Holohlavy - Pamětní kniha obecné školy 1919 - 1939

Zpět na hlavní stránku        Další kroniky

1920 / 21     1921 / 22     1922 / 23     1923 / 24     1924 / 25     1925 / 26     1926 / 27     1927 / 28     1928 / 29     1929 / 30

1930 / 31     1931 / 32     1932 / 33     1933 / 34     1934 / 35     1935 / 36     1936 / 37     1937 / 38     1938 / 39

Originál se nachází v Okresním archivu Hradec Králové. Tam kde je jen nadpis jsem text vynechal. Přepsal Přemek Andrýs.škola Holohlavy
Stará obecná škola Holohlavy stojí vpravo od kostela.

Školní rok 1919 – 1920Počátek školního roku
  Nový školní rok počal v úterý dne 16.září 1919, kdy školní mládež sešla se v 8 hodin ráno ve školní budově, kde byla roztříděna dle stáří a prospěchu z roku minulého a zapsáno bylo do I. třídy 46, do II. třídy 36 a do III. třídy 46 dětí. Úhrnem bylo do zdejší trojtřídní obecné školy, na počátku škol. roku 1919 – 20 zapsaných 128 dětí. Jiné školy navštěvovalo našich 12 dětí. Bylo tedy v tomto školním roku ve zdejší obci 140 školou povinných dětí.
  V I. třídě vyučuje p. Václav Letošník, říd. učitel, ve II. třídě p. Josef Tuček, definitiv. učitel I. tř. a ve III. třídě p. Emil Štupl, definitiv. učitel II. třídy. Katolickému náboženství vyučuje zdejší kaplan pan Jan Petrásek ve všech třídách a pro ženské ruční práce ustanovena jest slečna Ludmila Pollandová ze Smiřic.

Členové místní školní rady. škola Holohlavy
Po červnových volbách do obecního zastupitelstva byli zvoleni tito noví členové do místní školní rady:
  pan Rudolf Andrýs, starosta obce – jako předseda,
  pan Vojtěch Prokop, rolník, místní školní dozorce,
  pan Josef Hencl, kolář, člen místní školní rady,
  pan Josef Peřina, dělník, člen místní školní rady.
Dále v místní školní radě zasedají tito nevolení členové:
  pan Jan máslo, správce, jako zástupce velkostatku,
  veledůstojní pán P. Jan Seidl, děkan a vikář, co zástupce církve
  a pan Václav Letošník, říd. učitel – jako zástupce školy.

Členové okresní školní rady.
V okresní školní radě ve Dvoře Králové n./L. zasedají pánové:
  pan Jasovský, okresní hejtman, jako předseda,
  pan ingenieur Ant. Vancl, okres, škol. inspektor,
  pan vikář Jan Seidl, děkan v Holohlavech,
  pan František Preininger, řiditel měšť. školy ve Smiřicích
  pan Josef Lhotský, učitel ve Dvoře Králové n./L. zástupce učitelstva,
  pan Jan Kottlant, rolník v Holohlavech a okres. starosta,
  pan Josef Víravský, rolník a starosta v Černožicích,
  pan František Emler, rolník v Bílé Třemešné,
  pan Hynek Polický, učitel v.v. v Jaroměři,
  pan Alois Růžička, měšťan ve Dvoře Králové n./L.
  pan Alois Šíp ze Dvora Králové n./L.

Dar ve prospěch chudých žáků.
  Dělnický konsum ve Smiřicích daroval zdejším chudým žákům na školní pomůcky 15 K a dvorská čeleď ze slavnosti dožínkové 50 K k témuž účelu.

Oslava 28. října 1919
  První rok našeho osvobození oslaven byl ve zdejší obci tím způsobem, že v 8 hod. ráno byly konány slavné bohoslužby a o 10. hodině byly zasazeny dvě památné lípy na stráni před statkem paní Andrejskové ( dnes Lipová ulice – pozn. P. )
  Bohoslužeb účastnila se školní mládež v hojném počtu bez jakéhokoliv nátlaku a v 9 hodin shromáždila se ve školné budově. Odtud odebralo se žactvo v průvodu se sborem učitelským a se členy místní školní rady s hudbou na místo určení, kde byly již dvě jámy pro lipky připravené. Školní mládež byla seřazena pod strání vedle cesty, kde bylo také shromážděno velké množství obecenstva domácího i z obcí sousedních.
  Po přivítání obecenstva nejprve promluvil zdejší učitel pan Josef Tuček o účelu pamětních lípek, které byly nazvány Benešova a Štefáníkova na slavnou paměť těchto budovatelů naší republiky. Lípa Masarykova zasazena byla na témž návrší v roce prohlášené naší republiky. Po skončení řeči učitele pana Tučka pojednal řídící učitel, p. Václav Letošník „O významu historického dne 28. října pro náš národ“.
  Po těchto promluvách byly lípky do přichystaných jam mládeží školní zasazeny. Ku konci slavnosti přednesl Josef Kříž, žák III. třídy, báseň „Vlast svobodná“ Mezi promluvami a na konec zazpívalo žactvo hymny: českou, slovenskou a všeslovanskou.
  Po skončení slavnosti byla školní mládež dovedena hudbou zpět do školní budovy, kde byla uspořádána sbírka ve prospěch sirotků po padlých našich legionářích, která vynesla 26 K 30 h.

Zakončení I. čtvrtletí.

Počasí v měsíci listopadu r. 1919
   Perioda chladného počasí, která dostavila se ke konci října trvala nepřetržitě po celých 24 dní. Počátkem listopadu napadl sníh a panovaly mrazy lednové, tak že na polích nebylo vůbec možno žádných prací konati. A těch prací bylo následkem zpožděných žní velice mnoho, tak že větší rolníci a při velkostatku měli by do vánočních svátků stále co dělati. Ozimé obilí bylo sotva z polovice zaseto, řepy cukrovky zůstalo v zemi dle vypočtu v našem státě 1 a půl milionu q. Jaká to ohromná ztráta nejen pro jednotlivce ale i pro stát povážíme-li, že cukr má býti za hranicemi našeho státu platidlem, bez něhož těžko se obstarají suroviny pro naše průmyslové závody nepostradatelné . Jen cukrovar černožický počítal se přes 80 tisíc q kontrahované řepy, která zůstala zamrzlá v zemi a smiřický cukrovar měl ještě větší ztráty. Také i čekanky zůstalo dosti v zemi. Cukrovary přestaly pracovati v první polovině měsíce listopadu. Ku konci téhož měsíce se oteplilo a nastalými dešti, které přes týden trvaly, sníh zmizel a země rozmrzla, tak že v první polovině měsíce prosince bylo možno řepu opět dobývati. Bohužel, že se ztěží sklidila jen selská řepa, kdežto u velkostatků zůstalo v zemi dobře dvě třetiny zamrzlé řepy. Tak u zdejšího dvora zůstalo po padesáti a u dvora Zderaz po více než 300 korcích řepy v zemi. Podobně tak bylo i na jiných velkostatcích.
  Po vánočních svátcích cukrovary opět několik dní pracovaly. Cukrovar černožický vyrobil z cukrovky – v prosinci přivezené – přes 3 tisíce q surového cukru, ve Smiřicích asi 5 tisíc q. Obleva prosincová přinesla nám tedy veliké dobrodiní. Třeba bylo počasí vlhké, nikdo za tehdejších poměrů uhelných nelitoval zimy, naopak každý si přál, aby počasí teplé co nejdéle potrvalo.

Vánoční nadílka v r. 1919.
  Péči místního odboru Národní Jednoty Severočeské zde bylo o Śtědrém dnu odpoledne poděleno veškeré žactvo z obce psacími a kreslícími potřebami v ceně as 400 K a patnácti chudým dětem byly darovány vánočky, na které věnoval mouku pan mlynář Voženílek z Předměřic, majitel zdejšího hostince. Jmenovaný místní odbor N.J.S. daroval též 100 K správě zdejší školy na učební pomůcky. Zástupcům N.J.S poděkovala po nadílce Aloisie Špryňarová jménem žáků a řid. učitel jménem správy školy.

Počasí v měsíci lednu 1920.
  Vytrvalý déšť v I. polovině měsíce ledna 1920 a mokrý sníh způsobil, že voda v českých řekách rychle stoupala. Nejhrozivější byl stav vody na severovýchodě, kde Labe a jeho přítoky zaplavily okolí. Zvláště Metuje se tak rozvodnila, že není pamětníka, aby se tak od roku 1893 rozvodnila. Zvláště u Bělovsi a Náchoda obrovských škod bylo způsobeno. Nejinak tomu bylo i na středním toku Labe. Mezi Josefovem a Hradcem voda z Labe vystoupila a zaplavila celou krajinu po obou březích, tak že pohled z vlaku na obrovské jezero byl překvapující. Zde též lidé nepamatovali tak velikou vodu, aby se nemohlo z Holohlav po dva dny choditi ode dvora cestou do Smiřic, jako to bylo nyní. Od soch ke Smiřicům proudila voda přes cestu a zvýšený chodník, odnášela štěrk z cesty a prsť z pozemků a tím mnoho škody způsobila. Štěstím ještě bylo, že přehrada labská u Tešnova obrovskou spoustu vody zadržela a tím před katastrofální povodní celou krajinu zachránila.

Jak stoupla u nás drahota.
  Hovězí maso, 1 kg - 1,80 K = cena v dubnu 1914 – 20,- K = cena v prosinci 1919 – cena stoupla o 1111 procent
  Vepřové maso, 1 kg – 1,96 – 28,- 1428
  Telecí maso, 1 kg – 1,96 – 30,- 1526
  Skopové maso, 1 kg – 1,60 – 24,- 1500
  Vepřové sádlo, 1 kg –1,60 - 40,- 2500
  Vejce, 1 kopa – 4,80 – 1,32 – 2790
  Máslo, 1 kg – 3,20 – 56,- 1750
  Husa, 1 kus as 3 kg – 6,- 63,- 1050
  Brambory, 1 kg – 0,07 – 2, - 2857
  Cukr, 1 kg – 0,79 – 3,- 366
  Káva, 1 kg –4,20 – 46,- 1096
  Mléko, 1 litr – 0,12 – 3,- 2500
  Čaj, 1 k – 10,- 240,- 2400
  Párky – 0,10 – 2,60 – 2600
  Pivo, půl litru – 0,16 – 1,- 605
  Mýdlo 1 kg – 0,76 – 36,- 4730
  Uhlí, 100 kg – 2,30 – 20,98 – 912
  Pánský oblek střed. jakosti – 70,- 1600,- 2285
  Boty, 1 pár – 16,- 240,- 1500
  Podrážky, 1 pár – 2,- 60,- 3000
  Pánský límec, 1 kus – 0,50 – 7,- 1400
  1 pár náruček – 1,- 8,- 800
  1 pár ponožek – 0,70 – 16,- 2280
  1 pánská košile – 7,- 80,- 1140
  1 pánský klobouk – 10,- 80,- 800
  1 pánské podvlíkačky – 5,- 40,- 800
  1 nákrčník – 4,- 30,- 750
  1 pár šněrovadel 0,08 – 2,- 250

Jak je vidět, činí průměrné zvýšení potřeb životních 1800 procent t. j. 18krát se všecko zdražilo oproti poslednímu mírovému roku.
  K tomu jest však ještě doložit, že ceny jdou stále do výše a že není zatím žádné naděje, nepravím na zlevnění, nýbrž na ustálení cen; počítá se s novým zdražením o 10 – 20 procent. Kam to povede ? Že jinde, např v Rakousku, v Uhrách atd. jest také drahota a snad větší než u nás, vím, ale nutno uvážiti, že tyto státy, zkrachují-li, ničeho neztratí, zkrachujeme-li ale my, budeme zase na dlouhou dobu nevolníky, čehož nás Bůh chraň.

Zakončení II. čtvrtletí školního r. 1919 - 20

Oslava 70. výročí narozenin presidenta Masaryka.

Sázení stromků na paměť 70. narozenin presidenta Masaryka.
  Na paměť 70. narozenin presidenta Masaryka vysázela zdejší obec dne 8. března 1920 odpoledně 35 hrušní ve dvou stromořadích a to: po obci podél silnice vedoucí k železničnímu mostu pod trať bylo vysázeno 12 stromků a za mostem ke Smiřicům – vedle nově zřízeného chodníku . zasazeno 23 hrušní. Při sázení stromků byla též přítomna školní mládež za dozoru říd. učitele Letošníka a učitele p. Emila Štupla. Řídící učitel vysvětlil a prakticky ukázal dětem všecky práce, které se konají před vysazováním, při sázení a po zasazení stromků. Při všech pracích byli starší žáci nápomocni.

Konec III. čtvrtletí školního roku.

Dětské divadlo.
  Zdejší školní mládež sehrála dne 16. května 1920 v 6. hodině navečer žertovnou pohádku „Šípková Růženka“ o 3 dějstvích ve zdejším hostinci p. Josefa Tučka.
  Před divadlem provedlo několik zdejších dětí, které navštěvují mateřskou školku ve Smiřicích, žertovné říkanky a výstupy. Návštěva byla veliká a hra se všeobecně líbila. Z čistého výtěžku věnovala Severočeská Jednota na vánoční nadílku a na školní pomůcky po 150 K

Zakončení školního roku 1919 – 20.

Úprava učitelských platů.

Církev československá v Holohlavech.
  Po příkladu jiných obci odpadlo i ve zdejší obci několik set občanů z církve katolické a přestoupilo k církvi československé, založené odpadlými knězi: Dr. Farským, Boh. Brodským a Dlouhým – Pokorným a i j. Při valné schůzi byl zde zvolen církevní výbor, který se postaral o nového kněze církve československé. Ustanoven by zde prvním farářem pan Vincenc Brebis, bývalý kaplan z Přepych u Opočna, který byl teprve čtyři roky katolickým knězem. Zdejší příslušníci nové církve přistěhovali jej dne 19. srpna 1920 pozdě večer a hned za tmy dobili se násilím do děkanské budovy a vynutili na děkanu panu Seidlovi pro nového faráře dva pokoje k obývání. Při činu tom byly domovní dubové dvéře velice poškozené. Kdo byl toho všeho viníkem se ani soudním vyšetřováním nedokázalo, poněvadž ve tmě se pracovalo a svědků nebylo. Prý tam vnikl lid. Týž večer si ještě vynutili na kaplanu p. Petráskovi klíč od kostela a celý zástup vnikl do něho po 10 hodině večer. Zde vyslechl zástup řeč nového faráře a po zapění národní hymny se všichni rozešli. Po čilé agitaci, která potom následovala, přestoupilo též k nové církvi několik set osob i v některých obcích ke zdejší kolíatuře náležejících. Tak zvláště ve Smiřicích, Černožicích a Habřině. Nepatrné procento odpadu bylo v Čáslavkách, Neznášově, Rožnově a v Semonicích.
Školní rok 1920 – 21

Zahájení.
  Po roztřídění bylo zapsáno do I. třídy 40, do II. třídy 41 a do III. třídy 47 dětí. Celkem 128 dětí. 15 dětí navštěvuje jinou obecnou nebo měšťanskou školu
  V tomto školním roce bude vyučovati v I. třídě učitel p. Emil Štupl, ve II. třídě říd. učitel p. Václav Letošník a ve III. třídě p. Josef Tuček.
  Dle náboženství jest ve zdejší škole 25 dětí katolických, které bude vyučovati náboženství zdejší kaplan Jan Petrásek dvě hodiny týdně v jedné skupině. 103 dětí československého náboženství bude vyučovati v jednotlivých třídách dvakrát týdně po ostatním vyučování mimo rozvrh hodin.

Učitelka ženských ručních prací.
  Učitelkou ženských ručních prací na zdejší obecné škole byla od 1. října t.r. okresní školní radou ustanovena paní Josefa Letošníková, choť řídícího učitele, na čas potřeby. Táž má zkoušku způsobilosti a vyučovala žen. ruč. pracím na dvoutřídní obecné škole v Habřině od r. 1888 – 1918, tedy 30 roků.

Inspekce školní.
  Inspekci ve zdejší škole vykonal dne 9. listopadu 1920 okresní školní inspektor, velectěný pan Ing. Ant. Vancl, který projevil v každém ohledu svou úplnou spokojenost. Prohlídku v jednotlivých třídách vykonal od 8 hod. ráno do půl 12 hod., načež byl sepsán protokol.

Oslava památky 250 výročí úmrtí J.A. Komenského.

