Historie budování cesty Smiřice - Černožice

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuPrvní, neúspěšný pokus o stavbu silnice z roku 1890

Protokol sepsaný u purkmistrovského úřadu v Smiřicích dne 13. května 1890
cesta na Černožice 15.9.2021 Předmětem jest další jednání o zařízení silnice od Smiřic k Černožicům, k čemž pozváni byli pánové:
   Hojný Josef, Juliš Jan, Čeněk Jan za město Smiřice, sl. c.a k. vrchní správa velkostatku Smiřice, firma Ed. Ad. Malburg a syn, firma Šimon Klein a synové, sl. obecní úřad v Holohlavech, sl. obecní úřad v Černožicích, Sehnoutka Jan mlynář v Černožicích a zástupce cukrovaru Černožického.
   Z těchto pozvaných pánů schůze dnešní se zúčastnili: všichni, buď osobně neb zástupci svými, až na firmu Š. Klein a synové, Obec Holohlavskou a Černožice Čáslavskou zastupoval p. A. Feltl z Černožic.
   Usnesení: Pan zástupce cukrovaru Černožického oznámil, příznivé vyjednání a ustoupení pozemku, jakož i učinlivou výpomoc a podporu ze strany řiditelství jiho severo něm. spojovací dráhy a prohlásil, že cukrovar Černožický další jednání s drahou obstará a že uvoluje se na náklad stavby silnice té, přispěti částkou 500 zl. v hotovosti, přispěti propůjčením nějakým počtem povozu, ku svážení materialu, jakož i zakoupení pozemku od dráhy.
   K dalším příspěvkům v protokole ze dne jíž jmenovaným přihlášeny následující:
   Město Smiřice uvolilo se dle usnesení obecního zástupitelstva přispěti částkou … zl. 250.-
   Pan Th. Klein spolumajitel firmy Š. Klein a synové prohlašují, že na tuto silnici ochoten jest přispěti, všakvýše tohoto příspěvku ponechává si ustanoviti až po úradě se svými spolumajiteli.
   Pan Alb. Malburg též ochoten jest přispěti a příspěvek ten ponechává si určiti v době příští.
   Ohledně zakoupení pozemku k silnici té od občanů Holohlavských, kteří přemrštěnou cenu požadují má pan purkmistr títo k společné schůzi svolati a s nimi o snížení ceny vyjednati.
   podpisy: Klein, Valášek, Sehnoutka

cesta
Výkaz privátních pozemků jež zakoupiti dlužno pro novou silnici Smiřicko-Černožickou.
Josefa Hledíková ze Smiřic čp. 98, Jan a Barbora Hofmanovi z Holohlav, František a Anna Prokopovi H. čp. 13, Václav Tuček z H., Jan Juliš ze S. čp. 134, František a Marie Karlovi z H. čp. 44, Jan a Františka Slezákovi z H. čp. 50.


V Hořicích dne 29.3.1890
Mnohovážený pane měšťanosto !
   Ctěným listem z dne 10. t.m. ráčil jste mně sděliti, že ku stavbě nové silnice …. bude potřeba též od mého pole vedle cesty k Holohlavům ležícího proužek ve výměře asi 29 čtverečných sáhů.
   Když se jinák bez mého pole obejíti nelze, jsem ochotna plochu tuto proti slušnému odškodnění, - jehož vyřktnutí si na pozdější dobu vyhražuji, - odstoupiti.
   Za další podmínku kladu, by slavné stavební komité pořádek v knihách, v katastru a odepsání kontribuce na svůj náklad provedlo.- taktéž vysázení nových spůsobilých stromků a postavení potřebného mostku budiž na útraty stavebního komité obstaráno.
   Se srdečným pozdravem se znamenám uctivě.
   Josefa Hledíková

Zápiska
   sepsaná dne 6. března 1890 za příčinou další úrady o postavení nové silnice od Smiřic k Černožicům. Přítomní jsou p.p. H. Herrseher za c.k. velkostatek, A. Malburg, Jan Sehnoutka, J. Jaroš za obec Černožice, Jos. Valášek, Hojný Jos. a Čeněk Jan za město Smiřice. Obec Holohlavy nepřítomnost svou omluvila. Jednání.
   Komité zvolené v předešlé schůzi aby přípravné práce, plány a rozpočty opatřilo podává ústy p. Feltla svoji zprávu, dle které by cesta směrem od Smiřic už za železnou dráhu, od místa tohoto vedle dráhy panským pozemkem až po železníčny most a zde odbočit cestou ku dvoru Holohlavskému a dále až na cís. silnici jíti měla.
   Směr tento jest dle vyjádření zástupce c.k. velkostatku a za souhlasu vládního rady p. Ferdinadiho říditele cís. kr. statku rodiného fondu v Praze, úplně účeli tomuto pojištěn a zdarma věnován.
   Rozpočet pak na úpravení silnice této dle plánu a opraveného zmírněného rozpočtu v okrouhlé sumě 3000 zl. nepřevišiujic, se i se zakoupením nějakých k rozšíření nutných pozemků stanovil, na kterýžto náklad (nepočítajíce potahy pro přivoz hmot) uvolili se přispěti:
   1. Obec Černožice, Čáslavka obnos 1000 zl.
   2. Město Smiřice prohlásilo se ústy p. purkmistra že nelze, dokavád obec. zástup. svého svolení a náklad na tuto silnici neustanoví,určité vyjádření učiniti.
   3. Pan Jan Sehnoutka mlynář z Černožic … 100.- zl.
   Dálší příspěvky od místních průmyslových závodů, jakož i od cukrovaru Černožického mají se do příští schůze zjistiti a sděliti. Pozemky které k silnici této nutné budou k její rozšíření, jichž majitelové v Smiřicích bidlejí, má p. purkmistr Valášek s těmito o zakoupení v mírné ceně vyjednávati. Pozemek před dráhou k rozšíření nutný a c.k. velostatku patřící, ochoten jest p. H. Herrscher u c.k. řiditelství projednati.
   Příští schůze más e během 14 dnu opět za příčinou dálšího pokračování odbývati.
   Skončeno a podepsáno.

