Soupis poddaných podle víry z roku 1651 ve Smiřicích a Holohlavech

Výpis pochází ze čtyř knih:
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Hradecko a Bydžovsko
Napsaly Lenka Matušíková, Zlatuše Kukanová, Magda Zahradníková
Vydal Státní ústřední archiv Praha v roce 2000, Náklad 300 výtisků
Přepsal Přemek Andrýs

Přístup ke jménům lidí v Holohlavech je      na tomto místě
Práce J. Zemana o tomto soupisu je      na této stránce

Zpět na hlavní stránkuÚvod soupisu:

Majitel: Dědicové hr. Gallase z Schlosscampu
Zpracoval: Daniel Ouštecký z Festemberku, hejtman
Na panství smiřickým.

  Popsání všech lidí poddaných i nepoddaných na témž panství se zdržujících podle stavu jich, povolání, let, katolických neb nekatolických, s nadějí k zejskání, aneb bez naděje, s oznámením jak sou se nekterý osoby velmi protivné, tvrdě a rebelantsky zachovaly, tolikéž celé vesnice k svaté reformati a vyučování náboženství katolickému skrze pana pátera jezuvitu zde přítomného na tolik pěkných otcovských napomenutí a za nimi posílání na zámek se postaviti nechtěly a posavad nechtí, vše podle notule Jich Excellencí a Milosti pánův místodržících v Království Českém 11. aprilis anno 1651
  Já Daniel Ouštecký z Festemberku, hejtman panství smiřického přiznávám se, že na panství hraběcím smiřickém, mně pod správu svěřeným, níže psané osoby a lidé se nacházejí.

  Na panství v 38 obcích žije celkem 4936 osob.

Na tomto panství smiřickým jest přední kostel ve vsi Holohlavech založení svatého Jana a fara při něm.
Druhý kostel a fara při něm jest v Čibuzi založení svatého Václava.
Třetí kostel a fara při něm založení svatého Štěpána jest v Černilově.
Čtvrtý kostel a fara jest v Jasenný založení svatého Jiří.

Filiální kostelové.
V Libřicích kostel svatého Michala archanděla.
Na Plese jest kostel svatého Jiljí.
V Semonicích jest kostel svaté panny Markyty.
V Habřině jest kostel Nanebevzetí Panny Marie a na Chloumku svatého Václava, což pod jedno náleží záduší.
V Žiželovsi kostel svatého Mikoláše.
Ve vsi Hořenovsi jest kostel svatého Prokopa.
V Sendražicích jest kostel svatého Stanislava.

Po soupisu osob následuje tento závěr:

  Všichni tito nekatoličtí, jak napřed spurní a protivní, kteří obzvláštně vyznamenáni sou, tak i jiní mírnější, dávají od sebe vůbec odpovědi, totiž: Že oni v příčině náboženství lidi poslouchati povinni nejsou. Že v čem sou se pokřtili, v tom setrvati míní. Jedni druhé rozpakují a žádný napřed jíti nechce. Na okolní panství ukazují, až tam katoličtí budou, že oni taky přistoupí. Naproti tomu od pana pátera jesovitae z koleje hradecké sem vyžádaného vedle mne hejtmana dávají se jim naučení podstatná na zámku smiřickém, což se toho minulého postního času stalo a až posavaď děje, doma i na kázáních. Naděje dobrá sice jest, že oni katoličtí budou, ale dalšího času k tomu potřebí jest. Jakož pak každý den se s nimi pracuje, kdyby jen se postaviti chtěli. Neb jak se pro ně do vesnice pošle, hned se všickni rozutíkají a rozskovávají. Nadepsanejch kostelů a far jest děkanem (titul) pan doktor Wisyntainer a na svým místě má svýho substitutum pana pátera Abraháma Casimira natione Poláka řádu svatého Františka, kterým nemnoho lidé rozumějí. Druhý kaplan zůstává v Černilově, ale jak slyšeti jest, již své odpuštění má A tak těmi pány pátery panství opatřeno jest.

  A že tomu tak a nejináč jest, též že sem se v tom věrně a upřímně zachoval, toho s přitištěním sekretu mého a podpisem ruky mé vlastní podpisuji a potvrzuji.
Datum na zámku smiřickým 12. aprilis léta 1651

L.S. Daniel Ouštecký z Festemberku, hejtman na Smiřicích m.p.


Poznámka:

V roce 1651 bylo po třicetileté válce. V roce 1650 byla epidemie moru.

