Historie budování cesty Smiřice - Zderaz - Trotina

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuSlavný městský úřad ve Smiřicích !
   Vracejíc se ku dnešnímu rozhovoru podepsaného s panem purkmistrem dovoluje si c. a k. vrchní správa písemně oznámiti, že stavba silnice Smiřice – Zderaz a spojení téže s erární silnicí, c. a k. velkostatkem a nájem cukrovaru pod následujícími podmínkami uskutečněna bude
   1. že obec smiřická výkup pozemků malorolníkům náležejících kterých bude ku stavbě této silnice zapotřebí za co možná nejlacinější peníz avšak na útraty c. a k. panství a nájmu cukrovaru obstará.
   2. že obec smiřická jí náležející ku stavbě silnice potřebné pozemky bezplatně odstoupí.
   3. že obec smiřická vystavení nové silnice od mostu u Schiefnerů až ku hranici rodovského katastru sama, na své vlastní útraty, dle normálií týkajících se okresních silnic úplně převezme, aniž by tím c.a k. velkostatek buď přímo neb nepřímo, nějak zatížila břemeny a za
   4. že okresním výborem v Jaroměři dle přípisu ze dne 6. prosince 1900, slíbená silniční subvence ( viz tato stránka cesta.htm) pr 2 K za m silniční délky … odpovídající díl obdrží, kdežto druhý díl panství a nájmu cukrovaru připadne.
   Pod těmito tedy podmínkami převezme c. a k. panství ve spojení s nájmem cukrovaru následující:
   1. Výkup selských pozemků také za díl v kterém obec smiřická silnici vystavěti má.
   2. zřízení železného mostu u Schiefnerů dlouhý 4.5 m.
   3. úplné vystavění silnice od Smiřicko – Rodovských obecních hranic až ku ústí silnice erární.
   V Smiřicích, 19. června 1901První pokus o tuto cestu popisuje tato stránkaVýpisky z protokolů schůzí městské rady a dalších dokumentů

Protokol sepsaný dne 17. února 1908 o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva města Smiřic
Rokovací pořad:
   ad 2.
   V příčině zřízení nově projektované silnice od Smiřic k Trotině referuje pan starosta.
   Sdílí usnesení ze schůze sl. obecního zástupitelstva ze dne 7. července 1901, podmínky, za kterých se stavba ta uskutečniti měla, jakož i okolnosti, za kterých od stavby komunikace té bylo upuštěno.
   …...
   Pan zástupce c. a k. velkostatku sdílí dále, že dle výpočtu při projektované stavbě silnice této z roku 1901, měl obnášeti celkový náklad as 15000 Kor. či-li as 1 m2 délky tratě na 10 K, v čemž již také zahrnut byl výkup pozemků as na 1476 korun čítány, a to 2 K za 1 sáh2 výměry.
   Dále sdílí p. zástupce c. a k. velkostatku, že sl. správa c. a k. velkostatku ochotna by byla nésti potřebný náklad se zřízením silnice té od hranic Rodovských až na erární silnici u Trotiny, a obec pak že měla by nésti potřebný náklad v katastru Smiřickém, který pod zdejším cukrovarem u nádražního domku končí.
   Dle tehdejších výpočtů obnášel by náklad na obec as 6000 K a na c. a k. velkostatek přibližně as 10000 Korun.
   …...
   O důležitém projektu tomto dává p. starosta po všestranném projednávání hlasovati.
   Při hlasování zjištěno, že obecní zastupitelstvo vyslovuje jednoznačný souhlas s tím, aby zřízena byla nově projektovaná stavba silnice....
   Rozpočtový náklad 48849 K 93h uhradí se:
   1. zemskou subvencí, 2. okresní subvencí 2 K na 1 běž metr a zbytek uhradí se výpůjčkou, která spláceti se bude obec. přirážkou k přímým daním od r. 1909 počínaje

