Smiřice - nerealizovaný plán parcelace

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Na popisovaném místě nakonec vznikl fotbalový stadionP.T. Městský úřad Smiřice
    Dovolujeme si podati zdvořilé upozornění na možnost ztráty vodního zřídla, které by by nastalo při odprodeji pozemku na místě starého řečiště vedle zbořeného mostu na Štermbergovo nábřeží.
    Prosíme by laskavě městský úřad v zájmu požární bezpečnosti dbal na to, by buď pozemek koupil sám, neb vymohl služebnost, že jest povolen kdykoliv příjezd hasičů na stanoviště vodní, v místě v předu uvedeném. Jest třeba šířky aspoň 5 metrů.
    Důvod k žádosti jest ten, že ztrácíme stanoviště vodné na Štermberovém nábřeží a dalšího toku pod jezem bývalým, jakož i u kostela. V pádu nebezpečí na této čtvrti jsme jen odkázáni na vodu u mlýna. Ssání z mostu Tyršova následkem větší výše než 8 m jest technicky nemožné. Proto místo na které upozorňujeme jest eminentně důležité pro bezpečnost požární, neb šetří délky hadic a tím i zvyšuje výkon strojů.
   razítko Žádost tato jest schválená naši výb. schůzí ze dne 27./6. 1935
    Doufáme ve správné pochopení a znamenáme se za Sbor dobrovolných hasičů ve Smiřicích
Dne 2. července 1935

Odpověď ze dne 4. července 1935.
    Sboru dobrovolných hasičů, ve Smiřicích.
    K Vašemu přípisu ze dne 2.t.m. sděluje nadepsaný městský úřad, že byla dne podána žádost za odprodej pozemku na místě starého řečiště, vedle zbořeného mostu na Šternberkově nábřeží, nebo vyhražení služebnosti.
    Na Vaše upozornění na nutnost nátěru hasičského leziště, sdělujeme, že práce tato byla, dle nabídky, zadána p. Františku Svatoňovi.
    Starosta města

P.T. Městský úřad Smiřice
Dne 8. července 1935
Věc: Žádost za odprodej pozemku potřebného pro přístup k rameni řeky Labe v případě požáru za účelem čerpání vody.
Titl.
Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze.
    Jak jistě Ředitelství vodních cest známo, jest již zaveženo staré řečiště labské, které probíhalo určitým úsekem města Smiřic. Nové řečiště založeno jest mimo města Smiřic. Po této úpravě zůstává toliko přítok vody pro pohon turbin firmy Smiřických mlýnů, který jest vzdálen několik metrů od silnice, která vede rovněž částí tohoto úseku města po t. zv. Šternbekově nábřeží.
    V zájmu bezpečnosti jest v případě požáru nevyhnutelně nutno, aby přístup k vodě byl plně zachován.
    Z těchto důvodů městská rada zdvořile žádá za odprodej části zaveženého labského řečiště, jež sousedí s pozemkem p. Bruny z Plavů.
    V případě, že by p. továrníku p. Brunovi bylo přiznáno přednostní právo na odprodej pozemku, žádáme zdvořile, aby při přidělování pozemků bylo obci Smiřické rovněž přiznáno právo služebnosti z důvodu výše uvedeného.
    Městská rada očekává, že její oprávněný požadavek bude vzat v úvahu a její podání příznivě vyřízeno.

Titl.
Městskému úřadu ve Smiřicích n. L.
    razítko K Vaší žádosti ze dne 8. července 1935 sděluje ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze: "Na odprodej zasypaného řečiště má zákonný nárok ve smyslu § 48. .v.z. nejbližší soused, a sice do poloviny řečiště, kterážto okolnost zdá se býti městskému úřadu tamnímu jasna. Kdyby obec trvala na odprodeji, musela by si vyžádati od příslušného souseda prohlášení za něho i za jeho právní nástupce, že se zákonného nároku vyplývajícího z ustanovení cit. § pro vždy vzdávají."
    Státní stavební správa pro úpravu Labe Smiřice n/L.
Stavební správce: ing. Zdeněk Lameš, vrchní techn. komisař
Ve Smiřicích n/L. dne 6. prosince 1935

Titl.
Státní stavební správě pro úpravu vody ve Smiřicích.
    K tamní odpovědi ze dne 6. prosince 1935 zdvořile sdělujeme, že upouštíme od naší žádosti za odprodej části zasypaného labského řečiště mezi parcelou čkt. 132 a 7, toliko žádáme za postoupení menší části z uvedeného pozemku k úpravě chodníku, který dle stávajícího stavu tvoří v těchto místech nevzhledný roh.
    Očekáváme, že v tomto směru bude další tato naše žádost vyřízena.
Městský úřad ve Smiřicích, dne 11. prosince 1935.

