Smiřice - řepný kartel

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
V podpisech můžete najít správné podoby jmen a hlavně jsou k zemědělcům přiřazena čísla domů.

Zpět na hlavní stránku     Více v knize: Paměti sedlákatiskopis
Tiskopis smlouvy ze smiřického cukrovaru z roku 1889.

------------------

Protokol
sepsán ve schůzi pěstitelů řípy dne 8. prosince 1889 na kteréž usnešéno následující:
   Uznáváme,že kontrahování řípy které obyčejně se jen za cenu a podmínek cukrovarem samým vysazených děje, pro město naše nevýhodné a velmi škodlivé jest a zvláště letos, kde oproti jiným obcím až o 20 kr. na Metr. c. mímo doplatky skrácení jsme.
   Nedoplatky tyto které cukrovar jiným obcím od 6 kr. až do 10 kr. na 1 m/c dodatečně poskytuje a nás od ních úplně vylučuje, nespravedlivou jsou křivdou pro město naše a nemůže nám poškození takové býti lhostejné.
   Aby takové patrné křivdění budoucně opakovati nemohlo usnašíme se jednohlasně takto:
   My všichni níže podepsaní pěstitele řípy zavazujeme se námi udaný počet řípy příštím rokem pěstěné, za žádnou cenu a podmínek cukrovaru sami o sobě nezadati, nýbrž zavazujeme se svoji cti tuto řípu v společném sdružení (kartelu) až do vyjednáné ceny neprodávati, ale takto docílené velké množství řípy teprve tomu cukrovaru společně zaprodati který nejlepší podmínky nabídne a kterého většína podepsaných v příští schůzi schválí.
   podpisy 3 Dále přesvědčili jsme se že ani váha cukrovaru příznivá nám nebyla a usnášíme se aby taková váha možnoli od obce po případě částečně i z naších příspěvků se k vůli kontrole pořídila.
   K předběžným krokům a vyjednávání zmocňují se p. p. Jos. Valášek, Jos. Hojný, Jan Juliš, Fr. Čeřovský a Jos. Andrejsek, kterým se další sdružení i jiných obcí a opatření nabídek od vůkolních cukrovaru se ukládá, které co nejdříve valné hromadě ku schválení předložení budtéž.

K společnému a nerozdílnému sdružení přistupují a podpisem svým vše uvedené potvrzují:
   Pan František Čeřovský 100 m.c., Josef Beran 100, František Kaube 200, Jiří Boháč 50, Jan Hodek 200, Václav Volf 50, Jan Zeman 300, Josef John 150, Josef Svatoš 50, Josef Flejgr Holohlavy 150, František Mergl 100, Václav Cejnar 200, K. Kalenda 100, V. Skořepa 200, Baše 200, Pacák 700, J. Kotland 150, Jan Vír 130, Josef Sehnoutka 300, Josef Ruffer 100, Antonín Litomiský 200, Josef Horák 300, Jan Wychroň 150, František Horák 250, Josef Šimek 150, Václav Kotland 300, Ed. Teschler 100, Josef Andrejsek 350, Jan Juliš 450, Josef Valášek 450, Josef Hojný 150, Jan Bek 900, Jan ?, Václav Rezek, Antonín Valášek 103, Josef Kaube, Jan Černý 15, Jan Joneš, F. Moudr, J. Kutík, Jan Černý, J. Stránský, +++ Vít Anna, F. Novák, Josef Litomiský, Josef Dušek, Truneček(?), Václav Pospíšil, Jan Hušek, Waclaw ?, Antonín Rynt, Josef Michal, Kvičera, Josef Karel, Václav Hanuš, Jan Blažej, A. Kolárský, ?, Mikoláš Karpíšek, Ant. Sehnoutka, Čeřovský, Jan Horák, Růžena Šulcova Jan R(?), Jan Vašata, Václav Polák, Josef Fireš.

Na presenční listině ze schůze 8. prosince 1889 v městském hostinci je podepsáno 42 osob.

podpisy 1 podpisy 2
Podpisy smiřických zemědělců.

podpisy
Podpisy zemědělců z Rodova - jméno a číslo domu.

podpisy
Podpisy zemědělců z Rodova - druhá část.

Usnešení
jenž se stalo v obci Oujezd dne 22. prosince 1889.
   V kterémžto se spolu občane obce Oujezd zavazuji, že svou příšti rok vypěstovanou řípu žádnému cukrovaru neprodá jen toliko tomu, jak v usnešeni ze dne 8. t.m. města Smiřic jest, jen tomu cukrovaru, s kterým by se v nejpřiznívější podmínky společně vstoupiti mohlo.


podpisy
Podpisy zemědělců z Újezda - jméno a číslo domu.

podpisy
Podpisy zemědělců z Újezda - druhá část.

podpisy
Podpisy zemědělců z Újezda - třetí část.

------------------

podpisy
Podpisy zemědělců z Čibuzi.

------------------

podpisy
Podpisy zemědělců z Rožnova

------------------

podpisy
Podpisy zemědělců z Holohlav.

