Holohlavy - školní kronika 1973 - 1975

Zpět na hlavní stránku        Starší kroniky

Originál se nachází v Okresním archivu Hradec Králové. Přepsal Přemek Andrýs.Školní rok 1973 – 1974

   Nový školní rok byl zahájen slavnostně 3. září 1973 v nově upravené třídě. Přítomni byli též předseda MNV Holohlavy s.(soudruh – pozn. P) Peřina, předseda VO KSČ s. Křeček, předsedkyně ŠKK s. Luňáčková a předseda SRPŠ s. Mrkos. Z hostů promluvil předseda MNV s. Peřina. Slavnostního zahájení se zúčastnila také mateřská škola, společně se řed. S. Finkovou, učitelkou s. Suchánkovou, kuchařkou s. Novákovou a s. Chlupatou, pracovnicí v kuchyni.
   Úvodní proslov ke shromážděným žákům a přítomným hostům měla s. ředitelka školy Anna Matějková. Hovořila o spolupráci školy a rodiny, vlivu výchovy v rodině a škole na děti a o významných politických událostech v letošním školním roce.
   Vyzdvihla též spolupráci s MNV Holohlavy, do třídy bylo položeno linoleum a zakoupeny květiny k výzdobě školy. Připomenula dětem, aby pečovaly o učební pomůcky, svou třídu, školu a její okolí, o nově zbudovaný park.

výstřižek z novin Organizace školy.
   Letos je škola v Holohlavech opět po letech jednotřídní, je u ní školní družina.
   Vychovatelkou ve školní družině je s. Zdena Kotlandová. Družina má samostatnou místnost, třídu v 1 poschodí.
   Školu navštěvuje 22 žáků:
   V 1. p. ročníku jsou 4 žáci
   2. p. ročníku 7 žáků
   3. p. ročníku 4 žáci
   4. p. ročníku 7 žáků
   Počet dětí ve školní jídelně je 18, stejný počet žáků navštěvuje školní družinu.

SRPŠ
   Během školního roku bylo svoláno 5 schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy – pozn. P) Rodiče byli seznámeni s chováním a prospěchem dětí. Byla zdůrazněna spolupráce školy a rodiny. Předsedou SRPŠ je s. Josef Mrkos, pokladníkem je s. Ludmila Vokřálová.
   Rodiče odpracovali spoustu brigádnických hodin při úpravě třídy a školy, zejména k 9. květnu, ke dni otevřených dveří v budově školy, dále v parku a školní zahradě. Byly nalakovány lavice a školní nábytek, obložena stěna a umyvadla umakartem, zakoupeny záclony, natřeny dveře a chodba v suterénu, také botníky, věšáky, obložení stěn.
   Ve spolupráci se Svazem zahrádkářů v obci, provedli rodiče průklest na školní zahradě. Byl zryt a podmítnut školní pozemek. Natřeli též plot u školy.
   Při školním výletu do Ratibořic a České Skalice pomohla p. Špačková. Výlet se dětem líbil. Bylo pěkné počasí a časově přesně vyšel.

Zdravotní stav žáků a učitelů
   Žáci byli po celý rok zdrávi. Vyskytly se pouze běžné angíny a chřipky. S. Matějková byla jednou nemocná – angína (první týden v březnu). Zastupovala ji s. Z. Kotlandová.
   S. vychovatelka si zlomila 10. října 1973 pravou ruku a stonala s tím do konce ledna 1974. Zpočátku ji zastupovala s. Eleonora Hrušková, učitelka a potom od 3. ledna 1974 s. Syřišťová.
   S. Hrušková dělala s dětmi pěkné výtvarné práce, které se staly vkusnou výzdobou třídy a část darovaly děti svým rodičům k Vánocům.