  V době vzniku soupisu poddaných nebylo užívání příjmení jako označení příslušnosti k určité rodině běžné, řada z nich se teprve postupně vytvářela. Často je obtížné jednoznačně určit, zda se jedná skutečně o příjmení, nebo jen o určení profese nebo přezdívku, ačkoli právě z nich se nová příjmení velmi často odvozovala.Smiřice

Vysvětlivky
cizopanský ciz
katolický, katolisch


k


nekatolický, unkatolischn

poddaný, poddanský p
svobodný s
Untertan, untertánig U
doplněk editora ( )
naděje na obrácení na k. víru plus
není naděje na obrácení na k. minus
N. neznámé jméno či příjmení
N.N. neznámé jméno i příjmení

Čísla patří k poznámkám, které neuvádím. Jedná se většinou o protivení víře. Lidé se bránili přejít ke katolíkům.Daniel Ouštecký m hejtman 52 k


Anna Ouštecká m manželka 48 k


Jan Samuel Špáta s kancelist 20 k


Kateřina Rakovnická s služebnice 15 k


Máře Nejmanová p děvečka 15 k


Johana N. p děvečka 22 k


Jiřík Máslojedský p kočí 24 k


Jan Strakonický s důchodní 51 k


Mandalena
manželka 23 k


Anna
dcera 5Alžběta
dcera 4Michal N.
pacholek 28
n

Jan Druzda p pohůnek 20 k


Alžběta N.
děvečka 20
n

Salomena N.
děvečka 17 k


Jiřík Rinder s purkrabí 37 k


Brigida s manželka 25 k


Daniel
syn 3Anna Maria
dcera 1a půlMikoláš N. p pacholek 18 k
z Brzicího
Marta N. p děvka 17
n z Brzicího
Jan Loukhart p obroční
k


Salomena p manželka
k


Jan p syn 19 k


Matyáš p syn 11 k


Václav p syn 10 k


Karel p syn 3Veruna p dcera půl rokuJan Říha p řezník 17
n plus
Dorota Šimková p děvka 20
n plus připověděla
Salomena Syrová p děvečka 16
n plus
Zuzana Pilníkovská p chůva 40
n minus
Adam N.
pacholek 20
n minus přespolní
Václav Neznaský p sirotek 13
n plus
Jan Flekač p mlad(ší) pur(krabí) 37(3)Jakub Vojtěch p list(tovní) pí(sař) 15 k


Augustin Storinger s trubač 48 k


Jakob N. s taffeldeker 26 k


Erhart N. s corporal 30 k


Johanna N. s manželka 26 k


Zuzana N. s klíčnice 49 k


Hana N. p kuchař 30Adam Šaršoun p topič 50 k


Martin Šic p pekař 50 k


Adam Sehnoutka p pekárek 24 k


Václav Štěrvivý p maštalíř 32
n

Ondřej Kočí s maštalíř 56 k


Václav Dvorský p vrátný 27Judita p vrátná
Matěj p syn 1Dorota N. p děvečka 13


z Černilova
Jan Druzda p holomek 22
n plus
Mikuláš Hluchej p holomek 18 k


Ŕemeslníci při zámku


Uzdař


Jan Hilmer p uzdař 61 k


Mandalena p manželka kKateřina p dcera 12Veruna p dcera 8Kováři


Jiřík Skála p kovář 26
n

Jan Jesenský p kovář 21
n

Jan Černilovský p kovář 19
n

Bednáři


Jiřík Hebeldt s bednář 34
n

Barbora s manželka 25
n

Jiřík Černožský p tovaryš

n plus
Provazníci


Šimon N. p provazník 40Jiřík N:


Koláři


Jan Černej p kolář 25
n plus musí býti skrze vězení
Lukáš Bartoška p tovaryš 22
n plus musí býti skrze vězení
Jan N. p šafář zámecký 42
n

Při pivovaru


Tomáš Nedbal p sládek 44 k


Judita p manželka 24
n plus
Dorota
dcera 3Alžběta
dcera 2Kateřina Maršová p děvečka 18
n plus
Kateřina Burková p děvče 14
n plus
Matěj N:
podstarší 28
n
z Kosti, přespolní
Pavel Hřejpivo
druhý (podstařší) 32
n
přespolní
Martin N.
třetí (podstarší) 20 k

přespolní
Adam Hilmer p mládek 17 k


Matěj N.
sladovnický vandrovní
k


Při forstu


Jan Kopidlandtský s jager 40 k


Anna s manželka 28 k


Václav
syn 5Jan
syn 3Marie
dcera 1Dorota N. p děvečka 20 k


Myslivci


Marek Sovák p myslivec 24 k


Anna p manželka 18 k


Václav Konečný p myslivec 30 k


Anna p manželka 25
n plus
Mařena
dcera 5Dorota
dcera 4N.N. p děvka 20

plus
Pavel Ziželovský p myslivec 27 k


Kateřina p manželka 38
n plus
Jan Svinarský p myslivec 42
n plus skrze vězeni
Dorota p manželka 28
n plus skrze vězeni
Mandalena p dcera 19
n plus skrze vězeni
Matěj
syn 12
n plus skrze vězeni
Kateřina
dcera 3
n

