Smiřice - elektrifikace

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Veřejné osvětleníVýpis ze smiřické kroniky:
rozvody u smiřického hotelu Andrejsek
  Město v roce 1909 bylo osvětlováno 27 malými lampami petrolejovými a kromě toho bylo letos pořízeno ještě 7 velkých žárových petrolejových lamp značky „Slavia“ od firmy V. Reiner v Kutné Hoře za úhrnnou částku K 2 189,70.

  26.dubna 1911 byla v hotelu Andrejsek ve Smiřicích pořádána veřejná přednáška odborného učitele Františka Tesaře ze Smiřic a zemského poslance Jana Kotlanta z Holohlav o zařízení elektrického osvětlení.

  20. září 1911 schválena byla smlouva obce Smiřice s obcí Jaroměř na dodávání elektrického proudu zdejší obci, podle níž primární elektrovodný kabel přívodní z Jaroměře do Smiřic provede na svůj náklad obec Jaroměř, sekundární síť rozvodnou pro elektrické osvětlení města obec Smiřic obec Smiřice. Zřízení této rozvodné sítě ve Smiřicích bylo zadáno firmě Bartelmus Donát a spol. v Brně za K 20 345,65. Ještě na podzim bylo s instalací sítě počato. plán rozvodů

  23. ledna 1912 bylo město naše po prvé veřejně elektricky osvětleno.

Vpravo:
Je plán rozvodné sítě ,,soukromé" elektrického proudu po Smiřicích.
Kliknutím se obrázek zvětší.

Popisek:
Kolečka: transformační budka.
Červeně: soukromá síť s udáním průřezů
Obdélníky: pojistka s udáním intensity
25. srpna 1911

----------------- plán rozvodů

Vpravo:
Je plán veřejného osvětleni po Smiřicích.
Kliknutím se obrázek zvětší.

Popisek:
Červ. kolečko s vlaječkou: Náhradní raménko 50 sv. S jednotl. vypínačem. (svítí po zhasnutí velké armatury do rána)
Napůl zaplněné červ. kolečko: Půlnoční žárovka 50 sv.
Červené kolečko: Celonoční žárovka 50 sv.
Napůl zaplněné černé kolečko: Velká půlnoční armatura 400 sv.
Červená přerušovaná čára: Vedení k celonočním žárovkám 6mm2
Červená nepřerušovaná čára: Vedení k půlnočním žárovkám 6mm2
Černá čára: Vedení k velkým armaturám 10mm2
25. srpna 1911

-----------------

transformační budka
Reklamní fotografie "Transformační budky" firmy František Křižík, elektrotechnický závod Praha-Karlín, datované dne 1.3.1911
Vložený obrázek dole "Transformační budka spojená s napáječem".