Školní akce
   Na škole pracuje recitační kroužek. Vedoucí je s. A. Matejková. Náplní práce je nacvičování programů na vystoupení při významných politických událostech, výročních schůzí a relací do místního rozhlasu. Připravili jsme pásmo k 7. listopadu, VŘSR, 25. únoru 1948, Vánoční besídka, MDŽ, 9. květen 1945, MDD a další. Celkem žáci vystupovali 14krát.
   Přehled činnosti o sobotách a nedělích.
   22. září jsme uskutečnili zájezd do divadla na představení Strýčka Jedličky.
   14. října – dopoledne bylo branné cvičení v přírodě.
   21. října – jsme navštívili Loutkové divadlo ve Smiřicích – představení „Sůl nad zlato“.
   25. listopadu – odpoledne jsme navštívili výstavu ovoce zahrádkářů v Holohlavech.
   9. února – návštěva výstavy chovatelů.
   17. února – návštěva divadla „Královnin prsten“.
   10. března – jsme uspořádali besídku k MDŽ.
   20. března – o jarních prázdninách jsme měli vystoupení na výroční schůzi Dohlížecího výboru.
   1 . máje – relace do místního rozhlasu k průvodu 1. máje. výstřižek z novin
   9. května – byla Pionýrská akademie s pionýrským slibem a odpoledne Den otevřených dveří v budově ZDŠ.
   2. června – oslava MDD. Dětský karneval s průvodem masek
   16. června – Kulturní vystoupení při vítání nových občánků Holohlav.

Ćlánek z novin : Smiřický máj

   Prvomájové oslavy ve Smiřicích budou zahájeny 30. dubna vatrou míru. Ve středu 1. května se po manifestačním průvodu městem soustředí občané na malém stadionu. V předvečer 9. května budou položeny věnce k Památníku osvobození a věnečky k pamětním deskám padlých hrdinů. Ve čtvrtek 9. května bude slavnostně otevřen park v Holohlavech. Vystoupí loutková scéna, škola bude mít den otevřených dveří, koncertovat bude dechovka z České Skalice, bude se konat módní přehlídka a vystoupí kytarová skupina V. Šusta.

25 let Pionýrské organizace
   Na zdejší škole je 100 % organizovanost žáků v PO. Letos skládali pionýrský slib i pionýři starší kategorie tj. žáci 4 postup. ročníku.
   U příležitosti 25 let PO jsme uspořádali Pionýrskou akademii, výstavku výtvarných prací, zaměřených k 25. výročí PO, vyzdobili jsme školu a výchovně bylo tohoto svátku využito ve vyučovacím procesu.

výstřižek z novin Beseda o Slovenském národním povstání
   27. března jsme uspořádali besedu o SNP. Beseda byla velmi zdařilá. Hovořil k nám přímý účastník bojů Slovenského národního povstání. Žáci živě diskutovali, hodně se ptali. Potom vyjádřili výtvarným projevem poznatky z předchozí besedy.

V rámci měsíce bezpečnosti se uskutečnila beseda s požárníky.
Oddílovou vedoucí je s. Matějková. Vedoucí jisker s. Kotlandová.

Den otevřených dveří ZDŠ
   V rámci májových oslav a otevření parku v Holohlavech jsme uspořádali Pionýrskou akademii a Den otevřených dveří školy. Školu jsme vyzdobili k 9. květnu, k 25. výročí PO a k Roku české hudby. Obnovili jsme ve spolupráci se SRPŠ nátěry lavic a nábytku. Zakoupilo se značné množství pokojových květin, pro lepší vzhled tříd a celé školní budovy. Žáci se aktivně podílejí na úpravách parku u školy, který převzali do vlastní péče. Starají se o nově vysázené dřeviny, růže a ostatní květiny.
   V budově školy byla instalována výstava nejlepších prací žáků ZDŠ a MŠ. Školu tento den navštívilo 164 návštěvníků (je podepsáno). Dobrou politickou úroveň měla pionýrská akademie, kdy žáci ZDŠ hodinovým programem důstojně oslavili 9. květen, den našeho osvobození.
   U této příležitosti chci vyjádřit poděkování Mě NV Smiřice za veliký zájem o školu a finanční pomoc, zejména při těchto oslavách.