-----------------------

P.T.
panu Františku Brunovi, velkoprůmyslníku v Plavech u Semil.
    Jak jest Vám již známo, odstraněn byl železný most na Šternberkově nábřeží a zasypaná část Labe pod jezem použita ku stavbě sokolského stadionu. Jelikož těmito změnami vyskytla se potřeba úpravy šíře silnice vedoucí po Šternberkově nábřeží, žádá Vás městská rada zdvořile, abyste laskavě dal přemísti vystavěnou prádelnu u Vašeho domu v místech u bývalého mostu, jelikož tvoří tam nevzhledný zub a byla by po úpravě silnice na závadu potřebné frekvence.
    Městská rada očekává, že její uctivé žádosti vyhovíte, již z toho důvodu, že následkem zasypání labského řečiště a odstraněním mostu vytvořila se v sousedství část pozemku, kam může býti prádelna přemístěna. K tomu zároveň připomínáme, že stávající stav umožňoval by zacházky cestujících ku konání svých potřeb, což z důvodů zdravotních nebylo by na místě.
Městský úřad ve Smiřicích, dne 14. ledna 1936.
Starosta města Šeda Josef


hlavička dopisu

Bruna Titl.
Městskému úřadu ve Smiřicích n. L.
    Potvrzuji příjem tamního přípisu ze dne 14. t.m. a především uvádím, že nyní v zimě nedají se žádné stavební úpravy prováděti. Také se musí celá situace na místě prohlédnouti a dle toho teprve nutno event. opatření zaříditi.
    Jinak jsem vždy pro každý pokrok, ale musím použíti této příležitosti k tomu, abych poukázal na to, že na tamním úřadě nebylo vždy pro mne takové porozumění, jak jsem zasluhoval, což nejlépe dokazuje případ s přidělením pozemku ze zasypaném řečiště, na který jsem měl zákonitý nárok.
    S veškerou úctou: Brůna
Plavy, 20. ledna 1936hlavička dopisu


Titl.
Městský úřad ve Smiřice n. L.
    Obdržel jsem Váš přípis výše označeného čísla a data (23.1.1936) a správa mých závodů vylučuje, abych mohl sám osobně v předmětné záležitosti do Smiřic jeti. také ani nedají se nyní žádné práce stavební prováděti. Jakmile bude míti do tamního kraje můj pan Pavlovec cestu, tedy se na městském úřadě přihlásí a Vaše návrhy vyslechne.
    Pro ten případ, že by byla záležitost zvlášť naléhavá, můžete informovati pana Vojtěcha Šotolu, trafikanta v tamním městě, který mi podá pak zprávu.
Plavy, dne 28. ledna 1936.
S veškerou úctou: Brůna

-----------------------

Slavné Městské zastupitelstvo ve Smiřicích.
    Jsem vlastníkem pozemkových parcel čkat. 132 a 135/1 ve Smiřicích a zymýšlím provésti parcelaci těchto pozemků vzájemně souvisejících. Po provedení parcelace zamýšlím odprodati jednotlivá stavební místa zájemníkům.
    Předkládám proto dvojmo situační a rozdělovací plán v měřítku 1 : 1250 se zřetelem na průčelní čáry plánu polohy, v němž se určují jednotlivá stavební místa v takové podobě a velikosti, že příští budovy budou míti dostatečně světla i vzduchu. Připomínám, že tento plán úplně vyhovuje předpisům § 11. stavebního řádu.
    Žádám proto, aby předložený rozdělovací plán byl schválen a mně dodán potvrzený jeho stejnopis s písemným schválením zamýšlené parcelace.
F. Brůna, Plavy dne 24. května 1937.Parchomenko Titl.
Městský úřad ve Smiřicích.
    Dovoluji si Vám předložiti k zásadnímu schválení parcelační návrh na rozdělení poz. parc. čk. 132 zahrada a čk. 135/1 louka, patřící p. Fr. Brůnovi, továrníkovi v Plavech.
    Dle regulačního plánu jde cesta v šířce 12 m a mimo toho jedna příční cesta, ale vzhledem k tomu, že tím způsobem těžko bylo by docíliti pravidelná vhodná stavební místa, navrhuji změnu, aby místo jedné příčné ulice byly dvě příčné ulice v šířce 11 m každá.
    Parchomenko Račte mi laskavě sděliti Vaše rozhodnutí, abych mohl předložiti definitivní parcelační plán s udáním šířek a délek jednotlivých míst jakož i jejich plošných výměr.
V Jaroměři dne 24. května 1937.
Ing. Parchomenko


parcelační plán
Parcelační návrhrýsoval Ing. Ivan Parchomenko dne 5. května 1937.