--------------------------------------
Znalecký posudek
o rozváděcí síti sekunderní ve Smiřicích n. L.
   transformační budka sloup s raménkem Na základě podrobného shlédnutí regulačního plánu, jakož i knihy konsumentů a vyšetření rozvodné sítě i transformátorů sděluje podepsaný následující.
   Síť zásobována jest ze dvou primerních stanic transformačních do níž přivádí se primerní proud kabelem o napětí 5000 V a transformuje vzdušnými transformátory na napětí 3x120 V, jež jest vrchním vedením rozváděna většinou po konsolách z části na dřevěných sloupech. Obě stanice transformační jsou sekunderně spojeny vrchním vedením a z tohoto napájecího vedení odbočují linky do přilehlých ulic většinou do kruhu spojené jen z malé části sestávající z přímého vedení. Vzdálenost transformátorů jest přibližně 720 m a asi v polovici této vzdálenosti odbočuje kolmo ku Palackého třídě ulice, kde vzniká nový konsum nejen světelný pro rodinné domky, ale zejména motorický a sice z části již připojených a další očekávající prodloužení rozváděcí sítě. V této čtvrti bloku 9 a 15 zjištěn byl největší pokles napětí a jze ho vysvětliti jedině značnou odlehlostí od transformačních stanic při poměrně velkém motorickém konsumu. napájecí síť v této oblasti jest průřezu 16 mm2 a 25 mm2, takže mrkání světla navečer za soudobého běhu motorů možno vysvětliti motorickým zatížením v této oblasti, čemuž nasvědčuje ta okolnost, že po vypnutí motorů stává se světlo klidnějším. Při tom nutno uvážiti, že za doby denní při pohonu motorů nastává jistý úbytek napětí na primerní straně dodávaného proudu, jelikož kabelové vedení z Jaroměře přiváděno jest přes pět obcí a nádraží Josefovské a končí teprve v transformačních stanicích ve Smiřicích.
   Jakmile jest toto přímé primerní vedení odlehčeno od konsumu motorického, nastává zlepšení sekunderního napětí v rozváděcí síti smiřické a světlo v pozdních hodinách večerních jest jasnější.
   Neustálým zvyšováním konsumu jak světelného tak motorického zejména v oblasti v bloku 9 se výše uvedené poměry zhoršují. Dále dlužno připomenouti, že transformátory namontované v roce 1912 jsou již nyní na plný výkon zatíženy při denním motorickém konsumu. Nemenší závadou, kterou prozatím nelze odstraniti, jest počet period dodávané energie, totiž 42 za 1 vteřinu, který vybočuje z normálu svazu elektr. čsl., který obnáší 50 period za vteřinu. Náprava dá se zjednati pouze změnou period ve výrobně dodávající proud pro Smiřice. Ku odstranění kolísání napětí ve shora uvedené části rozváděcí sítě přichází v úvahu dvoje řešení:
   1/ změnou napětí rozváděcí sítě ze 120 V na 220 V,
   2/ výstavbou nové transformační stanice u vlečky (obecní nájemní dům).
   K tomu dlužno podotknouti, že při prvním způsobu řešení nelze počítati na delší dobu s odkladem stavby transformační stanice, čímž tento způsob řešení stává se dražším nežli stavba nové stanice při stávajícím napětí. Změna napětí rozváděcí sítě vyžadovala by pravděpodobně raménkopřevinutí transformátorů, nákladem aspoň 8.000.- Kč, dále výměnu počítadel asi 400 kusů za více náklad po Kč 100.- tj. 40000.- Kč a posléze výměnu motorů, jež se nedají přepnouti na 220 V při čemž uvažováno jest 10 kusů na nichž by eventuelně obec participovala polovičkou vícenákladu asi Kč 15.000.-. Při tom by bylo těžko získati motory na 42 periody.
   Z uvedeného důvodu doporučuje podepsaný zřízení transformační stanice u obecního nájemního domu a transformátorem na stávajících 120 V, pracující do společné sítě, který případně dá se opatřiti odjinud, kde prováděly přeměnu proudu z 42 period na normalizovaných 50 period.
   Celkový náklad na zřízení nové transformační stanice i s primerní kabelovou přípojkou v délce cca 300 m nepřesahoval by Kč 50.000.- což jest zajisté náklad menší nežli při přeměně sítě na 220 V nehledě ku nutnosti zřízení nové stanice i při tomto napětí.
   Posléze doporučuje podepsaný opatření přenosného voltmetru se stupnicí do 250 V za účelem možnosti stálé kontroly napětí v různých částech sítě.
   Ve Smiřicích, dne 15. ledna 1927
Ing. Boh. Vacek

-----------------------

hlavička dopisu

razítko Bartelmus Donát Z firmy Bartelmus, Donát a spol. byl 22. února 1927 odeslán dopis na adresu Obecního úřadu ve Smiřicích.
Z textu:
   Odvolávajíce se na návštěvu našeho inženýra p. Boreckého (podpis vpravo) u Vás, dovolujeme si Vám tímto zdvořile nabídnouti vyzkoušení Vaší elekrovodné sítě sekundérní našimi odborníky, za účelem zjištění příčiny špatného světla v některých částech města.

Smiřice nabídku přijaly:
V odpovědi z 3. března 1927 se píše:
   Jako další pomocná síla při přezkoušení sítě bude nápomocen zdejší městský elektrotechnik p. Laburda.

