Smiřice - stavba školy v roce 1894

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku       Fotografie školy      Přestavba školyPrvní smiřická škola stála v budově čp. 126 naproti zámku - na této stránce jsou fotografie budovy:

škola Smiřice škola Smiřice škola Smiřice
Prosím dobrého člověka o přeložení dopisu z roku 1854.
Německý text je pro připadného překladatele zvětšen - klikněte na obrázky.
Bitte gut über Textübersetzung in die Tschechische Sprache. - Please good man about text translation into the Czech language.

škola Smiřice
Plánek domu čp. 126, kde sídlila stará škola. Plán snad patří k dopisu nahoře z roku 1854.Nevyhovující stará škola

Ctěné místní školní radě ve Smiřicích.
   Jak dle dřívější zprávy c.k. okresního lékaře p. Dor. Rattaye, tak i nyní dle zprávy c.k. okres. inspektora školního nevyhovují místnosti určené za učebny pro I. II. a V.B třídu při tamní obecné škole a to prvé dvě z toho důvodu, že zdě až na metr vysoko prosáklé jsou vlhkem, takže výpary z toho povstalé zdraví dítek nevalně přispívají, mimo to učebna I. třídy jest jaksi utopená a nemá s dostatek světla a konečně u obou jak v II. tak i v I. třídě není s dostatek místa, kde by v době zimní odložený svrchní šat uložen býti mohl a žactvo nuceno jest jej na okna klásti.
   Učebna určená jest pro V. tř. B. jest zcela nezpůsobilou, neboť hodí se nejvýše pro 26 – 28 a nikoliv pro 41 žáků.
   Z těchto důvodů usnesla se c.k. okresní školní rada v zasedání dne 17. února t.r. konaném jednomyslně ct. místní školní radu v Smiřicích vyzvati a jí uložiti, aby v úvahu vzala jakým způsobem daly by se nedostatky tyto odstraniti a na místě těchto nezpůsobilých a nezdravých místností tři jiné, vhodné, účelům školním vyhovující opatřiti.
   ….
   C.k. okresní školní rada ve Dvoře Králové dne 19. února 1892Zamítnutý návrh přestavby staré školy a doporučení stavby nové:

Technické dobrozdání
   o stavu základů při staré školní budově (radnici) ve Smiřicích, a otázce, možno-li zvýšit budovu tu o další, 2hé poschodí.
   Vykopávkou byly odkryty základy na čtyřech místech v obvodu hlavních zdí staré budovy, z nichž dvě místa nalézají se na straně ulice, ostatní dvě pak na dvoře. Tři z těchto míst týkají se původních starých zdí, kdežto místo čtvrté zvoleno bylo vedle nového přístavku na domě v roce 1886 vyvedeného.
   Vyzvednuté jámy byly 2 m dlouhé , 1 m široké, 1.2 až 1.4 m hluboké a zasáhaly až do spodku zdejších základů. Shledána byla v jámách voda; a po vyčerpání vody zjištěno, že spodní terén sestává ze sypkého, naplaveného písku říčního, tak že nemůže být pochybnosti že voda ta souvisí s blízkým řečiště, čemuž odpovídá ještě okolnost ta, že i hloubky vody v řečišti a jámách nalézaly se přibližně v stejném nivó. Základní odstavce jsou nestejné, 1.2 až 1.5 m vysoké, na vápno stavěné sice, ale postrádají reštu, který by byl v sypké půdě a ve vodě zde zvlášť na místě. Toliko základ novějšího přístavku v před zmíněného spočívá na pilotovém reštu.
   Dle tohoto shledaného stavu věcí jeví se co nepřípustné postavit na staré obvodní zdi ještě další – 2hé patro.....
   Pak-li že tedy novou stavbou patřičné místnosti školní se se nedocílí, mohlo by se tak stát toliko přístavbou křídla na nádvoří školním.
   Hradec Králové, 4.července 1892 Antonín Rytíř

-------------------

Ze žádosti o povolení měšťanské školy.
Slavné c.k. okresní školní rada v Dvoře Králové.

