Zpěvácký spolek ,,Hanka" Smiřice
Pěvecko - ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích

Dokumenty jsou v Okresním archivu v Hradci Králové. Korespondenční lístky od soukromého sběratele.
V textu dokumentu jsou chyby nebo zastaralý pravopis, ponechal jsem text v původním stavu.
Stránka ukazuje dokumenty před spojením s Dámskou pěveckou jednotou ,,Zora".

Zpět na hlavní stránku     Činnost spolku     Památník spolku 1867 - 1892spolek Hanka 1868
Zpěvácký spolek ,,Hanka" v Smiřicích r. 1868.
Z památníku Hanky (odkaz nahoře):
29. dubna 1868 na vybídnutí zpěváckého spolku „Hlahol" v Praze přihlásil se spolek náš ku spolčování,
a téhož dne dali se zakládající členové spolku u Lud. Lorence v Josefově fotografovati.


Poslední řada zleva: F. Klouza, A. Horák, V. Kotlant, J. Mikeš, J. Seifrt, J. Vít a A. Posner
Uprostřed zleva: A. Gotttein, P. Škořepa, R. Frencl, J. Crha a Josef Valášek
První řada zleva: L. Charvát, V. Stránský a V. Nečas
Celá fotografie je vpravo

spolek Hanka 1868 -----------------------

Kniha: Památník pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka" ve Smiřicích
vydaná k slavnosti 25letého jubilea pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka" ve Smiřicích ( Dne 7. srpna 1892 .) --- je na této stránce. ---

Ze spolků, které vznikly ve Smiřicích v druhé polovině minulého století, vynikaly svou činností zejména: Zpěvácký spolek „Hanka“, založený r. 1866, jehož účelem podle stanov, schválených r. 1867, bylo: „Pěstování zpěvu chorálního, čtverozpěvu, jakož i z toho povstávajícího sboru vokálního. Mimo to se má docíliti spolkem svorný společenský kruh, šlechetná zábava a podporování všelikých dobrých účelů, ušlechtění krasocitu a zvelebení hudby chrámové“.
Později – asi v roce 1872 – splynul tento spolek s nově se tvořícím spolkem divadelních ochotníků a nazýval se pak „Pěvecko-ochotnická jednota Hanka“.
R. 1893 byla utvořena „Dámská pěvecká jednota ve Smiřicích „Zora“, jež toho roku dne 4. června poprvé veřejně vystoupila. Činnost tohoto spolku zanikla v roce 1914 a členky jeho se přihlásily k jednotě „Hanka“.
Zdroj: sokolská kronika

-----------------------

Hanka 1878 Foto vpravo:
Tablo z roku 1878. Kliknutím se otevře velký obrázek.
Vpravo od středového obrázku je podle podoby Josef Valášek, byl v letech 1885 - 1891 starosta Smiřic.
Za fotografii pamětního obrazu skupiny děkuji pí. Reichové.

