Holohlavy - Kniha pamětní obecné školy 1840 - 1919
druhá část

Zpět na hlavní stránku        Další kroniky

Vytečkován je vynechaný, většinou opakující se text. Kde jsem si nebyl jistý „překladem“ je otazník.
Jméno řídícího učitele Možíš se změnilo na Mojžíš.
Originál knihy se nachází v Okresním archivu Hradec Králové. Přepsal Přemek Andrýs.


Školní rok 1886 – 87

Počátek školního roku

Sbor učitelský
  …jako loňského roku….

Místní a okres. školní rada.
   ….sestává z týchž pánů členů, jako roku minulého.

Bohoslužby za rodinu císaře.

Církevní průvody.

Školní inspekce 13.července 1887
  ….Při prohlídce připomenul, že nebylo dbáno přípisu sl.c.k. okr. školní rady, aby ze tří nedostatečných tříd vybouráním příček dvě prostornější upraveny byly. Žádal správce o výnos dotyčného nařízení a slíbil, že ihned znovu místní šk. radu dopisem vybídne, by se třídy dle daného pokynutí upravily jakož i jiné nutné opravy sborem učitelským navržené uskutečnily. Prázdniny plynou, avšak žádná oprava se třídami se neděje, jistě budeme v roce příštím i na dále v malých těch školních světnicích opět vyučovati.

Školní zprávy.

Dovolená.
  V školním roku 1886 – 87 obdrželi dovolenou: dne 16. září ml. učitel p. Fr. Prokeš za příčinou doprovodění ku přijímací zkoušce do Hradce Králové žáka J. Ulíka ze Smiřic. Týž učitel měl ještě dovolenou dne 5.listopadu, dopoledne dne 4. prosince a dne 15. března za příčinou nemoci. V měsíci květnu 1887 udělena sl. c.k. okr. škol. radou dovolená p. Fr. Prokšovi za příčinou odbývání zkoušek způsobilosti učitelské v Praze. Též jeho manželce, co industrialní učitelce při zdejší škole udělena dovolená za příčinou vysokého stupně těhotenství od 1. do 31. května.
   Dne 5. března 1887 poslední hodinu vyučování, obdržel celý sbor učitelský od zdejší m. š. r. dovolenou za příčinou účastnění se pohřbu p. J. Sehnoutky mlynáře v Černožicíchc, za kterouž poctu daroval syn zvěčnělého škole holohlavské k volnému užití 10 zl. Z peněz těch dal správce školy p. Karel Možíš za souhlasu sboru učitelského 5 zl. vkladu za zdejší školu do „dědictví maličkých“. Za ostatní část daly se shotoviti lišty k obrazům, zakoupily se věšáky do tříd a ostatní část ponechána pro nahodilé menší školní výdaje.

Dary.
  ….sešla letošního roku se značná část a sice 100 zl. Za část tu poděleno celkem 84 dítek šatstvem a obuví.

Ukončení školního roku.
  Školní rok 1886 – 87 ukončen dne 15. července způsobem církevními službami božími a v neděli na to, dne 17. července výletem na louku p. V. Tomáška stavitele v Černožicích. Kdež se dítky rozličnými hrami, zpěvy a deklamacemi bavily. K občerstvení daroval jim vrchní správce u velkostatku smiřického pan Herrscher 1/2 hl piva, pan děkan koš angreštu a z peněz školní osadou na výlet darovaných koupeny pro dítky cervulály a rohlíky.

Holohlavy - školní kronikaŠkolní rok 1887 – 1888

Sbor učitelský.
  ….nestalo se žádné změny…( I. tř. - Fr. Prokeš, II. tř. - Fr. Karel a III. tř. - řídící učitel Karel Možíš )… Náboženství vyučoval v I. a II. třídě p. páter Ladislav Ledr a ve III. třídě p. páter Jan Čapek. Ženským ručním pracem vyučuje pí. Julie Prokšová manželka ml. učitele, a řízení korů vede od roku 1885 druhý učitel p. Fr. Karel.

C.K. okresní inspektor.
  Za příčinou ochuravění dosavadního c.k. okresního školního inspektora p. Antonína Regala udělila mu c.k. zemská školní rada vynesením ze dne 29. října 1887 na neurčitou dobu dovolenou a zařídila zároveň substituci a svěřila tuto panu Petru Skořepovi, řediteli obecné školy ve Smiřicích, kterýž úřad c.k. okresního školního inspektora dne 2. listopadu 1887 nastoupil Inspekci ve zdejší škole konal dne 14. března 1888.
  Dne 12. července obdržel jsem truchlivou zprávu, že Všemohoucí povolal k Sobě pana Antonína Regala c.k. šk. inspektora a ředitele měšťanské školy v Jilemnici. Zesnul v Pánu dne 11. července 1888 v 42 roce věku svého na zánět mozkových blan..
  Uděl mu Bože lehkého odpočinutí !
  Po smrti c.k. inspektora p. A. Regala zvolen vysoce sl. c.k. zemskou šk. radou okresním šk. inspektorem pro školní okr. zdejší a Jilemnický pan Václav Morávek, učitel měšťanské školy v Slaném, kterýž svůj úřad dnem 1. září 1888 nastoupí.

Změna ve sboru učitelů.
  Dne 1. prosince 1887 dostal se zdejší ml. učitel p. františek Prokeš za učitele na jednotřídní školu ho Hustěřan. Po jeho odchodu zůstalo místo ml. učitele při zdejší škole do 1. ledna 1888 neobsazeno. V ten den nastoupil na uprázdněné místo vynesením ….. rady v Dvoře Králové ze dne 30. prosince 1887 p. Fr. Langer.
  Pan František Langer narozen v Chvalkovicích ( Okr. Jaroměř ) dne 12. února 1865. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti, kdež jeho otec byl učitelem. Soustavná studia nastoupil počátkem šk. r. 1879, prošed ve školních letech 1880 – 1882 s dobrým prospěchem tři třídy měšťanské školy ve Dvoře Králové.
  Oddav se studiím učitelským, vstoupil počátkem šk. r. 1882 – 83 po odbytí přijímací zkoušky do I. ročníku c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelů v Praze, a vzdělávav se tam po čtyři léta, podnikl na témž ústavě v měsíci červnu r. 1886. zkoušku dospělosti učitelské, kterou odbyl s dobrým prospěchem. Praktickou službu učitelskou započal dnem 1. září 1886 co prov. podučitel na obecné škole v Předhradí, šk. okres Poděbrady; zde pobyl až do konce šk. roku 1886 – 87. Ze zvláštních důvodů a poměrů osobních přeložen byl ku vlastní žádosti na podučitelské místo v Kovanicích, téhož šk. okresu. Snaže se však dostati se na domácí školní okres, kde otec jeho již přes 40 roků ve službě učitelské působí, podal v měsíci červnu 1887 slavné c.k. okresní šk. radě ve Dvoře Králové žádost za udělení některého podučitelského místa v šk. okrese Královédvorském. Na základě této žádosti uděleno mu od 1. ledna 1888 podučitelské místo v Holohlavech, kteréž jmenovaného dne nastoupil. V povolání svém jest pilný a přičinlivý a hodiny vyučovací svědomitě vyplňuje.
  Odchodem p. Fr. Prokše na jednotřídní ob. šk. do Hustěřan vyprázdnilo se po jeho manželce místo industrialní učitelky při zdejší škole, kteréž výnosem sl. c.k. okr. šk. rady z dne 2. prosince 1887 obdržela manželka řídícího učitele paní Marie Možíšová, zkoušená z ručních prací před sl.c.k. zkušební komisí v Praze, za roční remuner 90 zl. Remunerace ta zvýšena jest od 1.1.1890 ….. na 108 zl. ….

Dary
  Pan Josef Jakoubek hostinský z Černožic a p. Jan Jaroš statkář v Čáslavkách darovali škole holohlavské každý po jednom kříži v ceně 4 zl. …. Pan Jan Sehnoutka mlynář v Černožicích podělil úplnými obleky 3 chlapce a 3 děvčata z Černožic.

Byt podučitele.
  Stávající podučitelský byt při škole v Holohlavech proměněn ve schůzi míst. školní rady odbývané dne 8.prosince 1887, za kabinet pro školní pomůcky.

Nemoce
  Během školního roku zemřelo šest školních dítek na neštovice a sice.
  Anna Sychrovská z Černožic I. tř. zemřela dne 25. dubna 1888
  Adolf Sychrovský z Černožic žák II. tř zemřel dne 29.dubna 1888
  Karel Jakoubek z Černožic žák II. tř. zemřel dne 16. května 1888
  Františka Hynkova z Černožic žákyně II.tř. zemřela dne 24.května 1888
  Jan Jech z Černožic žák II.tř. zemřel dne 24.června 1888
  Filomena Brožová z Černožic žákyně II.tř. zemřela dne 30. července 1888
  Z Holohlav zemřel jeden žák Alois Bureš na souchotiny 24.7.1888.

Smiřice a HolohlavyŠkolní rok 1888 – 89

Počátek školního roku.
  ….
  Do I. tř. zapsáno žáků 64, do II. tř. 78, do III. 65. Úhrnem nachází se v školní kronice zapsaných 207 dítek. Kromě toho navštěvuje 16 dítek do zdejší školy patřících obecnou školu v Smiřicích, 6 obecnou neb soukromou školu v Semonicích, 4. měšť. školu v Kuksu, 1. ob. šk. v Mladých Bukách, 1 ob. šk. v Josefově a 1 c.k. gymnásium v Hradci Králové. Jest tedy do zdejší školy 236 školou povinných dítek. Od placení školného osvobozeno jest z Holohlav 50 a z Černiožic 36, celkem 86 dítek.
   I.tř. vyučoval p.Karel Možíš, II. tř podučitel p. Fr. Langer, a II. tř. učitel p. František Karel. ….

Jubileum J.V.C.P. a nové varhany.
  Dne 2. prosince slaveno zde jubileum 40letého panování J.V. císaře pána Františka Josefa I. Na památku jubileum byly téhož dne před velkou mši sv. svěceny nové varhany, které za 16 set postavil pon Petr stavitel varhan z Prahy.
   Po svěcení varhan zapěna píseň „Otče náš milý Pane“, po kteréž měl důstojný zdejší p. děkan Alois Nývlt k shromážděným v chrámu Páně z kazatelny vzlétnou řeč, ve kteréž líčil blahodárné panování J. Veličenstva a povzbuzoval lid, y za blaho a rozkvět domu Habsburského Boha všemocného prosili.
  ….shromáždilo se žactvo ve škole, kteréž poděleno byl obrazy J.V.císaře P. Frant. Josefa I., kteréž k účelu tomu účetní cukrovaru Čerych a spol, v Černožicích, pan Gustav Feltl byl daroval. Potom šli dítky s říd. učitelem a p. předsedou místní školní rady kopat jamky pro topolové stromořadí. Kteréž co památka na tak významný den příštího jara od sochy sv. Jána u lávek až k železničnímu mostu bylo vysázeno.

Korunní princ Rudolf zemřel.30.ledna 1889.

Do školy se pořídily nová železná kamna za 30 zl a nový červenobílý prápor za 3 zl. ….

Vánoční dary.

Ovocné stromy.
  Jelikož ve školní zahradě žádné jabloně nebylo, osadil řídící učitel p. Karel Možíš do školní zahrady kromě šesti štěpovaných švestek ( 3 renglotky a 3 mirabelky ) čtyři jabloně a roku předcházejícího k východní straně kostela též 4 jabloně. V měsíci dubnu 1889 oštěpoval též hrušku majdalenku, která stojí blíže děkanského dvora na „poděbradku“. Z 51 palice ujalo se jich 49.

Škola v Černožicích.
  V roce 1889 dostalo se obci Černožic.Čáslavky povolení k vystavění si samostatné dvojtřídní školy v Černožicích a odtržení se od školy v Holohlavech. Základní kámen k tamní škole byl položen dne 5.srpna 1889.Školní rok 1889 – 90

Počátek šk. roku
  …. V seznamu školním pro tento rok jest zapsáno 211 dítek a sice 134 z Holohlav a 77 ze spojených obcí Černožic a Čáslavek.

Osvobození od školného
  …z Holohlav 46 a Čer. a Čáslavek 29 dítek .

Třídní učitelé
   ( jsou stejní jako minulý rok, ještě je uvedeno jméno Možíš - pozn P. )

Učitelé náboženství.
  Náboženství v obou nižších třídách vyučoval kaplan p. P. Jan Karásek a ve III. třídě kaplan P. p. Jan Čapek.

Školní předpočet.
  Předpočet na školní vydání činil v tomto roce 299 zl. 63 kr. a ježto veškeré daně obnáší 9987,50 zl tož musela na uhrazení školních výloh vypsána býti třipercentová přirážka.

Nová okna.
  Tohoto roku pořízena do II. a III. třídy nová zevnější okna, kteréž zhotovil sklenář p. J. Matějček ze Smiřic po 5 zl. 35 kr. Okna stará prodala s za 3 zl. 85 kr., kterážto částka přidána byla za souhlasu místní školní rady školním dítkám na vánoční dárky, kterýmiž byla šk. mládež dne 24. prosince v sále p. Josefa Tučka podělována.

Vánoční dary.

Chřipka.
  Po svátcích vánočních objevila se zde nová nemoc zvaná chřipka, kteráž se jevila bolením hlavy a nohou a nechutí k jídlu. Nemoc tu přestál zde téměř každý, a ve škole onemocnělo tou nemocí 12. ledna 1890. čtyřicet sedm dítek. Správce školy oznámil onemocnění do Slavné c.k. okresní školní radě, kteráž nařídila, by se na zdejší škole po 10 dní nevyučovalo. Než-li však nařízení to správu školy došlo, většina onemocnělých žáků se uzdravilo.

Dar.

Úmrtí.
  V tomto školním roce zemřely z I. třídy dvě školní dítky a sice Josef Hojný, syn Václava Hojnýho sedláře z Černožic a Marie Srkalové, dcera Fr. Srkala dělníka z Holohlav. Oběma dítkám dány na rakve pěkné rakve.

Konec školního roku.16. července.Školní rok 1890 – 91

Škola v Černožicích.
  Dne 31. srpna 1890 svítila se nově postavená dvoutřídní obecná škola v Černožicích. Nebyla však dosud veleslavnou c.k. zemskou školní radou otevřena a následkem toho nebyl tam ustanoven žádný učitel ačkoliv o obé již žádáno bylo.

Počátek roku školního.
  Následujícího dne tj. dne 1. září započal nový školní rok. Děti z Černožic a Čáslavek však již do naší školy nepřišly, o čemž správce školy správce školy slavné c.k. okresní školní radě oznámení učinil. Učily se ve zdejších třech třídách pouze děti z Holohlav. Bylo to v těch malých zdejších třídách pohodlné učení, neboť v I. třídě bylo dítek 42, v třídě II. 40 a ve třetí třídě 47. Úhrnem všech dítek 139. Kromě ještě 15, které jiné školy navštěvovaly. Od placení školného osvobodila zdejší místní rada ditek 30.

Daň a školní přirážka.
  Předpočet na školné vydání činil 241,95 zl. a musí se rozepsati 5 procent přirážka z c.k. daní, kteréž obnášejí z obce Holohlav 2162 zl. 82 kr. a ze c.k. dvoru v Holohlavech 2674 zl. úhrnem tedy 4836.82 zl.