   V řádném zasedání obec. zástup. města Smiřic ze dne 15.II.1892 schválený byl návrh, učiniti potřebné kroky ku zřízení měšťanské školy a pro nedostatek řádných a zákonitých nynějších školních místností, vystavěti přiměřenou novou budovu školní.
   Místní školní rada pak na svém dne 22. listopadu 1892 odbývané schůzi, uvážila veškeré důvody ta a jednohlasně se usnesla na podání žádosti ku zřízení trojtřídní chlapecké školy měšťanské.
   Město Smiřice s 2500 obyvateli ku kterému přiškolen c.k. velkostatek s velikým cukrovarem s panským dvorem Zderaz s několika četně obydlenými domky, tak že veškeré obyvatelstvo této školní obce přes 3000 obyvatelů čítající, vysílá nyní 432 žáků, které naplňují 6 tříd školy obecné, máme ještě jednu pobočku, která za stále rostoucí potřebou před 3 roky zařízená býti musila a předpokládati se dá že postupně opět v krátké době ještě o 1 třídu bude se muset rozmnožiti.
   Nejen z této školní obce ale i z 12 vůkolních obcí navštěvuje žactvo šestitřídní školu obecnou v Smiřicích, dávajíce z prospěchu školního vyučování škole této přednost, před 2 neb 3 třídní školou svou domácí.
   ….a právě tato okolnost blízkého a pohodlného spojení jak dobrými a schůdnými cestami tak i želez. dráhou přimělo 20 vůkolních obcí s počtem 15000 obyvatelů podati řádně oddůvodněnou žádost o zřízení samostatného c.k. okresního soudu se sídlem v Smiřicích....
   Místní školní rada ve Smiřicích, dne 1. prosince 1892 Předseda: Hojný

Seznam obyvatel v okolních obcích:
Smiřice 2500, Černožice 686, Habřina 365, Holohlavý 828, Hořenoves 834, Račice 560, Rodov 710, Sendražice 629, Smržov 589, Vlkov 591, Vrchovnice 161, Želkovice 241, Oujezd 388, Čibuz 149, V Skalice 515, Mala (Skalice, dnes Skalička) 220, Benatky 282, Lejšovka 327, Libřice 533, Lužany 380, Maslovedy 405, Neznašov 339, Žiželoves 560. plán

----------------

Z kupní smlouvy:
   Pan Josef Ulík prodává tímto svůj v městě Smiřicích nalézající se dům čp. 102 i s přiléhající k němu zahrádkou a k tomu domku patřícím dvorkem …. za kupní cenu 4400 zl. ...
7. ledna 1893
----
Panu Josefu Ulíkovi v Praze !
   Obecní zastupitelstvo města zdejšího usneslo se na schůzi dne 12. ledna b.r. odbývané na tom, aby dům Váš se zahrádkou čp. 102, pro případ stavby nové školní budovy, nebyl zakoupen....
13.1.1893

-------------------

Vložený obrázek vpravo - klikněte pro zvětšení.
,,Nákres na přistavbu školních místností v Smiřicích" rýsoval Josef Andrejsek 5.4.1893.
Je to budova vpravo od Městského hostince naproti kostelu.

-------------------

Protokol
   sepsaný u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích dne 24. dubna 1893 o schůzi komitétu, k pořízení nových školních místností zvoleného.
   Předmětem jest v dnešní schůzi nový návrh přestavby a přístavby školní budovy p. ck. hejtmanem navržený.
   Dle usnesení městské rady ze dne 21./4. 1893 má o návrhu tomto výše zmíněný odbor své dobrozdání a návrh určitý místní školní radě předložiti.
   Jak z předloženého nákresu vidno jest, mají se dosavadní školní místnosti, chodby, záchody, schody jakož i byt p. ředitele školy přestavěti.
   Dále se má ve dvorku v levo u staré jednopatrové budově školní 2 patrová školní budova postaviti.
   Na přístavek neb křídlo při radním domě v pravo ve dvorku má se také ještě jedno patro jakož i na chodbu podél radního a školního domu přistavěti ve spojení s novým schodištěm.
   Dle předložených rozpočtů má náklad stavby a přestavby této obnášeti … zl. 1215.60-
   K tomu sluší připočítati obnos za budovu městskou resp. radnici, kterýžto dům městská obec školní obci za obnos 12000.- prodati hodlá. Úhrnem zl. 2415.60 kterýžto obnos by školní obce za obnovené školní místnosti zaplatiti měla.
   Z přiloženého návrhu, jak vidno jest, má v nově přistavěné školní budově býti umístěno 10 učebních místností, které co do plochomíry ani výšky světnic i oken nikterak nevyhovují zákonu školnímu, tak že by se v pozdější době státi mohlo, že by místnosti nově upravené, státi se mohly nezakonité a učebny neschopné k vyučování.
   Komise uvažuje dále tu okolnost, že bude v nově navržené 1. a 2. třídě vlhko a nezdravo a v pozdější době za nezpůsobilé prohlášené jak to protokol a prohlášení c. k. okres. lékaře p. Dra. Rattaye a dle dopisu c. k. okresní školní rady ze dne 19/2 1892 č. 217 kde byly místnosti oné za nezpůsobilé a nezdravé uznané, naznačuje.
   Dále se uvažuje dle technického dobrozdání ze dne 4./7 1892 p. Rytířem co c. k. okres. inženýrem sepsaném, jenž praví:
   Při ohledání základů pod školní i radní budovou, že nelze připustiti postaviti na staré zdi ještě další druhé patro, jelikož při starých základech není postaráno o stejnosměrné rozložení tíhy zdiva na sipký, vodou prosáklý naplaveninu tvořící terain, a řečenou přístavbou resp. nastavením 2ho poschodí vyvoláno by býti mohlo pro budovu nebezpečné sedání a trhání zdiva starého.
   Podle tohoto dobrozdání by nebylo radno na staré radní zdě i příční zdivo dále 2hé patro stavěti a nemohl by také žádný při tomto provedení za uplnou bezpečnost ručiti.
   To samé se týká i přístavku na dvoře. který sice na pilotech spočívá a jelikož piloty do bahna zaražené jsou, nemůže nikdo zabezpečiti, že by na novém vystavěném přístavku resp. na novém zdivu sedání a trhliny by se objeviti nemohly.
   Konečně shledáno že v přítomném návrhu nalézá se pouze 10 učebných místností, co by nikterak nevyhovovalo, anť zapotřeby jest při měšťanské škole také menší místnosti a sice: 2 kabinety přírodověské a zeměpisné, řiditelna, sborovna a tělocvična.
   Tyto místnosti by v navrženém projektu chyběli a museli by se v pozdější době v jiném domě obstarati, co by s větší výlohou opět bylo spojeno, poněvadž město na závazek ten přistoupiti musí.
   Po všestranné uvaze a zhora uvedených důvodů, pak dle dopisu sl. ck. okres. školní rady ze dne 20/41893 č. 659. v kterém se veškeré dosavadní účebny školní za způsobilé a zdravé uznávají, navrhuje přítomná komise sl. místní školní radě ve Smiřicích by se od projektované pří= a přestavby zcela upustila, ze zhora uvedených důvodů aby ve staré budově ponechány byly tři neb čtyři učební místnosti, a scházejících 6 místností zákonitých s potřebnými kabinety. by se za ten náklad, který by školní obec za koupení domu a přestavení téhož platiti musela, a který páčil by za oba 25 000.- zl. ráději obráti na stavbu nové školní budovy zcela na novém a prostornějším místě a na zřetely při tom měla, by se později rozšířiti mohla.
   Taktéž za tento náklad nechalo by se poříditi i několik potřebných kabinetů poněvadž na tento větší výdaj podpisy požádalo by se o zemskou subvenci která by s tímto spojený větší náklad krýti mohla, kdežto na přístavby subvence zemská se neuděluje.
   Z důvodů těchto jakož i z mnoha jiných, odporučujeme ct. místní školní radě, aby ve prospěch veškerých školních poplatníků návrh ten to zrale uvážila a na postavení nové školní budovy, které dle předeslaného udání skorem většího nákladu nevyžadovala, se usnesla.
J. Andrejsek