------------

9. dubna 1908
   Sezení se súčastnili:
   Pánové Hojný Josef starosta, Juliš Jan radní, MUDr. Hrubý Ant. radní.
   Zástupce c. a k. velkostatku p. Weiner Otto, P.p. Motyčka Jan, Štěpán Václav, Balaš Jan, Veselovský Eduard, Karel Václav, Rynt František, Preininger Frant., Michal Josef, Vognar Jan, Kučera Josef, Bartošek Bedřich.
   Článek 8.)
   O krocích zavedených ve příčině stavby nově projektované silnice k Trotině referuje pan starosta.
   Sdílí že ve věci té předsevzáto bylo měření p. inžinýrem z Hradce Králové, a uvažováno o dvou směrech; přes pozemek paní Alžběty Lukáškové, a druhý přes pozemek p. Jos. Ulíka.
   K návrhu tomu (Jana Juliše) usneseno jednomyslně aby pozemek od pí. Alžběty Lukáškové za cenu 1600 K za výměru jednoho korce (2 K za 1sáh2) byl k účelu stavby silnice k Trotině ukoupen a sice parcele čk. 314, 315, 321/1 v úhrnné výměře 1050 čtverečných sáhů.
   Zároveň usnáší se obecní zastupitelstvo aby ukoupen byl pozemek od manželů Hodkových čk. 308 ve výměře 1218 čtver. sáhů za cenu 1600 K za výměru jednoho korce. Ohledně pozemku od p. Jos. Ulíka budiž ještě vyjednáváno. (žádá 4 K za 1sáh2).
   ….usnáší se obecní zastupitelstvo na tom, aby obec nesla náklad na stavbu silnice a výkup pozemků v katastru Smiřickém, ostatní … bude věcí sl. c. a k. velkostatku.

------------

Jan a Františka Hodkovi, majitelé pozemku čís. par. 308 v zatímní smlouvě ze dne 29. března 1908 prodávají za cenu K 1600 za korec, to jest za 2 Koruny jeden sáh čtvereční.

Slavnému Městkému úřadu ve Smiřicích.
   Na nátlak p. J.Dr. Baštaře, jakožto zástupce c.k. velkostatku, by smlouva od něho vystavená stran koupě polí od nás, byla podepsána k urychlení záležitosti naší, sdělujeme slavnému městkému úřadu že i smlouvou od p. JU.Dr. Konečného vystavenou rozhodně nepodepíšem, jelikož v ní stojí psáno že jsme uplně vyplaceny kdežto my o ničem nevíme a tudíž bychom klamaly samy sebe. Co se týče výměry pole dotýče není též správné, neboť podle našich hodnověrných listin, které máme po ruce, obnáší plocha prodejná 1289 sáhů nikoliv 1218 sáhů podle smlouvy p. dr. Konečného, proto smlouvu tu podepsat rozhodně nemůžeme a pakliže bychom víry neměly, rač si slavný městký úřad pole ono přeměřit.
   Žádáme, by záležitost ona byla s námi do konce ledna t.r. vyřízena, neboť teď nemáme nic, nájem si vzala obec, pole si od 10 dubna m.r. přivlastňuje obec a úrok zpeněz ve smlouvě také nemáme uveden, proto žádáme rychlý konec nebo necháme si pole zase jako svůj majetek.
   S veškerou úctou manželé Jan. Františka Hodkovy v Hořicích 10. ledna 1909

Koncept odpovědi:
   ….. Dle katastru má pozemek tento s číslem parcelním 308 zanesený, úředně zapsanou výměru 1218 čtverečných sáhů, má-li pozemek tento dle Vašeho tvrzení větší výměru, je obec ochotna a zaručuje se výměru i větší zaplatiti, když listinami nabudeme přesvědčení, že skutečně výměra jest větší, aniž by se smlouva tím rušiti musila.
   Dále zmiňujete se o tom, že máte podepsati smlouvu ve které již předem kvitována jest kupní cena; to děje se u smluv obyčejně, neb jinak byste nám musel dáti legalisovanou kvitanci zvlášť mimo smlouvy což stojí zase větší výlohy, které byste musel sám nésti, a kvitováním kupní ceny ve smlouvě nestojí zcela nic, kdybyste nám snad nedůvěřoval, tu možno Vám smlouvou od Vás legalisovanou u sebe podržeti a jí teprvé při zaplacení kupní ceny nám odevzdati.
   Žádáte-li od nás peníze nežli snad smlouvu podepíšete, tu musíme zase na Vás požadovati byste dříve dal vymazati z kněh váznoucí dluh spořitelny zdejší, který ochotni jsme byly z kupní ceny u spořitelny do pořádku přinésti.
   Co se týče nájmu z pole od 1/12 1908 zde uloženého sdělujeme vám, že nájem vyrovnáme Vám do dne podepsání smlouvy čímž tak předce budete míti příjem z pole až do dne, kterým na obec přechází; načež pak zase plynouti Vám budou úrok z peněz, které ihned obdržíte.
   Záležitost tato může býti ječtě během tohoto měsíce skončena a zavisí jedině osd urychleného jednání z Vaší strany, to jest podepsání trhové smlouvy.
   …..
Hojný 16.1.1909

