: Volt klempíř, Prokeš obchodník, Feldšárková obch., Němeček
22.1 – Václav Jelínek
10.3. – Andrejsek Josef insp. pošty v.v. zaplatil za prodloužení 10ti let, a zároveň za číslo které se dodatečně dodá, které se dotyčnému ohlásí.
Pokladní hotovost ze dne 10.3.1926 obnáší 412 Kč 30 h., které převzal Josef Merkl
11.9. – Očenáš Václav za Potůčkovu hrobku
26.12. – Dobrovolná sbírka na hlavní kříž na hřbitově - příjem 424 Kč
27.12. – Panu Hynkovi z Hradce Králové za opravu hlavního kříže – 357 Kč.
29.12. - Za odprodané dříví ze hřbitova p. Fr. Srkalovi 200 Kč

Rok 1927
13.1. – Zápůjčka od p. Josefa Merkla na hřbitovní čísla - 1000 Kč
13.1. – Záloha P. Růžičkovi z Jaroměře na hřbitovní čísla - 1000 Kč
31.1. - Za 20 archů úmrtních listů firmě Nejedlý Jaroměř - 10 Kč
8.4. – Za smrčky na hřbitov od R. Hackera Hradec králové - 76,50 Kč
20.5. – Gurovský František za odprodaný starý pomník - příjem 100 Kč

Rok 1928
27.8. – P. Melgr Václav za odprodaný starý pomník – příjem 350 Kč
28.8. – druhá splátka fir. Růžička Jaroměř za čísla hrobová – 560 Kč
Za úmrtní zápisy Obecnímu úřadu zde – 29 Kč
30.5. - Za písek na hřbitov 3 m3 koupený od p. Černého z Holohlav - 63 Kč
1.9. – Za prkna při pohřbu ( kol hrobů ) od p. J. Bureše z Holohlav – 50,58 Kč

Rok 1929
9.12. Dodatečně za čísla hrobová fir. Růžička zaplaceno 806 Kč ( s otazníkem ), v poznámce je uvedeno „zaplaceno 306 !!“
Schodek 207,78 na přenos – Půjčil Merkl Josef r. 1931

Rok 1930
– vrácená zápůjčka od p. Jos. Merkla z 31.12.29 207.78 Kč
10.1. – Hrobník odvedl za místa na prodloužení hrobů na 10 roků – příjem 3323 Kč
Za práci na hřbitově od r. 1926 vyplaceno hrobníkovi 800 Kč
Splatná půjčka na čísla 1000 Kč p. Josefu Merklovi z roku 1927

Rok 1931
Za hrobku pro Fr. Hladíka po Smolíkovi – příjem 300 Kč
Za 4 fůry písku na pěšinky dostal Koldinský a Štrégl 40 Kč
Od P. Fr. Andrejska za místo a číslo

Rok 1932
Paní Fišerová za místo a číslo čh. 86
Paní Marksová za místo a číslo
Pan Černý za hrobku
Pan Trojan za místo a číslo
3.4. – Hrobníkovi za r. 1930 – 31 200Kč

Rok 1933
Přeplaceno v r. 1932 k 31.12. – 318,31 ( vráceno ) půjčil Merkl Josef čp. 31
Kučerová Anna za místo a č. 15
Valášková Jos. za místo a číslo
Andrýsová Alžběta ( Dohnalovi ) za místo a číslo – č. hrobu 203
26.12. – Barnet Josef dítko – č. hrobu 287

Rok 1934
Příjem v roce 1934 žádný, neboť za ty kteří v roce 1934 zemřeli, bylo zaplaceno v seznamu do r. 1940
Rok 1935
26.3. – Pan Beneš za místo a číslo
12.4. – Pan Jaroš
19.4. – Paní Marticová č. hrobu 92
19.4. – Hrubý č. hrobu 171

Zde roční zápisy v deníku končí a následuje soupis hrobů, viz dále.
Seznam majitelů hrobů na hřbitově v Holohlavech dle stavu v roce 1930

Holohlavy = Hol., zde. - Černožice = Čern.

