Smiřice - most u mlýna

Zdroj: Okresní archív Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuu mlýna
Mlýnský náhon a silniční most před budovou smiřického mlýna. Část pohlednice.

most  mlýna most u mlýna
Plán starého dřevěného mostu a návrh na nový železný.
Plán rýsoval F.L. Hellmann v Jaroměři dne 5. května 1901 pro potřebu stavby nové silnice Smiřice - Černožice.hlavička dopisu
23. května 1902
Slavný obecní úřade Zde !

   Za příčinou otevření nové silnice k Černožicům má býti most u mlýna značně rozšířen a vedle toho nová chodníková lávka zřízena.
   Rozšíření mostu a postavení lávky chodníkové jest věcí veřejnou a nákladem obecných(?) factorů(?) zřízena, jímž hájení veřejných záležitostí přináleží.
   Dle naše informace může rozšířený most na 5 metrů širokou jízdní trať i s křídlem vedoucím ku poště v důkladné železné konstrukci státi as K 3 000.-
   Podotýkaje že udržování zmíněného mostu přináleží dosud podepsané firmě co majitelka mlýna čp. 110. zde a sice v rozměrech a rozsahu dosud stávajících a že udržování mostu tohoto dřevěného pranepatrného nákladu dosud vyžadovalo.
   Taky případná konstrukce železná v rozměrech starého mostu by mohla býti rozhodně mnohem slabší, lehčí a tím zajisté mnohem levnější než konstrukce mostu železného rozšířeného.
   Most nový má býti 5 metrů široký a má státi K 3000.- tedy 1 metr šířky 600 Korun, dosavadní most není zúplna 4 metry široký, tedy bez ohledu na zmíněnou slabší a lehčí konstrukci mostu pouze 4 metrů širokého, jevil by se náklad
   4 m krát K 600 = na K. 2400.-
   zajisté však při zmíněné lehčí konstrukci jevil by se náklad ten značně nižším.-
   Po převzití nové silnice do samosprávy okresu přejíti má též řečený most rozšířený do vlastnictví okresu, pod tou podmínkou tedy, že nový most jako jeho další celkové udržování v pozemkových dotyčně vodních knihách výslovně se z povinnosti majitelů mlýna čp. 110 zde vyb....ení(?), totiž že servitut ten posud na mlýně váznoucí převzat bude veřejností a výmaz ten politickým úřadem potvrzen bude prohlašujeme tímto:
   postaví-li obec most železné konstrukce, vyhovujíce zákonitým předpisům a schopný k odevzdání do samosprávy okresu, pod kladenými podmínkami sprostujících nás zmíněného břemena, co příspěvek na stavbu mostu takového, jednou pro vždy obnos K 2400 .- ve slovech: Dva tisíce čtyři sta korun k rukoum zdejší obce složiti, mimo to veškerou potřebnou hmotu a práci podezdění naším nákladem provésti.
   Písemní příjmutí a schválení zajisté ochotného návrhu tohoto očekávaje
   znamenáme s úctou Šimon Klein a synové.

------------

26. června 1902
Velectěné městské radě Zde !

   Na základě dnešního ústního jednání ve věci stavby nového mostu a lávky u našeho mlýna jsme srozuměni s tím aby zástupitelstvo města objednalo most tento u firmy Bratři Přášilů v Libni na účet města a že ochotni jsme šířku čtyř metrů vozové trati pravé strany ode mlýna v oné na tuto šířku vypadající váze konstrukce, v ceně K 35.70 per 100 Kg se 2% srážky, kterou firma poznamenaná dne 14. června nám nabídla, k rukoum obce vyplatiti pod tou podmínkou, že nám slíbená zemská subvence, která obci na tento most poskytnutá bude v poměru našich výloh nahražena bude a že servitut dálšího udržování našeho sproštěni budeme, což musí býti úředně výslovně v zemských a vodních knihách provedeno býti na společné útraty. O laskavé písemné stvrzení o přijmutí dohodnutí tohoto žádaje, znamenáme
   S úctou Šimon Klein a synové

------------

28. června 1902
Slavné městské radě Zde !