Ustanovení učitele p. Fr. Karla do Černožic, Opět zdejší škola dvoutřídní.
   Pohodlné to učení, o kterémž prvé zmínka učiněna, trvalo pouze 14 dní; neboť již dne 15. září 1890 obdržela zdejší místní školní rada od slavné c.k. okresní šk. rady přípis obsahu následujícího:
  Místní školní radě v Holohlavech.
  Veleslavná c.k. zemská školní rada vynesením ze dne 11. září 1890 nařídila, aby dvojtřídní škola obecná v Černožicích vynesením ze dne 6. června 1888 v zásadě povolena ihned se otevřela; za tou příčinou přeložila c.k. okresní školní rada p. Fr. Karla učitele v Holohlavech, zatímně na místo říd. učitele do Ćernožic a uložila mu aby 15. dne měsíce září 1890 vyučování ve škole Holohlavské ukončil a tímže dnem ve správu školy v Černožicích se uvázal. – Dávajíce toho míst. šk. radě věděti, ukládáme jí, aby o tom ihned zprávu školy v Holohlavech uvědomila s podotknutím, by od 15. září 1890 na ten čas, než rozhodnuto bude definitivně o ponechání po případě zrušení třetí třídy při tamní obecné škole žactvo ve dvě třídy rozdělila a vyučování dle osnovy pro školy dvojtřídní zařídila.
   C.K. okr. škol. rada ve Dvoře Králové dne 14. září 1890. Za předsedu Smutný.

  Po obdržení uvedeného dopisu sproštěn učitel p. Fr. Karel služby učitelské při škole zdejší a ještě téhož dne odstěhoval se do Černožic, kdež byly ihned obě třídy otevřeny. My musili do zdejších malých tříd vměstnati po 70 dětech a jedna třída zůstala zavřena.
   Místní šk. rada podala sice k velesl. c.k. okres i zemské školní radě žádost o ponechání tří tříd při zdejší škole; již uplynulo však od podání přes půl roku a dosud žádost vyřízení nedošla a dle všeho asi sotva příznivého vyřízení dojde.

Volba 2 členů místní šk. rady a školního dohlížitele.
   Dne 5. října 1890 zvoleni do školního výboru p. František Sehnoutka rolník v Holohlavech č. 33 a p. Václav Jaroš chalupník v Holohlavech č. 7. Z těch za školního dohlížitele ustanoven p. Václav Jaroš.

Vánoční dary.
  …..Pan Antonín Mérgl c.k. správce v Holohlavech daroval cukrovím ověšený stromek. …. Štědrým dárcům vzdán veřejný dík v časopise „Ratiboru“ a v „Úředním listu“.

Počet obyvatelstva v Holohlavech.
  Při sčítání lidu 1890 ku konci měsíce prosince konaném napočteno v Holohlavech v 80 číslech 843 trvale přítomných obyvatelů.

Vyvazovací dlužní úpis školy zdejší.
  Vyvazovací dlužní úpis školy Holohlavské rozdělen mezi školu a kostel v Holohlavech o čemž svědčí přípis následující:

Správě obecné školy v Holohlavech.
  …ze dne 8.srpna 1889 … změňuje k stížnosti patronátního úřadu ve Smiřicích tamní rozhodnutí ze dne 15. listopadu 1883 a 23. srpna 1885, ve příčině přikázání vyvazovacího dlužního úpisu na 420 zl. k. m. svědčícího škole Holohlavské, v ten rozum, že tento dlužní úpis, pokud se týče slosovací hodnoty jeho rovným dílem mezi školu a kostel v Holohlavech rozděluje.
  Úroky polovice přikázané škole plynouti budou do okresní pokladny školní, a sice po tak dlouho, dokud bude pokladna tato příjmy učitele Holohlavského uhrazovati, kdežto úroků polovice kostelu přikázané užívati dlužno k odměňování kostelních výkonů, které dříve učitel obstarával.
  K rozhodnutí tomu vedla úvaha, že byť ve fassí školy Holohlavské ze dne 14. ledna 1858 úroky uvedeného dlužního úpisu uváděly se mezi příjmy služby školní, přece hledí-li se k obsahu základní fassí školy Holohlavské ze dne 8. července 1790 a k uzskému svazku, v němž byla dříve služba školní s kostelní, nelze za to míti, že by dávkami vrchností, jichž vykoupením zmíněný dlužní úpis povstal, výhradně jen služba školní byla se měla odměňovati. Ježto však s druhé strany nelze zjistiti poměr, jakým obě služby dávkami těmito se odměňovaly, jest přikázání vyvazovacího úpisu, pokud se týče slosovací hodnoty jeho rovným dílem kostelu a škole odůvodněno. Na rozhodnutí toto lze do 14 dnů stěžovati i k vysokému c.k. ministerstvu záležitosti duchovních a vyučování, ale stížnost musela by se přímo c.k. zemské školní radě podati. O čemž dáváme správě obecné školy věděti.
  C.k. okresní školní rada ve Dvoře Králové dne 17. srpna 1889.
  Za slosovací hodnotu výše uvedeného dlužního úpisu zakoupena stříbrná renta č. 54 783 od 1. července 1887 znějící na 550 zl. Slavná c.k. okresní školní rada žádala c.k. ministerialní platební úřad o výměnu této renty za dvě po 275 zl. a sice, by jedna majetkem školy a druhá majetkem kostelním byla.
   Že ministerialní úřad žádosti slavné …..rady vyhověl, dosvědčuje následující německý přípis.
  …..( v němčině - pozn. P )…..

Výstava v Praze.
  V roce 1891 byla pořádána za Nejvyššího protektorátů Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenství císaře Františka Josefa I. všeobecní zemská výstava a sice na oslavu jubilea I. průmyslové výstavy r. 1791 v Praze. Aby na výstavě této také školství zastoupeno bylo, vydala slavná c.k. okres školní rada všem školám v okresu nařízení, Holohlavy - školní kronika aby z každé školy předložen byl …. radě rozvrh hodin, potom z nejvyšší třídy po jednom exempláři nejlepší písemné práce slohové, početní a výkresy. Z krasopisu mají se předložiti tři zkušební listy. Z úkolů všech škol vybéře…. rada úkoly nejlepší, kteréž na výstavu zaslány budou. Ze školy zdejší zaslány úkoly početní a slohové žáka Václava Pultra, výkresy Františka Voříška, zkušební listy psací Františka Voříška, Františky Hlavovy a Josefy Broučkovy.
Karel Mojžíš, řídící školy.( poprvé podepsán nově, viz vpravo - pozn. P. )

Ukončení školního roku dne 16. července 1891.Školní rok 1891 – 92.

III. třída.
  …. O změně té však do 1. září 1891 žádné zprávy nedošlo, a proto započato vyučování opět ve dvou třídách. Následek toho byl, že mnozí žáci přešli do školy smiřické.

Počet dítek.
  Ve zdejší škole zapsáno do školního výkazu I.ní třídy 66 žáků, a do výkazu třídy II. též 66 žáků. Dětí školou povinných, které jinde školu navštěvují jest 22. ….

  V měsíci září 1891 obdržel pan Em. Ruffer učitel oboru gramm.historického při dívčí měšťanské škole ve Dvoře Králové od Vysoké c.k. zemské školní rady na 10 měsíců dovolenou, by na české universitě filosofická studia svá ukončiti mohl. A jelikož zdejší mladší učitel p. Fr. Langer nabyl v roce 1890 vysvědčení způsobilosti učitelské pro školy měšťanské též z oboru gram.histor., požádán byl zmíněným p. učitelem Ruffrem, by jej do konce školního roku 1892 na měšťanské škole ve Dvoře Králové zastupoval, což pan Fr. Langer s ochotou uvolil se učiniti za roční odměnu 450 zl.

Prozatímní učitel.
  V úterý, dne 6. října 1891 odejel p. Fr. Langer do Dvora Králové, a do Holohlav ustanoven prozatímním výpomocným učitelem absolvovaný gymnasista p. František Beran z Černožic, kterýž též hned 6. října službu svou při zdejší škole nastoupil.

V běžném roce osvobozeno 33 dítky od placení školného.

Vánoční dary.

Školní rok ukončen 16.července 1892…..

Otevření III. třídy.
  Dne 20. července b.r. obdržela zdejší m.š.r. od okresní š. rady …dopis, v němž se oznamuje ….povolila, aby škola v Holohlavech, která následkem vyškolení obce Černožické ….. opět počátkem školního roku 1892 – 93 školou trojtřídní byla.
   Prozatímním učitelem ustanoven na zdejší školu bývalý zdejší podučitel pan Josef Mrkos, posledně proz. učitel ve Smiřicích.
  Prozatímním podučitelem ustanoven pan Václav Špaček, výpomocný podučitel též v Smiřicích.
  Pan František Beran sproštěn služby výpomocného podučitele dne 18. července 1892.Školní rok 1892 – 93.

Počet žáků.
  Počátkem škol. roku 1892/3 navštěvují zdejší trojtřídní školu 132 žáci a sice I. třídu 47, II. třídu 40 a III. třídu 45 žáků. 28 zdejších školou povinných dítek navštěvují jinde školy.

Sbor učitelský.
   V I. třídě vyučuje p. Václav Špaček, ve II. p. Karel Mojžíš a ve III. třídě p. Josef Mrkos.
  Pan Václav Špaček narodil se dne 16. prosince 1870 v Hradci Králové, kdež odbyl gymnasialní studia a r. 1889/90 maturoval tamtéž. Potom odebral se na studia bohoslovecká do Gorice, kdež absolvoval dva ročníky. Zanechav po dvou letech studií bohosloveckých, stal se výpomocným podučitelem ve Smiřicích. V měsíci červnu 1892 složil doplňující zkoušku na c.k. učitelském ústavu v Hradci Králové, načež počátkem školního roku 1892/3 stal se prozatímním podučitelem v Holohlavech.
  Pan Josef Mrkos narodil se 11. listopadu 1863 v Neznášově. Nabyv předchozího vzdělání na měšťanské škole v Jaroměři a na c.k. učitelském ústavu v Hradci Králové, kdež dosáhův r. 1884 vysvědčení dospělosti, stal se hned zatímním učitelem na obecné škole v Holohlavech, kdež působil od 1. září 1884 do 1. září 1885. Odtud jmenován zatímním a od 5. července 1889 skutečným podučitelem na obecné škole v Hořeněvsi. Po té od 1. září 1891 ustanoven zatímním učitelem obecné školy v Smiřicích a od 7. srpna 1892 opět dočasným učitelem obecné školy v Holohlavech.

Jeho Veličenstvo císař a král náš ve zdejší krajině.
  Odřeknutím chystaných velikých manévrů u Jičína a položení jich mezi Josefov a Hradec Králové, dostalo se krajině naší vzácné návštěvy J.V. císaře a krále našeho, kterýž ukončiv přehlídku vojska v Terezíně a Staré Boleslavi, v úterý dne 6. září 1892 sousední město Smiřice vznešenou svoji návštěvou poctil. Ve Smiřicích panoval od 4. září, kdy teprvé rozhodnuto, že J.V. tam na nádraží ve svém dvorním vlaku nocovati bude, velký ruch. V městě, v zámku, na nádraží konány přípravy k slavnostnímu uvítání J.V. Nejnádherněji vyzdoben byl dům p. Bedřicha Bartošky.
  Do zámku přibyl 5. září oddíl císařské gardy a téhož dne večer dopraveno do tamních stájí 22 koní.
  Nádraží ve Smiřicích bylo velmi vkusně upraveno. Peron proměněn v zahradu a vše, kam J.V. vkročiti měl, pokryto koberci.
  Též škola v Holohlavech, děkanství, kostelní věž a jiné budovy byly na znamení radosti z příchodů J.V. do zdejší krajiny ozdobeny prapory.
  Dne 6. září o 3 1/2 hodině odpoledne přibyl na zdejší děkanství J.M. nap. (?) králohradecký biskup Hais, by s okolními p.p. duchovními přivítání J.V. se zúčastnil. Též školní mládež okolních osad, jako Holohlav, Černožic, Habřiny, Rodova, Vlkova a Čibuze sešlo se se svými p.p. učiteli k utvoření špalíru po Smiřicích, v pádu, že by J.V. městem k zámku se projel. Poněvadž se však příjezd J.V. o celou hodinu opozdil a nebe se počalo chmůrnými mraky zahalovati, musela býti školní mládež ze vzdálenějších osad domů rozpuštěna. A skutečně za hustého deště přibyl dvorní vlak o 6 hod. 36 m. večer do smiřického nádraží. Přítomni tam byli J.M. nap. biskup králohradecký s okolním duchovenstvem, c.k. úřednictvo panství smiřického, okresní zastupitelstvo, učitelstvo z okolí, a mnoho vynikajících osob. jakmile dvorní vlak přijížděl zapěl zpěvácký spolek „Hanka“, sesílen okolními p. učiteli císařskou hymnu. Za jásavého volání „Sláva“, vystoupil J.V. ze salonního vozu a obrátil se ihned k J.M. nap. biskupovi, s nimiž několik slov promluvil. Když se byl J.V., jehož p. místodržitel hrabě Thun doprovázel, představili c.k. okresní hejtman králodvorský pan Buchner, měšťanosta smiřický p. Hojný, okres starosta p. Pilňáček, purkmistr města Josefova p. Traxler (?), tázal se potom ředitele školy smiřické, p. Skořepy; který zpěv řídil, jak četný jest zpěvácký sbor a pochválil zpěv. Na to zapěn ještě Kalidův sbor „Náš český zpěv“. Na to císař pn přistoupil k J.M. nap.biskupovi, rozloučil se s ním a ukloniv se na vše strany, vrátil se za volání „sláva“ do dvorního vlaku. Kdež nocoval. Projížďka J.V. císaře pána městem, na níž tolik lidstva čekalo, pro stálý déšť nestala se skutkem.
  Dne 7. září o 8. hodině z rána vyšel J.V. z budovy nádražní a nastoupil v průvodu místodržitele a velitele 9 sboru prince Groye, koňmo, cestu městem do Čibuze k vojenským manévrům. Po ukončení manévrů odebraly se veškeré sbory na planinu nad Hubilesy, kde J.V. seřaděné sbory přehlížel, vysloviv zároveň bojujícím vojům a jich velitelům nejvyšší spokojenost, načež se vrátil na nádraží do Smiřic, kdež poděkovav shromážděnému zástupu za věrnost a oddanost a provázen nekonečným „Sláva“, opustil o půl jedné odpoledne Smiřice, a vrátil se do Vídně.

Školní rok ukončen dnem 15. července 1893.Školní rok 1893 – 94

Počátek roku

Počet dítek.
  Školou povinných dítek v tomto roce jest 154, z nichž 11 dítek školu jinde navštěvuje a sice 6 ve Smiřicích, 2 v Starém Městě u Trutnova, 1 v Trutnově, 1 v Hradci Králové a 1 v Ostřetíně. Navštěvuje tedy skutečně zdejší školu 143 dítky, z nichž jest v I. třídě 47, v II. tř. 43, v III. tř. 53.

Sbor učitelský.
  Sbor učitelský změněn přeložením p. Václava Špačka za proz. podučitele do Jaroměře, a ustanovením p. J. Janků skutečným podučitelem v Holohlavech.

Svaté biřmování.
  Dne 30. září konal nejdůstojnější náš biskup pan Edvard Brynych v děkanské osadě Holohlavech kanonickou generalní visitaci a udílel věřícím svátost svatého biřmování a sice v sobotu odpoledne…. Po udělení svátosti … udílel svátost tu dítkám školy smiřické v zámecké kapli ve Smiřicích.
  V neděli, dne 1. října udílela Jeho biskupská Milost sv. biřmování věřícícm dospělým celé kolátory. Odpoledne téhož dne o 4. hodině posvětila ještě jeho biskupská Milost nově postavený svatý kříž v Semonicích, odkudž vrátila se opět do Holohlav, a k večeru, za hlaholu zvonů nastoupila zpáteční cestu do Hradce Králové.

