Kniha jednatelská pěvecké jednoty „Hanka“ Smiřice

Kniha i materiály zde zobrazené jsou uloženy v Okresním archivu Hradec Králové.
Vynechal jsem nezajimavé a stále se opakující věty. Ponechal jsem text v původním stavu. V dubnu 2014 Přemek Andrýs.

Zpět na hlavní stránku     Stránka o spolku Hanka

kniha jednatelska
založena po sloučení pěveckých jednot „Hanka“ a „Zora“ v „pěveckou jednotu ve Smiřicích n./L. dne 2. dubna 1919.
48. Řádná valná hromada
odbývaná dne 2. dubna 1919 ve spolkové místnosti /: jídelna městské dvorany :/ v 8 hodin večír za přítomnosti 31 členů tj. : p. Nováka, Petery, Vycka, Ing. Chocholy, Fischmeistra, Vachka, Urbana, Tylše, Kerna, Materny, Lefnara, pí. Fischmeistrové, Maternové, Chocholové, sl. Schneidrové, Hejcmanové, Honcnejmanové, Rufferové, Andrejskové, Macháčkové, Jiráskové, Sychrovské, Vaničkové, Julišové, Hanové, Šanderové, Gűntherové, Kalhousové, Grinové, Vachkové, Hemelíkové.
  Schůzi zahajuje p. Předseda Ing. Chochola přivítáním přítomných a po krátké vzpomínce na dobu válečnou přikročeno ku programu valné hromady.
  Jednatel p. Fischmeister referuje o činnosti jednoty následovně:
  Pouze v zastoupení bývalého jednatele pana Flegra, který se nám doposud z vojny nevrátil, vedu tuto agendu kratičký čas a jest tedy dle toho můj referát velice nepatrný.
  Po příchodu z vojny stála jednota v úplném klidu, a starali jsme se ihned abychom ji k životu probudili což se nám také podařilo.
  Vystoupili jsme se zdařilým sborem na večírku „Masarykově“ a uspořádali „Národní veselici“ s dobrým výsledkem, která nám zajisté zůstane milou vzpomínkou.
  Zpěvné zkoušky navštěvují se pravidelně a můžeme již dnes s potěšením konstatovati, že jednoty naše čítá celkem 122 činných a 23 přispívajících členů.
  K vůli informaci veškerého členstva nutno poznamenati, že se nám podařilo naše staré jeviště obnosem K 2 000.- zpeněžiti. Jeviště zakoupily sokolská jednota ve Všestarech.
  Mimo to jest mi příjemným potěšením seznámit Vás o významném kroku jednoty naši. Majíce na zřeteli vybudování jednotného zpěváckého sboru ve Smiřicích, vyzvali jsme bývalou dámskou pěv. jedn. „Zora“ ku společnému zpěvu. Vyzvání toto neminulo se účinkem a shledali jsme, že téměř veškeré členky „Zory“ naše zpěvní zkoušky navštěvovaly. Na základě toho navázali jsme s bývalou jednotou „Zora“ další vyjednávání a učinili jsme ji návrh aby spolek rozpustily a staly se členy naši jednoty. Návrh náš byl s porozuměním přijat a rozpuštění pěv. jednoty „Zora“ okresnímu hejtmanství oznámeno.
  Konečně vyslali jsme v minulém týdnu oběžník za účelem získání nových členů , co se nám rovněž podařilo a přihlásilo se do řad našich nových 27 členů.
  Došlá korespondence řádně vyřízena kondolence odeslány sl. Kořínkové a rodině Pešákovic.
  Následují různé návrhy spolkové práce s poukazem na stanovy a zakončené vzpomínkou na zesnulého člena p. Karla Václava.
  Pokladník podává zprávu o jmění jednoty a konstatuje se, že kniha pokladní není doposud revisory účtů přehlédnuta a nařizuje se dodatečně provedení revise.

Následují volby: razitko Pěvecká jednota Smirice
  Návrh na provedení volby aklamací se zamítá a přikročeno ku volbě lístky.
Zvoleni:
  za předsedu p. Ing. Chochola Oldřich
  za místopředsedu pí. D. Maternová
  za sbormistra p. Doležal
  za místosbormistry p. Pešák a sl. K. Horáková
  za režísera sl. Hemelíková
  za praporečníka p. Vír
  za místopraporečníka p. Urban
  za revisora účtu sl. Stenibergrová a p. Vachek
dále 10 členů výboru:
  páni Materna, Novák, Fischmeister, Petera(?), Tylš, pí. Fischmestrová, sl. Macháčková, Schneidrová, Šanderova, Vaničkova
4. náhradníky: p. Vacek, pí. Chocholová, sl. Vachková, sl. Hejcmanova.
  Zvoleni volbu přijímají a přikročeno k poslednímu bodu: volné návrhy.
  Jednatel p. Fischmejster navrhuje důkladnou opravu a přerovnání archivu zjištění počtu hudebních nástrojů. kde de nalézají, urovnání inventáře, oprava a výtisk nových stanov.
  Návrh se schvaluje a předává ku provedení výboru novému.
  Příspěvky upravují se pro činné členy obnosem K -,20, přispívající K -,40 měsíčně.
  Jelikož dalších návrhů nestává prohlašuje p. předseda valnou hromadu za ukončenou a vyzývá zároveň zvolené osoby na ustavující schůzi výborovou, která se koná dne 4. dubna ve spolk. místnosti
Zapsal FischmeisterVýborová schůze
  odbývaná dne 4. dubna 1919 ve spolkové místnosti (dvorana) v 8. hod večer za přítomnosti úplného výboru.
  Volba funkcionářů: Navrhuje se volba aklamací a přijata jednohlasně.
Zvoleni:
  za jednatele: p. Fischmeistr,za zapisovatelku: sl. Macháčková, za pokladníka: p. Tylš, za archiváře: p. Novák a sl. Šanderova, za režisera: sl. Hemelikova, Fischmeister.
  Ujednáno že prozatím povede celý sbor p. sbormistr Doležal a z pádu ochuravění nastoupí pro pánský sbor pan učitel Pešák, pro dámský sbor sl. Nováková.
  Razítka bývalé jednoty „Zora“ mají zůstati na přání členek „Zory“ jako památka na hlasech neporušeny.Výborová schůze 16.ledna 1920
Odpočet Sylvestrovské zábavy:
  vybráno K. 2155, vydáno K 1 553,25, pozvánky a obsluha p. Fíly ve vydání doposud obsaženy nejsou.
  Čistý zisk rozvržen po delší debatě následovně: Sdružení invalidů K 20,-. Československá péče o děti K 40,-
  Zbytek ukládá se na fond pro nákup nového piana a neb na případné opravy starého stroje.49. Řádná valná hromada
  odbývaná dne 28. ledna 1920 ve spolkové místnosti „jídelna dvorany“, v 8 hodin večer za přítomnosti násled. členstva: p. Fischmeistr, sl. Hermochová, Manychová, Kristová, Manychová, Schneidrová, p. Vachek, Chochola, sl. Steinbergrová, Vognarová, p. Urban, sl. Julišová, Hemelíková, Honcnejmanová, Shánělová, p. Tylš, Štěpán, Kern, Novák, Vír, pí. Maternová, p. Petera, Materna a Lefnar.
Zpráva jednatelská:
  odbýváno celkem 10 výborových schůzí.
  Doprovodili jsme na poslední cestě zakládající členy pěvecké jednoty pana Jana Juliše a Josefa Kaube a zapěli smuteční sbory v obou případech. Povstáním uctěna památka zesnulých.
  Dále zapěli jsme smíšený sbor na oslavu našeho milého presidenta Masaryka.
  Uspořádali jsme v naší režii dne 5. dubna 1919 kabaretní večírek, ovšem bez finančního úspěchu.
  Ačkoliv jsme se jak oběžníky dokazují namáhali uspořádati v létě dne 3.8. celodenní výlet na „Zvičinu“, zůstalo vše pouhým snem.
  Konečně námi uspořádaná Sylvestrovská zábava vyzněla pro spolek velice důstojně a finančně znamenitě.
  pěvní zkoušky odbývány dosti pravidelně a musíme konstatovati, že jenom 5letou nečiností se nám nepodařilo samostatnou zpěvní akademii uspořádati.
Zpráva pokladníka:
  Příjem v roce 1919 obnášel K 2 199,26. Vydání K 2 032,04. Jmění jednoty K 4 651,94
Volby:
  Předseda: pí. Maternová
  Místopředseda: p. F. Fischmeister
  Sbormistr: p. J. Bidlo (učitel)
  Místosbormistr: sl. K. Nováková
  Režisér: p. Ing. Chochola
  Praporečník: p. Vír, zástupce p. Kern
  2 Revisoři účtu: p. Tylš a sl. Schneidrová
  10. členů výboru: páni Materna, Novák, Vacek, Vachek, Urban, pí. Jirsáková, sl. Hemelíková, Shánělová, Macháčková, Hermochová, 4 Náhradníci: sl. Vognarová, Hromádková, Šanderová a p. Štěpán
  Prodání spolkové basy zamítnuto.
  Pan Jambora Holohlavy se má vyzvati aby spolkovou violu navrátil.Ustavující výborová schůze 3.února 1920
kniha jednatelská Doplňující volby:
  Jednatel: sl. Hromádková, zapisovatel: p. Kern, pokladník: sl. Shánělová, archivář: p. Novák, sl, Šanderová, správce domu: sl. Macháčková, p. Vír.
Jako dodatek k této schůzi:
  Dalším bodem je návrh p. sbormistra, aby členové neznající not byli prozatímně vyřazeni a upozorněni, aby vstoupili do školy ku sl. Novákové.
  Dále aby se docílila pravidelná návštěva, nechť každý člen, který třikrát vynechá, aniž by se omluvil, je považován za vyloučeného. Za naši místnost ať je zvolena jídelna a nikoliv dosavadní místnost, kde je plno kouře. Návrh p. sbormistra přijat.Výborová schůze 28.7.1920
  Ohledně spolkové violy sděluje nám pan Jos. Procházka, mlynář Poklasí - Josefov, že ji pan Jambora nemá, nýbrž p. Nosek z Černožic, který si ji před válkou vypůjčil a zajisté, že ji odvede. Panu Jamborovi, že daroval svou vlastní violu a nemůže tudíž v jednatelské knize spolkové býti o tom záznam. - Dotážeme se p. Noska.-
  Pan učitel Bidlo vzdává se po krátké své činnosti sbormistrovství, je nespokojen s nedochvilností členstva, vytýká i chceme-li svému členu zazpívat na jeho poslední cestě, zkrátka svou přílišnou přísností odpuzuje členstvo tak, že nikomu se ani do zkoušek choditi nechce.
  Proto zvolena v této schůzi pro dámský zpěv sl. Karla Nováková, která s ochotou a s láskou k věci chce se ujmouti práce a znova postavit silný dámský sbor.
  Požádáme p. učitele Šulce, aby bude-li mu možno ujal se sbormistrovství v pánském sboru.
  Za opravu basy zaplatíme p. Spejchalovi K 146,60.Členská schůze odbývaná 8.9.1920
Přítomno 26 členů. Pan Fischmeistr vítá členstvo a zahajuje schůzi. Slovo předává sl. Karle Novákové, která velmi zdařilým referátem povzbuzuje členstvo k činnosti a doufá, že bude-li mít členstvo pevnou vůli něco dělat a podporovat ji v její práci, že se jistě vynasnaží, aby bylo s ní spokojeno a prospělo se prací a činností spolku samém. Ano byli jsme všichni její řečí nadšeni. Paní předsedkyně Maternová zasílá nám K 300,- z divadelního představení „Proud“ s přáním, aby peněz těchto bylo použito ku koupi nového piana. Zpěvní zkoušky odbývati se budou: páni ve středu, dámy v pátek. Schůze za upřímné veselosti skončena.Členská schůze odbývaná dne 4.ledna 1921
  za přítomnosti slečen: K. Nováková, Ruferová, Vaníčková, Beranová, Horáková, Pácaltová, Šimková, Honcnejmanová, Sychrovská, Radoňová, Mahlerová, Hermochová, Shánělová, Hemelíková, Hromádková, paní Jirsáková, pánů: inž. Chochola, továr. Lefnar, Fischmeistr, Zahradník, Vorelk, V. Munzar, Petrýdes, K. Novák, Ad. Novák, Svoboda, Karel Horák, Rud. Vír, Kupka, V. Munzar, Vácha, Šíp, Pavlásek, Sehnoutka a Hruška.
  Pan místopředseda Fischmeistr zahajuje schůzi, vítá přítomné a děkuje ihned jménem všech sl. Karle Novákové za její zdařilou práci o Sylvestru
  Příjem zábavy byl K 3 560,- dosavadní vydání K 2 443,44 hal a doufáme, že po sečtení ještě nedošlých účtů zbude nám asi K 1000,-.
  Severočeská jednota Holohlavy žádá nás o půjčení draperií ku divadlu Václ. Hrobčický z Hrobčic. Slečna Macháčková nechť záclony vydá a zase přijme.
  Ujednáno p. učiteli Šulcovi upřímně poděkovati za jeho opravdovou práci, za jeho namáhavé cesty ze Sendražic a těžko béřeme jeho resignaci na vědomí.
  K volným návrhům hlásí se sl. K. Nováková a oznamuje, že podjala se nové práce, totiž, že nacvičí s naším členstvem Blodkovu operu „V studni“.
  Pan Lefnar projevuje přání městské rady, aby spolky z čistého svého zisku přispěli na akci zřízení ozařovacích těles, reflektorů na jevišti. Projeven souhlas a určeno aby přebytek přes K 1000,-, které nám Sylvestr vynesl, věnovati tomuto fondu.50. řádná valná hromada 19.ledna 1921
  Ku poslednímu odpočinku doprovodili jsme sl. Štuplovou, p. Jos. Maternu a zapěli jsme smuteční sbory. Rodině Kristové projevila deputace naši soustrast.
  Zpěvní zkoušky odbývány pravidelně, ovšem návštěva jejich nebyla taková, jak lze si přáti. Jistá ochablost a neuvědomitost některých členů donutila p. sbormistra Bidlo i p. uč. Šulce ku vzdání se svých funkcí. Rovněž sborm. sl. Nováková pro svou churavost vzdala se své činnosti.
  Čisté jmění z r. 1919 obnáší Kč 4 641,94, příjem za rok 1920 Kč 4 618,07, úhrnem Kč 9 270,01, vydání za rok 1920 Kč 6 425,21, zbývá čistého jmění Kč 2 844,80
Volby:
  předseda: p. Fischmeister, místopředseda: pí. Maternová, sbormistr: p. inž. Svoboda, režisér: p. Fischmeister, praporečník: p. Vír, místopraporečník: p. Pavlásek, revizoři účtů: p. Svoboda Václava sl .radoňová Mar.
  10 členů výboru: pí. Fischmeistrová, pí. Jirsáková, sl. Vognarová, Hermochová, Hromádková, pp. Karel Horák, Karel Novák, Adolf novák, Petrýdes jaroslav a Václav Hrnčíř, náhradníci: sl. Shánělová, Rufferová, p. Zahradník, p. Václav Svoboda
  Ustavující výborová schůze odbývaná hned po valné hromadě dne 19. ledna 1921.
  Doplňující volby: zvoleni: jednatelkou slů. M. Hromádková, rovněž zapisovatelkou, pokladníkem p. Václav Hrnčíř, archivářem: sl. Radoňová, Shánělová a p. Zahradník, správce domu sl. Ruferová
  Dále usneseno zaslat majitelce „Děvína“ dodatečných Kč 30,-, poněvadž dotyčné dámě za propůjčení tohoto sboru nestačilo 50,- Kč.Výborová schůze 19.dubna 1921 v místnostech městského hotelu.
  P. Hynek Tylš, obchodník, zde, oznamuje nám, že z Pěvecké jednoty vystupuje, poněvadž však neudává žádných důvodů, výborová schůze vystoupení jeho nebéře na vědomí. Uloženo jednatelce p. Tylšovi v tomto směru dopsati.
  „Sokolu“ se piano půjčí na dva dny, účtovati se bude jen K 100,- za 1 den, 100,- Kč ať si podrží jako dar na stavbu Sokolovny.51. řádná valná hromada odbývaná dne 6. ledna 1922 v Besedě Městské dvorany
  Přítomní: pí. Marternová, sl. Hemelíková, Beranová, Hynkova Máňa a Jindra, Müllerová, Ruferová Luisa, Horáková Otilie, Vaněčková, Horáková Helena, Chytrá, Güntherová, Nováková Karla, Hromádková, p. Vír, Jaroš Václav, Karel Munzar, Vácha, Hynek a Hušek.
  Paní Maternová zahajuje valnou hromadu, vítá přítomné a přeje si, aby poměry v naší „Jednotě“ se zase uspořádaly.
  Dále čtena resignace p. Předsedy Fischmeistra. Vyvinula se debata, vysvětlování, obhajování, ale celkem je litovati, že lidem kteří opravdově se o spolek starají, kteří chtějí aby Jednota vždy vystoupila s prvotřídními čísly, nepochopením a různými osobními věcmi se radost z opravdové práce kazí. A jistě p. Fischmeistr se o spolek staral poctivě. V roce 1921 odbývány celkem dvě schůze výborové. Ku poslednímu odpočinku doprovodili jsme se zdařilým sborem naši členku sl. Anežku Shánělovou. Jménem členstva P.T. kondolovali jsme k úmrtí pí. Vognarové a p. Balaše.
  Dne 8. února 1921 uspořádali jsme v naší režii ve prospěch čsl. červeného kříže čajový večírek, jehož čistý výnos K 1000,- odevzdán místnímu spolku červeného kříže.
  Dále zúčastnili jsme se sjezdu I. Pěvecké a hudební župy v Novém Bydžově za účasti 20 členů a zapěli ssebou: Nešťastná vojna, Oráč, Jarní romance, Od večera do rána, Hoj Slované. Sbory doprovázela vojenská hudba při plném obsazení a teprve tam mnoho členů poznalo, jak hudba a zpěv zušlechťuje a je co litovati, že u nás dosud pravého pochopení pro zpěv nemáme.
  Od podzimku začala naše Jednota cvičiti smíšené sbory na projektovaného Sylvestra.
  Zábava tato vyzněla pro Pěveckou jednotu velice obstojně, byla velice četně navštívená
  Čisté jmění na rok 1922 Kč 1945,98, 4 spoř. knížky a podíl na Nár. dům ve Vídni Kč 2208,02, celkové jmění Kč 4154,-
Volby:
  p. Vír dává návrh, aby zvolen byl p. Fischmeister za předsedu. Všemi hlasy byl p. Fischmeister zvolen. Poněvadž nebyl přítomen půjde k němu deputace: p. Vír, Munzar, sl. Horáková a pí. Maternová.Tedy:
  předseda: p. Fischmeister, místopředsedkyně sl. Hemelíková, sbormistr sl. Nováková a p. inž. Svoboda, režiser p. Fischmeister, praporečník p. Vír a p. Hušek, revisory účtů: sl. Ruferova a sl. Horáková O.
  10 členů výboru: pí. Fischmeistrová, Jirsáková, sl. Hromádková, Vaněčkové, Güntherová, p. Kupka, Krejčí, Chochola, Karel horák, Áda Novák, archivářky: sl. Beranová a pí. Fischmeistrová, náhradníci do výboru: sl. Horáková H., sl. Hakova, p. Vácha a p. MunzarVýborová schůze 10. ledna 1922
  Pan předseda Fischmeister zahajuje schůzi, odůvodňuje svou resignaci … na žádost všech pp. výborů předsednictví přijímá.
