Smiřice - veřejné osvětlení

Zpět na hlavní stránku       Elekrifikace městaVýpis ze smiřické kroniky:

  Město v roce 1909 bylo osvětlováno 27 malými lampami petrolejovými a kromě toho bylo letos pořízeno ještě 7 velkých žárových petrolejových lamp značky „Slavia“ od firmy V. Reiner v Kutné Hoře za úhrnnou částku K 2 189,70.

  26.dubna 1911 byla v hotelu Andrejsek ve Smiřicích pořádána veřejná přednáška odborného učitele Františka Tesaře ze Smiřic a zemského poslance Jana Kotlanta z Holohlav o zařízení elektrického osvětlení.

  20. září 1911 schválena byla smlouva obce Smiřice s obcí Jaroměř na dodávání elektrického proudu zdejší obci, podle níž primární elektrovodný kabel přívodní z Jaroměře do Smiřic provede na svůj náklad obec Jaroměř, sekundární síť rozvodnou pro elektrické osvětlení města obec Smiřic obec Smiřice. Zřízení této rozvodné sítě ve Smiřicích bylo zadáno firmě Bartelmus Donát a spol. v Brně za K 20 345,65. Ještě na podzim bylo s instalací sítě počato.

  23. ledna 1912 bylo město naše poprvé veřejně elektricky osvětleno.

osvětlení
Petrolejová lampa na domě vlevo.

osvětlení
Petrolejová lampa na domě městského hotelu (vedle Dvorany). Výřez pohledu z roku 1906.

před dvoranou
Transformátor a lampa u smiřické Dvorany.
Všechny staré pohledy, kde jsou vedeny dráty a je veřejné osvětlení, byly pořízeny až po roce 1911.

osvětlení
Lampy na lanech v Palackého ulici.

osvětlení
Pro čas mezi světly na nataženém laně přes ulici a vysokými sloupy v Palackého ulici, žádnou fotografii s osvětlením nemám.

osvětlení
Novější, poválečný, typ lampy na laně přes dnešní Zemanovu ulici.

osvětlení
Detail osvětlovacího tělesa před budovou kostela. 1.5.1960

osvětlení
Vrtání děr pro sloupy veřejného osvětlení ve Smiřicích. Zde u nádraží v srpnu 1964.
Foto ofocené z negativu Ladislav Joneš.


Veřejné osvětlení a jeho koncepce
Zdroj: smiřický Zpravodaj prosinec 1984

   V přijatém usnesení vlády ČSSR č. 96/1984 bylo uloženo zabezpečovat rozpis elektrické práce pro veřejné osvětlení v letech 1985–1990 v souladu se schválenou koncepcí provozu veřejného osvětlení a podle limitů stanovených ministerstvem paliv a energetiky ČSSR. Zároveň provozovatelé veřejného osvětlení ve všech městech a lokalitách musí využívat všechny dostupné technické prostředky pro racionální provoz veřejného osvětlení. Od konce 50. let, kdy se začalo veřejné osvětlení budovat i v menších městech a obcích, zaznamenalo veřejné osvětlení v ČSSR výrazný rozvoj. Spotřeba elektrické energie pro osvětlení dosáhla maxima v roce 1976. V důsledku nepříznivého vývoje v elektrizační soustavě bylo však nutno přijmout nezbytná úsporná opatření. Od roku 1976 byly proto v této oblasti hledány různé způsoby úspor el. energie. Některé se ukázaly jako vyhovující, jiné se nesetkaly s žádoucím úspěchem. Jako jedna z nejúčinnějších úspor se ukázala metoda záměny rtuťových výbojek za nové vysokotlaké sodíkové výbojky, které spotřebují pro stejný elektrický tok méně el. energie. Dosud však při této výměně bylo nutno vyměňovat celé svítidlo, jak již je provedeno na hlavní ulici Palackého, v části od Dvorany až po drogerii. Abychom mohli i nadále použít těchto nových sodíkových výbojek na hlavní ulici, bylo by především nutné kompletně vyměnit celou kabelovou síť a renovovat sloupy veřejného osvětlení. Pro náš MěstNV ve Smiřicích a Holohlavech byl energetickou komisí ONV stanoven limit spotřeby el. energie na rok 1984 ve výši 155.000 KWh. Tato el. energie byla ONV rozdělena do jednotlivých čtvrtletí takto:
   I. 30 % celoročního limitu 46.500 KWh
   II. 18 % 27.900 KWh
   III. 20 % 31.100 KWh
   IV. 32 % 49.500 KWh
   100 % 155.000 KWh

   Na základě zasedání vlády ČSSR v dubnu t. r. a na základě usnesení rady VčKNV ze srpna t. r. nám bylo nařízeno snížení odběru el. energie pro veřejné osvětlení o 18 %, ale se zpětnou platností od 1. ledna 1984, což činí celkem o 27.830 KWh méně. Takže od poloviny měsíce srpna bylo nutno podstatně snížit intenzitu osvětlení. Dle sníženého limitu nám zbývá na IV. čtvrtletí 29.582 KWh a bude nutno i nadále velmi úsporně hospodařit s el. energií, pokud nebudou limity ONV pozměněny.
   Josef Černý, energetik města


osvětlení
Palacké ulice má po celé délce vysoké osvětlovací sloupy. 4.8.2019

osvětlení
Palackého ulice 19.1.2005

osvětlení
Staré sloupy jsou oproti novým hodně vysoké. Hradecká ulice 18.6.2019 a u nádraží 19.5.2019.

osvětlení
Křižovatka s cestou k nádraží. Osvětlení je doplněno kamerovým systémem 18.6.2019

osvětlení
Další typ osvětlovacích těles.

osvětlení
Ulice Kršovka.

osvětlení
Stejné místo jako na obrázku dole.

osvětlení
Ulice Eduarda Karla 2.9.2006

osvětlení
Ulice Eduarda Karla 9.1.2005

osvětlení
Porovnání intenzity a rozptylu osvětlení ve stejné ulici - viz nahoře. 1.1.2019

osvětlení
Výměna osvětlení ve smiřickém parku u zámku. 4.8.2019

osvětlení
Detail osvětlovacích těles. Vpravo je starý typ, který byl umístěn i ve městě.

osvětlení
Fučíkova ulice.

osvětlení
Výměna sloupů v parčíku mezi panelovými domy na Govorovce.
Zhotovovaly se zde nové chodníky a protože prý byly elektrické přívody i sloupy zkorodované byla provedena výměna. 21.1.2018

osvětlení
22.1.2018

osvětlení
Zvýraznění přechodu pro pěší. 1.1.2019

osvětlení
Každoroční instalace vánočního osvětlení v Palackého ulici. 22.11.2019

osvětlení
Vánoční osvětlení Náměstí Míru. 25.11.2019

osvětlení osvětlení
U kostela a u křižovatky Mlýnské a Krátké ulice. 24.5.2019

osvětlení
Nově instalované osvětlení u školky. 30.4.2019

osvětlení
Detail osvětlovacího tělesa.

světla
Pracovníci firmy Stebau se starají o smiřické osvětlení. Výměna sloupů před pensionem 23.3.2020

světla
Detail LED diod. 24.3.2020

světla
Mnoho materiálu oproti novým stožárům. 25.3.2020

světla
Porovnání intenzity a barvy světla nového osvětlení. 24.3.2020

světla
Tak možná uvidíme i hvězdy. 24.3.2020