Tím skončeno a podepsáno.
V. Kottland Valášek
Městský úřad v Smiřicích podáno 24/4 1893

-------------------

Z dopisu Okresnímu výboru v Jaroměři (č. 1499) a C.k. okresní školní radě ve Dvoře Králové
   …..Přestavba školní budovy a radnice měla li by se provésti a upraviti dle navrženého plánu pro 8 tříd sborovnu a byt ředitele bude vyžadovati nejméně náklad 16 až 18000 zl. …. K tomuto nákladu připočítati by se také muselo vydání na upravení vodovodu, který co servitut pro c.k. velkostatek pod touto školní budovou protékati by musil, což by buď obejitím neb přiměřeným bezpečným upravením tež nákladu nejméně 2000 zl. vyžadovalo.
   Připojujeme se tedy k náhledu technických znalců c.k. vrchního inženýra p. Rytíře z Hradce Králové a p. V. Kováříka stavitele c.k. velkostatku kteří … nepříznivě a v neprospěch poplatníků se vyslovují
   V uvážení toto že by přestavba tato na 8 tříd upravená měla vyžadovati nákladu nejméně 20000 zl. bez zaručení úplného bezpečí, bez zahrady a s nespůsobilým malým dvorkem na samým břehu řeky Labe, dále že by město za tento značný náklad ztratilo místnosti své, jako: úřadovny zasedací síň, strážnici, šatlavu a.j. které místnosti opět musila by školní obec pro město opatřiti, což by zajisté opět 10 až 15000 zl. vyžadovalo....
   Byť by se i městský hostinec který svého času za účelem rozšíření škol zakoupen byl upotřebiti měl, musila by opět školní obec městské obci za něj kupní cenu 18000 zl. splatiti...
   Z důvodů těchto odporučuje se … postavení nové školní budovy.Zápisy ze schůzí

Zápiska
   škola na pohlednici o schůzi komitétu pro předběžné přípravy ku stavbě nové školní budovy ve Smiřicích, dne 4. května 1893 u přítomnosti podepsaných.
   Komité navrhuje aby se vyjednávalo.
   1. O koupi neb výměnu domku p. Františka Čeřovskýho čp. 96 se zahrádkou, do ulice čelicí(?) a o odkoupení domku čp. 95 pí Anny Vichtlové....
   2. Shlédnutí místa na Štěpníku za obecním domkem....
   3. Vyměna stodol pp. Malburga Alb., Kutíka Jana a Frant. Horákové....
   4. Ukoupení zahrady p. Jos. Ulíka a částí zahrady p. Ant. Valáška....

