Smiřický divadelní ochotník František Dušek

Zpět na hlavní stránku

Fotografie z alba svého otce mi nechal okopírovat Bořík Dušek. Děkuji.

Stránka doplňuje fotografiemi --- tuto --- stránku o smiřickém ochotnickém divadle.

Dušek
František Dušek oslavuje 50 let činnosti v ochotnickém a loutkovém divadle ve Smiřicích
Zleva Jiří Zahálka, František Dušek a Antonín Šimek v loutkovém divadle v roce 1975

Dušek

Dušek
Vpravo stojí Petr Zahálka otec Jiřího.

Dušek
Tento článek z roku 1951, z neznámého časopisu s připojenými fotografiemi, měl František Dušek také v albu:

Hrou ,,Jan Hus" zahájily jaroměřské závodní kluby ROH XXI. Jiráskův Hronov

scéna Jana Husa

Černý
Na začátku století inscenoval na jevišti jaroměřské sokolovny Jiráskovy hry František Černý.
V jeho šlépějích šel jeho syn František Černý, který režíroval ,,Jan Husa". V práci mu byl nápomocen
syn dr. František Černý, divadelní theoretik.
Z. Jarolímek v dobré masce Jana z Chlumu, králova dvořenína a věrného průvodce Husova do Kostnice.

Dušek
Scéna z 1. jednání. Kanovník dr. Jíří z Boru ( František Dušek ) přichází do bytu Husova,
aby ho pohrůžkami odvrátil od jeho rozhodnutí kázat pravdu a tepat nepravosti pánů a církve.
J. Novotný vystupuje zde v méně známé, ale historicky přesnější podobě M. Jana Husa, totiž bez vousů,
které jako kněz neměl. Teprve v pozdější době, po návratu z Krakovce a v Kostnici má Hus vous.
Snímky K. Hájek

Dušek
František Dušek

hra Jan Hus
Jiráskovo historické drama ,,Jan Hus" je hra náročná, v níž vystupuje téměř 80 postav.
Zejména pro režiséry a výtvarníky venkovských scén je to úkol velmi těžký, jak na omezené jeviště umístit masové scény této hry,
jako je na příklad jednání kostnického koncilu. Jaroměřští se tohoto úkolu zhostili s úspěchem.

Dušek

kulisáci    Antonín Šimek
Sedící zleva: M. Fendrych a K. Ibler, stojící: A. Fejk, A. Machomet a F. Brouk, kteří vyrobili kulisy a mají na starosti scénu.
Bez jejich obětavé práce, kdy nasazovali i noc, nebylo by bývalo slavnostní premiéry 5. srpna

Antonín Šimek, dělník z lihovaru ve Smiřicích, podal jeden z nejlepších výkonů hry v postavě lstivého faráře Michala.

J. Novotný    B. Krčmář
Vlevo J. Novotný v postavě Jana Husa.
B. Krčmář působí v ochotnickém divadle v Jaroměři již 25 let jako výtvarník. Také scéna pro ,,Jana Husa" je jeho dílem.

Antonín Šimek    Z. Jarolímek
Vlevo Antonín Šimek, Vpravo Jan Hus ( J. Novotný ) a Jan z Chlumu ( Z. Jarolímek ).

Dušek

A. Větvička    A. Pekárek
A. Větvička v přesvědčivě zahrané úloze nenávistného pasovského probošta Václava Thiema, prodavače odpustků.
Náročnou postavu přítele a pak odpůrce Husova Mistra Štěpána z Pálče zahrál A. Pekárek.