   Na ctěný přípis č. 870 z dnešního dne musíme se rozhodně proti tomu ohraditi že firma naše se stavbou nového mostu u mlýna važného úmyslu nemá a tím snad jakousi nevlídnou intenci proti obci chovati obmýšlela; dle náhledu nestranného lze zajisté kladené podmínky při velké oběti, kterou firma jen z ochoty vůči veřejnosti přinášeti míní co úplně oddůvoděné považovati án při značně zvětšeném nákladu který firmě mostem konstrukce železné oproti mostu dřevěného povstane a který sloužiti bude veřejnosti cítí se oprávněna na subvenci která zemským výborem žádatelům poskytnuta bude, nároky v poměru konaného nákladu činiti, rovněž firma opravněna jest k podmínce kladené o prevzití železného mostu nového a dalšího udržování jeho veřejností a nevidíme v kladení oprávněných podmínek těchto příčin k tak příkrému usnesení slavné městské rady.
   Vzhledem k tomu, že míníme naši ochotu vůči zdejší obci projeviti a pro veřejnost užitečný a důležitý podnik umožniti, béřeme na sebe náklad projektovaného mostu železného v šířce 4 metrů ve váze na šířku tuto vypadající za cenu K 25.70 pr 100 Kg se 2% srážky jak je firma Bratři Prášilové nabydla dle ujednání na pravé straně ode mlýna.
   Z příčiny však že slavná městská rada proti nami vyloveným podmínkám kompetenci svou uznati neračila, vyhražujeme sobě právo o splnění žádaných podmínek u kompetentních míst se ucházeti a očekáváme že slavná městská rada nám v tomto ohledu zase morální svou podporu poskytne.
   S úctou Šimon Klein a synové.

------------

9. srpna 1902
Velectěný městský úřad Zde !

   za příčinou stále deštného počasí a špatného stavu dřevěného starého mostu u našeho mlýna, který jak známo v nejkratší době přestavěn bude, dovolujem si tímto slušné upozornění činiti, že tento most pro nosnost těžších nákladu schopen není, pročež žádáme k uvarování možné nehody, by zdejší a vůkolní závody, dvory a povozníci kteří po mostě tomto jezdívají ze stran slav. městského úřadu vyrozuměni byly, než nový most postaven bude, povozy co možna uskrovniti ve směru tomto a takové jen na lehké náklady obmeziti, an za možné nebezpečí, zodpovědnost na sebe bráti žádnou nemůžeme.
   S povšechnou úctou Šimon Klein a synovéDopisy od firmy Bratři Prášilové a spol.
mostárna, kotlárna a továrna na stroje v Libni u Prahy
odresované:
Slavný městský úřad ve Smiřicích