------------ razítko Rodov

Městskému úřadu ve Smiřicích n. L.
   Podepsaný obecní úřad v Rodově prohlášuje tímto že nečiní se strany obce Rodova zcela žádných námítek proti obmýšlenému zrušení stávajícího nezakatastrovaného chodníku podel kolejí c. k. priv jiho-severoněmecké spojovací drahy při pozemku c. a k. rodiného fondu v katastru obce Rodova, ježto novou silnicí ktérá se od Smiřic k osadě Trotině nyní stavěti bude, stane se chodník ten zbytečným a bezučelným.
   v Rodově dne 20. března 1909
František Maťák starosta, Jan Skořepa rádni, Frant. Nejman čl. ob. zást.

------------plán
Červeně je značená moc blízko trati ,,Projektovaná nová silnice". Vlevo je cesta značena od posledních domů Liebigovy třídy.

plán
U dvora Zderaz silnice přes železniční trať míří k ,,erární silnici", k Trotině a do Hradce Králové.

plán
Vpravo dole další varianta trasy cesty. Kliknutím se obrázek zvětší.

upravený plán 11. února 1909
Pozváni na schůzi městského úřadu jsou mimo jiných:
Pan Horák Josef v zastoupení manželky své paní Marie Horákové co vlastníci pozemku čk. 312 ve Smiřicích.
Pan Holeček Josef, majitel domu čp. 176 ve Smiřicích.
Pan Karel Václav v zastoupení manželky své paní Anny Karlové co vlastníce pozemku čk. 324/2 a 325/2 ve Smiřicích.
Pan Kaube Josef co majitel role čk. 311/1 ve Smiřicích.
Pan Klouza Josef rolník v Holohlavech, co vlastník pozemků čk. 325/1 a 324/1 ve Smiřicích.
Pan Motyčka Jan co spoluvlastník domu čp. 173 ve Smiřicích.
Pan Tobiášek Frant. co spoluvlastník domu čp. 173 ve Smiřicích.
Pan Janča J. inžinýr v Hradci Králové
   Nová tato silnice vésti má od okresní silnice v Mezimostí Libigovou třídou přes pokraje pozemků soukromých, přes pozemky obecní a c.a k. velkostatku Smiřického v katastru Smiřickém.
   Dále vésti má silnice tato v katastru obce Rodova po pokraji jich pozemků c. a k. velkostatku Smiřice, podél kolejů c.k. priv. jiho-severoněmecké spojovací dráhy c. a k. dvoru Zdaraz, přes koleje …. jakož i přes koleje c.k. priv. české obchodní dráhy po stávající cestě čk. 511 mezi pozemky c. a k. velkostatku Smiřického, kde se s erární silnici čk. 513 spojí.
   .....Zástupce jiho-severněmecké dráhy podává následující vyjádření:
   …. Na základě předloženého situačního plánu jsem s to však dnes již následující požadavky činiti: Projektovaná silnice má v části své mezi kilometrem dráhy 32.2 až 32.8 (u Smiřické stanice a u domku strážného čís. 34 Sd.) tedy v kilometru silnice 0.3 až 1.0 těsně po mezích drážního majetku vedena býti.
   Dráha však v těchto místech se může jen na tuto stranu rozšiřovati protože na protistraně (na levé straně dráhy) je súžena a obmezena cukrovarem zde stávajícím. Mezi silnicí projektovanou a mezi stanicí dráhy musí tudíž ve jmenované části kilometru dráhy 32.3 až 32.6 (silničního km 0.9 až 0.5) nejméně 5 metrů široký pruh země a v části mezi km 32.7 až 32.8 (silničního km 0.5 až 0.3) nejméně 15 metrů široký pruh země zůstati volný resp. nezastavený, aby zde v případě potřeby dráha beze všech překážek se mohla rozšířiti.
   Mimo to by bylo výhodné, jakž také při ústním jednání pan zástupce okresního zastupitelstva za správno uznal, aby zamýšlená silnice od km 0.2 až ku km 0.5 silničnímu byla přímočárně, tedy bez záhybu … vedena byla

Pan František Tobiášek klade podmínky:
   … 3. Bude-li náhon, kterým nyní vzadu jeho zahrady voda z nádraží odtéká, zasypán, a nebude-li voda ta míti odtoku anebo při nějakém přívalu voda z nádraží na jeho zahradě učiní škodu, žádá ovšem též, aby tyto škody byly nahraženy.

