Smiřice - májové dny 1960 a 1961

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Zdroj hlavních textů: smiřická kronika.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích1960

Vatra míru
   30. dubna 1960 shromáždili se občané a zvláště mládež po 19. hodině večer v prostorách kolem malého stadionu na Štemberku, odkud za soumraku vyšel lampionový průvod za zvuků hudby ZK Družba městem kolem školy k pionýrskému domu u Labe. Průvod byl početný, malebný, bylo i mnoho dalších účastníků a přihlížejících. Na místě srazu zahájena byla slavnost zapálením vatry. Příležitostný projev proslovil odb. učitel F. Mach. Vzpomněl v něm m.j. i příprav pro blížící se II. celostátní spartakiádu. Po kulturní vložce mládeže a zapálení vatry zakončena slavnost vypálením ohňostroje, uspořádaným péčí místních svazarmovců.

Oslavy 1. máje
   výzdoba 1. máj 1960 Oslav 1. máje v r. 1960 konány opět ve Smiřicích péčí místní májové komise. Již od časného rána bylo ve slavnostně vyzdobeném městě veselo, městský rozhlas vyhrával veselé pochody a májové písně, z rozhlasu jsme slyšeli i kulturní brigádu školní mládeže. Po 8. hodině ranní se shromažďovalo občanstvo na prostranství pod nádražím. Odkud o 9. hodině vyšel slavnostní průvod, v jehož čele nesena byla státní vlajka. Nato následovali v pestrém sledu: vlajková četa, skupiny mládeže v krojích, pionýři, školní mládež v malebných útvarech, vzorní pracovníci ze závodů místních i okolních, členové MNV, hosté, členové různých organizací, zaměstnanci všech závodů, sportovci různých oddílů, občanstvo ze Smiřic i okolí /účastníci z Černožic a Holohlav přišli hromadně za doprovodu hudby/. Slavnostní průvod prošel městem na malý stadion na Štemberku, který byl zvlášť pěkně vyzdoben: před šatnou velké podium, na němž byli činovníci MNV, řečníci, významní hosté, vzorní pracovníci aj. Po zahrání čsl. a sovětské státní hymny zahájil slavnost předseda MV NF kpt. Svoboda přivítáním všech účastníků. Slavnostní projev učinil tajemník OV KSČ z Hradce Králové. Slavnost zakončena Písní práce. Nato následoval bohatý program: koncert hudby ZK Držba, Loutková scéna smiřická zahrála Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce /repríza hry, s níž loni v r. 1959 se umístila v celostátní soutěži STN v Praze na velmi čestném 2. místě/, všecky děti semohly dobře pobavit zdarma na pestře vybarveném dětském koutku při různých atrakcích. Střelnice pobavila i dospělé. Odpoledne uspořádán sportovní pořad, jehož hlavním bodem byl zápas v kopané mládeže i dospělých. Počasí 1. máje 1960: zrána sice trochu pod mrakem, chladněji, ale přece jen bez deště, kolem 11. hodiny mírná přeprška, za poledne si sprchlo více, rovněž tak i odpoledne, ale kolem 3.(15.) hodiny se již zase pěkně vyčasilo.

Den vítězství
   9. května 1960 v den 15. výročí osvobození naší vlasti RA uspořádáno v sále Městské dvorany slavnostní dopoledne. V 9,30 hod. konána slavnostní schůze pléna MNV za značné účasti občanstva. Vzpomínkový projev pronesl předseda MNV Karel Novák. ... Po projevu přednesla kulturní úderka žactva místní osmiletky pásmo k 9 květnu, uč. Jarm. Ševčíková - J. Suchánková zpěvní vložky. Po ukončení odešli účastníci k památníku osvobození, kde byly položeny vzpomínkové věnce a vyslány delegace ke hrobům a pamětním deskám A. Malé, A. Seligera a J. Pavlisty.

Amnestie
   Ke Dni vítězství 1960 vyhlášena byla též amnestie presidenta ČSR /politická provinění/ a vlády ČSR /drobnější provinění povahy nepolitické/.Amnestie tato týkala se i některých zdejších občanů v uplynulé době za různá provinění odsouzených. V důsledku amnestie byli pak propuštěni do svých domovů

1. máj 1960

1. máj 1960

1. máj 1960

1. máj 1960
Zvětšená část fotografie nahoře.

1. máj 1960

1. máj 1960

1. máj 1960
Zakryté místo po zbouraném domě v Palackého ulici.