razítko Černožice - Čáslavky 1892
Razítko Spojené obce Černožice - Čáslavky z roku 1892
Nový pokus byl učiněn v roce 1897.

   Vzhledem na stále opakující se stesk na nepříhodnost spojení cesty ze Smiřic do obce Černožice a dále k Jaroměři vedoucí, usneslo se obecní zastupitelstvo města Smiřice ve své dne 20(?). prosince 1897 odbývané schůzi, učiniti opět pokus, zdali by po mnohých překonaných překážkách které projektu tomu v roce 1890 v cestě stály, nebylo možno ku provedení nyní s úspěchem přikročiti.
   Za tou příčinou svolává v úctě podepsaná městská rada poradnou schůzi P.T. pp. interessentů, která konati se bude dne 10. února 1898 o 4 hod. odpol. v zasedací síni městské radnice ve Smiřicích, a kteréž Vaše Blahorodí tímto uctivě zvu.
   Městská rada ve Smiřicích dne 4. února 1898. Starosta

Žádost o okresní příspěvek:
Koncept:
Slavné okresní zastupitelstvo v Jaroměří
   Již r. 1889 sestoupilo se prozatímní komité....
  profil cesty Komité toto, sestávající z místních a okolních interesantu jakož i ze zástupců obcí sousedních, blížilo se již znenáhla kýženému cíli, avšak překážka, která tenkráte této dobré věci v cestě stála, nedala se tak lehce odstraniti a tak se stalo, že od stavby projektované nové silnice od Smiřic směrem k Holohlavům a odtud na císařskou silnici, prozatím bylo upuštěno.
   …. jeví se nyní potřebou nezbytnou, sestoupilo se roku letošního, na dále opakující se stížnosti pro velmi špatné a nepohodlné spojení k Jaroměří, opětně komité, které dalo vypracovati potřebný projekt a rozpočet na zřízení nové, pohodlné silnice ….. Stavební náklad rozpočten na 9500 zl. počítaje v tom již výkup pozemků k silnici té potřebné.
   Obecní zastupitelstvo města Smiřice v posledním svém zasedání, vyslovilo souhlas s tímto projektem a slíbilo také podporu pro podnik ten....pozemky
   Jelikož tak velký stavební náklad súčastněné obce katastrální s interesenty samy nésti nemohou,.... dovolujeme si sl. okresní zastupitelstvo …. za vydatnou podporu z fondu okresního ve výši 2000 zl. co nejpokorněji žádati.
   Ve Smiřicích dne 20. června 1898. Starosta

Další koncept žádosti o 2000 zl. je datován dne 8. července 1898 a z tohoto data je také zmíňka o plánech dole.

----------------

V tabulce vpravo
najdete seznam majitelů pozemků, ceny a příspěvky na cestu

Na plánu dole
je červeně vyznačená trasa nové cesty. Žlutá ,,státní" silnice, je na této stránce jmenovaná jako císařská silnice.

zdroj: mapy.cz ----------------

Z dopisu obecním úřadům:

Slavnému obecnímu úřadu v
…..
   Povozy z okolních obcí přes Smiřice k Jaroměři se ubírající musí konati dalekou objížďku až na císařskou silnici směrem k Rodovu a prodělati jim jest obtížný kopec u panského sklepa a často nepříjemné uzavření dráhy.
   … sestoupili se zástupcové a interesanti obce Smiřice, Holohlav a Černožic a podniknouti obmýšlejí stavbu nové silnice od Smiřic k Jaroměři, která by kolem mlýna Smiřického přímo pod cukrovar Černožický vedla, u hostince pí. Beranové v Černožicích přes Čáslavka a okresní silnici a dále císařskou silnici směrem k Jaroměří vedoucí, se spojila.
   ...neboť tím by, zajisté používalo se raději cesty této přímější přes Smiřice, prosté všech kopců a překážek, než nynější stávající přes Vlkov.
   Aby žádost, která nyní za postoupení potřebných panských pozemků podati se má větší důležitost měla, žádáme sl. obecní úřad, aby zvláštním přípisem vyslovil svůj souhlas se stavbou silnice této.... a aby nám souhlas ten do 22. listopadu t.r. byl zaslán čímž arciť nečiní se sl. obec tamní závaznou k nějakému příspěvku k podniku tomuto.
   Ve Smiřicích dne 15. listopadu 1898. Starosta