Obecní úřad, Smiřice.
   Na Vaše ct. přání přezkoušeli jsme Vaši sekundární síť a transformační stanice a zjistili jsme následující:
   hlavička dopisu Při sekundérním napětí 120 Volt Vaší sítě, jsou ztráty na napětí při světelném zatížení v přípustných mezích, ale při motorickém zatížení jest úbytek na napětí již velmi značný a silně kolísá dle velikosti zatížení.
   Ztráty na napětí jsou velmi značné zejména v části směrem k nové čtvrti města. Příčina kolísání v napětí a velkých ztrát při motorickém zatížení, spočívá jednak v nízkém sekundérním napětí vzhledem k nynějšímu zatížení a dimensi rozvodného vedení a jednak v chatrném stavu sítě.
   Z těchto důvodů doporučujeme Vám provésti na sekundérní síti úpravu, kterou navrhujeme ve dvou alternativách jak následuje:
   1/ Zvýšiti provozové napětí na 3x210/120 volt a sice převinutím sekundérního vinutí stávajících transformátorů na výše uvedené napětí. Síť by se řádně opravila a opatřila ještě uzemněným nulovým vodičem. Rozpočet na tuto úpravu jest přiložen. plán rozvodů elektřiny
   Napětí toto volíme proto, aby se nemusela vyměňovati světelná počítadla. vyměnila by se počítadla pouze pro motory a hlavní elektroměry v transformátorech.
   Motory by se na napětí 220 volt daly asi s větší části jednoduše přepojiti.
   2/ Nebo navrhujeme postaviti třetí transformační stanici u školy. Kabel k němu odbočil by od nynějšího kabelového vedení.
   Tímto provedením by se zmenšily ztráty napětí. Síť stávající by se ovšem musela také opraviti.
   Na obě alternativy přikládáme předběžný rozpočet z něhož račte viděti rozdíl v nákladech na provedení obou alternativ. ...
   Přikládáme plán Vaší rozvodné sítě dle dnešního stavu a na rozšíření sítě a plán na rekonstrukci.
   Očekávajíce Vašich ct. zpráv, poroučíme se s veškerou úctou.
   Bartelmus Donát a spol.
V Praze, dne 15. června 1927

-----------------


k plánu dole

Po kliknutí se plán vpravo zvětší.
Vlevo je smiřický zámek a bývalý splav na Labi, vpravo nádraží.

-----------------

Vysvětlivky a razítko vpravo patří k plánu dole.
spotřeba elektřiny
Plán rozvodů od firmy Česká elektrotechnická společnost v Michli.Smiřické transformační stanice
hlavička

Z Technické zprávy přiložené k žádosti o povolení stavby
podané dne 25. září 1935:
   Naše železné kioskové transformační stanice, postavené v r. 1911 firmou Martelmus, Donát a spol. v Brně, neodpovídají bezpečnostním dnešním předpisům, proto bude nutno postaviti stanice nové, zděné. První transformační stanice bude postavena na dvoře městského hotelu na parcele čís. 10/1, druhá pak v malém obecním sadě na oparcele čís. 712/1, poblíže pana Schieffnera.
   Z transformátorové stanice u Schieffnerů jest veden primerní proud smyčkou přes odpojovače do druhé transformační stanice v městském hotelu, kde jest podobné zařízení jako ve stanici u Schieffnerů.

----------------------

Hlavička Škodovy závody byla na dopisu cenové nabídky 2 transf. stanic ze dne 9. července 1935, která zněla na 59.418 Kč.

razítko----------------------

Firma Křižík-Chaudor byla další oslovená firma.

----------------------

razítko razítko Josef Hájek ze Smiřic nabízel cenový rozpočet za práci a materiál na postavení budovy u Schiefnerů 4.628.90 Kč, u městského hotelu 3.173.76, celkem za 7.802.65 Kč.

František Belinger nabízel práci za Kč 3.606.- a Kč 4.188.50 za budovu u Schiefnerů.