Do školy byl také převeden nový nábytek (pro MŠ a ZDŠ) z MNV Holohlavy. Podstatně se tak zlepšil estetický vzhled školy a ředitelny.

podpisy v kronice
podpisy v kronice


Síň bojových tradic
   Na škole byla zřízena síň bojových tradic s bustou Kl. Gottwalda, prapory a květinami a jeho slovy: „Jsme opět svobodni. Dokažme že jsme této svobody hodni“.
   Dále je zde vystavena socha „Sbratření“.
   V čele chodby je vystavena tabule cti s fotografiemi nejlepších žáků v chování, v píli a práci ve prospěch naší socialistické vlasti.

Tělesná výchova
   Tělesná výchova při zdejší škole má poměrně dobré podmínky. Zúčastnili jsme se lehkoatletických závodů ménětřídních škol. Mirka Dubaňová se umístila jako druhá ve Smiřicích a postoupila do Okresního kola. Zde byla jako čtvrtá.
   Během školního roku jsme měli 2krát cvičení s maskami cvičně a 2krát cvičení s maskami v přírodě. Věnovali jsme pozornost dopravní výchově. Děti malovali dopravní značky, dopr. Prostředky, učili se znát dopr. značky, zacházet s …(?), ovládat jízdní kolo.

učitelka Anna Matějková

Obrázek vpravo:
První třída počítá.
Yveta Špačková, Petr Vojkůvka, František Dubaň a Ernest Roman. Učitelka Anna Matějková.Výuka
   Ve vyučovacích hodinách jsme využívali mezipředmětové vztahy, aby žáci získali co nejvíce vědomostí v širším rozsahu. Toto zaměření se dařilo zejména ve vlastivědě a věcném učení, kdy žáci výtvarným projevem vyjádřili získané poznatky z vlastního učiva.
   Pro zvýšení atraktivity při vyučování jsme zavedli tělovýchovné a hudební chvilky. V hodinách ruského jazyka si žáci četli z Murzilky, na mapě SSSR si ukazovali města a důležitá místa bojů II. světové války. Získávali tak poznatky z ruského jazyka, zeměpisu a dějepisu. Zároveň bylo dané učivo výchovně ideologicky využito.
   Aby přechod žáků 4. tříd do 5 třídy ve Smiřicích byl plynulý uskutečnila se řada vzájemných hospitací.
   Věnovali jsme se také slabším žákům formou doučování a individuálním přístupem k žákům.
   Do ZDŠ Smiřice odcházejí do 5. post. ročníku: Stanislav Tomek, Jaroslav Černý, Luděk Vokřál, Jiří Ryšavý, Jana Jelínková a Eva Sokolovská.
   Nadaným žákům byla věnována zvýšená pozornost.

Prázdniny. Úklid školy.
   O prázdninách byl proveden úklid celé budovy. Třída byla vymalována. Žáci měli rozdělené služby na údržbu parku. Škola i okolí školy, park byla připravena v pořádku k začátku nového školního roku.


žáci
První třída se učí číst.

žáci
Počítá 2. třída
Milan Dubaň, Ladislav Koleno, Pavel Koleno, Ladislav Šolc, Miroslav Vágner, Jitka Veverková

žáci
3. třída se učí násobilku
Marie Nováková, Milan Novák, Eva Ďuricová a Mirka Dubaňová.

žáci
3. třída se učí vyjmenovaná slova

žáci
4. třída se pěkně hlásí. (Hodina jazyka českého)
Jaroslav Černý, Stanislav Tomek, Luděk Vokřál, Eva Sokolovská, Jana Jelínková, Jiří Ryšavý a Marie Romanová

žáci
Hlášení na začátku tělesné výchovy.

žáci
Hrajeme si s míčem.

žáci
Tančíme ,,Pletla v kytku".

žáci
Tančíme ,,Pletla v kytku".Školní rok 1974 – 1975

Zahájení školního roku
   Nový školní rok byl zahájen slavnostně společně s úplnou devítiletou školou Smiřice. Projev měl řed. S. Novotný, předseda SRPŠ a předseda MěNV ve Smiřicích a Holohlavech s. J, Peřina. Po slavnostním úvodu byli žáci společně s rodiči převezeni autobusem do školy v Holohlavech. Zde zahájení školního roku proběhlo slavnostně s vyslechnutím hymny našeho státu a písně práce. Projev měla řed. školy Anna Matějjková. Promluvila k novému školnímu roku, který proběhne ve znamení 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a 700 let Smiřic a Holohlav. Tato významná výročí budou klást na školu, na žáky požadavky ve zvýšené míře, zejména na ideový rozvoj, na slušné chování a plnění svých školních i morálních povinností. Dále připomenula dětem, aby dbaly na pořádek ve škole i v okolí, aby pokračovaly v péči o park.