Odpověď z Oujezda na výše uvedený dopis:
   ….prohlášení ono občanům zdejším ve schůzi obecního výboru v Oujezdě dne 18. listopadu 1898 odbývané velice vstříc přišlo spodotknů že přejíce podniku onomu brzkého zdaru.
Obecní úřad v Oujezdě dne 18.11.1898
podepsaní:
Frant. Adamíra starosta, Josef Slánský radní Svéc(?) radní, Vach Václav, Václav Vavřinka, Václav Pamánek, Václav Vachek


plán cesty
Plán cesty rýsovala Technická kancelář F. L. Hellmann stavitel a civilní geometr v Jaroměři. Datum na plánu je 10. května 1898.

plán cesty
Pravá část plánu.

plán cesty
Zvětšená část Smiřic, Palackého ulice vede od kostela vlevo nahoru. Dnešní Mlýnská ulice vede šíkmo vpravo ke křižovatce.

plán propustků plán propustků
Plán propustků.Výpisky z protokolů schůzí městské rady (datum), stavebního komité a dalších ,,interessentů v příčině stavby cesty":

2.6.1898
   Dle zhotoveného projektu vésti má nová silnice od hranic Smiřických za stavením p. Jílovskýho směrem k Labi a dále pak směrem nynějšího chodníku k Černožicům.
   Pan okresní starosta (Jaroš Jan) žádá aby se s urychlením jednalo, tak aby příštím jarem stavbou silnice započato býti mohlo.

15.11.1898
   Pan starosta Hojný dává předčítati došlý přípis sl. okresního výboru v Jaroměři, kterým poskytuje se k stavbě silnice této okresní subvence 2000 zl.- po dohotovení stavby té.
   Co se týče postoupení panských pozemků k stavbě silnice té potřebných, podotýká p. zástupce c.a k. velkostatku (Prill Robert), že v záležitosti té s p. vládním radou jednal a že by bylo zapotřebí v záležitosti této by vydala se deputace do Prahy k panu vládnímu radovi c. a k. ředitelství Nejvyšších Rodinných statků v Praze.
   Pan Bohumil Čerych navrhuje deputaci tříčlenou a to p. starosta Smiřic (Hojný), Jan Sehnoutka továrník v Černožicích a mezi p. Boh. Čerychem a Jos. Lefnarem.
   Deputace vyslati se má dne 27. listopadu 1898 v neděli.
   Pan Th. Klein dokládá že by při projektu tomuto pamatovati se mělo také na to že bude pak zapotřebí most u mlýna, který doposud firmě Š. Klein a synové k udržování přináleží výhledem ku frequenci po nově postavené býti mající silnici, řádně rozšířiti.

Z dopisu odeslaného 14. října 1898 o udělení subvence, jenž četli na výše uvedené schůzi:
   2000 zl.- splatná ve třech ročních stejných lhůtách, znichž první dospěje k splatnosti po dokončení stavby a přijetí silnice té pod těmto výminkami:
   Štet silnice musí býti zšíři 4.30 m a nikoliv jak v plánech obsaženo pouze 3.50 m a musí býti v celé své šířce alespoň 30 cm vysoký, dokonale svalovitý, řádně stavěný a po zasípání pískem vrstvou tlučeného skučského štěrku, 10 cm silnou povezen, aby se silnice ta mohla uválcovati dříve, než bude veřejnosti k používání odevzdána.
   Šířka celé silnice i s bankety má obnášeti nejméně 6 m, příkopů pak 1.20 m.

26.října 1899
   Protokol poslední schůze ze dne listopadu 1898 se předčítá a nečiní se žádných dodatků.
   deputace v Praze …. Dle téhož sdělení slíbil pan vládní rada podporování projektu toho z jeho strany, při kterémžto jednání zároveň zmínil se o nutnosti zřízení silnice k cukrovaru Smiřickému, pokračováním silnice Liebiegovou třídou, která by se současně s projektovanou silnicí směrem k Černožicům stavěti měla. Jelikož pak se zřízením silnice k cukrovaru Smiřickému, kterouž za velmi důležitou ano i velmi nutnou uznal, hlavní zájem na téže sl. ředitelství nájmu c. a k. cukrovarů zdejšího připadá, očekává také že se strany sl. ředitelství nájmu c. a k. cukrovaru ku zřízení této velmi důležité a potřebné komunikace, nutné kroky v brzku zavede.
   Pan starosta (Hojný) sdílí dále že v záležitosti této konferoval již s p. inspektorem nájmu c. a k. cukrovaru, Vilémem Jarkovským, který též příznivě pro podnik tento se vyslovil.
   Aby se zřízení projektované stavby silnice směrem k Černožicům urychlilo, usnášejí se přítomní, by podaná byla urgence na Veleslavné c. a k. ředitelství statku Nejvyššího Rodiného fondu v Praze, a aby, co týče se zřízení druhé silnice z Liebiegové třídy k cukrovaru zdejšímu, současně se strany obce na c. a k. velkostatek příslušná žádost zadána byla.