Smiřická kronika píše:
stavební práce provedl místní stavitel V. Volt.
Místo Schiefnerů se tady píše u Šimkových v Mezimostí


dopis
Hlavička dopisu z cenové nabídky pana Belingera

plán
Plán transformační stanice u Schiefnerů. Značka "S" ukazuje polohu starého transformátoru.
Koryto potoka Jordán bylo po válce přemístěno, dnes tudy vede Zemanova ulice.
Oba plány rýsoval Architekt, stavitel Frant. Belinger studnařský mistr Smiřice n./L. v září 1935.

plán
Plán transformační stanice v "městském hotelu".
Nahoru teče odpad z Mlýnského náhona.

plán plán
Plán transformačních stanic od firmy ČKD. 30.7.1935

plán
Plán transformační stanice 5000/127 V (u Schiefnerů - na plánu nahoře až vpravo).
Autor plánu: Českomoravská Kolben Daněk a.s. (ČKD) Továrna Vysočany. 15.8.1935
Dnes má tento objekt v Zemanově ulici číslo popisné 70.

dopis
Dopis od výrobce transformátorů.

dopis
Na chyby ve srážkách ze mzdy upozornila Instalační kancelář a.s. ČKD Praha X, Karlín.

Z dalších dopisů z ČKD.
14.srpna 1935

   Dle Vašeho dalšího ct. přání pro veřejné osvětlení dodáme po třech jednopólových vypínačích v každé transformovně a ve stanici „u městského hotelu“ budeme rezervovati místo pro další jeden třípólový vypínač s pojistkami pro 100 Amp. pro případný další vývod do pivovaru.

16. září 1935
   Potvrzujeme ústní jednání Vašeho znalce p. správce Starého s naším p. Ing. Skvrnou ze dne 14 t.m v Jaroměři, kde bylo ujednáno toto:
   1. Transformátory jsou již vyráběny pro vzájemnou paralelní práci a dodáme tyto v provedení jak uvedeno v našem potvrzení objednávky ze 7.8. t.r., pouze na str. 5.000 V k odbočkám *- 4% provedeme další pro +8%.
   2. Na sekundárních rozvaděčích uvedené třípólové vypínače pro 200 A odpadají a místo těchto dodáme třípólové vypínače pouze pro 100 A, avšak s pojistkami – ježto u obou sběrnic budou vycházeti vždy čtyři vývody n.n. V důsledku toho snížení ceny rozvodných desek o Kč 360.- odpadá.
   3. Ježto statické kondensátory, které původně měly býti v obou stanicích a připojeny na stranu nízkého napětí budou pouze v transformovně u Schiefnerů a připojí se na hlavní přívod od Jaroměře a sice na stranu 5 kV, vypracujeme Vám návrh umístění těchto a připojení Vaším olejovým vypínačem, který by však byl poháněn převodem z okénka označeného na našem výkresu písmenou „D“. Výkon kondensátorů činí 20 jkW. Starý olejový vypínač hlavního přívodu od Jaroměře bude v důsledku toho vypínán pouze z vnitřku stanice.
   4. …
   5. Ježto sekudérní vývody ve stanici v „městském hotelu“ nebudou provedeny kábly, nýbrž „G“ drátem v trubkách, byly smluveny následující ceny potřebného materiálu … (14 položek s různými cenami).

1.listopadu 1935
   Na základě návštěvy našeho p. Ing. Fr. Skvrny u Vás a jednání s Vaším veleváženým p. správcem Starým dne 26. října t.r. kdy obě transformovny byly uvedeny v chod, dovolujeme si potvrditi toto:
   Naše oddělení APA zaslalo Vám opravené schema stanice u Schiefnerů, kde kondensátory zakresleny připojeny přes odpojovač na stranu primérní.