Vánoční dary.
  …..přispěli:
  ….přebytek plesu sousedek holohlavských 3 zl., Z nadace Žerotínské 12 zl., z nadace +p. Vyhnálka z Černožic 2,50 zl……

Úprava platů učitelských.

Místní školní rada.
  Dne 5. května 1894 složila slib nově ustanovená zdejší místní školní rada. Volbou ustanoveni opět staří členové; jen místo p. Fr. Sehnoutky zvolen p. František Matějíček, zdejší obchodník.
  Školním dohlížitelem ustanoven dekretem sl. c.k. okres školní rady ve Dvoře Králové pan V. Jaroš.Školní rok 1894 – 95.

Počátek roku.
   ….Potom rozdělena do tříd a sice do I. třídy 44. do II. třídy 40 a do III. třídy 50 žáků. Jinde navštěvuje školu našich 9 školou povinných žáků. …. V I. třídě vyučuje p. Jan Janku, v II. třídě p. Karel Mojžíš a ve třídě III. p. Josef Mrkos.

Osvobození od školného.
   Ve schůzi místní školní rady dne 7. října 1894 odbývané, osvobozeny od školného 53 dítky…..

Ztráta dekretu.
   Zdejšímu podučiteli panu Janu Jankovi ztratil se u sl. c.k. berního úřadu v Jaroměři ustanovovací dekret za definitivního podučitele do Holohlav. Ku své žádosti a přiložení 1 zl. kolku, obdržel dne 28. října 1894 duplikát dekretu.

Služné učitelů.

Darované knihy.

Knížka vyloučená.
   Knížka „Boží soud“ vydaná jako podíl 38. pro údy Dědictví maličkých, byla pro svůj obsah z knihovny žákovské vyloučena.

Úmrtí v císařské rodině
   Císařskou rodinu potkala nenahraditelná ztráta úmrtím Jeho cís. a král. Výsosti nejjasnějšího prince a pana polního maršálka arcivévody Albrechta. Smuteční služby Boží za duši zemřelého slouženy v Holohlavech za účastnění se školní mládeže dne 27. února 1895.

Nová vynesení c.k. místodržitele.
   Dne 28. dubna t.r. zasláno správě školy čtvero vynesení Jeho Excellence pana c.k. místodržitele Františka Thuna co předsedy vysoké c.k. zemské školní rady. Z nařízení slavné c.k. okresní školní rady dle jednoho výše uvedených výnosů pořízen pro zdejší školu prápor říšských barev.

Změna v učitelstvu.
   Dne 218. února t.r. podal zdejší učitel p. Josef Mrkos žádost o udělení místa správce školy ve Verdeku a dne 7. června t.r. ono místo obdržel. Uprázdněné místo obdržel proz. p. J. Janků a místo podučitele p. J. Pavelka absol. kandidát učitelství ze Dvora Králové.

Ukončení školního roku.Školní rok 1895 – 96

Počátek roku
   Tento školní rok započat mší sv. a vzýváním Ducha sv. dnem 2. září. Po službách Božích rozděleno žactvo do tříd. Do třídy I. 43. do II 40 a do III. vřazeno 61 dítko. Jiné školy navštěvuje dítek 10 a sice. Školu ve Smiřicích 7, v Hradci Králové 1, v Čibuzi 1 a 1 v Černožicích.
  Osvobození od školného …. 46 dítek.

Oheň.
   Dne 13. prosince 1895 o 1/2 6 hodině z večera hořelo v Holohlavech u Pražáků v č. 20 a celý statek, poněvadž byl ze dříví, lehl popelem.

Dary pro školní knihovnu.
   V měsíci únoru 1896 darovali zdejší divadelní ochotníci z výnosu divadelního představení 5 zl. na školní knihovnu. Mládenci holohlavští darovali přebytek jmi pořádaného plesu 10 zl. též k témuž účelu. Konečně z dětského divadla pořádaného divadelními ochotníky odkázáno na školní knihovnu částka 10 zl. Z darů těch koupeny knihy do žákovské i učitelské knihovny.

C.k. zemský inspektor.
   Dne 13. března 1896 zemřel c.k. zemský inspektor pro české obecné školy a ústavy učitelské pan Ph. dr. Antonín Tille. Pochován byl dne 15. března t.r. na hřbitov Olšanský. Nástupcem jeho ustanoven výnosem Jeho Excellence pana c.k. ministra záležitostí duchovních a vyučování pan Prokop Procházka, ředitel c.k. vys. reálky v Karlíně.

Změna v učitelstvu.
   V říjnu 1895 ustanoven zatímní učitel p. Jan Janků defin. učitelem při zdejší škole; však již v květnu 1896 ustanoven již opět def. učitelem při pětitřídní obecné škole ve Smiřicích. Dnem 1. srpna t.r. byl zproštěn služby učitelské v Holohlavech a na jeho místo ustanoven od 1. srpna 1896 zatímně, a dnem 7. září t.r. …zemskou radou definitivně pan Jan Beran, mladší učitel a též rodák ze Smiřic.Školní rok 1896 – 97.

Počátek školního roku.
   …To I. tř. jest vřazeno 41, do II. 43 a do třídy III. 54 dítek. Jiné školy navštěvovalo žáků 10.
  ….osvobozeno od placení školného 55 dítek.

Knihy pro chudé.

Darovaný spis.
   V měsíci únoru 1897 zaslala c.k. okr. školní rada zdejší žákovské knihovně jeden výtisk spisu: Poučení, kterak uvarovati se nehod způsobených elektřinou a kterak poskytnouti v nich pomoci.

Odměna za industrialní vyučování.
   …zvýšena odměna za vyučování ženským ručním pracem od 1. ledna 1897 z ročních 18 zl. na 20 zl. za každou vyučovací hodinu v témdni.

Sesutá zeď.
   Následkem stálých dešťů podmočena patronátní zeď, ohrazující školní zahradu a sesula se v noci na den 29, května 1897 do školní zahrady. Teprvé koncem srpna t.r. byla zámeckým stavitelem ze Smiřic, p. Kovaříkem z nova postavena, při čemž dolení část oné zdi z déli desíti metrů, kteráž z opuky obcí zdejší postavena byla, ale nyní též dosti chatrnou se jevila, byla též při jednom od téhož stavitele rozebrána a za částku ( částka nedopsána – pozn. P. ) znova postavena. Ku přání správce školy dal místní školní rada do téže zdi dvířka zhotoviti.

Povodně.
   Rok 1897 byl vůbec velmi deštivý a častými průtržemi mračen stíhaný. Hrůzy pohrom živelních způsobily školdy nesmírné na statcích i životech lidských. Nejhůře bylo od 29. – 31. července v kterémžto čase téměř všecky řeky byly rozvodněny, takže níže položená místa byla úplně zatopena. Mnoho budov bylo silně poškozeno, mnoho sesuto a dravým živlem odplaveno. I kolik lidí nalezlo ve vlnách svou smrt.
   Takto v městečku Maršově, na řece Upě pobořeno a zničeno 28 domů, mezi nimiž okresní soud a berním úřadem. Zahynulo tam též 21 lidí.
  V Trutnově na hořejším Starém městě byl příval vod tak prudký a náhlý, že pobořil dům, obydlený dělnickými rodinami. Obyvatelé jsouce ze všech stran obklopeni dravým živlem, uchýlili se do velké světnice v prvním patře, a odtud volali o pomoc. Nikdo nemohl se odvážiti do dravého proudu, až teprve po čtyřhodinné době odvážil se adjunkt soudu v Trutnově p. dr. Malý, člověk to vynikající silou, k zatopenému a polosbořenému domu. Upevniv si kolem pasu dva provazy vrhl se do vln a s velikým nebezpečím za 2 1/2 hodiny vynesl všecky osoby z ohroženého domu, kterýchž bylo 42. Když své záslužné dílo dokonal, klesl vysílen a zachvácen mdlobou, takže musil býti do svého bytu rychle dopraven, V tomtéž městě bylo z vln pět mrtvých osob vytaženo.
   V Jaroměři pět domků se sesulo a stodola p. Chmelíka byla odplavena.
  Z Hořenic šlo dne 29. července do Jaroměře děvče, kteréž náhle bylo překvapeno a obklíčeno vodou. V zoufalství vylezlo na strom, odkudž zoufale o pomoc volalo. Někteří vojáci z jaroměřských kasáren pustili se několikráte po proudu, by ubohou vysvobodili, vždycky však musili se vrátiti. Teprve později dvěma vojínům podařilo se zoufalou již dívku zachrániti.
  Odevšad přicházely smutné zprávy o zatopených pozemcích, zahradách, staveních a továrnách; o zničených mostech, plotech, odplavené polní úrodě a j.
  Podobné zprávy přicházely nejen z Čech, ale z celé střední EuropyŠkolní rok 1897 – 98.

Počet žáků.
   V I. třídě jsou zapsáni 42 žáci, ve třídě II. 45 a ve třídě III. 51 žáci. V I. třídě vyučuje p. Jan Beran, ve II. tř. p. Jan Pavelka a ve III. třídě p. Karel Mojžíš.
   Jinde navštěvovalo školu 8 žáků. ….. osvobozeno od placení školného 70 dítek.
   Dvorské děti k návrhu p. správce osvobozeny všichni, kromě žáka p. správce a žákyně poklasného. Celkem osvobozeno ze dvora od placení školného 28 dítek.

Slavnosti J.V.c. k.
   Ve dny nejvyšších jmenin a narozenin J.V. císaře a krále Františka Josefa I. a jmenin Jeho nejzvnešenější choti císařovny Alžběty účastnila se za dozoru svých p.p. učitelů slavných služeb Božích, po kterýchž zapěna vždy rakouská národní hymna.

Účastnění se pohřbu učitele p. J. Janků.
   Dne 2. března 1898 konal se v Třemešné pohřeb bývalého zdejšího učitele pana Jana Janků, kteréhož se celý náš sbor učitelský účastnil. Zdejší žactvo koupilo zesnulému věnec se stuhou a malá deputace sestávající z jedné žákyně a jednoho žáka účastnila se též pohřbu a položila věnec na rakev jeho.

Pohřeb
   Dne 4. června zesnul v Pánu p. Josef Hynek, řed. měšť. školy v Jaroměři ve výslužbě a majitel záslužného kříže. Pohřbu účastnil se ze zdejšího sboru jeden člen.

Čápi.
   Letošního roku zdržovalo se a hnízdilo ve zdejším okolí několik párů čápů. Slavné c.k. okresní hejtmanství žádalo učitelstvo, by spolupůsobilo k tomu, by čápi mládeží nebyli vyrušování.

Česká mládež.
   Místní školní rada předplatila pro žáky zdejší školy I. ročník, obrázkového časopisu „Česká mládež“.

Dar.

Zkouška a definit. ustanovení ml. učitele p. J,.Pavelky.
   Zatímní ml. učitel p. J. Pavelka podnikl ve dnech 15. – 22. října 1897 zkoušku o způsobilosti učitelské a dosáhl ze dne 24. listopadu 1897 vysv. s vyznamenáním. Od 1. prosince 1897 poukázáno mu služné v částce 400 zl. Po vypsání konkursu ustanoven dekretem ze dne 31.3. 1898 na zdejší škole definitivním podučitelem.Školní rok 1898 – 99.

Počátek roku
   Dětí školou povinných bylo počátkem roku 136, z nichž 6 jinde školu navštěvovalo. V I. třídě bylo dětí 44, ve II. tř. 37. a ve III. tř. 49.
  V I. tř. vyučoval ml. učitel p. Jan Pavelka, ve II. tř. p. Ant. Krejčí nově od 1. září nastouplý učitel a ve IIII. tř. říd. učitel p. K. Mojžíš.
  Osvobození od školného … 73 dítky.

Dosazení učitele.
   Zatímním dekretem c.k. okresní školní rady ze dne 20. srpna ustanoven zdejší učitel p. Jan Beran dočasným učitelem při 5. tř. obecné škole ve Smiřicích se služným roč. 550 zl. Na uprázdněné toto místo ustanoven byl zatímně c.k. okresní škol. radou ve Dvoře Králové dekretem ze dne 22. srpna 1898 p. Antonín Krejčí, podučitel na obecné škole v Bílé Třemešné se služným roč. 500 zl. Místo své co zatímní učitel nastoupil dnem 1. září 1898. Po vypsání konkursu za příčinou def. místa toto, podal si p. A. Krejčí žádost, a dne 3. ledna 1899 obdržel dekret …. jimž stal se na zdejší škole učitelem definitivním.

V sobotu, dne 10. září 1898 pozdě večer šířila se ohromující zpráva, že Její Velič. rakouská císařovna Alžběta jest zavražděna.
   Zpráva ta se bohužel druhého dne úředně potvrdila. Vznešená císařovna a královna naše zavražděna byla na své cestě krásným Švýcarskem v Ženevě, cestou z hotelu „Bean Rivage“ k lodi dne 10. září 1898 o 3/4 1 hodinu odpoledne, od zákeřného vraha italského anarchisty Louise Lucchenia.
  Vrah uloupil milovanému mocnáři našemu vznešenou družku života, a to právě v době tak významné, v padesátém výročí Jeho panování.
  Před devíti roky skonal jediný syn Jeho a dědic trůnu; v těchto dnech bylo Mu dopíti kalich utrpení až na dno. „Já nezůstanu přec ničeho na světě ušetřen“! zvolal náš císař Pán František Josef I., když zpraven byl o hrozném zločinu ženevském.
  Smuteční služby za zesnulou císařovnu a král. konány v zdejším chrámu Páně dne 19. září 1898 ….

19.1. den ferialní.
   Dne nařízení c.k. ministerstva kultu a vyučování bude nadále den 19. listopadu jakožto den jmenin J. Velič. zvěčnělé císařovny Alžběty dnem ferialním.

Jubileum J.Výsosti

Pohřeb
   Dne 7. února 1899 účastnil se sbor učitelský pohřbu pana Jos. Morávka ze Sendražic, říd. učitele na odpočinku.

Školní dohlížitel.
   Místo školního dohlížitele p. Václava Jaroše, který do Zájezda u České Skalice se odstěhoval, zvolen ve schůzi m.š.r. dne 6. srpna 1899 pan Jan Kotlant, rolník z Holohlav.

Dne 1. srpna 1899 vzdal se říd. učitel p. Karel Mojžíš v zdejšíím kostele varhanictví, kteréž od září t.r. opět převzal.Školní rok 1899 – 1900

Počátek roku a počet žáků
   ….. Do školy přijat byl 151 žák, z kterých 94 bylo od placení školného osvobozeno.

Okresní učitelská porada.

Úmrtí učitele p. J: Berana
   Dne 25. března 1900 ve Smiřicích bývalý zdejší učitel pan Jan Beran, který v srpnu 1898 v Smiřicích ustanoven byl.

Assentování p. J. Pavelky.
   Dne 30. března 1900 assentován ve Dvoře Králové zdejší podučitel pan Jan Pavelka a přidělen v povinnosti branné do náhradní zálohy.

Dary.
   Na knihy a sešity v tomto roce chudé mládeži darovali a správci školy odvedli p.t. divadelní ochotníci 8 korun a dvorská čeleď ze svého plesu 2 koruny.