------------

Zemský výbor království Českého
   Vyřizujíce tamní podání ze dne 28. prosince 1908 sdělujeme, že zdejší technické oddělení provedlo místní revisi projektu na stavbu okresní silnice ze Smiřic k Trotině a zjistilo následující závady.
   V trati mezi Smiřicemi a dvorem Zderazem vykazuje nyní projektovaný silniční směr vzdor velice příznivému plochému terrainu četné neúčelné protioblouky.
   V trati mezi profily 5.428 – 8.38 nevyhovuje nyní navržený směr zásadnímu požadavku dráhy, aby nová silnice byla vzdálena nejméně 10.0 m. od paty železničného tělesa, kterýž požádavek je v tomto případu i z veřejných bezpečnostních ohledů pro vozbu nutný a pro silnici samu potřebný. Místním terainem komunikačním bezpečnostním a esthetickým ohledům a zároveň požadavkům nejen dráhy, ale i budoucího stavebního rozvoje Smiřic nejlépe vyhovuje alternativní směr vyznačený v detailní situaci modrou čarou, dle kteréhož jedině správného směru odporučuje se novou silnici provésti i v tom případu, kdyby výkup pozemků vyžadoval snad i větších výloh.
   …..
   V Praze,. dne 23. dubna 1909

cesta
Modrá trasa navazující na červenou odpovídá nejlépe dnešnímu stavu.

cesta
Střed plánu.

cesta
Pravá část plánu se železničním přejezdem a dvorem Zderaz.Obecnímu úřadu v Smiřicích
   Na schůzi okresního zastupitelstva 5. dubna 1909 byla odsouhlasena subvence 2 K za běžný metr silnice až ke Trotině.
   … když obec dostojí následujícím podmínkám, dosud nesplněným.
   1. Obec Smiřická bude povinna postaviti přes potok Jordánek u třídy Liebigovy železný neb železobetonový most s nosností nejméně 130 q....
   2. Bude-li potřebí nynější dlažbu Liebigovy třídy, upravenou z kamene Kramolenského během doby obnoviti, bude obec Smiřická povinna přispěti na novou dlažbu dvěma pětinami celkového nákladu.
   3. Projektovaná silnice ze Smiřic ku Trotině musí míti v celé své délce šíři nejméně 6 m mimo příkopy 1.20 široké a štětem v šíři 4.30 ma ve výši 30 cm, jenž budiž dokonale oválovitý opatřena. Štět budiž řádně stavěn a po zasypání pískem, vrstvou tlučeného štěrku tvrdého Skučského neb Semilského 16 cm silnou povezen, aby silnice mohla se uválcovati dříve, než bude veřejnosti k používání odevzdána.
   4. Veškeré propustky musí býti řádně stavěny, aby snesly tíhu parního válce a dostatečnou světlost míti, aby voda jimi volně protékat. mohla.
   Dostojí-li obec všem těmto podmínkám, bude silnice po bezvadném výsledku kollaudace do správy okresu převzata a povolená subvence jí ve 3 ročních lhůtách počínaje po kollaudaci vyplacena......
   Z Okresního výboru v Jaroměři, dne 15. dubna 1909

------------

Nedatované podmínky stavby
Výminky
   pod kterými stavba okresní silnice ze Smiřic ku dvoru Zdarazi a odtud k Trotině na aerární silnici, z prostředků zemských podporovaná, dle plánů schválených výborem provésti se má. 1. Stavba tato jejíž náklad rozpočtěn jest na 45686K 14h zadá se řízením offertním. Offerty přijímají se nejdéle do 10. února 1910 do 12té hodiny polední......
   Obec vyhražuje sobě však dodávku štětového kamene, dále pak potřebného štěrku a písku s příslušnými dovozy až na místo. Podnikatel převezme tudíž všechnu práci, pak zřízení všech objektů s dodáním všech materiálií. Obnáší tudíž rozpočtový náklad na práce a materiál, který tímto offertním řízením se zadávají 14526 K 03 h.....
  kámen 7. Štět jízdné dráhy, kteráž dle normálního profilu obloukovitě zřízená býti má, musí 4.50 metrů široký veskrze 25 centimetrů silný položen, pak všude řádně zaklínován býti, k obrubě štětu budiž užito kamene lícného.
   K štětování budiž užito pouze tvrdého,k účelu tomu spůsobilého materiálu, i není naprosto dovoleno, k tomu konci upotřebiti křechkého hrubozrného aneb oblázkového kamene. Ku kladení štětu přikročiti se smí teprve tehdy, když planýrka technicky bez závady byla přijata.
   8. Štěrk budiž v předepsané jakosti dodán a ve velikosti 3 cm v každém rozměru roztlučen.
   Rozprostření štěrku děje se stejnoměrně po celé šíři štětu ve výši deseti centimetrů.
   11. Silniční stavba tato budiž nejdéle do 31. srpna 1910 dokončena.
   14. Za převzaté práce ručí nájemce složenou kaucí svojí (10%), a kdyby tato nestačila, tedy celým svým jměním, vyjmouc případy živelních nehod a svévolných aneb nahodilých poškození; lhůta ručení toho trvá, pokud jde o zdivo, tři leta, pokud však běží o stavbu silniční, jeden rok, počínajíc dnem, kdy práce bez závady byla převzata.
   Po projití ustanovené lhůty ručení …. bude kauce vrácena.
   24. (poslední podmínka) Dovoz kamene, štěrku a písku v čas pilných prací hospodářských nebude prováděn.
   pod listinou bez data, razítek a kolků je podepsán Frant. Jar. Černý mistr zednický