Zakončení I. čtvrtletí.

Vánoční nadílka.

Zakončení II. čtvrtletí.

Nová místní školní rada v Holohlavech.
  Vzhledem k nařízení okresního školního výboru ze dne 11. ledna 1921 byla zvolená nová místní školní rada, ve které mají býti zastoupeni dva členové učitelského sboru jako zástupci školy a čtyři členové za občanstvo.
  Při poradě sboru učitelského dne 8. února 1921 konané byli do místní školní rady zvoleni: p. Václav Letošník, říd. učitel a Josef Tuček, učitel. Za obec byli zvoleni: p. Rudolf Andrýs, starosta obce, Vojtěch Prokop, předseda okresní správní komise, Josef Hencl a Josef Peřina, dělníci. Okresní školní rada zmocnila řídícího učitele pana Václav Letošníka, aby jménem jejím přijal do rukou svých slib od nových členů místní školní rady, což se stalo při schůzi dne 29. března 1921 za příčinou tou svolané.

Úprava služebních příjmů učitelstva od 1. ledna 1921.
  Václav Letošník, říd. učitel, od téhož dne vřazen do VII. hodnostní třídy, 4. stupně platového, při čemž se započítává 44 r. 10 m. do postupu --- 12 516 K ročně bez přídavků.
  Emil Štupl, definitivní učitel, od téhož dne jest vřazen do IX. hodn. třídy, 2 stupně platového, při čemž se mu započítává 12 let 6 měs. do postupu --- 6 624 K ročně bez přídavků.
  Josef Tuček, definitivní učitel, od téhož dne jest vřazen do IX. hodn. třídy, 2 stupně platového, při čemž se mu započítává 12 let 6 měs. do postupu --- 6 624 K ročně bez přídavků.

Konec III. čtvrtletí.

Narozeniny p. presidenta 7. března 1921
  7. březen 1921, na kterýž připadly narozeniny pana presidenta Tomáše Masaryka, oslaven byl ve zdejší škole půl 9 hod. ráno promluvou učitelstva k žactvu, v níž bylo toto poučeno - přiměřeným způsobem – o životním díle Tom. Masaryka, načež zúčastnilo se děkovných slovenských bohoslužeb ve zdejším chrámu. Podobně děti náboženství katolického zúčastnily se bohoslužeb katolických, které byly o půl 8 hod. ráno v děkanském chrámu Páně slouženy.
  Po promluvě byl žactvu vysvětlen účel a poslání československého Červeného kříže a vykonána sbírka, která vynesla K 68,20. Částka ta odvedena byla zdejšímu obec. úřadu, který hromadně vybrané peníze – as 700 K – Červenému kříži odeslal.

Památka tragické smrti Milána Rostislava Štefánika 4. května 1921.

Emil Štupl, zdejší učitel, přikázán byl službou do Smiřic
  Nařízením okres. školního úřadu ve Dvoře Králové n./L. ze dne 18.V.1921 čís. 1239 přikázán byl zdejší učitel, p. Emil Štupl, službou od 1. – 30. června 1921 na obecnou školu do Smiřic a žactvo zdejší školy mělo být rozděleno do dvou tříd. Správa školy podala proti tomuto roztřídění důvody a navrhla pro I. třídu polodenní vyučování, což okresní školní úřad dopisem ze dne 7. června 1921 čís. 1443 vzal na vědomí a opatření substituční schválil.
  V I. třídě bylo vyučováno každý den odpoledne – ve středu a sobotu též – a to p. Václav Letošník, říd. učitel, vyučoval v pondělí, v úterý, ve středu a v sobotu; učitel p. Josef Tuček ve čtvrtek a v pátek.

Výlet se žactvem ( 54 dětí ) dne 23. června k labské nádrži u Tešnova a na vrch Zvičín

Zakončení školního roku.
Školní rok 1921 – 22

Zahájení školního roku.
  I. třída / 39 dětí - učitel . Emil Štupl, II. třída / 47 dětí – říd. učitel Václav Letošník, III. třída / 47 dětí – učitel Josef Tuček. 11 dětí chodí jinde.
   Náboženství římsko-katolické bude vyučovati zdejší kaplan pan Josef Trejbal 2. hod týdně společně, náboženství československému bude vyučovati zdejší farář p. Vinc. Brebis po 1 hod. týdně v každé třídě.
  Ručním ženským pracím bude vyučovat učitelka Josefa Letošníková. a to v I. odd. 3 hodiny a ve II. odd. 4 hodiny týdně.

Inspekce školní 13. října 1922.

Národní svátek 28. října 1922.

Zakončení I. čtvrtletí

Snížení mimořádných a nouzových výpomocí učitelstvu od 1. ledna 1922
( snížení platů )

Ukončení II. čtvrtletí

Nová skříň pro pomůcky učební.
  Místní školní rada dala zhotoviti po návrhu učitelského sboru – velikou, třídílnou zasklenou skříň pro přírodniny a školní pomůcky. Zhotovil ji zdejší truhlářský mistr pan Josef Pultr za 1 600 K.

Narozeniny p. presidenta.

Zakončení III. čtvrtletí.

Tuhá zima.
  Zima ve školním roku 1921 – 22 byla dlouhá a tuhá. Mrzlo již počátkem listopadu, tak že ku konci října zaseté ozimy vzešly až později pod sněhem. Největší mrazy byly v měsíci únoru, kdy klesla teplota na 19 – 26 stupňů C. Poněvadž v měsíci tomto napadlo mnoho sněhu, byla zima tím krutější. S jarními pracemi v poli počalo se teprve ku konci dubna, kdy byly ještě časté noční mrazy. Mrazy v této krutosti nebyly u nás již od roku 1895.

Housenka mnišky.
  Lesy naše byly v létech 1921 – 22 zaplaveny housenkami mnišky, které zničily téměř všechny smrkové a jedlové lesy. Veškerá lidská námaha k zamezení zhoubného díla škůdce toho ukázala se marnou, zvláště ve starších a rozsáhlých lesích, jak bylo viděti v okolí Králové Dvora n./L., kde lesy měly vzhled jako po požáru. Menší, osamocené lesy, kde se housenky pilně sbíraly, snad budou tu a tam zachráněny, zvláště, pomůže-li ku zničení hmyzu toho příští vlhká zima. U nás v Holohlavech chodily do obou lesíků sbírat housenky, v měsíci červnu a červenci, jak občané dospělí ( z každého stavení nejméně dva ), tak také i školní děti v průvodu učitelů. Sebralo se celkem asi 170 kg housenek a obec platila 6 – 8 H za 1 Kg. Mnoho housenek bylo také zničeno morem, který zle řádil hlavně mezi mladší generaci. Doufejme, že zkáza lesíků těch se tím zamezí.

Konec školního roku.
Školní rok 1922 – 23

Zahájení
  I. třída / 32 dětí - učitel . Emil Štupl, II. třída / 37 dětí – říd. učitel Václav Letošník, III. třída / 46 dětí – učitel Josef Tuček. 14 dětí chodí jinde.
  Ženským školním pracím vyučuje slečna Ludmila Polandová ze Smiřic sedm hodin týdně.
  Náboženství československému vyučuje ve třech třídách po 1 hodině pan farář Brabis.
  Náboženství katolickému vyučuje 1 hodinu týdně - společně –pan farář Karel Hrdina, pensista z Chvalkovic, který dočasně byl zde k výpomoci ustanoven.

28. říjen.

Ukončení I. čtvrtletí.

Změna učitele katolického náboženství.
  Dne 10. listopadu 1922 nastoupil místo při zdejší katolické duchovní správě kněz p. František Havelka, který též vyučuje ve zdejší škole katolické děti náboženství jednu hodinu týdně společně.

Úprava platu.
( zvýšení )

Konec II. čtvrtletí.

Úmrtí našeho I. ministra financí Dr. A. Rašína.
   Dne 5. ledna byl spáchán v Praze na ministra Dr. Aloise Rašína revolverový atentát před jeho domem v Žitné ulici, když v 9 hodin ráno vsedal do auta. Kule vnikla do páteře, kde zůstala vězeti a těžce poranila míchu. Lékaři hned prohlásili zranění jeho za smrtelné a ho převézti do podolského sanatoria, kde po šestinedělním utrpení zemřel, dne 18.února 1923, v stáří 48 roků.
  Útočník Šoupal, obchodní jednatel z Německého Brodu, smýšlením komunista, byl zatčen a dodán soudu.
  Pohřeb zemřelého ministra konal se ve středu dne 21. února 1923 z budovy Zemského musea přes Václavské a Karlovo náměstí do Olšan, kde byl v krematoriu zpopelněn. Ministerstvo vyučování nařídilo, aby se v den pohřbu ve školách konala smuteční slavnost, při které by bylo vzpomenuto nehynoucí památky zesnulého ministra.
…..

Narozeniny pana presidenta republiky.

Konec III. čtvrtletí.

Inspekce školní

Schválení náboženské obce církve československé v Holohlavech.

Náboženská obec c. čs. v Holohlavech vrací zabraný kostel.
   Příslušníci zdejší náboženské obce církve československé zabrali zdejší římsko katolický kostel dne 19. srpna 1920 a používali ho společně s katolíky do dubna 1922, kdy z nařízení koncistoře nesměly se ve zdejším chrámu katolické bohoslužby a obřady konati. Zákaz ten vztahoval se též i na filialní chrám chlomecký, též Čsl. zabraný. Katolíci používali pak ke svým bohoslužbám zámeckou kapli ve Smiřicích a filialní kostel v Semonicích. Českoslovenští opanovali kostel zdejší a na Chlomku sami. Takové poměry trvaly až do 1. června 1923, kdy byly oba zabrané kostely církvi řím.-katolické vráceny vzhledem k nařízení okres. politické správy ve Dvoře Králové n./L. ze dne 17. května 1923.
  …..
  Od 1. června 1923 konali Českoslovenští své bohoslužby u zdejšího kostela pod širým nebem nebo ve smiřické škole v tělocvičně.

Zakončení školního roku.

Změna ve sboru učitelském.
   Zdejší učitel, pan Emil Šupl, ke své žádosti obdržel místo správce školy na jednotřídní obecné škole na Horkách u St. Paky. Působil na zdejší škole od 13. června 11916 do 30. června 1923, tedy 7 roků. Po celou dobu svého zde působení bydlel ve Smiřicích, odkud do Holohlav docházel. Byl celkem učitelem dobrým, povahy mírné. Kázeň ve třídě míval velmi dobrou. Rád se zaměstnával vycpáváním ptáků.
  Na uprázdněné učitelské místo při zdejší obecné škole ustanoven byl zatímně okres. školním výborem ve Dvoře Králové pan Josef Rezek, definitivní učitel při dvoutřídní obecné škole v Habřině, Týž nastoupil na zdejší škole místo učitelské, na základě ustanovovacího dekretu ze dne 25.8.1923, dne 1. září 1923.
Školní rok 1923 – 24.

Začátek školního roku.
   Do I. třídy bylo zapsáno 36 dětí – učí Václav Letošník, do II. třídy 26 dětí - učí Josef Tuček a do III. třídy 32 dětí – učí učitel Josef Rezek. Mimo to chodí jinam 19 dětí.
  Ženským ručním pracím bude opět vyučovati slečna Ludmila Pollandová, učitelka ve Smiřicích, 7 hodin týdně.
  Náboženství československé vyučuje p. Brebis a katolické pan František Havelka.

28. říjen 1923

Konec I. a II. čtvrtletí.

Odchod školního inspektora pana Ant. Vancla.

Změna ve sboru učitelském.
   Zdejší definitivní učitel pan Josef Tuček byl ke své žádosti přijat do hospodářského kursu, který byl pořádán pro učitele lidových škol hospodářských, při vyšší hospodářské akademii v Táboře, v čase od 1. března do 30. března 1924. Na jeho místo byl okres. školním výborem ve Dvoře Králové n./L. zatímně ustanoven pan Josef Tonar, zastupující uč. v Dolanech u Jaroměře.
  Pan Josef Tonar narodil se dne 11. srpna 1904 na Pražském Předměstí u Hradce Králové, kde navštěvoval také obecnou školu do roku 1915. Pak studoval na nižší realné školev Hradce Králové, odkud přestoupil v roce 1919 na tamnější učitelský ústav.
  Po absolvování tohoto v roku 1923, obdržel místo zastupujícího učitele v Dolanech, kde působil od 1. září 1923 do 9. března 1924. Odtud byl okr. školním výborem ve Dvoře Králové n./L. přidělen nazdejší obecnou školu dekretem ze dne 6. března 1924 čís. 693 se zpětnou platností od 1. března t. r. a na místo to, jako zastupující učitel dne 10. března 1924 nastoupil.

Ukončení III. čtvrtletí.

Změna ve správě zdejší školy.
   Václav Letošník, zdejší řídící učitel, podal si k zemské školní radě v Praze žádost, aby od 31. srpna 1924 byl dán do výslužby a do té doby, aby mu byla udělena zdravotní dovolená. Dne 12. dubna 1924 byl okres. škol. výborem povolán ke zdravotní prohlídce k okresnímu lékaři do Dvora Králové n./L., který konstatoval oprávněné důvody pro udělení dovolené. Vzhledem k dobrozdání lékařskému udělil okres. školní výbor jmenovanému říd. učiteli dovolenou a za něho ustanovil na zdejší škole zastupujícím řídícím učitelem zdejšího definitivního učitele Josefa Rezka, dekretem v.š.r. ze dne 26. dubna 1924 čís. 1095 se zpětnou platností od 15. dubna 1924.
  Josef Rezek, narozen dne 11. prosince 1889 ve Vlkově, v okresu zdejším. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti, načež přestoupil na měšťanskou školu ve Smiřicích, kterou navštěvoval do roku 1904. Do roku studoval na učitelském ústavu v Hradci Králové, kde téhož roku v měsíci červenci obdržel vysvědčení dospělosti učitelské. Na základě vysvědčení dospělosti ustanoven byl od 1. ledna 1909 zatímním učitelem při trojtřídní obecné škole ve Zvoli. Pak působil v téže hodnosti na obecných školách v Holohlavech, v Semonicích a Jasené.
  Roku 1910 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti před zkušební komisí v Hradci Králové.
  V r. 1911 ustanoven byl definitivním učitelem na dvoutřídní obecné škole v Habřině, kde působil až do 1. září 1923, kdy byl o.š.v. jmenován zastupující učitelem v Holohlavech. V Habřině působil nejen jako učitel s velmi dobrým prospěchem ve škole, ale též blahodárně působil i v práci mimoškolské: jako zakladatel „Sokola“ a v místní záložně jako vedoucí, těžko nahraditelný funkcionář.
  Týž zúčastnil se světové války od r. 1914 jako prostý vojín a v témž roce byl na ruském bojišti zajat. V r. 1917 vstoupil do Legií, kde dosáhl hodnosti kapitána. Jako horlivý a svědomitý učitel těší se i zde v Holohlavech, veliké přízni a vážnosti všech občanů.
  Dne 16. dubna t.r. nastoupil dosavadní říd. učitel p. Václav Letošník zdravotní dovolenou; dne 1. září 1924 odchází jmenovaný na trvalý zasloužený odpočinek. Pan říd. učitel Letošník Václav působil na obecných školách ve Smiřicích, Hustiřanech, Habřině a Holohlavech jako horlivý, škole celé oddaný pracovník od r. 1877, tedy skoro plné půlstoletí. Bohužel nedoznal mnoho vděku za svoji tichou práci ve škole, snad proto že i on, jako mnoho jiných učitelů musel v době světové války ujmouti se mnoha válečných úkonů, ( rekvisice potravin, soupisy, zjišťování osevů, propagace válečných rakouských půjček a p. ) kteréž byly příčinou, že občanstvo dívalo se na mnohého učitele jako na pomocníka našich utlačovatelů.. Ve zdejší obci nezískal si sympatie mnohých proto, že v době popřevratové , kdy takřka celá obec vystoupila z církve řím.-katol. a přestoupila k církvi československé, on s několika málo jednotlivci zůstal řím.-katolíkem a tím popudil radikálnější živly proti sobě Náš lid právem žádá na učiteli, aby mu byl vzorem, aby stál vždy na špici, jde-li o kulturní statky. Nutno konstatovati, že p. Letošník Václav nikdy nezanášel náboženských otázek do školy v ohledu reforem podřizoval se usnesením sboru a byl člověkem veskrze tolerantním. Přál bych našim školám, aby měly vždy dostatek tak svědomitých a poctivých učitelů, jakým byl on.