Opravy.
   V tomto roce konalo se na zdejší škole více oprav a pořízeny také nové věci.
  Tak v I. třídě postavena nová železná kamna, která s dovozem a postavena stála 30.81 zl. V zahradě, ku přání řídícího učitele zřízena do studánky nová dřevěná pumpa za 16 zl. Do žákovských záchodu dány 2 nové parníky za 5.2 zl. Pro odvádění špíny zařízen kanálek do děkanského dvora, kterýž stál 7.85 zl.
   Konečně došel též důkladné opravy školní plot mezi děkanským dvorem, jehož podezdívka byla z opuky, téměř veskrz vybořené. Nyní jest zhotovena z pálených cihel. Oprava ta, s opravou dvou komínů stála 107 zl 58 kr.

Sňatek …
   Dne 1. července 1900 vstoupil v Zákupech v morganatický sňatek Jeho císařská a královská Výsost nejjasnější pan arcivévoda František Ferdinand z Rakouska – Este s vysocerozenou hraběnkou Žofií Chotkovou z Chotkova a Vojnína.
  Téhož dne povýšilo Jeho c.k. apošt. Veličenstvo choť Jeho císařské a královské Výsosti pana arcivévody ….. do dědičného knížecího stavu se jménem „Hohenberg“ a praedikátem „knížecí Milost“.

Tělocvičný kurs.
   V květnu, červnu a červenci pořádán byl Emilem Silvarem učitelem v Černožicích tělocvičný kurs pro učitele, kteréhož se všichni tři učitelé sboru zdejšího velmi pilně účastnili.Školní rok 1900 – 01

Počátek šk. roku a počet dětí.
   …..
  Školou povinných dětí bylo 160, z nichž 7 jinde školu navštěvovalo. ….95 dítek osvobozeno od placení školného.
   Ve sboru učitelkém, jakož i v zdejší místní školní radě nebylo žádné změny.

Inspekce.
   Inspekce na zdejší škole konána velectěn. c.k. okresním inspektorem panem Václavem Moravkem, ředitelem dívčí měšťanské školy ve Dvoře Králové. Zdejší místní školní dohlížitel pan Jan Kotlant nebyl po celý rok ani jednou ve škole.

Okresní porada učitelstva zdejšího okresu konána v Jaroměři dne 10.července 1901.

Zkouška ze sv. náboženství odbývána dopoledne dne 18. května 1901.

Školní vydání.
   Školní vydání za rok 1900 – 01 obnášelo 983K 70h. Příjem obnášel 745K 49h, tím se jevil schodek 240K 21h. Veškerých daní z c.k. dvoru v Holohlavech a obec Holohlav bylo 10 356 K a přirážka obnášela t.r. 8 1/2 procenta.

Dary.
   Karel Zilvar, bývalý zdejší občan, nyní povozník v Praze daroval zdejší škole dědictví po své zemřelé manželce v částce 19K 50h.
   Z vínku děvčat holohlavských ( 6.1.1901 ) zasláno chudým dětem 15 denníků a 100 archů papíru.

Úmrtí.
   Dne 12. května o 12. hodině dopolední zemřel v 81 roce svého zdejší děkan pan Alois Nývlt, skutečný konsistorní rada, bisk. vikář, majitel záslužného kříže s korunou, býv. člen c.k. okresní školní rady a čestný občan všech obcí zdejší kolatury.
  Dne 13. srpna t.r. zemřel v 57 roce svého věku pan Petr Pavel Skořepa, ředitel obecné a měšťanské školy ve Smiřicích. který též na zdejší škole od 1. prosince 1861 do 21. října 1866 co mladší učitel působil.

Jmeniny J.V. císaře.
   Dne 4. října t.r. oslavovány jmenoviny Jeho Velič. císaře Františka Josefa I. s čímž zároveň spojena byla oslava 70letého jubilea Jeho Veličenstva.

Narozeniny J.V.
   Dne 18. srpna oslavovány 71té narozeny Jeho veličenstva …..Školní rok 1901 – 1902

Počátek šk. roku a počet žáků.
   započal v pondělí dne 2. září 1901 službami božími.
  Školou povinných dětí bylo 179, z nichž osm jinde školu navštěvovalo. ….osvobozeno od placení školného 110 dítek, tak že školné platilo pouze 61 dítko.
   Ve sboru učitelském nebylo žádné změny.

Prázdniny během roku.
   Za příčinou volby poslance do zemského sněmu udělila místní školní rada k žádosti okr. výboru ze dne 25. září 1901 na den 8. října učitelstvu prázdninu. Za poslance zvolen pan Jan Jaroš, rolník z Čáslavek.
   ….
  Ku své žádosti obdržel řídící učitel p. Karel Mojžíš od místní šk. rady dovolenou na sobotu dne 5.dubna 1902 za příčinou porady o své nemoci na klinice profes. Maixnera v Praze.
  ….od 30. června do konce školního roku tj. do 15. července ….. trávil p. Karel Mojžíš v lázních v saském městečku Žandově,

Zastoupení správy školy.
   Správa školy po ten čas svěřena zdejšímu učiteli panu Antonínu Krejčímu, ….

Zastupování učitele
   Za příčinou nemoci zdejšího kaplana pana Václava Kozy převzali vyučování náboženství v I. a ve II. třídě od 12. května 1902 …. mladší učitel pan Jan Pavelka a řídící učitel p. Karel Mojžíš. Řídící učitel vyučoval náboženství jen do 30. června a pan Jan Pavelka do konce roku.

Okresní učitelská porada a Zemská učitelská porada

Úmrtí.
   Dne 8. března měl pohřeb řídící učitel a spolu ředitel zdejší chrámové hudby pan František Karel z Černožic,kterýž na zdejší škole od 1. září 1879 do 15. září 1890 jako mladší učitel i jako učitel působil. Od 15. září 1890 stal se řídícím učitelem v Černožicích, kdež skoro po 12 roků svůj ´řad zastával.

Nový pan děkan
   V tomto školním roce a sice dne 20. října 1901 v neděli odpoledne o zdejším posvícení přestěhoval se do Holohlav nový pan děkan důstojný pán Antonín Kozák farář z Hořiněvsi v stáří 73 roků.

Nové lavice ve III. třídě.
   …Pracoval je truhlář p. J. Kmínek ze Smiřic po 13 korunách.Školní rok 1902 – 03

Počátek školního roku a počet dětí.
   …. Školou povinných dětí bylo 177, z nichž jinde osm školu navštěvovalo. ….osvobozeno od placené školného 118 dítek. I. tř. 62, II. tř. 46 a III. tř. 61 dětí

Nový učitel náboženství.
   Poněvadž zdejší osobní kaplan vel. p.- Koza po svém zotavení se z nemoci dostal se za kaplana do Bělé u Pardubic, nastoupil zde jeho místo novosvěcenec vel. p. František Novotný, rodilý z Třebíče na Moravě.

Dary.
   K uctění památky svého manžela,darovala vdova po zemřelému poslanci Jarošovi 50 K k volnému použití. pan poslanec rozdělil dar ten školám zdejšího okresu a naší škole připadly 3 K.
   Dívky holohlavské darovaly své škole z výtěžku věnečku 14 K.

Úprava platů.
   Zákonem ze dne 27. ledna 1903 zlepšeny a upraveny platy učitelů na školách obecných a měšťanských a název „podučitel“ zaměněn za název „učitel II. třídy“.

Změna v učitelstvu.
   Oba p.p. mladší učitelé opouštějí koncem července 1903 zdejší školu a stěhují se: pan učitel Antonín Krejčí za učitele I. tř. do Jaroměře, a pan Jan Pavelkaza učitele I. tř. do Chotěborek. Místo nich ustanoven do Holohlav učitelem I. třídy p. Josef Mikeš z Hořeňovsi a učitelem II. tř. pan V. Polák ze Smiřic.Školní rok 1903 – 04

Počet dětí.
   na počátku školního roku bylo školou povinných dětí 164, z nichž 12 jinde školu navštěvovalo. Z c.k. dvoru v Holohlavech bylo škol. dětí 37.
  ….osvobozeno od placení školného 100 dětí.

Knihy

Nové lavice.
   O prázdninách pořídila místní šk. rada do III. třídy nové podvojné, žlutě a zeleně natřené lavice. Pracoval je p. Josef Knínek, truhlář ve Smiřicích a dodal je škole po 14 korunách.

Zvýšení služného

Úmrtí.
   Dne 24. října 1903 účastnil se sbor pohřbu pana Josefa Mikše říd. učitele v Jásené, obce zdejšího učitele I. třídy p. Josefa Mikše.
   Dne 27. listopadu 1903 pohřben c.k. okresní školní inspektor pan Václav Morávek. Inspektorem byl od 1. září 1888. Dejž mu Bože lehké odpočinutí !
  Dne 29. listopadu 1903 zemřel říšský a zemský poslanec Václav Jaroš z Čáslavek. Místo zemřelého poslance zvolen dne 18. ledna 1904 do sněmu zemského za poslance zdejší školní dohlížitel pan Jan Kotlant a za poslance do říšské rady hrabě Vojtěch Šternberk. Po zvolení hraběte Šternberka říšským poslancem, vzdal se p. Jan Kotlant své hodnosti, co poslanec zemský a jest místo něho pro zdejší okresy zvolen p. Jan Dvořák, rolník ze Loun ( ? ) Pan Jan Kotlant zvolen touž dobou zemským poslancem pro okresy Úpice, Náchod, nov. město, Opočno.

Dovolená
   …operace Karla Mojžíše …za příčinou odstranění močových kamenů dne 30. května 1904…..

Dary
   … Pan Fr. Prokeš, poručník při zdejším c.k. dvoře, daroval škole dne 25. května vycpanou sojku.

Změna v učitelstvu.
   …. sproštěn zdejší zatímní učitel p. Václav Polák ….31. měs července služby učitelské, poněvadž místo to bude definitivně obsazeno. …. usatnovena na čas potřeby zatímní učitelka sl. Josefa Prokopová, dcera zdejšího starosty a předsedy m.š.r. pana Františka Prokopa. Pan Václav Polák obdržel místo zat. učitele v Libnatově u =Upice.

Počasí.
   Letošní léto bylo velmi suché, tak že na mnohých lukách i tráva byla vyhořatá, což mělo za následek zdražení potravin. Brambory platil jsem v měsíci srpnu v trhu ve Smiřicích 10 k za hl. Mléko bylo od 1. září t.r. zdraženo o 4 h na litru ( 16 h litr ).Školní rok 1904 – 05

Počet dětí
   Počátkem tohoto školního roku bylo školou povinných dětí 168 z nichž 13 jinde školu navštěvovalo. Zdejší školu bylo povinno navštěvovati 155 dítek. Z těch bylo 41 dvorských. Od placení školného osvobozeny 103 děti. Žáků evangelického náboženství na zdejší škole nebylo.

Opravy.
   O prázdninách 1904 pořízena do III. třídy nová podlaha. Dělal ji truhlář J. Šíp ze Smiřic. Též opraveny u všech stolů zámky….

Učitelská porada v Jaroměři.

Nemoc.
   Následkem nemoci spalniček bylo vyučování na zdejší škole v I. a II. třídě od 30. ledna do 5. února 1905 zastaveno. Nejvyšší počet nemocných byl 2 , a isolovaných 36.

Učební pomůcky.

Dary.
   …Divadelní ochotníci darovali 14. března 1905 z výtěžku divadla pro chudou školní mládež 5 K.

Nový předseda místní školní rady.
   V květnu 1905 zvolen obecní starosta pan František Matějček, rolník a obchodník v Holohlavech a tím stal se jmenovaný pán předsedou místní školní rady. ( 25.5.1905 )

P.T. členové okresní školní rady.
   V měsíci červnu 1905 zvoleni do c.k.o.š. rady tito pánové:
pan Jan Kotlant, rolník z Holohlav
pan J. Ott, rolník z Dolan
pan Munzar, majitel cihelny z B. Třemešné
Dr. R. Nedbal ze Dvora Králové
Dr. Reinberger ze Dvora Králové
Dr. Poster z Jaroměře.
Pan Jan Kotlant, poslanec a okresní starosta jest zároveň zdejším školním dohlížitelem od 5. prosince 1902.

Výlet mládeže.
   Dne 1. července 1905 podnikl řídící učitel p. Karel Mojžíš se žáky III. třídy drahou výlet do České Skalice. Po prohlédnutí města a pomníku Boženy Němcové vedl žáky do svého rodiště do Hořiček, vzorně upravené obce, kdež si mládež prohlédla kostel, hřbitov, novou školu, nemocnici p. Dr. Kutíka a úpravný park kolem nemocnice.Odpoledne nastoupena cesta k rozvalinám hradu Riesenburku a odtud okolo zámku Ratibořického do Babiččina údolí. Večerním vlakem vrátili jsme se domů. Od místní školní rady obdržela mládež na cestu 10 K.

Nová pumpa do zahrady za 24 K.

Vyloučená kniha.
   Ze školní knihovny vyloučena kniha „Bratr Jan Paleček“.Školní rok 1905 – 06

Počet dětí.
   … Dětí školou povinných bylo 165, z nichž 13 jinde školu navštěvuje. Zdejší školu povinny jsou navštěvovati 152 dítky. Z těch je v I. třídě 49 ( 25 chl. 24 děvčat ), ve II. tř. 47 ( 21 chl. 26 děv. ) ve III. tř. 56 ( 25 chl. 31 děvče ).
  ….osvobozeno od placení školného 124 dítek. Školné má platiti pouze 28 dětí. Poněvadž ani těch 28 dětí školné řádně neplatily usnesl se obecní výbor školné zrušiti a hraditi je obecními přirážkami.

Způsobilost učitelská.
   Od 20. do 25. listopadu 1905 odbývala zdejší zat. učitelka sl. Jos. Prokopová zkoušku způsobilosti učitelské v Hradci Králové a obdržela vysvědčení s vyznamenáním.

Dary.

Dozor nad školní zahradou v Holohlavech přidělen členu zahradnického výboru panu A. Bímanovi, správci školy ve Smržově.

Hlavní prázdniny.
   Z nařízení ministerstva vyučování ze dne 29. září 1905 trvá školní rok i na obecných školách 10. měsíců a hlavní prázdniny dva měsíce. Na zdejší škole trvaly letos prázdniny od 14. července do 15. září.

Dovolená.

Nejvyšší návštěva.
   Dne 21. června 1906 o 7. hodině ráno vyjel z nádraží severozápadní dráhy ve Vídni dvorní vlak, kterýž unášel Jeho c.k. kr. Veličenstvo do Českého království k návštěvě výstavy Němců v Liberci. Na té cestě navštívil též Jeho c.k. kr. Veličenstvo Kutnou Horu a Jeho dvorní vlak zastavil v nádražních stanicích měst Něm. Brodě, Kolíně, Poděbradech, Nymburce, Ml. Boleslavi a Turnově. Jeho Veličenstvo na cestě provázeli: Jeho c.k.Výsost pan arcivévoda Ferdinand Karel, předseda ministerstva svob. pán Beck a ministři Dr. Pacák a Trade. Dne 24. července o půl 12 hod. dopoledne vrátil se Jeho Veličenstvo opět do Vídně.

Úleva v docházce školy.
   Deset dětí obdrželo od c.k. okr. šk. r. v tomto školním roce částečnou úlevu a jedno dítě úlevu úplnou.Školní rok 1906 – 07.

počal po osminedělních prázdninách dle novéno řádu vyučovacího dnem 16. září 1906

Počet dětí.
   Děti školou povinných jest 173, z nichž 10 jinde školu navštěvuje. Z dětí, které zdejší školu navštěvuje jest v I. třídě 52, ve II. třídě 45 a ve III. třídě 66.
   Největší potíž, zvláště při psaní a kreslení jest se žáky ve III. třídě, poněvadž všecky třídy jsou malé, dostačující sotva pro 40 žáků a do III. třídy jest vměstnáno šest a šedesát dítek.