mlýn na části pohlednice 7. června 1902
   Dle ct přípisu ze dne 6. t .nu dovolujeme si v následujícím uvésti váhy a jednotnou cenu pro železnou konstrukci mostu a lávky u mlýna fy. S. Klein a synové ve Smiřicích.
   Uvedené váhy stanoveny jsou přibližní za předpokladu, že přiložený náčrtek jest správný a že uspořádání konstrukce bude úplně totéž, jak v něm naznačeno.
   Tentýž náčrtek zaslali jsme p. S. Kleinovi dne 1. srpna 1901 s vyžádanou ofertou, v kteréž se výslovně zmiňujeme, že šikmá světlost mostu 9.6 m stanovena jest jen přibližně.
   Po obdržení ct. objednávky změřili bychom si půdorys mostu přesně a na základě toho vyhotovili bychom bezplatně podrobné plány.
   V plánu naznačený trojúhelníkový cíp železné konstrukce mostu není v níže uvedených vahách zahrnut, poněvadž dle sdělení pana starosty Hojnýho, připadl by výhradně na náklad firmy Š. Klein a synové.
   Konstrukce mostu vyhovuje zatížení vozy a 100 q těžkými a vedle toho tlačenici lidí 400 kg. pr m2 zbývající jízdní dráhy.
   Konstrukce lávky vyhovuje také tlačenici lidí 400 kg. na m2 schůdné dráhy.
   Obě konstrukce vyhovují v dalším všem zákonitým předpisům.
   Pro snadné rozvržení nákladu udáváme váhu jak následuje:
   mlýn na části pohlednice Váha železné konstrukce mostu 5.0 m širokého a lávky 2.0 m široké, však obojí bez zábradlí, obnášeti bude asi …. 15945 kg.
   Příslušné zábradlí váží asi ...626 kg.
   úhrnem 16571 kg.
   Váha železné konstrukce mostu 4.0 m širokého však bez lávky a bez zábradlí, vážila by asi ... 9826 kg.
   Příslušná zábradlí vážila by asi …. 546 kg.
   úhrnem 10372 kg.
   Připadá tudiž na náklad města konstrukce asi 15945 - 9826 …. 6119 kg.
   váha zábradlí I 626 – 546 …. 80 kg.
   úhrnem 6199 kg.
   Na náklad firmy Š. Klein a synové připadá .. 10372 kg.
   Cenu pro každých 100 kg váhy konstrukce stanovíme v obnosu … K 40.-
   slovy čtyřicet korun pro 100 kg., v kteréžto ceně obsazeno jest změření půdorysu na místě, vyhotovení detailních plánů konstrukce, údaje pro úpravu prsních zdí, pokud s konstrukcí souvisí, spracování všech součástí v továrně, dovoz ku staveništi, zřízení a odstranění montovacího lešení, jednoduchý fermežová nátěr červený a dvojnásobný fermežový nátěr šedý.
   Opravu zdiva, kamenné sloupky na koncích zábradlí, zaštěrkování jízdní dráhy, zabetonování schůdné dráhy, vysekání hnízd pro úložní desky a podlití jich cementem, dále případnou zatěžovací zkoušku, obstará slavná městská rada na vlastní náklad.
   Dodací lhůtu pro hotově smontovanou konstrukci stanovíme na 3 měsíce od obdrženi ct. objednávky.
   Vyrovnání účtu našeho vyžádali bychom si s 50% obnosu při přijmutí konstrukce v továrně, zbytek při skončeném montování.
   Za dodržení podmínek a za odborné provedení ručili bychom kaucí ve výši 10% z účtovaného obnosu, cennými papíry sirotčí jistoty, kteréž bychom neprodleně po objednávce zaslali.
   S udanou cenou stojíme, vzhledem k pohyblivosti a zvyšování cen železa, v slově pouze do 15. t.m.
   Cenu tuto račte považovati za pevnou, neboť jest minimální a nesnese nižádné slevy, leda při hotovém zaplacení při objednávce 2% pokladniční srážky.
   Oproti konkurenci, snažící se z jakýchkoli příčin za každou cenu objednávku získati, nejsme bezbrannými, neboť vždy v podobných případech dostalo se nám při dalších objednávkách vzácného a milého zadostiučinění.
   Těšíme se, že nás ct. objednávkou poctíti ráčíte a a další svou vzácnou přízeň nám zachováte, znamenáme s veškerou učtou

16. června 1902
   Vztahujíce se ku telegrafické korrespondenci s firmou Simon Klein a synové, ze dne 14. t.m. přijímáme objednávku na železnou konstrukci pro silniční most u mlýna firmy Š. Klein a synové ve Smiřicích, na základě následujících podmínek a sice:
   dodáme 100 kg. za K 35 .70
   franco staveniště, včetně montování na místě samém, včetně trojnásobného nátěru, bez lešení ( na které Vám dodáme v čas plán), bez osazení nosičů, bez práce nádennické, kamenické, zednické, tesařské a jiných prací, které do našeho oboru nespadají. Vyšleme tudiž k montování 3 dělníky, kterým přidáte potřebný počet nádenníků na výpomoc.
   Co se týče lhůty dodací, není nám možno most smontovaný odevzdat i během 5-6 neděl, an v tomto čase ani material nedostaneme; musíme trvati na dříve udané lhůtě 3 měsíců, kterouž budeme hleděti co možná zkrátiti.
   Vyrovnání našeho účtu stane se do 3 týdnů ode dne vydání našeho účtu se 2% sconta, neb 4 měsíční směnkou.
   Co týče se volby profilů travers, jest třeba prvé přesně změřit i rozměry mostní na místě a dle toho a dle zatížení mostu stanoviti rozměry travers.
   Při potvrzení tohoto dopisu našeho, jež vyžadujeme si obratem pošty, račte nám též lask. sděliti, zdali stačí zatížení 100 q vozy, neb má-li též přejíždět i přes most parní válec 130 q těžký.
   Našeho inženýra vyšleme v příštích dnech k Vám, ku stanovení dotýčných měr a znamenáme

24. června 1902
   Vztahujíce se ku ústnímu jednání našeho inž. p. Tůmy, dne 21. t .k. ve Smiřicích, dovolujeme si tímto zdvořile žádati za neodkladné, konečné rozhodnutí o šířce mostu přes mlýnský náhon u mlýna firmy S. Klein a synové ve Smiřicích.
   Následkem změny v uspořádání konstrukce, zvýší se váha i jednotná cena konstrukce a jelikož, jak známo, právě v těchto dnech cena železa opětně stoupla a s jistotou v nejbližší době očekávat i lze další zvýšení cen, jest nutno veškeré zbývající jednání provést i s největší rychlostí.
   Dále račte nám laskavě zaslat i písemné potvrzení definitivního ujednání s firmou S. Klein a synové, že jak bylo řečeno, převezme tato firma vyrovnání celého účtu našeho, bychom se v dalším ohledně toho na jmenovanou firmu mohli obrátiti.