------------------

podpisy
Podpisy zemědělců z Velké Skalice (dnes Skalice u Smiřic).

podpisy
Jména zemědělců a čísla domů ve Velké Skalici v roce 1889.

podpisy
Podpis starosty a razítko Velké Skalice.

Protokol
sepsán dne 17. prosince 1889.
   Přítomní p. p. Jos. Valášek, Fr. Čeřovský, Jos. Andrejsek, Jos. Hojný.
   Předmětem
   jednání jest porada o dalších krocích za příčinou zaprodání řípí, která dle přihlašovacích listin obci Smiřic, Holohlav a Rodova komitétu pro sdružení společného prodeje se nabízí a kterýžto komitét povinost má tuto upsanou řípu do těch kterých cukrovarů nabídnouti.
   Smiřice dle společné umluvi upsali 13.200 m/c
   Rodov 8.475 m/c
   Holohlavy 6.600 m/c
   Celkem 28.275 m/c.
   Toto kvantum řípí budiž následujícím cukrovarům nabídnuto:
   Smiřickému, Předměřickému, Hradeckému, Pardubickému, Dobřenickému, Černožickému a Dobrá Voda.
   Nabídky tyto ihned příští den těmto cukrovarům zaslané s podmínkou, aby co možná příznivé své podmínky nejdéle do příští neděle podali. Dopisi na tyto cukrovary vypracovati má p. Hojný a podpisi na tyto mají býti opatřené všemi členy komitétu.
   Jakmile nabídky dojdou, sejde se komitét a ustanoví ... se s cukrovarama dále o příznivější ceny neb ústupky vyjednávat a neb majíti nabydky ty ihned valné hromadě předložiti.
   Žádoucno však aby valná hromada aspoň možnoli o svatcích vánočních svolaná býti mohla.
   K dálšímu združení budtéž ještě vyzvané obce: Čibuz, Oujezd, Skalice V., Hubiles, Smržov, Semonice.
   Skončeno a podepsáno

------------------

Dopis adresovaný cukrovarům v okolí:
   Družstvo pěstitelů řípy obvodu Smiřického hodlá veškerou řípu svou letos pěstěnou, následkem neospravedlněného křivdění cukrovaru zdejšího, (poslední věta je v konceptu škrtnuta) společně a nerozdílně onomu cukrovaru přenechati, který nám příznivé a spravedlivé podání a podmínky učiní.
   Družstvo toto nabízí posud upsaných 28500 metů (zkratka metrických centů) řípí a poněvadž se v upisování stále pokračuje, s jistotou očekává, že množství toto značně přes 30000 metů překročí. (vedle je tužkou připsáno: as 40000).
   Řípa tato dodá se na nádraží Smiřické, kde družstvo samo váhu opatří a postaví.
   Hodlá-li ctěný cukrovar Váš na tuto řípu reflektovati, ráčiž nám své mínění po případě své podmínky laskavě do dne 22. t.m. oznámiti, bychom nápotom v dálší vyjednávání vstoupiti a naše podmínky podati mohli.
   V Smiřicích dne 18. prosince 1889

Dopis se stejným zněním a množstvím řepy 40000 metů je datovám 10. ledna 1890.

------------------

Že združení těchto pěstitelů řípy pojednává a k společnému nerozlučnému zadání množství 28500 metů řípy upsalo a tyto úpisi na měst. úřadě zde složené jsou, stvrzuje:
Purkmistrovský úřad v Smiřicích, dne 18. prosince 1889
Purkmistr: Valášek

------------------

Oběžník:
Pozvání.
   Za příčinou porady o nastávajícím kontrahování řípy v letošním roce, odbývá se příští pondělí t.j. dne 6. ledna l.r. o 2. hod. odpol. v sále městského hostince zde, všeobecná schůze p.p. rolníků, ku které tímto uctivě pozvání činím.
V Smiřicích dne 4. ledna 1890 ValášekOdpovědi cukrovarů na nabídku prodeje řepy:


hlavička dopisu
Nájem cíř. král. cukrovarů Zvoleňovse a Smiřic Heinrich Benies.