------------

Vložený obrázek vpravo:
Včerejším dnem započal jsem s dodávkou kamene Vámi mne zadaného.
Václav Michálek v České Skalici dne 22. února 1910

------------

Obecnímu výboru v Smiřicích.
   Vede zprávy zástupce okresního výboru p. Jana Kratochvíla o přehlídce stavby silnice od Liebigovy třídy ku Trotině předsevzaté minulý čtvrtek dne 21. t.m. jest v některých místech silnice ta nad polohu okolních pozemků značně zvýšena bude třeba k vůli bezpečnosti opatřiti ji patníky protaženými lanem. Umístění patníků zabéře se po každé straně 1/2 m. jízdné dráhy silnice.
   Z důvodu toho bude nutno, aby banket silnice, kde patníky budou osazeny, na jedné i druhé straně o 1/2 m. byl rozšířen....
   Z Okresního výboru v Jaroměři, dne 26. dubna 1910. Náměstek okres. starosty: Probošt

Obecnímu výboru v Smiřicích.
   Okresní výbor přihlížeje ku zprávě silničního referenta člena okresního výboru p. J. Kratochvíla o stavbě silnice ze Smiřic k Trotině usnesl se upozorniti obecní úřad, aby při stavbě této silnice k následujícímu přihlížel:
   1. aby záhyb silnice u pozemku Klouzova byl vyrovnán,
   2. aby štět byl jak náleží vázán a klínován aby tím silnice trvanlivější se stala,
   3. aby v místech, kde silnice jest výše nasypána, nebyl štět ihned stavěn, nýbrž aby se štětováním sečkalo až násyp se ulehne.
   Při včerejší prohlídce stavby shledal týž o. referent, že hotový štět není zasypán kopaným pískem a štěrkem, jak okresním zastupitelstvem jest podmíněno, nýbrž že na štět ihned jest rozprostírán skučský štěrk.
   Poněvadž okresní výbor musí přísně toho dbáti, aby veškerým podmínkám, kladeným okresním zastupitelstvem a ve výměru zdejším ze dne 15. dubna 1909 obsaženým bylo úplně vyhověno, vybízíme obecní úřad, aby nejen vzhledem k tomu, že tak jest uloženo okresním zastupitelstvem, ale i z toho důvodu, že má-li štět být i pevným a trvanlivým, musí nezbytně být i zasypán pískem a teprvé po té že může týti silnice štěrkována, nařídil podnikateli stavby, aby štěrkování zastavil a hotový štět zasypali dal kopaným pískem a to tak, aby písek ten tvořil na štětu vrstvu 8-10 cm vysokou.
   Připomínáme, že kdyby této podmínce nebylo vyhověno, nemohl by okresní výbor učiniti okresnímu zastupitelstvu návrh na definitivní převzetí silnice.
   Žádáme za sdělení, co na základě tohoto dopisu bylo zařízeno.
   Z Okresního výboru v Jaroměři, dne 8. března 1910. Náměstek okresního starosty: Probošt

------------

Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   Sdělujeme, že v pondělí dne 4.července 1910 počne se s válcováním nové silnice ze Smiřic ku Trotině.
   K tomu účelu bude potřebí, byste opatřili zatím jeden potah k dovážení vody, potřebné palivo pro parní válec a jmenovitě, byste připravili si zásobu tlučeného tvrdého štěrku, poněvadž bude nutno na jízdní dráhu k vůli docílení oválovitého povrchu štěrku přidati. Rovněž je nutno byste zjednali si k válcování do 15 lidí.
   Přípravy tyto jest potřebí zavčas učiniti, aby válcování zdržováno nebylo a tím se nezdražilo.
   Z okresního výboru v Jaroměři, dne 28. června 1910

------------

Černý
Hlavička dopisu: Stavební kancelář a podnikatelství staveb
Frant. Jar. Černý, úředně oprávněný mistr zednický v Hradci Králové.
Pan Černý zaslal prostřednictvím Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové jako záruku do Smiřic
1000 zl ve formě cenných papírů květnové renty.