----------------

15. května 1893
   ….výsledek zkoumání v předešlé schůzi pro tuto novou stavbu navržených prostor stavebních, a po případě k témuž cíli zakoupení domků, stodol atd.
   Výsledek zkoumání je následující:
   1. Pan Frant. Moudr žádá za jeho kovárnu s přiléhajícím pozemkem obnos 10000 zl. hotově a převzíti dlužné částky do zdejší spořitelny př: zl. 550.- a obecního dluhu pr: zl. 400.-, tedy úhrnem částku 11050 zl.
   2. Pan Jan Bek k zazšíření potřebné plochy, když by kovárna se ukoupila, žádá za každý čtvereční sáh obnos zl. 100(? připsáno tužkou)
   3. Pan Alb. Malburg jest ochoten svou stodolu městu přenechati, když obec tuto stodolu na jiném příhodném místě jemu postaviti dá.
   4. Taktéž jest ochotna pí. poštmistrová Františka Horáková stodolu svou městu přenechati, když jí tato stodola při jejím domě postavena bude, ovšem v rozměrech menších, a tu že by žádala pouze odškodnění za ustouplý pozemek a za menší rozměr stodoly jiné a jest ochotna městu k tomuto účeli vstříc přijíti, tak aby z toho patřičný zisk neměla, nýbrž jen to, aby výměnou tou poškození neutrpěla.
   5. Pan Jan Kutík činí se svou stodolou obtíže a nemíní tuto ani vyměniti, tím méně prodati.
   6. Pan Josef Sehnoutka žádá za svůj dům čp. 13 se zahradou částku 12000 zl. a nechá se předpokládati ještě nějaké slevení.
   7. Pan František Čeřovský vůbec nemá svého pozemku ani domu čp. 96 na prodej, ani za cenu 50000 zl.
   8. Pan Josef Ulík jest ochoten ze své prvnější ceny za polovici domu č. 102 se zahrádkou, ještě 100 zl. sleviti; odprodal by objekt ten za cenu 4400 zl.
   9. Pan Antonín Valášek zahradu svou ani část její neprodá.
   10. Pan Josef Slezák žádá za půl domu čp. 101 se zahradou a stodolou nejnižší cenu 8000 zl.
   11. Pan Jos. Ruffer a p. Fr. Kaube nemají domky své na prodej a v případě nutnosti odhodláni jsou žádati příliš vysoké ceny.
   13. …. Dále uvádí p. radní Andrejsek následující: Co se týče navrženého místa pro stavbu školy „na štěpníku“ u obecního domku, shledáno při zkoušení základů, že v hloubce 1.10 m. objevila se ve větším množství voda. - Od vrchu na 90 ctm. nalézá se červená hlína a zbytek je naplavenina se zemí, pískem a šutrem.
   Z toho lze souditi, že stavební místo zde bude opět velmi vlhké, jelikož budova školy by zde od břehu mlýnského náhona ve vzdálenosti 12 m. založena býti; při jarní pak době, kde břehy vodou naplněny jsou, byla by i školní budova podmočena.
   Shledáno proto, že není možno zde na pouhou půdu bez roštu stavěti, nýbrž že by stavba ta zde na pilotách provedena býti musela.
   Dále bylo zkoušeno místo pro základy na obec. pozemku za stodolami do hloubky 1.20 m. ; zde nebylo žádné vody shledáno, a při vykopávce byl nalezen násyp z kamene a škvár; na dně základu byl pak písek shledán. - Z toho možno usouditi, že by tak drahého základu zde zapotřeby nebylo.
Komité navrhuje.
   Nejlepší bylo by novou školní budovu, buď na místě stávající kovárny, pakli-by levnější dohodnutí se mohlo státi, neb na místě stávajících tří stodol, konečně dle posledního návrhu p. radního Andrejska, za stodolami postaviti, anť by místa byla ku stavbě nejzpůsobilejší a mimo stavby „na štěpníku“, nejlevnější. Náklad postaviti školní budovu za stodolami objevil by se za odkoupení pozemku a stodol následovně …. úhrnem zl. 4050.-
   Stavba školní budovy „na štěpníku“ jevila by se následovně: ….. úhrnem zl. 4700.-