Václav Benat p myslivec 48
n plus skrze vězeni
Václav Lejšovský p holota 17 k


Bažantníci


Adam Lader p bažantník 27
n plus
Mandalena p manželka 24
n plus
Matouš Pleský p bažantník 18
n plus
Pavel Jasenský p bažantník 50
n plus skrze vězení
Dorota
manželka 48
n plus skrze vězení
Jan
syn 15
n plus skrze vězení
Adam Tejvar p bažantník 48
n

N. p manželka 20
n

Jiřík Hořenovský p polesný 60 k


Anna p manželka 40
n
skrze vězení
Hejní


Vavřinec Skála p hejnej 63
n plus
Dorota p manželka 66
n

Jan p sirotek 6
n plus (sirotek) po Mikulášovi Skálovi
Anna N. p děvečka 18
n plus
Václav Šenk p hejný 28
n plus skrze vězení musí
Adam Holič p hejný 30
n plus skrze vězení musí
Peter Leyp p hejný 50
n plus skrze vězení musí
Kateřina p manželka 40
n plus skrze vězení musí
Jan
syn 20
n plus skrze vězení
Mikoláš Volák p hejnej 35
n plus skrze vězení
Kateřina p manželka 30
n plus skrze vězení
Anna p dcera 5
n plus skrze vězení
Pavel
syn 2Mandalena
dcera 1Jiřík Krejčí p hejnej 34
n plus
Alžběta p manželka 28
n plus skrze vězení
Mikoláš p syn 4
n plus skrze vězení
Dorota
dcera 6
n plus skrze vězení
Mušketýři při zámku


Christoph N. s mušketýr 30 k


Barbora N. s manželka 36 k


Hans N. s mušketýr 30 k


N.N. s manželka 30 k


Alexander Šporer s mušketýr 58 k


Dorota s manželka 45
n plus
David
syn 14
n plus
Fišmejstři


Václav Vlček p fišmejstr 30
n

Jan Skrovný p fišmejstr 28
n

Voborníci


Martin Kohoutovský p voborník 30 k


Marjána p manželka 25 k


Mandalena p dcera 9Jíra
syn 7Mikuláš
syn 5Daniel
syn 3Mařena
dcera 1Jíra Kolczar p voborníček 16
n plus
Mikoláš Pazderník p štěpař 40 k


Anna p manželka 36
n plus
Alžběta N. p děvka 19
n plus
Jakub Bukovský p štěpař 24 k


Veruna p manželka 18 k


Petr Čapek p pachole 16
n plus musí být
Mařena N. p děvka 13
n plus musí být
Městečko Smiřice a Smiřicky


Václav Špička
starší rychtář 59 k


Dorota
jeho manželka 51
n plus
Alžběta N. p služební děvka 21 k


Dorota N. p služební děvka 18
n plus
Jiřík Balcar
mladší rychtář 40 k


Anna
jeho manželka 24
n plus4
Kateřina
dcera 15
n plus
Lidmila
dcera 10Alžběta
dcera 8Jan N.
ševcovský tovaryš 26
n5

Václav N.
druhý ševcovský pacholík 15 k


Kateřina Pelikánka
u něho, vdova 56
n
_6
Mařena
její pozůstalá dcera, sirotek 15
n plus
Jiřík
pozůstalej syn, sirotek 12 k


Matěj Vacek p u něho podruh 30
n plus
Dorota
jeho manželka 28
n plus
Tomáš N.
pozůstalý sirotek, syn 8Anna N.
pozůstalý sirotek, dcera 3Alžběta
dcera 17nedělJan Šaršoun
švec, starší konšel 31 k


Anna
jeho manželka 19 k


Alžběta
dcera 1Anna N. s služební děvečka 18 k


Dorota N. p služební děvče 14 k


Václav Šimonů
krejčí, konšel 40 k


Alžběta
jeho manželka 30
n plus4
Dorota
dcera 10Jan
syn 8 k


Kateřina
dcera 6Alžběta
dcera 4Veronika
dcera 1Martin N. ciz služebný pacholek 30
n