Slavnému Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
Před delší dobou zaslal jsem Vám účet za postavení silnice v částce kor. 43559.05
a dodatečný účet kor. 132.38
celkem ror. 43691.43
na čež obdržel jsem hotově vyplaceno kor. 34500.00
a prosím uctivě, by mi zbytek kor. 9191.43
lask. k výplatě byl poukázán.
V Hradci Králové, dne 12.5.1911
S veškerou úctou - razítko

Štěp
Hlavička dopisu: Josef Štěp,
podnikatelství dlažeb, silnic, kanálů a zemních prací v Hradci Králové.
Panu Štěpovi byla vrácena vkladní knížka (s vkladem 3000 K + úroky za rok 1909 458.38 K), kterou složil jako kauci (vadium) 11.2.1911------------

Protokol sepsaný dne 24. června 1911
Předmětem …. jest nařízená kollaudace stavby okresní silnice ze Smiřic ku Trotině

   Celkový detailní směr nové silnice odpovídá situačnímu plánu. Změna původního přímého směru mezi Smiřicemi a dvorem Zderazí byla dodatečně schválena výměrem zemského výboru ze dne 28. června 1910. Při dnešním ohledání silnice byl všemi účastníky komisse uznáno , že by se z veřejných estetických ohledů bylo bývalo odporučovalo, setrvati, pokud možno, při původním směru a týž změniti jen tak dalece, jak to vyžadoval požadavek dráhy, aby hranice silničního příkopu byla u prof. 2.94 vzdálená 15 m od hranice nádražního pozemku.
   Nynější obloukovitý směr mezi prof. 0 – 2.94 bude možno účelně srovnati při budoucím zastavění této silnice obytnými domy, čímž se nynější nepříznivý vzhled silnice značně zlepší.
   ….Skutečná délka kollaudované silnice obnáší dne dnešního předsevzatého měření celkem 1882 m. Šířka nové silnice obnáší všude více jak 6.5 m a na některých místech ještě více následkem toho, že se silniční těleso válcováním rozšířilo.
   …..Hotová silnice byla již uválcována a následkem toho, že válcování bylo provedeno v době, kdy silniční těleso nebylo dosud řádně usazeno a upevněno, musilo se dodati větší než projektované množství štěrku.
   K opravě prohlubenín a dolíků na trati jest na silnici připraveno dostatečné množství koservačního štěrku.
   Silniční bankety bude nutno na mnoha místech upraviti a doplniti.
   …..Mezi profily 3.26 až 3.57 před šikmým zděným propustkem bude nutno na vysoký násyp osaditi po levé straně 7 a po pravé straně 23 patníků, celkem 1 m vysokých, do tělesa silničního na 45 cm osazených a 55 cm na silnicí vyčnívajících a na 3 metry střed od středu vzdálených.
   Při vyústění nové silnice do erární budiž osazen ještě jeden patník a železné nad prodlouženým klenutým mostkem.
   ….U všech kanálů i propustků nutno opraviti nyní poškozené zdivo jam, kde toto zdivo jest provedeno z opuky, jež se hasí, nutno zříditi nové zdivo z kamene pískovcového.
   ….U polní cesty odbočující z nové silnice u pole p. Klouzy z Holohlav nutno odstraniti krajní dvě vrby stojící v tělese silničním.
   ....Vzhledem k tomu, že původně rozpočtěný stavební náklad na tuto silniční stavbu následkem většího množství a vyšší ceny stavebních materiálii byl značně překročen a že výkup pozemků vyžadoval velkého nákladu, jest třeba, aby obec Smiřická při podání žádosti za vyměření obnosu zemské subvence předložila doklady doložené účty, ze kterých by bylo vidno, jakého skutečného nákladu tato silniční stavba vyžadovala.
   ….
   Skončeno a podepsáno.
   Jindřich Janola, zem. staveb. rada, Kratochvíl, člen okres. výboru, Rynt, v zastoupení obce, Josef Horák radní, Motyčka, W. Mareš, Jan Balaš, St. Pešina, Frant. Jar. Černý podnikatel stavby.
   Správnost opisu se potvrzuje.
   Z Okresního výboru v Jaroměři, dne 14. července 1911. Náměstek okresního starosty: Probošt