1. máj 1960
Prvomájová výzdoba u kostela

1. máj 1960
Projev na malém stadionu.
Kliknutím se fotografie zvětší

Obrázky dole jsou převedené z miniaturních diapozitivů od pí. Poláčková, fotografoval Ladislav Joneš.

1. máj 1960 1. máj 1960
Fotografie nejsou seřazeny podle času.

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960 1. máj 1960

1. máj 1960
Domy ulice U Stadionu.1961

Vatra míru
   30.dubna 1961 večer vyšel lampionový průvod mládeže od malého stadionu městem s hudbou ZK a trubačským sborem pionýrů podle školy k Domu pionýrů, kde po proslovu učitele místní školy Josefa Tučka zapálena vatra míru. Slavnost zpestřena ohňostrojem. Kromě mládeže se jí zúčastnili v hojném počtu i dospělí. V závěru slavnost poškozena mírným deštěm.

Svátek práce
   Oslavy svátku práce konaly se opět ve Smiřicích. Přípravy řídila májová komise za účasti všech složek Národní fronty. V dubnu, zvláště koncem měsíce, konán ve městě celkový úklid na chodnících, v ulicích a i v parcích ve všech prostorách města. I když je ve městě dosud velmi znát hodně pozůstatků dřívějších prací pro výkop vodovodu, telefonního kabelu, staveniště školy ajv., přece jen město bylo k 1. máji uklizeno a pěkně slavnostně vyhlíželo.
   1. května ráno zasvitlo sluníčko již od časného rána a vzbuzovalo naděje na pěkný den. Městský rozhlas od raných hodin vesele vyhrával, prostranství města i ulic, zejména u školy a na shromaždišti průvodu na silnici ke Zderazi bylo veselo. Slavnostní průvod vyšel o 9. hodině, v jeho čele nesena čsl. státní vlajka, ja ní postupně malebné skupiny vlajkostrády, účastníků v národních krojích, v pionýrských a sportovních aj. úborech i uniformách, pracující z místních i okolních závodů a podniků, členstvo různých organizací, spolků a složek, členové MNV, četní hosté a občané z místa i okolí. V průvodu vyhrávaly 2 dechové hudby: ZK Družba a OB z Dohalic, rovněž trubačský sbor pionýrů. V průvodu seřazeny byly i alegorické vozy, četa motoristů Svazarmu, řada osobních aut, hospodářské stroje /kombajny aj./.
   Sraz účastníků a průvodu byl na malém stadionu.
   Slavnost zahájena vztyčením státní vlajky československé a sovětské a projevem předsedy MNV K. Nováka. Hlavní projev přednesl člen ONV s. Zinzák. Ze shromáždění odeslána resoluce na ÚV KSČ.
   Po ukončení konal se koncert dechové hudby z Dohalic. Na hřišti připraveny byly dětské atrakce a závodivé hry, na velkém stadionu sportovní odpoledne. Hlavní slavnost proběhla za pěkného, slunečného počasí, ale ještě dopoledne se počasí pokazilo a déšť z velké části četné účastníky přinutil k úkrytu, nebo k návratu domů. Rovněž odpoledne bylo počasí střídavě deštivé, zamračeno až do večera.
   Celkový průběh smiřických oslav 1. května 1961, jíž se zúčastnilo na 3500 osob, byl radostní a důstojný.

Den vítězství
   9. května vzpomenuto Dne vítězství slavnostním zasedáním MNV. Slavnostní projev se vzpomínkou výročí příchodu osvobozující Rudé armády proslovil předseda MNV K. Novák. U památníku padlých, u pamětních desek Anežky Malé a Josefa Pavlisty a na hrob Antonína Seligera položeny vzpomínkové věnce. Při slavnostním zasedání MNV 9. května odevzdány též 28 důchodcům ze Smiřic výměry o zvýšení důchodů.

1. máj
Vlevo vzadu stojí malburgova vila, dnes je tady loutkové divadlo.

1. máj 1961
Kliknutím se fotografie zvětší

1. máj 1961
Kliknutím se fotografie zvětší

1. máj 1961

1. máj 1961

---------------------

Obrázky dole jsou převedené z negativů od pí. Poláčková, fotografoval Ladislav Joneš.

1. máj 1961
Prostranství u kostela.

1. máj 1961
Tribuna na malém stadionu.

1. máj 1961
Jedna z kapel.

1. máj 1961

1. máj 1961

1. máj 1961

1. máj 1961
Karel Novák - předseda MNV Smiřice