u mlýna
Železná konstrukce silničního mostu přes mlýnský náhon u mlýna firmy Š. Klein a synové ve Smiřicích. - Půdorys.
Délka zábradlí a omezení štěrku 11.050. Praha-Libeň v červenci 1902.

u mlýna
Statický výpočet, Pohled, Půdorys, Příčný řez.

u mlýna
Zábradlí a Omezení štěrku, Příční řez.

u mlýna
Situace a Statický výpočet.

5. července 1902
   Dle ct. dopisu ze dne 3.t.m. poznamenali jsme si, že most a lávka u mlýna firmy S. Klein a synové uspořádány budou definitivně dle našeho původního návrhu ze dne 7. června t.r.
   Opakujeme, že jízdní drána bude 5 m, lávka 2 m široká, směr mostu pak asi tentýž, jak při stávajícím dřevěném mostě.
   Váha konstrukce i se zábradlím bude obnášet i asi 160 q a dodáme ji za podmínek v našem uct. dopise ze dne 16. června t.r. uvedených. Při tom podotýkáme, že co se týče vyrovnání účtu za celou tuto konstrukci mostní, jednati budeme jedině s firmou S. Klein a synové, jak již dříve bylo ustanoveno. Material jsme dnes objednali.
   Prosíce o lask. potvrzení příjmu tohoto dopisu, jsme k dalším službám rádi ochotni a znamenáme

15. září 1902
   Vzhledem ku ct. lístku Vašemu ze dne 13. t.m. dovolujeme si sděliti, že železnou konstrukci silnicového mostu odešleme zítra na 2 vagonech.
   Poněvadž konstrukce u nás přijmuta nebude, nýbrž odváží se na tamnější městské váze, vyšleme k vážení našeho zástupce a prosíme, byste nám v čas zaslali telegrafickou zprávu, že konstrukce došla do stanice.
   S veškerou úctou

26. září 1902
   Potvrzujeme tímto příjem ct. telegramu ze dne 24. t .m.
   "K informaci o plánech, račte ihned vyslati pana inženýra, Hojný"
a dovolujeme si v následujícím podati obsah jednání našeho inženýra p. Tůmy, kteréhož jsme, vzhledem k uvedenému telegramu ihned do Smiřic vyslali.
   Současné zasýláme účet za tuto cestu pr K 92.86 a žádáme o lask. dobropis.
   Dle našeho plánu, přijatého a schváleného sl. městskou radou přípisem ze dne 3. července t.r. vytýčil včera dne 25. t.m. náš inženýr přesně směr mostu a udal staviteli pilířů, p. Andrejskovi, vše potřebné ku správnému uložení kvádrů. Tím bylo ct. žádosti Vaší vyhověno.
   K tomu opětně připomínáme, aby vrstva štěrku na mostě dodržena byla přesně dle plánů ve výši 200 mm nad povrchem travers, neboť jinak byl by most přetížen.
   Poukázáno bylo dále ku nedostatečné vazbě a síle starého zdiva pilířů a opakujeme to v nejlepším úmyslu ještě jednou písemně, bychom pro případ, že by železná konstrukce následkem nedostatečnosti pilířů pohromy utrpěla, prosti byli nejmenší výtky a zodpovědnosti.
   S veškerou úctou

4. října 1902
   Potvrzujíce příjem ct. dopisu Vašeho ze dne 3. t.m. dovolujeme si sděliti, ze vyšleme zítra 3 montéry, kteří v pondělí ráno, dne 6. t.m. započnou s montováním silnicového mostu a lávky u mlýna firmy S. Klein a synové.
   Poukazujíce na stavební podmínky, pro tento most platné, prosíme, byste našim montérům dali pro montování mostu k disposici 3 nádenníky.
   Současně dovolujeme si sděliti, ze dvojí šedý nátěr mostu svěřili jsme natěrači p. Tom. Profesovi v Praze, který práci tu provede ihned po skončeném montování.
   S veškerou úctou