parcelační plán
Parcelační plán rýsoval Ing. Ivan Parchomenko dne 15. června 1937.
Poznámka vlevo nahoře: Prozkoumáno a schváleno v řádné schůzi obec. zastupitelstva konané dne 16. června 1937.
Dole vpravo: u prostoru splavu na Labi vede dnešní ulice U Stadionu, červeně je již naznačená nová cesta k Tyršovu mostu.

parcelační plán
Parcelační plán rýsoval Ing. Ivan Parchomenko dne 15. června 1937.
Chybí hoření a pravá strana plánu. Vlevo stojí domy pana Kašpara a Jílovského.P.T. Městskému úřadu ve Smiřicích
    Předmět: Protest proti parcelačnímu plánu bělidla firmy F. Bruna, Plavy, Frant. Šanderou domkářem ve Smiřicích, čp. 118
    Podepsaný dovoluje si v předepsané lhůtě podati proti vyloženému parcelačnímu plánu bělidla firmy F. Bruna Plavy.
Protest.
    který zdůvodňuje následovně:
    Šandera Projektovaná ulice, která má vyústiti v Mautnerově ulici (dnešní Mlýnská), zabrala by mě část budovy na parc. čís. 145 a část zahrady na parc. čís. 147. s čímž nemohu souhlasiti s toho důvodu, že by se mě nadobro zkazil a znehodnotil celý můj majetek.
    Prosím, aby mému odůvodněnému protestu bylo laskavě vyhověno.
V dokonalé úctě František Šandera
Smiřice, dne 27. června 1937.

Z protokolu
    sepsaného dne 3. července 1937 za přítomnosti pp. Ing. I. Parchomenky, civ. geometra z Jaroměře, p. Josefa Jílovského, rolníka ve Smiřicích čp. 3, p. Václava Kašpara, roníka čp. 119, a p. Františka Šandery, pokrývače na odpočinku čp. 118.
    Předmětem jednání jest projednání námitek ... na změnu regulačního plánu.
    Pan Jílovský prohlašuje, že béře svou námitku zpět, změnou ... nebude ničeho zabráno.
    Pan Kašpar prohlašuje, že béře svůj protest zpět s podmínkou, že jeho stavení, pokud bude státi, že nebude nucen jej zbourat.
    Pan Šandera prohlašuje, že změnou regulačního plánu jeho stavení není vůbec dotčeno bere svou námitku (protest) zpět.

Věc: Žádost o změnu regulačního plánu v bloku čís. 20.
Tužkou je zde poznámka: Schváleno okres. výborem dne 9.2.1938.
Titl.
Okresnímu úřadu ve Dvoře Králové nad Lab.
    Městská rada ve Smiřicích žádá za schválení změny regulačního plánu v bloku čís. 20 obce Smiřic, která byla podle § 4 a 5 stavebního řádu pro Čechy veřejně vyložena vyhláškou ze dne 31. května 1937, po 4 týdny.
    V této lhůtě byly proti navržené změně podány námitky pana Josefa Jílovského, p. Václava Kašpara a p. Františka Šandery, bytem ve Smiřicích. Obecní zastupitelstvo, v řádné schůzi konané dne 16. července t.r. usneslo se doporučiti okresnímu úřadu návrh na zamítnutí námitek výše jmenovanými a požádati za schválení změny regulačního plánu s odůvodněním, že jedná se o změnu regulačního plánu v samostatném bloku čís. 20, který je kol dokola ohraničen vodou (řeka Labe), takže stěžovatelé s pozemkem bloku čís. 20 nikde nesousedí. Konečně zájem veřejnosti vyžaduje, aby byl brán v úvahu před zájmem jednotlivce.
    Podle této změny má býti zřízena – místo jedné příční ulice, 2 ulice příční á 11 m šířky. Změna tato provádí se z toho důvodu, aby se docílilo vhodnějšího rozdělení parcel na stavební místa.
    Regulační plán obce Smiřic byl schválen výměrem tamního úřadu (okresní správní komisí v Jaroměři) ze dne 25. května 1925.
    Jelínek Konečně podotýkáme, že jmenovaným stěžovatelům p. Jílovskému a p. Kašparovi bylo zasláno rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 16. července t.r. s náležitým odůvodněním a s připomínkou, že do zamítavého rozhodnutí ob. zastupitelstva mají jmenovaní právo podati odvolání do 14 dnů od doručení k okresnímu úřadu, prostřednictvím zdejšího městského úřadu. Ačkoliv 14 denní lhůta uplynula již 4. t.m. jmenovaní své námitky nepodali. Pan Fr. Šandera odvolal své námitky již dne 18. t.m.
úřadující náměstek Jelínek Fr.
Městský úřad ve Smiřicích, dne 5. srpna 1937