Obecnímu zastupitelstvu v Smiřicích.
   Okresní zastupitelstvo Jaroměřské jednajíc v řádné schůzi své dne 4. prosince 1900 konané o žádosti města Smiřic za udělení subvence na stavbu obecní silnice ze Smiřic ke Zderazu vésti mající, usneslo se na tom, aby obci žádáná subvence a sice 2 k – na 1. běžný metr udělena byla, když obec dostojí následujícím podmínkám:
   1. Obec Smiřická upraví nákladem svým třídu Libigovu a zřídí železný most tamže.
   2. Současně provede obec stavbu silnice ze Smiřic do Černožic na niž byla udělena subvence okresní již roku 1898.
   3. zde jsou stejné stavební podmínky jako v minulé subvenci, jen výška Skučského štěrku musí být 16 cm silná.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 6. prosince 1900

27. prosince 1900
   schůze v příčině pokračování v jednání o projektované stavbě silnice od Smiřic k Černožicům a silnice Liebiegovou třídou směrem ku dvoru Zdaraz.

6. března 1901
   Předkládá se nový projekt vedení silnice naznačený v zhotoveném nástinu, a sice vedení nové silnice směrem nynější polní cesty k Černožicům.
   Pan Jan Kottland činí návrh na příjmutí projektu nového, …. méně pozemku k vykoupení by bylo.
   C.a K. velkostatek budíž požádán o umírnění cen pozemku a aby stávající chodník byl odpočítán vůbec z výměry pozemku velkostatku.
   Schůze se odkládá do doby vyjednávání se s c. a k. velkostatkem tak a by během 14 dnů definitivní projekt ustanovil.
   Pan Klein činí návrh na zvolení komité stavebního: a sice p.p. Bohumila Čerycha (továrník v Černožicích), Jana Kottlanda (člen okresního zastupitelstva) a Jos. Lefnara (radní Smiřic).
   Pan Jan Sehnoutka (továrník v Černožicích) činí návrh na další volbu tří náhradníků: pana Jos. Potučka ( starosta Černožic), Václ. Kottlanda (radní Smiřic) a Fr. Prokopa (starosta Holohlav), pro případ zaměstnání zvolených členů stavebního komitu.

Slavný městský úřad v Smiřicích !
   Vyřizujíce v přípise ze dne 7. března t.r. se nacházející žádost, sdělujeme, že by velkostatek – po schválení z vyšších míst – ku stavbě nové silnice k Černožicům potřebné panské pozemky za cenu 1 K za čtvereční sáh postoupil, že však výměra stávajícího chodníku rovněž v tyto započtena by býti musela. jelikož týž taktéž v katastru co role a ne co chodník zapsán jest. Při tom však dlužno předpokládati, že stavba ku cukrovaru projektované silnice od města Smiřic rovněž již úplně zajištěna jest. Za příčinou povolení našeho představeného úřadu ku odstoupení pozemků, žádáme, by nám co nejdříve nová písemná žádost zaslána byla, ve které by již přesně velikost a poloha postoupení býti majících pozemků vyznačena byla zároveň s náčrtem těchto pozemků. V dotyčné žádosti muselo by býti uvedeno, že se s cenou velkostatku žádanou, totiž 1 K za čtverečný sáh souhlasí a že stavba silnice od Smiřic ku zdejšímu cukrovaru taktéž již zajištěna jest. Další podpory ku stavbě silnice k Černožicům připověděti nelze vrchní správě, jelikož silnice tato velkostatkem pouze velmi málo používána bude, táž však soutěžní silnicí pro cukrovar jest kterému po případě ku velké újmě býti může. V pádu-li by se tato silnice k Černožicům nestavěla, tu by taktéž velkostatek na to nenaléhal, silnici ze Smiřic k cukrovaru stavěti, poněvadž skutečné výhody, kterých tato silnice velkostatku poskytovati bude taktéž jen nepatrnými jsou.
   Když velkostatek ku černožické silnici pozemky asi o 1500 K laciněji postoupí, než zač by tyto vlastně stály a mimo to stavbu části silnice ze Smiřic do cukrovaru převezme, tak již tímto bez toho velmi veliké oběti přináší, které ku výhodám, které obě silnice přinesou v pražádném poměru nejsou. Oproti tomu nabývají obě silnice pro blahobyt a rozkvět města Smiřic největšího významu.
   Podepsaní vrchní správa doufá, že slavné zastupitelstvo uzná oběti a přípovědi velkostatkem učiněné a tyto za největší vstříc vyjití celé záležitosti považovat bude.
   V Smiřicích, 9. března 1901

12. března 1901
   z protokolu sepsaného o řádném zasedání zastupitelstva – článek 5:
   Pro podnik ten zapotřebí bude odkoupiti potřebné pozemky od p. Gustava Jilovskýho zde a od p. Františka Karla bytem v Černožicích.
   Pan Gustav Jilovský jest ochoten potřebný pozemek odprodati za cenu 600 zl. za jeden korec výměry, pan František Karel taktéž volným jest k odprodání pozemků svých a žádá 500 zl. za výměru 1 korce.