Číslo hrobu Jméno
Číslo hrobu Jméno

1 Černý Josef Holohlavy
51 Hynek Mikuláš Čern.
2 Fajfr Václav ( škrtnuté jméno )
52
3 Semerák Josef Černožice
53 Havrda Josef Čáslavky
4 Horák Černožice
54 Křeček Václav zde
5 Vágner Antonín Hol.
55 Hlava Jan
6 Carda Josef Hol.
56 Křeček František zde
7 Pultr Josef Čern.
57 Křeček Josef zde
8 Kříž Václav
58 Hencl Josef zde
9 Očenáš Václav Hol.
59 Stěnička Josef
10 ( Veverka ) Nykl Černožice
60 Kábr Josef ( hrobník )
11 Černý Josef Čern.
61 Belgr Josef zde
12 Očenáš Václav zde
62 Hynek Josef Dvůr Králové
13 Macháček František zde
63 Fajfr Josef zde
14 Michek Josef zde
64 Jelínek Václav zde
15 Kučera František zde
65 Havrda Josef Čáslavky
16 Voženílek Josef Předměřice
66 Výravský Čern.
17 Beran František Čern.
67 Tomášková Čáslavky
18 Horák František Čern.
68 Klouzy Václav zde
19 Gurovský František zde
69 Vítek Josef zde
20 Kučera Jan zde?
70 Sehnoutka Václav zde
21 Jelínek Karel zde
71 Klouza Josef 41 zde
22

72 Tuček Jan ( Málkovi )
23

73 Hladík František
24 Jošt Václav zde
74 Němec Václav
25 Srkal František zde
75 Tyč Josef Čern.
26 Silvar E. Čern.
76 Homolková
27 Kvasničková zde
77
28 Dubická – Andrýsová Habřina
78 Čubrová
29 Motyčka Josef zde
79
30 Nová Jaroměř
80 Pácalt Jan
31 Bezvoda Jos. Špryňarová
81 Kučera Jan zde
32 Kadeřávek V.
82 Pácalt Josef zde
33 Kutík Václav zde
83 Jošt Josef zde
34 Sehnoutka Josef zde
84 Kovářová Jos.
35 Kolín Josef zde
85 Rohlena Jan
36 Kolín Josef zde
86 Fišera Josef ( Vyhnálek Vác. Čern. je škrt. )
37 Voltová stavitel Smiřice
87 Plšek Josef
38 Nývlt
88 Šimek ( Jamborová )
39 Tvrdý - Andrejsek
89 Škodovi Praha
40 Šrámková – Sečová
90 Langr B. Čern.
41 Hojný František Smiřice
91
42 Klouza Josef zde
92 Martincová Josefov
43 Rypl Oldřich zde
93 Knejp ( Krejčí říd. ) zde
44 Bureš Josef zde
94
45 Zilvar Josef zde
95 Knejp Václav zde
46 Polák Josef Lochenice
96 Horák Alois
47 Merkl Václav č. 31
97
48 Roslar Ludvík
98 Štefan ( Hlavovi )
49 Melgr správce
99 Štefan ( Hlavovi )
50 Vyhnálková Čern.
100 Čapek Čern.
101 Hencl Václav zde
151 Štěpán Jan
102 Hofman Jan
152 Jakoubek Čáslavky
103

153
104 Pultr Václav zde
154 Chlupatý Karel
105 Černý Václav Čern.
155 Rybín
106 Žák Čern.
156 Kvasnička Josef zde
107

157
108

158
109

159
110 Andrýs Václav zde
160 Černý Josef zde
111 Pauzová ( Čiháček )
161 Hofman Černožice
112 Remešová
162 Král ( šafář ) zde
113 Jakoubek Čern.
163 Veverka Vlkov
114 Chmeliková
164 Hykman ( ? )
115 Kadaniková Čern.
165
116 Hrubá
166
117 Valenta
167 Jelínek František zde
118 Toman Čern.
168 Šafránek zde
119