Podpisy zástupců MěNV a SRPŠ, na závěr školního roku 1974 - 75. Organizace školy.
   Škola zůstává jednotřídní. Pro nízký počet žáků byla zrušena školní družina.Stav žáků:
   1. postupný ročník 3 žáci
   2. postupný ročník 4 žáci
   3. postupný ročník 5 žáci
   4. postupný ročník 3 žáci
   Celkem školu navštěvovalo 15 žáků

SRPŠ, MěNV
   Spolupráce se SRPŠ se týkala pomoci rodičů při úpravách ve třídách a okolí školy. Rodiče odpracovali brigádnicky na škole 250 hodin.
   Spolupráce s MěNV se rozvíjela v materiální a ideové pomoci zejména při zařizování síně pokrokových tradic a realizaci plnění závěrů hygienické prověrky na škole. Většina prací se již dokončila. Na školu se zavedlo elektrické osvětlení v šatně, kabinetě, na půdě. Provedlo se nové oplechování střechy a žlaby.
   Za pomoci SRPŠ se parkově upravila postranní část školního pozemku s lavičkami. Pro školu byla zakoupena soustava skříněk na uložení vycpanin.
   Na školní výlet jsme leli do Choustníkova Hradiště, Adršpašských skal a Kuksu. Výlet se vydařil. Autobus byl hrazen z prostředků Dohlížecího výboru Jednoty, jako odměna za kulturní vystupování v letošním školním roce.

Zdravotní stav žáků a učitelů
   Žáci byli po celý rok zdrávi. Vyskytly se jen běžné angíny a chřipky. ........ Řed. školy byla zdráva.

Školní akce.
   Letošní rok probíhal ve znamení 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
   Vyzdobili jsme školu, dobudovali síň pokrokových tradic.
   Ve vyučovacích hodinách bylo 30. výročí ideově výchovně využito.

žáci žáci
Kulturní vystoupení 9.května 1975 v parku v Holohlavech. (vpravo zvětšená část)

9. květen podpisy v kronice
   9. května jsme měli v parku Dětskou akademii k osvobození a výstavou výtvarných prací v obou třídách a na chodbách. Do kroniky na dalších stránkách jsou zapsáni návštěvníci. Výstava k 30. výročí a k 700 let Smiřic a Holohlav se veřejnosti velmi líbila.
   1. června jsme ji se stejným a dá se říci větším úspěchem opakovali, neboť byla větší návštěva. Oslav se zúčastnili zástupci VO KSČ a Mě NV.

FIT 75
   Naše škola se také zúčastnila soutěže – spartakiádní FIT 75.

Závody v lehké atletice
   Tradičně každý rok se konají závody v lehké atletice na úseku ménětřídních škol, Milan Dubaň získal 2. místo ve skoku do dálky.

Lampionový průvod
   30. dubna, v předvečer 1. máje jsme společně se ZDŠ Smiřice měli lampiónový průvod. Žáci se zúčastnili v plném počtu, v doprovodu svých rodičů.

PO
   Do pionýrská organizace je zapojen celý kolektiv třídy. První polovinu roku pomáhali PO svazáci. V druhém pololetí vedla pionýrskou organizaci s. Matějková řed. školy. Činnost byla zaměřena výtvarným směrem, v práci s textilem, sádrou, přírodninami a výlety po okolí. Na závěr pionýrských činností jsme podnikli výlet k hrobu padlých při pochodu smrti v Choustníkově Hradišti.

28. únor
   Beseda s příslušníkem Lidových milicí o únoru 1948 byla úspěšná. Žáci si vyzdobili třídu, Eva Ďuricová pronesla báseň Únor 1948. Beseda byla živá, žáci měli připravenou celou řadu otázek, které s. Vitouš zodpověděl.