  Doplňující volba: zvoleni jednatelkou: Vaněčková Hedv., pokladníkem: p. inž. Chochola, archivářem: pí Fischmeistrová a sl. Beranová, správce domu: p. Vácha.52. řádná valná hromada
odbývaná dne 18. února 1923 v Besedě městského hotelu ve 3. hod odpoledne

Zpráva jednatelská:
  Odbývány celkem 2 schůze výborové a 1 schůze členská.
  Ku poslednímu odpočinku doprovodili jsme našeho dlouholetého člena pana Dr. Fr. Zemka a zapěli smuteční sbory.
  Dne 13. února 1923 vystoupili jsme se zdařilou operetou „Dědečkovy housle“, která sice se značným morálním úspěchem skončila, žel však že následkem nedostatečné reklamy nás večer slabě navštíven a tudíž se ztrátou proveden byl. Dále uspořádali jsme na ukončení roku Sylvestrovskou zábavu; hostům dostalo se příjemného pobavení a i pokladna vykazovala většího přebytku.
  Pokladní zpráva za čas od 1.1.1922 do 15.2.1923 úhrnný příjem 12 048,22 Kč, úhrnné vydání 11 957,19 Kč. Pokladní hotovost 15.2.1923 91.03 Kč. 4 vkladní knížky a podílní list Českého Domu ve Vídni (vázané vklady) úhrnem 3 634,24 Kč. Vykázáno před rokem 4 154,- Kč. Ztráta 428,73 Kč.
  Volby: předseda: p. Fischmeistr, místopředsedkyně: sl. Hemelíková, sbormistr: p. prof. Turecký, režiser: p. Krejčí a p. Jaroš Jos., praporečník: p. Vír a p. Vácha, revisoři účtů: p. Jirsák a p. Kupka
  10 členů výboru: p. Horák K., Kubeš St., Petera Jan, Sladký K., Ing. Chochola O. sl. Hermochová J., Horáková Ot., Vaněčková H., pí. Fischmeistrová a sl. Beranová.
  Náhradníci: p. Radoň, Volt, pí. Jirsáková, sl. Honsnejmanová.
  Již při poslední členské schůzi navrhoval p. Ing. Chochola aby se prodala spolková basa. Poněvadž se o nástroj ten zajímá zdejší sokol odhadnuta cena na 200 Kč s podmínkou bude-li jí Pěvecká jednota potřebovati půjčí ji vždy sokol bezplatně. Pan Nosek z Černožic má již delší čas spolkovou violu, bude písemně vyzván aby violu odvedl neb od spolku odkoupil.
  Ustavující výborová schůze odbývaná hned po valné hromadě
  Zvoleni: jednatelka: sl. Vaněčková, pokladník Ing. Chochola, archiváři: Pí. Fischmeistrová a p. Sladký, správce domu: Petera Jan
  Dále bylo hlasováno: zemřeli člen činný i přispívající neb činného člena rodiče zazpívá spolek smuteční sbory.Členská schůze odbývaná 27. května 1923 v Besedě o 4. hod. odpolední.
  Předseda pan Fischmeistr zahajuje schůzi vítá přítomné a podává obšírný referát o pořadu schůze okrsku Jaroměřského.
  Ujednáno, že koncert ve Smiřicích rozhodně odbývati budeme a připojíme se ku Jaroměři ohledně ku vyjednávání s hudbou Jihlavskou a, že p. Spejchalovi hudbu na věneček rovněž nabídneme.
Sestavení přípravných prací pro koncert.
  Do stavebního komité a ku opatření tribuny zvoleni: páni Fischmeistr, Volt, Vácha, Vorel, Kubeš, Bareš, Kašpar a Horák.
  Pokladny obsazeny následovně: hlavní dozor p. Ing. Chochola, k jeho rukoum pozvány p. Špriňar, Jirsák, Karpíšek a Pleštil.
  Dále ujednáno do koncertu poříditi ochutnavárnu, kavárnu a po konečném a dlouhém debatování přistoupení i ku prodeji párku.
Komité pro vybrání dárků:
  Sl. Beranová a sl. Procházková J.
  Ku prodeji darovaných věcí pozvány následující dámy: pí. Bartošková, Wridnerová, Procházková, zelenková, Jirsáková, Štuplová, Čeřovská, Kalandrová, Pleštilová, Štípková, Karpíšková, sl. Rufferová, Procházková, Žampová, pí. Česáková.
  Ku žádosti župy abychom spolek náš nějakým jménem pokřtili ujednáno, že pro krátkou dobu nelze se rychle rozhodnouti pro tentokráte vystoupíme pod starým jménem „Pěvecká Jednota“. Zároveň usneseno objednati 40 odznaků P.O.Č. sjezd náš úředně oznámiti okres. hejtmanství zkušební večery na dvakrát týdně rozšířeny.
  Dopis p. disponenta Noska přečten a ujednáno odkupné na 200 K za violu zvýšiti.Výborová schůze 3. ledna 1924 v besedě městského hotelu.
Odpočet Sylvestrovské zábavy.
  Pan předseda zahajuje schůzi a referuje o postupu přípravných prací jakož i o průběhu celého večera. Večer byl zdařilý jedině mrazivé počasí kde nebylo možno sál dostatečně vytopiti pokazilo jaksi náladu obecenstva.
  Příjem 1744 K, vydání 1834 K kde nutno ještě uhraditi účet za uhlí as 160 K, končíme se schodkem asi 250 K. Dle toho jest schodek vysvětlitelný zůstalo 45 míst neobsazených.
  Pan pokladník poukazuje na velké výlohy spojené s výtopem, osvětlením a obsluhou sálu kteréžto položky vlastně spadají do kompetence hoteliera a navrhuje, aby dojde-li opětně k uspořádání nějakého večera při restauračním zařízení, v tomto směru s hotelierem vyjednáváno bylo za jiných okolností aby se zábava vůbec nepořádala neb slouží spolek náš jenom k tomu aby uhražoval režii hostinských. Návrh se jednohlasně schvaluje.
Oslavy Smetanovy.
  Po obšírném referátu předsedy ujednáno slavnosti tyto uspořádati pod protektorátem města a vyzvati prostřednictvím obce veškeré pokrokové spolky města Smiřic ke spoluúčasti.
  Ujednáno valnou hromadu odbývati dne 17.1.1924.
  Do té doby nutno opatřiti z Prahy tiskopisy řádných stanov a doporučuje výbor aby valnou hromadou s poukazem na sté výročí B. Smetany spolek náš nazván byl „Pěvecká jednota Smetana ve Smiřicích“.
  Ve volných návrzích ujednáno poslati Slezské matici peněžitý dar 20 K a podíl na Vídeňském národním domě 20 K odepsati z běžných účtů co ztráta.53. Řádná valná hromada 18. ledna 1924
Zpráva jednatelská:
  v uplynulém správním roce odbývány 2 schůze výborové a 1 schůze členská. V měsíci červnu vystoupili jsme činně na festivalu v Jaroměři, dne 1. července uspořádali jsme s velkým finančním úspěchem okrskový pěvecký festival ve Smiřicích. Nutno ovšem poznamenati, že pro nepříznivé počasí nebylo morálního úspěchu, pro který vlastně tento festival pořádán, jak náleží docíleno. V říjnu vystoupili jsme činně s nacvičenými sbory na pěveckém a hudebním koncertě ve Dvoře Králové, zúčastnili jsme se oslav a odhalení pomníku Masarykova Josefově. Dne 16.prosince vystoupili jsme činně na župním sjezdě v Jičíně. Konečně na uzávěrku roku jak obyčejně uspořádaná Sylvestrovská zábava, která vzdor novinové kritice, obecenstvo dobře pobavila.
  Na poslední cestě doprovodili jsme a zapěli smuteční sbory bratra pana Jaroslava Pešáka, paní Munzarovou a našeho dlouholetého sluhu spolkového pana Františka Souradu.
  Pokladní zpráva za čas od 15.2.1923 do 15.1.1924. Celkový příjem 10 933,65 Kč, celkové vydání 10 908,20 Kč. Pokladní hotovost 25,45 Kč. Na vkladní knížce č. 6315 (pianový fond) 1235,19 Kč, na vkladní knížce č. 8886 - 4 492,15 Kč. Přírůstek 2 047,52 Kč
Zvoleni jsou:
  Předseda p. Fischmeistr, místopředseda p. Vorel, sbormistr p. prof Turecký, režisér p. Krejčí, praporečník p. F. Polák a K. Vácha, revisoři účtů p. Volt a sl. Shánělová.
  10 členů výboru: pí. Fischmerstrová, sl. Hemelíková, Horáková Otila, Honsnejmanová, Procházková, Beranová, Vaněčková, p. Vacek, Ing Siblík, Sladký.
  Náhradníci: Ing. Chochola, Horák, sl. Váchová, Knajflová.
  V poslední výborové schůzi doporučeno aby ve valné hromadě rozhodnuto bylo jméno našeho spolku. Po úradě, hlavně domácím členstvem odhlasováno by spolku bylo ponecháno jeho zakládající jméno
  „Pěvecko ochotnická jednota Hanka ve Smiřicích“
  P. Nosek z Černožic violu koupil a zaplatil za ní 150 Kč.
  Ustavující výborová schůze odbývaná po valné hromadě.
  Doplňovací volba: jednatel R. Vacek, pokladník Ing. Siblík, archiváři K. Sladký a sl. M. Hemelíková, správce domu sl. Ot. HorákováČlenská schůze 17. března 1924
  Výsledek „Smetanových oslav“ příjem 5 818 Kč, vydání 5 876,38 Kč, doplaceno 58,38 Kč.
  K tomu dlužno poznamenati,. že na paměť výročí 100. narozenin B. Smetany, pořádaly dne 6. března, přednášku o „Mistrovi B.S.“ a 9. března 1924 o 3. hod. odp. symfonický koncert, o 8. hod. večer pěveckou a hudební akademii, místní osvětová komise pod protektorátem p. t. městské rady, čímž nám žádné výlohy nevznikly.
  Za účinkování 50 člen. orchestru pluk. hudby čs. pěš. pluku čís. 47. z Mladé Boleslavi, předveden byl o 3. hod. odpoledne symfonický koncert „Má vlast“ od B. Smetany. Za řízení kap. J. Hančla.
  O 8. hod. večer za spoluúčinkování pěv. jednot východního okrsku, tj. „Záboj“ ze Dvora Králového, „Jaromír“ z Jaroměře, „Ples“ z Josefova, „Libuše“ a „Vlastimil“ z Kuklen, „Hanka“ ze Smiřic, provedena pěv. a hudební akademie.
  Návštěva byla odpol. i večer obrovská, neboť zde bylo lidstvo z dalekého okolí. Každý vyslechnul díla mistrova s opravdovým porozuměním a co se týká, s úplným uspokojením, o čemž časopisy zdejšího kraje též dokazovaly.Výborová schůze 10 října 1924
  Sdružené pokrokové spolky vyzvaly nás ku spoluúčasti při „Žižkových oslavách“ na den 28. října, o přednesení sboru při divadle „Žižkova smrt“ „Kdož jste Boží bojovníci“ což schváleno a ku cvičení připraveno.
  Pořádání Sylvestra letošního roku. Předseda dává lhůtu do konce října t.r. novému nájemci místního hotelu, vezme-li si na svůj účet otop, světlo a poplatek ze sálu, zdali nikoliv, tak usneseno, zábavu nepořádati. Ku případnému pořádání zábavy, vyzván o výpomoc dobrý pořadatel divadelních her, p. Pfeifer, úředník mlýna, který s ochotou výpomoc slíbil.
  N.B. Příspěvek na stavbu „Smetanova domu“ v Praze, se pošle vždy z čistého výtěžku pořádaných slavností.Členská schůze 31. října 1924 v Besedě měst. hotelu, za přítomnosti 20ti členů.
  Ježto většina členů jest pro pořádání „Sylvestra“, zavolán jest do schůze hotelier, který na podmínky mu kladené výborem ze dne 10.10. přistupuje a žádá, aby v případě dobrého výtěžku, bylo mu na světlo něco hrazeno,- což v tom případě slíbeno.Členská schůze 5. ledna 1925 za přítomnosti 30ti členů.
  Pořádaná Sylvestrovská zábava byla uspokojivě provedena. Hrubý příjem cca Kč 2 232,-, vydání cca 2000,-, čistý zisk cca Kč. 232.
  Valná hromada spolku stanovena na den 24. února 1925, ku které pozvati se mají též členové přispívající.Výborová schůze 6. března 1925
  Na žádost o příspěvek zpěváckému spolku „Lumír“ ve Vídni, zaslán obnos Kč. 20,- bez závaznosti ku členství.
  Valná hromada stanovena na den 20. března.Zpráva jednatelská za rok 1924
  Začátkem roku byl u členů jednoty zájem, by nacvičeny byly 2 zpěvohry „Dědečkovy housle“ a „Na kozlanském klepáči“. Ježto však měli jsme též připraviti důstojnou oslavu 100ho výročí narozenin našeho hudebního skladatele B. Smetany, odložili jsme provedení shora uvedených div. děl na neurčito.
  Dne 11. května súčastnila se jednota okrskového koncertu pěveckého v Kuklenách – a dne 25. května, 25letého župního sjezdu v Hořicích.
  O svátcích Svatodušních dne 8 – 9. června podnikla jednota společný výlet do Krkonoš.
  Dne 3. srpna zastoupena jednota 5ti členou deputací, při slav. kladení základního kamene k měst. divadlu v Čer. Kostelci.
  Dne 5. října zpívány husitské sbory, při slavnostním div. představení „Žižkova smrt“ což pořádáno místními pokrokovými organisacemi.
  Dne 31. prosince pořádána obvyklá Sylvestrovská zábava, dle uschovaného programu a pro občanstvo dosti uspokojivého, neboť po tomto při tanci zdrželo se do časných hodin ranních.
  Seznam členstva v r. 1924: členů činných 30, členek činných 37, členů přispívajících 38, členek přisp. 38, celkem 119 členů.Zápis o 54. řádné valné hromadě 20. března 1925 v „Besedě“ za přítomnosti 28 členů.
   Příjem v roce 1924 Kč 5 138, 92, vydání Kč 4 972,01, pokladní hotovost Kč 166,91, vloženo na knížky 1 283,56 a 3 723,22, celkem Kč 5 174,22 co jmění spolkové ku dni 20. března 1925.
   Piano pro tento rok se vůbec nikomu nepůjčí a basa dána do prodeje.
   Na žádost místních skautů o příspěvek, odhlasován obnos Kč 25,-.
   Volby provedeny lístky.
   Předsedou zvolen p. F. Fischmeistr 20ti hlasy.
   místopředsedou B. Jirsák 9, režiser J. Krejčí20, sbormistr Z. Turecký 27, praporečníkem St. Kubeš 15, místopraporečníkem K. Vácha 13 hlasy.
   10. členů výboru: sl. Hemelíková, O. Horáková, Vaněčková, Hermochová, Procházková J., p. Sladký, Jan Petera, Jos. Vachek, R. Vacek, J. Vorel.
   5. náhradníků: sl. Marta Beranová, pí. Fischmeistrová, pí. M. Jirsáková, p. Ing Siblík, H. Hanuš.Ustavující výborová schůze 23. března 1925
   Dodatečně zvoleni revisoři účtů p. J. Siblík a H. Hanuš
   jednatel sl. J. Procházková, pokladník p. Jos. Vachek, správce domu Jan Petera a sl. Ot. Horáková, archivář R. Vacek a sl. H. Vaněčková
   Do schůzí „Místní osvětové komise“ za spolek dostaví se předseda, v jeho nepřítomnosti, místopředseda neb jednatel.
   Spolková basa prodána za Kč. 150,- Těl. jednotě „Sokol“ v Říkově.
   Časopis pěvecký „Vestník“, by byl každému k nahlédnutí, vyvěsí se v měst. hotelu v deskách, které k tomu účelu dají se zříditi.Členská schůze konala se tentokrát v lokále městského hotelu ve Smiřicích za přítomnosti 20 členů.
   Znovu zopakováno, že klavír nebudeme půjčovati žádnému spolku, neb výlohy za opravy klavíru nejsou tímto naprosto kryty.
   Ujednáno, že koupí se pro spolek knížka pohřebních zpěvů – a že odebírati budeme pro spolek časopis „Za hudební výchovou“. K tomu účelu dají se udělati desky u pana Mahlera, s hlavičkou „Pěvecko ochotnické jednoty Hanka ve Smiřicích, do kterých se budou …. postupně dávati a vyvěsí se do městského hotelu, aby si jej každý člen mohl prohlédnout.Výborová schůze 1. listopadu 1926
   Nejprve jedná pan předseda o povinném příspěvku na Smetanův dům v Praze. Ujednáno, že jej uhradíme následovně:
   Vybráním členských příspěvků oběžníkem, za roční členské příspěvky.
   Prosba na smiřickou spořitelnu o zápůjčku.
   Použijeme slíbeného daru od Místní osvětové komise.
   Od pořádání Sylvestra výbor opouští, a navrženo uspořádati v masopustní době společenský večírek s krátkým programem a tanec.Výborová schůze 20. prosince 1926
   Na Smetanův dům poukážeme Kč. 450 za činné členstvo (45 členů) 22 mužů, 23 ženy.
   Příspěvky členské 466,20, příspěvky na Smetanův dům 401,40, dar Místní osvětové komise 100,-, celkem Kč 967,60.Jednatelská zpráva za rok 1925 – 26
R. 1925
   Na počátku tohoto roku čítá naše jednota členů činných 26, členek činných 22, členů přispívajících 21, členek př. 12.
   V letošním roce byla spolková činnost jednoty naší oproti jiným letům slabá, i zpěvní cvičení byla málo navštěvována. Od pořádání Sylvestra bylo loni i letos 1925 – 1926 opuštěno, za prvé pro malý finanční úspěch , za druhé program sylvestrovský nemá mravní hodnoty.
   Spolu s Místní osvětovou komisí zúčastnila se jednota naše důstojných oslav narozenin pana presidenta T.G. Masaryka, potom oslav 28. října.
   Na paměť výročí 75. narozenin a 25 let úmrtí hudebního skladatele Zdeňka Fibicha uspořádala Místní osvětová komise spolu s jednotami „Záboj, Jaromír, Ples, Libuše, Vlastimil, Smetana, Bendl“ a konečně naše jednota Hanka hudební akademii.
   Celý program dopadl velice zdařile, čímž by mělo být členstvo povzbuzeno k další činnosti. Valná většina našich členů i členek jest zastoupena i v jiných spolcích, čímž mnohdy docházka členstva jest oslabována. napomínání pana sbormistra i oběžník schválně k účelu tomuto poslaný zůstává bez výsledku.
1926
   V letošním roce zapsáno přispívajících členů 21, členek 12, činných členů 26, členek 22, Rok 1926 celkem 81 členů.
   Schůze výborové byly 3, členská 1.55. řádná valná hromada 7. ledna 1927 v Besedě za účasti 19 členů.
   Přítomni byli pánové: Fischmeister, Jirsák, Štěpán, Vacek, Petera, Vachek, Ing. Siblík, Hanuš, Munzar a pan Vácha. Z dam dostavili se sl. Beranová, pí. Jirsáková, sl. Hemelíková, Horáková Ot., Procházková, Fischmeistrová, Haladová (?), Schiefnerová a sl. Vaněčková.