Změna ve sboru učitelském.
   Dekretem okr. šk. výboru ze dne 26. dubna 1924 č. 1096 byl při zdejší škole ustanoven zastupujícícm učitelem p. Novák Fr., zasl. učitel v Račicích.

Novostavba školní budovy.
   Dne 9.4. t.r. ve společné schůzi ob. zastupitelstva, místní šk. rady a stavební komise stalo se zásadní usnesení, aby ještě během t.r. byly vykonány přípravné práce spojené s novostavbou školní budovy. Dne …. t.r. konalo se komisionelní šetření na předpokládaném staveništi a protokolárně zajištěno, že plány na novostavbu budou okr. šk. výboru předloženy do 31.12.1924 a že v nové budově počne se vyučovati počátkem šk. roku 1926 – 1927. Ve staré školní budově budou upraveny byty pro učitele.

Ukončení školního roku.

školní kronika školní kronika Školská neděle.
   Den 6. července, den světlé památky mučedníka kostnického byl dnem radosti a školním svátkem. Učitelský sbor uspořádal toho dne výstavku žákovských písemných ručních a kreslířských prací, odpoledne pak sešlo se obecenstvo k rodičovské schůzi, na niž učitel zdejší školy p. Josef Tonar promluvil „O součinnosti rodiny a školy“, učitel Josef Rezek „O občanské nauce“. Školní mládež sehrála v pátek 4.6. a v neděli 6.6. dětskou divadelní hru „Zakletá princezna Zlatohlávka“ ve prospěch fondu školních pomůcek.

Článek je z časopisu Pokrok ze dne 18.7.1924

Změna ve sboru učitelském.
   Zastupující řídící učitel Josef Rezek podal žádost o uprázdněné místo učitelské při pětitřídní škole obecné spojené se školou občanskou ve Smiřicích a obdržel je. Na uprázdněné místo říd. učitele vypsán konkurs počátkem července 1924. Žádost podal Ant. Krejčí říd. učitel ve Vlkově. Při této příležitosti ukázala se vzorná kázeň a uznalost v učitelskou; nikdo totiž mimo jmenovaného o místo nezažádal a tak bylo velmi snadno okr. šk. výboru o obsazení místa rozhodnout.
Školní rok 1924 – 25

Učitelský sbor.
   Správy školy ujímá se Antonín Krejčí, jako zastupující řídící učitel, poněvadž schválení presentace okr. šk. výborem od zemské šk. rady dosud nedošlo. Zatímně zastoupené místo učitelské Josefem Tomanem obdržel definitivně Josef Kadečka. Třetím ve sboru učitelském je Josef Tuček. Ženským ručním pracím a dom. nauce vyučovati bude sl. Ludmila Pallandová, náboženství českosl. Čeněk Brebis, farář ve Smiřicích, řím.kat. František Havelka, zdejší kaplan.
  Antonín Krejčí, nar. 25.III.1871 v Čechotíně okr. Chotěboř, studoval po předběžném vzdělání na měšťanské škole v Chotěboři na učitelském ústavě v Kutné Hoře, kde po vykonané zkoušce obdržel vysvědčení dospělosti s vyznamenáním v květnu 1891. Úřad učitelský začal na obecné a měšťanské škole v Josefově od 1.9.1891 do 28.2.1893. Potom učil v Bílé Třemešné do 31.8.1897, v Holohlavech do 31.7.1903, v Jaroměři do 1.11.1907, v Libřicích do 30.8.1918. V roce 1915 byl odveden a nastoupil službu vojenskou ve světové válce dne 20.7.1916. Vrátil se jako podporučík již do osvobozené vlasti dne 15.11.1918, ustanoven byl již od 1.9. 1918 říd. učitelem při dvojtřídní škole ve Vlkově. Úřad svůj nastoupil po dovolené na zotavení 2.2.1918 a zastával jej do 30.8.1924, kdy nastoupil nynější místo. Podal sem žádost hlavně z důvodů rodinných, aby byl blíže dráhy a tím usnadněna byla dětem návštěva vyšších škol. V obci přijat byl s upřímnou radostí jako „starý známý“. Tím dány jsou již hlavní podmínky přízně občanstva ku škole a umožněn klid učitelské práce pro blaho obce a zdar republiky.
  Josef Kadečka, nar. 13.2.1901 v Habřině, okr. královédvorský. Vzdělání: 4 třídy střední školy a ústav učitelský v Hradci Králové. Postupně učil na třojtř. ob. škole v Hoříněvsi od 10.9.1919 do 30.6.1921 jako zast. učitel. Potom učil v Jaroměři, ve Velichovkách do 31.8.1923. Od 1.9.1923 zastupoval říd. učitele v Hoříněvsi, od 1.8.1924 stal se def. učitelem v Holohlavech. Vojenskou službu konal od 1.10.1922 do 10.4.1923.

školní kronika Žactvo.
   I. třída 30 dětí, II. třída 25 dětí, III. třída 31 dětí.
  Tabulka ukazuje značný pokles žactva proti letům předešlým, který ještě z poměrů válečných vyplývá. Příštím rokem však nastane obrat, jak potvrzují výpisy z farních matrik, které si správa školy vyžádala.

Náboženské poměry.
   Z tabulky vyčísti možno radikální obrat ve smýšlení náboženském v obci. Z celkového počtu dítek jen 10,5 procenta řím.katolíků, 3,5 procenta evangelického vyznání; 86 bývalých katolíků přestoupilo k nové církvi československé. Největší zásluhu o tuto změnu má nynější děkan p. Seidl, který ve válce otevřeně a usilovně podporoval vítězství Habsburků a proto jej po pádu jejich lid opustil. Kolo do kola se točí a pravda nakonec zvítězí.
  Dítky řím.katol. vyznání učí se nyní náboženství ve společném oddělení jednou za 14 dnů ( ve středu odpoledne ), českosl. církev má povoleny 2 hodiny týdně v každé třídě; učí se však jen jedenkrát v týdnu, poněvadž duchovní správce nemůže obě hodiny zastati.
  Církev československá přestavěla bývalé skladiště darované paní Lefnarovou ve Smiřicích na modlitebnu ( sbor ) čímž úporně vedený boj v této věci nejrozumnějším způsobem ukončen.

Nový okresní školní inspektor Dr. Tomáš Hrubý.

Nové učebnice.

Oslavy 500letého výročí smrti J. Žižky 11. října.
  ….
  Mimo to zúčastnilo se žactvo s učitelstvem divadelního představení „Žižkova smrt“ od Kolára, které zdařile provedli divadelní ochotníci ve Smiřicích dne 26. října.

Den svobody 28. října.

Pojištění žactva – zaplatila místní školní rada.

Revise žákovské a učitelské knihovny.

Vzdělávací podniky pro mládež.
   Žactvo školy zúčastnilo se hromadně s učitelstvem divadelního představení „Pan Johanes“ od Ant. Jiráska, pořádaného div. spolkem „Jirásek“ ve Smiřicích dne 25.1.1925. Předtím dne 11.1. poslechly naše dítky pohádky ( se světelnými obrazy ), které vypravovala Běla Srbová – Kleinerová z Prahy. Výběr však nebyl nejlepší.

Dary škole.

75. narozeniny p. presidenta T.G. Masaryka.

Nové rozvrhy učiva.

Školní fond

Zákon ze dne 3.4.1925.
   Uvedeným zákonem stanoví se svátky a památné dny v republice Československé: Památnými dny jsou: 5.7., 6.7., 28.9., 1.9. a 28.10. ( § 2. ) Dosavadní předpisy ( s výhradou § 4.) platí pro 1.1., 6.1., Nanebevzetí, božího těla, 29.6., 15.9., 1.11., 8.12., 25.12.

Industriální uč. Lidmila Pollandová na odpočinek.
   Učitelstvo i žactvo rozloučilo se při zakončení roku 28. června s industriální učitelkou Lidmilou Pollandovou kteráž po své žádosti odchází na trvalý odpočinek. Jmenovaná byla velmi svědomitou učitelkou, dobrou vychovatelkou, milou povahou.
Školní rok 1925 – 26

Zápis žactva
   Dle nařízení zem. školní rady vykonán zápis pro nový škol. rok 1925 – 26 již 28.června 1925.
  ….Zapsáno bylo nově 16 dítek, z nich však jenom 5 ve věku školou povinném, ostatní rozeni po 1. září ) ve věku ještě nepovinném. Celkem zapsáno: pro I. třídu 34 dítky ( 11 školou ještě nepovinných ), pro II. třídu 25 dítek, pro III. třídu 24 dítek.

Zrušení III. definitivní třídy.
   …poněvadž další její trvání není odůvodněno počtem žactva…..
  Od 1. září 1925 tedy dlouholetá zdejší trojtřídní škola stává se dvojtřídkou. Přípisem o.š. výboru přikazuje se def. uč. Josef Kadečka jako zástupce správy školy v Hořiněvsi.

Důsledky redukce.
   Zrušení III. třídy způsobilo v obci značné překvapení, a stalo se pohromou pro připravenou již stavbu nové čtyřtřídní školy, jejíž plány a rozpočet po konečném přezkoumání a opravě mají býti podány k definitivními schválení.

Novostavba školy a občanstvo.
   Je potřebí zmíniti se aspoň stručně o průběhu jednání ohledně stavby nové školy. O potřebě této mluví se v obci již 20 roků. Jenže předválečné poměry rolnické, velmi stísněné znemožňovaly každý větší finanční podnik. Po válce se věci značně zlepšily a kdyby se bylo přikročilo k rozhodování o stavbě hned v roce 1919 nebo 1920, byla by škola jistě dnes stála. Ale nikdo se akce té neujal a tak se přikročilo k jednání až v roce 1924, kdy úřady školní důrazně vybídly obec, aby se postarala o novou budovu školní, ježto nynější úplně nevyhovuje ani rozměry ani místem.
   Ve schůzích zastupitelstva i místní školní rady uznána potřeba nové školy jednomyslně. Zvolena zvláštní stavební komise, která by společně s místní školní radou všecky přípravné práce obstarala. Hned vyhlédnuto pro novostavbu krásné místo na západní straně obce a zadány plány. Po prošlé lhůtě přihláškové vybrány 2 návrhy stavby a to p. arch. Trnky z Jaroměře a p. Volta ze Smiřic a zaslány s odůvodněním okres. školnímu výboru ku schválení. Okr.š. v. doporučil plán p. arch Trnky, vytknul však některé nedostatky a závady. Dle toho byly provedeny v plánech opravy a zároveň vypracován p. stav. Trnkou rozpočet znějící okrouhle na 650 000 K. Rozpočtený obnos hodně zarazil zejména větší poplatníky i hledány od nich různé záminky, které by stavbu oddálily. Hlavní důvod byl nedostatek prostředků finančních. V tučných pro rolnictvo letech 1919, 1920, 1921 nepamatovalo se nijak zvýšenými přirážkami školními na školu, přebytek peněz rozběhl se do různých oprav stavení hospodářských, na nákup nových strojů apod. a teď se již poměry hospodářské značně změnily v neprospěch rolnictva. Kupní cena koruny také stoupla, proto se více šetří.
  Dle informací p. předsedy m.š. rady Vojtěcha Prokopa není naděje na bývalou 30 – 33 procentní podporu státní. Slíbená subvence nejvýš 10 procent. Peněžní ústavy mají málo peněz a žádají veliké procento z výpůjček.
  Hlavní však rána padla zrušením jedné třídy – zavedením dvojtřídky. Hned ozvaly se hlasy: Jak můžete stavět čtyřtřídní školy, když dítky vejdou se do dvou tříd.
  Místní školní rada vypracovala odůvodněnou žádost k ministerstvu škol. a nár. osvěty, aby definitivní zrušení III. třídy bylo změněno na dočasné a zaslala v prosinci 1926 plány na čtyřtřídní školu ku konečnému schválení okr. škol. výboru. Rozhodnutí ve prospěch stavby ztíženo je nyní též přáním zem. výboru, aby obce finančně slabé nebyly nuceny k podmínkám. které by poplatnou sílu občanstva ohrožovaly.
  Tak uvázla naléhavá potřeba novostavby na mrtvém bodě, ostré nucení škol. úřadu vyznělo na prázdno, daná lhůta pro splnění daných rozkazů se neurguje a je smutná obava, že žactvo i učitelstvo bude se dále mořiti v neveselých, nevzdušných učebnách staré školy.

Dar škole.
   Místní odbor Národní Jednoty Severočeské věnoval z výtěžku divadelního představení „Otec“ od Al. Jiráska ( v přírodě 6.7.1925 ) 400 Kč na doplnění žákovské knihovny.

Dorost čsl Červeného kříže.
   Přičiněním učitelstva založen „Dorost čsl. Červeného kříže“

Den svobody a den spořivosti.

Volby do poslanecké sněmovny a do senátu 15. 11. 1925.

Nový ministr školství a národní osvěty.
   Se stal příslušník čsl. strany republikánské Mudr. Otakar Srdínko, řádný profesor lékařské university Karlovy, rodák ze Svobodných Dvorů u Hradce Králové.

7. březen: 76. narozeniny p. presidenta T.G. Masaryka.

Dary na potřeby chudé mládeže.

Okr. školní inspektor p. Dr. Hrubý vykonal 5.5.1926 prohlídku školy.

Školní výlety.
   Žactvo školy vykonalo v červnu celodenní výlety a to žáci I. třídy do Kuksu a Betléma, žáci II. třídy do Ratibořic.

Hospodářsko-průmyslová výstava v Jaroměři. Od 3.7. do 2.8.
   Dne 3. července 1926 zahájena hospodářsko-průmyslová výstava v Jaroměři, jež svým rozsahem a ladným uspořádáním budila živý zájem návštěvníků z širého okolí. Zejména v oddělení kulturním soustředěny cenné památky starého i nového umění lidového. Česká škola pochlubila se tam znamenitými ukázkami výchovných prací ženských i chlapeckých. Zajímavá byla korespondence mezi spisovateli – rodáky zdejšího kraje. Navštívili jsme výstavu se žactvem o prázdninách. Místní záložní a spořitelní spolek věnoval k témuž účelu 100 Kč.
Školní rok 1926 – 27

Zápis žactva.
   V I. třídě bude 39 dítek, ve II. třídě bude 43 dítek.
  Dle náboženství je 68 vyznání československého, 10 řím.kat., 2 českobr. evang., 2 bez vyznání.
  1 žák je německé národnosti.
  Vedle místních učitelů Antonína Krejčího a Josefa Tučka , vyučovati bude ženským ručním pracím a domácí nauce A. Zemková ze Smiřic, čsl. nábož. Jar. Fiedler, řím.kat. Josef Roháč, českobr. Fr. Ženatý farář v Semonicích.

Nový nábytek do školy.
   Místní školní rada ochotně vyšla vstříc naléhavé potřebě školy a zakoupila do II. třídy novou dvojitou tabuli od firmy V. Široký ve Vel. Svatoňovicích za 730 Kč. Do I. třídy usneseno poříditi všechna nové lavice od firmy Phonet – Mundus v Praze. Dle vyjednávání po odečtení 25 procentní slevy a 2 procentní srážky stály ( 21 kus ) 5771,71 Kč. Došly drahou 30. října 1926. 3000 Kč ( povoleno již v rozpočtu škol. na rok 1926 ) zaplaceno hned, zbytek vyjednáno doplatiti do 10. ledna 1927. Lavice jsou velmi pěkné a plně vyhovují.

Přístroje fysikální.

Léčebný fond stát. zaměstnanců.
   od 1. srpna 1926 zaveden „Léčebný fond stát. zaměstnanců“. Povinný příspěvek asi 1 procento srážek bude při výplatě služného berní úřad. Jest to cenná vymoženost sociální, ovšem záležeti bude na svědomitém a blahovolném provádění zákona.

Časopisy školní mládeže.

Změna počátku dopoledního vyučování a zkrácení vyučovací hodin.
   Ministerstvo vyučování zavádí na zkoušku po dobu zimní ( do 1. března ) změnu vyučovacího času, dle které trvá:
  1. hodina vyučovací od 8,30 do 9,20 hod.,
  2. od 9,25 do 10,15 hod.,
  3. od 10,30 do 11,15 hod.,
  4. od11,20 do 12,05 hod.