-----------------------

Příklad oběžníku, kam se většinou podepisovali ke svým jménům informovaní členové.
Pozvánka na výroční schůzi v roce 1870
P.P. údové přispívající i oučinkující jednoty pěvecké „Hanka“
V neděli, dne 27. února 1870 bude se odbývati valná schůze zdejší pěvecké jednoty v místnostech spolkových „v rádnici v přízemí“ - k čemuž se tímto ctění pánové co nejuctivěji zvou.
Program:
I. Skládání účtů
II. Zpráva jednatelova
III. Volba výborů
IV. Zpěvy a hudba
Páni údové mohou i svých znamých s sebou uvésti.
Začátek o půl 5 hod odpolední.
V Smiřicích dne 17. února 1870 předseda Valášek.Smiřická kronika:
  16. listopadu 1866 byla konána četně navštívená schůze občanů ve škole a všemi hlasy bylo usneseno založiti ihned zpěvácký spolek, který k návrhu člena Josefa Crhy, účetního a Václava Stránského, úředníka, nazván byl po slavném rodáku panství smiřicko-hořiněvského Václavu Hankovi „Zpěvácký spolek Hanka“.
   Heslem jeho bylo „Národy nehasnou dokud jazyk žije“.
  Účelem spolku podle stanov bylo „Pěstování zpěvu chorálního, čtverozpěvu, jakož i z toho povstávajícího sboru vokálního. Mimo to se má docíliti spolkem svorný společenský kruh, šlechetná zábava a podporování všelikých dobrých účelů, ušlechtění krasocitu a zvelebení hudby chrámové.“
  Zakladatel spolku řídící učitel Petr Pavel Skořepa byl předsedou, jednatelem, sbormistrem a cvičitelem spolku současně. Stanovy spolkové byly úředně schváleny teprve v roce 1867, kterýžto rok nutno tudíž pokládati za rok ustavení tohoto spolku. Koncem roku 1867 čítal spolek 26 činných a 30 přispívajících, celkem 56 členů (údů).
  Po prvé veřejně vystoupil 31. prosince 1866 o zábavě silvestrovské v hostinci p. Černého „U zeleného stromu“ Po proslovu říd. učitele P.P. Skořepy předneseny byly některé pěvecké sbory i čísla hudební. Úspěchem tohoto večera zajistil si spolek pevný základ do budoucna.
  16. května 1868 se zúčastnilo slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze 20 členů zdejšího zpěváckého spolku „Hanka“
  Činnost tohoto spolku byla všestranná. Podnikal společné výlety, pořádal společenské zábavy, koncerty apod.
  12. července 1868 uspořádán „Hankou“ společný výlet na Trotinu; v průvody nesen Luďkem Charvátem po prvé spolkový prapor, jenž téhož dne byl slavnostně rozvinut.
  6.září 1868 pořádán první koncert v restauraci „na lednici“, téhož roku nákladem panství smiřického vystavěné.
  13. března 1872 přesídlil zpěvácký spolek „Hanka z městských místností do restaurace „Na lednici“, kde byl tehdy hostinským Václav Čížek. Od té doby byl tento hostinec středem společenských zábav, výletů a vojenských koncertů, pověstných i v dalekém okolí.
  V témže roce (1872) splynul spolek „Hanka“ s nově se tvořícím spolkem divadelních ochotníků a nazýval se pak Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“
  18.dubna 1892 pořádána k oslavě 300. narozenin J. A. Komenského všemi vlasteneckými spolky smiřickými pod záštitou městské rady v místnostech pěvecké jednoty „Hanka“ v hotelu „Andrejsek“ slavnostní akademie.
  6. a 7. srpna 1892 oslaveno 25leté trvání Pěvecko-ochotniské jednoty „Hanka“ a při té příležitosti vysvěcen nový spolkový prapor. 6. srpna večer v hotelu „Andrejsek“ po proslovu a recitacích sehráno bylo divadelní představení „Ve veřejném životě“.
  7. srpna 1892 dopoledne na náměstí po službách Božích zatloukány na žerď praporu hřeby a předneseny proslovy představitelů pěveckých spolků z okolních měst i jiných korporací. Odpoledne byl koncert „Na lednici“, kde byly zpívány též sbory za spoluúčinkování pěveckých jednot z okolí.
  V roce 1907 sehrála „Hanka“ veselohru o 3 jednáních „Zmařené jubileum“ od V. Neumanna – Táborského.
  V květnu 1908 byla sehrána „Hankou“ divadelní hra o 3 jednáních „Samota“ od Aloise Jiráska.Spojení s divadelním spolkem v roce 1889

Protest proti změně názvu jednoty:
stare razitko 1876 Ctěný výbore zpěváckého spolku „Hanka“ v Smiřicích
   Proti usnesení valné hromady nadjmenovaného spolku zde zahájené dne 28. dubna 1889 v soukromé místnosti předsedy spolku pana Josefa Andrejska při kteréžto většinou přítomných odhlasováno bylo spojiti zpěvácký spolek „Hanka“ s místní ochotnickou jednotou se změnou dosavádního názvu v pojmenování Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích podáváme zde my nížepodepsaní členové spolku ctěnému výboru následovní stížnost.
   Oběžníkem vydaným dne 27. dubna t.r. svolal pan předseda zpěváckého spolku mimořádnou valnou hromadu na den 28. dubna 1889 a sice: na 5tou hodinu odpoledne, po případě na hodinu 6tou řidiv se při tom ustanovením ve stvrzených stanovách vytknutém – do místnosti spolkové.
   Mezi pátou a šestou hodinou odpolední meškalo sice vícero členů spolku v přední místnosti a právě v tu dobu dotýčná schůze zahájena nebyla, nýbrž poukazováno bylo všeobecně k tomu, že obě místnosti jsou cizími hostmi a vojskem přeplněná, a že nelze obmyšlenou poradu bez vyrušování provésti.
   Tímto všestranně uznaným výrokem utvrzeni, rozešli se někteří přítomní členové z místnosti.
   Po osmé hodině večerní pozval však pan předseda spolku zbylé zde ještě některé členy do svoji obydelní místnosti a nebera zřetel ku skrovnému počtu přítomných aniž k okolnosti, že velká většina o zahájení schůze ničehož neví, otevřel o čtvrt na devět schůzi, při které 8 hlasy proti 5ti usnešeno bylo oba nadjmenované spolky v jeden spojiti a název jíž po 23 roku stávajícího zpěváckého spolku „Hanka“ změniti.
   Následky jaké se z tohoto, stanovám odporujícího usnesení jeví, jsou pro náš dosti starý spolek citlivé, nejsme proti spojení obou jednot ve spolek jeden, však se změnou názvu nelze nám nikdy souhlasiti.
   Z té příčiny dovolujeme sobě naše oprávněné námitky s upřímnou žádostí ctěnému výboru přednésti, by ku změně názvu spolku našeho nikdy své svolení nedal, a mýlné usnešení poslední valné hromady zrušil.
   V Smiřicích dne 4. května 1889