Pan František Brůna, velkoprůmyslník, v Plavech u Tanvaldu
    K podané žádosti ze dne 24. května t.r. jíž žádáno schválení parcelace pozemků v bloku čís. 20 čtk. 132 a 135/1 sdělujeme Vám, že obecní zastupitelstvo města Smiřic v řádné schůzi konané dne 16. července t.r. schválilo jednomyslně předložený parcelační plán na rozdělení pozemků na stavební místa v bloku čís. 20.
    V důsledku provedené parcelace pozemků byla však nutno podati žádost na změnu regulačního plánu v bloku čís. 20 …
    Výnos o schválení změny .. dosud nedošel.
Městský úřad ve Smiřicích, dne 21. srpna 1937. Jelínek

-----------------------

Na výše uvedeném dokumentu je připsaná poznámka:
Povolení parcelace pozbývá platnosti 1.9.1942.


-----------------------

Fotografie Františka Brůny je ze stránky idnes.cz.

-----------------------

Pan František Brůna, velkoprůmyslník v Plavech u Tanvaldu
    Navazujíce na předchozí jednání z roku 1936 sdělujeme Vám zdvořile, že v nejbližších dnech provedena bude úprava silnice vedoucí po Šternberkově nábřeží ve Smiřicích podél Vašeho domu čp. 128.
    Při místním komisionelním řízení uvolil se pan Pavlovec přednésti p. továrníkovi požadavek zástupců obce o přemístění staré prádelny, která právě v oněch místech prováděné úpravy tvoří nevzhledný roh, který bezděky stal se veřejným záchodkem.
    Prosíme proto, abyste laskavě učinil opatření k přemístění prádelny již z těch důvodů, že proti Vašemu domu je vybudován sokolský stadion, na kterém letošního roku dne 12. června bude se konati župní slet.
    Přítomný pana Pavlovec uznal požadavek obce za oprávněný.
    Ježto obecní zastupitelstvo provedení úpravných prací již zadalo, započne podnikatel s prováděním již v tomto týdnu a z důvodu těchto prosíme, o laskavé urychlené vyřízení.
    Starosta města.
11. dubna 1938

Titl.
Městský úřad ve Smiřicích.
    Přijal jsem Váš vážený přípis ze dne 11. t.m. a úprava domu čp. 128 zdržela se jen proto, že doposud není skončeno jednání s vodocestným ředitelstvím ohledně části zasypaného řečiště Labe, která má přijíti do mého vlastnictví.
    Jakmile bude toto jednání skončeno, bude provedena celková úprava dvora i přilehlého pozemku a vše bude řádně oploceno. Při tom se přemístí i prádelna. V každém případě pomýšlím na to, aby vše bylo upraveno ještě během příštího měsíce.
S veškerou úctou. F. Brůna
Plavy 15. dubna 1938hlavička dopisu

Titl.
Městský úřad ve Smiřicích.
    Váš dopis ze dne 11.5.1939.
    Poštovní spořitelnou poukázal jsem Vám K 8.010.25, kterých použijte na zaplacení poplatku, předepsaného za povolení ku parcelaci
   pozemkové parcely č. kat. 132 a 135/1 ve Smiřicích a žádám, abyste opožděné placení lask. omluvili mimořádnými poměry, které nastaly ve druhé polovici minulého roku a moji firmu mimořádně postihly.
    Za daných poměrů sotva nyní bude sáhnuto ku povolené parcelaci a pokud se týká požadovaného přemístění prádelny u domu čp. 128 a opravy plotu přilehlého pozemku k tomuto domu, tu dovoluji si především připomenouti, že řiditelství pro stavbu vodních cest v Praze doposud nerozhodlo o přídělu parcely, vzniklé zasypáním řečiště Labe v těchto místech a proto jsme dále nic v těchto místech nepodnikali.
   Vzdor tomu vyžádal jsem si návrh a rozpočet na požadovanou úpravu od místního stavitele.
S veškeru úctou
F. Brůna 18.5.1939