Spála ve škole.
   Ve II. třídě vyskytnul se případ spály. Postižený žák Oldřich Rypl odvezen byl do okr. nemocnice v Jaroměři. Obvodní lékař provedl prohlídku všeho žactva a nařídil desinfekci třídy. Dalších případů onemocnění nebylo.

Den svobody 28. říjen.

Účast žactva na přednáškách Osvětové komise.

Spalničky a španělská chřipka.
   Od poloviny ledna 1927 počaly se rozšiřovati mezi žactvem spalničky a španělská chřipka. Do konce měsíce onemocněla již polovina školních dítek. Když postihla epidemie i rodiny obou učitelů, bylo školní vyučován od 26. ledna do 2. února zastaveno.

Statistika o stavu národního školství v československé republice. ve Věstníku okr. školního výboru.

Inspekce

Svátek matek.

Výstava soudobé kultury v Brně 1928.

Žákovské výlety ku konci školního roku.
   Žactvo II. třídy podniklo 21.6.1927 společný výlet do Pardubic a na Kunětickou Horu, 23.6. vykonalo prohlídku přehrady v Tešnově u Král. Dvora; odpoledne sešli se obě třídy na Zvičině. Po zastávce v Mariánských lázních prohlédnuto městečko Bílá Třemešná odtud vrátili se všichni vlakem domů.

Bouře s krupobitím.
   Dne 18. června přihnala se od západu bouře, při níž sypaly se kusy ledy hranatého tvaru jako vlašské ořechy a rozbily krásně stojící úrodu polní, nejvíce žito. Příval vody spadající zdí do školní zahrady shroutil chatrnou podezdívku a plot padnul. Obnovené zdivo ( cementové ) a oplocení vyžádalo si náklad 2500 Kč.
Školní rok 1927 – 28

Zápis žactva.
   V I. třídě v 1. oddělení bude 16 dítek, ve 2. oddělení 26 dítek - celkem 42 žáci
  ve II. třídě v 1. oddělení 20 dítek a ve 2 oddělení 24 dítek – celkem 44 žáci.
  Zvláštní shodou okolností je v obou třídách právě tolik možných sedadel, kolik žáků.
  Dle náboženství: 65 dítky čsl., 17 řím.kat., 3 českobratr., 2 bez vyznání.
  Dle národnosti jsou zde jen 2 německé dívky.
  Náboženství československému bude učiti ve II. třídě učitel Josef Kočárník; jinak se sbor učitelský nemění.

Vyučovací čas.
   Loni na zkoušku zavedená změna vyučovacího času se dobře neosvědčila. Bude se učiti dle starého pořádku, začátek vyučování dopoledne o 8. hodině.

Pojištění žactva proti úrazu
   Místní školní rada z důvodů úsporných odmítla náklad na pojištění žactva pro případy úrazu.

Čsl. Červený kříž
   Dorost Čsl Červeného kříže přestal na škole existovati, poněvadž rodičům zdá se mnoho platiti po 2 Kč příspěvku.

Svátek svobody.

Dar smiřické spořitelny.
   Spořitelna ve Smiřicích n./L. darovala ku 31. říjnu všem dítkám školy po vkladní knížce se základním vkladem 5 Kč ….

Jiné dary.

Jiné pomůcky.

Dětská besídka v 10. výročí samostatnosti.

Vzdělávací činnost učitelstva v osvětové komisi.

7. březen narozeniny pana presidenta

Úprava kabinetu.

Školní výlety.
   Žáci I. třídy vykonali dne 22. června výlet do Ratibořic, žactvo II. třídy podniklo dvoudenní výlet na Trutnovsko a Jičínsko ve dnech 21. a 22. června.

Dar Čsl Červeného kříži.
   Na ČČk sebráno a zasláno v červnu 37 Kč.
Školní rok 1928 – 29

Výsledky zápisu.
  
  Z 83 školou povinných dítek přijato a zapsáno do zdejší školy 70, 13 docházeti bude do školy měšťanské.
  V I. třídě v 1. oddělení 14 dítek, ve 2 odd. 24 dítek.
  Ve II. třídě v 1 oddělení 18 dítek, ve 2 odd. 14 dítek.
  Proti loňskému roku jeví se úbytek 16 dítek. Nově do školy přijato 12 dítek, z těch 5 narozených do 1. září. Jedna žákyně byla po 14 dnech pro duševní slabost ze školy propuštěna a odkázána na rok příští, zbývá tudíž ve škole 69 dítek.
  Dle náboženského vyznání: 54 českosl. církev, 10 řím. katolíků, 2 evang. českobr., 3 bez vyznání.

Sbírky.

Nový okresní školní dozorce p. Lad Piazza.

28. říjen.

Dary škole.

Školní rozpočet.

Úmrtí
   Dne 8. února 1929 zemřel v České Skalici říd. učitel v.v. K. Mojžíš. Působil ve zdejší obci mnoho let jako řídící učitel, nepožívaje tu zvláštní přízně, poněvadž obdržel místo proti přání místní školní rady. Prožil tu svízelné poměry finanční, když z hubeného platu vydržoval obě své dcery na studiích. Ale byl věrný svému povolání, trpělivý a dobrý. Přebolestná choroba zkrátila jeho vysoké stáří 76 let.

Kruté mrazy.
   Letošního roku zachvátily náš kraj mrazy, jakých není pamětníka. Tuhá zima začala již v prosinci předešlého roku, kdy napadlo hodně sněhu, trvala nepřerušeně celý leden a dostoupila kolem 12. února nejnižšího bodu –30 stupňů C u nás, jinde poklesla teplota na –40 stupňů C ( Budějovice ). Následky kruté zimy jsou katastrofální: Pomrzlo mnoho ptactva a zvěře, dostavily se nemoci z nachlazení: kašel, rýma, chřipka nejvíce u menších dítek pro nedostatečné ustrojení a neotužilost. Učebny školní nemohly býti v čas přiměřeně dotopeny, vždyť zamrzal přes noc i inkoust v kalamářích. Proto docházka do školy se v únoru stále horšila; 14. února scházelo v I. třídě 20 dítek ze 37. Odpadové trouby v záchodech všechny zamrzly, a muselo býti používáno záchodů při bytu říd. učitele. Na mnohých místech nastal nedostatek uhlí pro poruchu v železniční dopravě ( spousty sněhu, praskání kolejnic ). Doprava osobní byla omezena, vlaky měly až hodinová zpoždění. Mrazy od 17. února polevily, ale ještě 20. února je všecko přikryto sněhem, a v noci vykazuje teploměr -8 – 10 stupňů C.

Ministerstvo školství a nár. osvěty přerušuje vyučování od 18. do 24. února 1929.

79. narozeniny p. presidenta.

Zkáza na obnoveném stromoví.
   Kruté mrazy letošní zimy způsobily také velikou zkázu na ovocném stromoví. Zejména ořechy, švestky a nejlepší druhy jabloní a třešní. V kraji jsou škody mnohem větší než na horách. Místy celá stromořadí vzala za své.

Školní výlety.

Vichřice s lijákem.
   Dne 4. července 1929 přihnala se náhle bouře s vichrem a lijákem, která potrvala asi hodinu. Následky její zejména na Hradecku a Pardubicku byly katastrofální. Celé kusy lesů jsou buď z kořenů vyvráceny nebo přelámány. V Hradci Králové zničeny úplně krásné městské sady. Také na domech jsou způsobeny veliké škody. U nás rozlámány a vyvráceny byly lípy před školou. Jedné nejpěknější jsme ořezali korunu a postavili ji na zkoušku, poroste-li.
Školní rok 1929 – 30

Zápis.
  
  Soupis školních dítek v obci vykazuje počet 90. Do měšťanské školy ve Smiřicích bude docházeti 15 dítek.
  Ve třídách:
  I. 1. oddělení 22 žáci, 2. odd. 18 žáků
  II. 1. oddělení 27 žáků, 2 odd. 8 žáků.

Ženské školní práce.
   Pro malý počet žákyň nejvyššího stupně ( 7. a 8. šk. r. ) zkrácen počet vyučovacích hodin ze 6 na 4. Celkem 28 žákyň v 1. oddělení.

Zápisová sbírka.

Čsl. červený kříž.

Pojištění žactva.
   Všechno žactvo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. Pojistné po 1,20 Kč zaplatila místní školní rada.

28. října.

Inspekce.

Dary.

Zemská inspekce
   Dne 26. ledna 1930 navštívil školu zem. školní inspektor Dr. Josef Štěpánek. Viděl a uznal, že budova školní a její vnitřní zařízení naprosto nevyhovuje dnešním požadavkům zdravotním. Pozastavil se nad velkým počtem dítek duševně slabých, což zaviňuje i malý prospěch. Žádal zvýšenou bedlivost učitelů zejména při opravách úkolů. Za učitele Josefa Tučka, který pro zánět oka obdržel dovolenou, vyučovala zde 14 dní Vinc. Bartoňová ze Smiřic.

Novostavba školy.
   Dne 24. února 1930 obdržela správa školy opis přípisu okres škol. výboru místní školní radě, jímž zemská školní rada po zprávě zem. škol. inspektora o prohlídce zdejší školy nařizuje vynesením ze dne 14. února 1930, aby bylo míst. škol. radě v Holohlavech uloženo v nejbližší době přikročiti ke stavbě nové zdravotně bezvadné budovy školní. Zprávu o stavebním programu jest podati do 30. června t. r.

7. březen 80. narozeniny presidenta Čsl. republiky

Ocenění zásluh přes. T.G.Masaryka ve sněmovnách.

Úmrtí spisovatele Aloise Jiráska 12. března
  ….
  Dne 18. března vyčkalo žactvo s občanstvem do noci na státní silnici, aby se poklonilo popelu jeho při převážení do rodiště Hronova.

Knihy a pomůcky.

Vlastivědné výlety.
   Žactvo II. třídy navštívilo dne 17. června 1930 jubilejní výstavu českého skla v Železném Brodě. Žactvo I. třídy vykonalo dne 26. června výlet na Zvičinu a prohlédlo též údolní přehradu v Tešnově u Bílé Třemešné.

Ukončení školního roku.
Školní rok 1930 – 31

Zápis.
  
  V I. třídě 25 dítek, ve II. třídě 49 dítek.
  V I. třídě však nelze umístiti více než 21 podvojnou lavici pro 42 dítky, nedostává se tudíž místa pro 7 dítek. ….
  V této schůzi usneseno, aby se posunula stěna, jež dělí I. třídu od třídy reservní o 1,50 m do této třídy. Tím nabude se místa umístiti v 1. třídě ještě 3krát po 2 lavicích, a bylo by tak nedostatku odpomoženo. provedena bude též nutná přestavba dvou komínů a do I. třídy dá se nová podlaha. …
  Při provádění usnesení objevily se však veliké nesnadnosti; stěna jež se měla sbourati je základní silná zeď z kamene, vazba ve stropě byla by pro bezpečnost nemožná bez dvou nosičů. Proto zatím bourání zastaveno a svolána nová schůze na 13. červenec. Tam rozhodnuto požádati okresní šk. výbor, aby povolil učiti všecky přijaté dítky v nezměněné malé učebně, když přikročeno bude v příštím roce 1931 ku stavbě nové školy.

Novostavba školy.
   Na to přikročeno k jednání o novostavbě. Předloženy plány arch. p. Trnky z Jaroměře pro školu o 4 třídách s bytem řídícího učitele a tělocvičnu. Poněvadž je nyní jen dvoutřídka, užíti možno 1 třídy pro tělesnou výchovu, stavba tělocvičny tudíž není Předseda Vojtěch Prokop navrhuje, aby obec vypsala ofertní řízení, z nějž zjištěn bude nejmenší náklad stavební a to a) na školu o 4 třídách s vedlejšími místnostmi a s bytem správce školy, b) na školu bez bytu, který by se upravil v přízemí z jedné třídy, kabinetu a sborovny. Proti druhé eventualitě postavil se řídící učitel Antonín Krejčí, uváděje, že místní šk. rada má povinnost státi za původním plánem, brániti při nové stavbě každé nevhodnosti, poněvadž by potom trvala léta. Rovněž přítomný starosta obce p. František Chlupatý žádá, aby druhá možnost nebrala se ani v úvahu, protože by vedle nevhodnosti na bytu správce školy nezbylo místa pro nutnou obecní úřadovnu a veřejnou obecní knihovnu a zmenšený náklad stavební neodpovídá škodám v budoucnosti. Většinou rozhodnuto vyzvati obecní zastupitelstvo, aby přistoupilo k nutnému provedení novostavby dle plánů bez tělocvičny již v příštím roce a opatřilo k tomu potřebný náklad. Předseda a správce školy podají o rozhodnutí zprávu okr. šk. výboru osobně a požádají zároveň za poshovění pro přeplnění I. třídy ve školním roce 1930 – 31.
  Okres. šk. výbor povoluje z nouze učiti v příštím šk. roce 1930 - 31 v přeplněné třídě s podmínkou, že bude hned zjara započato s novostavbou, aby již v roce 1931 mohlo v ní vyučování býti zahájeno.Při tom předseda m.š.r. V. Prokop opět hledí prosaditi možnost zúžiti novostavbu o byt řídícího učitele, který by se upravil z přebytečných místností. Řídící uč. Ant. Krejčí otevřeně varuje před tímto krokem jen z důvodů úsporných a žádá důtklivě p. okr. škol. inspektora prof. L. Piazzu, aby zejména on jako znatel školy a její potřeb přičinil se o provedení původního plánu a s pěkným bytem říd. učitele. Pan inspektor po dohovoru uznává tento požadavek.
  U předsedy okr. šk. výboru ( zástupce ) mluveno hlavně i finančním zabezpečení stavby. Úřadující ubezpečil, že nedostávající se obnos bude možno i ve Dvoře Králové lehce vypůjčiti.

Schůze ob. zastupitelstva 19.7.1930
   Ve schůzi obecního zastupitelstva se členy m.š.r. přijato jednomyslně v příštím roce stavbu školy provésti. Požádá se pan stavitel V. Volt ze Smiřic, aby vypracoval rozpočet nynějším poměrům stavebních hmot odpovídající, načež vypsáno bude na zadání stavby nabídkové vyzvání. Zvolena nová stavební komise, aby všechny potřebné přípravy měla stále v evidenci.

Schůze místní školní rady 10.9.1930

Stav žactva po prázdninách.
   Stav v I. tř. 49 žáků, ve II. třídě 34 žáků.

Nové vyučovací osnovy.

Den svobody.

31. října – svátek spořivosti.

Sčítání lidu v roce 1930
   Z 1. na 2. prosince byl stav, podle něhož provedeno v celé republice sčítání lidu. Sčítacím komisařem pro Holohlavy ustanoven okr. úřadem říd. uč. Antonín Krejčí. Sčítání konalo se sčítacími archy, jež byly předem rozdány všem bytovým stranám s příslušným tištěným poučením. Obsahovaly 24 rubriky, které měli býti majiteli bytu správně vyplněny. Však sotva 5 procent občanů dovedlo tento úkol bezvadně. Ostatní vyplnili buď neúplně nebo chybně, dobrá třetina nevyplňovala tiskopisy sčítací vůbec, a musel tuto práci za ně dělati sčítací komisař. Největší těžkosti vyskytly se při zjišťování druhu povolání, postavení v povolání a bližší označení závodu. S těmito otázkami si nevěděli mnohdy ani sčítací komisaři rady; ani poučení ani „vzorec“ nevysvětlily všechny případy venkova. Těžká práce byla též s dělnictvem ze Slovenska, které tu bylo najato správou státního velkostatku ( z nich 60 procent negramotných ).
  Proto sčítací práce protáhly se na celý týden ( do 8. prosince )
  V I. třídě nebylo vyučováno 2., 4. a 5. prosince. Výsledek: obec měla v době sčítání 849 obyvatel ( 118 domů ), o 54 více než při předešlém sčítání v r. 1921.

81. narozeniny p. presidenta.
  ….
  Večer téhož dne uspořádána jménem osvětové komise a místní školí rady žákovská besídka. Mítnost v hostinci p. Josefa Tučka byla přeplněna.
  …..
  Výstraha: Místnost malá v I. poschodí, východ jeden ! Kdo může zaručiti za bezpečnost dítek.