   Valná hromada zplnomocňuje výbor, aby od případu k případu piano pro kulturní, koncertní činnost propůjčeno bylo a stanoví normální poplatek Kč 100 a Kč 50 jako zálohu na špatné vrácení a a za půjčení klavíru. Výbor pěvecké jednoty jest oprávněn půjčovné dle povahy žádosti upraviti. Na zábavy taneční piano půjčovati se nebude. Půjčovné od piana může býti sníženo nejníže na Kč 50. Toto usnesení opsáno bude místní osvětové komisi a ochot. spolku Jirásek.
   Poněvadž za dobu od poslední valné hromady, konané v březnu 1925 nebylo ničeho pořádáno, co by pěvecká jednota sama financovala, jest přirozeně pokladní obrat mnohem menší, než v předešlém období:
   celkový příjem Kč 3 452,77, vydání Kč 3 381,21
   Příjem tvoří především vyzvednuté vklady ze spořitelních knížek.
   další příjem tvoří prodej spolkových odznaků, prodáno 6 odznaků Kč 30.
   Další příjem 150 Kč za spolkovou basu, 100 Kč od místní osvětové komise, jakožto odměna za spoluúčinkování při oslavě 28. října 1926, členské příspěvky a sbírka na Smetanův dům v Praze.
   Příspěvky za rok 1925 obnáší Kč 529,20.
   Příspěvky za rok 1926 obnáší Kč 466,20
   Na Smetanův dům bylo vybráno Kč 401,40.
   Vydání tvoří celá řada položek. Za obstarání oběžníků na schůze a zkoušky bylo v uplynulém období zaplaceno celkem Kč 232,- za hudebniny Kč 165,80.
   Výlohy při zájezdu do Lázní Bělehradu 24. května 1925 činily 375,40 Kč.
   Skautům darováno 23. března 1925 Kč. 25, spolku pro postavení pomníku P. Křížkovského Kč 10 – a konečně na Smetanův dům darováno Kč 450,-.
   Ostatek tvoří drobné výdaje jako příspěvek k župě.
   Jmění spolkové obnáší: vklad na vkladní knížce č. 8886 Kč 2 796,20 na vkladní knížce č. 6315 (pianový fond) 2 483,56, pokladniční hotovost 71, 56, úhrnem Kč 5 351,42.
   2 pojistky, které v uplynulém roce byly uzavřeny a sice:
   u první vzájemné pojišťovny v Praze byly pojištěny hudebniny a nástroje na 11 500 Kč. V létě pojištěny koberce a záclony na Kč 500.
Půjčování záclon.
   Záclony mohou býti půjčovány pouze na kulturní podniky, , na taneční zábavy apod. povolení odpadá. Na nové záclony červené obnáší půjčovné Kč 5 za jedno okno. (staré záclony za 3 Kč)
Volby:
   předsedou zvolen p. ing. Chochola, místopředsedou pan Jirsák, režisérem p. Krejčí Jinř., praporečníkem pan Kubeš, mistopr. Vácha Karel, sbormistr se nevolil.
   10 členů výboru: pan ing. Siblík, Vachek, pí. Jirsáková, sl. Vaněčková, Beranová, Horáková, p. hanuš, Vacek, Petera, sl. Hemelíková.
   Náhradníci: sl. Váchová, Procházková, Schiefnerová, p. ing. Munzar, Hanuš
   Revisor účtů: p. Beran a SladkýZápis o činnosti „Pěvecko-ochotnické jednoty Hanka“ v letním období v roce 1927
   Nejprve zúčastnila se jednota naše Raisových oslav na Zvičině.
   Na vrcholku Zvičiny: v turistické chatě bylo slavnostní odhalení Raisovy pamětní desky, kteréhož jsme se v bohatém zastoupení zúčastnili. Počtem 20 členů a 20 členek, krom toho mnoha hosty. Vyjelo se ze Smiřic ranním vlakem a za veselého zpěvu a dobré nálady vrátili jsme se domů.
   2, zájezd byl do blízkého Josefova, kde bylo slavnostní rozvinutí praporu na počest 66. letí spolku. Sólo v „Jarní romanci“ od Zd. Fibicha zpívala za dirigování p. Čapka(?) sbormistra z Josefova členka našeho spolku slečna Marta Beranová. Zájezd se velmi líbil, a přislíbeno, že se súčastníme všichni zájezdu do Králové Hradce.
   Festival v Králové Hradci, konaný na „Střelnici“ naše členstvo velmi uspokojil, takže jsme se všichni navrátili veselí a spokojení domů.
Změny ve spolku.
   Dosavadní sbormistr oddělení členek, slečna Marta Beranová odchází ze Smiřic a na její místo ochotně nastupuje pan řídící Krejčí Antonín z Holohlav, prozatím sbormistr panského sboru. Pan řídící Krejčí nacvičuje tedy dámský i pánský sbor v obvyklých dnech, v pondělí a v pátek.
   28. října pořádá „Místní osvětová komise“ slavný večer. Jsme požádáni, abychom učinkovali, s tím všechno členstvo ochotně souhlasí. Pan sbormistr nacvičuje smíšený sbor „Národe pěj“. Na akademii sbor byl zdařile zapěn, i kritika v novinách byla pro náš spolek velmi dobrá.
   Dne 20. listopadu pořádají sdružené spolky „Hanka, Jirásek a Sokol“ divadelní představení „Dědečkovy housle“.
   Sólový zpěv učitele zpíval člen našeho spolku pan Ceral, muzikanta Hubáčka pan ing. Siblík a Rezka krajánka pan Krejčí Jindřich. Sborové zpěvy zpívalo členstvo naší jednoty. Sbory laskavě nacvičeny sbormistrem panem Krejčím.
   Usneseno, že hned započneme nacvičovati smíšené sbory na Sylvestra, který budou pořádati spojené spolky Hanka, Jirásek a Sokol. Slíbeno, že zazpíváme dle možností alespoň dva sbory. Smíšený sbor dirigovaný sbormistrem p. Krejčím zdařile zazpíván. Solisté odměňováni byli všichni hlučným potleskem. Duo slečny Jandové a Fňoukové zpívané v rokoko krojích mělo též úspěch.Dne 9. ledna 1928 čítá náš spolek následující počet členstva:
   členové přispívající 21, členky př. 12, členové činní 33, členky činné 23, celkem 89.56. valná hromada odbývaná dne 18. ledna 1828 v Besedě městského hotelu ve Smiřicích.
   Přítomni členové: p. Pátr, Krejčí, Chochola, Krejčí A., Štěpán, Novák, Petrýdes, Siblík, Vachek, Ceral, Vacek, Vávra, Kubeš, Stránský, Tylš, Pfeifer, Lefnar, Mahler, Krajča a Tomek, sl. Kupcová, Jandová, Váchová, Schiefnerová, Šafková, Fňouková, Stehlíková, Horáková, Hemelíková a Procházková.
   Jelikož starý spolkový akordion není možno již používati, dáno na starost panu Pádrovi, by zakoupil v Hradci nový.
   Pan sbormistr Krejčí odmítá vést nadále zpěv, jelikož členstvo vždy přislíbí pilnou účast a nakonec zbyde jen několik členů, kteří jsou skutečně uvědomělí, ale naprosto nestačí k udržení spolku. Pan sbormistr zdůraznil, že k nastávajícímu festivalu v Praze v dubnu 1928 jest třeba opravdové práce všeho členstva.
   Jelikož ale všichni víme, že jsme velmi závislí na vedení br. Krejčího, žádáme tohoto opětně o sbormistrovství k čemuž tento posléze svoluje s tou podmínkou, že návštěva členstva bude kontrolována.
   K tomu účelu zakoupeny dvě knížky pro pánský a dámský sbor, kde zapisována bude návštěva členstva.
   Příští činnost spolku:
   Na podzim budeme též pořádati společně s „Jiráskem“ operetu „Podzimní píseň lásky“. Solové zpěvy „Hanka“ prózu „Jirásek“.
   Zpěvem zúčastníme se pohřbu v tom případě, byl-li zemřelý skutečným činným členem spolku třeba i v minulosti, ale ze spolku nevystoupil. Korporativně súčastníme se pohřbu členům přispívajícím (bez zpěvu) O výjimečných případech rozhoduje výbor.
   Volby aklamací:Předseda Ing. Chochola, místopředseda sl. Hemelíková. sbormistr p. Krejčí Ant. – pánský sbor, p. Turecký Zd. – dámský sbor, režisér p. Krejčí Jindřich, praporečník P. Sl. Kubeš, místopraporečník p. K. Vácha.
   10 členů výboru: Procházková, Schiefnerová, Horáková O., Vaněčková, pí. Váchová připsána tužkou ( původně Fischmeistrová), p. Vachek, Jirsák, Siblík, Vacek, Sladký.
   Náhradníci: sl. Váchová, Fňouková, Bendová, p. Štěpán a Tomek
   Revisoři: p. Pfeifer a Lefnar.
   Stav jmění: pokladní hotovost: Kč 169,59, vkladní knížka č. 8886 Kč 2814,94, vkladní knížka č. 6315 (pianový fond) Kč 3 205,63, celkem Kč 6 190,16.
   Oproti výkazu z 31.12.1926, kdy vykázáno bylo celkem jmění 5 351,42, zvýšilo se spolkové jmění během letošního roku o Kč 838,74.
   Přijato bylo: za úroky na vkladních knížkách Kč 490,71, za půjčení piana Kč 375,-, za členské příspěvky Kč 444,-Ustavující výborová schůze v Besedě dne 27.1.1928
   Paní Fischmeistrová, jež byla zvolena do výboru volbu nepřijala, na její místo nastupuje tedy sestra Váchová, jež volbu přijímá.
   Dále zvoleni: jednatelka Procházková, pokladník Vachek Jos., archiváři: s. Vaněčková a br. Vachek, správce domu br. Krejčí Jinř. a s. Horáková O.Výborová schůze 15.2.1928
   Omlouvá se br. Turecký, který hlásí vystoupení ze spolku.Členská schůze, konaná dne 2.3.1928 při obvyklém smíšeném zpěvu.
   Přípravy k festivalu:
   Stanoven přesný počet členstva, které pojede na festival do Prahy. Jednota naše zúčastní se počtem 17. členů, kteří se velmi těší na zájezd do Prahy. Obstarány včas nádražní legitimace, kolky a festivalové odznaky. Nacvičené sbory na festival „Svatba Jánošíkova“, „Pod starým praporem“, „Balada o České hudbě“, „Trikolora“, „Slovenčina“ a „Česká píseň“.Pěvecký festival Svátky zpěvu.
   Pěvecká slavnost, pořádaná naší Pěveckou obcí československou na oslavu 10. výročí naší samostatnosti a na paměť výročí založení pěvecké organisace se zdařily.
   Na žádost župy abychom obratem pošty zaslali přesný výměr místností, ve kterých pořádáme produkce museli jsme zaslati jedině počet sedadel, jelikož jsme v krátké době přesné rozměry nemohli obstarati. Župa naše vyjednává s „Ochranným sdružením autorů“, abychom nebyli zbytečně stíháni ohledně práva autorského při našich pěveckých produkcích.
   Nastávají nám obvyklé prázdniny, bychom odpočati a osvěženi vrátili se zpět do naší Besedy.Výborová schůze 3. září 1928.
   Prozatím vypomáhala bratru Krejčímu sestra Karla Nováková, která nacvičila v dámském sboru všechny festivalové zpěvy. Pan předseda navrhuje, by byla dáma tato dopisem požádána o laskavé další vedení dámského sboru.
   Bratru Jirsákovi dáno na starost, by včas zadal sál a jeviště na Sylvestra.
   Jelikož nebyla Beseda volná, odbývala se schůze v lokále městského hotelu.Dodatečně poděkováno p. Beranovi, pekaři na Štemberku za taktovku, která byla kdysi spolkem naším darována jeho bratranci panu Beranovi, po jehož smrti odevzdána jest dříve jmenovaným našemu spolku. Nedopatřením nebylo mu korporativně poděkováno, což učiněno nyní dopisem bratra předsedy ing. Chocholou.
   Člen naší jednoty, pan Adolf Šimek hlásí dopisem svoje vystoupení z jednoty.
   Na slavnosti 28. října zapěli jsme velmi zdařile smíšený sbor Křičkův „Balladu o české hudbě“. Dirigovala sestra Karla Nováková.
   Pánský sborový zpěv přeložen jest z pondělí na úterek, jelikož bratr sbormistr myslí, že jest vhodnější tento den ku scházení pánů, než pondělek.
   Na Sylvestra nacvičuje záhy sestra Nováková zpěvohru „Vzpoura v pensionátě“ a bratr Krejčí „Žofínský valčík“ a „Sertenádu mistra cihličky“. Sólové zpěvy budou se nacvičovat později.
   Sólové i sborové zpěvy zapěny byly o Sylvestru velmi zdařile, zvlášť „Serenáda mistra Cihličky“ potleskem vyžádána k opakování.hrob Maternových Bohužel, že ihned na začátek tohoto roku postihla nás ztráta sestry Dinči Maternové. Naší jednotou zapěny dva sbory a zakoupen bývalé naší sestře pracovnici věnec.
   Kondolovat šel bratr předseda ing. Chochola a pí. Fischmeistrovou a sl. Hemelíkovou, bývalými členkami dámského sboru „Zora“. Členstvo zúčastnilo ze spolku korporativně s praporem. Na pohřbu promluvil bratr Chochola. Obsah jeho proslovu a pohřbu zaslán byl do redakcí následujících listů: Pokroku v Hraci Králové, Našich hlasů v Jaroměři a Pěveckému a hudebnímu věstníku do Prahy.

Opis:
Za Dinčou Maternovou !
   V úterý, dne 2. ledna 1928 za mrazivého a větrného počasí doprovodila Pěvecká jednota „Hanka“ svoji čestnou členku ku věčnému spánku na místní hřbitov. Velká účast na pohřbu a mnoho věnců svědčilo, že zesnulá těšila se zasloužené oblibě. Předsednictvo fy. Malburg uctilo památku zesnulé vdovy po bývalém vrchním účetním odevzdáním peněžitého daru na „Maternův fond“ místo věnce. Pěvecká jednota „Hanka“ zapěla zdařile dva smuteční sbory.
   O zásluhách zesnulé promluvil předseda pěvecké jednoty „Hanka“ pan vrchní rada ing. Oldřich Chochola následovně:
   Není tomu dávno, co loučila se se Smiřicemi, odjíždějíc do Prahy, aby trávila dny klidu a odpočinku v hřejivém prostředí rodinného krbu svého jediného syna. Nebylo Jí však dopřáno, aby tohoto štěstí dlouho užívala.
   Dne 2. ledna 1929 vrací se její pozůstatky do Smiřic, aby uloženy byly vedle pozůstatků Jejího manžela, pevné a věrné to opory jejího života. Osud uzavřel účty její a nahlédneme-li do nich, seznáme v nich velkou aktivní položku pro město Smiřice. Bylo štěstím tohoto města, že tato žena strávila v něm svůj nejkrásnější věk.
   Osobním kouzlem svého jednání připoutala k Sobě velký kruh oddaných přátel, který Jí miloval a ctil v ní význačnou autoritu. Byla to opravdu vnímavá duše pro kulturní potřeby našeho města, iniciativní, energická, vytrvalá, s průbojnou silou velké vůle, která uskutečňovala ve Smiřicích to, nač by se byl někdo jiný sotva odvážil. A důvěra veřejnosti v Její osobnost byla tak veliká, že postavila-li se v čelo jakékoli akce, byl tím již předem zajištěn nejen morální, ale i finanční její úspěch.
   Nebylo národní slavnosti, aby se obešla bez Její intenzivní práce a pomoci. Jako aranžérka ...(?) vkládala do každého podniku zlatou hřivnu finančního úspěchu. Milovala vroucně hudbu a zpěv a tu se potvrdilo rčení, že dobrý muzikant má také dobré srdce.
   Byla činnou a pilnou členkou dámského pěveckého spolku „Zora“, dlouholetou jeho předsedkyní a čestnou jeho členkou. Když splynul dámský pěvecký spolek a mužským „Hankou“, byla až do svého odjezdu do Prahy místopředsedkyní tohoto smíšeného sboru.
   A jaký význam měly pěvecké spolky pro naši kulturu národní , pro pěstování obětavého, osobně nenáročného vlastenectví pro pěstování pravého bratrství a pro výchovu k demokracii, o tom se netřeba rozepisovati.
   Ale paní Maternová má také nehynoucí zásluhy o ochotnické divadelnictví v našem městě, uvádějíc na scénu umělecky hodnotná díla v takovém uměleckém provedení, že to mohly Smiřicům závidět i scény měst daleko větších, pracujících za poměrů daleko příznivějších. vypěstovala nám nejenom obecenstvo a jeho vkus, ale také herce a dala tím základ pro založení ochotnické jednoty „Jirásek“.
   Také v sociální péči našli jsme v ní pracovnici zkušenou. vlivnou a obětavou. Stála v čele dam, které opatřovaly potraviny a vyvářely pro chudinu města Smiřic nejen za války, zvláště v těžkých letech 1917 a 1918, ale i po převratu, dokud nouze o potraviny nepolevila.
   Ruce k dílu přiložila i v červeném kříži, jako sociální pracovnice, znalá místních poměrů. Že při tak mnohostranné činnosti narazila přece někdy jen na nepochopení Své dobré vůle, ano i na nelaskavost, jest vysvětlitelno. Přešla to však vždy bez jakékoliv trpkosti, považuje za imperativ Svého j jednání vždy jen Své čisté svědomí.
   Ztrácíme v Ní vzácnou ženu, vyrovnané harmonie, obětavou a oduševnělou kulturní a sociální pracovnici, a zachováme Její památku ve věčné paměti.

hrob Maternových
Hrob Maternových na smiřickém hřbitově 12.4.2014
Texty na náhrobku:
Zde v Pánu odpočívá pan Fr. Steinský c.k. major, rozený ve Smiřicích, dne 7. září 1838, zemřel 19. října 1887
pan Ant. Dufek továrník *30.1.1844 v Lomnici † 7.7.1909 v Smiřicích
a jeho choť Anna roz. Steinská *8.6.1845 †26.8.1915
Dole: Josef Materna vrchní účetní lihovaru *19.3.1863 †25.9.1920
Dinča Maternová jeho choť *28.7.1869 †28.12.1828
Jednatelská kniha za rok 1928.
   Na začátku roku zapsáno členů činných 33, členek činných 23, členů přispívajících 21, členek přispívajících 12, celkem 89 členů.
   Během letošního roku zlepšila se velmi návštěva zpěvu, takže počet členů dne 15. ledna 1929 jest uspokojivý.
   Zapsáno jest dne 10.1.1929 členů činných 42, členek činných 38, členů přispívajících 20, členek přispívajících 10, celkem 110 členů.
   Schůze výborové konány byly 4, schůze členské 2
   Činnost spolku. Veřejně zpíváno:
   Na pražském festivalu pěveckém.
   V Králové Městci na župním festivalu.
   Na oslavě 28. října, kterou pořádaly sdružené spolky.
   Na Sylvestra, který byl pořádán spolu s ochotnickým spolkem „Jirásek“.
   Ku hrobu jsme doprovodili čestnou členku naší jednoty pí. D. Maternovou a zapěli dva smuteční sbory.
   Koncem tohoto roku sbormistry jsou br. Krejčí Ant. a s. Nováková Karla.57. řádná valná hromada 16.1.1929.