----------------

škola na pohlednici Ctěné místní školní radě ve Smiřicích.
   Obsah tamní správy ze dne 13. července 1893 v příčině postupu jednání týkajícího se stavby nové budovy vzali jsme k vědomosti a nabyli jsme pevné přesvědčení, že se stavbou tou když již předběžné práce tak pomalu jdou a dosud takřka bez výsledku zůstaly – ani během několika let nezapočne – což musíme vzhledem k tamnímu školství vůbec a vzhledem ku zdravotním poměrům tamního žactva zvláště velice litovati.
   Zvážíme-li stadium v jakém se nyní dotyčná stavební záležitost nalézá a vezmeme-li v úvahu velmi zdlouhavý postup jednání – které ctěné místní školní radě nastoupila (vyvlastněním) tut nám naše úřední zodpovědnost ukládá za přísnou povinost, - abychom se všemi nám danými zákonnými prostředky o tom usilovali, aby se všestraně za nezpůsobilé a nezdravé vzala dvě žákovny tj. najatá místnost a žákovna ležící na pravé straně při vchodu do rádnice – počátkem budoucího školního roku v jiných a to úplně zdravých místnostech umístily.
…..
   Vybízíme tudíž ctěnou místní školní radu, aby se o dvě místnosti postarala....
   Co se týče žákovny nalézající se v přízemku v rádnici tut myslíme, že by se během letošních školních prázdnin tak dalece upraviti dala, by se v budoucím školním roce opětně co účebna upotřebiti dala a to tím způsobem, když by se vní klenutý strop, následkem kteréhož tmavá je, odstranil a nahradil buď trámovým stropem aneb na traversy klenutým stropem a kdyby se okna o něco zvětšily.
   výdaj tím spojený by jednak nebyl tak veliký a provedlo by se letos to, co se bude muset provésti na přes rok, kdyby se otevření měštanské školy, o čemž nepochybujeme potvrdilo. Místnost tato bude se každopádně potřebovati – pro případ zřízení měštanské školy.
….
   My sobě totiž dotyčnou záležitost následovně představujeme. - Tamní zasedací síň jakož i kancelář nevyhovuje, což se upříti nedá. Totiž jsme toho náhledu, aby se celá měštanská škola umístila v radnici – a obecná škola v budoucí nové školní budově.....
   C.k. okresní školní rada ve Dvoře Králové, dne 22. července 1893Soutěž o nejlepší plány smiřické školy:

Podmínky
k zhotovení plánu a rozpočtu pro vystavění nové školní budovy ve Smiřicích.
1. Budova bude státi na místě v polohopisném plánu vykázaném s ohledem na uhle světla, tak, aby učebny položeny byly na stranu východní a polední.
2. Prah budovy buď položen nejméně 60 ctm. nad terrain staveniště.
3. Budova bude jednopatrová a obsahovati má: 6 učeben pro školu obecnou, 3 učebny pro školu měšťanskou, kreslírnu, ředitelnu, tělocvičnu, kabinety a byt pro školníka; chodby, záchody, vše v zákonnitých rozměrech.
4. Základy budtež z tvrdého lomového kamene na hydraulickou maltu vyzděné; sokl z hlazených (krendovaných) boháneckých kvádru, neb soklových, vzorkovaných ploten sdělán.
5. Krov valmový s krytbou taškovou.
6. Stropy učebních světnic budou rákosované; chodby však a schodiště, zejména přízemí, mohou býti sklenuté.
7. Stavba celé budovy provedena buď důkladně a solidně; facada však bez všelikých zbytečných, bezúčelných ozdob, avšak architektonicky vskusně.
8. Ku zkoušení těchto plánů a rozpočtů zvolena bude bude zvláštní komise a ustanovuje se cena na tyto plány a rozpočty následovně:
první přijatý plán obdrží cenu 200 zl.
druhý přijatý plán obdrží cenu 100 zl.
třetí přijatý plán obdrží cenu 50 zl.
Výše uvedené ceny obdrží pp. zhotovitelé dotýčných přijatých plánů, jenž za schopné k provedení uznané budou; ostatní pak plány a rozpočty budou pp. dodatelům vráceny a žádný z nich nemá právo žádati nějaké odškodnění.
9. Náklad stavební rozpočtěn budiž ve výši od zl. 20000.- do zl. 24000.- r.č.
10. Lhůta na dodání těchto plánů a rozpočtů prodlužeje se do 20. ledna 1894.