Ispekce okr. šk. i. L. Piazza ve škole

Novostavba školy.
   Další přípravy pro novostavbu školy vede stavební komise. v níž zasedají za obecní zastupitelstvo p. Josef Tvrdý, František Jelínek, František Andrejsek a Václav Dušek; za místní šk. r. Vojtěch Prokop, Josef Vognar, Antonín Krejčí. Přijat návrh p. Vognara, aby do schůzí zván byl též starosta obce p. Chlupatý František. – Předsedou Vojtěch Prokop, náměstkem František Andrejsek, zapisuje Josef Trojan.
  ….
  Ve schůzi 9. prosince 1930 uvažuje se zatím o rozpočtu p. stavitele Volta ze Smiřic n./L. Náklad i s bytem vypočítává na 590 000 Kč včetně víceprací. Sčítají se finanční prostředky obce: stavební fond 250 000 Kč, státní subvence asi 50 000 Kč, prodej staré školy 50 000 Kč, z Hanzlova fondu 50 000 Kč, dohromady asi 400 000 Kč. Bude potřebí zabezpečit dlouhodobou výpůjčkou 200 000 Kč mimo 150 000 Kč výpůjčky krátkodobé. obecnímu zastupitelstvu doporučují se k rozhodnutí dvě možnosti:
  a) stavba dle plánů arch. J. Trnky bez tělocvičny
  b) totéž bez bytu a jakéhokoli provisorního řešení.
  …..
  Ve schůzi dne 14. ledna 1931 přichází předseda Vojtěch Prokop s úplně novým návrhem, totiž vyřešiti byt správce školy z jedné třídy a chodby. Proti staví se říd. uč. Antonín Krejčí, protože by byl byt takto s obou stran uzavřen školními síněmi, výška a umístění je nevhodné a nemohou takové řešení ani školní a stavební úřady schváliti. S ním souhlasí ještě 3 členové komise. Rozhodnuto požádati příslušné úřady o posouzení a schválení návrhu.
  Pan předseda V. Prokop, aniž by k tomu byl zmocněn, opatřil u p. arch Trnky náčrtek nouzového provisor. vyřešení bytu správce školy, vymohl uznání tohoto provisoria u okr. stav. úřadu v Hradci Králové i u okr. škol. výboru.
  Ve schůzi stav. komise dne 21. ledna 1931 neuznává říd. uč. Ant. Krejčí tuto cestu za správnou, ježto osobní známosti a nekontrolované důvody nemohou býti v tak důležité věci rozhodující. Pan starosta obce navrhuje, aby k náležitému vyjasnění situace vyslána byla k okr. šk. výboru a okr. stav. úřadu nová deputace. Ustanoveni k tomu Voj. Prokop, Ant. Krejčí a František Chlupatý ( případně František Andrejsek ) tato deputace pozvána potom do schůze obec. zastupitelstva, kde se mělo definitivně rozhodnouti o způsobu stavby. Po referátech ř.uč.Ant. Krejčího a V. Prokopa přijalo 9 hlasy proti 4 provésti stavbu školy dle plánů arch. Trnky celou i s bytem. Za zimní tělocvičnu bude sloužiti jedna přebytečná místnost, druhé užije se pro účele veřejné.
  Proti tomuto usnesení shánějí opoziční členové zastupitelstva protest k okres. škol. výboru. Ten rozhoduje stavěti školu trojtřídní s bytem správce školy, s místností pro zimní tělocvik, se 2 kabinety, kuchyní a dílnou pro výchovné práce chlapecké, což v celku odpovídá usnesení obecního zastupitelstva. Doporučuje se případně změna plánů, protože učebny jsou zbytečně veliké, záchody v přízemí přebytečné.
   Ve schůzi stav. komise 27. května referuje člen obec. zastupitelstva Fr. Andrejsek v usnesení zastupitelstva z 23.5.1931. Stavba školní budovy zadá se hned vypsáním veřejné soutěže v novinách a to odděleně: a) bez bytu, b) byt samostatně. Lhůta ku podání ofert do 13. června do 12 hodin. Otevírání ofert. podání o 14 hodině téhož dne za přítomnosti členů zastupitelstva a m.š. rady.
  ….
  Úřední komisionální řízení provedeno dne 13. června 1931 o 10 hodině. Přítomni za okr.š. výbor: okr. šk. inspektor p. prof. L. Piazza s úředníkem okres úřadu, okres. lékařem dr. Noskem; za okr. stav. úřad p. rada Kněžek z Hradce Králové, za míst. škol. radu p. Vojtěch Prokop, Ant. Krejčí, Josef Tuček, za obecní zastupitelstvo Frant. Chlupatý a Josef Tvrdý.
  Staveniště uznáno za velmi vhodné; schodiště ku hlavnímu vchodu se nedoporučuje . V hlavních učebnách povolují se rozměry 9 m – 6,50 m – 3,60 m. Dílny v podsklepení nutno prohloubiti na 3 m a opatřiti vyššími okny.
  Podivení vzbudilo, když p. stavební rada Kněžek nadiktoval do staveb. protokolu možnost nouzového provisorního vyřešení bytu správce školy. Říd. uč. Ant. Krejčí rozhodně protestuje proti neodůvodněnému nadužívání úřední povinnosti v neprospěch školy. U příslušných korporací v obci se žádné provisorium neschválilo ani školní úřad je nedoporučil. Vedle znehodnocení bytu znemožnilo by se rozšíření školy na trojtřídku. Protest protokolován.
  Do 12. hodiny došlo na obecní úřad 7 nabídkových podání na celou stavbu vedle několika nabídek jen na práce řemeslné. Při otevírání ofert překvapil veliký rozdíl v rozpočtech.
  Nejnižší podání 526 000 Kč ( p. Čeřovský ze Smiřic ), nejvyšší 688 000 Kč ( p. ing. Andrejsek ze Smiřic ), ostatní kolem 600 000 Kč. Byt od 80 000 do 100 000 Kč. Usneseno dáti všechny podané rozpočty odborně přezkoumati.
  Výsledek přezkoumání oznámen ve schůzi zastupitelstva dne 27. 6. 1931. V ní rozhodnuto stavěti v tomto roce jen školu bez bytu. Zadáno staviteli V. Voltovi ze Smiřic ( cenově na 3. místě ) s podmínkou, že o cenách, které jsou proti ostatním podáním vysoké, budou s ním projednány úlevy. Dozor svěřen bude def. projektantu arch. Trnkovi z Jaroměře. Honorář třeba s ním osobně projednati. Vzniklé námitky některých členů zastupitelstva urovnány v nové schůzi dne 6.7. dopoledne, když předseda komise V. Prokop sdělil úlevy, které s p. stavitelem Voltem byly projednány a po rozboru materiálu a cen tří nejnižších oferentů zadána stavba školy p. Voltovi definitivně.
  Konečně kdy splněna naléhavá potřeba kulturní a se stavbou nové budovy školy hned započato. Věříme pevně, že uzná se v obci smutná osiřelost školy bez stálé přítomnosti jejího nového správce, a postaví se v příštím roce i jeho byt ne ani jako vyrovnání dlouholetého dluhu, ale spíše jako projev blahovůle občanstva a důkaz opravdového uznání hlavního kulturního činitele v obci.

Zápis žáctva
   V I: třídě bude 66 dítek, ve II. třídě 32 dítky, úhrnem 98 dítek.
  Dle náboženského vyznání je ve třídách 37 + 22 českosl. církve, 21 + 7 řím. katol., 3 + 2 evang. českobr., 5 + 1 bez vyznání.

Pensionování říd. učitele Antonína Krejčího.
   Zemská školní rada přípisem ze dne 28. dubna 1931 upozorňuje říd. uč. Ant. Krejčího, že jej zamýšlí přeložit na trvalý odpočinek, ježto dnem 25. března 1931 překročil 60 rok věku. Dokládá, že jmenovaný může podati do 14 dnů námitky. Podané námitky ( nezaopatřené dítky, levnější bydlení, účast při novostavbě školy, slib svědomité práce ) zem. školní rada neuznává a dnem 1. srpna 1931 překládá dosavadního správce školy na trvalý odpočinek.

Zástupce správce školy.
   Zatímním zástupcem správy školy od 1.8.1931 jmenuje okr. šk. výbor Josefa Tučka, def. učitele zdejší školy.

   Dle výnosu okresního školního výboru ve Dvoře Králové n. L. dne 16. července 1932 čís. 4117. Dodatek k zápisům ve školní kronice o stavbě školy zaznamenává podepsaný doslovně uvedený dodatek ku předeslaného zápisu o vylíčení stavby školy v Holohlavech.
  Okr. š. v. ve Dvoře Králové n. L., prozkomav veškeré spisy a protokoly, vztahující se k jednání o postavení nové budovy pro obecnou školu smíšenou v Holohlavech, zjišťuje, že jak se strany správy školy, tak i místní školní rady s předsedou panem Vojtěchem Prokopem v čele a obecního zastupitelstva v Holohlavech bylo vážně a svědomitě usilováno o postavení nové školní budovy a přes některé rozpory a rozsáhlosti stavebního programu a možnosti úhrady lze všem zúčastněným činitelům přiznati zásluhu úspěšně dovršeného díla.
  Při tom okr. š. v. jakožto úřad bezprostředně nadřízený potvrzuje, že veškerá jednání místní školní rady v Holohlavech a jejího předsedy pan Vojtěcha Prokopa, byla vždy naprosto korektní, takže mu nelze nic vytknouti, co by bylo na újmu zájmům školy. 24.7.1932 Josef Mikeš, říd. učitel.

   Dle příkazu okr. šk. výboru ve Dvoře Králové n. L. ze dne 25.8.1932 vepsáno.
  Výpis z protokolu dne 13.6.1931 při komisionálním řízení konaném v Holohlavech.
  Vyjádření stran.- Zástupce správy školy řídící učitel Ant. Krejčí, protestuje proti odkladu stavby obytných místností pro správce školy a proti provisornímu řešení zařadění obytných místností do trupu školní budovy, poněvadž uznává toto zařadění za méně vhodno, pro bydlení, a že tím také znemožněno rozšíření školy na trojtřídku.
  K tomu podotýká státní technik toto: Bod 2 týkající se změn v projektu má na mysli pouze provisorní umístění bytu správce školy způsobem technicky proveditelným a stávajícím předpisům odpovídajícím. Tento byt bude lze od školní části úplně stavebně odděliti. Tím není řečeno, že zbývající třída v přízemí jež má sloužiti prozatím za zimní tělocvičnu, nebude moci býti v případě rozšíření školy o třetí třídu proměněna v učebnu a i při budoucím rozšíření školy o další učebnu dá se stavební program celé školy dodržeti zcela dle původního projektu i se samostatnou přízemní budovou pro byt správce školy a se samostatnou školní tělocvičnou. Neboť prozatímní byt správce školy dá se vybouráním jednoduchých příček snadno proměniti v místnosti školní dle původního projektu. Vyřešení této okolnosti pro dobu přítomnou závisí na finanční možnosti obce.
Školní rok 1931 – 32

Zřízení zatímní pobočky při I. třídě.
   K žádosti místní š. rady povolila zemská š. rada v Praze s generálním souhlasem zemského výboru výnosem z 21.8.1931 zatímní třídu pobočnou ( po zákonu nenutnou ) toliko s ohledem na nemožné umístění 64 dětí v jedné dosavadní učebně; pobočka přidělena k první třídě postupné.
  V důsledku toho rozdělila správa školy žactvo do tří učeben v tom smyslu, že do první třídy A přiděleno bylo žactvo 1. školního stupně, do prvé třídy B 2. a 3. školního stupně, do druhé třídy 4. – 8. školního stupně.

Statistika žactva. školní kronika

Učitelský sbor.
   Josef Tuček je zastupujícím řídícím učitelem.
  K zastupování učitelského místa zatímního řídícího učitele ustanoven okr. š. v. kandidát učitelství p. Josef Ditrych. Od 1. září 1931 do 30.6.1932.
  Výnosem o.š.v. přikázána byla na školu zdejší zat. učitelka sl. Anna Macháňová od 1. září 1931 do 31. srpna 1932.
  Výpomocný učitel p. Josef Ditrych *17.7.1912 v Tuří u Jičína. Navštěvoval měšťanskou školu v Jičíně a tamtéž vystudoval učitelský ústav, kdež v červnu 1931 maturoval . Na škole zdejší obdržel prvé učitelské místo a vyučoval 2. třídu.
  Zatímní učitelka sl. Anna Macháňová *9.7.1907 v blízských Černožicích navštěvovala měšťanskou školu dívčí v Jaroměři, načež vykonala studia na učiteském ústavě v Českých Budějovicích, kdež v červnu 1927 maturovala. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonala 21.11.1929 v Hradci Králové. K vyučování I. třídy A do školy zdejší docházela z Černožic, kdež u rodičů bydlela.
  Ježto zastupující řídící učitel Josef Tuček naturálního bytu školního nepoužíval, přidělil okr. š.v. km žádosti výpomocného učitele Jos. Ditrycha tomuto obývání malou bývalou kuchyni, ostatních pak místností používal pensionovaný říd. učitel Antonín Krejčí.
  Učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk byla dosavadní učitelka, paní Anna Kubešová – Zemková ze Smiřic.

Učitelé náboženství.
   Náboženství řím-katolické vyučoval místní děkan p. Josef Roháč v 1 oddělení ve dvou týden. hodinách.
  Náboženství československé obstarávali v I. třídě ( A,B ) ve 2 týden. hodinách učitel p. Josef Vízek od září do prosince 1931 a učitelka Marie Kratochvílová od ledna 32 do konce školního roku. Ve II. třídě ve dvou týdenních hodinách vyučoval dosavadní učitel, farář cčs p. Josef Mazura, kteréhož zastupovala od března výp. učitelka cčs sl Božena Pavlíková. Když pak počátkem dubna byl farář cčs následkemplicní choroby trvale na lůžko upoután pověřen byl diecesní radou cčs v Hradci Králové duchovní správou církve československé a vyučováním náboženství ve 2. třídě zatímní duchovní p. Jaroslav Surý, kterýž na škole zdejší nastoupil 5. dubna l.r. a působil do konce školního roku.
  Tři školní dítky náboženství českobratr. evangel. vyučovány v jedné týdenní hodině duchovní správou téže církve ze Semonic, ve škole smiřické.

Úmrtí člena sboru.
   Neúprosná choroba sklátila v předčasný hrob mladého nadějného faráře cčs bra. Josefa Mazuru, jehož krátkou životní pouť případně vyjadřovala slova jeho úmrtního oznámení: „Zdál jsi se nám jako světec nevinně na kříž přibitý, neb jako zlomený květ jenž není ještě rozvitý“. Jeho pohřbu 15.61932 ve středu odpoledne zúčastnilo se veliké množství lidu, duchovenstva, učitelstvo a žactvo okolních škol na nichž zesnulý horlivě působil.

Sociální péče o žactvo.

Československý Červený kříž.

Státní svátek 28. říjen.

Svátek spořivosti.

Vánoční žákovská besídka a nadílka.

82tileté výročí narozenin presidenta republika.

340leté výročí J.A. Komenského.

Osvětová činnost učitelstva.

Žákovská besídka o svátku matek.

Biograf pro školní mládež v obci.

Inspekce školy.

Konec školního roku.
   Po vzájemném rozloučení se učitelstva a žactva vyprázdnily se učebny staré školní budovy navždy….

Provedení zápisu a soupisu žactva na nový školní rok 1932 – 33.

Předání správy školy defin. řídícímu učiteli
   Dne 1. července 1932 předal zatímní řídící učitel Josef Tuček správu školy definitiv. řídícímu učiteli panu Josefu Mikešovi, dosavadnímu správci školy v Rodově, odkudž tento dne 22. srpna b.r. trvale přesídlil do nové školní budovy.

Závěr.
   Celý školní rok 1931 – 32 vyznačoval se těžkou hospodářskou depresí, jevící se značnou nezaměstnaností, označovanou názvem všeobecné krise, kteráž neblaze zasáhla i do školního rozpočtu. Možno ji čeliti a přemoci pilným, poctivým a pravdivým životem, prodchnutým vzájemnou láskou.
  Reformujme nejprve sebe, uznávejme vlastní chyby a ostře vytýkejme nedostatky jiným tenkrát, když jsme přesvědčeni o své čistotě a bezúhonnosti. Tvrdošíjnou, příslovečnou neústupnost a haštěřivost charakterisovanou slovy „Spolu prát se“ nahraďme službou účelné „spolupráce“.
  Buďme jejími šiřiteli a s vírou v lepší budoucnost nastupme s chutí první cestu k nové škole s pevným předsevzetím plniti mravní zákon vepsaný v našich srdcích.
  Držme a vychovávejme nejen rozumově, ale i po stránce vřelého srdce, ve smyslu národním a všelidském aby děti, budoucí občané, jednaly mravně z vnitřního přesvědčení a s přibývajícími léty přicházely k poznání, že dobrá škola připravuje jim lepší budoucnost a je spolehlivou zárukou světlých zítřků a slunných rán dalšího jejich života.
  Tento rok zapsal Josef Tuček, zatímnní řídící učitel.
Školní rok 1932 – 33

Zahájení.škola Holohlavy
  Zahájen dne 1. září již v nové budově školní po které zvláště místní učitelstvo toužilo celá desítiletí. S dokončením stavby během prázdnin rychle se pokračovalo, ovšem mnohé nutnosti vnitřního zařízení doplněny ještě v měsíci září.

