Holohlavy - dokumenty ze staré školy

Stará škola stojí u kostela. Zdroj materiálů: Státní okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o holohlavské školeškola
Rozpočet na školní potřeby obecné školy v Holohlavech pro rok školní1883/4.

škola
Rozpočet na přístavbu III. třídy v Holohlavech r. 1883.Obecnímu úřadu v Holohlavech
   Na konci roku 1888 obnášel nedoplatek na školném obce Holohlavy částku 5 zl 23 kr náležitost za dobu od 1. ledna až do 31. srpna 1889 obnáší 152 zl 64 kr
   na to se až do 31. srpna 1889 v hotovosti odvedlo 107 zl.
   a tedy nedoplatek na konec měsíce srpna 1889 obnáší 50 zl 87 kr.
   Jelikož vyšší úřad se vší moci na to doléhá, aby se nedoplatky na školném se vší přísnosti vymáhaly a dosavádní upomínání obecnímu úřadu zaslané marné bylo, tak vyzývám c.k. berní úřad v Jaroměři by na útraty obce vyslal do Holohlav uřadníka s nařízením, by nejen jednotlivým dlužníkům zabavil jejich movité jmění, nýbrž i také důchodky obce.
   Vyrozumívám o tom obecní úřad s vyzváním, by úřadníkovi, jenž za tou příčinou vyslán bude, u výkonu jeho úlohy všemožně nápomocen byl.
V. k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové, dne 7. září 1889
c.k. okresní hejtmanškola

škola
Výkaz zameškání školy na dvojtřídní obecné v Holohlavech ode dne 1. až do dne 31. května 1892.
Prostřední dvě stránky - pravá je prázdná.

Text na levé stránce:
1. Antonín Valášek *10.VII.1883 z I. třídy měl 20. neospravedlných hodin, otec Josef byl kovář v Píšově dvoře u Hradce Králové, matka žila v Holohlavech čp. 26. Připomenutí povinnosti, aby dítky k řádné návštěvě přidržány byly, stalo se dne 14./V.
Další jména:
Bartoň Karel *18.I.1879 a Ludvík *4.1.1881 otec Jan, dělník, Holohlavy čp. 14
Knejp Karel *17.9.1879 otec Josef, chalupník, Holohlavy čp. 40
Řehák František *24.I.1879, otec Antonín, dělník, Holohlavy čp. 40
Pácaltová Marie *10.9.1879 otec Václav, obecní strážník, Holohlavy čp. 61


Beránek        Mojžíš
Podpisy na dokumentu František Beránek ml. učitel a Karel Mojžíš řídící učitel, dne 3. června 1892.Slavný obecní úřad v Holohlavech
   se slušně žádá, aby vyslechl řezníka Srkala v Holohlavech o tom jestli za učení nezl. Václava Čapka plat umluvený již zaplacený obdržel a jestli učni tomu od rodičů jeho šatstvo a prádlo a v jaké ceně v době poslední poskytnuto bylo.
C. k. okresní soud dne 28. dubna 1897.Úlevy ze školní docházky


C.k. okresní školní radě ve Dvoře Králové n./L.
   Z místní školní rady tímto se láskavě žáda, by Marie Černá narozená 6. května 1904 ve Smiřicích od docházky školní láskavě osvobozena byla, vzhledem k stávajícím důvodům;
   Otec její jest po druhé ženatý, z prvního manželství zůstali tři dítky a z druhého jsou také tři; všichni doposud nezaopatření. Následkem tak četné rodiny nemůže matka nápomocna býti svému manželi k výdělku, aby mohli lépe svou rodinu ošetřovat. Otec musí na celou rodinu ze svého výdělku sám živobytí krýti.
   Vzhledem k tomu že Marie jíž by si mohla na živobytí vydělati a celé rodině nápomocna býti, žádám by docházka školy jí udělena byla.
Z místní školní rady Holohlavy dne 27/12 1907 Matějček př. míst. šk. r.

škola
Marie Černá by měla alespoň v zimních měsících pilně školu navštěvovati.

škola
Jiná žádost pro Aloisii Pácaltovou z Holohlav čp. 18.

Z jiného listu pro Aloisii Pácaltovou, datovaného 3.února 1908:
   1) Rodina Pácaltova čítá 7 nezaopatřených dítek z nichž pouze dva mohou rodinu ve výživě podporovati.
   2) Ani otec nemůže v nynější době tak četné rodině ve výživě napomocen být, poněvadž se mu nenaskýtá žádná příležitost ku práci.
   3) Dceři Aloisii se naskytla vyhodná služba kde by se tím celé rodině ulehčení dostalo.