Lukáš N. p služebný hříbek 12
n plus
Mandalena N. p služební děvka 20
n plus
Alžběta N. ciz služební děvka 18 k


Dorota N.
matka jejich, vdova 66
n
_7 u něho zůstává
Kateřina Beneška
vdova, podruhyně 50
n plus
Anna
její dcera 8Jiřík Jukl
krejčí, konšel 70 k

Regina
jeho manželka 60 k

Jan Florian
samotný, řezník 61
n plus
Anna Makšová
samotná vdova 40
n plus
Petr Mezleteclý
konšel 38 k


Anna
jeho manželka 40 k


Veronika
dcera 20 k


Jan
syn 16 k


Václav
syn 15Mikoláš
syn 10Tomáš N.
syn 6Adam Mezletecký
samotný, krejčí 50 k


Jan Valášek
řezník, konšel 47 k


Lidmila
jeho manželka 28
n plus4
Kateřina
dcera 7Martin N.
syn 3Jan
syn 1Mandalena N. p služební děvka 18
n plus skrze vězení musí
Dorota N. p služební děvka 12
n plus skrze vězení musí
Jan Rozvařil p konšel 63 k


Anna
jeho manželka 30 k


Anna
dcera 41 k


Mikuláš
syn 9 k


Jan
syn 4Anna Hebiška
samotná, podruhyně 30
n plus
Jan
syn 3Jan Kuchmistrů
švec, konšel 38 k


Dorota
jeho manželka 23
n plus
Jiřík
syn 2 a půlAlžběta
dcera 1 a půlJiřík Kroupa p ševcovský tovaryš 24
n8
Bartoloměj N. ciz ševcovský pacholek 20
n8

Eva N. ciz služební děvka 32
n8

Alžběta N.
matka při něm, vdova 59
n6 minus
Dorota N.
její dcera 23 k


Daniel Buckhart
konšel
k


Alžběta
jeho manželka
k


Andres Myčka
soused, posel 45 k


Marjána
jeho manželka 24
n plus9
Václav
syn 3Vít Hanzlík
soused, švec 24 k


Lidmila
jeho manželka 28 k


Adam N.
pozůstalý sirotek 11Jan N.
syn, sirotek 6Jiřík
syn 15 nedělAnna N. p služební děvečka 10V domě Tomáše, sládka zámeckého


Jan Doležal p podruh 23 k


Anna
jeho manželka 34 k


Štěpán Wilinger
soused 27 k


Dorota
jeho manželka 30 k


Jan N.
sirotek, syn 8Kateřina
dcera, sirotek 4Anna N. p služební děvka 20
n plus
Alžběta N. p služební děvka 20
n plus
Jan Marek
soused, uzdař, posel 39 k


Anna
jeho manželka 36 k


Dorota
dcera 15 k


Kateřina
dcera 9Anna N.
podruhyně 52
n plus po nebožtíku kuchmistrovi pozůstalý sirotek
V domě Michala Sachse


Jan Dušek s malíř 30 k


Markyta s manželka 48 k


Marie N. ciz služební děvečka 16 k


Jan Mikolanda
soused, truhlář 45 k


Anna
jeho manželka 51 k


Lidmila N.
jejich vnučka 7Matěj Rynkes
soused, kramář 26 k


Anna
jeho manželka 24
n plus bude provodní neděli
Martin
syn 1Dorota N. ciz služební děvka 19 k


Mandalena N. p služební děvče 13Kateřina N.
matka, vdova 75
n
_10
Anna Frička
u něho, podruhyně 69
n plus skrze vězení
Kristián
její syn 13
n

Jan Výravský p
66
n plus skrze vězení
Jiřík Kočí
soused, krejčí 46 k


Anna
jeho manželka 30
n plus
Kateřina
dcera 15
n plus
Mikoláš
syn 12 k


Dorota N.
dcera 7Jan
syn 3Petr
syn 2Adam
syn půl rokuVáclav Duchek
soused 60
n
_11
Alžběta
jeho manželka 42
n
12
Jan
řezník, syn 24 k


Dorota N.
matka,vdova 70
n
_13 u nich zůstává
Dorota N. p služební děvečka 20
n14