Vládní učitelská porada v Jaroměři.

Změna v učitelském sboru.
   Dne 1. listopadu 1906 ustanoven za slečnu Jos. Prokopovou dekretem ze dne 24. října 1907 zatímní učitel pan Jaroslav Pešák, abs. kand. učitelství ze Smiřic. A. Prokopová ustanovena zatímní výpomocnou učitelkou ve Smiřicích.

Vánoční prázdniny trvaly dle nového řádu školního a vyučovacího od 24. prosince až do Nového roku.

Úmrtí žáka.
   Dne 11. ledna 1907 zemřel žák II. třídy František Adamíra na zánět mozkových blan a dne 13. byl za doprovodu školní mládeže a učitelského sboru pohřben.

Nadace.
   Dne 6. února 1907 udělena „Žirotínská nadace“ ve škole u přítomnosti jich matek nejpilnějším chudým žákům Václavu Křečkovi, žáku III. třídy a Josefu Kováři, žáku třídy II.

Spalničky.
   V měsíci únoru t.r. vypukla mezi školní mládeží nemoc „spalničky“, kteráž však do konce měsíce opět zanikla.

Nejvyšší návštěva v Čechách.
   Dne 15. dubna 1907 zavítal Jeho c.k. Apoštol Veličenstvo náš Nejmilostivější císař a král František Josef I. do královského města Prahy k čtrnáctidennímu pobytu, aby se přesvědčil o pokroku a vývoji hlavního města našeho království. Zhlédl nové vynikající výstavnosti, nové školy a ústavy vzdělávací, díla umělecká i ústavy humanitní. Tak navštívil novou budovu Obchodní a živnostenské komory, novou budovu obecných a měšťanských škol na Smetance, novou budovu obec. a měšť. škol u sv. Vojtěcha, mateřskou školu u Studánky, C.K. akademii umění, Národopisné museum Českoslovanské, Museum království Českého, Klárův ústav slepců, chrám sv. Ludmily a Král. Vinohradech a jiné vědecké a umělecké ústavy. Na cestě do Prahy zastavil se Jeho c.k. Veličenstvo ve stanicích Třeboni, Táboře a v Benešově. Všude byl s největší oddaností a věrností pozdravován a vítán. Holohlavy - školní kronika

Svaté biřmování.
   Dne 26. dubna 1907 konala Jeho Milost pan biskup královéhradecký Josef Doubrava v Holohlavech kanonickou generální visitaci a udělil věřícím svátost sv. biřmování. Hned po sv. biřmování byla ve škole náboženská zkouška, při kteřéž se Jeho Milost pan Biskup do předložené pamětní knihy podepsal. ( podpis je na obrázku vpravo - pozn P. )

Úleva v školní docházce.
   Od 1. května 1907 do konce školního roku tj. do 15. července t.r. udělena c.k. okresní školní radou …. pěti dětem úplná úleva v docházce školní. jedenácti dětem udělena úleva od 15. dubna do 31. května t.r.

Předčasné propuštění ze školy.
   …..5 dítkám a sice: Františku Jirouskovi, Josefu Křečkovi, Františce Jarošové, Josefě Němcové a Anně Srbové ku konci školního roku vydáno bylo vysvědčení propouštěcí.

Ukončení školního roku.v sobotu 13. června.1907.Školní rok 1907 – 08

Počet dítek
   …. Dítek školou povinných jest 174, z nichž jinde školu navštěvuje 9. …. I. třída 53, ve II. tř. 46 a ve III. tř. 66

Okresní porada učitelstva v Jaroměři.

Dovolená.
   Dovolená udělena v den 12.5.1908 zat. učiteli p. Jaroslavu Pešákovi za příčinou dostavení se k vojenskému odvodu, při kterémž byl assentován a přidělen do náhradní zálohy.

Dary.
   …. Zdejší rolník p. Fr. Valášek č. 43 daroval škole starý kolovrat a vochli.

Slavnost stromová.
   Dne 6. dubna1908 pořádána na oslavu 60letého panování J. Veličenství císaře a kr. Františka Josefa I. školní stromová slavnost. Pan obec. starosta Fr. Matějíček opatřil před tím pět lípek, k nim řádné, národními barvami natřené koly a dal vyházeti potřebné jamky. V druhé hodině odpoledne sešla se školní mládež, p.p. členové m.š.r. a obec. zastupitelstva, jakož i hojný počet lidí ve škole, kdež pan učitel Jaroslav Pešák vyložil dětem účel slavnosti. Přivítal též p.p. členy m.š.r. a obec. výboru, a děkoval za porozumnění a účast, kterou svou přítomností osvědčili. Vítal též tatínkové a maminky, kteří se přišli podívati na slavnost svých dětí. Ze školy nesly děti stuhami ozdobené stromky před školu, kdež střídavě za zpěvu a přednesu vhodných písní a básní stromky byly vysázeny.
   Za příčinou 60 let jub. našeho cís. a kr. Františka Josefa I. byla letošní oslava Jeho narozenin, dne 18. srpna skvělejší a nadšenější nad jiná léta.

Nadace.
   Žerotínská nadace udělena dne 5.2.1908 Jaroslavu Špryňarovi a Václavu Špryňarovi.

Nové stolice.

Knihy pro chudé.Školní rok 1908 – 09.

Počátek školního roku a počet dětí.
   …. Dítek vůbec školou povinných bylo 165 z nichž 14 jinde školu navštěvovalo a jedna žákyně trpěla žaludečním katarem, kteráž t.r. téže nemoci podlehla.

Okresní učitelská porada v Jaroměři.

Jubilejní slavnost Jeho c.k. Apod. Veličenstva
   Na zdejší škole konána Jubilejní slavnost za příčinou 60letého ….. Františka Josefa I: dne 2. prosince 1908 Takto:
  Po slavných službách božích odebrala se školní mládež se svými učiteli, členy místní šk. rady a obec. zastupitelstva do III. třídy zdejší školy, kdež byl před tím dnem upraven oltář s obrazem Jeho veličenstva v čele. Před obrazem přednesla žákyně III. třídy Františka Vognarova báseň „Modlitba“. Po té zapěna píseň „Náš císař Pán“ a žákem III. třídy přednesena báseň „Jdou národy“. Řeč o významu dne a vlády Jeho …. přednesl učitel p. Josef Mikeš. Ku konci po provolání třikráte „Sláva“! zapěna Hymna rakouských národů, čímž slavnost ve škole zakončena.

Školní zprávy .
   Školní zprávy vydány žákům dle nařízení c.k. ok. školní rady ve Dvoře Králové 28.11., 13.2., 24.4. a 18. 7.

Zpověď a jiné církevní výkony.
   Zpověď žáků konána třikráte v roce: 15.12., 4.5. a 9.7.
  Církevních průvodů účastnila se mládež o sv. Marku a v první den o křížových dnech. Zkouška z náboženství konána dopoledne dne 3. června 1909.

Inspekce okresního školního dozorce Antonína Vancla.

Nemoce.
   Ku konci školního roku začaly se objevovati u dětí lehčí spalničky; jiných nemocí během roku nebylo.

Sázení lipek.
   Dne 30. března 1909 navrhl v domácí učitelské poradě učitel pan Josef Mikeš by k okrášlení naší obce sázelo se každoročně několik stromků. Návrh ten přijat, pan starosta František Matějček určil místo, obstaral stromky a již dne 19. dubna t.r. zasadila mládež podél silnice od vrat hřbitovních k dvorským domkům 13 lípek, které ještě toho roku všecky vypučely.

Dovolená.
   Od 9. do 17. listopadu 1908 obdržel dovolenou zatímní učitel II. tř. pan Jaroslav Pešák za příčinou skládání zkoušek učitelské způsobilosti v Hradci králové. Po odbytých zkouškách zvýšen mu roční plat z 900 K na 1200 K.

Dary.
   .… Na převazbu žákovské knihovny povolil obecní výbor příspěvek 25 K a sdružení českého venkova v Holohlavech darovalo k témuž účelu ze zábavného večírku dne 21. března 1909 pořádaného 20 K. …..Školní rok 1909 – 10.

Počátek školního roku.
   …. Dítek školou povinných bylo 153, z nichž bylo v I. třídě 42, ve II. třídě 42 a ve III. třídě 56. Ostatních 13 dítek navštěvovalo školy jinde.

Nařízení c.k. okresní školní rady.
   Po ukončení každého měsíce mají správy škol předložiti c.k.o.š.r. výkaz o počtu zanedbaných i nezanedbaných školních půldnů. Každého roku 20. září a 1. března má se předložiti c.k.o.š.r. výkaz o počtu vyučovaných náboženských hodin.

Rozvrhy učiva.
   O řádné poradě učitelstva zdejšího okresu, dne 21. září 1909 v Jaroměři odbývané, sestaveny zat. nové „Rozvrhy učiva“ pro všecky kategorie obecných škol.

Dary
   Žerotínskou nadaci po 40 K obdrželi dne 8. února 1910 dva žáci III. třídy a sice František Kučera, syn Jana Kučery hrobníka v Holohlavech a Václav Hloušek, syn Václava Hlouška, dělníka v Holohlavech. Mládenci a dívky darovali škole na učebné potřeby z plesu v lednu 1910 pořádaného 10 K. …..

Školní knihovna.
   Sbor učitelský přehlédl a zrevidoval žákovskou školní knihovnu, roztrhané a usmolené knihy odstranil a zbylé dal všecky knihaři opraviti. Oprava stála K 25, 06. Do všech opravených knížek nalepila správa školy pravidla pro čtenáře, kteráž dal v počtu 500 kusů v knihtiskárně v Jaroměři natisknouti. Nyní čítá knihovna žák. 338 čísel. ….

Úmrtí.
   V tomto roce doprovodili jsme k věčnému spánku z učitelstva našeho okresu Jaroměřského dne 14. června 1910 odbor. učitele p. Josefa Svíčku v Jaroměři, dne 2. července 1910 p. Václava Šimona správce školy v Žiželovsi a dne 24. července 1910 byl pochován v Jaroměři tamnější řiditel škol v.v. pan Vojtěch Boháč ( ? )

Zpovědi a jiné církevní výkony.

Změna učitele
   Dekretem Vys. z.šk. rady ze dne 11. května 1910 ustanoven učitel p. Josef Pešák od 1.8.1910 defin. učit. II. tř. ve SmiřicíchŠkolní rok 1910 – 11

Počet dětí ve třídách.
   …. Dítek zdejší školu navštěvujících je 127 a jinde navštěvuje školu zdejších dítek 13. …. v I. třídě j37 dítek ve II. třídě 34 dítek a ve III. tř. 56 dítek.

Okresní porada.
   Za příčinou neutěšených zemských finančních poměrů rozhodla c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 4. června 1910, aby okresní učitelské porady nebyly letos konány.

Změna v učitelském sboru.
   za učitele pan Jaroslava Pešáka, který ustanoven def. učitelem II. tř. ve Smiřicích, ustanoven ….zatímním učitelem III.tř. pan Josef Rezek, rodák z Vlkova, který na zdejší škole působil pouze 6 neděl, totiž od 16. září 1910 do 1. listopadu 1910. Od 1. listopadu t.r. dosazen na zdejší školu ….. zatímně a od 1. ledna 1911 ….. definitivně pan Josef Dvořák zat. učitel II. tř. z Bílé Třemešné.

Nejvyšší jmeniny Jeho Veličenstva.

Změna v učitelstvu.
   Dekretem …. ustanoven zdejší učitel I. tř. p. Josef Mikeš správcem školy v Žiželovsi, kteréž místo dne 1. ledna 1911 nastoupil. Zatímním učitelem na jeho místo ustanoven ….. p. Václav Šulc z Jasené a od května 1911 dekretem …. definitivním učitelem I. tř. p. Josef Pospíchal def. uč. I. tř. z Habřiny. Za příčinou choroby žádal p. Josef Dvořák c.k. okr. šk. radu o půlletní dovolenou. Po dobrozdání p. okr. lékaře MUDr. Schulhofa byla mu udělena dovolená, která na opětovanou žádost se protáhla do konce roku.
   Dne 26. dubna 1911 podal p. Josef Dvořák žádost za zproštění jeho služby učitelské s prosbou o udělení odbytného v obnosu ročního služného. Žádost ta do konce roku školního vyřízena není.
   K zastupování místa učit. II. tř. za p. J. Dvořáka povolala c.k. okres. šk. rada ….p. Štěpána Šíra absol. kand. učit. v Jaroměři, kterýž dnem 1. ledna 1911 místo nastoupil a do 15. července 1911 je zastával za měsíční odměnu 60 K.
  Vystřídalo se na zdejší škole tohoto šk. roku v prvé a ve třetí třídě šest učitelů.

Komise pro péči o mládež.
   V zastupitelstvu okr. výb. jaroměřského konána 2. dubna 1911 ustavující schůze okresní komise pro péči o mládež. ….

Knihy a pomůcky.

Náboženská zkouška, zpověď.

Pohřeb.
   Ani roku letošního neušetřila smrt učitelstva zdejšího okresu. Dne 19. prosince 1910 obdržel náš učit. sbor smutnou zvěst, že v Jaroměři zemřel ředítel obec. a měšť. školy p. Antonín Noha. Dne 20. prosince t.r. o 3. hodině odpoledne doprovodili jsme ho k věčnému spánku.Školní rok 1911 – 12

Počátek šk. roku a počet dětí v třídách.
   ….. Žáků, kteří zdejší školu mají navštěvovati jest zapsáno 128.V I. tř. je dětí 38 a sice 19 chlapců a 19 dívek. V II. tř. 40 a sice 14 / 26, ve III tř. 50 a sice 21 / 29. Jinde navštěvuje školu zdejších dítek 8.
   Dětí pro tělesný neb duševní neduh školu nenavštěvovalo nebylo žádných.
  Dle náboženství byly veškeré děti vyznání křesť katolického.

Zastupování učitele.
   poněvadž zdejší učitel II. tř. p. J. Dvořák odvolav svou žádost za propuštění z úřadu učitelského, žádal opět o půl letní dovolenou, kteráž mu byla k opětovné žádosti do konce školního roku tj. do 15. července 1912 udělena místa svého nenastoupil, povolán k jeho zastupování opět pan Štěpán Šír, který po celý šk. rok …. zastupoval.

Služné.
   Učitel I. tř. pan Josef Pospíchal obdržel poukaz na služné v Holohlavech od 1. srpna 1911 počínaje v obnosu 1600 K služného a 200 K co prvý služební přídavek. Od 1. prosince 1911 povolen mu výnosem z 27. února 1912 druhý osobní přídavek v částce 200 K.

Služné.
   Od 1. února 1912 je učitelstvu služné vypláceno místo dosavad 4., dne 1. každého měsíce.

Knihy.

Úmrtí p. děkana Ant. Kozáka
   Dne 14. dubna 1912 zemřel v 83 roce svého života a v 58 roce svého kněžství zdejší děkan, důstojný pán P. Antonín Kozák, rytíř řádu Františka Josefa I. biskupský notář, vikariátní sekretář atd. Zádušní služby boží konány dne 17. dubna, po kterýchžto převezeny jeho tělesné pozůstatky do Branné u Jílemnice.

Sbírka.na chudé.
   Sbírka pro děti zvláštní péče potřebující vynesla v školním roce 1911 – 12 ve všech třídách 17 K 03 h, kterýžto obnos zaslán pošt. poukázkou dne 13. července 1912 okresnímu výboru v Jaroměři.

Nejvyšší jmeniny Jeho Veličenstva.