Beseda s příslušníkem požárníků
   16.IV. jsme navštívili požární zbrojnici v Holohlavech. Zde nám s. bezvoda vyprávěl o životě požárníků, o požárech. Děti si mohly všechno ve zbrojnici prohlédnout. Podpisy školáků, žáků ZDŠ Holohlavy na závěr školního roku 1974 - 75.

Beseda o Anežce Malé
   21.V. se konala beseda o Anežce Malé, bojovnici proti fašismu, kterou v koncentračním táboře popravili. Besedu vedla s. Finková řed. mateřské školy. Přečetla také dopis, který A. Malá psala těsně před svou smrtí. Děti byly velmi dojaty.

Karpatsko-Dukelská operace
   2.X. jsme poslouchaly školní rozhlas o průběhu Karpatsko-Dukelské operaci. Děti velmi citlivě reagovaly. Uskutečnily jsme pochodové cvičení.

Zájmová činnost
   Zájmová činnost v letošním školním roce byla rozvíjena na úseku recitačním, pěveckém, výtvarném a turistickém s cílem přiblížit dětem hrdinné události před 30. lety.
   Přehled kulturních vystoupení v letošním školním roce:
   5.XI. Veřejná oslava VŘSR, kladení věnců k památníku padlých
   12.XII. Vánoční besídka s nadílkou, Děti připravily rodičům krásné malované talíře, které sami malovaly. Od VV Smiřice (asi velkovýkrmen / statku – pozn. P.) dostaly teplákové soupravy a nové knihy. Vánoční nadílka byla opravdu bohatá.
   20.I. Recitační pásmo k 51. výročí V.I. Lenina
   21.II. Vystoupení k 25. II.1948 na besedě s důchodci v Holohlavech.
   25.II. Relace do místního rozhlasu.
   8.III. Oslava MDŽ. Žáci připravili maminkám kulturní pásmo, přáníčka, kytky a vyšívané prostírání.
   9.IV. Vystoupení na výroční schůzi Dohlížecího výboru Jednoty.
   9.V. Dětská akademie v parku v Holohlavech.
   22.VI. Vítání občánků v Holohlavech. Již tradičně děti zpívají, recitují, při této radostné události.
   1.VI. Oslava MDD. Děti si připravily masky. Od Smiřické školy šel průvod masek do Holohlav, do parku. Zde byl dětský karneval s pohoštěním, drobnými radovánkami a zábavami.Ve škole byl den otevřených dveří. Děti ukázaly výsledky své práce.

Výtvarná soutěž „V našem JZD“
   Naše škola se opět zúčastnila této výtvarné soutěže. Ernest Roman získal za svůj výkres čestné uznání a věcné dárky.

Výuka
   Při vyučování jsme využívali audiovizuální pomůcky a dalších metod. novinek pro modernizaci vyučování. Učební látka byla probrána a zopakována. 2. třídu jsme letos využívali jako školní dílnu. V rozkvětu práce a snažení nás zastihla zpráva o zrušení školy.

   16.6. došel dopis z odboru školství, že se zdejší škola ruší pro nízký počet žáků. A od září 1975 budou děti navštěvovat ZDŠ Smiřice. Rozšíří se tu mateřská škola.
   Máme naší školu rádi a neradi se s ní loučíme. Utěšuje nás zpráva, že během 5. let se má opět zdejší škola obnovit a má být jak bývala původně čtyřtřídní. Což by odpovídalo novému pojetí školy I. stupně se čtyřmi postupnými ročníky.(k tomu ale již nikdy nedošlo – pozn. P.)

   A tak závěrem si dovoluji napsat – přeji naší škole, aby zůstala tak hezká jaká je, a aby znovu v jejích chodbách a třídách žili žáci spokojeně a radostně se učili jako doposud.
žáci
Zapsala Anna Matějková, ředitelka školy v Holohlavech 15.VII.1975

žáci
Žáci posledního školního roku holohlavské školy stojí před vchodem.