Kateřina N. p služební děvečka 22
n14

Marta Doubková ciz podruhyně 45 k

vypověděna
Anna Marie
dcera 13
n plus
Jan Šiša
pekař, soused 60 k


Mikuláš
syn
k


Anna
jeho manželka 45
n plus15
Jan
syn 20 k


Jiřík
syn 14 k


Duchoslav
syn 12Eva N. p služební děvka 13
n plus
Lidmila Tesařová ciz podruhyně 45 k

vypověděna
Jiřík Fibiger s Musterschr(eiber?) 40 k


Voršila N.
kuchařka 25 k


Marie N.
dcera 3Mandalena N.
dcera 1Matouš Abraham
nádeník, soused 40
n plus
Mandalena N.
jeho manželka 28
n plus
Salomena
dcera 7Jan
syn 5Mikoláš
syn 1Mikuláš Vodička
kovář, soused 40 k


Anna
jeho manželka 35
n plus15
Mikoláš
syn 4Marjána
dcera 2Dorota N.
služební děvče 12
n plus
Marta N.
podruhyně u něho, vdova 65
n
_16
Jakub Černohorský
zámečník, soused 70 k


Lidmila
jeho manželka 56 k


Zachariáš (Černohorský)
ženatý syn 29 k


Salomena
jeho manželka 20
n plus
Jan
syn 9 nedělMatyáš(Černohorský)
ženatý syn 22 k


Estera
jeho manželka 20
n plus
Jiřík N. ciz u něho učedlník 18
n8

Mařena N. p služební děvka 14 k


Mandalena N. p služební děvče 12
n plus
Jan Kameník
soused 55 k


Kateřina
jeho manželka 53 k


Eva
dcera 23 k


Lukáš Pořádek
pozůstalý sirotek, syn(!) 20 k


Štěpán N. ciz služební pacholek 40 k


Václav N. p služební hříbek 12
n plus
Rozina N. p služební děvka 20
n plus
Anna N. ciz samotná, děvka 18 k


Pavel Horký
soukeník, soused 33 k


Dorota
jeho manželka 25
n plus
Mařena
dcera 10Veronika
dcera 8Jan
syn 10nedělBarbora Němkyně ciz samotná, děvka 30
n

Martin Šicz pan panský pekař 51 k


Dorota
jeho manželka 48
n plus musí býti skrze vězení
Václav
syn 20
n
musí býti skrze vězení
Daniel
syn 17
n
musí býti skrze vězení
Jan (Šicz)
syn ženatý 25
n
musí býti skrze vězení, při otci zůstává
Dorota
jeho manželka 18
n plus musí býti skrze vězení
Dorota
dcera
Alžběta N. p služební děvka 16 k


Martin Mrdlo
soused 65 k


Alžběta
manželka 50
n plus bude museti skrze vězení
Adam
syn 23 k


Alžběta
dcera 17 k


Alžběta Jindrová 17


Martin Novohradský
krejčí, podruh 26 k


Eva N.
jeho manželka 23
n plus
Apolena
dcera 4Jan
syn 3Dorota
dcera 13Jiřík Zíma
u něho se učí 20 k


Jindra Doubek
soused 24
n plus
Kateřina
jeho manželka 20
n plus
Kateřina N.
stará fišmistrová, vdova 68
n
_18
Kateřina Tlapka
podruhyně,vdova 60
n
_19
Anna
její dcera 30
n plus skrze vězení
Kateřina
dcera 6Václav Jindrů
smiřický mlynář 28
n plus
Dorota
manželka 23 k


N.N.
stárek 20
N.N.
mládek 20
N.N.
štěpař 20
N.N.
pilař 20
Markyta N.
děvečka 24
n plus
Smiřický


Václav Pořádek
soused 32 k


Alžběta
jeho manželka 35 k


Jiřík
syn 1 a půlPavel N. ciz služební pacholek 19
n21

Kateřina N. ciz služební děvka 21
n21

Kateřina N. ciz mladší děvka 12
n21

Jan Klac
nádeník, podruh 30
n21

Marta
jeho manželka 27
n21

Dorota
dcera 5Václav
syn 3Kateřina
dcera 1Mikoláš Březina
soused 31 k


Dorota
jeho manželka 30
n plus
Kateřina
dcera 9Jan Hrubej
krejčí, soused 46
n
_22
Eva
jeho manželka 41
n
_23
Lukáš
syn 12Kateřina
dcera 9Dorota
dcera 6Anna Koudelka
u něho, vdova 90 k
slepá
Petr Vondráček
u Hrubýho podruh 47 k


Kateřina
manželka 38
n plus
Lidmila
dcera 14
n plus
Dorota
dcera 3Anna Beneška
samotná, podruhyně 29
n plus
Adam Poddaný
soused 50 k