Velectěný pan V. Valášek purkmistr ve Smiřicích.
   Vracejíce se ku ctěn. Vašnostnímu dotazu lítujeme, že za stávajících okolností není nám lze přes naše kontraktní úmluvy na řípu, pány občany smiřickými nám minulé kampaně dodanou něčeho dopláceti. Cena, kterou jsme dle písemných smluv platili, byla předem projednána a taká, že při nastalé smutné konjuktuře na trhu cukerním cukrovary při této ceně nejen ničeho nevydělají, leč následkem nezbytných velikých doplatků na daň cukerní i prodělati musejí.
   razítko Pak-li jsme v některých vzdálenějších obcích dříve něčeho na dovoz dopláceli, stalo se tak vzhledem k této vzdálenosti a učinili-li jsme tak, ovšem pouze v jediném případě, i v jedné obci bližší, leží příčina toho mimo nás a neshledáváme ani příčiny aniž povinnosti abychom se o tom zde šířili.
   Poukazujeli kdo, že některé řípy následkem dovozu po dráze atd přijdou cukrovaru dráže než řípa místní, neodporujeme tomu, v takovém případě měla z toho však pouze dráha užitek, my škodu a ten, který řípu na některou nádražní stanici odevzdával, žádný zisk. Není tedy správné na podobné řípy poukazovati, poněvadž žádný cukrovar v nejbližším svém okolí potřebné množství suroviny sobě zaopatřiti nemůže a proto i k řípám vzdálenějším, s rozličnými výlohami spojenými, obhátiti se musí, tím však trpí, jak již zdvořile podotčeno, pouze cukrovar a neděje se tím křivda oněm pánům dodavatelům, kteří přímo do továrny dovážejí.
   Po předeslání těchto našich důvodů proč ctěnému přání na ten čas vyhověti nemůžeme, dovolujeme si ubezpečení, že k vůli dobré shodě, kterou nikdy s paměti nespouštíme, v pádu že by cukr, jehož v Čechách posud jen menší část prodána, co do ceny v míře nepokojující se zlepšil, rádi k přání projevenému zpět se vrátíme a tak i přes povinost naši seč možno učiníme.
   Zdali my s našimi pány dodavateli slušně jednáme či nic, v tom přesvědčí se tito tami nejlépe až, jak již od delšího času se proslýchá, výrobek svůj zkusí zaprodati hromadně cukrovarům jiným, nám se cestou touto dostati může jen zadostiučinění !
   Račtež příjmouti, velect. pane výraz naší hluboké úcty.
Řiditelství nájmu c.k. cukrovaru ve Smiřicích

------------------

hlavička dopisu
Černožický cukrovar Čerych a spol. v Černožicích 11. ledna 1890.

razítko Ctěné družstvo pěstitelů řepy k rukám velectěného pána pana Josefa Valáška starosty města v Smiřicích.
   K vyřízení ct. přípisu ze dne včerejšího dovolujeme si Vám slušně oznámiti, že cenu řepy pro příští kampaň dosud jsme neoznámili, jakmile však tak učiníme, neopomeneme ji s Vámi ihned sděliti.
   Dovolíme si Vám ovšem jmenovati cenu, jakou platiti budeme v Černožicích, neboť sami uznati račte, že nádraží Smiřické není jednak ku přijímání řepy zpúsobilé a mimo to pro nás nevhodně situováno.
   Bude nám potěšením, když jako dosud, budeme Vás moci plně uspokojiti a trváme v přátelské úctě.
Razítko a podpis.

21.ledna 1890 přišel další dopis s výkupními cenami: fl 0.90 s dovozem do továrny a na fl 0.85 s dovozem na fil. váhy své.

------------------
hlavička dopisu Ctěný pan Valášek ve Smiřicích
   Děkujeme Vám za Vaši ctěnou nabídku ze dne 10 t.m. a vzhledem k nepříznivé ceny cukru musíme se s koupí řepy pouze na naše nejbližší okolí obmeziti a každá vzdálenější řepa kalkulovala by se nám draze; musíme se tedy pro letos s množstvím řepy uskrovniti.
   Ve vší úctě Králohradecký cukrovar Komárek & Co. 14. ledna 1890


------------------

hlavička dopisu
Společný rolnický cukrovar v Předměřicích n. L.

razítko Velectění pánové Valášek a Hojný ve Smiřicích.
   Přicházíme dnes k Vaší ctěné nabídce řepy pro 1890 ze dne 10. tm. a cítíme se nabídkou tou velice potěšeni.
   Než nynější stísněné poměry cukrovarství našeho vybízejí nás důtklivě, abychom výrobu cukru vůbec zmenšili a zároveň i všech větších výloh při nakupování a přijímání řepy se uchránili. Poměry ty nutí nás přirozeně k tomu, abychom se na řepu z nejbližšího okolí svého, která se nám při stejné ceně přímo dováží, obmezili.
   Z příčiny té nemůžeme na řepu z tamního obvodu reflektovati a vzdáváme Vám za nabídku Vaší slušné díky své.
Ve vší úctě. - razítko a podpisy: W. Waldek, Fr. Holub a Fr. Košťál

------------------

hlavička dopisu

razítkoAkciová továrna na cukr v Pardubicích
Actien Zukerfabrik in Pardubitz.

Ctěné družstvo pěstitelů řepy obvodu Smiřického k rukoum pana Valáška, Smiřice
   děkujíce Vám za lask. nabídku Vaši od 10tm. sdělujeme Vám, že na Vaši řepu z té příčiny nereflektujeme, poněvadž ono množství, již jsme zakoupiti chtěli, již zkontrahováno máme, nad to pak řepa z Vaší stanice při nynější nízké ceně cukerní tak značný dovoz nesnese.
   Znamenáme s plnou úctou Mat. Jezbera 13. ledna 1890.