Smiřice - Jan Beck, purkmistr v letech 1867 - 1882

Zpět na hlavní stránku             Smiřický purkmistr Beckčlánek Národní listy 12.3.1870
Z České Skalice do Smiřic ! *)

   Dne 10. února t. r. stalo se ve vašem zastupitelství obecním usnešení osmi proti čtyřem hlasům, dle kterého zbavuje se velezasloužilý a poctivý bojovník za práva a svobodu národa našeho, všeobecně ctěný pan dr. Brauner práva čestného měšťana, jaké jemu dřívější zastupitelství obecní udělilo.

   Usnešení toto jest co do následků směšné, pravým kouskem kocourkovským, co do formy pak jest na jednu stranu úplně nezákonnité, na druhou pak stranu urážlivě a potupné. Usnešením takovým uráží se spolu i národ ; zvlášť ale ona část národa uráží se bezprostředně, která dra Braunera za čestného spoluobčana sobě byla zvolila.

   Jak nám známo, stalo se ono famosní uzavření k návrhu slavné (?) rady městské, kteráž takto jest sestavena:

   1. Hlava hlav, pan purkmistr Jan B e c k, přílepek to nějakých c. k., kterýžto muž vypovězen byl ze služby co ,,exsprávce" na bývalém panství smiřickém na dobu 24 hodin.

   2. Druhá osoba: Spolumajitel velké kořalny a kořaleční putyky ve Smiřicích, pokřtěný israelita pan Eduard Ma1burg. muž to tak dalece zasloužilý, že připravuje pro náš lid lihoviny, aby z mozolů jeho zbohatl. Za to pak kydá na zasloužilé muže národní hanu a bláto. Řemeslo to, jak vidět, dosti špatné, o němž nechceme dále už šířiti slov.

   3. Osoba třetí : Známý to c. k., bývalý podkrajský Lhota, který památným se stal všady, kam osud ho zavlékl. Vzpomíná na něho podkraj novoměstský, vrchlabský, jaroměřský a j. A dle svého obvyklého spůsobu přičinil se též i ve Smiřicích, by pomocí svého rafinovaného vlivu učinil se nesmrtelným, pomahaje ku porodu takovéto nestvůře, jakouž spatřovati musíme v návrhu osmi členů smiřického obecního zastupitelství.

   4. Nyní přijdou statisté! Pan Sehnoutka, jakož i ostatní páni výborové : Vinc. Slezák, Černohorský, Veselovský a Michal, takto jinak dosti hodní pánové, avšak přístupní vlivu oněch tří hodnostářů a bohatýrů smiřických, jinak pak chudí na duchu. Tito dílu slavnému přisluhovali, podobně as jako herci v Laštovkově divadle.

   Politování hodná, ale bohužel skutečná ona událost netýká se pouze osoby dra Braunera, alebrž v první řadě veškerého občanstva oněch míst, kde muž ten vyznamenán byl co čestný spoluobčan.

   Pročež my nížepsaní občané česko-skaličtí slavný podáváme protest proti nezákonnímu uzavření osmičky smiřické a vrháme urážku, jaká stala se našemu čestnému spoluobčanu dru Braunerovi tímto zpět na ony tři pány z rady, kteří zasluhují ji v první řadě samotní, Ostatnímu ale ctihodnému občanstvu smiřickému zasýláme adresu soustrasti nad tím, že uvedeno jest zásluhou oné osmičky do špatného světla a že poškvrněna dobrá pověst jich města.

   Vůči nastávajícím volbám do zastupitelstva obecního povinností jest každého občana, by osvědčil, že loutky c. k. hejtmanů, jejich náhončí, nejednají ve smyslu občanstva a aby každý bez rozdílu přičinil se k tomu, by do zastupitelstva dostalo se takých mužů, jací dovedou skutečně jednat ve smyslu občanstva, kteréž před tváří národa kompromitované obyvatelstvo smiřické dovedou opět rehabilitovat. Národ ovšem vůči lidem rázu oněch tří námi charakterisovaných pseudo-Smiřičanů nemůže užíti zbraně jiné, nežli — opovržení.

   V České Skalici, dne 20. února 1870.

Následují podpisy.

*) Náhodou opozděno.článekBeck Národní listy 21.3.1870

Odpověď k dopisu z České Skalice.

   Nejmenovaní z České Skalice zaslali do těchto listů číslo 70. dopis do Smiřic, v němž, dovolili si vrhati hanu na městské zastupitelstvo, protože vzalo nazpět čestné právo měšťanské p. dru Braunerovi udělené.
   Kdo haní, ukazuje, jakého jest vychováni, i bylo by pod naši hodností, kdybychom na takové hanění odpověděli. Čestné právo měšťanské pana dru Braunerovi udělené muselo se nazpět vzíti, protože on sám k tomu příčinu dal, a následkem toho, městské zastupitelstvo jednalo z povinnosti každého svou čest hájícího; a nikdo není, oprávněn, do samosprávy našeho města se míchati, a věc na naši národnost obraceti, kterážto, věc se ani naší národnosti netýká. Kdo tupí, buď si kdo buď, jedná srážlivě. Nejmenovaní páni skaličtí neznají naše poměry, ba nevědí ani, z kterých údů městská rada pozůstává, a byly by lépe učinili, kdyby tuto věc ani do veřejnosti byly neuvedli, a staročeského přísloví pamětlivi byli: „Meť každý před svým domem.“
   Z městské rady v Smiřicích.
dne 14. března, 1870.
Bek, měšťanosta
Ed. Mallburg, rada
Ant. Sehnoutka, radahrob
Náhrobní kámen rodiny Beckovy na smiřickém hřbitově. 5.6.2013

Text:
Rodina Beckova
Marie Jakoubková *8.12.1809 †9.8.1883
Jan Beck Měšťan Smiřický *21.5.1830 †25.7.1906
Anna Becková *13.12.1836 †27.8.1911
Constantin Kopp *20.10.1855 †11.10.1921
Emerencie Koppová *12.1.1865 †30.4.1944

Z matriky zemřelých:
Jan Beck *21.5.1830 , měšťan a majitel realit ve Smiřicích č. 14, zemřel 25.7.1906 ve věku 76 let, na poli u Černožic po zásahu bleskem