169 Křečkovi ( Dvořáková )
120 Divecký Čern.
170 Andrejsek ( Ulíkova Jaroměř )
121 Truhlář Antonín zde
171 Hrubý
122

172 Šimek
123 Pácaltová Praha
173
124 Amdrejsková Anna zde
174 Oběšená Beneš
125 Kábr Štěpán zde
175
126 Vyhnálek Václav Čern.
176 Prokop Vojtěch zde
127 Hynková Čáslavky
177 Prokop Vojtěch zde
128 Pultr Josef ( škrtnuté jméno )
178 Valášek Josef
129 Andrejsek ( Pinkas )
179 Jonešovi Smiřice
130 Pinkas Richard zde
180 Vognar Josef ( Hutlovi ) č. 51
131 Pultr František zde
181 Vognar Josef č. 51
132 Kulková ( Srb ) zde
182 Hynek Čern.
133

183
134 Jošt Josef ( Vognarová )
184 Hanzl Josef ( cestář )
135 Hrubá
185 Klámrtovi
136 Bezděk Brno
186 Rubák
137 Vorel Smiřice
187 Valášek Josef
138 Tuček Josef č. 11
188 Valášková Kateřina
139 Černý Jan Čern.
189
140 Černý Jan Čáslavky
190
141

191 Přibyl připsáno Cejp Josef
142 Kupka Josef Čern.
192
143 Hlavatý Václav
193
144 Trojanovi ( Michková )
194
145 Peřina Josef
195 Dítě Ant.
146 Recha František Smiřice
196 Hanzl Josef ( cestář ), škrtnutá Křečková
147

197 Machovi ( Pospíšilovi )
148 Veverková Čáslavky
198 Ing Čepek řídící plati K. Follprecht Praha
149 Jarošova hrobka – dar. trvale – bez popl.
199 Kotlantovi
150 Kulhánkova
200 Tuček Josef č. 11
201 Čáp Josef Neznášov
251 Kloučková
202 Čáp Josef Neznášov
252 Kroupa Josef a Ludmila
203 Slezákovi
253
204 Kučerovi Smiřice
254 Řábek
206

255
207

256 Sýkora
208 Chlupatý starosta
257 Antoš František připsáno: postoupen
209


Andrejsek E. čp. 52 ?
210 Kerhartovi právo chudých
258 Andrýsovi
211

259 Hronovský
212 Kalendovi
260 Voltrová ( Šimerová )
213 Kříž
261
214 Pickovi ( Jošt )
262 Slabý
215 Kotlantovi
263 Pultr Karel ( Karel )
216 Řehák K. ( Bohdanecký )
264 Štěpánková Františka
217 Ledecký Praha
265 Jošt Václav
218 Lindr
266 Voříšek František
219 Palaš
267 Tuček františek
220 Novohradská
268 Novák Josef
221 Melgr Josef
269
222 Tomek Václav
270
223

271
224 Kadeřávek V.
272
225 Kuhnovi
273 Kopic Adolf
226 Vítek Josef
274 Špryňarová Anna
227 Rousek Antonín
275 Křeček Václav zde
228 Nývlt Alois ( děkan )
276 Kábr ( Jarouš ) právo chudých
229 Novohradský
277 Voříšková
230 Šrámek
278 Jarošovi
231 Šrámek Smiřice
279 Novákovi
232 Pácaltovi ( Neznášov )
280 Novákovi
233 Pultr Antonín
281 Voltr Černožice
234 Burešová Marie
282 Pultr Karel
235 Matějčkovi
283 Koldinský
236 Morávek
284 Štěpán Jan
237 Čeňkovi Smiřice
285 Špryňar Václav
238 Klouček František
286
239 Burešovi
287 Barnet
240 Krejčí řídící učitel
288 Palaš Josef
241 Rundštuk
289 Nejedlý Černožice
242

290
243

291 Špaček Josef ?
244 Capoušek Novák Josef
292 Ferdinand ( Jaroměř )
245 Štrumhausovi
293 Kříž
246 Karel řídící učitel
294 Hlava ( Chloumek )
247 Levý Smiřice
295 Hlava ( Chloumek )
248 Fejglovi Smiřice
296 Radoňová Otilie
249