   Valná hromada odbývá se za přítomnosti následujících členů: bratří Krejčí Ant., Vachek, Ing. Chochola, B. Pádr, R. Vacek, Ceral, Krejčí, Kebeš, Novák Ad., ing. Siblík, a sester Hemelíková, Součková, J. Šmejdová, Procházková, Váchová, Pádrová, B. Ferešová, M. Váchová, Horáková Otylka, L. Krejčová, M. Šafková, M. Hojná, Rechová R., Vaněčková a Nováková.
   Dále bratr sbormistr si trpce stěžuje na župu, která pořádá župní festivaly s velkým programem, takže cvičení jich vyžaduje mnoho času. Napíšeme dopis, dle usnesení valné hromady a doufáme, že budeme moci spíše sami s něčím veřejně vystoupiti, tím se snad i více stáhne členstvo a bude raději choditi do zpěvních cvičení.
   Pokud se samotné režie týče, režíroval vždycky společný režisér Jiráska, jelikož se nic čistě samostatného nepořádalo.
   Zvoleni zástupcové do Místní osvětové komise. Jest to bratr předseda, ing. Chochola a v zastoupení Jeho sestra místopředsedkyně. Zástupci do župy bratr sbormistr neb sestra sbormistryně.
   Roční příspěvky členstva činného i přispívajícího se zvyšují ze 4,80 Kč na 6 Kč. Sbormistr neb sbormistryně spolu s bratrem pokladníkem se dohovoří, kterým nemajetným členům se příspěvky odpustí.
   Placení výloh za členy při zájezdech zůstává stále stejné.
   Zvoleni jsou: předseda Chochola O, místopředseda Hemelíková M., sbormistr Krejčí Ant., sbormistryně Nováková K., režisér Krejčí Jindřich, praporečník Kubeš Sl., místopraporečník Novák Adolf.
   Revisoři účtů Pádr a Máhler.
   Jako řádných členů výboru zvoleno dalších 11 členů: setra Pádrová, Horáková, Procházková, Hojná, Vaněčková Hedva, a bratři Vacek, Vachek, Hanuš, ing. Siblík, Ceral a Fischmeistem. (tužkou připsáno Sladký)
   Náhradníci: s. Váchová, Rechová, Jandová a br. Sladký
   Opis dopisu, který zasíláme župě:
   Nároky župy, které činí na jednotlivé pěvecké spolky pro župní vystoupení jsou upřílišněné, a mají za následek, že jednoty nemohou se věnovati vlastní činnosti v místě, a tím že trpí finančně i morálně. Následek toho jest, že pěvcům znechucuje se působení ve spolku. Tím ubíjí se spolkový život v jednotách. Zasláno župě dne 18.1.1929Ustavující výborová schůze 22.1.1929
   Bratru Fischmeistrovi, který nám písemně děkuje za projevenou důvěru tím, že byl zvolen do výboru, ale funkci tuto nemůže přijmouti, jelikož dlí velmi často mimo dům napíšeme, že s politováním přijímáme Jeho odmítnutí, ale těšíme se, až bude míti čas, že se mezi nás vrátí.
   Dokončené volby: jednatel Josef. Siblík, zapisovatel J. Procházková, pokladník Jandová Z. archiváři Vanečková a Vacek, správce domu Ceral Fr. a O. Horáková.
   Zbývá ještě poslední, a to jest zaslati na župu seznam starších členů, kteří jsou členy spolku přes 20 let, a mají nárok na granátovou jehlici. Jsou to: sestra M. Hemelíková, M. Jirsáková a bratr B. Jirsák, F. Fischmeistr sestra Fischmeistrová, bratr O. Chochola.
   Jelikož trvá náš spolek 60 let, máme nárok na zlatou medaili, která nám může být darována při akademii.Výborová schůze 1. března 1929 v Besedě před smíšeným zpěvem.
   Volba nového pokladníka, jelikož nynější pokladní, sestra Jandová dojíždí až večer domů a nemůže funkci tuto zastávati. Zvolena jednohlasně členka výboru sestra Váchová, která volbu přijímá.
   Druhý bod programu jest vysvětlení bratra předsedy ohledně zapůjčení klavíru divadelní společnosti ředitele Burdy. Společnost tato chtěla si vypůjčiti klavír k doprovodu zpěvohry „Pražské švadlenky“. za prvé přišli k bratru předsedovi v poslední chvíli v den představení, na kdy byl též stanoven pánský zpěv, ačkoliv plakátky dávali tisknout již týden před tím a věděli, že klavír budou potřebovati. Nebylo už možno vzdáleným bratřím zpěv odříci a byli by šli do Smiřic nadarmo, to byl tedy hlavní důvod proti zapůjčení. Ale dirigentu Burdovy společnosti zdál se velký i obnos, který jest stanoven valnou hromadou tak se ze zapůjčení sešlo. Jelikož členové společnosti Burdovy vykládali zcela nepravdivě po městě, že se na nich chtěl příliš vysoký poplatek a že jim náš spolek nevyšel vstříc, uznává bratr předseda za dobré, členstvu vše řádně vyložiti, aby si o této společnosti udělalo svůj úsudek samo, zvláště pak zdůrazňuje, že náš spolek nebyl sám, který měl s touto společností činiti, i v našem městě byl to spolek střelecký, který měl podobnou nepříjemnost se zapůjčením pušek ku hře „Plukovník Švec“. Tím tedy členstvo o všem informováno.Akademie na oslavu 60letého trvání spolku
   konala se v sobotu 6. dubna 1929 v sále městské dvorany ve Smiřicích, za laskavého spoluúčinkování ses. Marie Freundové, a prof. hudby a virtuosky na klavír M. Novákové a solistů místní pěvecké jednoty.
   Za svoji práci před akademií odměněni jsme byli pěknou návštěvou obecenstva a zdařile provedenými sbory.Výborová schůze 14.6.1929
   Bratr předseda hovoří o posledních událostech, které vzbudily jakousi nelibost mezi členstvem. Hledí urovnati vše v klidu, což se mu podařilo, když bratr Krejčí Jindřich vrací legitimaci br. Cerala a hlásí jeho vystoupení ze spolku.
   Bratr předseda ukazuje odznaky a diplomy členům a podává opět důrazně, že jest věru již třeba uspořádati nějaký večer, třeba jen čistě pěvecký a dostáti svoji povinnosti a odevzdati záslužné medaile členstvu. Bohužel, zase odloženo a i cvičební hodiny pánského i dámského zpěvu, jelikož jest návštěva velmi slabá. Odkládáme proto zpěv na dobu po prázdninách. Nemohu opomenouti a znamenám odchod našeho milého předsedy bratra Oldřicha Chocholy, který jest služebně přeložen do Prahy.Zápis výborové schůze 13.1.1930.
   Zahájeny budou ihned kroky k uskutečnění hry „Na Kozlanském klepáči“, která se dá na jaře. Jednatel dopíše p. uč. Jos. Tonarovi v Dolanech, a požádá ho aby vzal si tenorovou roli.58. Řádná valná hromada 20. ledna 1930 v Besedě Městského hotelu za přítomnosti 21 členů, omluveno 5 členů.
   Vytknuto, že zápis valné hromady (minulé) neobsahuje jasný obraz činnosti a oslavu spolku.
   Následuje zpráva jednatelská o činnosti spolku v r. 1929.
   Dne 7.3.1929 pořádán byl společně s několika spolky „Slavnostní večer“ na oslavu narozenin presidenta Masaryka. Zazpíval nám pěvecký spolek „Jaromír“ z Jaroměře.
   Dne 6.4.1929 byla uspořádána „Akademie“ na oslavu více než 60ti letého trvání spolku....
   9.6.1929 župní sjezd ve Vysoké nebylo možno obeslati, jenžto jsme byli finančně vyčerpáni sjezdem v Praze a připravovali jsme vlastní věci v místě.
   V červnu chystali jsme hru se zpěvy „Na kozlanském klepáči“, ale téměř před provedením, věc se rozbila.
   10.10.1929 spolu se „Sokolem“ uspořádán uspořádán večírek na rozloučenou s naším dosavadním předsedou p. vrchním radou ing. Oldřichem Chocholou. Ze služebních důvodů nemohl se dotyčný dostaviti, a naše přání všeho dobra přijala od nás jeho choť. Zazpívali jsme sbor „Pod starým praporem“.
   Na župní schůzi XXXIV. v Nové Pace zastupoval nás p. Ant. Krejčí, říd. učitel.
   31.12.1929 pořádán spolu s divadelní jednotou „Jirásek“ Sylvestr. Přispěli jsme 2 sbory: Bartoníček - Sanice a Divadelní lístek od Augra. Mimo to vystoupení jednotlivců pp. Krejčího J., Kubeše, Jaroše, a sl. Jandové, Krejčové a Šedové byla též zdařilá.
   V letních měsících měl býti pořádán výlet do Kuksu, ale neuskutečnil se.
   Během roku spraveno bylo piano velkým nákladem.
   Spolek „Křížkovský“ v Brně, jehož jsme byli členy likvidoval, jelikož došel svého cíle. Pomník Křížkovského byl postaven a dostali jsme také jeho fotografii. Zakoupeny byli obrazy Smetany a Dvořáka a zarámované umístěné v Besedě.
Pokladní zpráva
   Pokladní hotovost činí Kč 24,55, vklad na spořitelní knížce č. 6315 - Kč 3 370,48, na spoř. knížce č. 8886 – Kč 2 279,97. Celkové jmění činí Kč 5 675,-.
   Proti minulému roku jeví se úbytek o Kč circa 600,- což odůvodněno je správou piana.
   Na „Akademii“ pořádané 6.4. jeví se příjem Kč 939,-, vydání 963,65.
   Bylo usneseno, že dluh per Kč 135,- za stříbrné medaile se zaplatí.
   Zprávu režisérskou podal p. Krejčí J. za „Akademii“ a Sylvestra. Hru „Na kozlanském klepáči“ přes veškerou jeho snahu nebylo možno provést. Ukvapeným jednáním p. Pádra proti pí. Ceralové musel složiti úlohu p. Ceral a pí Pádrová. Vše stalo se týden před vystoupením a v tak krátkém čase nebylo možno obsaditi tenorovou roli, a proto se celá věc rozbila. Celá tato nepříjemná záležitost není zcela skončena a výbor pověřen jejím ukončením.
Volby:
   předseda pan Vacek, místopředseda sl. Hemelíková, sbormistr p. Krejčí Ant. sl. Nováková K., jednatel ing. Siblík J., zapisovatel sl. Rechová R., archiváři sl. Vaněčková, p. Sladký, pokladník a praporečník p. Kubeš Sl., správce domu p. Krejčí J., |členové výboru sl. Horáková O., Váchová A., revisoři účtů pp. Hanuš a Jirsák, náhradníci sl. Jandová, Hojná, p. Štěpán.
   Usneseno připojiti se k ostatním spolkům a žádati na městské radě řádnou rekonstrukci osvětlení jeviště.58. Řádná valná hromada 20. ledna 1930 v Besedě Městského hotelu za přítomnosti 21 členů, omluveno 5 členů.
   Vytknuto, že zápis valné hromady (minulé) neobsahuje jasný obraz činnosti a oslavu spolku.
   Následuje zpráva jednatelská o činnosti spolku v r. 1929.
   Dne 7.3.1929 pořádán byl společně s několika spolky „Slavnostní večer“ na oslavu narozenin presidenta Masaryka. Zazpíval nám pěvecký spolek „Jaromír“ z Jaroměře.
   Dne 6.4.1929 byla uspořádána „Akademie“ na oslavu více než 60ti letého trvání spolku...
   9.6.1929 župní sjezd ve Vysoké nebylo možno obeslati, jenžto jsme byli finančně vyčerpáni sjezdem v Praze a připravovali jsme vlastní věci v místě.
   V červnu chystali jsme hru se zpěvy „Na kozlanském klepáči“, ale téměř před provedením, věc se rozbila.
   10.10.1929 spolu se „Sokolem“ uspořádán uspořádán večírek na rozloučenou s naším dosavadním předsedou p. vrchním radou ing. Oldřichem Chocholou. Ze služebních důvodů nemohl se dotyčný dostaviti, a naše přání všeho dobra přijala od nás jeho choť. Zazpívali jsme sbor „Pod starým praporem“.
   Na župní schůzi XXXIV. v Nové Pace zastupoval nás p. Ant. Krejčí, říd. učitel.
   31.12.1929 pořádán spolu s divadelní jednotou „Jirásek“ Sylvestr. Přispěli jsme 2 sbory: Bartoníček - Sanice a Divadelní lístek od Augra. Mimo to vystoupení jednotlivců pp. Krejčího J., Kubeše, Jaroše, a sl. Jandové, Krejčové a Šedové byla též zdařilá.
   V letních měsících měl býti pořádán výlet do Kuksu, ale neuskutečnil se.
   Během roku spraveno bylo piano velkým nákladem.
   Spolek „Křížkovský“ v Brně, jehož jsme byli členy likvidoval, jelikož došel svého cíle. Pomník Křížkovského byl postaven a dostali jsme také jeho fotografii. Zakoupeny byli obrazy Smetany a Dvořáka a zarámované umístěné v Besedě.
   Pokladní zpráva
   Pokladní hotovost činí Kč 24,55, vklad na spořitelní knížce č. 6315 - Kč 3 370,48, na spoř. knížce č. 8886 – Kč 2 279,97. Celkové jmění činí Kč 5 675,-.
   Proti minulému roku jeví se úbytek o Kč circa 600,- což odůvodněno je správou piana.
   Na „Akademii“ pořádané 6.4. jeví se příjem Kč 939,-, vydání 963,65.
   Bylo usneseno, že dluh per Kč 135,- za stříbrné medaile se zaplatí.
   Zprávu režisérskou podal p. Krejčí J. za „Akademii“ a Sylvestra. Hru „Na kozlanském klepáči“ přes veškerou jeho snahu nebylo možno provést. Ukvapeným jednáním p. Pádra proti pí. Ceralové musel složiti úlohu p. Ceral a pí Pádrová. Vše stalo se týden před vystoupením a v tak krátkém čase nebylo možno obsaditi tenorovou roli, a proto se celá věc rozbila. Celá tato nepříjemná záležitost není zcela skončena a výbor pověřen jejím ukončením.
   Volby:
   předseda pan Vacek, místopředseda sl. Hemelíková, sbormistr p. Krejčí Ant. sl. Nováková K., jednatel ing. Siblík J., zapisovatel sl. Rechová R., archiváři sl. Vaněčková, p. Sladký, pokladník a praporečník p. Kubeš Sl., správce domu p. Krejčí J., |členové výboru sl. Horáková O., Váchová A., revisoři účtů pp. Hanuš a Jirsák, náhradníci sl. Jandová, Hojná, p. Štěpán.
   Usneseno připojiti se k ostatním spolkům a žádati na městské radě řádnou rekonstrukci osvětlení jeviště.Zápis o výborové schůzi 24. března 1930.
   Pan Krejčí Jindřich podává zprávy týkající se hry „Na kozlanském klepáči“, jejíž provedení byla ustanoveno na den 5.dubna 1930.Zápis z výborové schůze 25.dubna 1930 za přítomnosti 10ti členů.
   Dále přečteny děkovné dopisy od Osvětové komise a městské rady za spoluúčast na Jiráskově tryzně dne 12.4.1930.
   Odhlasováno, aby byl zaslán blahopřejný dopis novomanželům Mahlerovým.
   „Kozlanský klepáč“ likvidován, příjem činí Kč 1250,-, vydání 1 190,40, čistý zisk Kč 59,60 se dělí s ochotnickým spolkem „Jirásek“.
   Peníze za plakáty na div. hru „Kozlanský klepáč“ zaplacené předem nejmenovanou osobou, odhlasováno nevraceti, jelikož divadlo následkem určitých okolností na určené datum znemožněno a čistý výtěžek nebyl takový, aby toto mimořádné vydání uhradil.
   Další činnost spočívá v nacvičování sborů na župní sjezd ve Dvoře Králové.59. Řádná valná hromada 23. ledna 1931 v „Besedě“ Městského hotelu.
   za přítomnosti členů: bratří R. Vacka, O. Krejčího, J. Krejčího, St. Kubeše, H. Hanuše, Ad. Nováka, Ad. Mahlera, J. Tučka a J. Jirouska; sester: Ot. Horákové, O. Váchové, M. Váchové,Ad. Šípové, Světluše Hnikové, L. Krejčové, Omluveny: ses. Hemelíková a ses. Vaněčková.
   Zpráva jednatelská.
   Divadelní hra „Na kozlanském klepáči“ s velikými obtížemi byla provedena.
   12.4.1930 zazpívali jsme jeden sbor na Jiráskově tryzně, pořádané místní osvětovou komisí. 25. května zúčastnila se naše Jednota župního sjezdu ve Dvoře Králové. Zazpívali jsme společně Slovákův sbor „Neščasná vojna“ a naše sestry ve smíšeném sboru dámském. Požitkem pro nás byl odpolední koncert jednotlivých jednot. Zájezd jsme si ještě zpříjemnili vycházkou přes údolní přehradu těšnovskou. Po župním sjezdu stanoveny prázdniny. Sešli jsme se opět až pozdě na podzim, a návštěvy byly tak slabé, že pánský sbor nemohl takřka fungovati. S velikou bídou nacvičen sylvestrovský program. Sylvestr zahájila Jednota smíš. sborem „Posvícenská hodinka“ od Bendla. Sólově zpívali: Věra Hrazdílková, Beranová, Lidka Hlavatá, L. Krejčová a J. Krejčí. Výstupy byly celkem zdařilé, ale obecenstvo si stěžovalo na vážnost programu.
   Zpráva pokladníka:
   Pokladní hotovost 22.1.1930 - Kč 64,20, spořitelní knížky č. 6315 ( pianový fond ) - Kč 3 630,03, č. 8886 – Kč 3 064, 17, Úhrn Kč 6 818,40.
   Br. Mahler dává návrh na změnu pojistky a odhlasováno pojistiti piano na 5 000,- Kč a hudebniny a skříň na 1 000 Kč.
   Kozlanský klepáč proveden s hostem panem Černým,který zpíval titulní roli.
   Volby:
   předseda Krejčí, místopředseda Hemelíková, sbormistr Krejčí říd. učitel, sbormistrová Nováková Karla, jednatel Vacek, zapisovatel Krejčová Lilka, archiváři Vaněčková a Sladký, pokladník Kubeš, praporečník Tuček J., místopraporečník Jirousek, správce domu O. Horáková, režiseur Ad. Novák. Členové výboru: Šípová, Váchová Anna, revisoři účtů Jirsák a Hanuš, náhradníci Hrazdílková V., Hniková, Štěpán, Mahler.Zápis o členské schůzi 12. června 1931 v Besedě Městského hotelu za přítomnosti 11ti členů.
   Poněvadž slabá účast ve schůzi potvrdila, že by další zkoušky byly málo navštěvovány, stanoveny prázdniny. Při novém zahájení má být učiněna nová výzva milovníkům zpěvu zároveň s podotknutím, že pěvecká jednota míní uspořádati večírek a rozdati diplomy zasloužilým členům spolku.. Bude-li to ovšem ta kritické, že by se nemohlo ani nic nacvičiti, musela by postačiti schůze, která by měla slavnostní ráz.
   Poněvadž došly odznaky, objednají se nové.Zápis o členské schůzi 11. září 1931 v 8 hod. večer Besedě za přítomnosti 8mi členů.
   Bratr předseda vítá přítomné členy a lituje, že schůze, která byla všemožným způsobem ohlášena, je tak málo navštívena.
   Předseda oznamuje vystoupení ses. Marty Šturmové z pěvecké jednoty a odevzdává její legitimaci.Výroční zpráva za r. 1931.