Text článku: J. Novotný width=
  „Nová tradice lidové divadelní tvořivosti, k níž byly položeny základy na XIX. A XX. Jiráskově Hronově, zapouští pevně své kořeny. Čeští a slovenští divadelníci se věrně přidružili k pracujícímu lidu, z něhož vzešli a s nímž nastoupili ve své umělecké práci cestu k novému společenskému řádu v naší zemi, cestu k socialismu. Na této cestě musí bojovat proti přežitkům starého světového názoru, a podporováni odkazem našich velikých lidových spisovatelů, stávají se spolutvůrci nového socialistického myšlení kultury a socialistické morálky. Tím, že se opřeli o slavné dědictví předků, jsou čeští a slovenští divadelní ochotníci s to navázat svou práci na ryzí národní tradice a zaměřit ji k cílům plným radosti, optimismu a životní krásy.“ Tak začíná list ministra informací a osvěty Václava Kopeckého, kterým vyhlásil v dubnu XXI. Jiráskův Hronov, zasvěcený památce a dílu tohoto velkého spisovatele. V souhlase s tímto listem a jeho myšlenkou byly vybrány závodní dělnické kluby a pověřeny nastudováním Jiráskových her. Jaroměřským dělnickým divadelníkům bylo svěřeno nastudování zahajovací hry XXI. Jiráskova Hronova „Jana Husa“.
   Jaroměř má dlouhou tradici lidových divadelních souborů. Působily zde dlouho a úspěšně ochotnické spolky Vrchlický, Máj a v nedalekých Smiřicích spolek Jirásek, mezi jejichž členstvem měli významnou účast dělníci a zaměstnanci místních továren. Proto také proběhlo v Jaroměři hladce převádění ochotnických spolků na masovou základnu. Vznikly tak divadelní soubory při závodním klubu ROH závodu Antonína Zápotockého, v závodech Juta, Konopa a Síto a ve Smiřicích při Východočeských lihovarech. Společná práce těchto klubů měla také největší zásluhu na tom, že Týden lidové tvořivosti na Jaroměřsku, který se konal na podzim roku 1950, byl uznám Ústředím lidové tvořivosti za jeden z nejlepších podniků toho druhu v Čechách.
  To byl také důvod, proč Ústředí lidové tvořivosti poctilo jaroměřské divadelníky úkolem nastudovat na jubilejní XXI. Jiráskův Hronov jednu z Mistrových her, totiž „Jana Husa“. Druhým důvodem bylo to, že v tomto kraji se udržuje odedávna jiráskovská tradice. Už v roce 1890 hrál zde spolek divadelních ochotníků Vrchlický „Vojnarku“ a postupně se na jevišti Sokolovny, postavené v roce 1903, vystřídaly téměř všechny hry velkého spisovatele, „Čestného měšťana města Jaroměře“.
   Jaroměřští dostali za úkol nastudovat „Jana Husa“ v dubnu. Tři týdny si propracovávali pojetí hry. Vnikali do hry, která nepojímá Husa jako náboženského mučedníka, nýbrž podle historické pravdy jako vůdce lidu, jenž promýšlí do důsledků požadavek sociální spravedlnosti, jako velkého lidového hrdinu pravdy a víry, kterého sílí důvěra a pravda lidu. Učili se chápat ve hře i Jiráskovu výzvu k ostražitosti proti všem, kdo stojí proti lidu a proti pokroku lidstva. Neboť Jirásek záměrně nevede dramatický konflikt mezi Husem a cizími církevními knížaty, nýbrž právě mezi Husem a Čechem Pálčem, aby ukázal, že bojová fronta pravdy nevede mezi státy, ale uvnitř každého národa.
  V květnu se začalo zkoušet. Nebyla to lehká věc tmelit kolektiv z několika hereckých skupin, obsadit vhodně úlohy, ale všechno pomohlo vyřešit nadšení, láska k divadlu a vědomí významného úkolu. Zkoušelo se po práci dlouho do noci. To na příklad pro soudruha A. Šimka, dělníka z lihovaru ve Smiřicích, který hraje výtečně postavu lstivého faráře Michala, znamenalo deset kilometrů na kole do Jaroměře a deset kilometrů v noci domů. A právě tak obětaví byli všichni, počínaje svědomitým soudruhem Novotným, sympatickým představitelem Jana Husa a konče těmi, kterým se říká technický personál, který se sice obvykle nechodí děkovat na scénu, ale kteří mají svou prací na úspěchu hry lví podíl. Na přípravu hry padla jaroměřským z velké části dovolená, u soudruhů Rýdla, Iblera a ostatních, kteří pořizovali podle návrhů výtvarníka B. Krčmáře kulisy, také jedna noc, aby bylo vše připraveno k slavnostní premiéře v Jaroměři 5. srpna 1951. …
  V.S.