Přestěhování.
   Stará budova školní opuštěna přestěhováním nábytku čeká, kdo stane se prodejem jejím novým vlastníkem . Vykonala i ona svůj úkol a jako přežitá odevzdává důležitý svůj úkol nové moderní budově postavené na krásném prostranství uprostřed obce v plném jasu slunečním. Nechť daří se kulturní práci v nové budově školní ku prospěchů mládeže, zdaru obce i státu.
  Mládež shromáždila se v úplném počtu 110 žáků o 8. hod. ranní v místnostech nové školy rozdělena do tříd a oddělení, kde správce školy Josef Mikeš s poukazem na vzácný dar novou budovu školní povzbudil žáky k pilné a zvýšené práci ve škole, ku slušnému chování se mimo školu a ku vděčnosti občanům obce zdejší.

škola Holohlavy Stav žactva a učitelstva.
   I. třídu navštěvuje celkem 42 žáků; z těch
  1. oddělení 11 chlapců a 12 dívek
  2. oddělení 9 chlapců a 10 dívek.
  Třídním učitelem Josef Mikeš, řídící učitel.
  II. třídu navštěvuje celkem 39 žáků; z těch:
  1. oddělení 12 chlapců 11 dívek
  2. oddělení 6 chlapců a 10 dívek
  Třídním učitelem Josef Tuček, učitel.
  III. třídu navštěvuje celkem 29 žáků; z těch:
  1. oddělení 3 chlapci 8 dívek
  2. oddělení 8 chlapců 10 dívek
  Třídním učitelem Josef Ditrych, čekatel učitelství.
  71 dítek náboženství československého vyučováno jest ve 3 odděl. p. farářem Josefem Pecinou a výp. učitelem Jiřím Pultrem z Černožic.
  25 dítek vyznání římskokatolického vyučuje v 1 odděl. p. Josef Roháč, děkan v Holohlavech.
  4 dítky vyznání českobratrského evangelického dochází na vyučování svého náboženství v sobotu do Smiřic.
  10 dítek zdejší školy jest bez vyznání náboženského.
  Učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk ustanovena od 1.9. l. r. sl. Pavla Schmiedová ze Dvora Králové n.L.

Mikeš životopis.
   Josef Mikeš narodil se 15. listopadu 1875 v Račicích n. T. Navštěvoval obecnou školu v Chotěborkách a měšťanskou školu v Jaroměři. Studoval učitelský ústav v Hradci Králové, kde r. 1894 podrobil se zkoušce dospělosti a r. 1897 zkoušce způsobilosti učitelské. Od 1. listopadu 1894 působí na obecných školách okresu královédvorského a to postupně v Jasenné, v Habřině, v Hoříněvsi, V Lužanech, v Holohlavech, v Žiželvsi, v Rodově a od 1. července 1932 dekretem zemské školní rady v Praze ustanoven definitivním řídícím učitelem v Holohlavech.

Učební pomůcky.

Komisionelní řízení.
   Komisionelní řízení za účelem schválení nové budovy obecné školy v Holohlavech konáno bylo 14.září 1932. Přítomni Pan prof. Piazza , okresní školní inspektor, pan Dr. Fr. Nosek, vrchní zdr. komisař pan ing. Kněžek, tech. st. rada pan Dr. Keecher, vrchní komisař p. spr, starosta obce pan František Andrejsek, všichni členové místní školní rady. Po bedlivé prohlídce nové školní budovy a jejího okolí, uznána škola zcela způsobilou, až na nepatrné závady, které se lehce opraví.

Založení školní zahrady.
   Prvé tři stříbřité smrčky zasázeli žáci naší školy dne 30. září t.r. v nově založené školní zahradě, upravované dle plánu p. okres. zahradníka Špačka. Téhož dne prohlédli žáci zdejší školy za vedení tř. učitelů ovocnářskou výstavu ve Smiřicích. 8. října zúčastnil se učitelský sbor kursu zpěvu pořádaného učitelskou Budčí v Jaroměři, vedeným panem profesorem Masopustem z Chrudimě.

28. říjen 1932

Dar.

Loutkové divadlo.
   Během měsíce října postaveno bylo v dílně školní loutkové divadlo, pro něž loutky upravila rodina pana Jambory. Malbu loutek a dekorací umělecky provedl pan profesor A. Turecký ze Smiřic. Dříví potřebné daroval místní dřevařský závod pana Bohdaneckého, plátno as 45 m firma Steinský v Hradci Králové. Pomáhali ochotně místní mladí řemeslníci a přátelé školy, by na posvícení v Holohlavech mohlo se hráti. Za režie pana b. Prokopa proveden jeho výstup „Na návsi před posvícením“ v němž vylíčen vznik našeho loutkového divadla a třikráte sehrán divadelní kus p. Kaše a dr. Zicha „Oldřich a Božena“ aneb založení posvícení Svatováclavského vybráno celkem 300,- Kč. Všem srdečný dík.

I: šk. čtvrtletí

11. prosince 1932 sehráno loutkové divadlo od Jaroslava Průchy Kašpárek dvorním lékařem.

Přednášky.

Loutkové divadlo.
   Na Štědrý den sehrán loutkový vánoční kus „Za mamičkou“ od Sl. Kautmanové-Skálové za spoluúčinkování žáků. Hrubý příjem 110 Kč věnován ve prospěch vánoční nadílky. Po odpoledním představení odvedeni žáci do 1. třídy k vánočnímu stromku, kde správce školy promluvil „O dobrém srdci“. Nato následovaly vánoční koledy zpívané žactvem, všichni žáci poděleni sešity, kreslícími potřebami a 5 žáků teplým zimním prádlem.

Nemoci.
   V měsíci prosinci onemocněli žáci I. třídy několika případy záškrtem, angínou a 3 případy spály.

II. školní čtvrtletí.

5. února t.r. sehrána loutková hra „Kašpárek loupežníkem od ing. Františka Čecha. Vybráno 93 Kč.

Narozeniny Z: Vrchlického.

Více mléka – výživa

Pietní vzpomínka na Svatopluka Čecha.

26. února t.r. sehrána loutková hra Františka Weniga „Hanzova maminka“, při níž vybráno 105 Kč.

83. narozeniny pana presidenta.
   12. března t. roku sehrána loutková hra „Honza a čerti“ kterou napsal pan Vojtěch Prokop. Hrubý příjem 73 Kč.

Školní oslava narozenin Jana Amose Komenského.

III. šk. čtvrtletí

O velikonocích 17.4.1933 sehráno loutkové představení od J. Bartoše „Kouzelná píšťalka“, vybráno 60m Kč.

Volby místní školní rady.
   …..
  Zvolen byl předsedou Vojtěch Prokop, rolník, náměstkem Antonín Krejčí, řídící učitel v.v., školním dozorcem Josef Křeček , zámečník, pokladníkem Josef Tvrdý, rolník, zapisovatelem Josef Tuček, učitel.

Svátek matek.

Dar.
   Pan František Matějíček rolník zdejší daroval naší škole osm kusů vycpaného vodního ptactva, za čež vysloven jemu správcem školy srdečný dík.

Žákovský výlet.
   16. června t.r. pořádán žákovský výlet žáky I. třídy do lázní Velichovky a se žáky II. a III. třídy do Adržpachu. Obec naše hradila jízdné chudým žákům částkou 200 Kč.

Statistika.

Ukončení školního roku.

Holohlavy - kronika


Holohlavy - kronika


Holohlavy - kronika
V první řadě stojí druhý zleva Vojtěch Prokop, předseda místní školní rady.

Holohlavy - kronika
Průvod přicházející od staré školy k nové.

Holohlavy - kronika


Holohlavy - kronika
Prostor dnešního parku u školy.

Holohlavy - kronika
Podpisy na pamětní listině.

Holohlavy - kronika


Holohlavy - kronika


Holohlavy - kronika
Článek z novin od Vojtěcha Prokopa.

Školní rok 1933 – 1934

Zahájení.

Učitelský sbor.
   I. třídu vyučuje Josef Mikeš, řídící učitel, II. třídu Josef Tuček, def. učitel, III. třídu Josef Ditrych, učitel čekatel. Učitelkou ženských prací ustanovena paní Hanušová-Sbolínová.( ? ). 72 žáky vyznání československého vyučuje v 1. odd. pan Josef Pecina, farář ve Smiřicích a 2. odd. výpomocný učitel čsl. náboženství pan Jiří Pultr. 34 žáky římsko-kat, vyznání vyučuje pan Josef Roháč, děkan v Holohlavech. 4 žáci českosl. evang. vyznání dochází v sobotu dopoledne do Smiřic na hodinu náboženství.

Stav žactva.
   I. třída 45 žáků, II. třída 45 žáků a III.tř. 32 žáků.

Pomůcky.

Pojištění.

Dar.
   Pan Jan Kotlant, rolník a bývalý poslanec daroval 1000 Kč na vnitřní výzdobu naší školy.

Den svobody - oslava.

Den spořivosti.

Sbírka.

Přednáška se světelnými obrazy.

Zemřel Antonín Švehla.

Nadílka.

Loutková hra.
   25. prosince t.r. sehrána pro děti loutková hra „Drak“ od Ing. Františka Čecha za spoluučinkování místních přátel školy. Čistý výnos 78,- Kč.

II. šk. čtvrtletí.

Zdravotnictví.
   Obvodní lékař pan Zlámalík vykonal dne 13. února zdravotní prohlídku všech žáků zdejší školy a navrhl 32 žáků ku školnímu profylaktickému podávání jodu za souhlasu rodičů. Jod bude podáván jednou týdně ve formě čokoládových tablet, jich výrobu a dodání obstará Medika, akc. společnost v P Praze II, Poříčí 15.

Nový ministr školství
   Následkem rekonstrukce vlády dne 14. února t.r. dosavadní ministr školství dr. Ivan Dérez ( ? ) převzal ministerstvo spravedlnosti a nově jmenován byl prof. dr. Jan Krčmář ministrem školství a osvěty.

Loutková hra.
   Dne 2. března 1934 vzpomenuto výročí narozenin Bedřicha Smetany třídnímu učiteli a večer téhož dne sehráno pro děti loutkové představení „Pan Franz ze zámku“.

28. března

Přednáška.

III: šk. čtvrtletí.

15. výročí smrti generála Dr. M. R. Štefánika.

Školní oslava.

Svátek matek.
   V neděli, 23. května t.r. v rámci svátku matek zúčastnila se naše škola pořádání Dětského dne ve Smiřicích. Žactvo v plném počtu vykračovalo za zvuku hudby v průvodu pod protektorátem městské rady na školní hřiště, a naše žačky v národních krojích vkusně zdobily alegorický vůz hold presidentu T:G: Masarykovi. Slavnost tato se skvěle vydařila.

Volba presidenta republiky.
   O nové volbě presidenta Československé republiky dne 24. května 1934 dostalo se všemu žactvu vhodného poučení. V 10 hod. zúčastnili se žáci společného naslouchání vysílání rozhlasu o volbě presidenta republiky při čemž žactvo samo hlučným potleskem dalo průchod radosti nad výsledkem volby. Navečer o 7 hod. zúčastnili se žáci za vedení tř. učitelů průvodu a oslavného projevu pořádaného místní osvětovou komisí ve Smiřicích.

Školní výlet.

IV. školní čtvrtletí.
   Školní rok 1933 – 34 ukončen dne 28. června 1934 školní oslavou, při níž vzpomenuto svátku Mistra Jan Husa. Žactvo vybídnuto k účasti předvečerní oslavy Husovy, konané každoročně na blízkém a památném Chloumku.

Změna ve sboru.
   Dekretem zemské rady v Praze ze dne 30. června 1934 ustanoven Josef Tuček definitivním učitelem při obecní smíšené škole v Semonicích od 1.7.1934 a učitelský čekatel Josef Ditrych nastoupí od 15. července t.r. v Čáslavi činnou službu vojenskou u 21. pěšího pluku

Zápis žáků a statistika.
Školní rok 1934 – 35

Nový sbor.
   Učitelka Anna Hlásná, narozená 29.září 1908 v Býšti na Pardubicku. Navštěvovala po 6 let obecnou školu v Býšti, absolvovala dívčí reálné gymnasium v Hradci Králové a tamtéž 4. ročník učitelského ústavu. Zkoušku dospělosti vykonala v červnu 1929 a zkoušku způsobilosti tamtéž v m. listopadu 1931. Prvně nastoupila od 1.11.1929 jako výpomocná učitelka ve Zvoli, od 1. září 1931 působila v Sendražicích a dekretem okr. šk. výboru ve Dvoře Králové n.L. ze dne 17. srpna 1934 stanovena definit. učitelkou na zdejší škole.
   Učitel Jaroslav Novotný, narozen 17.5.1913 ve Velkém Vřešťově na Královédvorsku. Navštěvoval po 5 let obecnou školu ve V. Vřešťově, tři třídy měšťanské školy v Cerekvici a čtvrtou třídu v Hradci Králové. Učitelský ústav navštěvoval v Hradci Králové, kde vykonal zkoušku dospělosti v červnu 1932. Prvně ustanoven 1. září 1932 ve Dvoře Králové n.L. od 1.září 1933 v Bílé Třemešné a dekretem o.š. výboru ze dne 17. srpna 1934 ustanoven výpomocným učitelem na zdejší škole.

Stav žactva.
   I. třídu navštěvuje celkem 43 žáků, z těch:
  1. oddělení 11 chlapců a 11 dívek.
  2. oddělení 14 chlapců a 7 dívek.
  Třídním učitelem Josef Mikeš, řídící učitel.
  II. třídu navštěvuje celkem 41 žáků,
  Třídní učitelkou Anna Hlásná, def. učitelka
  III. třídu navštěvuje celkem 38 žáků, z těch:
  1. oddělení 14 chlapců a 11 dívek
  2. oddělení 7 chlapců a 6 dívek.
  Třídním učitelem Jaroslav Novotný, výp. učitel.
  71 žáků náboženství československého vyučováno jest ve dvou odděleních Josefem Pecinou, farářem čsl. církve a Jiřím Pultrem, výpomocným učitelem čsl. náboženství. 39 žáků vyznání římsko-katolického vyučuje v 1 oddělení Josef Roháč, děkan v Holohlavech, 4 žáci vyznání českobratrského-evangelického docházejí na společné vyučování do Smiřic. 8 žáků zdejší školy jest bez náboženského vyznání. 39 žákyň učí žen. ruč. pracím a dom. nauce učitelka Miroslava Hanušová.

Pomůcky.

Pietní vzpomínka.
   10. 18. října t.r. vlál na budově zdejší školy prapor smutku na znamení tragické smrti jihoslovanského krále Alexandra I. a Louis Barthou, francouzského zahr. ministra. Ve dny pohřbů obou těchto velkých mužů 13. a 18. října provedeny pietní projevy ve všech třídách v prvé hodině vyučovací.
škola Holohlavy Na výstřižku z novin je Alexander I. a Louis Barthou.

Den svody – 28. října

Svátek spoření.

Loutková hra.
   Loutková sezona letošní zahájena hrou „Kašpárkovo pometlo zametlo“ napsal B. Schweigstille. Vybráno ve prospěch školy 96 Kč.

Loutková hra.
   8. prosince sehrána druhá loutková hra Svatý Mikuláš napsal František Čech, po ní uspořádána pro všechny přítomné děti Mikulášská nadílka. Vybrány 93 Kč.

Výstava knihy ve dnech 8. a 9. prosince 1934 ve škole.