Dne 4. července 1914 navštívil sbor učitelský se svými žáky zvěřinec Kludského t.č. v Josefově.Školní rok 1912 – 13.

Počátek a počet dětí.
   ….Soupis žáků t.r. obsahoval 128 dětí. Kromě těch navštěvovaly tři děti školu ve Smiřicích. I. tř – 41 dětí, II. tř. 41 dětí a III. tř 46 dětí.
  Učitele p. Josefa Dvořáka zastupoval opět po celý rok, tj. od 16. září 1912 do 15. července 1913 pan Josef Jirsák s vysvědčením dospělosti. Vyučoval třídu III.tí, řídící učitel Mojžíš třídu II. a učitel p. Josef Pospíchal třídu I.

Nový děkan a kaplan
   Dne 29. září 1912 přistěhoval se do Holohlav nový pan děkan Jan František Seidl, biskupský vikář a notář, bisk. komisař na c.k. gymnasiu a člen c.k. okresní školní rady královédvorské.
  S panem děkanem přistěhoval se do Holohlav kaplan pan P. Jan Petrásek, syn sestry pana děkan. poněvadž oba dřívější p.p. kaplani dosazeni byli na jiná místa, byl zde jen nový kaplan p. Petrásek, který nebyl sto pro množství práce ve všech školách přifařených náboženství vyučovati a proto přiděleno vyučování náboženství v I. tř. na zdejší škole říd. učiteli p. Karlu Mojžíšovi.

Dary.
   Pan kaplan J. Petrásek daroval dětem 16 oltářů tj. poučných a modlitebních knih i zpěvník pro diecesi královéhradeckou.
  Učitel p. Josef Dvořák dlící na dovolené ve Slavonii zaslal zdejší škole darem vycpanou volavku velkou, volavku malou, jestřába a liščí ohon.

Nové Matolinovy početnice.
   V školním roce 1912 /13 zavedeny v I. a II. třídě nové početnice pro ménětřídní školy obecné; sepsal Aug. Matolín.

Ukončení čtvrtletí.

Pochvalné uznání.
   ….inspekce….pan Ant. Vancl ….vyslovil se o činnosti učitelů a výsledcích vyučování velmi pochvalně. Zvláštní pochvalné uznání obdržel od c.k. okr. školní rady ze dne 7. června 1913 za velmi dobrou kázeň a velmi dobrý prospěch dítek péči jemu svěřených zdejší učitel I. tř. pan Josef Pospíchal

Zkouška náboženská a zpověď.

Spalničky.
   Ve druhé polovině měsíce června objevila se mezi dětmi nemoc spalničky.

Sbírka pro zvláštní péče potřebující.

Úmrtí.
   Z řady učitelů našeho okresu povolal k sobě Pán dne 22.5. pana Václava Kaprasa, říd. uč. v Libřicích a dne 5.7.. pana Jana Horáka,, učitele měšť. školy ve Dvoře Králové.Školní rok 1913 – 14.

Počet dítek.
   …..Katalog I. tř. vykazuje počátkem roku školního 38 dítek, II. t. 36 dítek a tř. III. 49 dítek.
   … Náboženství v I. a II. třídě vyučoval nově ustanovený zdejší kaplan Gothatd ( ? ) Srp, který zde v Holohlavech pobyl jen do 15. prosince 1913. Téhož dne přesídlil do Všestar a tamnější kaplan Stanislav Kordule nastoupil po něm místo v Holohlavech, kdež kaplanoval do 12. července 1914, jsa toho dne instalován na faráře na faru v Bílé Třemešné. ….

Okresní učitelská porada.

Uznání.
   C.k. okr. š. rada ve Dvoře Králové projevila zdejšímu učiteli p. Jos. Pospíchalovi plné uznání za referát o Matolínových početnicích v zmíněné okresní učitelské poradě tam přednesený.

Knihy.

Dar.

Mimořádný přídavek.
   Dne 11. února 1914 zaslán c.k. okresní školní radou učitelstvu poukaz na mimořádný do pense nevpočitatelný přídavek pro rok 1914.

Nejvyšší narozeniny a jmeniny.

Zpověď. Zkouška náboženství. Náboženské průvody.

Ukončení čtvrtletí.

Inspekce.

Nemoc
   Hned po svatodušních svátcích onemocnělo mnoho dětí příušnicemi a dvě šk. děti čeledína Flajšmana ze dvora spálou.

Dovolená.
   Od 15. června 1914 obdržel učitel p. Josef Dvořák za příčinou zotavení se dovolenou, K substitučnímu vyučování za něho povolán na dobu jednoho měsíce pan Ladislav letošník, absolvovaný kandidát učitelství a syn řídícího učitele p. Václava Letošníka z Habřiny.

Stavba a přestavba.
   Přípisem ze dne 1. května 1914 vyzývá c.k. okr. š.rada zdejší místní školní radu, by přikročila k novostavbě školní budovy. Než se tak stane, mají se přestavět stávající školní záchody a vyšlapané schody vedoucí do školní budovy nahraditi novými.

Ustanovení učitele.
   Vynesením …. ustanoven zdejší učitel pan Josef Pospíchal …. správcem jednotřídní obecné školy v Lužanech, s nastoupením nové služby dne 1. září 1914.

Sbírka.

Jeho c. a k. Výsost nejjasnější pan arcivévoda František Ferdinand d´ Este a paní Žofie vévodkyně z Hohenbergu oběti hrozného atentátu.
   Na svátek sv. Petra a Pavla šířila se neuvěřitelná zvěst, že dne 28. června t.r. stal se Jeho c. a k. …. s chotí svou v Sarajevu oběti zločinné ruky žáka VIII. gymn. třídy Prinzipa z Grahova, kterýž z browningové bambitky usmrtil Jeho ….
  Smuteční mše za J. Výs. sloužena dne 3. července 1914.
  …..

  Svrchu uvedená vražda měla za následek vypovězení války Srbsku, kteréž dospívající mládež podněcovalo k zločinným skutkům velezrády.proti Rakousko – Uhersku z té příčiny, že náš Nejmilostivější císař František Josef I. svá vladařská práva na Bosnu a Hercegovinu, kteréžto země po 30 roků Jeho vládou v otcovské lásce spravovány, rozšířil, kdežto Srbsko zamýšlelo uvedené země ku svému království připojiti.
   Vypovězení války Srbsku stalo se na základě Nejvyššího rozhodnutí Jeho c.k. Apošt. veličenstva dne 28. července 1914, kterouž se mělo dostati Srbsku zasloužilého potrestání. Z války té vyvinula se válka „Světová“, neboť od 28. července 1914 do měsíce června 1914 vyhlášeno následujících 21 válek: Holohlavy - školní kronika

1. Rakousko – Uhersko Srbsku 28. července 1914
2. Německo Rusku dne 2. srpna 1914
3. Německo Francii dne 3. srpna 1914
4. Německo Belgii dne 3. srpna 1914
5. Anglie Německu dne 4. srpna 1914
6. Rak.- Uhersko Rusku dne 5. srpna 1914
7. Srbsko Německu dne 5. srpna 1914
8. Černá Hora Rak.- Uhersku dne 7. srpna 1914
9. Francie Rak. – Uhersku dne 12. srpna 1914
10. Anglie Rak.- Uhersku 13. srpna 1914
11. Černá Hora Německu 22. srpna 1914
12. Japonsko Německu 23. srpna 1914
13. Rakousko Japonsku 25. srpna 1914
14. Rakousko Belgii 27. srpna 1914
15. Rusko Turecku 30.října 1914
16. Anglie Turecku 5. listopadu 1914
17. Francie Turecku 6. listopadu 1914
18. Belgie Turecku 7. listopadu 1914
19. Afganistan Rusku 25. listopadu 1914
20. Afganistan Anglii 25. listopadu 1914
21. Italie Rak. – Uhersku 23. května 1915

Z naší obce povoláno do války přes 100 mužů a mladíků. Padli z nich do srpna 1915:
V. Kvasnička, svobodný zedník
R. Kvasnička, ženatý zedník
František Andrejsek, ženatý zedník
V. Hofman z čís. 33
V. Suchánek, obuvníkŠkolní rok 1914 – 15

započal dne 16. září 1914 v čase „Světové války“

Počet dětí
   Děti na počátku školního roku sepsaných bylo 119, kromě 5 dítek, které docházejí do školy ve Smiřicích. Do I. třídy zapsáno dítek 37, do II. tř. 37 a do III. 45.

Jména učitelů
   Poněvadž dekretem …. nově ustanovený učitel I. tř. pan Josef Tuček, nar. v Holohlavech 28. srpna 1890, syn zdejšího kostelníka, p. Jana Tučka co jednoroční vojenský dobrovolník v Jičíně vojenskou službu konal, rozděleny děti do dvou tříd a vyučoval ve vyšší třídě učitel pan Josef Dvořák a v nižší říd. uč. Mojžíš. Když potom učitel pan Josef Tuček dostav od vojen. úřadu na rok dovolenou domů se navrátil, počal po krátkém zotavení se na zdejší škole od 30. listopadu 1914 vyučovati. Poněvadž v tom čase říd. učitel onemocněl, počalo se vyučovati ve třech třídách teprvé od 7. prosince 1914. …..

Učitelská porada konána nebyla.

Zemřel papež Pius X.
   Dne 20. srpna 1914 zemřel Jeho Svatost papež Pius X. Když Jeho Svatosti byl oznámen děsivý atentát spáchaný v Sarajevě na Jeho ….. byl napaden mdlobou. V posledních dnech svého života sám diktoval nesčetné telegramy, aby zabránil příšeře evropské války. Ta mu dala smrtelnou ránu. Při nové volbě zvolen papežem Benedikt XV.

Zpověď, náboženská zkouška a průvody.

Sbírání listí ostružinového pro vojsko.
   V měsíci říjnu sbíráno listí ostružinové k přípravě čaje pro vojsko, snad k zamezení úplavice. Zasláno bylo na hejtmanství ve dvoře Králové dne 23. října 1914.
  V ručních pracech zhotovily dívky papírové podešve pro vojsko a hoši podnikli po obci sbírku kovů, kteráž vynesla 33 kg. čistého kovu. Hoši sbírku konající byli odměněni váleč. jehlicemi, kteréž jim při slavnostním ukončení školního roku byly připjaty.

2. prosince, 66 výročí nastoupení na trůn J.V.

Dar.

Oslava
   Dne 15. června 1915 oslavováno znovudobytí Lvova a dne 5. srpna t.r. dobytí Varšavy.

Zákaz půjčování knih.
   Za příčinou zamezení šíření se nakažlivých nemocí nebyly dle nařízení c.k. okr.šk. rady od 20. ledna 1915 dětem půjčovány knihy ze školní knhovny.

Učebné pomůcky.

Školní zprávy

Služné učitelstva.
   Od 1. ledna 1915 vypláceno služné učitelstvu c.k. berními úřady na Výplatní listiny, místo na jednotlivé kvitance.

Zemřeli.
   Z řady učitelstva našeho okresu povolal Pán na věčnost ředitele pana Josefa Gaislera ve Dvoře Králové ( 14.V.1915 ) a slečnu Josefu Prokopovu zat. učitelku ve Dvoře Králové, rozenou z Holohlav, která též na zdejší škole od 1. září 1904 do 31. října 1906 působila.

Nadace pro chlapce.
   Žerotínskou školní nadaci obdrželi: Čtyři ministranti Jambora Alois, Jambora Karel, Řehák Václav a Chlupatý František po 10 K. Voltr Josef z I. tř. a Kříž Josef z I. tř. po 20 korunách.

Vykácení ovocných stromů kolem kostela.
   Před svátkem Zvěstování Panny Marie r. 1915 dal zdejší důstojný pan děkan Jan Saidl kostelníkům Janu Tučkovi a Josefu Vítkovi vykopati veškery ovocné stromy, kromě ořechu, kolem kostela. Ořech vyrostl z jádra r. 1885 z jara do země vsazeného. Vykopané stromy sázel řídící učitel Mojžíš, kterýž zde od roku 1885 působí. Bylo zde 6 jabloní 2 hrušně a jedna slíva renglotka. Větve obdrželi kostelníci od kopání a kmeny dal si pan děkan na dříví k topení pořezati. Pozemku toho užívali všichni zdejší říd. učitelé od roku 1838 do roku 1915. Místní školní rada platila z místa toho zádušní poplatek 2 kor. ročně. V příštím roce má se kolem kostela založiti park.

Ceny potravin.
Ceny potravin v srpnu 1915 dosáhly této výše:
1 kg chleba 60 hal
1 kg cukru 90 hal
1 kg masa hov. 3 K 60 hal
1 kg masa vepřové 5 K
1 kg masa vepř.uzené 6 K
1 kg másla 5,60
1 kg tvarohu 0,80
1 husa až 8 K
1 kachna 3 až 4 K
pár kuřat 3,80
1 kg lepší mouky 1,12
1 kg krup 0,70
1 vejce 14 h
1 litr jahel 1 K

Ukončení školního roku

Učitel Josef Dvořák vojínem.
   Před ukončením školního roku, dne 8. července 1915 nastoupil službu vojenskou zdejší učitel pan Josef Dvořák jako domobr. dobrovolník c.k. pěšího pluku č. 18 v České Lípě. Odveden byl k vojsku dne 10. června 1915. Proto od 8. července do konce školního roku vyučováno opět ve dvou třídách.

Oslava narozenin císaře.

Odvod.
   Dne 19. srpna, při prohlídce domobranců do 50. roku stáří, odvedeno k vojsku z obce Holohlav z 22 k prohlídce se dostavivších mužů 20.Školní rok 1915 – 16

Počátek školního roku
   …..Školou povinných dítek bylo 127, z nichž osm navštěvovalo školu ve Smiřicích. Učení zahájeno ve dvou třídách.

Učitelstvo
   V I. třídě učil učitel p. Josef Tuček a ve II. třídě ř. učitel p. Karel Mojžíš. Teprve od 2. června 1916 vyučováno na zdejší škole ve třech třídách. Třetím učitelem stal se Emil Štupl, rodák smiřický, učitel II. třídy ve Chválkovicích. Nejprve byl ustanoven na zdejší škole učitelem zastupujícím za zdejšího učitele II. třídy pana Josefa Dvořáka, který dne 25. října 1915 padl na Mrzlém Vrchu v Krajinsku, byv střelen z pušky do hlavy. ….

Svatá zpověď. Zkouška náboženství.

Školní zprávy.

Učebné pomůcky.

Vyloučení ze škol učebnic.
   a) zpěvníky: ….. b) cvičebnice jazyka českého: ….
  Počátkem školního roku 1916 / 1917 budou vynesením c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 19. července 1916 vyloučeny z vyučování na obecných školách s českou řeči vyučovací všecky díly čítanky při školách těch posud užívané a zavedou se nově upravené trojdílné čítanky s českou řečí vyučovací, a to bez ohledu na počet tříd školy.

Úleva
   ve školní docházce na jarní polní práce povolila c.k. okresní šk. rada výnosem ze dne 30.3 1916 šestnácti dětem.

Letní čas.
   Od 1. května do 30. září zaveden ve školách, na drahách a ve všech úřadech „Letní čas“ tj. všady se o 1 hodinu dříve úřadovalo.

Spis J. Klenky
   Učitelstvo školy zdejší s povděkem béře na vědomí zaslání spisku Jos. Klenky „Povely k pořadovým cvikům vojenským“, kterážto příručka jest s prospěchem používána učitelem Jos. Tučkem, jenž vede kurs pro vojenský výcvik mladíků od 15 do 18 let v obcizdejší.