20. listopadu 1935:
   Při příležitostné návštěvě našeho pana inženýra u Vás bylo s Vaším váženým znalcem p. Starým a městským elektrotechnikem p. Laburdou provedeno přepočtení dodávky elektrického zařízení obou transformačních stanic a vypočteno následující:
A./ Transformovna u Schiefnerů:
   Zařízení dodáno … dle objednávky … ze dne 7. srpna t.r. bez jakýchkoliv změn – mimo úpravy odboček na transformátoru, což uvádíme zvláště – takže celková cena zařízení … činí Kč 23.740.-
B./ Transformovna v „městském hotelu“
   1./ Zařízení … vypočtena na Kč 30.306.-
   2./ Položky čís. 33./ – 38./ nedodány tudíž odpadá 8.890.-
   3./ Místo položek 33./ - 38./ provedeno vedení ze stanice trubkami a „G! dráty dle Poznámka: Výpočet proveden na základě jednoduché délky, změřené Vaším nadstrážníkem p. Polákem dne 18.11.1935.
   Úhrnná cena činí Kč 47.946.-
   Uvedená cena rozumí se … franko vagon stanice dráhy Vysočany, a bezplatným zapůjčením obalu, a montáží na míst, s pracemi pomocnými bez zednických, avšak zaúčtujeme Vám dopravné drahou z Vysočan do stanice dráhy Smiřice n./ Labem dle skutečných výloh,na které Vám předložíme doklady. Rovněž daň z obratu Vám vyúčtujeme zvláště.
   Jak patrno z konečné sumy, spoluprací s Vaším váženým znalcem p. Starým, oproti výsledku soutěže dle níž celková cena naší nabídky el. zařízení činila Kč 56.538.- nyní vypočtená cena činí Kč 47.946.- bylo ušetřeno vypuštěním olejového vypínače pro hlavní přívod a použitím starého spínače, provedením vývodů v „městském hotelu“ místo kábly trubkami s „G“ dráty celkem Kč 8.592.-
   Doufáme proto, že s vyřízením celé Vaší zakázky, tak jak byla námi provedena i po stránce cenové jste spokojeni.Dodávky elektrické energie


Z firmy Elektrické podniky města Jaroměře
hlavička dopisu přišel do Smiřic dopis odeslaný 16. listopadu 1934.
   K dotazu veleváženého Vašeho pana starosty jakou slevu bychom Vám mohli poskytnouti v nové smlouvě na veřejné osvětlení, sdělujeme Vám následující:
   Abyste nemuseli veřejným osvětlením úzkostlivě šetřiti, čítali bychom Vám na další kwh odebranou nad tříletý průměr cenu 1 kwh á 0.65 + daň obratovou. Nejléoe Vám vysvětlí příklad:
   Ku př.: Vaše veřejné světlo loňského roku spotřebovalo9.200 kwh (v roce 1932 – 9.000 kwh v r. 1931 8.800 kwh) jest tříletý průměr 9.000 kwh. Co spotřebujete za rok nad 9.000 kwh bude čítána 1 kwh á 0.65 kč + daň obratovou.
   Na veřejném světle máte kupř. 80 ramének se žárovkami 40 watt tj. přípojná hodnota 80 x40= 3.200 watt
   Nyní, ale veřejné světlo sesílíte na
   60 žárovek á 40 watt = 2.400 watt
   20 žárovek á 100 watt = 2.000 watt - celkem 4.400 watt.
   Výpočet Kwh spadajících do normální ceny )při odběru přes 70.000 kwh dle navržené smlouvy 1 kwh á Kč 1.20 + daň obratovou)
   9.000 4.400 / 3.200 = 12.375 Kwh.
   Další Kwh nad výše uvedenou cifru 12.275 budou čítány á 0.65 Kč mimo daň obratovou a bude na konci roku dán na více spotřebovaných Kwh dobropis. Jos. Španiel