30. března 1901
   Mají se vyzvat majitelé lomů opukových a sice v Libřicích p. Špatenka, majitel hostince a statkář, Špatenková Koblas Bartoňová aby podali nejlevnější nabídku na potřebných asi 200 kubic. sáhu kamene.
   Dále usneseno vzíti as 70 až 80 vagonu opuky Skalické k vůli míchání na nižší a řídší půdy.
   V té záležitosti má se vyjednávati s majiteli p. Vítem v České Skalici a p. Jaklem ze Zliče.
   Je třeba k vůli navážce v středu projektované silnice ukoupit povrch pozemku as 1/2 korce výměry pro odebrání půdy ve výšce 1 metru. Z pole toho lze louku pak učiniti. Majetníci nejbližší jsou označeni p. Kotland Václav, p. Vácha a pí. Čeňková.
   porovnání  1 a 2 trasy Labský šotr příjat, pokud se dá vyvézti z Labe u Černožic a který bude nejlevnější.Vpravo:
potovnání první a druhé trasy nové cesty:4. května 1901
   Rozpočet na prvý projekt jeví se tudíž mnohem vyšší (zl. 10800.-) nežli rozpočet stavby směrem druhým a činí protož p. B. Čerych návrh aby definitivně volen byl směr druhý, totiž směr po stávající polní cestě k Černožicům v právo od chodníku přes panské pozemky vedoucí,jelikož směr ten mnohem levnější se jeví.
   Návrh ten byl jednohlasně přijatý a zvolen tudiž pro stavbu silnice k Černožicům směr po stávající polní cestě.
   Pan Jan Kotland činí další návrh aby zavedeno bylo potřebné jednání ohledně výkupu pozemku p. Fr. Karla v katastru Holohlav patřící sirotkům aby snad pak vrchnoporučenský soud námitek nečinil...

plán cesty
Plán nové trasy cesty využívající polní cestu
rýsovala Technická kancelář F. L. Hellmann stavitel a civilní geometr v Jaroměři dne 5. května 1901
Vlevo: Nový most rozpětí 9.60 m se železnou konstrukcí. Více o tomto mostu je na této stránce.
Místa: Seč, Na Tomáškách a U bažantnice. Další svislé červené texty jsou propustky.

plán cesty
Pravá část plánu ze dne 5. května 1901

2. června 1901
   Pan Čerych továrník zděluje že příkopy jsou vyhozené a byly akordovány za 14 haléřů b.m.
   Zavážení jezírek akordováno bylo za 20 haléřů 1 kub. metr drážkou vozik a jest téměř vše hotovo.
   Kámen se vozí ze Skalice od p. Víta a od p. Jakla ze Zlíče.
   Co se týká kamene z Libřic musí býti tento na místě silnice vyrovnáván jelikož kontrola přes množství i přes dodávku povoznickou chybí a vyjednávání to převzal p. starosta z Černožic s p. Nepokojem majitelem lomu. Obnos per 11 korun vyjednán za jeden sáh dovozného, avšak dle ponávrhu musí se učiniti zkouška, za kterou vlastně cenu a jaké množství má pro příště býti stanoveno.
   Za dovoz kamene ze Skalice České navrženo 4 koruny a zavazuje se za tuto cenu p. Čerych dodat, což přijato.
   Kámen od p. Jakla 14 vagonu přijat a navrženo aby se zásilkou počkalo až po planýrování.
   Zároveň budiž dopsáno že kámen jeho se k vůli velikosti k štětování nehodí.
   Do Smiřic vožený kámen má se za dovoz na silnici 6 korun vyplatiti k rukám p. Michala.
   Pan Michal dodatkem sděluje že nabízí dovoz kamene z Libřic jeden sáh za 14 korun na silnici.
   Štětování vyjedná se později a navržená cena 1 běž. metru v šířce 4.30 silnice za 50 až 60 haléřů.