Dar. Sbírky
   ….
  O týdnu Červeného kříže řízením učitelstva provedena dne 6.V.1916 žactvem školy zdejší sbírka od domu k domu, kteráž vynesla K 30.16. Zároveň prodávalo žactvo odznaky Červ. kříže, za kteréž stržilo K 42.70. Celkem vybralo K 72.86.
  Také správa školy rozprodala mnoho pohlednic ( 70 ) a špendlíků ve prospěch válečný.
  Pro vojsko, pro nedostatek vlny, urobily žákyně jen 8 párů nátepniček. Vlny koupeno za K 10.40.

Válečná půjčka.
   Na III. a IV. válečné půjčce zúčastnila se zdejší školní mládež obnosem po 100 K.

Nejvyšší narozeniny a Nejvyšší jmeniny.

Poznámka.
   Zdejší učitelstvo hledí využití každé příležitosti ve příčině loyální a vlastenecké výchovy svého žactva. Budí v něm vroucí zájem na činech, jež vlast naše prodělává a vzbuzuje v mládeži radost nad úspěchy a vítěznými činy naší ozbrojené moci ve světovém zápase.Školní rok 1913 – 17.

Počátek školního roku
   Započal v pohnuté době nepřetržitě trvající lítice válečné dne 16. září 1916 slavnými bohoslužbami spojenými s prosbami za vítězný mír a s projevem neochvějné věrnosti a oddanosti k císaři a panující dinastii. - Žáků školou povinných zapsáno 124, z těch navštěvovalo 11 obec. a měšť. školu ve Smiřicích.

Učitelstvo a změny v uč. sboru.
   Dne 2. prosince 1916 přestal onemocnělý řídící učitel Karel Mojžíš vyučovati a správu školy vykonávati, kteroužto předal def. uč. I. tř. Josefu Tučkovi, jenž se schválením c.k. okr. šk. rady zavedl vyučování dle osnov pro školy dvoutřídní. Tak vyučováno až do konce školního roku ve třídách dvou, …. Třídu 1 vyučoval správou školy pověřený uč Josef Tuček, třídu 2 def. uč. II. tř. Emil Štupl. Vyučování náboženství obstarával zdejší kaplan p. Jan Petrásek.

Svatá zpověď, Náboženská zkouška. Náboženské a prosebné průvody.

Rekvisice kostelních zvonů.
   Dne 15. ledna 1917 odevzdány válečné ústředně kovů dva rekvirované kostelní zvony a to umíráček a zvon „Panna Maria“ kterýmž dříve zvoněno poledne.

Malba, oprava a posvěcení.
   Působením místního duchovenstva, vysocedůstojného zdejšího pana děkana, biskupského vikáře a konsistorního rady p. Jana Seidla, jakož i katechety dp. P.Jana Petráska dostalo se chrámu Páně důkladné vnitřní opravy a výzdoby, jako nikdy před tím. Dne 5. listopadu 1916 po vnitřní umělecké dokončené výzdobě dostalo se mu slavnostního posvěcení monsignorem Drem Šulcem z Hradce Králové.

Věžní hodiny.
   Dne 22.7.1917 o slavnosti zasloužilých šedesátin vsdp. konsistor. rady zdejšího pana děkana Jana Seidla posvěceny byly tímto nákladem obce ( 2 000 K )a jiných dárců zbudované věžní třístranné hodiny, kteréž dne 3. července 1917 navečer po prvé svými osmi zvučivými údery připomínaly osadníkům pomíjejicnost života. Slavnosti těchto zúčastnilo se žactvo, jakož i školní mládež okolních škol.

Nadace.
   Žerotínskou školní nadací poděleni byli žáci: Vobicka Karel, Kocaán Václav, Kokuška Tomáš a Karel Jošt.

Dary.
   …. Všeobecný a podpůrný spolek ve Smiřicích daroval škole zdejší 15 K, nejmenovaný dárce 50 K, …..

Kvinkvenalka.
   První zvýšení služného per 200 K povoleno def uč. I. tř. Josefu Tučkovi ….

Vydávání školních zpráv.
   ….ve dnech 1. prosince 1916, 10. února, 28. dubna, 14. července 1917.

Okresní porada učitelská konána nebyla.

Inspekce

Císař a král František Josef I. mrtev.
   V úterý dne 21. listopadu zesnul v Pánu na zámku Schönbrunském a ve čtvrtek 30. listopadu ve 4 hod. odpoledne ve Vídni v císařské hrobce n Kapucínů pohřben byl Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I.
  Těžce zarmucující zvěst o skonu velikého císaře ohromila všecky národy říše a hořkým smutkem naplnila srdce oddaná stařičkému mocnáři.
  Dne 21. listopadu 1916 na zámku v Schönbrunském v 9 hod. 5 minut večer shasla hvězda, jež po 86 let svítila nad říší a vedla milliony obyvatelů mocnářství k rozvoji a kulturnímu rozmachu. Zlomil se meč věkovitého knížete míru, posvěcený slávou četných vítězství a ochraňující statky národů ! Klesá koruna s hlavy císařského kmeta vládnoucího plných 68 let, padá žezlo z otcovské ruky, kteráž téměř po tři čtvrti století řídila soustátí rakousko – uherské.
  Národové monarchie, hluboce dotčeni truchlí nad rakví milovaného mocnáře, jehož dobrota moudrost a otcovská péče byly vždy trůnu živou ozdobou. –

Karel I.
   Ve chvílích, kdy bolest vzmáhá srdce, nelze doceniti všeho toho, co linulo ze srdce dnes již navždy zmlklého. Bolest jeho dovede pouze mírniti vědomí, že vládu po zesnulém císaři převzal panovník rovněž všemi vrstvami obyvatelstva všech národů milovaný Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo císař a král Karel I., jemuž o dni vstupu na trůn císařský nesou vroucí přání všech Jeho věrných národů – by Ten jenž řídí osudy veškerenstva dopřál dožíti Mu v budoucnu světlejších dnů, než Jeho vznešenému předchůdci !
  Vřelými slovy ujímá se mladý císař vlády:
  „Chci ústavních svobod a jiných práv národů vysoko si vážiti a rovnosti před právem pro všecky bedlivě stříci,“ a s přáním hojného požehnání vítají všichni národové říše mladistého nástupce velikého císaře, který si uprostřed svých vojáků v bitevním ryku získal neobmezenou lásku a úctu veškeré branné moci, jemuž, stejně jako jeho vznešené choti J.V. císařovně a královně Zitě pro její dobré srdce a lásku k lidstvu bijí vstříc srdce všech poddaných.

   Nový císař a král Karel František Josef narodil se v Persenburgu v Horních Rakousích dne 17. srpna 1887. Otcem jeho byl arcivévoda Otta bratr pozdějšího arcivévody následníka Františka Ferdinanda z Este. Jeho matkou jest princezna saská Marie Josefa, dcera saského krále Jiřího.
  Gymnasium studoval arcivévoda Karel František Josef u Skolů ve Vídni, kde se podrobil všem zkouškám dle předepsaného řádu. Vzdělání své dovršil za svého pobytu v Praze, kde měl za učitele profesory české i německé university. Z čechů byli jeho učiteli dvorní rada Jar. Goll a profesor Bráf.
  Arcivévoda Karel F..J. slavil dne 21. října 1911 sňatek s princeznou Zitou z Parmy – Bourbonu za přítomnosti zesnulého císaře Františka Josefa I. na zámku Švarcavě u Vídeňského Nového Města.
  Manželství toto bylo dosud požehnáno čtyřmi dětmi, z nichž nejstarším jest Josef Otto, narozený 20. listopadu 1912. Tento jest nyní naším následníkem. Dalšími dětmi jsou: arcivévodkyně Adelhaida, arcivévoda Robert Karel a Felix Bedřich August.

Loyalní, patriotické školní slavnosti, projevy, sbírky.
   Chronolický přehled loyalních školních slavností, vlasteneckých sbírek, patriotických projevů v tomto školním roce pořádaných žactvem a učitelstvem jeví se následovně:
1. Dne 18. srpna 1916 oslava 86letých nejvyšších narozenin J.V. císaře a krále Františka Josefa I. a odeslání písemného vlasteneckého projevu sboru učitelského a místní školní rady k c.k. okres hejtmanství.
2. 4. říjen 1916 dne nejjasnějších 86letých jmenin….
3. Smuteční projev a bohoslužby….v den jeho pohřbu 30.11.1916.
4. Dne 2.12.1916 na paměť 68letého výročí nastoupení na trůn … - Slavnost „Dětského dne“….
5. 9.12. děkovné služby boží na památku dobytí Bukurešti.
6. 22.12. oslava nastoupení trůnu …. Karla I. ….
7. Loyalní a vlastenecký hold veškerého učitelstva okresu královédvorského jejich veličenstvům císaři a císařovně dne 10.12. 1916 ve Dvoře Králové.
8. Stromková slavnost v předvečer jmenin J.V. císařovny a královny Zity dne 26. května
9. Školní slavnost a služby boží o dni nejvyšších narozenin ….Zity 9.5.
10. 13. a 16. 5. sbírka v prospěch akce „Týdne kojenců“…..
11. 17.8. o dni nejvyšších narozenin ….Karla I. konány slavné bohoslužby a podán projev neochvějné oddanosti, věrnosti a lásky k Jejich Veličenstvům zástupci učitelstva Ve Dvoře Králové

Propagace a upisování válečných půjček.
   Působením správy školy získáno úpisů na V. válečnou půjčku za 34 400 K. Školní mládež zúčastnila se úpisem 100 K. Uspokojivý výsledek VI. rak. válečné půjčky jeví se obnosem 19 500 K, z nichž pro učitelskou sběrnu získal správce školy 17 950 K. Školní mládež účastnila se obnosem 50 K.

Letní čas a změny ve vyučování.
   Zavedeným letním časem 16. dubna 1917 položen vzhledem k návštěvě kostela žactvem počátek dopoledního vyučování na hodinu 9tou, odpoledního na půl 2.
   Za účelem úspory topiva v době zimní zavedeno od 9.12.1916 do 2.5.1917 celodenní vyučování v sobotu a středu byla školní prázdninou.

   Při ohromné drahotě veškerých životních potřeb, kdy cena jejich o 100 – 1000 procent stoupla a mnohé z nich, jako petrolej, uhlí, máslo, mýdlo vůbec k dostání nebyly, octlo se učitelstvo vzhledem k neblahým finančním poměrům v citelné životní tísni.
   Přes to horlivě vykonávalo nejen povinnosti školní s vlasteneckou výchovou žactva spojené, leč ujímalo se téměř i všech prací válečnými úkony ukládaných. Upisování a propagací válečných půjček, statistických prací při zjišťování osevu, sklizně, výkupu obilí, brambor, válečného pojišťování, bylo činno při rekvisicích všech hospodářských plodin, obstarávalo aprovisaci místní obce. Prázdné místnosti II. třídy používalo co kanceláře k výdaji c.k. místodržitelstvím zavedených úředních výkazů a lístků k evidenci spotřeby potravin zaváděných.
  Za nezištné, obětavé vykonávání těchto opatření klidilo, jako obyčejně – více nevděku než-li uznání.

Holohlavy - školní kronika Dokončení školního roku 1916 – 17.
   …..Po zadání školních zpráv sděleny žactvu pokyny směřující k účelné šetrnosti, uskrovňování se a ku mravnému chování se žactva o prázdninách. O prázdninách vždy během 14ti dní ( v pátek ) shromáždí se děti ke společnému útulku ve II. třídě kdež budou správcem školy o časových věcech, válečných událostech, sklizni ovoce a hospodářských plodin přiměřeně poučovány, by tím zdivočilosti, hrozící zpustlostí mládeže, jakož i škodám na úrodě polní činěným bylo vhodným způsobem včasně čeleno.

Vpravo je zobrazen podpis zatímního správce holohlavské školy Josefa Tučka.Školní rok 1917 – 18.

Začátek školního roku.
   …. Dle soupisu žactva školou povinného zapsáno bylo 135 dítek, z nichž školu zdejší navštěvovalo 64 chlapců a 58 děvčat, 13 žáků chodilo do Smiřic, 2 do Kuksu. Přes to, že mnohé školy pro nedostatek topiva byly hlavně v zimním období uzavřeny učilo se na škole zdejší nepřetržitě ve 2 třídách. ….ženským ručním prácem vyučovala slečna Marie Pollandová industrialní učitelka ze Smiřic. Dekretem …. z 11.10.1917 ustanoven byl zat. uč I. tř. Josef Matys vůbec na škole zdejší nenastoupil, ježto konal nepřetržitou aktivní službu vojenskou, jako poručík c.k. střelec. pluku čís. 10.

Svatá zpověď, náboženská zkouška, prosebné průvody.

Nadace.
   Žerotínskou nadací byli poděleni žáci: Josef Špryňar a Václav Kocián z I. tř., Hloušek Josef, Voltr Josef, Karpíšek ze II. tř.

Školní zprávy.

Okresní porada se nekonala.

Učební pomůcky a dárci školy.
   …Konsumní spolek pro Smiřice daroval žactvu 15 K,…

Letní čas.
   Zaveden opět od 15.4.1918,….

Kvinkvenálka.
   Zvýšení služného per 200 K ročně povoleno ….Emilu Štuplovi….

Pochvalné uznání.
   ..pensionovanému říd. učiteli p. Karlu Mojžíšovi…..za úspěšné jeho působení ve školní službě.

Inspekce.

Loyalní, patriotické slavnosti a bohoslužby týkající se rodiny císařské.
   Učitelstvo dbalo svědomitě všech výzev a pokynů směřujících k vlastenecké výchově žactva. Zúčastnilo se těchto patriotických slavností:
  3.11.1917 oslavné služby boží na památku dobytí Gorice.
  4.11. 1917 oslava nejvyšších jmenin J.V. císaře Karla I.
  2.12. slavnost „Dětského dne“ k uctění památky tvůrce vznešeného hesla „Vše pro dítě“
  22.12. Děkovné bohoslužby za zachránění J. Veličenstva císaře z vážného nebezpečí života utonutím na bojišti italském spojené s výroční oslavou nastoupení na trůn.
  9.5.1918 slavné služby boží ku poctě nejvyšších narozenin J.V. císařovny Zity.
  26.5.1918 slavné bohoslužby ku poctě nejvyšších jmenin Jejího Veličenstva.

Sbírky.
   Za řízení učitelstva vykonány žactvem sbírky ve prospěch vlasteneckých účelů:
  Ve prospěch kojenců po padlých vybráno – 30 K.
  Zápisová sbírka 9.10.1917 – 15 K.
  Ve prospěch válečných hrobů v Rakousku 62.42 K.
  O Dětském dni – 25 K.
  Žákovská sbírky České zem. komisi zaslané 30 K.
  Na Červený kříž - 5 K.
  Za vlastenecké dopisnice, špendlíky – 25 K.
  Za losy „císařovna Zita – dětský den“ – 13 K. úhrnem 205,42 K
  Odbočce c.k. úřadu pro váleč. péči v Hradci Králové zasláno 17 kg prádla žactvem 23.10.1917 sebraného, sběrně ostružníkového listí v Horní Lávě ( ? ) u Vídně zasláno 9 1/2 dobře sušeného listí ostružníkového 11.7.1918.
  Propagaci a upisování VII. a VIII. válečné půjčky jakož i vedení aprovisace v obci zdejší učitelstvo nezištně vykonávalo. Vykonávalo vládou nařízené rekvisice a soupisy hospodářských plodin. Za veškerou práci dostalo se mu více nevděku a žebrácké almužny.