   Celková činnost: Během roku zúčastnila se jednota župního pěveckého sjezdu v Jaroměři. Určené sbory byly s velikou bídou nacvičeny. Zavinila to zejména špatná docházka. takže museli být zkoušky někdy přerušeny pro neschopnost smíšeného sboru. Po sjezdu stanoveny prázdniny. Sešli jsme se zase v září a staré nedostatky se opakovaly. Avšak vytrvalost starých členů, kteří neustále hecovali, můžeme si přiznati, že jednota se zase vzchopila a návštěva je nyní uspokojivá. Schůze byly pořádány celkem 3 členské. Sbormistry koncem roku je ses. Karla Nováková a br. Ant. Krejčí. Zkoušky zpěvy byly: pánský zpěv v pondělí, dámský v pátek. Sbor mužských činných členů 25, přispívajících 26, celkem 51. Přistoupili v r. 1931: Tuček, Jirousek, Havel, Bohdanecký, Hrazdílek, Ditrych Vystoupil: Winternitz, Čeněk ( přisp.) Sbor dámský: přistoupila v r.1931 Janková M, vystoupilo: pí. Bartošková, sl. Blechová, sl. Hlavatá L., sl. Součková, sl. Šturmová, sl. Ceralová. Stav činných 25, přispívajících 6, členek celkem 31. Celkem s muži 82.60. slavnostní valná hromada 29. ledna 1932.
   Na to vítá br. předseda vzácného hosta Dr. Matyse starostu I. pěvecké župy, kterého dává za vzor obětavosti a lásky k zpěvu. Krátce objasňuje význam slavnostní valné hromady, poukazuje na svízelné poměry v jednotě, nedostatek odpovědnosti a úcty jednoho k druhému. Upozorňuje hlavně na nedostatek pěveckého dorostu. Po té předává slovo br. Dr. Matysovi.
   Obsah jeho řeči:
   Každý člověk má právo jíti se pobaviti a v dnešní hospodářské krisi měli by to býti pěvecké jednoty, ochotnické spolky a Sokol, kde by lidé našli v kruhu bratří a sester pobavení spojené s ušlechtilým cílem. Přílišný modernismus zatlačuje poslání pěveckých jednot a zeslabuje řady členstva..... Dochází k hlavnímu bodu schůze tj. k rozdání diplomů zasloužilým činovníkům Jednoty.
   Stříbrnou medaili poctěni
   br. Karel Doležal za svoji více než 30ti letou činnost (nepřítomen – omluven)
   ses. Hemelíková za svoji více než 30ti letou činnost
   br. Jirsák bronzovou medailí za svoji více než 25 letou činnost
   ses. Jirsáková za více než 25 letou činnost (nepřítomna – omluvena)
   diplomy odměněni ses. Fischmeistrová a br. Fischmeistr za svoji více než 20 letou činnost (nepřítomni – omluveni) (na stránce v titulku o spolku je dopis svědčící o odmítnutí ocenění – pozn. P.)
   Nepřítomným jubilantům mají býti diplomy a vyznamenání odevzdány delegací.
   Čteny omluvné dopisy od br. Karla Doležala a manželů Fischmeistrových.
   Sestra sbormistrová žádá, aby bylo propuštěna ze sbormistrovství, poněvadž jí zaměstnání nedovoluje aby tuto funkci poctivě zastávala.
   Hotovost pokladní 28. ledna 1932 197,75 Kč, uloženo na vkladní knížce (pianový fond) 3 849,45, na knížce č. 8886 3 076,80. Úhrn 7 123,70.
   Volby:
   předseda Krejčí Jindřich, místopředseda Hemelíková, sbormistr Krejčí Antonín, sbormistrová Nováková K., jednatel Vacek R., zapisovatelka Krejčová L., archiváři Vaněčková a Sladký, pokladník Kubeš St., praporečník Tuček J., místopraporečník Jirousek, správce domu Horáková Ot., režiseur Novák Ad., členové výboru Šípová Ad. Váchová A., revisoři účtů Jirsák a Hanuš, náhradníci: Hrazdílková, Hniková, Štěpán V., Mahler Ad.
   Schválen jednotný členský příspěvek Kč 7,- . Z toho 1 Kč župě.Zápis z výborové schůze 4.3.1932 v Besedě za přítomnosti 7mi členů.
   Masopustní večírek pořádán s deficitem: příjem Kč 777,-, vydání Kč 798,35, doplácí se Kč 21,35.
   Co se týká losů odhlasováno ponechati si losy do 50 kusů, které ještě nebyly rozprodány a ostatních 100 vrátiti zpět P.O.Č. s poznámkou, že podaří-li se nám je rozprodati, požádáme o další.
   Výborem přijati za člena br. Pavlista (*1914), ses. Anna Tlučkořová (*8.3.1912), sl. Kaubová M. (* 4.8.1914).
   Br. předseda tlumočí žádost pana Cerala, který by se opět rád stal členem a zároveň dává tuto věc na uváženou. Poněvadž ještě není nálada a věc není dosud zralá, ponechán až na dobu pozdější.Zápis o výborové schůzi 1-4-1932 v Besedě za přítomnosti 7. členů.
   Dopis od místopředsedkyně sestry Hemelíkové, ve kterém zasílá 50,- Kč na úhradu výloh spojených s jejím vyznamenáním a zároveň si stěžuje, že se cítí dotčena výtkou, udělenou jí br. sbormistrem. Br. předseda dává návrh, aby ses. O. Horáková a ses. Vaněčková osobně promluvily se ses. místopř., věc jí vysvětlily a požádaly , aby znovu navštěvovala zpěv.Výborová schůze 19. září 1932.
   Sokolská házená Smiřice žádá Jednotu dopisem, za spoluúčast na jejich večírku. Usneseno odříci, poněvadž Jednota po prázdninové pauze nemá ničeho připraveno a na nějaký nový nácvik je jen krátká doba. Pěvecká jednota zaslala kondolenci br. Štěpánovi.
   Poněvadž se jedná o druhého sbormistra a klavírní doprovod, usneseno po různých návrzích, aby br. předseda osobně znovu promluvil se ses. Karlou Novákovou a požádal jí, aby se určitě vyjádřila, míní-li dále cvičiti dámský sbor a obstarávati klavírní doprovod.Výborová schůze 16. listopadu 1932, přítomno 11. členů.
   Br. předseda zahajuje schůzi a po přečtení zápisu referuje o schůzce se ses. sbormistryní. Sestra znovu slíbila účast při klavírním doprovodu a výbor se usnáší požádati jí písemně o určité vyjádření. její odpověď má být dokladem.
   Zájezdu do Prahy zúčastnila se 5ti členná delegace, aby osobně blahopřála předsedovi župy br. Dr. Matysovi k jeho 75. jubileu.
   Ohledně cvičení dámského sboru, má býti zaslán oběžník, kde se členky závazně musí vyjádřiti, míní-li navštěvovati zpěv.Výborová schůze 18. ledna 1933, přítomno 6 členů.
   Oběžník stran dámského zpěvu podepsaly záporně ses. Anna a Marie Váchovy a ses. Ad. Šípová. Sestra sbormistryně slíbila účast při doprovodu, ale nikoliv písemně, jak bylo žádáno.
   Dopisy: P.O. žádá také naší jednotu, aby se zúčastnila sběrací akce pro nezaměstnané . Br. předseda zastoupil jednotu ve schůzi, kde prohlásil, že jednota nemůže ničím přispěti, poněvadž pracuje s deficitem.
   Návrh, aby pan Ceral vybíral příspěvky, odhlasován.
   Současně s oběžníkem (pozvánka na valnou hromadu) bude se také vybírati příspěvek, tak, jak bylo odhlasováno ve valné hromadě. jednotě 6 Kč, župě 1 Kč. Celkem Kč 7,-.
   Výbor schvaluje datum večírku, který je stanoven na 28. únor 1933.Výroční zpráva za r. 1932.
   Pěvecká jednota uspořádala během roku večírek na masopustní úterý , který finančně utrpěl. Sólově zpívali br. J. Krejčí, Jirousek, Hanuš a ses. Krejčová. Obecenstvo bylo spokojeno programem a náladu zvýšil ještě tanec.
   Župní sjezd v Novém Bydžově byl naší jednotou zastoupen velmi slabě, ačkoliv sliboval svým programem veliký požitek. Dosáhl svého cíle jak kulturně, tak i finančně byl aktivní.
   V létě uskutečnila Pěvecká jednota výlet do Prachovských skal, který, bohužel absolvovali jen 2 členové naší jednoty, ostatní 3 byli indiferentní.
   Oslav 28. října zúčastnila se jednota smíšeným sborem „Modlitba na Řípu“.
   Co se týká pověstné účasti na zpěvných zkouškách, byla tato dost uspokojivá. Hlavně pánský sbor byl čilý. Ve sboru dámském se několikrát pauzírovalo, než se urovnaly různé osobní sporu, Jimiž byl dámský sbor oslaben o několik členek.
   Celkem pořádáno 6 výborových schůzí.
   Během roku 1932 přistoupili: Josef Pavlista, Anna Tlučhořová, M. Kaubová.
   Členů přispívajících: mužů 18, žen 8. Činných mužů 30, žen 25.
   Mimo to zpívají u mužů jako hosté p. Stádník, sp. piv. a pan Ceral, u žen nikdo.61. Řádná valná hromada 26. ledna 1933 za účasti 15ti členů.
   Omluveno ses. Hemelíková a Nováková K., a br. Vacek.
   Došlé dopisy: Jsou to především omluvné dopisy od ses. sbormistryně K. Novákové, která žádá, aby byla této funkce sproštěna. Dále se omlouvá místopř. ses. Hemelíková, jelikož je nemocná a žádá rovněž, aby na její místo zvolen byl někdo jiný.
   Zpráva sbormistryně ses. K,. Novákové – nepřítomna, omluvena.
   V tomto období téměř nefungovala. Jak je z dopisu patrno, slibuje dále pomoc s klavírním doprovodem, ale funkci odmítá. Valná hromada se usnáší, aby se blahopřálo k jejímu sňatku.
   Aktiva ku dni 25. ledna 1932, hotovost Kč 56,35, vkl. knížka 8886 3 407, 25 Kč, č. 6315 4 013, 70 Kč. Úhrn 7 477,30.
   Na opravy piana platí se z běžného účtu.
   Dále usnáší se valná hromada dočasně nevoliti sbormistryni K. Novákovou, až se její poměry doma urovnají.
   Volby:
   předseda J. Krejčí, místopředseda Memelíková M. sbormistr Krejčí Ant., jednatel Vacek R., zapisovatelka Krejčová L., archiváři Vaněčková a Sladký, pokladník Beranová, praporečník Tuček Jos., místopr. Jorousek J., správce domu Horáková Ol., režiseur Hanuš H., revisoři účtů Jirsák a Novák A., členové výboru Kubeš St a Janková. Náhradníci Hniková Sv., Mahler
   Návrh, aby pan Ceral zpíval jako host přijat. Dále přijat za člena pan Jan Pacák říd. uč. v.v.
   Dar sbor. pana Jana Berana ponechán pro památku a poděkováno za tuto pozornost.Výborová schůze 3. března 1933.
   Náš večírek pořádaný v masopustní úterý dosáhl morálně jistého plus, ale finančně jsme ztroskotali. Deficit činí Kč 398,60. Vina snad tkví v tom, že bylo voleno nevhodné datum snad i poněkud vážný program, na který upozorňovala hlavně omladina.
   Br. sbormistr referuje o výborové schůzi v Sokole. Poněvadž jsme před narozeninami pana presidenta a osvětová komise se rozpadla, bylo by velmi nemorální, aby tento den zůstal zapomenut tam, kde existují tři kulturní spolky. Vzdělavatel Sokola br. Zahálka sestavil program a žádá jednotu, aby spolupůsobila.
   Nejsnadněji se tedy nacvičí pánský sbor, jelikož mají v zásobě nacvičené sbory a jedna zkouška postačí, aby mohli vystoupiti. O tomto návrhu se velmi dlouho debatovalo, poněvadž sestry cítí se jaksi odstrčeny, ale po vysvětlení a zralém uvážení tento návrh odhlasován. Především je na programu uskutečnění pěvecké školy. Odhlasován návrh, aby se zatím jen dopsalo p. prof. Masopustovi, za jakých podmínek mohl by zájezd uskutečniti.
   Na festivalový fond odhlasováno sbírati a ještě letos odnésti. Volba kronikáře se prozatím oddaluje.Výborová schůze 17. března 1933, přítomno 9 členů.
   Stanoveno dopsati pí. Serbienkové, aby se ujala nacvičování sboru. Nebude-li moci, pokusíme se požádati p. Pacáka řídícího učitele ve výslužbě, nebyl-li by ochoten vypomoci.Výborová schůze 10. července 1933.
   Br. předseda referuje o župním sjezdu v Jičíně, kterého se zúčastnilo 12 členů naší jednoty.
   Místní osvětová komise žádá Jednotu, aby vyslala delegáta do jejich schůze.
   Místní osvětová komise žádá pěveckou jednotu o účast na pietní vzpomínce Dr. Jedličky, což presidio přijalo a Jednota se zúčastnila a mužský sbor zapěl 2 sbory.
   Došel přípis od míst. školní rady Holohlavy se žádostí, aby naše Jednota účinkovala při odevzdání nové školní budovy veřejnosti. Po delší debatě usneseno slavnosti té se zúčastniti, ale pro bližší informace požádat našeho sbormistra, který je t.č. na dovolené o jeho vyjádření kladné, či záporné, jelikož je nejvíce zasvěcen do tamějších poměrů.

dopis Ant. Krejčího
Vyjádření pana sbormistra Antonína Krejčího na otázku účasti na slavnosti otevření holohlavské školy.


Text dopisu:
V Čachotíně dne 17.7.1933
   Milí přátelé !
   Odpovídaje na dopis ze dne 13.7., zaslaný mi br. jednatelem a spolupodepsaný br. předsedou, v němž se jedná o účasti Jednoty na slavnostním odevzdání školy v Holohlavech veřejnosti, považuji za potřebné informovati Vás o věci a sděliti Vám své stanovisko nejen jako člen pěv. spolku ale též jako občan – učitel.
   Stavba školy v Holohlavech se přetěžko rodila. Pan předseda místní školní rady V. Prokop přinesl sice velkolepý plán arch. Trnky na čtyřtřídku se samostatným bytem p. učitele a rozsáhlou tělocvičnu s jevištěm. Když vešel ve známost rozpočet, nastalo v obci zbouření větších rolníků. Nejvíce závisti budil slušný, ale jen zákonitým předpisům odpovídající byt řídícího učitele. Na ten nedostávalo se peněz, a tak všelijakými intrikami a protesty vládnoucí strany v okrese proti vůli a usnesení většiny občanstva vyřešen byt nouzově z jedné učebny a z chodby. Byt je samozřejmě méně vhodný; škola pak (novostavba) nemá zimní tělocvičny, pěkný vzhled původního návrhu porušen na straně jižní useknutím.
   Uvnitř shledáme chudobu ve výzdobě, v nářadí i v učebních pomůckách, zevnějšek však vyparáděn rozlehlým parkem se vzácnými stromy a keřovinami.
   Škola je budovou obecní a byla usnesením obecní rady a zastupitelstva propůjčena natrvalo účelům vyučovacím.
   Návrh oslavy podal v m.š.r. její předseda. Byl předán ku schválení a spoluúčasti obecnímu zastupitelstvu. Tam však nedocíleno dohody a schůze rozešla se bez usnesení.
   Naznačil jsem stručně stav věci, při čemž nezmiňuji se o ošklivých podrobnostech.
   Můj náhled je, aby se Hanka do těchto hodně osobních a stranických záležitostí v obci nemíchala a účinkování odřekla.
   Všecky Vás srdečně zdraví Ant. Krejčí.Výborová schůze 21. července 1933.
   Účast na slavnosti otevření školy v Holohlavech:
   O tomto bodu velmi dlouho debatováno, všechny návrhy uváženy a (jelikož) konečně rozhodl výbor většinou hlasů slavnosti se zúčastniti. Pan řídící Pacák požádán, aby dirigoval sbory.Výborová schůze 10. listopadu 1933.
   Jako první bod jednání je návrh br. předsedy, má-li se mimo dne národních písní pořádati také Silvestr. Vzhledem k dnešní krisi a tísnivým poměrům a vzhledem k tomu, že pěv. jednota pořádala večírky s deficitem odhlasováno Silvestra nepořádati. Požádá-li ochot. spolek Jirásek o spoluúčast, odhlasováno zazpívati jen menší sbor.Členská schůze 5. ledna 1934.
   Než přistoupeno k jednání, br. předseda dává návrh, aby byli přijati za členy: sl. Jirousková Jiřina, sl. Reitmaierová, sl. Tůmová Marie a pan Jirousek.
   Dále „Národně demokratická mládež“ žádá dopisem p. Jednotu o účast na pietní oslavě Rašínově. Usneseno odpověděti v tento smysl: Poněvadž pěvecká Jednota je spolek nestranný, nemůže zásadně zpívati žádné politické organisaci. Bude-li však Osvětová komise pořadatelem, může se Jednota teprve definitivně usnésti.Zpráva jednatelská na rok 1933.
   28. února 1933 pořádala jednota večírek na skončení „Masopustu“. Účinkováno 2. smíš. sbory, 1 muž. 1 dámský a aktovkou. Po programu taneční zábava.
   7. března. Spoluúčinkováno 2 sbory při oslavě 83. narozenin presidentových v hotelu „Andrejsek“.
   23. dubna. Přednáška prof. Masopusta z Chrudimě „O nacvičování a zpívání sborových písní“ ( Z jednoty zúčastnilo se 20 čl., jiných ze Smiřic 3, ze Semonic 3 )
   18. června. Župní sjezd v Jičíně, kterého se přes nepříznivé počasí zúčastnilo 12. členů.
   27. srpna. Účinkováno při slavnostním otevření nové školy v Holohlavech 2ma sbory.
   Červen. Zazpívány 2 sbory na hřbitově u pomníku Dr. Jedličky, při pietní vzpomínce občanů smiřických ve výročí úmrtí.
   28. října. Spoluúčinkováno při slavnostním večeru 2ma sbory.
   Činných v pánském sboru 30, přispívajících 16. 1.1.1934 přistoupili noví 2. Dle posledního oběžníku vystoupilo 5 členů. Celkem 43 členů.
   Činných v dámském sboru 25, přispívajících 7. 1.1.1934 přistoupily nové 3. Dle posledního oběžníku vystoupily 4 členky. Celkem 32 žen. (zde je chyba součtu – pozn. P. )
   Pěvecká jednota „Hanka“ čítá v r. 1934 75 členů.
   1.1.1934 přistoupili: Josef Zettliker z Holohlav, Karel Jirousek, Smiřice, Jiřina Jirousková, Smiřice, Marie Tůmová, Smiřice,
   Sbormistry koncem roku: Krejčí A., pánský – Pacák Jan, dámský.62. valná hromada v pátek 19. ledna 1934 v Besedě za účasti 33 členů.
   Bratři: Krejčí J., Vacek A., Vachek, Krejčí A., Pečenka, Sladký, Zettliker J., Havel V., Jirousek K., Jirousek J., Pavlík Ant., Tuček J., Kubeš St., Horák Ad., Mahler Ad., sestry: Bláhová Z., Malá A., Tůmová M., J. Jiřina, Hemelíková M., Horáková Ot., Beranová Ol., Hrazdílková V., Janková M., Šípová A., Hníková.M., Feiferová A., Reitmajerová J., Váchová A., Váchová , Šmejdová J., Hníková Sv.