----------------

Dobrozdání
   znalců zvolených sl. místní školní radou ve Smiřicích ku prozkoumání konkurenčních plánů na stavbu nové školní budovy ve Smiřicích, dne 30. ledna 1894.
   Lhůta k podání plánů ustanovena byla do 20. ledna 1894, během které došlo celkem 17 plánů.....
   Co se týče podmínky 9. …. dle praktických pravidel skušeností bude vyžadovati nákladu většího....
   1) Projekt označený „trojúhelník“ vybrán za nejlepší protože, nejen že úplně vyhovuje půdorysně uspořádání a rozdělení podmínkám kladeným ale i proto,poněvadž rozdělení místností, uspořádání chodeb, schodiště a záchodů, je výhodným způsobem navrženo, při tom pro budoucnost rozšíření budovy snadně umožňuje.
   Řešení facady jest méně šťastné a vyžaduje přepracování.
   2) Druhá cena přiřknuta projektu s heslem „Mládeži“; i zde uspořádání pudorysné odpovídá požadavkům v konkursu vytčených. Oproti projektu „trojúhelník“ je umístění bytu školníka a pak řiditelny, jakož i uspořádání tělocvičny se šatnou, méně výhodně zařízeno a pak není tak snadná přístavba rozšíření budovy jako při projektu „trojúhelník“.
   seznam projektů 3. Třetí cenou poctěn projekt se značkou „slunce s číslem 270“, jehož půdorysné uspořádání je dobré až na místnosti záchodů, které oproti prostorám školním nejsou dle předpisů zákonitě isolovány.
   V půdorysech navržen toliko jeden kabinet což je málo. Ostatní spořádání půdorysné je celkem účelné a lze také snadno budovu rozšířit, ….
   … na to přikročeno k otevření hesel, to jest obálek projektu přiloženým a zjištěno:
   1) že projektant se značkou „trojúhelník“ označeném poněvadž kurent v němž jméno projektanta uloženo bylo, zmizel, a bude tudíž třeba jiným způsobem projektanta zjistiti.
   2) Projektant projektu s heslem „Mládeži“ jest pan proffesor Jindřich Fialka, odborný přednosta na c.k. průmyslové škole v Praze.
   3) Projektant projektu se značkou „sluníčko“ jest p. architekt p. Edmund Chaura z Červeného Kostelce.
…..
   Ve Smiřicích, dne 30.ledna 1894
----------------

Vpravo:
Seznam konkurenčních plánů na stavbu nové školní budovy ve Smiřicích roku 1894.
Pro zvětšení seznamu klikněte na obrázek..

Bílá Třemešná
Ve složkách byl také plán: Nástin k vystavění trojtřídní školy v Bílé Třemešni
Dvůr Králové, dne 8. listopadu 1891. Podpis Eduard Thym. ( Projektant získal 1. místo ve smiřické soutěži.)

Dvůr Králové
Návrh k vystavění obecné školy ve Dvoře Králové rýsoval také Eduard Thym v červnu 1892.

přízemí
Přízemek.
Texty zleva: 1. třída, Kabinet, 2. třída, 3. třída, Školník, 4. třída, 5. třída, Ředitelna, Tělocvična.
Rýsoval J. Andrejsek.

1. patro
1. patro
Texty zleva: Reservní třída, 6. třída, 3. Měšťanská, 2. Měšťanská, Kabinet neb Sborovna, 1. Měšťanská, Kabinet, Kreslírna.Místní školní rada ve své dne 27. března b.r. odbývané schůzi, schválila návrh na postavení školní budovy dle náčrtku p. J. Andrejska, který vykazoval 18 místností 790 m2 staveb. plochy a zl. 32448.- stavebního nákladu.
   Návrh p. zástupce c. a k. velkostatku, že zdivo bylo slabé, střecha plochá a záchody nedostatečné nebyl z příčin těch schválen.- C. a k. velkostatek uznal vytknuté nedostatky opravil tyto ve smyslu přání místní škol. rady a podává takto opravený náčrtek, který vykazuje 19 místností 806 m2 stavební prostory se zl. 32671.- 76 kr nákladu s tím podotknutím, že cena tato jest již pevně stanovená, bez více práce. kdežto načrtek p. J. Andrejska jest s cenou přibližnou a s více prácí spojený.
   Místní školní rada v Smiřicích 1893 Z těch příčin vyslovuje c. a k. velkostatek to přání aby ct. místní školní rada tento opravený a rozšířený nástin školy i s nástinem p. Jos. Andrejska (an se nyní téměř v ničem oba nerozlišují), uznala a aby tyto oba plány současně c.k. okresní školní radě zaslané byly, která dříve než některý schválí svému odbornému přísežnému techn. znalci předložiti musí.
   Vyhoví-li ct. místní školní rada přání tomuto, vezme c. a k. velkostatek ohlášený rekurs, proti přijatému plánu, zpět a podrobí se všem dálším výsledkům.
   Pro krátkost času nelze schůzi míst. škol. radu svolati a proto prosím pp. členové m.š.r. touto cesto, aby ti, kteří s tímto návrhem, aby oba plány ku schválení c.k. okres. školní radě byly předloženy a rekurs ohlášený aby odpadl, svůj souhlas přípisem svým učinili. - Kdo nesouhlasí, nechť to s poznámkou u podpisu „nesouhlasím“, podotkne.
   Místní školní rada v Smiřicích, dne 2. dubna 1894 Předseda HojnýStavba smiřické školy:

Protokol
dne 17. května 1894 u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích.
   Předmětem jest v základě usnesení místní školní rady ve Smiřicích ze dne 1. května 1894 na dnešní den ustanovená veřejná snižovací dražba na pronájem stavby nové školní budovy ve Smiřicích „za stodolami“, kterážto dražba ve veřejných listech a sice „Ratiboru“ a Českém – Venkově“, byla v čas prohlášena.
   …..zl. 32867,18 za vyvolávací cenu slouží....
   Do 12 hod. polední dne dražby, došly následující oferty:
   Oferta pana Josefa Sehnoutky stavitele v Jaroměři....
   Pan Eduard Thym stavitel ve Dvoře Králové....
   Před dražbou přednesl pan předseda návrh obecního zastupitelstva ve schůzi dne 7. května t.r. učiněný, týkající se přeložení bytu školníka ze dvora stavby, ku hlavnímu vchodu, a zdaž by se přeměna tato v rámci stávajícího rozpočtu provésti dala.
   Stavební odbor sdílí, že se přeměna tato bez rozšíření rozpočtu provésti nedá.
   Na to přikročeno k dražbě....
   Jelikož se žádný z přítomných k sestupní dražbě nesúčastnil … přikročeno k otevření podané oferty, jejž otevřel radní p. Jan Juliš. (text dole)
   A poněvadž dalších ofert podáno nebylo, odkazuje se tato oferta … k dalšímu závaznému jednání. ....

podpisy protokolu
Podpisy pod protokolem.

Josef Andrejsek Oferta.
   Zavazuji se tímto k solídnímu provedení projektované stavby školní budovy ve Smiřicích podle mě známých a k nahlédnutí předložených stavebních podmínek, plánů a rozpočtu se slevením 1% z rozpočtěného st. nákladu pr. F. 32867,18.
   V Jaroměři,dne 17ho. května 1894 Josef Sehnoutka
Schváleno ve schůzi místní školní rady dne 17. května 1894.

----------------

Slavné místní školní radě v Smiřicích !
   Podle rozpočtu má být půda v nové školní budově 14.000 tisíci dlážkami cihelného formátu vydlážděná. Dlážky tyto jsou as 30 cm. dlouhé, 15 cm. široké a jsou pouze o polovičku sily tašek tlusté; tedy poměrně pro dlažbu dosti slabé. Dlážky ty byly v mé přítomnosti na stavbě pánem stavitelem Kovářikem pro vydláždění půdy školy objednány ale pán Manych nemohl prý následkem deštivého léta ty samé nechat dělat a vůbec nejsou žádné dlážky ve zdejší panské kruhovce k dostání.
   V kruhovce pána Fejtka v Jaroměři je 30 tisíc dlážek v zásobě, ty jsou 18/18 cm ve čtverci veliké a 3 cm silné; na 1 m2 vejde se jích 29 kusů a na celou půdu přišlo by jích při 692.1 m2 plochy = 20.000 kusů a žádá pán Fejtek za m s dovozem do Smiřic F 300.00.
   Dlážky ze zdejší kruhovky mají podle rozpočtu stát F 212.80. Jeví se rozdíl o F 88.20.
   Je nutné aby se půda neli letos tedy časně z jara vydláždila nežli se s rákosovými stropy začne pracovat, protože stropové trámy jsou jednoduché a při dláždění jíž hotových stropů ty samé rady popraskají. Dlážky ze zdejší kruhovky mohl bych při příjemném jaru ku konci května nebo začátkem června teprve dostat. cihelna Svobodné Dvory
   Prosím tedy sl. místní školní radu o dovolení dlážky si jinde zaopatřit aby postup práce zdržován nebyl a aby mě diference na F 88.20 do stavebního nákladu započítána byla.
   Smiřice, dne 10ho. listopadu 1894 Sehnoutka
----------------
Dlaždičky byly také poptávány jinde:
Korespondenční lístek, s podpisem J. Král, nabízel velikost 6“ čtverec 1m lokocihelna a zl. 9.
Společná cihelna v Svobodných Dvorech prodává 1000 kusů dlaždiček 6“ na půdy za zl. 9.- v závodě.

----------------

Stavitel píše:
provedení prací Jak je z nového rozpočtu vidět, je stavební náklad školní budovy o f 1831.44 oproti původnímu rozpočtu větší ….
   Dále bylo dodáno mímo rozpočet 78 1/2 kur. m. železničních kolejnic, doplatek na cihelné dlaždičky na vydláždění půdy obnáší zl. 67.20, pánu Chládkovi za krycí plotynky na schodové zdě f. 33.
  Dále je o klempířské práce o 2 okapní roury více, protože navržených 8 okapních rour by byly dešťovou vodu řádně neodvedly. Konečně je žumpa opočenskýma plotnama přeložená, dále ozdobná omítka ve vestibulu a konečně malý příplatek f. 32.74 na okna resp. zasklení oken ve hlavním průčelí.
   K lepšímu přehlednutí sestavil jsem přehledný seznam zednických práci podle původního návrhu a podle skutečného provedení.


Vpravo:
Přehledné sestavení rozličných stavebních prací
Plánovaný a skutečný stav prací.
Kliknutím se obrázek zvětší.