297 Chlupatý V. strážník
250

298 Holubec – Chlupatý V. je škrtnutý
Dopsáno za rok 1931

Č. hrobu Jméno
Č. hrobu Jméno

48 Rosslav Heřman
202 Čápová Františka
55 Hlava Jan

Hladík František
68 Klouzová Františka č. 48
191 Cejp Josef
154 Chlupatý Karel
114 Chmeliková
2 Fajfrová Anna
28 Dubický Václav Habřina
166 Dvořáková Kateřina
46 Svatoš Karel škrtnuto
11 Bucharová Kateřina ( Nováková )
76 Homolka
284 Štěpánová Růžena
137 Vorel Smiřice
164 Hykman František
184 Hanzl Josef
54 Křeček Václav
217 Jiroutek Jaroměř, Ledecký zaplatil
261 Klíž Jan
128 Andrejsek František
195 Adolf Dítě


Výkaz poplatků z hrobů na hřbitově v Holohlavech za rok 1954.

poplatek z hrobu činí: hrob jednodílný 10,-, dvojitý 15,-, hrobka jednodílná 20,-,
dvojitá 30,-, pomník malý 5,-, velký 10,-, dětský hrob 5,-, hrob v urnovém háji 10,-.

Pro lepší vyhledávání jsou jména seřazena podle abecedy. V originále tomu tak není.

Andrejsek František – Holohlavy ( podepsaná Andrejsková Bedř. )
Andrejsková Anna – Holohlavy ( podepsaná Vacková Marie )
Andrýs Rudolf - Holohlavy
Andrýs Václav – Holohlavy
Bečvář Antonín – Pardubice
Beneš Ota – Žírec
Beranová Anna – Černožice
Bezvoda František – Holohlavy
Bezvoda František – Holohlavy
Bezvoda Josef – Choust. Hradiště
Bureš Josef – Smiřice
Bureš Josef – Smiřice
Carda Josef – Holohlavy
Cejpová Anna – Holohlavy
Cibulková Marie – Doksy
Čeňková – Smiřice
Čerešarová Františka – Holohlavy
Černá Františka – Holohlavy
Černá Růžena – Holohlavy
Černý František 127 – Holohlavy
Černý Jaroslav 39 – Holohlavy
Dašek Rudolf – Holohlavy
Dohnalová – Černožice
Duchoň František – Holohlavy
Erbeková Kateřina – Praha
Fajfrová Josefa – Holohlavy
Fišerová – Smiřice
Gurovský František – Holohlavy
Henclová Anna – Holohlavy
Hlava Jan – Holohlavy
Hlavatý Hynek – Smiřice
Hofman Jan – Holohlavy
Hojná Pavlína – Smiřice
Horáková - Hradec Králové
Hrubá Marie – Černožice
Chlupatý František – Holohlavy
Jahodková Emilie – Skalice
Jakoubek – Čáslavky
Janatová Marie – Holohlavy
Jaroš Václav – Holohlavy
Jelínek Jaroslav – Holohlavy
Jošt Josef 38 – Holohlavy
Joštová Božena – Holohlavy
Joštová Josefa 32 – Holohlavy
Juriček Václav – Holohlavy
Kábr Josef – Holohlavy
Kábr Štěpán - Holohlavy
Kadečka – Čáslavky
Kakuška – Rožnov
Karlová – Hradec Králové ( podepsaná 14.6.1955 Pacaltová )
Kerhart František – Holohlavy
Kloučková Anna – Holohlavy
Klouza Josef – Holohlavy
Klouza Josef – Holohlavy
Klouza Josef – Holohlavy
Klouzová Anna – Holohlavy ( podepsaná Hanalová ? )
Knejp Václav – Holohlavy
Kocián Václav Smiřice
Kopecká Anna – Holohlavy
Kopecký Josef – Holohlavy
Kovář Alois – Holohlavy
Kovář Alois – Holohlavy
Krejčová Josefa – Holohlavy
Křečková Anna – Holohlavy
Křečková Františka - Holohlavy
Kříž František – Černožice ( podepsaná Velcová M. )
Křížalová Anna – Smiřice
Kučerová Anna – Hradec Králové
Kuhn
Kvasnička František – Holohlavy
Ledecká – Černožice
Levinský Rudolf – Holohlavy
Lindr Václav – Holohlavy
Lochman Václav – Holohlavy