škola
Antonínu Malinovi *9.7.1898 se naskýtá vhodné místo k vyučení se řemeslu obuvnickému.
(na jiné žádosti z místní školní rady je datum narození 15.7.1898)

---------------

C.k. okresní školní radě ve Dvoře Králové n./L.
   Místní školní rada žádá za laskavé povolení úlevy v docházce školy Anně Šprinarové nar. 24.II.1901 v Holohlavech a uvádí následující důvody:
   I. Otec jmenované jest vdovcem tak že jí velice potřebuje jelikož jest na těle dobře vyvinutá tak že domácnost sama ovládá, a veškerou práci vykonává.
   II. Vzhledem k tomu že jest dosti v síle může si nyní v podzimních pracích kde jest zapotřebí pracovních sil na živobytí něco přivydělati
Z místní školní rady v Holohlavech dne 28. září 1914
K. Mojžíš ř. uč. Matějček před. m. š. r.Trestní nález pro zanedbanou docházku školní.
   Paní Josefa Pultrová, vdova v Holohlavech 16
   Bylo zjištěno, že Jste přes učiněné připomenutí a bez zákonného důvodu školou povinné dítko Marii, žák II. tř. do školy neposílala.
   Z té příčiny odsuzujeme Vás dle §§ 25. a 27. zákona ze dne 19. února 1870 k pokutě peněžité 2 K, event. pro případ nedobytnosti této pokuty k trestu vězení 6 hod.
   Z nálezu toho můžete ve třech dnech u c.k. okresní školní rady podati odvolání, řízené k veleslavné c.k. zemské školní radě.
   C. k. okresní školní rada ve Dvoře Králové n/L dne 3. června 1911

13.6.1916 dostali stejné lístky:
Josef Černý, domkař v Holohlavy čp. 39, dceru Růženu v červnu 1914 do školy neposílal.
Alois Myšák, čeledín v Holohlavy ve dvoře, dceru Annu v červnu 1914 do školy neposílal.
Josef Kužel, čeledín v Holohlavy ve dvoře, dceru Annu v červnu 1914 do školy neposílal.Místní školní radě v Holohlavech.
   C.k. zemská škoní rada vynesením ze dne 20. září 1912 … schvaluje, že následkem trvání nemoci Josefa Dvořáka, def. učitele II. třídy při obecné škole v Holohlavech povolán byl k substituční službě Josef Jirsák s vysvědčením dospělosti prozatím na dobu od 16. září do 31. března 1913.
   Rozhodnutí o uhrazení výloh, spojených s touto substitucí, vyhražuje se c.k. zemské školní rada však pro dobu pozdější vzhledem k tomu, že rubrika VII. okresního školního rozpočtu na rok 1912 již jest vyčerpána.
   Do té doby nebude tedy poukázána substituční odměna.

---------------

Pozvání
   ctěné místní školní rady a váženého obecního zástupitelstva k slavnostnímu ukončení letošního školního roku dne 15. července 1915.
Pořad:
   1. O 8. hod ranní slavné služby Boží.
   2. Proslov k školní mládeži. Promluví důstojný pán P. Jan Petrásek
   3. Provolání Slávy Jeho Veličenstvu a Nejjasnějšímu panujícímu rodu
   4. Přednes dvou básniček.
   5. Hymna rakouských národů.
   6. Rozdání žactvu školních zpráv
K. Mojžíš říd. uč.

---------------

škola
Úhrnný účet za obecné a školní opravy r. 1919 červenec.

škola
Zdravotní závady ve škole v Holohlavech. Dne 1.V.1921.Jednání o odškolení obce Černožice od obce Holohlavy z důvodu otevření nové školy v Černožicích 1889 - 1890.


plná moc

Plná moc !

   Tímto se panů J.U.Dr Janu Lenochovi doktorů veškerých práv ve vídni dává úplná moc, aby obec Holohlavy ve při proti odškolení obce Černožic – Čáslavka, při stání veleslavným c.k. nejvišším správním soudním dvorem na den 5. června 1889. položeném dle svého vědomí zastupovati mohl.


Holohlavy dne 22. května 1889

J. Šandera starosta František Sehnoutka rádni

---------------

Slavné místní školní radě v Holohlavech !
   Na základě vynesení veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 11. září 1890 č. 25931 povoleno otevření nové školy v Černožicích a k nařízení slavné c.k. okresní školní rady ve Dvoře Králové ze dne 14. září t.r. č.1166 ma býti i hned tato otevřená. Tím tedy až do nynějška společné řízení školské ukončeno a jest třeba by záležitosti povšechné se mezy námi vyřídili.
   Za účelem tim žádám slušně slavné předsednictví místní školní rady v Holohlavech by co možná rychle schůzy místní školní rady a sice v tom poměru jak stávala svolalo, jakož i pana bývalého starostu vyzvalo by veškeré spysi týkající se finančních poměru školy, sebou vzíti neopomenul.
   Spoleháme na rychlé vyřízení znamenáme se s povšechnou slušností.
   Za místní školní radu v Černožicích – Čáslavkách dne 15.9.1890 - podpis (chyby jsou přesně opsané)

Černožiceškola škola
Jmění školy v roce 1890.

Škola Rodov

škola
Příjmy. Poněvadž škola v Rodově žádných řádných příjmu nemá, tož musí se školní vydání na rok 1878 krýti školní přirážkou
k cís. kr. daním. Veškerých daní gruntovních, domovních a živnostenských obce Rodova a Velkostatku Smiřice.

škola
Rodov. Obecní účet v roku 1878.
1. prosince 1878 byl Václav Knobloch starosta, Václav Moník radní, Josef Novák výbor, ...
Vlevo je položka 10/: Za 4 cesty s tulákama 1,90 zl. 25/ Proslovy - 20 zl., 26/ Od ponocování a zvonění - 69 zl.