------------

Panu Theodoru Pecold-ovi maj. lomu v Boháňce.
   K nové silnici od Smiřic k Trotině potřebujeme v době nejkratší 30 kusů patníků 1 m vysoké a sice: 45 do země a 55 nad zemi bez děr.
   Račte nám tyto patníky co možno nejdříve dodat v v rozměrech ceně a opracované jako pro okresní silnici dodáváte, s dovozem do Smiřic a složením na místě vykázaném....
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 4. července 1911 – koncept.

------------

Protokol sepsaný dne 2. září 1911
   Předmětem jest přehlídky nově postavené silnice ze Smiřic ku Trotině vedoucí za účelem přesvědčení se, zdali a pokud obec Smiřická provedla opravy a dodělávky nařízené při kollaudaci stavby silnice dne 24. června 1911 provedené.
   Komise okresní vedená okresním starostou Janem Kotlantem přesvědčila se na místě samém, že veškery opravy …. byly sice provedeny, že však v zájmu řádného udržení silnice a bezpečnosti její je nutno, aby učiněna byla ještě obcí Smiřickou tato opatření:
   1. aby zřízen byl řádný přechod z cesty podál cukrovaru přes dráhu vedoucí na silnici postavením mostku neb položením betonových rour a tím aby zamezeno bylo nynějšímu sešlapávání a strhování silničního banketu;
   2. aby přejezdy a přechody z pozemků a cest na silnici byly náležitě zaštěrkovány a zapískovány za tím účelem, aby bláto a hlína nepřenášela se povozy na silnici;
   3. aby kanál kanál blíže erární silnice u cesty do luk vedoucí opatřen byl ochrannými patníky protknutými lanem neb železnou tyčí;
   4. aby povrch kanálů mezi ochrannými patníky byl řádně upraven prodloužením zdiva až k patníkům.
   Vzhledem k tomuto výsledku přehlídky silnice doporučí komise okresnímu výboru, aby silnici do správy okresu definitivně převedl.
   Kotlant Jan okresní starosta, V. Ezr tajemník okres. výboru, Jan Juliš starosta města, Josef Horák radní, Balaš Jan člen komitétu, Jan Motyčka člen komitétu.

------------

Silnice byla převzata do správy okresu ode dne 1. října 1911.

------------

Juliš Pozvání.
   Příští pondělí,dne 23. října 1911 o 8. hod. ranní, předsevzato bude omezníkování nové silnice k Trotině, ku kterémuž dovoluji si ctěný hospodářský odbor a pp. držitele sousedních pozemků uctivě zváti.
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 21. října 1911
Starosta města: Jan Juliš

------------

Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   Okresní výbor vyhovuje tamní žádosti ze dne 20. března 1912 usnesl se ve schůzi dne 23. března t.r. poukázati k výplatě první třetinu okresní subvence na stavbu silnice ze Smiřic ku Trotině v obnosu K 1254.66.
   Obnos tento bude vyplacen, jakmile tomu stav okresní pokladny jen poněkud dovolí, o čemž obecnímu úřadu bude zpráva podána.
   Z okresního výboru v Jaroměři, dne 11. dubna 1912. Probošt

cesta
Přes koleje mířící od nádraží do sila se díváme na cestu Hradeckou ulicí do centra Smiřic. 10.2.2015
Provoz aut již nevede rovně, ale uhýbá vlevo Nádražní ulicí. Bývalá rovně vedoucí Liebigova ulice by nestačila provozu a je pouze jednosměná.

cesta
Pohled od přejezdu vlečky směrem na Zderaz.
Dvůr Zderaz se zánikem statku byl prodán. Nový majitel měl plno plánů, ze kterých sešlo a hospodářské budovy postupně mizí. 10.2.2015

další plán
Tento plán ukazuje také rekonstrukci cesty ze Zderaze na Trotinu.
Kliknutím se obrázek zvětší.

cesta
Celou cestu ze Zderaze ke státní silnici dobře zachytil Petr Hnik dne 7.7.2014
Dole je pohled ze sila na cestu vedoucí k městu.Dokumenty sloužily „co příloha k žádosti za udělení zemské subvence na stavbu silnice.