Kateřina
jeho manželka 38
n plus
Václav
syn 16
n plus
Veronika
dcera 14
n plus
Salomena
dcera 10Adam
syn 7Eva
dcera 7Jan
syn 5Anna
dcera 2Jan Vančura
soused 50
n
_24
Kateřina
manželka 30
n
_25
Tomáš
pozůstalý, sirotek,syn 10Kateřina
sirotek, dcera 8Dorota
sirotek, dcera 7Salomena
dcera 3Barbora N. ciz služební děvka 31
n26

Jiřík N. ciz služební pacholek 23
n26

Jan Hilmar
soused, při zámku uzdař 61 k


Mandalena
jeho manželka 30 k


Kateřina
dcera 13
n plus
Veronika
dcera 11Mandalena
dcera 3Mařena
dcera 1(27)Adam Sovák
soused, tkadlec 65 k

Anna
jeho manželka 64
n
_28
Matouš N. ciz tkalcovský tovaryš 40
n plus
Jan Fanta p též tkadlec 23
n plus
Marjána N.
u něho děvka 30
n
nevidomá
Pavel Kvasnička
soused, tkadlec 53 k


Dorota
jeho manželka 58
n plus musí býti skrze vězení
Václav
syn 15
n plus musí býti skrze vězení
Kateřina
dcera 12
n plus musí býti skrze vězení
Matěj Uzdil
jeho zeť 40
n plus musí býti skrze vězení
Dorota
manželka 22
n plus musí býti skrze vězení
Jiřík
syn 1Adam Říha
soused, tkadlec 70 k


Salomena
jeho manželka 60
n plus musí býti skrze vězení
Anna
dcera 17
n plus musí býti skrze vězení
Jan Kvasnička
nádeník, podruh 25
n plus musí býti skrze vězení
Anna
jeho manželka 20
n plus
Dorota
dcera 3Jan
syn půl rokuMarie Kvasničková ciz matka, podruhyně, vdova 50
n26

Petr Vondráček
její syn 16
n26

Martin Pytr
soused 49
n
_29
Dorota
jeho manželka 46
n
_30
Mandalena
dcera 16
n
_30
Anna
dcera 14
n
_30
Veronika
dcera 11Jiřík
syn 7Mikoláš
syn 5Marie
dcera 3Dorota
dcera 1

Tobiáš Konopa
posel, podruh 30
n plus
Kateřina
jeho manželka 22
n plus
Jan
syn 13 k


Jiřík
syn 10Adam Procházka
soused 35 k


Krista
jeho manželka 27
n plus musí býti skrze vězení
Václav
syn 11Jan
syn 5Dorota
dcera 3Kateřina
dcera 1a půlAnna N. p služební děvka 13
n plus musí býti skrze vězení
Salomena N. p služební děvčě 11Václav Kučera
švec, soused 60 k


Dorota
jeho manželka 57
n
_31
Johana N. ciz služební děvče 11
n26

Kateřina N. ciz služební děvka 25
n26

Anna Šafářka
vdova, souseda 58
n
_31
Mandalena
dcera 27
n
_31
Jiřík Lejsek
tkadlec, její zeť 30
n plus musí býti skrze vězení
Kateřina
manželka 25
n plus musí býti skrze vězení
Martin
syn 1 a půlAnna Černušková
vdova, souseda 46
n plus skrze vězení musí býti
Mandalena
dcera 20
n plus skrze vězení musí býti
Václav
syn 16
n plus skrze vězení musí býti
Petr Rozvařil
krejčí, podruh 34 k


Anna
jeho manželka 33 k


Albrecht
syn 4Martin Pavlásek
nádeník, soused 40
n plus skrze vězení musí býti
Dorota
jeho manželka 28
n plus skrze vězení musí býti
Anna
dcera 11
n plus skrze vězení musí býti
Alžběta
dcera 8Eva
dcera 6Adam
syn 6Václav
syn 1 a půlAnna N.
matka jich, samotná vdova 60
n

Jan Kočí
nádeník, soused 40 k


Dorota
jeho manželka 36
n

Václav
syn 10 k


Jan
syn 2Lída N.
služební děvečka samotná, u něho 13
n plus skrze vězení
Anna N.
podruhyně, vdova 50
n plus skrze vězení
Mikoláš Pazde(ra?)
štěpař, soused 45 k


Anna
jeho manželka 28
n plus
Alžběta N.
samotná, podruhyně, vdova 40 kHolohlavy

Jiřík Fousek p rychtář 28Marta p manželka 20Jan p syn 6Václav p syn 2Mandalena p dcera 3 a půlMarta N. p děvka 12Jakub N. p čeledín 27 k