   Pokladní hotovost v roce 1934 Kč 959,25, na vkladní knížce č. 8886 Kč 2 959,31, na vkl. knížce č. 6315 4 165,97. Celkem 8 084,53 Kč.
   Zpráva archivářů: Sestra Vaněčková nepřítomna. Posílá klíč od archivu a vzdává se funkce.
   Br. Krejčí A. referuje o župní valné hromadě ve St. Pace, které se zúčastnil jako delegát. vytýkáno tam hlavně přílišná rozsáhlost programu na župním sjezdu v Jičíně. Letos župní sjezd odpadá.
   Volby:
   Předseda Jindřich Krejčí, místopředseda Marie Hemelíková, pokladní Jos. Vachek, jednatel R. Vachek, správce domu O. Horáková, archiváři Josef Petera a Vaněčková, zapisovatel L. Krejčová, Výbor. praporečníci Josef Tuček a J. Jirousek, režiser Ad. Novák, revisoři M. Janková a B. Jirsák, výboři St. Kubeš a J. Pavlík, náhradníci A. Váchová a Jiř. Šmejdová.
   Sbormistry zvoleni Krejčí A a Pacák Jan, pro dámský sbor.Výborová schůze 30. ledna 1934.
   Vystoupili členové: Bohdanecký, Hanuš, Slezák, Bek, Čeněk, Vácha(je tady otazník), Zlámalík(?), Jonešová, Kadeřávková, Kaubová M., Kaubová B., (celkem 11).
   Pan Ceral žádá znovu o členství. Přijat pánským sborem.
   Příspěvek na Smetanův dům zašleme Kč 50,-.
   Sestra Vaněčková, která nebyla ve valné hromadě a byla zvolena archivářkou funkci přijímá s tou podmínkou, že zapracuje některou mladší sestru.Členská schůze 16. března 1934.
   Místní sbor dobrovolných hasičů upomíná o zaplacení hlídky za večer na „Den národních písní“. Odhlasováno zaplatiti přímo na radnici.
   Den národních písní. Konečné vyúčtování nemohl ještě bratr pokladních provésti, jelikož nemá všecky účty. Celkový příjem činí 568,50 Kč. Zatím víme jen tolik, v podnik, ve který jsme vkládali tolik nadějí zůstal nepochopen a přehlédnut.Členská schůze 11. května 1934.
   Schůze tato svolána hlavně proto, abychom si znovu zpřítomnili krásné a nezapomenutelné chvíle v Praze na pěveckém festivalu a abychom si slíbili, že budeme rádi dále plniti odkaz našich velikých mistrů Bedřicha Smetany a Ant. Dvořáka.
   Na to předčítá br. jednatel posudky denních listů o tomto velikém kulturním podniku, které vesměs uznale a s obdivem referovaly o festivalových slavnostech. Br. sbormistr Krejčí referuje o festivalu po stránce umělecké. Sbory, těžké po stránce intonační, rytmické i přednesové vyzněly přesně a působily mohutně.
   Za naši jednotu zúčastnilo se celkem 23. členů. 500,- Kč věnovaných z pokladny pěv. jednoty a 200,- Kč dar to spořitelny smiřické, se úplně vyčerpaly, aby se členům umožnil aspoň částečně zájezd do Prahy.Výborová schůze 17. října 1934.
   Ses. Hniková zasílá poděkování za blahopřání ke svému sňatku.
   V pánském zpěvu sebrán 5,50 Kč které zaslány svazu „Charity“ v Olomouci.
   Výbor navrhuje do valné hromady, aby se pomýšlelo na uložení cenných památek do archivu „Masarykova muzea“ ve Smiřicích.Výborová schůze 16.1.1935.
   Spolek souhlasí s účastí pánského sboru na divadelním představení „Srdce“ v Holohlavech, které se pořádá na oslavu 50. let znovupostavení národního divadla a 100. let výročí Národní hymny. Zazpívají píseň „Kde domov můj“.63. valná hromada 1. února 1935 za účasti 27 členů.
   Zpráva jednatelská v r. 1934.
   7. března: Jugoslávský večer.
   11. května: „Den národních písní“ o 3 hod. odpoledne a o 8. hod večer sbory smíšené a jednotlivci.
   29. dubna – 1. května Festival v Praze.
   24. května: Oslavný projev. Znovuzvolení T. G. Masaryka pres. republiky, zpívána hymna smíš. a „Kdož jste boží bojovníci“ muž.
   Počet všech členů v r. 75. 43 mužů a 32 žen. 1.11.1934 zemřel br. Valášek, koncem r. vystoupilo 5 mužů a 5 žen. Přistoupilo 2 muži a 5 žen. Začátkem r. 1935 máme 43 mužů a 27 žen.
   Do výkazu 10.12.1934 oznámeno župě činných 20 žen a 12 mužů.
   Valnou hromadou přijati noví členové: Světla Holubcová, An. Filipová, Marie Hniková, L. Vašatová, L. Kroupová a Bedřich Kudlička.
   Celkový příjem 2 815,47 Kč, vydání 2 570,22 Kč.
   Stav jmění, pokladní hotovost 285.25 Kč, vklad. knížka č. 8886 2 140,42 Kč, č. 6315 4 314,08 Kč, úhrn 6 739,75. V minulém roce bylo jmění 8 084,53 Kč.
   Br. Pacák přenechává sbormistrovství p. uč. Salačovi.
   Br. Krejčí Ant, navrhuje, aby bylo zvolen hlavním sborm. p. uč. Salač a oba sborm. jej podle potřeby zastupovali. Přijato a br. Salač se písemně vyrozumí.
   Valná hromada přijímá dobrozdání výboru, který se usnesl, aby centrum I. pěvecké župy přesunuto bylo do Dvora Králové.
   Volby:
   předseda Jindřich Krejčí, místopředseda M. Hemelíková, pokladní Jos. Vachek, jednatel R. Vacek, správce domu O. Horáková, archiváři Ant. Pavlík a H. Vaněčková, zápis L. Krejčová, praporečníci Josef Tuček a Josef Jirousek, režiseur Ad. Novák, revisoři Boh. Jirsák a M. Janková, výbor St. Kubeš, Ad. Mahler a J. Lefnar, náhradníci Jiřina Šmejdová, Jiřina Jirousková a Jos. Zetliger.
   Členský příspěvek stanoven jako obvykle 6 a 1.
   Došlé dopisy: Poděkování za soustrast od rod. Jirouskových a od r. Mahlerových.Výborová schůze 14. června 1935.
   Schůze tato konána na rozloučenou. Pověděli jsme si o župním zájezdu v Jablonci nad Jizerou dne 9. - 10. června, kterého se zúčastnili pouze 3 členové. Br. Krejčí, St. Kubeč, L. Krejčová. Koncert pěvecké župy měl vysokou úroveň. Zájezd byl spojen s výletem do Krkonoš, který se též vydařil.Členská schůze 13. září 1935.
   Zemřelé člence paní Werindnerové projevena povstáním úcta.
   Svaz „Charity“ v Olomouci žádá o podporu. Sebráno mezi členy Kč 13,50, které se zašlou.Výborová schůze 24. ledna 1936.
   Br. předseda vzpomíná zemřelého starosty naší župy br. Matyse a našeho tragicky zemřelého člena b. Dvořáka. Památka jejich uctěna povstáním.
   Br. předseda podává částečný referát o operetě „Na tý louce zelený“, která byla provedena spolu se „Sokolem“ a div. spolkem „Jirásek“ a která měla finanční i morální úspěch. Byla hrána v našem městečku 7krát při vyprodaném domě, 2krát pohostinsky v Hořicích a 2krát v Nové Pace rovněž s velikým úspěchem. Kritika byla vesměs příznivá, až na některé jedince. Tento protichůdný směr nemá však podstaty, ani půdy. Všichni účinkující podali opravdu pěkný výkon.
   Br. jednatel předčítá protokol z župní valné hromady, ze kterého se dovídáme, že novým župním starostou zvolen Dr. Pařez ze Dvora Králové a celá administrativa přenesena také do Dvora Králového.členské příspěvky 64. valná hromada 14. února 1936.
   Přítomní bratři:Krejčí J., Krejčí Anr., Vacek, J. Sučík, R. Novák, Hynek Tylš, Frant. Kříž, M. Salač, Ant. Pavlík, Fr. Ceral, Mil. Žák, Vachek J., Pacák J., Havel V., Sladký, Lefnar Jiří, Ant. Zettliger, Mahler Ad.
   sestry: Sv. Holubcová, M. Hniková, V. Hrazdílková, L. Krejčová, H. Vaněčková, M. Tůmová, D. Kučerová, Šmejdová Jiř., Horáková Ot., Jirousková Jiř., Blechová Jarosl. - Omluvena ses. Janková M., Hemelíková
   Koncem roku 1935 čítá naše pěv. jednota 44 mužů a 31 žen. Celkem 75 členů. Župě uvádíme 32 činných členů.
   Dne 27. ledna 1935 byli jsme zastoupeni sb. Ant. Krejčím na valné hromadě župy v Nové Pace.
   Dne 7. března zpívány na oslavách 85. narozenin p. pres. Osvoboditele T.G. Masaryka 2 sbory. „Sláva Tobě“ , muž sbor od B. Smetany a národní hymny smíšené.
   Dne 9. června byli jsme zastoupeni 3mi členy na 34. žup. pěveckém sjezdu v Jablonci n. N.
   Dne 27. října dopoledne zúčastnili jsme se jednotlivě na slavnosti odevzdání stuhy na prapor Děl. pl. 53 v Josefově. Téhož dne zpívá 2 ženské a 1 mužský sbor při oslavě „Dne svobody“, pořádané místní osvětovou komisí.
   Na slavnostní valné hromadě míst. obch. gremia (25. let trvání) zpívá muž. sbor „Svoji k svému“.
   Dne 15. prosince zapěli jsme nad hrobem zemřelého člena V. Dvořáka, slibného tenoristy „Z osudu rukou“.
   Dne 25. - 26. a 31. prosince, spoluúčinkovalo několik členů naší jednoty, která jako spoluúčastník s těl. jednotou „Sokol“ a jednot. div. ochotníků „Jirásek“ za následování a řízení br. J. Lefnara provedla operetu Járy Beneše „Na tý louce zelený“, kteroužto hru několikráte opakovali a mimo to 2krát v Hořicích a v Nové Pace hráli s velikým úspěchem.
   Přistoupili za členy: Danuše Kučerová, Michal Žák, Fr. Klíž, Rudolf Novák z Holohlav, Karel Dušek ( zat. .. ?)
   Během roku zemřeli: Pí. Fr. Weidnerová, býv. člen J. Petera ve Švýcarech a nastávající člen V. Dvořák.
   Vystoupili: Josef Jirousek z Holohlav (přesídlil), Jos. Pavlista, Adéla Šípová, Jindra Procházková, pí. Jirsáková.
   Pokladní hotovost Kč 64,75, vkl. knížka č. 8886 2 415,42, č. 6315 4 467,48. Úhrnem Kč 6 947,65. Porovnání s rokem 1934 - přebytek 207,90 Kč.
   Volby:
   předseda J. Krejčí, místopředseda M. Hemelíková, pokladník Jar. Blechová, jednatel R. Vacek, správce domu Ot. Horáková, archiváři Ant. Pavlík a H. Vaněčková, zapisovatel L. Krejčová, praporečníci J. Tuček a V. Havel, revisoři účtů J. Vachek a B. Jirsák, režiseur J. Lefnar, výboři Ant. Zettliger, Sladký, Fr. Ceral, náhradníci J. Šmejdová, M. Hniková, Hrazdílková, Ad. Mahler, sbormistři Krejčí Ant. a Pacák J.
   Br. Havel dává návrh aby se členství nerozlišovalo. Návrh přijat. Máme tedy jednotné členství a všem členům povinnost zpívati (na pohřbech – pozn. P.) s výjimkou, když nebude možno sbor sestaviti. Příbuzným půjde deputace kondolovati.
   Spolek divadelních ochotníků „Jirásek“ žádá o zapůjčení Památní knihy ochotnického divadla ve Smiřicích se zápisy od r. 1871 aby mohl knihu zapůjčiti M.Ú.D.O.Č. Vysloven souhlas.Ustavující výborová schůze 19.února 1936.
   Oslava k 7. březnu nemůže se již uskutečniti, jelikož následující neděli 8.března má zadanou D.T.J. pro svoji besídku a podnikati naši akademii v sobotu bylo by velmi riskantní. Uvažuje se tedy o nejbližším vhodném datu. Ale poněvadž po celý březen i polovinu dubna bude zde hostovati divadelní společnost, posunuto datum až na 10. květen. Slavnost by měla název „Jarní akademie“
   Br. jednatel navrhuje, aby se místo oběžníku na všechny členy dalo natisknouti 100 kusů letáčků s provoláním a výzvou pěveckou i jeho příznivcům. Návrh přijat.
   Dále odhlasovati ponechati si „Památní knihu ochot. div. ve Smiřicích se zápisy z r. 1871“ ve svém vlastnictví. Ochotnický spolek byl tehdy jen odborem pěvecké jednoty „Hanka“.Členská schůze 11.5.1936
   Přítomni: sestry: Hniková, Holubcová, Šmejdová, Vaněčková, Jirousková, Krejčová, Blechová, Tůmová, Vašatová, Kučerová, Mecerodová. Bratři: Salač, Vacek, Zettliger, Němec, Pavlík, Krejčí J., Krejčí Ant., Tuček, Ceral, Kubeš, Doležal.
   Br. předseda zahajuje schůzi a děkuje všem účinkujícím, hlavně bratřím sbormistrům za obětavou práci při nacvičování akademie poř. 10. května 1936. Členstvo vyslovuje souhlas, aby se sl. Vojtěchové, která spoluúčinkovala, zaslalo písemné poděkování. Br. jednatel poděkuje též účinkujícím dětem z měšť. školy smiřické.Členská schůze 24. července 1936.
   Přítomno 6 mužů a 7 žen.
   Schůzi zahájil br. předseda a přednesl,že zájezd do Dvora Králové stanoven na 9. srpen. Přihlásilo se na něj 10 členů. Br. předseda se zmiňuje o odchodu br. Salače, našeho sbormistra ze zdejšího města.Členská schůze 25. září 1936.
   Br. předseda dává na uváženou, že dámský sbor ztratil odchodem p. uč. Salače sbormistra a že bude nutné, aby se br. Pacák znovu ujal nacvičování dámského sboru. Br. Pacák žádost přijímá s tou podmínkou, že docházka bude aspoň dobrá, jinak resignuje. Dále navrhuje br. předs., aby se stilisoval děkovný dopis p. uč. Salačovi za jeho zásluhy o spolek, který jeho odchodem skutečně utrpěl.
   Oslav 28. října se pěv. jednota nezúčastní, jelikož místní ochot. spolek „Jirásek“ obsadil divadlem.65. valná hromada 19. února 1937 za přítomnosti 25. členů.
   Naše jednota čítala koncem r. 1936 -73 členů tj. 30 žen a 43 mužů, z nich dle posledního oběžníku vystoupilo 5 členů. - Vír R., Štěpán V., Kašpar V., Haková B., Čertnerová M.,- přistoupili 4 muži - M. Dušek, J. Hroch, Jar. Pavel, Jos. Hemelík, - ženy – Krejčová Pěva, Kozová Květa, Mecerodová R., Ulíková Irena.
   Do roku 1937 vstupujeme s počtem 32 žen a 44 mužů. - 76 členů.
   9.května min. r. provedli jsme „Jarní akademii“ smíš., muž. i žen. sborů i solových zpěvů za spoluúčínkování městské hudby, jejíž program byl uznale kritisován.
   24. května zúčastnili jsme se žup. koncertu v Jílemnici, který se velmi zdařil.
   9. srpna zúčastnili jsme se částečně sjezdu župy na krajinské výstavě ve Dvoře Králové n.L.
   S ohledem na velký počet nových spolků v dnešní době, doporučujeme výboru i všem členům zachování té největší úcty ke spolku, který dovrší v tomto roce 70ti let svého trvání.
   Hotovost pokladní 3. února 1937 - 237,50, vkladní knížka č. 8886 – 4 211,42, č. 6315 – 4 592,29. Celkem 9 041,21
   Valná hromada se usnáší na návrh ses. Hemelíkové aby se koberce darovaly spolku Jirásek.
   Za členy přijati: p. Pavel, Hemelík, Hroch, Pečenka – Krejčová P.,
   Návrh abychom se staly členy Smetanova domu přijat. Příspěvek činí ročně Kč 25,-
   Volby:
   předseda J. Pacák, místopředseda M. Hemelíková, jednatel M. Žák, pokladník Blechová J., zapisovatelka Krejčová L., rev. účtů K. Jirsák a J. Hroch, režiseur J. Lefnar, správce domu O. Horáková, archiváři H. Vaněčková a Pavlík, sbormistři Krejčí Ant. a J. Pacák, praporečník Havel V. a Tuček J. Výboři: Krejčí J., Vacek R., Zettliger, Ceral Fr., Sladký, Jirousková. Náhradníci: Hniková M., Šmejdová J., Holubcová, Jirousek K.
   Pan Ing. Siblík, který působí v Chebu, žádá nás o zapůjčení nějakých not na Silvestra pro tamější Jednotu. Valná hromada se usnáší, aby se vybraly některé věci, které se u nás již produkovaly a zaslaly se darem. Musíme podporovat menšiny.
   J. Krejčí navrhuje, abychom změnili dosavadní cvičný den pátek na středu, kdy bude členstvo nejméně roztříštěno v jiných spolcích. Návrh přijat a příští zpěv bude ve středu. medaile p. DoležaloviVýborová schůze 30.6.1937
   Br. Vacek referoval o večírku, který jsme pořádali na rozloučenou s naším dlouholetým, zasloužilým členem br. ř. Doležalem. Měl ráz opravdu slavnostní přítomností pana předs. župy Dr. br. Pařeza, delegací „Záboje“ ze Dvora Králové a delegací „Jaromíra“ z Jaroměře. Zlatou historickou medaili Č.O.P. odevzdal br. Doležalovi p. předseda Župy. Br. Doležal děkoval dojat za všechny projevy. Ale ani v této vážné a krásné chvíli neopustil ho jeho jemný humor. V družné zábavě, zpěvu a tanci dlouho jsme ještě prodlévali s naším milým bratrem. Všichni jsme mu přáli ještě dlouhého zdraví a klidného odpočinku.
   Br. jednatel Žák čte děkovný dopis od br. Doležala, který zasílá jednotě Kč 100,- a svoji fotografii.
   Zpráva o zájezdu v Králové Městci. Měl úspěch finanční i morální.Výborová schůze 11. října 1937.
   Nácvičné zkoušky: Muži v pondělí, ženy prozatím v pátek.
   Br. J. Krejčí dávána vědomí, že se s delegací zapsal do kondolenčních listin a den před pohřbem presidenta Osvoboditele položili věnec k bustě velikého syna našeho národa T.G. Masaryka. Pěvecký spolek zazpíval Föersterův sbor: „Z osudu rukou“ na tryzně dne 19. září 1937. Br. předseda děkuje vřele, že tento pietní projev byl obstarán za jeho nepřítomnosti.Členská schůze 22.10.1937.