------------------------

Z opisu smlouvy.
   Na základě Vaší nabídky schválené v řádném zasedání obecního zastupitelstva dne 5. dubna 1935 zasíláme Vám tento závěrečný list na dodávku elektrické energie z Vaší městské elektrárny
I. Předmět dodávky.
   Předmětem dodávky je elektrická energie ve tvaru proudu třífázového o napětí 3x5.000 Voltů a kmitočtu 50 za vteřinu až do celkového výkonu připojených transformátorů 120 KVA městu Smiřicům. ….
II. Přípojka a transformační zařízení.
   Přípojky, tj. kabely na vysoké napětí až za kabelové koncovky v transformovnách, jsou vlastnictvím městské elektrárny. Transformovny a transformační zařízení jsou vlastnictvím obce. ….
III. Měření elektřiny.
   … Nájem za elektroměry a jiná potřebná měřící zařízení určuje výhradně městská elektrárna, je ale povinna říditi se při tom normou Elektrotechnického svazu čs. platnou pro jednotné nájemné z elektroměrů.
IV. Platební podmínky Spotřebovaná elektrická energie bude se účtovati podle následujících sazeb:
   Při celkové spotřebě:
   do 10.000 KWhod v roce Kč 1.60 za KWh
   od 10.001 do 20.000 KWhod - 1.55 Kč
   od 20.001 do 30.000 – 1.49
   od 30.001 do 40.000 – 1.43
   od 40.001 do 50.000 – 1.37
   od 50.001 do 60.000 – 1.31
   od 60.001 do 70.000 – 1.24
   od 70.001 do 85.000 – 1.20
   od 85.001 do 100.000 – 1.15
   od 100.001 do 120.000 1.12 Kč za KWhod.
   Tyto ceny jsou bez daně z obratu.
hlavička dopisu ….
V. Závazek odběru
   Obec se zavazuje odebírati po celou dobu smluvní veškerou elektrickou energii, kterou buď sama spotřebuje a nebo bude dodávati jiným spotřebitelům na území obecním, výhradně od městské elektrárny a nesmí v době smluvní postaviti si elektrárnu vlastní, ani najmouti po případě odebírati elektrickou energii od dodavatele jiného, než městských elektrických podniků v Jaroměři, … Obec též nepovolí jiné elektrárně užívati nemovitostí obecních a ve správě obce se nacházejících, jako jsou pozemky, cesty, návsí, obecní budovy atd. pro umístění elektrovodných zařízení, ze kterých by tato elektrárna mohla dodávati elektrickou energii odběratelům na území obecním.
   Závaznost tohoto ujednání počíná dobou, kdy budou dány do provozu nové transformační stanice s olejovými transformátory, bude o tom sepsán protokol, který podepíší obě strany. Od té doby počíná platnost nové smlouvy na dobu 10 let. Po této době může býti smlouva 2 letou výpovědí některou stranou vypovězena.
   ...
-----------------
13. prosince 1938:
   K Vašemu dopisu ze dne 6. t.m. sdělujeme, že Vám budeme účtovati 350.- kWh ročně po 60 hal. počínaje 1. prosincem 1938 až do odvolání.
   Toto snížené účtování povolujeme v důsledku připojení chladícího zařízení p. J. Kaubeho, řezníka a uzenáře ve Smiřicích.
   Stanovený počet kWh účtovaný po 60 hal. provedli jsme pro jmenovaného konsumenta proto, aby pro něho nemusel býti montován dvoutarifový elektroměr.
   Doufáme, že Vám toto řešení vyhoví a poroučíme se s veškerou úctou Elektrické podniky města Jaroměře.
-----------------
2. března 1942:
   Podle usnesení městské rady v Jaroměři ze dne 26. února 1942 potvrzujeme ujednání mezi zástupci města Smiřic a zástupci Elektrických podniků města Jaroměře ze dne 26. února 1942 jak níže jest uvedeno.
   razítko Smlouva, která byla uzavřena … a schválena městským zastupitelstvem dne 5. dubna 1935 zůstává i nadále v platnosti, pozměňuje se však odstavec IV. platební podmínky takto:
   Spotřebovaná elektrická energie bude se účtovati podle následujících sazeb s platností od 1. ledna 1942.
Při celkové spotřebě:
   do 65.000 kWh – K 1.09 za 1 kWh
   dalších 25.000 kWh _ K 0.68 za 1 kWh
   zbytek kWh – K 0.72 za 1 kWh.
   Celková spotřeba města Smiřic rozumí se spotřeba města Smiřic plus spotřeba firmy Ed. Ad. Malburg podle elektroměrů.
   Veškerou spotřebu firmy Malburg budou účtovati Elektrické podniky města Jaroměře přímo uvedené firmě.
   Konečně žádáme, aby toto ujednání bylo používáno za přísně důvěrné.
V dokonalé úctě - podpisy a razítko.nové vedení
Elektrické vedení z Černožic do Smiřic bylo budováno v roce 1931.

spotřeba elektřiny
Rozepsaná spotřeba elektřiny pro město Smiřice za rok 1945 - celkem 221.957.80 Kčs.