11. července 1901
   Pan B. Čerych podává zprávu o pokračování se stavbou silnice k Černožicům, tak že zbývá ještě as 60 m. štětování, sažiskování (?) a upravení banketů.
   Dle provedených již prací ušetřeno bylo na pracích v rozpočtu uvedených, naproti čemuž ale zase vydání vstouplo za kamen, anto rozpočten jest na zl. 1.20 a patiti se musel zl. 1.80 – 1.90 za 1 m3.
   Dle správy té stála by celková silnice k odevzdání okresu schopná 18000 Korun.
   Dosaváde zaplaceny byly následující rozpočtené obnosy na uhrazení nákladu toho a sice:
   Město Smiřice …. K 4000.-
   Ct. firma Ed. Ad. Malburg a syn … K 500.-
   Ctěný cukrovar Čerych a spol. v Černožicích …. K 3000.-
   Slavná obec Černožice ….K 2000.-
   Jelikož subvence okresu 4000 Korun teprve až po dohotovení silnice obdržeti možno, bude zapotřebí obnos ten opatřiti si vypůjčkou ze spořitelny na účet subvence. Mimo výpůčky té nedostávati bude ještě as 1500 zl čili 3000 Kor.
  

razítko Slavný městský úřad ve Smiřicích !
   Poněvač se ve výborové schůzi dne 9. července b.r. ukázalo, že co se týče pojetí jakým způsobem silnice ze Smiřic do Zderaz, resp. k cukrovaru a dále až ku erární silnici provésti se měla, taká nedorozumění jsou, že nelze prozatím více na zdar celého projektu mysliti, sděluje podepsaná c. a k. vrchní správa z rozkazu velesl. c. a k. řiditelství v Praze, že velkostatek veškeré této silnice se týkající přípovědi odvolává – poněvač právě jak v rukou c. a k. vrchní správy se nalézající opis protokolu schůze okresního výboru v Jaroměři ze dne 6. prosince 1900 jasně a srozumitelně dokazuje, tyto přípovědi za předpokládáními učinil, kteréžto nyní většinou slavného obecního výboru popírány jsou – a že v pádu-li by slavná obec Smiřická opět kdysi úmysl míti měla, stran provedení této silnice s c. a k. velkostatkem vyjednávati, vyjednávání tato by na zcela novém základě činěna býti musela.
   Podepsaná c. a k. vrchní správa musí ještě jen litovati, že uskutečnění tohoto pro riozkvět města Smiřic tak významného projektu opět pochybným se stalo a klade ještě jednou na to důraz, že dalekosáhlými přípovědmi slavné obci pouze svou ochotu dokázati chtěla a že jest velice pochybným zda velesl. řiditelství podruhé ku obětem ochotno bude, které zájem jenž panství na této silnici by mělo daleko přesahují.
   V Smiřicích, 19. července 1901

Obecnímu úřadu v Smiřicích.
   Okresní zastupitelstvo Jaroměřské jednajíc v řádné schůzi své dne 21. prosince 1901 konané o žádosti obcí Smiřic, Černožic a Holohlav za převzetí silnice … do správy okresní …. usnesla se na tom, aby silnice po dokončené stavbě byla převzata, když žádající obce vedle podmínek, za kterých jim byla udělena okresní subvence 4000 K na stavbu této silnice, dostojí ještě následujícímu:
   1. Silnice musí býti povezena – tak jak v podmínkách o udělení subvence stanoveno – vrstvou tvrdého tlučeného štěrku 10 cm silnou a dokonale budiž uválena, k čemuž zapůjčí se obcím okresní parní válec za náhradu režijních výloh.
   2. Město Smiřice část své silnice od hranic katastru Holohlavského až po most u mlýna firmy Kleinovy dá rovněž tímže způsobem uváleti, aby takto sjízdného spojení se silnicí Hořice – Opočenskou docíleno bylo. Část silnice pak od mostu p. Kleina musí býti znovu předlážděna, aby tak v dobrý stav byla uvedena,
   3. Mlýnský náhon firmy Kleinovy musí býti opatřen místo stávajícího mostu dřevěného, konstrukcí železnou s náležitou nosností na 100 mtc., a v užitečné šířce 5.50 m aby silnice tato beze všeho nebezpečenství sjízdnou se stala. Do správy okresní převzata bude však pouze vrchní část mostu totiž konstrukce udržování pilířů mostních příslušeti bude na dále, firmě Šimon Klein a synové v Smiřicích.
   4. Klenutý mostek u labského břehu – dle plánu v prof. III. se nalézající – budiž železným zábradlím opatřen.
   5. Konečně musí veškerý příjezdy ze silnice na pole a luka vedoucí žádnými a prostornými mostky býti opatřeny.
   O usnesení tom dává se žádajícím obcím třemi stejnopisy věděti.
   Okresní výbor v Jaroměři dne 7. ledna 1902. Náměstek okres. starosty

6. února1902
jednání o platbách a příspěvcích na stavbu

Okresnímu výboru v Jaroměři.
   Zemský výbor usnesl se na tom povoliti obcím Smiřicům, Černožicům a Holohlavům na stavbu okresní silnice Smiřice – Černožice subvenci … 6500 K.
   Z obnosu toho připadá na dotaci r. 1902 částka 2200 K, a r. 1903 částky 4300 K.
   Subvence bude se vypláceti podle prokázaného postupu stavby.
   …..
   Za nejvyššího maršálka zemského: Schőnborn v.r., Dr. Verunský v. r. V Praze, dne 15. září 1902