Výkaz daní předepsaných v roce 1908 v obci Smiřicích:
silnice ze sila Daň pozemková – 3191,52 K
Daň domovní třídní – 2127,60 K
Daň domovní činžovní – 2786,85 K
Daň výdělková – 17222,12 K
Daň důchodová – 443,95 K
Úhrnem 25772,04 K
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 1. prosince 1908

------------

Výkaz dluhů obce Smiřic v roce 1908.
Hypotékární dluh na domě čp. 125 váznoucí 27800.- K
Dluh na dlažbu ulic 29191.32 K
Dluh za ukoupené pozemky 4536.- K
Úhrnem 61497.32 K
Dne 20. prosince 1908, starosta Hojný

------------

Výkaz o délce obecních komunikací města Smiřic s ročním nákladem na jich vydržování...
Obecní cesta „Hatě“ - délka v metrech 2000, roční náklad na udržování cesty 600 K
Obecní cesta k vodárně – 1000 m / 300 K
Obecní cesta v Libigově třídě, dlažba – 1200 m / 2000 K
Obecní cesta v Nové ulici – 600 m / 600 K
Obecní cesta za „Hynkovi“ - 1500 m / 200 K
Dne 20. prosince 1908

------------

Výkaz o jmění movitém i nemovitém města Smiřic
Nemovitý majetek:
Radní dům čp. 126 – cena 16100,- K
Obecní dům čp. 125 Hotel– 34000,-
Obecní dům čp. 163 - 2800,-
Obecní dům čp. 40 - 2400,-
Obecní dům čp. 210 – 4000,-
Obecní pozemky ve výměře 38 jiter á 2000 K – 7600,-
Movitý majetek:
Státní úpisy – 4100,-
Soukromé kapitály – 9416,28
Dne 20. prosince 1908

------------

Rozpočet příjmů a vydání za rok 1908
Příjem
např.:
6. Nájem z výročních trhů – 113 K
7. Nájem z hostince – 1400 K
8. Úroky z kapitálu za prodanou obecní pohodnici čp. 36 v Hubilese (2300 K – 4%) 92.92 K
9. Příjem za prodaný písek a štěrk z Labe vytěžený – 600 K
11. Nájem z bytu v radnici – 600 K
12. Příjem z obecní mostní váhy – 100 K
Vydání:
4.Panu starostovi odměna – 600 K
5. Prvnímu panu radnímu odměna – 50 K
6. Druhému (až čtvrtému) panu radnímu odměna – 30 K
9. Městskému tajemníku Aloisu Kudrnáčovi služné – 1400 K
10. Strážníku Václavu Karpíškovi služné – 450 K byl návrh, odsouhlaseno bylo 650 K
11. Témuž paušál na oděv – 80 K
12. Témuž příspěvek na topivo – 20 K
13. Ponocnému Karlu Havlovi služné - 484 K
14. Ponocnému Josefu Propílkovi služné - 584 K
15. Ponocným paušál na boty – 24 K
16. Důstojnému děkanskému úřadu v Holohlavech za cesty na zdejší hřbitov .. - 60 K
17. Služba zvoníku - 50 K
21. Oprava obecních strží – 100 K
27. Příspěvek hasičskému sboru na potřeby hasičské - 400 K
28. Příspěvek do nadace Mautnerové dle jmění nadační listiny – 200 K
33. Panu MUDr. Ant. Hrubému za léčení obecních zřízenců a služebníků, jakož i za vykonávání zdravotní policie – 260 K
34. Příspěvek průmyslové škole pokračovací – 200 K
35. Úrok ze směnečné výpůjčky 2000 K na stavbu lednice při městském hostinci - 100 K
38. Náhrady obecním zřízencům na místě užívání obecních pozemků a to:
c) strážníku Karlu Šimkovi – 32.70 K
e) hrobníku Františku Souradovi - 23,40 K
39. Od čištění tržiště po týhodních a nedělních trzích 25 K
Porovnání:
Úhrn příjmů činí - 8810.36 K
Úhrn vydání činí – 13316.96 K
Jeví se schodek – 4506.60 K
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 1. listopadu 1907
Podpisy: starosta Hojný, Jan Juliš, Josef Lefnar, Josef Horák, Dr. Hrubý

Rozpočet tento byl v řádném zasedání obecního zastupitelstva dne 16. ledna 1908 konaném jednohlasně schválen.
Vyskytnuvší se schodek 4506.60 kryt býti má 20% obecní přirážkou k přímým daním pro rok 1908 v obnose 23000 Korun předepsaným.