Macháňová Marie – Černožice
Machová – Černožice
Maršiková Anna – Holohlavy
Matějček Josef – Holohlavy
Melgr Josef 59 – Holohlavy
Melgr Josef 59 – Holohlavy
Merkl Josef – Holohlavy
Motyčka Jaroslav – Smiřice
Němec Václav – Náchod
Němečková Emilie – Holohlavy ( podepsaná Křečková Marie )
Němečková Josefa – Holohlavy
Nepasický Kamil – Jabloné
Nepokoj František – Holohlavy
Novák Jaroslav – Smiřice
Novák Václav – Holohlavy
Novák Václav – Jaroměř
Očenášová Anna – Holohlavy
Opa Jaroslav – Holohlavy
Pácalt Jan – Neznášov
Pácalt Josef 18 – Holohlavy
Palaš Karel – Holohlavy
Peřinová Anna – Holohlavy
Plíva ( ? ) - Hradec Králové
Plšek Josef – Hřibojedy ( podepsaná Richterová Zd. )
Prokop Vojtěch – Holohlavy
Pultrová Marie 103 – Holohlavy
Pultrová Marie 42 – Holohlavy
Rohlena Ladislav – Holohlavy
Rousková – Smiřice
Rubák Václav – Holohlavy
Rybínová ( ? ) Josefa – Černožice
Ryklová Anna – Smiřice
Ryplová Petronila – Smiřice
Řehák Václav – Holohlavy
Řeháková Anna – Holohlavy
Sehnoutka Josef – Holohlavy
Sikel – Smiřice
Slezák Josef – Holohlavy
Srb Josef – Hradec Králové
Srkal František – Holohlavy
Sýkora Josef – Holohlavy
Sýkora Josef – Holohlavy
Šec Josef – Čáslavky
Šiehla ( ? ) – Černožice ( podepsaná Kudyvejzová Anna )
Šimek František – Holohlavy
Škopová Marie – Holohlavy
Špaček Josef – Holohlavy
Špačková Marie – Holohlavy
Špryňarová Aloisie – Liberec
Špryňarová Františka – Holohlavy
Šrajtr ( ? ) Václav – Smiřice
Šrámková Růžena – Holohlavy
Šrámková Růžena – Holohlavy
Štefan Jan – Holohlavy ( podepsaná Anna Štefanová )
Štrumhausová Anna – Holohlavy
Toman – Černožice
Trojan Josef – Holohlavy
Truhlářová Františka – Smiřice
Tuček Jan – Holohlavy
Tuček Jan – Holohlavy
Tuček Josef 129 – Holohlavy
Tvrdý Josef – Holohlavy
Vágner Antonín – Holohlavy
Valášek František – Holohlavy
Valášek Václav – Neznášov
Valenta Josef - Holohlavy
Verner Vojtěch – Smiřice
Vitková Anna – Holohlavy
Vítková Marie – Jaroměř
Vognar Josef 32 – Holohlavy
Vognar Josef 51 – Holohlavy
Vojvodová – Praha
Volt Václav – Smiřice
Voltrová Františka – Holohlavy
Voňka Ladislav – Holohlavy
Zetlitzer Josef – Holohlavy
Zilvarová Anna – Holohlavy
Zilvarová Anna – Holohlavy

Dětské hroby:
Beneš Ota – Žírec
Kouba jOsef – Holohlavy
Kobiková Josefa – Holohlavy
Martínek Václav – Holohlavy
Palaš Karel – Holohlavy
Schejbal Josef – Holohlavy
Špaček Josef – Holohlavy
Urnový háj:
Pfejferová Anna ( podepsaná Pfejfrová Anna )
Henclová Vlasta
Kadaník – Smiřice
Sikel – Smiřice
Pinkas
Králík ( ? ) – Smiřice
Novotný ( ? ) Václav – Liberec Františkov ( na 50 roků ) zaplaceno 1955

Výkaz poplatků z hrobů na hřbitově za rok 1951 – 1952 ( červeně připsáno – 1953.)

  Poplatek činí z jednoho hrobu jednoduchého za rok 20 k, dvojitý 30 k, hrobka jednodílná 40 k, dvojitá 60 k pomník malý 5 k, velký 10 k.
  Pro tyto roky je popsaná jen jediná stránka, jména osob jsou stejná jako v seznamu následujícího roku. Jediná změna je tato:
Nepasická Marie - Holohlavy