----------------

Vícepráce konané při přestavbě staré školy a městské radnice ve Smiřicích 1895.
Příklady:
25/8. Vyházení základu pro plot u nové školy ve vápence.
Josef Špaček 26/8. Vyzdění pilíře v vápence, překlenutí 2ou kurtu tamtéž. Nazdívka zdiva soklového.
27/8. Rozbourání 2jích kamen, odklízení jích.
28/8. Rozbourání příčky v býv. V. třídě zčištění vybouraných cihel z té.
29/8. Vyházení základu pro zmněněnou příčku v býv. V. třídě.
31/8. Prolomení dveří u býv. V. třídy ,odklízení rumu vybouraného z těch samých.
Smiřice dne 31. srpna 1895 Josef Špaček, Černilov
---
2/9. Vyzdění základů pro příčku v bývalé V.třídě a vyzdění té samé příčky.
3/9. Vytržení rámů ve 2 oknech v b. III. třídě. Zazdění těch samých oken.
4/9. Rákosování a omítání příčky v kuchyni Pana Řiditele. Prolomení 1ho okna do bytu Pana Tajemníka. Odklízení rumu vybouraného.
6/9. vybourání okna v b. III. třídě a zasazení rámů zpět se zapucováním. Odbourání kamen v měšťanském hostinci a odklizení rumu.
7/9. Rákosování příčky v městském hostinci. Zazdění a zapucování vybouraných šnorců pro příčku a zapucování stropu v bytu Pana Tajemníka.
7. září 1895Kolaudace budovy:

Protokol
   sepsaný dne 1. srpna 1896 v kanceláři obec. úřadu ve Smiřicích.
   Předmětem jest kolaudace školní budovy Smiřické za příčinou převzetí téže místní školní radou a vyplacení poslední kvoty platební, po případě ručebního obnosu podnikateli stavby p. Jos. Sehnoutkovi staviteli v Jaroměři.
   ….
   3) Co se týče krytu, tedy jest tento dvojitý taškový, a na vápno těsně přiléhající, nepropustný. V půdní prostoře nebyly také shledány žádné podstatné stopy vlhkosti ač místní šetření to konalo se brzy po předcházejících deštěch.
   kamna Řivnáč ….
   Z popisu zde uvedeného jde na jevo, že stav budovy byl shledán vůbec dobrým ano úplně uspokojivým a musí na tuto okolnost tím spíše býti poukázáno, jelikož stavební náklad jest v poměru ku provedené stavbě velmi mírný a připadá dle téhož na jeden čtverečný metr zastavené plochy ne více než zl. 40.50.
   Tato cena musí býti uznána vzhledem na místní poměry za velmi mírnou.
   ….
   Konečný rozpočet byl jmenovaným podnikatelem řádně sdělán, místní školní radě předložen, a nížepsaným státním technikem, na základě místního šetření, prozkoušen a na obnos … zl. 34703.86 adjustován.
   …..
   Po všech srážkách a přirážkách byla celková cena.... zl. 34167.56
   Ježto panu podnikateli dle konaných záznamů vcelku již žl. 31049.06 vyplaceno bylo, tedy dobírá týž ještě na stavebních výlohách¨v celku zl. 3118.50
   Ježto dále povolený obnos na školní budovu vcelku pouze 32867.18 obnášel, tedy jde z toho na jevo že rozpočet byl o 1836 zl 68 kr překročen....
   Za solidnost stavby ručí podnikatel obnosem 1500 zl. v knížkách jaroměřské spořitelny, které uchovány jsou v obecné pokladně, a sice do 1. srpna 1897
   Přítomný pan podnikatel podotýká … ony závady, jež byly v nálezu technickém vyznačeny, náležitě a řádně odstraní, a sice pokud se týče krytu na střeše (teče kolem hromosvodu) tedy ihned a pokud hromosvodových tyčí se týče (natření), tedy při nejbižší příležitosti nějaké opravy střešní.

----------------

Obrázek vpravo:
Kamna náplná regulační.
Ukázka kamen z letáku firmy K. Řivnáč a spol., Praha, Příkopy čís. 10.
Chamotové zboží, kamna kachličková a sporokrby: kamna plechová, násypná, regulační, topení kouřem a topení ústřední.
Vlastní továrna v Kostelci nad Černými lesy.
Údaje: Číslo, Výška, Průměr, Výhřevnost a CenaÚstřední topení bylo instalováno v roce 1926:

topení topení
Plán kotelny ústředního topení. vlevo s datem 1.9.1926, vpravo 16.7.1928.
Razítko: Kaloria, technická kancelář pro zařizování ústředního topení společnost s.r.o. Hradec Králové, Eliščino nábř. č. 278(?)

topení
Přízemí. Montážní plán ústředního topení parou o nízkém tlaku v obecní škole ve Smiřicích.
Hradec Králové 4.7. 1926

topení
Rozkreslení radiátorů ústředního topení v prvním patře.