Prodej budovy staré školy.
   Po schválení návrhu místní školní rady zdejší okresním školním výborem ve Dvoře Králové n. L. došlo ku prodeji budovy staré školy čp. 6 místní Kampeličce za kupní cenu 30 000 Kč a darem škole 1 000 Kč na výzdobu nové školy. Místní Kampelička upravila si v prvé poschodí pro sebe úřadovnu, z ostatních místností upravila byty, jež ihned, po úpravě 4 rodinám od 1. ledna 1935 pronajala.
   Místní šk. rada vymínila si v případě potřeby byty pro místní učitele a obec vyhradila si právo předkupní v případu nové prodeje této budovy.
   Budova nové školy čp. 124 převedena knihovně ve veřejný majetek školní.

Loutková hra a vánoční nadílka.
   V sobotu, před svátky, 22. prosince 1934 o 2. hodiny sehrána pro děti třetí loutková hra „Krakonošova vánočka“ napsal Jaroslav Průcha. Dobrovolné vstupné dospělých vyneslo 44 Kč.
   …..Na letošní vánoční nadílku přispěla obec částkou 200 Kč, p. Ant. Krejčí, říd. učitel v.v. 200 Kč, pí J. Kuklová, choť v. správce ovocem a šatem, spořitelna Smiřická a místní Kampelička tužkami a psacími držátky.

Výročí státní hymny.

Loutková hra
   V úterý, dne 29. ledna t.r. sehrána Tylova národní báchorka „Strakonický dudák“, kterou pro loutky upravil Dr. Jaroslav Bartoš.

II. školní čtvrtletí.

85. narozeniny p. presidenta T.G. Masaryka.

Dar škole.
   Statkář pan Jan Kotlant, daroval zdejší škole 7 obrazů ideálního znázornění doby předhistorické, vydaných Ústředním nakladatelstvím učitelstva čsl. v Praze.

Divadelní představení.
   Dne 24. března 1935 sehrály žáci zdejší školy v hostinci p. Josefa Tučka za spoluúčinkování čtyř místních ochotníků a za řízení učitelského sboru báchorku se zpěvy od R. Robla a Jan Berana „Hastrman“. Zpěvy zdařile doprovázelo a meziaktí příjemně vyplnilo místní hudební kvarteto.
  Žáci hráli přirozeně a s chutí, a stržili potleskem hojnou pochvalu, všeobecná spokojenost malých i dospělých. Při pokladně vybráno odpoledne 303 Kč, večer 309 Kč, z čehož po uhrazení nutných výloh zbývá 300 Kč na učebné pomůcky.

Narozeniny J. A. Komenského.

III. čtvrtletí.

Volby do národního shromáždění.
   Volby do poslanecké sněmovny a senátu RČS konaly se v neděli 19. května 1935 a za týden, dne 26. května 1935 konány volby do zemského a okresního zastupitelstva.
   Při volbě do poslanecké sněmovny, volilo celkem 460 voličů; z těch 217 mužů a 243 ženy.
  Republikánská strana zem. a malorol. lidu obdržela 141 hlasů.
  čsl. sociální demokratická strana dělnická 131 hlasů
  čsl. strana národně socialistická 49 hlasů
  čsl. strana lidová 57 hlasů
  čsl. strana živn. obchod. str. středostavovská 23
  národní obec fašistická 5
  strana národního sjednocení 4
  a neplatných hlasů 7
  strana čsl komunistů 43

Narozeniny básníka Adolfa Heyduka

Školní výlet.

Zápis žactva.

Ukončení školního roku 1934 – 35.

Definitiva třetí třídy.
   Zemská školní rada v Praze vynesením ze dne 20.dubna 1935 …. přeměňuje s platností od 1. září 1935 ….jednu zatímní třídu postupnou při tamní škole ve třídu definitivní postupnou a jedno zatímní místo učitelské při škole té v místo definitivní. Škola v Holohlavech bude tedy míti od 1. září 1935 tři definitivní třídy postupné.
Školní rok 1935 – 1936

Sbor učitelský.
   Ve sboru učitelském nastaly změny. Říd. učiteli Josefu Mikešovi, udělena zdravotní dovolená, ač nemocen, setrval v úřadě správce školy na přání okresního školního výboru po celý měsíc září. Tím umožněno klidné zahájení školního roku bez poruch administrativních i pedagogických. O.š.v. vyslovil říd. uč. dík za jeho ochotu. Def. uč. Žofie Višňáková nastoupila své definitivní služební místo. Narodila se 9.1.1908 ve Vídni. po vychození obecné školy a reálky v Jaroměři v letech 1914 – 1926, absolvovala II. ročníky uč. ústavu ve Spišské Nové Vsi a dosáhla vysvědčení dospělosti. Zkoušce uč. způsobilosti se podrobila před zkušební komisí v Chrudimi. Působila od 1.9.1928 na různých školách zdejšího okresu a dekretem z.š.r. ustanovena byla od 1.7.1935 def. uč. při zdejší škole.
  Za onemocnělého říd. učitele ustanoven byl výpomocným učitelem při zdejší škole Bohuslav Hubený. Narodil se dne 10.9.1911 v Bílé Třemešné. Po vychození obecné školy a státního reál. gymnasia ve Dvoře Králové n.L. v letech 1917 – 1931, absolvoval II. roč. učitelského ústavu ve Sv. Janě pod Skalou a dosáhl vysvědčení učitelské dospělosti. Od roku 1922 působil střídavě na školách okresu královédvorského, novopackého, královéhradeckého a od 1.9.1935 – 20.9.1935 působil při škole zdejší. Poté nastoupil presenční vojenskou službu.

Stav žactva.
   Do I. třídy zapsáno 40 dětí, z těch:
  1. oddělení 8 chlapců a 10 dívek
  2. oddělení 11 chlapců a 11 dívek
  Třídní učitel Bohuslav Hubený.
  Do II. třídy zapsáno 42 dětí, z nich
  1. oddělení 13 chlapců a 8 děvčat
  2. oddělení 11 chlapců a 10 děvčat
  Třídní učitelka Žofie Višňáková
  Do III. třídy zapsáno 38 dětí, z nich
  1. oddělení 8 chlapců a 12 dívek
  2. oddělení 8 chlapců a 10 dívek
  Třídní učitel Jaroslav Novotný
  66 žáků náboženství československého jest vyučováno ve 2 odděleních Josefem Pecinou, farářem
  42 žáků náboženství římskokatol. jest vyučováno ve dvou odděleních Josefem Roháčem, děkanem v Holohlavech
  3 žáci náboženství českobratrského docházejí na společné vyučování své církve do Smiřic
  9 žáků je bez vyznání.
  32 žákyň je vyučováno žen. ručním pracím a nauce o domácím hospodářství učitelkou Miroslavou Hanušovou

Učebnice.

ČČK pojištění.

Učitelský sbor – změny.
   Dnem 12. října nastoupili učitelé Bohuslav Hubeny a Jaroslav Novotný presenční vojenskou službu. Týmž dnem byl přikázán na zdejší školu def. uč. Jan Polák výnosem o.š. výboru ve Dvoře Králové n.L. ze dne 18.9.1935 jako zastupující řídící učitel a Milada Konečná jako výpomocná učitelka.
  Jan Polák, narodil se 3.11.1910 v Sendražicích. Po vychození obecné školy v Sendražicích ( leta 1917 – 1923 ) a měšťanské školy ve Smiřicích ( leta 1923 – 1926 ) absolvoval státní učitelský ústav v Hradci králové ( leta 1926 – 1930 ) kde dosáhl vysvědčení učitelské dospělosti a v roce 1934 i vysvědčení uč. způsobilosti. Od 1.9.1930 působí na školách zdejšího okresu.
  Již dnem 7.10.1935 zproštěna byla výpomocná učitelka Milada Konečná služby a za ni nastoupil uč. čekatel Alois Vaňura po přerušení presenční vojenské služby ze zdravotních důvodů. Jmenovaný se narodil 8.července 1912 v Praze-Smíchově. Vzdělával se na 5tř. obecné škole a na 4tř. měšťanské čkole v Počáplech u Berouna. Po absolvování stát. uč. ústavu v Kořovicích ( leta 1927 – 1931 ) dosáhl vysvědčení uč. dospělosti a v roce 1934 vysvědčení uč. způsobilosti pro školy obecné v Hradci Králové. Od 1.9.1931 působí na školách zdejšího okresu. Ke konci měsíce října onemocněl, zastupoval ho po dobu 1 týdne ( do 5.12.1935 ) výp. uč. Antonín Kuše z Josefova n.M.

Oslava J. Žižky.

Den svobody 28.říjen
   ….loutková hra „Kašpárek objevil Prahu“….
  ….loutková hra V. Mulhus „Čarovná podkova“…

Den spořivosti.

Den čsl. jihoslovanské vzájemnosti.

Dary.

Loutkové hry.
   Loutkařský odbor sehrál ve prospěch školy mimo uvedené již hry 6.12. „Mikuláš nadílí“, 24.12. „Kašpárek a loupežníci“, 1.1.1936 „Hluchý král“ Z výnosu loutkových her, vedlejších příjmů školy a ze zápůjčky místní osvětové komise 500,- Kč zakoupeno bylo pro školu Radio zn. Telefunken – Gala-koncert v ceně 1408,- Kč.

Volba presidenta ČSR
   Dne 14. prosince 1935 na zámku v Lánech přečetl kancléř Dr. Přemysl Šámal abdikační prohlášení presidenta Osvoboditele předsedům obou sněmoven a předsedovi vlády ( dr. Milan Hodža, předseda vlády, Jan Malypetr, předseda poslanecké sněmovny a Dr. František Soukup, předseda senátu ). Po letech nadlidské práce odchází nesmrtelný, velký president Osvoboditel Dr. Tomáš Garrig Masaryk, muž 85 letý….
  ….dne 18.12.1935 na památné schůzi obou sněmoven ve Vladislavském sále byl zvolen 2. presidentem ČSR ministr zahraničních věcí Dr. Edvard Beneš obrovskou většinou hlasů.
  ….

Vánoční nadílka.

Pololetí II.

Josef Mikeš pensionování.
   Josef Mikeš, řídící učitel byl výnosem zem . šk. rady v Praze ze dne 4.1.1936 pensionován dnem 1.2.1936 na vlastní žádost. při té příležitosti vyslovil mu okresní školní výbor ve Dvoře Králové jednomyslně dík a pochvalné uznání na velmi svědomité řízení školy, horlivou a úspěšnou životní práci učitelskou i osvětovou na venkově s přáním, aby ještě dlouho ve zdraví a spokojenosti užíval zaslouženého klidu a odpočinku.

Loutkové hry.
   Loutkařský odbor sehrál ve prospěch školy tyto loutkové hry 8.2. „Kupec a obr“ a 15.2. „Čert a Káča“.

Přednášky osvětové komise.

Oslava 86 narozenin pana presidenta osvoboditele.

Den Komenského.

Oslava narozenin pana presidenta Dr. Beneše.

Dary.

Svátek království Rumunského

Žákovské výlety.
   Dne 19. června podnikly třídy školní výlety: 1. třída do Babiččina údolí, II. tř. do Náchoda, III. tř. do Liberce a na Ještěd.

Svátek J. Husa.

Zápis.

Ukončení školního roku.
Školní rok 1936 – 1937.

Sbor učitelů.
   Ve sboru nastala změna. Def. učitelka Lidmila Nováková nastoupila při zdejší škole definitivní místo. Jmenovaná narodila se 3.3.1907 ve Dvoře Králové n.L. kde v letech 1913.1918 vychodila obecnou školu, v letech 1918 – 1921 měšťanskou školu, v letech 1921 – 1928 gymnasium tamtéž. V letech 1928 – 1929 absolvovala učitelský kurs v Hradci Králové, kde dosáhla vysvědčení učitelské dospělosti i způsobilosti. Působila na školách zdejšího okresu ( Verdek, Hoříněves, Rodov ) Od 1.7.1936 …. ustanovena byla def. učitelkou při zdejší škole.

Stav žactva.
   Do I. třídy zapsáno bylo 34 dětí, z těch:
  1. oddělení 11 chlapců a 4 dívky
  2. oddělení 8 chlapců a 11 dívek.
  Třídní učitel zat. ř. uč. Jan Polák
  Do II. třídy bylo zapsáno 41 dětí, z těch:
  1. oddělení 12 chlapců a 10 dívek
  2. oddělení 11 chlapců a 8 dívek
  Třídní učitelka def. uč. Žofie Višňáková.
  Do III. třídy bylo zapsáno 33 dětí, z těch:
  1. oddělení 11 chlapců a 10 dívek
  2. oddělení 4 chlapci a 8 dívek
  Třídní učitelka def. uč. Lidmila Nováková.
  55 dětí náboženství českosl. vyučuje čsl farář J. Pecina
  41 dětí náboženství římkatol. vyučuje děkan Josef Roháč
  3 děti náboženství evang. českobr. docházejí do společného vyučování do Smiřic.
  9 dětí je bez vyznání.
  26 dívek vyučuje ženským ručním pracím a nauce o domácím hospodářství, učitelka domácích nauk Miroslava Hanušová.
  S ohledem na tísnivé hospodářské poměry, nebyly nové učebnice zaváděny. Byly tytéž jako roku loňského.

Dorost ČČK, Pojištění.

Žižkovy oslavy.

Den svobody.
   …Slavnost zakončena byla loutkovou hrou „Kašpárek se Šmidrou vítězí nad Ježibabou“.

Den spořivosti.

Den čsl jihoslovanské vzájemnosti.

Dary.

Loutkové hry.
   Loutkařský odbor sehrál v 1 pololetí školního roku tato hry 28.10 „Kašpárek se Šmidrou vítězí nad Ježibabou“ a 5.12. „Mikuláš nadílí“.

Vánoční nadílka.

Konec I. pololetí.

Loutková hra
   Loutkařský odbor sehrál k oslavě narozenin presidenta osvoboditele hru „Nejkrásnější boty“.

Přednášky osvětové komise.

87. narozeniny presidenta osvoboditele.

Den Komenského.

Svátek království Rumunského.

Oslava narozenin p. přes. Beneše.

Dary.
   Pan předseda Prokop věnoval škole vycpaninu sovy.

Dětský den.
   Dne 27. června na ukončení školního roku 1936 – 1937 uspořádán byl Dětský den podle následujícího programu:
  V 1. hod. vyšel od státního velkostatku průvod se třemi alegorickými vozy rázu „Od pohádek – školou – do života“. Na hřišti uvítal žák a správce školy přítomné, který promluvil o poslání a významu tohoto dne. Poté vztyčena byla státní vlajka a vzdán jí hold. Dále bylo pokračováno v programu:
  Četa – vojenská ranní půlhodinka s vět. hochy.
  Národní tance – zatančily dívky v národ. krojích.
  Koblížek – veselá scéna pro malé děti.
  Vypouštění poštovních holubů po proslovu pana Rudolfa Andrýse.
  Naše vrána se vdávala – pohybová ilustrace národní písně.
  Cvičení dívek s věnečky.
  Cirkus – veselá scéna od MUDr. K. Drimla.
  Řemeslníci – chvála povolání – malí hoši.
  Cyklisti – cyklistický rej starších chlapců.
  Malá dohoda – závěr programu.
  Dětský den splnil své poslání po všech stránkách: získali jsme nové přátele škole.

Svátek M. Jana Husa.

Zápis.

Ukončení školního roku.
Školní rok 1937 – 38.

Počátek roku.

Učiteský sbor.
   Na uprázdněné místo definitivního řídícího učitelem Holohlavech ustanoven byl ….5.4.1937 … definitivní učitel ze Semonic, Josef Tuček, který po předběžném převzetí správy školy do nově upraveného bytu ve školní budově koncem měsíce srpna přesídlil.