Kryštof Dvorský p starší konšel 51 k


Alžběta p manželka 48
n plus skrze vězení
Mikoláš p syn 16 k


Salomena p dcera 17 k


Vavřinec N p hříbek 14
n plus skrze vězení
Adam Sehnoutka p konšel 55 k


Dorota p manželka 24
n plus
Adam p syn 11 k


Václav p syn 6Dorota p dcera 3Lidmila p dcera 1 a půlJan p syn půlMandalena N. p děvka 15Eva N. p děvka 14Jan Holič p konšel 38 k


Kateřina p manželka 33
n plus
Dorota p dcera 12 k


Petr p syn 9Václav p syn 7Kateřina p dcera 2Matouš N. p čeledín, tkadlec 20Martin Šust p konšel 35Marta p manželka 31
n plus musí býti
Dorota p dcera 6Alžběta p dcera 12Jan N. p čeledín, hříbek 12Václav Karpíšek p konšel 34Alžběta p manželka 29
n plus musí býti
Tobiáš p syn 12
n plus musí býti
Kateřina p dcera 9Václav p syn 5Mikoláš p syn 3Jan p syn půlAnna N. p služební děvka 15
n plus musí býti
Václav Matějíček p sedlák 28
n plus skrze vězení musí býti
Alžběta p jeho manželka 18
n plus musí býti
Dorota N. p děvka 13
n plus musí býti
Tomáš Hamáček p zahradník 30
n plus musí býti
Alžběta p manželka 24
n plus musí býti
Marta Mrkoska p mateř 56
n plus musí býti
Nikodém Sirůček p kostelník 53 k


Anna N. p manželka 55
n plus musí býti
Václav p syn 18 k


Lukáš p syn 16Nikodém p syn 10 k


Jan p syn 8Lidmila N. p děvečka 24 k


Anna N. p druhá děvečka 14 k


Mikuláš Charvát p zahradník 50 k


Marta p manželka 42
n plus musí býti
Dorota p dcera 17
n plus musí býti
Anna p dcera 7Adam p syn 4Kateřina (Pytrová) p vdova 24 k

po nebožtíku Pytrovi, hrnčíři
Jiřík Řezač p zahradník 37
n plus musí býti
Salomena p manželka 39 k


Lidmila p dcera 18
n plus musí
Václav p syn 10 k


Alžběta p dcera 8Mikukáš N. p čeledín, hříbek 12Kateřina Čermichová p podruhyně, vdova 58
n plus do vězení
Jan Jambor p tesař 60 k


Anna p manželka 30 k


Kateřina p dcera 11Anna p dcera 9Jan p syn 6Mandalena p dcera 4Ondřej p syn 3Markéta p dcera půlJiřík Šolc p podruh u Jana Jambora 40
n plus do vězení
Anna p manželka 34
n plus do vězení
Dorota p dcera 4Mandalena p dcera 3Matěj Chmelaž p podruh 70 k


Alžběta p dcera 13


všecka nerozumná jen
Jan Beneše p krčmář 20
n plus do vězení
Alžběta p manželka 18 k


Jiřík Hlavnička p šenkýř 50 k


Barbora p jeho manželka 30 k


Jiřík p syn 8Václav Slezák p chalupník 50
n plus do vězení
Anna p jeho manželka 40
n plus do vězení
Mandalena N. p při něm podruhyně 44


do vězení
Jan Hošek p zahradník 54Marta p jeho manželka 34
n plus
Jan p syn 10Dorota p dcera 8Kateřina p dcera 5Jan Vrána p zahradník 30
n plus
Mandalena p manželka 50 k


Mikoláš N. p čeledín, skoták 10Kateřina N. p děvečka služební 20Matěj Kominík p zahradník 45
n plus do vězení
Anna p manželka 37
n plus do vězení
Alžběta p dcera 9Jan p syn 5Kateřina p dcera 1Lukáš Hlávka p zahradník 30
n plus do vězení
Anna p manželka 30
n plus do vězení
Kateřina p dcera 11Dorota p dcera 10Mandalena p dcera 8Jan p syn 5Václav p syn 2Lukáš Polický p zahradník 37
n plus do vězení
Anna p manželka 28
n plus do vězení
Kateřina p dcera 10Václav p syn 8Dorota p dcera 6Alžběta p dcera 4Jan p syn 2Jiřík p syn 1Kateřina N. p stará podruhyně 60
n plus do vězení
Tomáš Pehlyš p zahradník 58
n plus do vězení
Anna p manželka 50
n plus do vězení
Dorota Dědková p podruhyně 48 k


Anna N. p její dcera 10 k


Jiřík Jakoubek p zahradník 30
n plus do vězení
Dorota p manželka 28
n plus do vězení
Jan p syn 10Alžběta p dcera 8Dorota p dcera 6Eva N. p matka, vdova 50Jakub Michálek p zahradník 40 k