   Hlavním bodem je placení festivalové daně. Většina členstva nesouhlasí s výší požadované daně Kč 30,- poněvadž jednota má dosti členů ne tak dobře situovaných a sama nemá tolik finančních prostředků, aby za nemajetné mohla celý obnos zaplatiti. Odhlasováno tedy, aby br. sbormistr A. Krejčí, který je delegován na župní valnou hromadu do Staré Paky, referoval toto rozhodnutí: Jednota je ochotna platiti polovinu festivalové daně a 30,- Kč zavrhuje.
   Pomýšlí se pořádati Sylvestr. Po různých úvahách a návrzích odhlasováno pořádati. Program se uspořádá tak, že mezi jednotlivými čísly bude tanec. první polovinu vyplní pěv. Jednota svými čísly, a to pánskými a dámskými sbory a druhou polovinu Žejo-trio z Hořic pro zpestření programu. Pánové z Hořic obstarají i půlnoční scénu a novoroční přípitek.
   Aby byla zajištěna návštěva, požádá Jednota místní spolky, aby nepořádaly podobných zábav a přišly se pobaviti k nám.Výborová schůze 7.ledna 1938
   Dále referuje br. sbormistr Krejčí o rozhodnutí žup. valné hromady o festivalovém příspěvku, který snížen na Kč 10,-.
   Vyúčtování Silvestra není dosud provedeno. Pořádal se však s deficitem. Celkem se vybralo Kč 970,-.66. valná hromada 21. ledna 1938 za účasti 33.členů.
   Bratr předseda Pacák vzpomíná úmrtí T.G. Masaryka, ... památka uctěna tichem a povstáním. Rovněž vzpomíná zemřelého Dr. Lub. Jeřábka, Hynka Tylše a B. Hakové jejichž ztráty želíme. Ve svém projevu promlouvá o stálém zápase naší jednoty o bytí a nebytí a o příčinách tohoto stavu. Směr dnešního života směřuje ke sportu, nezájem inteligence, malý smysl pro spolkovou kázeň. Starší,osvědčení členové opouštějí naše řady a není naděje, že by se poměry změnily.
   Intervence v hospodářské škole neměla výsledků.
   Činnost v minulém roce byla skrovná. Na masopustní úterý pořádán večírek. 23. května konal se žup. sjezd v Králové Městci. Účast 15 čl. 24. června rozloučili jsme se s br. K. Doležalem na večírku. Veřejně jsme vystoupili na oslavách zborovských 11. července. 20. září zpívali jsme na tryzně za pres. Osvoboditele. Na pohřbu Hynka Tylše zazpívali jsme Dvořákův sbor: „Napadly písně“. Svoji činnost jsme zakončili pořádáním Sylvestra za spoluúčínkování Žejo-tria z Hořic.
   Pokladní hotovost 642,60 Kč na knížkách 8 215,73 Kč. Celkem 8 858,33 Kč. Úbytek na jmění za rok 281,91 Kč.
   Volby:
   předseda J. Pacák, místopředseda M. Hemelíková, jednatel M. Žák, pokladní J. Blechová, revis. účtů Jirsák a J. Hroch, režiser J. Lefnar, správce O. Horáková, archivář Jirousková a Pavlík, sbormistři J. Pacák a Krejčí Ant., praporečníci J. Havel Tuček J. Výbor. Krejčí J., Zettliger, Vacek, Ceral, Vaněčková, Sladký, Náhradníci: Hniková M. Šmejdová J., Holubcová L., Jirousek
   Br. předseda vítá do našeho kruhu nové členy sl. Boženu Pavlatovou, uč. sl. Libuši Krejčovou, sl. Vl. Holubcovou, Ant. Juláka úřed. cukrovaru a V. Krejčího.
   Ses. Hemelíková se dotazuje na „Památní knihu och. div. spolku“. Má ji br. předseda, který z ní čerpá důležité záznamy pro kroniku ochot. spolku „Jirásek“ Zároveň se br. předseda uvoluje napsati kroniku ochot. spolku „Hanka“ až do jeho sloučení.
   Br. Vacek dává na uváženou uplatnění sborového sboru při vážných příležitostech např. Dušičkách, jak to propagují i jiné spolky. Tento nový podnět vděčně přijat.Výborová schůze 7.2.1938
   Župa svolává novou schůzi, aby mohla změniti stanovisko P.O.Č., která žádá zaplacení festivalové daně Kč 30,- ve třech lhůtách. Výbor se usnáší v tomto smyslu: Naše jednota nesouhlasila se zaplacením tohoto obnosu, ale když župa přijme, musíme se podrobiti. Delegát se na schůzi nevyšle. Vyřídí se písemně.
   Oběžník P.O.Č. Jelikož letos připadá 100leté výročí narození Karla Bendla, žádá pěvecká obec o příspěvky na desku na jeho rodný domek v Praze. Zašleme Kč 10,-.
   Rodina Peterova děkuje za účast a kondolenci na pohřbu br. J. Petery.67. valná hromada 20. ledna 1939 za účasti 21 členů.
   Povstáním uctěna památka br. Petery a všech těch, kteří položili životy na předních strážích naší vlasti ve smutných dnech zářijových. Bolest a nejistota umrtvovaly všechnu veřejnou činnost a naše jednota prožívala dny úplné nečinnosti po celé 3 měsíce. Bratr předseda žádá všechny, aby neopouštěli zpěv ani nejstarší kulturní spolek.
   Činnost jednoty po silvestr. večeru začínala slibně. Cvičilo se pilně na župní sjezd v Kuklenách, kterého se zúčastnilo dne 22. května 22. členů. 12 mužů a 10 žen. Nálada byla poněkud pokleslá, jelikož jsme postrádali mnoho bratří, kteří museli 21. května nastoupiti vojenskou službu, aby zajistili hranice naší vlasti.
   Dále jsme se zúčastnili vzpomínkové slavnosti „Sokola“ a oslav „zborovských“.
   Na místním žup. sokolském sjezdu doprovázel mužský sbor prostná mužů.
   14. září zpívali jsme na Masarykově tryzně státní hymnu a Vendlerův smíšený sbor „Pod starým praporem“.
   28. října zazpívali jsme naposled při odhalování desky padlým v Holohlavech Bendlův „Chorál národa českého“. a smíšený sbor „Pod starým praporem“.
   Schůze: 1 výborová a ostatní věci se vyřizovaly příležitostně při zkouškách.
   Aktiva : pokladní hotovost 31.12.1938 – 642,60 Kč, na knížce č. 6315 – 4 848,16 Kč, č. 8886 – 3 084,67 Kč, č. 395 - 282,90 Kč. Konečné jmění Kč 8 858, 33. Oproti roku 1937 přírůstek 281,91 Kč.
   Br. Krejčí míní se vzdát sbormistrování pro stoupající nezájem.
   Volby:
   předseda Pacák, místopředseda Hemelíková, jednatel Krejčí J., pokladník Žák M., revisoři účtů Blechová a Vachek, sbormistr Krejčí, archiváři Jirousková a Pavlík, praporečníci Tuček a Jirousek , zapisovatelka Krejčová L., výbor Hniková, Ceral, Zettliger, Vacek, náhradníci Havel a Kleprlíková. Přijati za členy ses. Kleprlíková Pavla a Šimek Ant.
   Členský příspěvek ponechán Kč 7,-.Členská schůze 5.1.1940.
   přítomní: Br. Krejčí J., Krejčí Ant., Pavlík, Pacák, Kudlička, Tuček, ses. Horáková, Hniková, Holubcová, Vaněčková, Šmejdová, Jirousková, Blechová, Hemelíková, Krejčová L.28. valná hromada 6. února 1940.
Jednatelská zpráva.
   V uplynulém roce. kdy náš národ postihla taková rána projevily se i v naší jednotě její důsledky. Naše činnost ochabla jen na zkoušky smíšeného sboru a ty byly jen slabě navštěvované. Veřejné vystoupení nebylo žádné ani nebyl konán každoroční župní sjezd. Spoluúčinkovali jsme jen v operetě „Perly paní Sertafínky“ 30. dubna a 1 . května, kterou sehrál divadelní spolek „Jirásek“. Potom jsme doprovodili našeho bratra Bohumila Jirsáka na jeho poslední cestě.
   Počet členů 56 mužů a 34 žen, vystoupili 1 muž a 4 ženy, přistoupili 2. zemřel bratr Jirsák.
   Aktiva K 453,30. Knížka č. 6315 – 4 891,40, č. 395 – 487,25, č 8886 – 3 169,42 K, celkem 9 091, 37 K. Přírůstek za rok 233,04 K.
   Návrh br. J. Krejčího, abychom přispěli na deficit operety „Perly paní Serafínky“, kterou suskutečnil h. spolek Jirásek spolu s Hankou schválen. Příspěvek činí 100,- K.
   Volby:
   předseda Pacák Jan, místopředseda Hemelíková M., jednatel Krejčí Jindra, zapisovatel Krejčová L., sbormistr Krejčí Ant. - ShainclJ. (?), revisoři účtů J. Zettlige a Vacek, režiser Fr. Ceral, archiváři A. Pavlík a J. Jirousková, praporečníci J. Tuček a Jirousek, náhradníci a členové výboru Sladký K., Horáková O. , Kleprlíková P., Hroch J., Hemelík J., Šmejdová J., Vaněčková.
   Za nové členy přijati: ses. Hemelíková Emilie, br. Kučera Luděk, Maincl Josef a br. Jirásko.
   Roční příspěvek stanoven na K 8,-, vzhledem k výzvě P.O.Č.
   Spolek div. ochotníků „Jirásek“ žádá o zapůjčení tabule na divadelní představení „F.L. Věka“. Vyhověno.

dopis Ant. Krejčího
Povolení slavnosti v rámci oslav Českého hudebního máje 26. května 1940 bylo datováno den před slavností.

klikni pro zvětšení Fotografie vpravo byla u tohoto dokumentu.
Tato nepopsaná fotografie se kliknutím zvětší.
Zápis.
   V nejkrásnějším měsíci květnu vzdáváme celý národ hold české písni národní, umělé a všem nesmrtelným mistrům. Celý národ jásal a plakal písní.
   „Český hudební máj“ bylo heslem tohoto měsíce.
   naše jednota sopečně s místní kapelou a za spoluúčasti školní mládeže uspořádaly v rámci těchto slavností v našem městečku koncert. Na pořadu byly písně národní, umělé a díla předních českých hudebních skladatelů, Smetany, Dvořáka, Fibicha, Foerstra; Koncert na sokolském cvičišti za krásného počasí se vydařil. Škoda, že nedošel ještě většího pochopení.
   Jos. B. Foerster napsal: Hudba je vůně a dým, vznášející se u oltáře srdcí k božímu trůnu.
   Děkujeme všem, kteří přispěli a pomáhali, škole, panu kapelníkovi Čertnerovi a Ml. Národnímu souručenství.

podpis Lilka Krejčová
Podpis dlouhodobé zapisovatelky spolku Lilky Krejčové. Další podpis je Luďka Kučery a Pěvy Krejčové.
Zápis.
   Začátkem měsíce září 1940 scházíme se zase k nové práci. Vítáme upřímně našeho nového sbormistra pana uč J. Maincla, který s ochotou a opravdovým nadšením se uvolil pomáhat našim sbormistrům v nacvičování. Dámský sbor je posílen novými mladými silami, ale pánský sbor se neschází. Bratřím musíme důtklivě připomenouti jejich netečnost.
   Vlasti zdar !Jednatelská zpráva za rok 1940.
   26. května v rámci „Českého hudebního máje“ pořádala naše jednota spolu s místní kapelou a žactvem obecných a měšť. škol koncert.
   Župního koncertu v Pace se nikdo nezúčastnil.
   2. listopadu jsme zpívali na žádost O. komise na večírku pana Jos. Zemana
   V uplynulém roce zemřel náš člen p. J. Günter. Kondolováno rodině sestry Vaněčkové.
   Naše jednota čítá 55 členů – 33 mužů – 22 žen.69. valná hromada 12. února 1941.
   Přítomní: ses. Krejčová L., Krejčová P., Hojná Marta, Horáková O., Jiroušková Jiř., Váchová A., Rezková Jiř., Hemelíková M., bří: Pacák J., Krejčí J., Vacek R., Zettliger J., Vachek J., Pavlík Ant., Ceral Fr., Juliš K., Malý Vl., Maincl J.,Kučera L., Žák Mil., Lefnar Jiří.
   Br. Maincl si zle stěžuje na nezájem a špatnou docházku a navrhuje různé způsoby, jak by se činnost a docházka povzbudila ( pokuta, vyloučení ). Ostatní jsou však toho mínění, že by se tak spolek brzy rozpadl a nejlepší způsob bude osobní intervence a určitý, pevný program.
   Volby:
   předseda Krejčí Ant., místopředseda Pacák Jan a Hemelíková M., sbormistři: Krejčí A., Pacák – jako poradci, Maincl J., Čertnerová V., jednatel Krejčí Jinř., pokladník Žák Mil., 6 členů výboru: archiváři Juliš K. a Rezková Jiř., zapisovatel Svoboda, praporečníci Tuček J. a Hroch J., hospodář Horáková Ot., Náhradníci Pavlík Ant., Jirousková J., Zettliger J., Vachek R., revisoři účtů Vachek J. a Váchová A.
   Naše jednota je posílena mladým Národním souručenstvím.
   Přijati za členy: Čertner Oldřich, Juliš Karel, Joneš Jan, Klapka, Malý Vladimír, Prokeš Vlastimil, Svoboda, Čertnerová Věra, Kosařová Vlasta, Kořenová Milena, Kořenová Jiřina, Prokšová Blanka, Rezková Jiřiná, Rezková Vědunka,
   Příspěvek – odhlasován na K 8,-
   Některé korporace žádají o zapůjčení piana pro tanec. Odhlasováno nepůjčovati stroj pro účely taneční. Závěsy se zapůjčiti mohou.
   Zkouška stanoveny na pátek.Výborová schůze 17. března 1941.
   Nový předseda br. Ant. Krejčí děkuje za důvěru.
   Dopis od župy – placení příspěvku, věstníky a autorskému sdružení celkem K 238,-.
   Oběžník z výborové schůze župy. - prof. Bartoš zvole, aby napsal kroniku župy. Mají se zaslati fotografie členů žup. výboru a sbormistrů i předsedů.
   nyní je na programu večírek Dvořákův v Holohlavech.
   Pánský zpěv se bude scházet samostatně v pondělí, dámský v pátek.Výborová schůze 12. září 1941.
   Finanční výsledky z podniků pořádaných naší jednotou byly celkem dobré, jen vystoupení v Holohlavech se skončilo s deficitem.
   Z došlé korespondence přečten župní oběžník z 19.5.1941. Ohledně festivalové daně rozhodnuto, aby s jejím zaplacením bylo posečkáno. V záležitosti fotografování členů předsednictva usneseno, aby výlohy s fotografováním spojené šly na vrub jednoty.Výborová schůze 5. února 1942.
   Přípis městského úřadu, abychom oznámili členy nového výboru, bude vyřízen tak, že měst. úřadu sdělíme, že stávající členové výboru budou své funkce vykonávati nadále.
   Usneseno, aby se valná hromada nekonala a aby běžné příspěvky nebyly vybírány.
   Dále jednáno, jak naložiti se jměním jednoty. Odhlasováno, aby byl koupen nástroj.
   Poněvadž nemáme místnost, uvažováno o tom, abychom zpívali u Valterů. Bude-li opravdový zájem a zaručená docházka, převezeme piano, aby se mohlo pravidelně zkoušet. Dále odhlasováno, aby byl srovnán archiv a zakázané sbory vyřazeny.
   Konečně usneseno, aby byla zaslána gratulace br. Mainclovi k jeho sňatku.Schůze konaná dne 10. září 1943
   Vhodní místnost, kde bychom mohli cvičit, je stále naší největší bolestí. Zprvu navrženo, aby byla podána žádost na místní osvětovou komisi, aby nám byla opět uvolněna „Beseda“, pak však nabyl vrchu návrh, abychom požádali p. hostinského Horáka (u závor pod kopcem – pozn. P.) o propůjčení místnosti, což bylo schváleno.
   Přijata nabídka Pěveckého sdružení českých učitelů na uspořádáni koncertu v našem městě. Ujednáno, že koncert se bude konati dne 7. listopadu, a to odpoledne pro mládež, večer pro dospělé. Honorář za obě vystoupení sjednán na K 6 000,-. Plakáty si hosté obstarají sami, naše jednota se postará o místnost a otop.
   O otázce sbormistra naší jednoty usneseno, aby byl pozván učitel hudby p. Jiří Pultr.
   Nabídka hudební školy z Josefova na uspořádání koncertu nebyla přijata.konec
Oslavy protektorátu 15. března 1944. ,,Pozvánku" podepsal Ing. Zdeněk Lameš.
Mimořádná členská schůze konaná dne 11. června 1945 v hostinci u Horáků.
   Přítomní: Bratři: Krejčí Ant., Pacák, Krejčí J., Vacek, Ing. Kolařík, Ing. Wachtl, Litomiský, Jech, Vognar, Krejčí L., Malý, Juliš.
   Sestry: Hemelíková, Hojná, Merklová, Křečková Milena, Křečková Miluše, Tvrdá M., Tvrdá V., Konupčíková, Jirková L., Jirková J., Jirková B., Jirková V., Opová.
   První schůzi ve svobodném Československu zahájil předseda Ant. Krejčí.
   Poté se ujal slova jednatel br. J. Krejčí a vylíčil život uvnitř spolku. Až do r. 1941 probíhal život spolku téměř pravidelně. V lednu toho roku se konala poslední valná hromada. Funkcionáři na ní zvolení vedli pak spolek až do konce války. Navenek byla vyřizována jen nejnutnější běžná korespondence, avšak členstvo se pravidelně jednou neb dvakrát týdně scházelo k zpěváckým zkouškám v Besedě městského hotelu. Krátce po té, kdy se v této místnosti usadila místní NSDAP, byla naše pěvecká jednota z ní vykázána. Po nějaký čas se konaly zkoušky v jídelně městského hotelu, až konečně byl nalezen stálý azyl v hostinci u Horáků. Archiv i ostatní majetek spolku, který byl v městském hotelu ve stálém nebezpečí, že bude zničen, byl přestěhován do městského muzea. Do října r. 1943 byli sbormistři bratří Ant. Krejčí a J. Pacák. Pak byl pozván k vedení sboru Jiří Pultr, který v této funkci setrval až do této schůze. Od oslav Dvořákových v r. 1941 činnost veřejná úplně utichla. Čas od času jsme byli vyzýváni k spoluúčasti při oficiálních slavnostech, ale předstíranou nemohoucností byla vždy tato čest odvrácena. Dnes tedy pěv. jednota Hanka, zachovavší si štít čistý, může pokračovati ve své činnosti a plniti tak svoje poslání osvětové i národní.
   Sbormistr Jiří Pultr odešel za studiem do Prahy a spolek se nyní ocitá před otázkou, koho získat na jeho místo. Jelikož v přítomné době není v našem městě nikoho, kdo by tuto funkci mohl zastávat, povede zatím sbor opět br. Ant. Krejčí. Bylo rozhodnuto požádati okresní školní radu, aby při obsazování učitelských míst na zdejší škole byla dána přednost učitelům s hudební kvalifikací postačující k vedení sboru. Mužský sbor bude zkoušeti každé pondělí, ženský každou středu a smíšení vždy od případu k případu v termínu některého z nich.
   Ježto za války byl majetek všech českých kulturních organisací v nebezpečí zabavení, nebyly v naší jednotě vybírány členské příspěvky. Dle usnesení dnešní schůze byl stanoven členský příspěvek za rok 1945 na K 12,-. Kdo může dáti více, nechť tak učiní.Členská schůze 24. září 1945 v hostinci u Horáků.