18. října 1902
   Potvrzujíce příjem ct. přípisu č. 1340 ze dne 9. t.n. dovolujeme si oznámiti, že jsme s potvrzením tímto vyčkávali, těšíce se na ohlášenou návštěvu pana starosty Hojnýho.
   Dnes však obdrželi jsme připiš od sl. okresního výboru v Jaroměři s přiloženým opisem dopisu, jejž Vám okresní výbor dne 15, t .m. zaslal.
   Z tohoto vysvítá, že zamýšlíte provésti změnu a sice asi ve smyslu našeho náčrtku, k dopisu našemu ze dne 1. července t.r. přiloženého, hodlajíce jízdní dráhu rozšířiti až k oběma rohům mlýna firmy S. Klein a synové ve Smiřicích. Rovněž se nám tím vyjasnilo, Čemuž jsme v posledním dopise Vašem dobře neporozuměli, a jehož znění jsme si klamně vysvětlovali jako výtku, že se lávka dle plánů naších smontovati a uložiti nedá.
   Vzdor tomu, že jsme byli o opaku naprosto přesvědčeni, působí na nás toto vysvětlení uspokojivě
   Těšíme se, ře sl. městská rada odhodlala se ku směru v omezení mostu, kterýž jsme i my v první řadě odporučovali.
   K dalším službám rádi ochotni, znamenáme s veškerou úctou

14. ledna 1903
   Doručitel tohoto listu náš montér Václav Fena jest vyslán ku smontováni přístavby železné konstrukce k mostu u mlýna firmy S. Klein a synové ve Smiřicích.
   Stavitelem p. Andrejskem udané světlosti pod traversami souhlasí dosti dohře s našími plány, neboť rozdíl od naších měr obnáší při traverse II. a III. asi 9 c/m k dohru přeložení. Při traverse I. jest souhlas úplný.
   Rozumí se samo sebou, že nezkoumavše sami správnost polohy kvádrů, nemůžeme tvrditi, že správně leží, ale dá se tak dle souhlasu výše uvedených měr souditi.
   S veškerou úctouObecnímu úřadu v Smiřicích.
   K žádosti tamní ze dne 28. června 1902 čís: 877 sdělujeme, že okresní výbor svoluje k tomu, aby konstrukce silničního mostu u mlýna firmy Kleinovy provedena byla v užitečné šířce 5 m místo podmíněné šířky 5.50 m a to vzhledem k tomu, že obec svým nákladem zruší při mostě chodník pro pěší v šířce 2 m.
   Okresní výbor v Jaroměři dne 21. července 1902

------------

hlavička dopisu Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   Okresní výbor přesvědčil se svými zástupci o tom, že železná konstrukce mostu přes mlýnský náhon u mlýna firmy Kleinovy na silnice Černožice – Smiřické chybně jest uložena, tak že jízda po mostě tom, byla by velice stěžována. Okresní výbor má též o tom vědomost, že náprava má se státi v tom, že most bude rozšířen na straně ku mlýnu, kde byl projektován chodník pro pěší a to tím způsobem, že podél konstrukce na straně ke mlýnu mají býti položeny nosiče v šíři dvou metrů, čímž most má se rozšířiti a tím pohodlnější jízda po mostě umožniti.
   Poněvadž část, o niž most rozšířen bude, tvořiti bude a tvořiti též musí kompaktní součástku celého mostu, upozorňujeme obecní úřad na to, že přidané nosiče musí býti téže síly a nosnosti jako nosiče na hotové již části, poněvadž tato nová část bude vydána stejnému obtěžkávání, jako část mostu již stávající.
   Podmínka tato musí býti dodržena, poněvadž jinak okresní výbor nepřijal by most po dokončení do správy okresní a to tím méně, poněvadž kollaudaci silnice i mostu bude prováděti zemský výbor svým technickým znalcem, a tu zajisté most nebyl by tímto přijat, kdyby část jeho byla slabší a měla menší nosnost.
   Současně vybízíme obecní úřad, aby co nejdříve se sdělil, jak rozšíření mostu definitivně hodlá provésti a aby o dnu, kdy bude započato s rozšiřováním mostu vyrozuměl okresní výbor.
   Okresní výbor v Jaroměři dne 15. října 1902 – Náměstek okres. starosty


u mlýna
Pohled směrem kde původně stál mlýn a most. Žlutá budova je Potravinářská škola. 4.1.2015

u mlýna
Mlýnský náhon vytéká z potrubí a přes betonové pozůstatky mlýna v potrubí znovu mizí. 4.1.2015
Více informací o Mlýnském náhonu