Kateřina p manželka 56
n plus
Jan p syn 15 k


Václav Chyba p zahradník 45 k


Marta p manželka 38 k


Mandalena p dcera 10 k


Václav p syn 5Dorota p dcera 1Václav N. p tovaryš, tkadlec 36 k


Kateřinka Kabrielka p podruhyně 30
n
do vězení
Jan p syn 8Dorota p dcera 9Jiřík Jirka p chalupník 30
n plus do vězení
Kateřina p manželka 40
n plus do vězení
Pavel p syn 6Kateřina Hanousková p vdova, podruhyně 40 k


Jiřík p syn 12Mařena p dcera 6Anna p dcera 4Kryštof Zvoník p hrobař 49 k


Alžběta N. p kuchařka 39 k


Dorota N. p děvečka 20 k


Jan Sedláček p chalupník 43
n plus do vězení
Marjána p manželka 45
n plus do vězení
Václav p syn 6Dorota p dcera 2Adam Peterka p zahradník 49 k


Kateřina p manželka 60
n plus do vězení
Václav Kupka p sedlák 36
n plus do vězení
Lidmila p manželka 37
n plus do vězení
Alžběta p dcera 18
n plus do vězení
Kateřina p dcera 16
n plus do vězení
Dorota p dcera 11Marjána p dcera 9Salomena p dcera 6Lukáš p syn 3Jan p syn 2Dorota Jandice p vdova, podruhyně 51 k


Adam p syn 15
n

Adam Šamšula p zahradník 20
n plus do vězení
Alžběta p manželka 17
n plus do vězení
N.N. p matka, vdova 55
n plus do vězení
Anna N. p její dcera 10V příbytku Jana Kopidlandskýho


Jan N. p podruh 25
n plus
Anna N. p manželka 20
n plus
Martin Kužel p švec 30
n plus do vězení
Dorota p manželka 28
n plus do vězení
Václav p syn 5Jiřík p syn 3Jan p syn 1Jiřík p bratr u něho, švec 13
n plus
Dvůr holohlavský 72


Matouš N. p šafář 56Jakob N. p nádvorník 26Tomáš N. p nádvorník 22Vencl N. p nádvorník 26Pavel N. p nádvorník 25Jan N. p pacholek 22Vencl N. p pacholek 21Jan Kulíř p pacholek 31Lukáš N. p pacholek 19Vencl N. p pacholek 20Vencl N. p pacholek 18Vencl N. p pohůnek 19Martin N. p pohůnek 20Jan N. p pohůnek 17Martin N. p pohůnek 18Mates N. p co krávy pase 45Lukáš N. p sviňák 41Alžběta N. p šafářka 45Mandalena N. p starší děvka 20Dorota N. p děvka 22Maria N. p děvka 18Kateřina N. p děvka 20Anna N. p děvka 30Markyta N. p děvka 21Anna N. p děvka 25Anna N. p děvka 17Ve dvoře Zderazy 73


Lorenc N. p šafář 42Adam N. p nádvorník 31Andres N. p nádvorník 43Václav N. p nádvorník 27Václav Podzimejk p nádvorník 23Václav N. p pacholek 27Jan Veverka p pacholek 21Jan Jundík p pacholek 27Adam Kremera p pacholek 24Jíra Slezák p pohůnek 17Tobiáš Lochman p pohůnek 19Viktorin Škop p pohůnek 15Jan Psotnička p pohůnek 26Lukáš N. p pohůnek 17Jakub N. p skoták 40Kateřina N. p šafářka 35Mandalena N. p děvka 22Dorota N. p děvka 18Kateřina N. p děvka 19Mařena N. p děvka 18Anna N. p děvka 19Alžběta N. p děvka 13Ve dvoře rodovském 73


Jan Hlávek
šafář 65Jíra Česnek
nádvorník 25Mikoláš N.
pacholek 21Jiřík N.
pacholek 18Pavel N.
pohůnek 14Václav N.
pohůnek 18Anna N.
šafářka 36Mandalena N.
děvka 24Špitál v Holohlavech


Václav Jeřickej


k


Marjána
manželka jeho
k


Jan Rýdl


k

nevidomý
Mandalena
manželka jeho
k


Tobiáš Matejsek


k

nevidomý
Anna
manželka jeho
k


Jan Skalický


k

chromej
Jan Habřinský


k

chromej
Dorota Zikmundová


k


Anna Pražka


k


Kateřina Nesvačilka


k


Anna Kudelka


k