Josef Tuček, životopisná data.
   Týž narodil se v Holohlavech 28.8.1890. Po vychození tamní obecné a měšťanské školy ve Smiřicích absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové, kdež vykonal zkoušky učitelské dospělosti r. 1909 a učitelské způsobilosti r. 1911, jakož i zkoušku způsobilosti z jazyka německého pro školy obecné. Po vykonaných zkouškách v r. 1924 obdržel vysvědčení učitelské způsobilosti pro nauky zemědělské a odborné na lidových školách hospodářských ( od ředitele stát. kursu pro vzdělání učit. lid. škol hospodářské v Táboře ) a v roce 1925 vysvědčení uč. způsobilosti pro nauky živnostenské a obchodní na živnostenských školách pokračovacích ( od ředitele stát. průmyslové školy v Jaroměři ).V roce 1934 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti vyučovati na školách měšťanských odboru přírodovědeckého v Hradci Králové a v roce 1935 zkoušky z jazyka německého pro tytéž školy.
  Jako učitel působil na obecných školách okresu královédvorského v Semonicích, Starém Plese, Bíé Třemešné, Jasenné, Lužanech a Holohlavech, odkudž podal žádost za místo řídícího učitele při trojtřídní obecné škole v Semonicích. Odkudž po tříletém působení vrátil se zpět jako definitivní učitel do svého rodiště – Holohlav, aby splnil přání svého starého otce.
  Dosavadní literní učitelky, Žofie Višňáková a Lidmila Nováková zůstávají jako definitivní síly nadále.
  Za dosavadní učitelku dívčích ručních prací a domácích nauk pí. Marii Hanušovou - Stolínovou nastoupila počátkem školního roku učitelka pí. Anna Kubešová – Zemková ze Smiřic.
  Náboženství vyučují: řím.-katolické p. Josef Roháč, děkan v Holohlavech v jednou oddělení po 2týden. vyuč. hodinách, československé výpomocná učitelka náboženství , sl. Libuše Hršiaková. Táž narodila se 1.3.1919 ve Vysokém Mýtě a je příslušná do Tvrdošína, okres Trstená – Slovensko. Vzdělání nabyla na měšť škole v Náchodě ( roč. 4 ), na dvouleté odborné škole pro žen. povolání v Hradci Králové a na jednoroční odborné škole pro vychovatelky tamtéž.

Stav žactva na počátku šk. roku.
   Ze zapsaných 106 dětí odstěhovalo se během prázdnin 5 dětí, takže stav žactva k 1. září 1937 činí 101 dítek, z nichž je 54 chlapců a 47 děvčat.
  I . třída: 1. postup. ročník 17 žáků – 12 chlapců a 5 děvčat, 2. postup. ročník 10 a 4 Vyučuje řídící učitel Josef Tuček Masaryk
  II. třída: 3. postup. ročník 7 chlapců a 11 děvčat, 4. postup. ročník 9 a 9 Vyučuje učitelka Žofie Višňáková.
  III.třída: 5 postupný ročník 22 žáků; z těch 13 chlapců a 9 děvčat. 6 –8 postup. ročník 12 dětí: 3 chlapci a 9 děvčat. Vyučuje učitelka Lidmila Nováková.
  Podle vyznání: je 49 českolsl., 40 katolíků, 3 čb.evangel., 9 bez vyznání.
  Od návštěvy školy zdejší je osvobozeno 42 žáků, ježto navštěvují tyto školy: měšťanskou školu ve Smiřicích 37 žáků, obecnou 5titřídní v Hradci králové 1 žák, státní reál. gym. v Jaroměři, státní reálku v Hradci Králové 2 žáci a Rašínovo gymnasium v Hradci Králové 1 žák.

Jmenování okresního školního inspektora Františka Havrdy.

Narozeniny krále Jugoslávie Petra II.

Smrt presidenta Osvoboditele na Lánech v úterý 14. září 1937.

Jan Žižka

Uctění památky presidenta Osvoboditele učitelstvem ve Dvoře Králové.

Přednáška vrch. školního rady p. B. Pluhaře.

Svátek svobody.
   ….představení loutkového divadelního představení „Osvobození“ od B. Plumlovské, při čemž ochotně pomáhali přátelé loutkového školního divadla.

Svátek spořivosti.

Dar škole.

Státní svátek v Jugoslávii.

Pracovní den učitelstva v Jaroměři.

Programová vánoční besídka.
   …..závěrečná jednoaktovka „Štědrý den“ sehraná za pomoci členů místních divadelních ochotníků….. Celkový výnos besídky 430,-Kč rozdělen jednotlivým třídám k zakoupení školních potřeb. besídka

Pololetní prázdniny.

Nový školní vyučovací řád.

Seminář školské reformy pořádaný akč. výb. učitel. organizací ve Dvoře Králové 19.2.1938.

Hospitantky.
   Se svolením okres. škol. výboru ve Dvoře Králové n.L. hospitovaly na zdejší škole od listopadu 1937 absolvovaná kandidátka stát. učitelského ústavu Marie Hrochová z Habřiny ( literní předměty ) a absolventka ústavu ku vzdělání učitele žen. ručních prací a domácích nauk Libuše Krejčová z Holohlav.

Poslechové kroužky CPO

Očkování školních dětí.
   Očkování školních dětí proti neštovicím provedl státní obvodní lékař Alois Zlámalík 3. a 10. března. Týž vykonal několik prohlídek žáků za účelem zjišťování záškrtu a spály, kteráž z blízkých Smiřic se značně mezi zdejším žactvem rozšířila, takže byl vydán zákaz pořádání besídek, půjčování knih z knihoven, účasti na cvičení školní mládeže v tělovýchovných spolcích na dobu 1 měsíce.

Vzpomínkové oslavy presidenta Osvoboditele.
   6. března večer byla na cvičišti školy zapálena místním hasičským sborem „Masarykova vatra“, načež odebrali se účastníci do školní budovy, kdež vydán byl hold presidentu Osvoboditeli proslovem řídícího učitele, školní besídkou a sehráním loutkového divadelního představení „Lešetínský kovář“.
….

Pátý den Masarykův.
   K propagaci V. Masarykova dne československého zahraničí proslovil řídící učitel v sále hostince u Srkalů, před divadelním představením „Srdce v soumraku“, přednášku „T.G.Masaryk a československé zahraničí“.

Osvětová činnost – přednášky se světelnými diapositivy.

Narozeniny Jana Amose Komenského.

Týden čistoty a míru Č.Červeného kříže.

Milan Rastislav Štefanik

Svátek matek.

Rumunsko – státní svátek.

Volby do obecního zastupitelstva 22.5.1938 v místnosti hostince u Srkalů.
   …. Ze 479 voličů zúčastnilo se volby 434, platných hlasů odevzdáno 428. Z těch obdržela kandidátka:
  č.1 lidovci 43 hlasů – 1 mandát
  č.2 národ. čeští socialisté 56 – 2 mandáty
  č.3 soc. dem. děl. 151 hlasů – 5 mandátů
  č.4 republik.-zeměděl. 158 hlasů – 5 mandátů
  č.5 komunisté 20 hlasů – žádný mandát
  Ze zbytků přiřčen 1 mandát str. soc. dem. a 1 straně republik-zeměděl. Čítá tudíž obecní zastupitelstvo 15 členů. Zvolebního výsledku je zřejmý úbytek voličů kandidátky strany sociálně demokratické dělnické.

Povolání záložníků k obraně hranic. škola Holohlavy

Oslavy 20letého trvání republiky a presidentových narozenin.

Manifestace žactva a učitelstva národních škol na Jaroměřsku.
   ….na vojenském cvičišti v Josefově, se scénou „Bojujeme a uhájíme republiku“. Holdu se zúčastnilo 3000 školních dětí, za spoluúčinkování vojska, legionářů, vojenské hudby, pěveckých jednot, četných korporací, hasičstva, spolků tělovýchovných, samaritních a.j.
  Škole naší přidělen úkol, vypravení Chodska ( Domažlicko ) 45 zvlášť cvičených žáků s členy učitelského sboru oblečených v chodských krojích provedli za zvuků hudby tanečky a reje na nápěv chodských písní Vavřeneček, Ach mámo, Zelení hájové s velikým úspěchem.

škola Holohlavy
Dvě zvětšené části fotografie nahoře
škola Holohlavy

škola Holohlavy

Značné pozornosti se těšil náš alegorický vůz „Přástky na Chodsku“ pečlivě aranžovaný z dětí, dívčin , jinochů a starších občanů v chodských krojích.
  Rovněž dva vozy krojovaných děvčat a šohajů z krajů Trenčianského a Turčanského Sv. Martina, které řídící učitel vypravil za součinnosti správ státních velkostatků Holohlavy a Zderaz zanechaly pestrý dojem.
  Slavnost konána za jedinečně krásného počasí se skvěle vydařila a skončila mohutným projevem oddanosti, lásky a věrnosti k republice, presidentům a československé armádě.
  Slib věrnosti, tlumočený po zahajovacím proslovu p. okr. školním inspektorem Fr. Havrdou do mikrofonu, opakovalo přes 3 500 dětí za naprostého ticha mnoha tisíc diváků. Z čistého výnosu této kolektivní práce věnováno bylo fondu na obranu státu 20 000 Kč.

Ukončení školního roku..
   … vydána propouštěcí osvědčení ( po prvé dle nového řádu školního a vyučovacího bez známek ).

Zápis na nový školní rok.

Statistická data a návštěva školy.

Stavba nádrže pro 36 m3 vody k účelům požárním a asanačním.
   K žádosti místního hasičského sboru usneslo se obecní zastupitelstvo postaviti na školním hřišti nádrž 6 krát 3 krát 2 m k účelům požárním a asanačním, jejíž stavba byla místní školní radou doporučena okr. školnímu výboru. Po schválení projektu, vypracovaného stavitelem pú. Václavem Voltem ze Smiřic, technickým oddělením okres. úřadu staveb. v Hradci Králové z 9.7.1938 bylo se stavbou započato 18.7.1938.

Živelní pohroma.
   Dne 28. července po 2 hodině odpolední snesla se nad naší obcí a jejím okolím bouře s prudkou vichřicí, provázenou průtrží mračen, trvající 10 minut. Ve školní zahradě polámala několik stromů, v zelinářském oddělení zničila sadbu. Spousty vody zanášené západním vichrem na prostorná jednoduchá okna, proměnily chodby na několik minut ve zdánlivé potůčky.

Občanská příprava k obraně.
   Na školním cvičišti v měsíci červenci a srpnu pilně cvičilo hasičstvo, jednotlivé složky místní CPO jakož i ŠPO, ježto události posledních dnů nutily ku zvýšené pohotovosti a příští školní rok 1938 – 39 postaví nás před těžké vyřešení problémů, jež odehrají se v historii života naší republiky.
Školní rok 1938 – 1939

Zahájení.

Učitelský sbor.
   Literní učitelky i učitelka ženských ručních prací a domácích nauk působí zde opět jako v roce předešlém. Rovněž učitelé náboženství řím.katolického a českobratr. evangelického zůstávají. Za výpomocnou učitelku československého náboženství sl . Libuši Kršiakovou nastoupila nově výpomocná učitelka sl. Marie Vinklátová.
  Dotyčná narodila se 11.9.1916 ve Lžovicích, okres Kolín. Po vychození obecné školy ve Starém Kolíně a měšťanské školy v Kolíně absolvovala 2letou obchodní školu v Kolíně. V předešlém škol. roce vyučovala náboženství čsl. v Rožďalovicích na Jičínsku.

Stav žactva na počátku roku.
   Skutečný stav žactva na počátku roku činí 102 dětí. Z těch zapsáno jest v:
  I. třídě: 1. postupný ročník 5 hochů a 14 děvčat, 2 postup. roč. 10 a 4 – vyučuje Josef Tuček.
  II. tř.: 3 post. roč. 10 a 5, 4. post. roč. 7 a 12 – vyučuje sl. Lidmila Nováková
  III. tř.: 5. post. řoč. 10 a 9 dívek, 6,7,8 postu. roč. 4 a 12 – vyučuje sl. Žofie Višňáková
  Náboženské vyznání: 50 československé, 42 řím.katolické, 3 evangelické, 7 bez vyznání.
  Dívčí ruční práce s naukou o domácím hospodářství a vařením ( 6 – 8 šk. st. ), celkem 21 děvčat vyučuje dosavadní učitelka pí Anna Kubešová ( Zemková ).

Oslava 15. narozenin Petra II., krále Jugoslávského.

Vzpomínka na úmrtí presidenta T.G.Masaryka

Dění ve státě.

Škola v době mobilizace.
   ….demobilizace…..
  Autočeta zdravotní roty, která obsadila 28. září přízemí školní budovy a dílnu s loutkovým divadlem a parkovala s četnými sanitními auty na školní zahradě a cvičišti, stěhovala se ze školy 9. října.
  ……
  Říšsko německé vojsko obsadilo sudetoněmecké pásmo, jehožto okupace byla provedena etapově v době od 1. – 10.10. Následkem okupace přerušena byla načas železniční doprava do Králové Dvora n.L., jehož okolí připadlo k říši německé a o vrácení nádraží do správy úřadů československých se dlouho vyjednávalo. škola Holohlavy

28. říjen.

31. říjen mezinárodní den spořivosti.

Odhalení desky na školní budově 30.10.1938
   K uctění padlých vojínů ze zdejší obce pořízena byla péčí obecního zastupitelstva pamětní deska, kteráž byla zasazena v průčelí školní budovy. V žulovém okraji desky vryta jsou slova „Ve světové válce padlým vojínům 1914 – 1918“.
  V sienitové desce pak jména padlých a zemřelých, jak patrno z fotografického snímku.
  Její slavnostní odhalení vykonáno 30.10.1938 za účinkování žactva, řídícího učitele a členů sboru. Pěvecká jednota „Hanka“ ze Smiřic zapěla Bendlův „Chorál národa českého“ a Vendlerův sbor „Pod starým praporem“. Škpt. ruských legií uč Josef Rezek ze Smiřic promluvil na thema „Oběti světové války a dnešní doba“. Společným zapěním státní hymny byla slavnost skončena.

Podpora dětí uprchlíků.
   Tisíce občanů ze zabraného území naší republiky opustilo tyto kraje, často bez všech finančních prostředků a usadilo se v našem druhém státě. Školní dorost ČČR ujal se této podpůrné akce a sebral pro děti uprchlíků šaty a prádlo jimiž poděleny děti ve zdejší obci, dva balíky odevzdal řídící učitel do babiččiny komory ve Smiřicích. Děti školní sebraly mezi sebou 42,70 Kč začež koupeny 3 dětem uprchlíků svetry a psací potřeby. Ve prospěch fondu pro uprchlíky zaslal říd. uč. výnos ze školního loutkového představení „Kašpárkovi čertoviny“ obnos 93,10 Kč.

Inspekce školy panem o.š.i. Františkem Havrdou.

Volba třetího presidenta republiky.

Nová vláda.

Výzdoba školních učeben .
   …..obrazy obou bývalých presidentů byly vhodným způsobem z rámů vyňaty a uloženy.

Úraz řídícího učitele.
   Dne 12.11 1938 utrpěl řídící učitel Josef Tuček otřes mozku pádem z motorového kola „Tatra“, když jel s pekařem p. Antonínem Vágnerem do Králové Dvora k okres. šk. výboru v záležitosti zdravotní dovolené zdejší učitelce Žofii Višňákové. Následkem okupace zabráním nádraží ve Dvoře Králové nebylo vlakové spojení se Dvorem možným.

Změna učitele náboženství československého.
   Za dosavadní výpomocnou učitelku M. Vinklářovou nastoupil učitel Štěpán Kotek ( koncem ledna ), který následkem okupace přišel o svoje dosavadní místo ( Doubí p. Rochlice )

Papež Pius XI. zemřel 10.2.1939.

Zborov – filmové představení ve Smiřicích 9.3.1939

Osamostatnění Slovenska a Podkarpatska.

Obsazování Čech a Moravy německou brannou mocí.
   Dne 15.3.1939 o 6. hodině ranní obsazuje německá branná moc Čechy a Moravu a radiové aparáty vyzývají: „Zachovejte klid a vyčkávejte dalších zpráv“.
  Kolem 7. hod. ráno jedou první motorová vozidla německé branné moci po státní silnici. Jeden z obrněných vozů dostal smyk na zledovatělém povrchu rybnického kopce a uvázl v zasněženém příkopě u Adymáku. Ohromeni jejich náhlým příjezdem ustáváme v práci a nedůvěřivě je pozorujeme….
  Se severním větrem přichází nová vlna a opět jiná vlna mrazu a napadlý sníh nad naší zemí dosud poletující zůstane asi dlouho ležet…..
  Leč vyjde opět slunce, musí zasvítit a paprsky naší důvěry, soudržnosti, kázně a pevné víry v nový život sníh zmizí a mrazivý severák ustoupí zcela mocnému proudu východního větru a „bude zase máj“.----

   Následkem odchodu českých lidí z okupovaného území dějí se ve škole četné přesuny žactva a vyskytují se četné případy spály, spalniček, záškrtu aj. nemocí.

Týden národního zdraví 1.5. – 7.5.1939

Dokončení školního roku.