Slavné městské zastupitelstvo ve Smiřicích.
   V odpověď ku ctěnému přípisu ze dne 30. října b.r. sděluje podepsaná c.a k. inspekce nejvyšších rodinných statků, že lituje, že jí není možno ku stavbě nové silnice …. nějaký příspěvek věnovati.....
   Jak dostatečně známo, byla řečená silnice hlavně podnětem cukrovaru černožického vystavěna a má taktéž tato továrna ze všech interessentů nejvíce výhod z této silnice. Výhody tyto však jsou na účet cukrovaru smiřického a jak známo jest, velkostatek již ku velkým obětem ochoten byl by býval, kdyby i ona silnice, která smiřický cukrovar městem Smiřicemi nejkratší cestou spojuje byla vystavěna bývala, poněvač touto stavbou by řečené škodlivé stránky aspoň částečně vyváženy býti mohly. Jelikož však návrh tento nedošel uskutečnění, nemůže c. a k. razítkovelkostatkem býti ono stanovisko opuštěno, že nevýhody, které mu touto novou černožickou silnicí povstaly nepoměrně většími jsou než výhody, jakýchž tato mu poskytuje. Podepsaná c. a k. inspekce nejvyšších rodinných statků jest ještě ochotnou podniky všeobecnému blahu sloužící i když velkostatek z toho žádných zvláštních výhod nemá každým spůsobem podporovati, slavné městské zastupitelstvo musí však uznati, že nemůže podniky podporovati, které mu přímo škodí.
   Ve Smiřicích, 7. listopadu 1902

hlavička dopisu
Hlavička dopisu z Černožického cukrovaru Čerych a spol.

razítko Text dopisu nahoře:
Černožický cukrovar Čerych a spol. v Černožicích n. L.
Girové konto rak.-uher. banky
Pošta, telegraf, rychlozboží a zásylky vagonové: Černožice n. L.
Drobné zásylky: Smiřice.
Černožice n. L., dne 25. září 1902
Vaše blahorodí ! (starosta města J. Hojný)
V příloze dovolujeme si Vám zaslati konečný účet za stavbu silnice Černožicko Smiřické dle něhož se K 7345.03 h ve prospěch náš jeví a prosím byste Sobě lask. neobtěžoval v záležitosti té v blízké době svolati schůzi na které by se ohledně vyrovnání tohoto požadavku usnešení stalo. .....

Vpravo
razítko a podpis p. Čerycha.

6. listopadu 1902
   Pan starosta zahajuje schůzi a uvádí že stavba nové silnice k Černožicům jest již dohotovena a do okresní správy odeslána.
   ...nedostává se ještě obnos K 6539.- ku placení....
   ...výlohy s válcování spojené, kteréž vyžadovali přes 7000 Korun ...

Odpověď z Holohlav na novou žádost o peníze:
   K vyřízení žádosti Vaší ze dne 30. října 1902, týkající se příspěvku na silnici … byla žádost tato ve schůzi obec. zastupitelstva dne 13. listopadu 1902 šesti hlasy proti třem zamítnta.
   V Holohlavech, dne 22. listopadu 1902. podpis František Prokop starosta

foto z roku 1932
Fotografie z roku 1932 ukazuje popisovanou cestu a vpravo ještě stará ramena Labe.

foto z roku 2008
Pro porovnání foto ze dne 10.6.2008, cesta vede podél trubek teplovodu z černožické kotelny. Koryto Labe je v druhé linii stromů.

Uzavřením účtu za stavbu silnice od Smiřic k Černožicům objevil se následující nekrytý schodek:
   celkový náklad činí … K 27230,71 h
   dosud ještě nesplacené příspěvky … K 1200.-
   subvence okresní … K 4000,-
   subvence zemská na družstvo připadající …. K 5000,-
   Celkem …. K 20500,-
   Nedostává se ještě obnos … K 3730,71 h mimo úroku z výpůjčky, která se až po vyplacení subvencí zaplatí.
   Následkem tohoto nekrytého schodku usnesl se komité pro stavbu této silnice, požádati veškeré páni interessenty silnice této aby příspěvky pokud jsou ještě úplně nesplacené laskavě kryli.
   Aby pak ještě zbývající nevyplacené účty v obnosu K 6723.71 hal, taktéž co nejdříve výrovnány býti mohly a jelikož žádného dálšího příspěvku prozatím nestává usnesl se komité ve své dne 6. listopadu 1902 odbývané schůzi, aby k částečnému krytí použito bylo 25% příplatku který se ve společné schůzi dne 6. února 1902 ustanovil a schválil, a proto žádají se tímto P. T. pánové interessenti aby tento 25% příplatek svého dřívějšího příspěvku co nejdříve laskavě obecnímu úřadu ve Smiřicích složiti si neobtěžovali, by takto prodlením a placením úroků z nekrytých účtů ještě větší náklad nevzrůstal.
   Komité pro stavbu silnice Smiřice – Černožice, dne 25.listopadu 1902. Předseda

Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   Okresní zastupitelstvo Jaroměřské, jednajíc v řádné schůzi své dne 22. prosince 1902 konané o žádosti obcí …. za zvýšení subvence … usneslo se, uznávajíc důvody žádosti, zvýšiti subvenci udělenou o obnos 3000 korun, které vyplaceny budou žádajícím obcím počínaje roku 1905 ve třech ročních lhůtách, a dále uděliti jim bezúročnou zápůjčku v obnosu rovněž 3000 korun, která obcím vyplacena bude r. 1904 a již žádající obce povinny budou spláceti v 10 ročních lhůtách rokem 1908 počínaje.
   Za příčinou zjištění schodku v žádosti sumou K 6539.- vykazovaného, povinny jsou žádající předložiti podrobné účty na stavbu silnice, a výkaz o veškerých příspěvcích interesenty na stavbu silnice věnovaných do konce měsíce března 1903.
   Okresní výbor v Jaroměři dne 29. prosince 1902

V pondělí dne 13. července 1903 o 3 hodině se dostavil do Holohlav advokát Dr. Josef Postler z Jaroměře a sezval ,,za příčinou zavedení knihovního pořádku … do besedního hostince v Holohlavech následující pány účastníky“:
   1. Gustava Jílovského ve Smiřicích
   2. Karla Veverku tutéž
  razítko 3. Františku Horákovou tutéž č. 120
   4. Václava a Marii Kotlandovi tutéž
   5. Karla Váchu tutéž
   6. Josefa Spurného tutéž
   7. Josefa a Marii Firešovi tutéž
   …
   V Jaroměři, dne 11. července 1903

Velectěný pane starosto !
   V záležitosti zavedení knihovního pořádku ohledně silnice Smiřicko Černožické dovoluji si sděliti, že věc tato nyní úplně uvázla, hlavně z té příčiny, poněvadž v Černožicích panují některá nedorozumění ve příčině jakéhosi důjezdu.
   Avšak i ohledně pozemků v obci Holohlavské postrádám možnost na zavedení knihovního pořádku toho, poněvadž bylo mi sděleno, že to nezůstane při vyhotovených a Vám zaslaných smlouvách, nýbrž že pozemku zbývající po upotřebení dílů k silnici ukoupí jednotlivci.razítko
   ….
   V Jaroměři, 25. listopadu 1903

Vysocectěný pane ! (Bohumil Čerych)
   Abych umožnil konečné srovnání právního stavu kouska pozemku slavnému družstvu pro stavbu silnice Černožicko – Smiřické svého času prodané, prohlašuji že od důjezdu z mé louky přes tuto odprodanou část na stávající mostek ustoupím, když slavné družstvo postaví mě nový mostek z mé louky na silnici. ….
   Rozhodnutí o tom vyprošuji si do osmi dnů do které doby se svrchu psaným prohlášením slovu stojím.
   V Černožicích n. L. 8. července 1904

Vpravo:
hlavička dopisu Černožická mechanická tkalcovna a šlichtovna J. Sehnoutka v Černožicích n. Labem

Slavný purkmistrovský úřad Smiřice !
   Pan dr. Postler mě žádal abych se podepsal, že jsem vyrovnán za pole, které ku stavbě silnice jsem prodal, ač už je každý vyplacen, já jsem dosud žádné peníze nedostal. Psal jsem panu Čerychovi kdo mě pole bude platit a on mě odepsal. Ten dopis zasílám. Tak račte být tak laskavy abych to měl již spořádany neb to trvá již 3. roky. Prodál jsem sáh za 60 kr činí to asi 52 zl, když byla schůze v Holohlavech tak to pan Postler spočítal.
   S úctou Fireš Josef
Výše zmíněný dopis:
Ctěný pane Fireš.
   Na ctěný Váš dotaz, sděluji s Vámi, že okresní zastupitelstvo, má splatiti na silnici ještě subvenci K 3000.- Z obnosu tohoto, bude také požadavek Váš vyrovnán. Myslím, že uspořádání této záležitosti provede městský úřad ve Smiřicích, jemuž asi subvence zmíněná, bude doručena.
   V úctě veškeré Čerych, 2. prosince 1904

Obecnímu úřadu v Smiřicích.
   ….bylo usneseno poskytnouti obci Smiřické, Holohlavské a Černožické ….bezúročnou zápůjčku v obnosu K 3000.-, jež měla býti vyplacena z okresního fondu roku 1904, což však dosud se nestalo.
   Vzhledem k neblahým poměrům finančním okresu a odvolávaje se na jednání s p. starostou Hojným jsme ochotni vyplatiti obci 4% úrok ze sumy K 3000.- a úrok tento obci vypláceti na dále ze sumy, jež po určených splátkách, jež rokem 1908 počínaje á K. 300.- ročně obnášeti mají,zbývati bude.
   ….
   Okresní výbor v Jaroměři, dne 7. května 1906, Okresní starosta Kotland Janduben  2008 duben  2008
Rovinka silnice svádí řidiče k rychlé jízdě a protože kolem silnice vyrostly vysoké stromy, nejeden řidič zde prohrál vše. 17.4.2008

Holohlavy duben 2008
Pohled od silnice na holohlavský kostel mezi trubkami teplovodu do smiřické pektinky. 27.4.2008