Nesnesitelné poměry životní a víra v lepší budoucnost.
   Zášť, sobectví, necitelnost, hltavost a nenasytná touha po mamonu, bezohlednost, nadpráví a panovačnost ve vrstvách bohatších majících v rukou produkty hospodářské a potřeby životní – vnitřní rozervalost, hlad, smrt, ožebračení a hospodářské vysávání a ubíjení proletariátu a středních vrstev úřednických, jsou nejsmutnějším znamením doby !
  Veškeré učitelstvo škol národních za naprosto nedostačitelných finančních poměrů ocitá se koncem tohoto školního roku na pokraji zoufalství a jeho úpěnlivé prosby a volání po naléhavé, včasné pomoci zůstává marným, nepovšimnutým ! Kéž čistá víra lidskosti, nezlamná víra v lepší budoucnost pronikne a ozdraví veškeré, veškeré lidstvo, nechť drahý náš národ překonav těžké hrůzy válečné, narovná šíje, sesílí paže, svornosti zmohutnělí ve zlatém zářivém slunci samostatnosti a sbratřením veškerých národů ! Buď konec nenáviděné otročin. Ohlas v lepší žití vyvolávají mohutná dálkou celých století se nesoucí, přesvědčivá slova, kteráž mluví k srdcím našim list velikého učitele národů, českého exulanta: „Na tebe, národe Český a Moravský ! na tebe vlasti milá ! zapomenouti také nemohu a při svém již dokonalém s tebou loučení, nýbrž k tobě se nejpředněji obraceje, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem činím ….
  Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí o lide český ! Živ buď, národe, posvěcený v Bohu; neumírej, muži tvoji ať jsou bez počtu:“

Ukončení školního roku.Školní rok 1918 – 19

Počátek školního roku.
   …. Zdejších školou povinných dítek bylo zapsáno 135, z nichž 12 navštěvovalo jiné školy.

Učitelstvo a přidělení tříd.
   V tomto šk. roce působí na zdejší obec. škole tato učitelské osoby: Václav Letošník, řídící učitel, Josef Tuček a Emil Štupl, učitelé, P. Jan Petrásek katecheta a Lud. Pollandová, učitelka žen. ručních prací ze Smiřic.
   Poněvadž učitel Jos. Tuček obdržel půlletní dovolenou, jako nákupní komisař pro účely aprovisační, bude se v 1. půlletí vyučovati jen ve dvou třídách. V I. třídě učil říd. uč. pan Václav Letošník, ve II. tř. p. Emil Štupl. ….

Životopisný nástin říd. učitele Václava Letošníka.
   Po řídícím učiteli p. Karlu Mojžíšovi, který v měsíci červenci 1917 byl dán na odpočinek ustanoven byl dekretem …. ze dne 31.srpna 1918 řídícím učitelem …. p. Václav Letošník, dosavadní říd. uč. na obecné škole v Habřině.
  Narodil se dne 15. září 1859 v Oulibicích u Jičína, kde otec jeho měl statek. Předběžného vzdělání nabyl na dvoutřídní obecné škole v Lužanech ( u Jičína ), pak na hlavní škole v Jičíně, kde také v létech 1870 – 1873 studoval na nižší reálné škole. Pak přestoupil na vyšší reálnou školu v Hradci Králové, kde r. 1876 maturoval. Po absolvování 4 ročníku učitelského ústavu v Hradci Králové dosáhl vysvědčení dospělosti pro školy obecné a stal se od 1. září 1877 podučitelem na čtyřtřídní obecné škole ve Smiřicích, kde působil do 1. února 1884. Zde se také dne 9. listopadu 1883 oženil s Josefou Chmelíkovou, dcerou Josefa Chmelíka, zdejšího souseda, jehož statek byl na místě, kde se nyní nachází parní pila p. Josefa Bureše.
  Od 1. února 1884 stal se správcem jednotřídní obecné školy v Hustiřanech, kde působil do 30. listopadu 1887, kdy byl c.k. zemskou školní radou ustanoven řídícím učitelem při dvoutřídní obecné škole v Habřině. Na tomto místě působil plných 30 roků 9 měsíců 9 měsíců, totiž do 1. září 1918, kdy přesídlil do Holohlav na trojtřídní obecnou školu, co řídící učitel. Přestěhoval se až 10. září t.r. poněvadž v bytě musely se spěšně vykonati alespoň ty nejnutnější opravy, ač celý rok byl byt prázdný a pohodlně se vše mohlo dáti do pořádku.

Opravy v bytě řídícího učitele.
   Místní školní rada dala přemalovati kuchyni a jeden pokoj a říd. učitel si dal na svůj náklad ( 100 K ) vymalovati druhý pokoj, poněvadž byl elektrickým vedením velice poškozen a malba již asi třicetiletá. Dále byla zřízena v jednom pokoji dvě nová okna, opravena kamna a dvůr novými dveřmi opatřen. Nátěr dveří a oken musel odložiti až po válce.

Epidemie chřípky.
   Ku konci měsíce září r. 1918 vyskytla se téměř v celé Evropě nakažlivá nemoc chřípka zvaná „španielka“, která se objevila nejprve ve Španělích a odtud se rozšířila. Nemoc začala horečkou, která se střídala se zimnicí, nastalo bolení hlavy, očí, krku , žaludku a ocháblo celé svalstvo, tak že nemocný nemohl slabostí ani lůžko opustiti. Zasáhla-li nemoc ústroje dýchací a nebyl-li včas lékař povolán, následovala smrt. Nejvíce úmrtí bylo ve městech následkem podvýživy. Nejradikálnější prostředek proti této nemoci byl čaj s koňakem a medem sladěný, prieznické obklady a časté pocení těla. V Holohlavech onemocněl první na tuto nemoc řídící učitel. Nejvíce se rozšířila nemoc v druhé polovině měsíce října, kdy zachvátila lidí téměř ve všech staveních. Následkem toho nařídilo c.k. okresní hejtmanství, aby se školy uzavřely a vyučování přerušilo do 4. listopadu. Průběh nemoci u dětí byl mnohem příznivější než u lidí dospělých a mnohem dříve se uzdravovaly. Zápal plíc nebyl ani u jednoho a žádné také nezemřelo.

Separátní mír Rakousko – Uherska.
   Velikou událostí dne 28. října 1918 bylo, že Rak. – Uhersko zažádalo o separátní mír. Tomu předcházelo odstoupení ministra zahraničních záležitostí hr. Buriana a jmenování jeho nástupcem hr. Andrássyho, zase Maďara. Hr. Andrássy prostřednictvím rak.- uherského vyslance ve Stokholmě 28. října odpověděl vládě Spojených Států amerických na její notu ze dne 18. října 1918 žádaje o separátní mír a okamžité příměří na všech frontách.
  Vzhledem k tomuto prohlášení český lid v hlavním městě dal najevo, že cítí se svobodným a samostatným, prohlásil svou samostatnost, odstraniv pokojným způsobem všude odznaky dosavadní závislosti a vztýčiv všude národní české prápory.

Národní výbor v Praze.
   Včele hnutí tohoto postavil se pětičlenný Národní výbor, ve kterém byly zastoupeny všecky stávající politické strany svými čelnými zástupci. Byli to pánové: Dr. Alois Rašín, Dr. Soukup, Jiří Stříbrný, Ant. Švehla a Slovák Dr. Šrobár.
  Národní výbor vydal dne 28. října 1918 první zákon: Státní formu určí Národní shromáždění s československou Národní radou v Paříži. prozatím platí dosavadní zákony a nařízení – všecky úřady podřízeny jsou prozatím Národnímu výboru.
   V jednom provolání vybízí Národní výbor český lid, aby zachoval všude ukázněnost, v jiném utěšuje lid, že všecku péči o výživu vzal nyní do svých rukou, potraviny nesmějí se dále ze země vyvážeti, takže je naděje, že výživa lidu se zlepší. V Praze velitelství vojenské moci i policejní ředitelství ocitlo se v rukou Národního výboru, kterýž převzal i agendu místodržitelství, ujal se též řízení zemské správy. Podobně po venkově všecka správa přechází zatím v ruce okresních národních výborů. Jako v Čechách stal se obrat klidně i na Moravě.

Kapitulace maďarská a německá dne 10. listopadu 1918.
   Národní rada maďarská po řeči hr. Karolyiho, ministerského předsedy , dne 10.11. vyslovila souhlas, aby smlouva o příměří bez výhrad byla schválena. Téhož dne i v Německu, po poradě státních tajemníků, byly podmínky příměří přijaty: Dohoda předložila Německu 18 podmínek velmi krutých.

Císař Karel
   prohlášením ze dne 11. listopadu 1918 vzdává se trůnu a současně sprostil úřadu svou rakouskou vládu. Zatčen nebyl, od cesty do Švýcar upustil a rozhodl se pro pobyt v Erkartseu. Císařský zámek v Jedlové u Pešti zpustošen maďarským vojskem, které tu bývalého císaře i s rodinou chtělo povražditi. Ti však smrti unikli útěkem.

Německý císař Vilém.
   Zároveň odstoupili císař Vilém a korunní princ Vilém Bedřich a se štábem a dvorem prchli do Holandska.

Maďarské ukrutnosti.
   Maďaři nemohou se spřáteliti s bezpodmínečnou kapitulací, kterou jim dohoda nařídila a proto všemožně překážejí především československému vojsku, pak srbskému a rumunskému vojsku, které osvobozuje své pokrevní bratry na uherské půdě. Docházejí kruté zprávy, že Maďaři vraždí slovácké obyvatelstvo, že střílejí do českého vojska, vracejícího se do vlasti, a na severozápadní hranici vyslali docela dvě divise, aby zahnali české pluky, které zatím pronikají do Slovenska, zabírajíce ho pro československý stát. Skalice ( uherská ) je zatím hlavním městem obsazeného území.

Národní shromáždění.
   V prvé schůzi Národního shromáždění československého v Praze dne14. listopadu 1918 Dr. Karel Kramář prohlásil úředně československou republiku a současně provolal T. Masaryka prvním presidentem nové republiky. V téže schůzi zvoleni aklamací členy vlády:
Dr. Kramář, předsedou ministerstva,
dr. E. Beneš, ministrem zahraničí,
soc. demokrat J. Habermann ministrem vyučování,
katolík dr. Hruban ministrem bez odboru,
český socialista Václav Klofáč zemské obrany,
agrárník K. Prášek zemědělství,
státoprávní demokrat dr. Alois Rašín financí,
agrárník Fr. Staněk veřejných prací,
soc. demokrat dr. Fr. Soukup práv,
státoprávní demokrat dr. A. Stránský obchodu,
český socialista Jiří Stříbrný pošt a telegrafů,
Slovák dr. V. Šrobár zdravotnictví,
Slovák dr. M. Štefánik války,
agrárník Ant. Švehla vnitra,
čes. socialista dr. Vrbenský B. zásobování,
agrárník dr. J. Zahradník železnic,
soc. demokrat dr. L. Vinter soc. péče.
   V druhé schůzi Národ. shrom. dne 15. listopadu podány návrhy o zrušení šlechtictví, titulů a řádů, o osmihodinové pracovní době pracovní a o zavedení náhradních platitel.
   Ve třetí schůzi Národ. shromáždění provedeny byly volby do 14 výborů: zahraničního, branného, školského, právního, železničního, zemědělského, zásobovacího, imunitního, petičního, živnostenského, kulturního, technického, zdravotního a do zemského správního.

Svatá zpověď a přijímání.

Děkovné služby boží.
   V neděli, dne 3. listopadu 1918 zúčastnila se školní mládež se sborem učitelským děkovných služeb božích, které byly ve zdejším chrámu slouženy za příčinou nově vybudovaného státu Československého. Po slavnostním kázání, které měl velebný pán Jan Petrásek, zpívána zajisté v chrámě po prvé česká hymna „Kde domov můj“ na místo dřívější hymny rakouských národů, což vzbudilo veliké nadšení mezi přítomnými a přeplněném chrámu.

Promluvy k žactvu.

Prázdnina dne 8. listopadu
   V pátek v památný den bitvy bělohorské byla uspořádána školní slavnost …

Půjčka Národní Svobody.
   Od 11. do 28. listopadu 1918 byla vypsána půjčka Národní svobody ve výši 500 milionů, kterouž měly býti opatřeny hotovosti potřebné na vyrovnání nejširších povinností, které převzal stát náš vůči příslušníkům, tj. platy, vyživovací příspěvky a podpory.
   Dlužní úpisy vydávaly se v kusech po 100K, 500 K, 1000 K, 10 000 K a 50 000 K. Byly vydány česky a po slovensku. Půjčka se zúročí 4 procenty vždy 1. července a 1. prosince a stát Československý splatí tuto půjčku 1. prosince 1922.
  Jelikož se na půjčkách sešlo přes 13 set milionů, bylo největším upisovatelem 40 až 50 procent zpět vráceno a ponechána půjčka 1/2 miliardy.

Omezené vyučování .
   Pro nedostatek uhlí a malých zásob dříví bylo za souhlasu místní školní rady na zdejší škole vyučování omezeno na 4 celé dny v týdnu. Vyučovalo se tak od 20. listopadu 1918. Středa a sobota byly prázdninou. Ku konci listopadu opatřil předseda m.š.r. 7 q koksu a slíbil, že počátkem ledna obstará 10 q hnědého uhlí. ….

Příjezd I. presidenta Československé republiky do Prahy.
   V sobotu, dne 21. prosince 1918 v 1 hod. odpoledne přijel z Francie přes Švýcary do Prahy slavný náš Tomáš Masaryk…..

Zakončení I. čtvrtletí.

Vánoční nadílka 24. prosince 1918.
   …. Za tou příčinou sešla se školní mládež ve 4 hod. odpoledne ve 2 třídě zdejší školy, kde byli přítomni: p. František Matějíček, předseda místní školní rady, Rudolf Andrýs a Vojtěch Prokop, funkcionáři místního odboru Severočeské jednoty, učitel Josef Tuček a někteří rodiče žáků.
   …Pak bylo mládeži rozdáno 50 párů střevíců, 70 vánoček ( po 1 kg ), koš jablek a ořechů a 35 zábavných a poučných knih. …

Dar škole.
   Místní odbor Severočeské jednoty daroval zdejší škole knihy pro žákovskou knihovnu v ceně 50 K, jako část výtěžku z divadelního představení.

Zakončení II. čtvrtletí.

Stromková slavnost.
   Učitelský sbor uspořádal dne 1. dubna 1919 odpoledne tichou stromkovou slavnost za přítomnosti školní mládeže, při které příležitosti byla zasazena na letním cvičišti před školní budovou pěkná hrušeň na památku naší státní samostatnosti. ….

Narozeniny presidenta Masaryka.
   Oslava 69 narozenin presidenta Masaryka konala se dne 7. března 1919 ….

Památka narozenin J.A. Komenského.

Zakončení III. čtvrtletí

Inspekce.

Holohlavy - školní kronika

Zakončení školního roku 1918 – 19.
   Školní rok 1918 – 19 zakončen byl dříve než předešlá léta, totiž dne 28. června 1919 a počátek nového školního roku 1919 – 20 určen na den 1. září t.r. Časnější ukončení tohoto školního roku jest asi z té příčiny, že počátkem měsíce července panují již veliká vedra a druhá příčina, že na středních školách bylo zakončení školního roku koncem června již zavedeno. Bude-li to tak lepší, ukáže nám teprve budoucnost.
  V ten den o 1/2 8 hod. ráno byla ve zdejším chrámu sloužena děkovná mše svatá, které se mohlo žactvo, dle své vůle, bez nátlaku učitele a katechety, súčastniti….

Dobročinné sbírky konané ve šk. roce