   Pak se ujal slova br. jednatel J. Krejčí, který přečetl docházku členů, škrtl členy nechodící a připsal členy nové. Po přečtení zápisu posledních válečných let t. j. od r. 1941 byla vyřizována došlá korespondence. Byl přečten přípis od ochot. divadelního spolku „Jirásek“ Smiřice a poděkování za účast na dožínkové večerní slavnosti. Žádost, poslaná do Hradce a Jaroměře o učitele hudby (sbormistra) zamítnuta.
   Byl schválen návrh k získání nových členů obchůzkou. Pro Holohlavy se nabídli Ant. Krejčí a Klouzová, pro Smiřice Vilibald Krejčí a Pavlíková L.70. výroční valná schůze 28. ledna 1946 u Horáků.
   Br. starosta A. Krejčí zahajuje schůzi po uplynutí čekací lhůty za přítomnosti 25 členů( 15 br. a 10 sester) … vzpomíná zesnulého br. K. Doležala, jakož i starosty POČS Dra. Kam. Krofty.
   Od r. 1941 nebyly konány valné schůze a správu jednoty vedl výbor t. č. zvolený až do osvobození od útisku okupantů. I v době okupace nepřestala jednota pracovat; v jarních měsících r. 1941 pořádala oslavy Dvořákovy v Holohlavech, Vlkově a Rodově, při nichž po proslovu o Ant. Dvořákovi ( br. Pacák ) byly za střídavého řízení br. Krejčího, Meincla a Pacáka zazpívány četné sbory i solové písně.
   V dalších letech jednota jen živořila, veřejně nevystupovala, aby se vyhnula spoluúčinkování při podnicích, na nichž se musel volat zdar Hitlerovi.
   Nadutí Němci zabrali pro sebe naši místnost a přikázali vystěhovat piano, archiv a veškeré naše zařízení; tím bylo velmi znesnadněno cvičení; nějaký čas se cvičilo v jídelně vedle dvorany, kde mívali pravidelně zkoušky div. ochotníci; docházka do zpěvu klesala až ustala nadobro. Hledala se jiná místnost a konečně přesídlila jednota do hostince p. Horáka, jenž pianino ochotně dal k použití.
   Sbormistrovství se v r. 1943 ujal p. Jiří Pultr a začal velmi svědomitě 2krát týdně cvičit; nastal značný příliv členstva; mužský sbor čítal 20 i více pěvců, sester bývalo až 28. Bohužel nadšení přešlo a docházka do cvičení klesala, totální nasazení mladšího členstva pak skoro znemožnilo veškeré cvičení.
   V roce 1943 uspořádala jednota koncert Pěveckého sdružení českých učitelů; výsledek: skvělé provedení, slabá návštěva a deficit 4 000 K, o který se podělila naše jednota s Místní osvětovou komisí.
   Nemalou škodu utrpěla jednota i na pianě umístěném v jídelně u dvorany; hrál na ně kdo kdy chtěl, zámek kdosi utrhl a zcizil a konec ztratila se i pokrývka z voskového plátna.
   Schůze se pořádaly jen mimochodem při zkouškách, ježto se musily předem hlásit a být povolovány.
   Prapor spolkový je zatím uložen v městském muzeu.
   Piano spolkové vyžaduje také důkladné opravy; závěsy se během okupace, kdy dvoranu zabrali něm. vojáci, ztratily.
   Po osvobození věnoval MNV k návrhu br. Pavlíka pěvecké jednotě pěkné a cenné piano, které je zatím uskladněno v Besedě, s podmínkou, že jednota je bude půjčovati pořadatelům kulturních podniků v místě. Nový výbor se postará, by MNV darování potvrdil písemně.
   Staré piano se propůjčuje při pořádání kult. podniků za 50 Kčs, při obyčejných zábavách za 100 Kčs.
   Konečně doporoučí jednatel, aby si všichni členové opatřili spolkový odznak a legitimaci.
   Pokladní zprávu za uplynulá léta podává v zastoupení za přesídlivšího pokladníka s. Drah. Krejčová.
   Dlužný poplatek za půjčení piana a naladění v částce 340 Kčs zaplatí holohlavští pořadatelé, až bude jejich vázaný vklad uvolněn.
   Při volbách aklamací zvoleni: starostou be. Ing. Kolařík, místostarostou s. M. Hemelíková, sbormistrem br. Ant. Krejčí, jeho náměstky br. Leša Krejčí a s. Věra Čertnerová, 8 čl. výboru: bři: Vognar, Doležal, Jech, Krejčí Jinř., Hroch a sestry Horáková Ot., Konopčíková a Vognarová; náhradníky br. Zettliger, Bohdanecký a s. Jirousková a Melgrová; přehlížitelé účtů br. Vachek a Vachtl, praporečníkem br. Tuček, jeho zástupcem be. V. Krejčí. Za hospodáře se hlásí dobrovolně br. Jinř. Krejčí, za zapisovatele br. J. Pacák.
   Členský příspěvek na rok 1946 stanoven částkou 20 Kčs.
   Zkoušky: mužský sbor pondělí, žen. sbor středa. Nacvičovati se bude program župního sjezdu; k 7. březnu se připraví Věno, Slavnostní sbor a smíšený sbor Výše ten prapor.Výborová schůze 4. února 1946 u Horáků
   Přítomni: sestry Hemelíková, Melgrová, Horáková, Konupčíková (dále psáno s u – P), bratři: Ant. krejčí, prof. Kolařík, L. Krejčí, Jidř. Krejčí, J. Vognar, J. Jech.
   Prvním bodem je volba jednatele. Protože br. Jindř. Krejčí odmítá přijmouti tuto funkci, podává br. Ant. Krejčí návrh na V. Doležala. Návrh schválen v jeho nepřítomnosti.Členská schůze 2. září 1946
   Podáno mnoho návrhů jak docílit aby účast členů při zpěvních zkouškách byla taková aby se mohlo s úspěchem cvičit. Br. sbormistr odmítá cvičit, nebude-li zaručena účast aspoň čtyř členů v každém hlase.
   Slíbili jsme si, že se všemožně o to přičiníme, abychom v budoucnu cvičili v tomto obsazení:
   I. soprán: sestry: Pácaltová H., Pácaltová H., Tvrdá V., Křečková M., Pavlíková L.
   II. soprán: Melicharová M., J. Horáková, M. Divišová, M. Stránská
   I. alt: D. Melgrová (asi Danuše Merklová – pozn. P.), J. Klouzová, J. Klouzová, M. Jelínková, L. Ditrichová
   II. alt: O. Horáková, M. Hojná, M. Hemelíková, F. Doležalová
   I. tenor: J. Vognar, V. Prokeš, J. Šolc, V. Doležal
   II. tenor: V. Krejčí, J. Vacek, J. Jech, Z. Marek
   I. bas: Ing. Vachtl, Ing. Kolařík, J. Tuček, J. Šanda, Krejčí J.
   II. bas: Ant. Pavlík, J. Pacák, J. Tuček, J. Zettliger
   Zkoušky budou smíšené a to každou středu.
   Br. sbormistr požádá pí. Markovou aby nám vypomáhala hrou na klavír.Zpráva o činnosti naší pěvecké jednoty od 28. ledna 1946 do 29. ledna 1947.
   Již v první výborové schůzi navrhuje br. sbormistr abychom zvláštními letáky snažili se vzbudit zájem nejširší veřejnosti o zpěv. …. Pomocí žactva zdejší školy, rozdány letáky do všech rodin ve Smiřicích a částečně v Holohlavech. Akce potkala se ale s úplným nezdarem. Po několikaleté přestávce, pořádala místní Rada osvětová oslavou 96. narozenin presidenta osvoboditele T.G. Masaryka, které se naše jednota zúčastnila vystoupením mužského sboru, který zapěl Smetanův Slavnostní sbor „Sláva Tobě“, Věno, a Teče voda teče.Po této slavnosti byli jsme vyzváni místní radou osvětovou abychom uspořádali samostatnou produkci v rámci květnových oslav nár. revoluce. Připravovali jsme se pilně ve zkouškách, které byly více a více navštěvovány, jak se blížila doba našeho vystoupení. Toto se uskutečnilo 5. května městské dvoraně ve Smiřicích, kde před vyprodaným hledištěm zahájil br. Pacák tuto slavnost …. Potom byl předveden vlastní program, který velmi získal dvojzpěvem z opery Jakobín „My cizinou jsme bloudili“, Písně svobody, a sextetem z Prodané nevěsty, které zapěli sestry R. Krejčová, M. Hojná, V. Čertnerová a bratři? Ant. Krejčí, Jindř. Krejčí a Leša Krejčí.
   Čistý příjem z tohoto podniku byl 1 948,90 Kč.
   Dětský pěvecký sbor zdejší školy za řízení p. učitele zahálky velmi přispěl k obohacení tohoto večera.
   Námaha br. sbormistra Ant. Krejčího nebyla marná a nás všecky povzbudilo toto vystoupení k větší činnosti. Účast na zkouškách byla až 38 členů. Připravovali jsme se na čtyřicátý župní koncert, který pořádala česká pěvecká župa Judra. F. Pařeza ve Dvoře Králové n. L. 16. června 1946. Zúčastnilo se 24 členů. Všech pěvců účinkovalo 550.
   Dne 21. května zúčastnila se naše jednota oslavy narozenin presidenta Dr. E. Beneše a mužský sbor zapěl Smetanův slavnostní sbor „Sláva tobě“.
   Dne 31. května 1946 zemřel br. Jiří Lefnar, náš dlouholetý a obětavý člen a sbormistr. Dne 2. června konal se pohřeb, kterého jsme se zúčastnili a mužský sbor zapěl „ Z Osudu rukou“ od Jindřicha Jindřicha a Již úkol dokonán. Za pěveckou jednotu mu poděkoval a rozloučil se s ním br. řídící Pacák.
   12 členů zúčastnilo se také květnové oslavy c Černožicích kde byl zazpíván chorál „Kdož jste Boží bojovníci“, a státní hymny.
   30. června byl uspořádán výlet do Adrsbašských skal.
   Oslavy Mistra Jana Husa 5. července na Chlomku zúčastnila se naše jednota počtem 17 členů a byla zapěna „Modlitba na Řípu“ od dr. Zicha.
   Zkoušky smíšené ve středu.
   23. září odešel br. Ing. Kolařík na nové působiště do Klatov.
   Dne 28. října zúčastnili jsme se slavnosti prohlášení Čsl. státní samostatnosti pořádané ve Dvoraně měst. hotelu a zapěli smíšený sbor „Vzhůru ten prapor“.
   Dne 21. ledna 1947 doprovodili jsme na poslední cestě naši milou členku Jiřinku Šmejdovou a zapěli Západ slunce a Zapadly písně. Zúčastnilo se 34 členů.71. valná hromada 29.1.1947
   Za přítomnosti těchto členů: s. Marie Hemelíková, Otilie Horáková, Marta Hojná, Jelínková Věra, Blanka Klouzová, Miluška Konupčíková, Milena Křečková, M. Melicharová, Helena Pácaltová, st., Helena Pácaltová ml., Věra Tvrdá, br. Václav Doležal, Josef Hroch, Krejčí Antonín, Krejčí Jindřich, Vil. Krejčí, Jan Pacák, Antonín Pavlík, Vlastimil Prokeš, Josef Tuček, Rudolf Vacek, Jaroslav Vognar, ing. Odřich Wachtl, Josef Zettlitzer, Jaroslav Kubeš, s. Ludmila Pavlíková..
   Příjem během roku Kčs 5 691,-, vydání 4 620,50 – celkové jmění 8 456,50 Kčs, přírůstek 824,50 Kčs.
   Volby:
   předseda br. J. Krejčí, místopředsedkyně s. Marie Hemelíková, sbormistr br. Ant. Krejčí, členové výboru: s. Marta Hojná, O. Horáková, M. Melicharová, V. Tvrdá, br. Vil. Krejčí, O. Vachtl, V. Prokeš, J. Havel, R. Vacek, J. Kubeš, náhradníci: br. J. Tuček, J. Zettlitzer, s. M. Konupčíková, revisoři účtů br. R. Vacek a V. Doležal,
   Byla stanovena výše příspěvků, a to na návrh br. Zettlitzera na Kčs 30,-.
   Ihned po valné hromadě byla zahájena výborová schůze ve které byla provedeny volby jednotlivých funkcionářů. Jednatelem zvolen br. Vl. Prokeš, pokladníkem opět J. Hroch, archiváři s. M. Konupčíková a br. ing. O. Wachtl.72. valná hromada 25. února 1948
   Br. jednatel Vl. Prokeš podává zprávu o činnosti jednoty, která byla velmi slabá. Je málo činných členů a špatná docházka do zkoušek.
   Volby:
   Br. Tuček Josef dává návrh, aby ve vedení jednoty zůstali funkcionáři, zvolení poslední valnou hromadou. Je hlasováno a návrh je jednomyslně přijat.
   Do výboru za br. Jar. Kubeše a s. Věru Tvrdou, kteří se zkoušek a schůzí v minulém roce neúčastnili, jsou zvoleni br. Jar. Vognar a s. Jiřina Horáková.
   Župní slet se nebude konat, protože je v tomto roce všesokolský slet.
   Br. předseda požádal br. Pacáka aby napsal kroniku naší jednoty, který slíbil. Poplatek za půjčení piana stanoven na Kčs 100,-.
   Noví piano, které je majetkem FNO a máje jej jen v opatrování, půjčováno je na kulturní podniky za poplatek Kčs 50,-. Jednota je členem Svazu přátel SSSR a členem dále zůstane. Br. pokladník zaplatí příspěvek Kčs 40,- Svazu přátel SSSR.Členská schůze 12. října 1948
   MRO zaslala oběžník spolu s přihláškami k otevření lidové školy. Přečten dopis MRO, kterým děkují za účast na tryzně za presidenta dr. Edvarda Beneše, konané 10. září 1948.
   Přečten oběžník ORO o vyhlášení náchodského kulturního programu.
   Stanoven den zkoušek na úterý.
   Kdo si bude chtíti piano vypůjčiti musí splniti tyto podmínky: při podniku výdělečném složiti poplatek Kčs 100,-, rolnická škola Kčs 500,- na zapůjčení na taneční hodiny. Mimo to záruku Kčs 1 000,-, jako záruku při event. poškození.
   Další zkoušky budou konány v Besedě městského hotelu, kde máme umístěný archiv a kam přestěhujeme také piano.
   Poslán přípis SČM aby se zúčastňovali zkoušek pěv. jednoty.73. valná hromada 2. března 1949.
   Chci se také zmínit proč nic samostatného nepodnikáme. Musíme mít trochu autokritiky a přiznat si, že nemáme hodnotu hlasů, ani disciplínu a že na to nestačíme ani organisačně. Schází nám nadšení a hlavně dobří a pilní zpěváci. ( projev předsedy - pozn. P.)
   Úbytek spolkového jmění Kčs 1 481,-.
   Volby:
   Navržena tato kandidátka:
   předseda Jindřich Krejčí, místopředsedkyně Marie Hemelíková, sbormistr Ant. Krejčí, jednatel Vlad. Prokeš, pokladník Josef Hroch, revisoři R. Vacek a Jos. Vachek, archiváři Ant. Pavlík a J. Horáková, praporečník Josef Tuček, hospodář Marta Hojná, členové výboru Hojná Marta, Horáková Otilie, Melicharová Marie, Jelínková Věra, Novák Jaroslav, Doležal Václav, Zettlitzer Josef.
   Kandidátka přečtena a všemi přítomnými jednomyslně schválena.
   Br. předseda zastupuje naši jednotu v MRO, kde je zároveň místopředsedou.
   Příspěvky stanoveny na Kčs 30,- a požádati členy o příspěvek na opravu piana.74. valná hromada 30. ledna 1950 v „Besedě“ Městského hotelu.
   Byli přítomni: bratři: Ant. Krejčí, Jinřich Krejčí, Jan Pacák, Josef Zettlitzer, Rudolf Vacek, Vilibald Krejčí, Václav Doležal, Jurička, Jaroslav Vognar, Stanislav Olta, Jaroslav Novák, Vlastimil Prokeš,
   sestry: Marie Hemelíková, Věra Jelínková, Blanka Klouzová, Kamila Jarošová, Hana jonešová, Marta Kučerová, Marta Hojná, Helena Pácaltová st., Běla Kociánová.
   Složení výboru pro rok 1950 jest následující:
   sbormistr br. Antonín krejčí, předseda Jindřich Krejčí, místopředsedkyně Marie Hemelíková, jednatel Vlastimil Prokeš, pokladník Rudolf Vacek, archivářka Jiřina Horáková, praporečník Josef Tuček (rolník), hospodář Marta Hojná, revisoři účtů Jaroslav Novák a Hana Jonešová, zapisovatelka Běla Kociánová.
   Hlavního slova se ujal br. sbormistr Krejčí a promlouvá o všech obtížích, které musí naše Jednota překonávat. Sám o sobě prohlašuje, že přes vysoký věk jest nucen podržet namáhavou a zodpovědnou funkci nadále, neboť není nikoho, kdo by byl ochoten se jí ujmouti. Jest již nejstarším sbormistrem naší župy.
   Nemůžeme uskutečnit nějaké samostatné vystoupení pro nízký stav činných členů. Neodmítneme však spoluúčast na kulturních a oslavních podnicích, ke kterým bychom byli snad přizváni.Členská schůze 7.9.1950
   Schůzi zahájil br. A. Krejčí a br. předseda J. Krejčí přivítal přítomné členy. Oznámil, že hlavním bodem dnešní schůze bude projednání umístění piana a započetí pravidelného nácviku pěveckého a rozhodnutí o žádosti tanečního mistra, který požádal o zapůjčení spolkového piana po dobu tanečních hodin.
   O zapůjčení piana se rozvinula delší debata, při které bylo rozhodnuto, že piano se zapůjčí za Kčs 700,-, a po ukončení tanečních hodin, přestěhuje spolu s archivem do hostince p. Horáka.
   K přestěhování do hostince p. Horáka jsme donuceni obavou o nedávno opravené piano, které si z Besedy kdokoliv vypůjčoval bez našeho vědomí a bylo s ním nešetrně zacházeno.Členská schůze 13.11.1950 ve spolkové místnosti u p. Horáka.
   Tato schůze byla svolána po návratu br. předsedy J. Krejčího ze župní výborové schůze ve Staré Pace.
   Župní výbor se zabýval postavením POČ v budoucnosti, neboť z různých míst se ozývaly hlasy, že POČ bude pravděpodobně zrušena jako samostatná organisace a jednotlivé pěv. jednoty převedeny do masových organisací ( ROH, JZD neb ÚO Beseda ), tak jak se již stalo s divadelními ochotnickými spolky.
   Bylo usneseno zatím nic nepodnikat a vyčkat směrnice POČ.

   Toto byl poslední zápis v jednatelské knize.
konec
Konec historie spolku Hanka.

Text: Roku 1957 přestala veškerá činnost Pěv. Jed. Hanka ve Smiřicích. Příčina byla hlavně v nezájmu členstva o zpěv a pak v zestárnutí dvou sbormistrů, kteří ještě ve vysokém věku zpěvu nacvičovali.
Byl to br. Antonín Krejčí řídící učitel ve výslužbě stár 86 r. a pak br. Jan Pacák říd. uč. v.v. stár 85 r.
Přál bych si, aby se Pěv. Jed. Hanka znovu probudila a zahájila činnost.
Jindřich Krejčí t.č. předseda.