podpisy podpisy

Podepsaní pod stížností:
Kolář (?), Ruffer, Karel, Wácl. Wolf, Kudrnáč, Horák Frant., Litomiský Josef, Jan Novák, Fejgl, Bohuslav Martínek, Frant. Klouza, Hampl Josef, J. Nitsche, Valášek A., J. Joneš, Weschler(?), W. Štípek, Vachek František, Motyčka, Fr. Langer, Fr. Karel, J. Balaš

-------------------

V jednatelské zprávě ze stejného roku není o protestu ani řádka:
Zpráva jednatelská
nove razitko 1891 pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“ k valnému shromáždění odbývanému dne 20. října 1889 v místnostech „Hotel Andrejsek“; večer v 7 hodin.

Ctěné shromáždění !
   Zastávaje v spolku našem úřad jednatele, chci zmíniti se o působnosti i veškerém konání tohoto spolku.
   V poslední valné hromadě která se odbývala dne 30. září 1888 zvolený výbor přičinil se všemožně by úkolu svému zadost učinil jakož i k povznešení účele přispěl o čemž Vás tuto seznámím. Schůzí výborových konáno za tento rok 11.
   V poradě první se ustanovil správní výbor kde za předsedu zvolen aklamací opět p. J. Andrejsek. Dne 29. října nechali jsme pojistit spolkové piano, almaru a noty na 350 zl u banky Slavie. Dne 30. listopadu súčastnili jsme se pohřbu zasloužilého čestného měšťana města Smiřic p. dra. Pšorny.
   V poradě druhé usneseno že se má zaslati na matičné školy do Trutnova a Dvora Králové po 3 zl. Pro zdejší pak školní chudou mládež věnován dárek 10 zl na vánoční stromek. Dne 31. prosince dávána od naší jednoty zábava Sylvestrovská která s úspěchem se potkala a znamenitě vydařila. Zpívány písně: Čeští junáci, Kalina a První věneček. Pánové: Lefnar Jan, Janko, Juliš a Zechner přednesli rozličné kuplety. Pan Štrát přednesl skladbu Lazebník Sevilský, kterého doprovázel na piáno ředitel p. Skořepa. Vybralo se přes 38 zl. Dne 4. ledna 1889 súčastnil se spolek pohřbu člena našeho p. B. Šafáře.
   Třetí porada týkala se bilance zábavy sylvestrové z které vidno bylo že část 6 zl 42 kr. přijde do spolkové pokladny. Též se mluvilo zdali se má odbývat spolkový ples což rozhodnuto že ano a sice na Hromnice 2. února. Pro hroznou katastrofu kterou potkala Jeho cís. výsost Korunního prince Rudolfa, byl ples odložen na den 16. února. Zábava byla dosti živá ale schodek 14 zl. musel ze spolkové pokladny dodán býti. Dne 6. února byli jsme účastny slavného requiem za Jeho cís. výsost Kor. prince Rudolfa v našem chrámu Páně kde jsme zapěli se znamenitým úspěchem celou mší „Requiem acternam“ od Lablera. V masopustní ostatek pořádala naše jednota zábavu, při níž se sehrálo: „Známost z divadla“ s dobrým úspěchem. P. Svatoš měl solový výstup: Větroplavec, pánové Steinský, Štěrba, Zechner společný kuplet: Nerozdílně repetyrky, p. Juliš Cestu do Afriky. Vybralo se 40 zl. a zábava byla nenucená, veselá a četně navštívená. Vyřízeno to v poradě čtvrté.
   Dne 11. března byli jsme na pohřbu důstojného Pána Jana Mitisky, člena našeho spolku, zámeckého faráře a kronikáře.
   Porady pátá, šestá, sedmá a osmá týkali se sjednocení našeho spolku se spolkem divadelních ochotníků pod jedním jménem: pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ pod jedním výborem, předsedou atd. což v mimořádné valné hromadě dne 28. dubna 1889 odhlasováno bylo většinou 4mi hlasy.
   Dne 18. března v předvečer Josefa jmenin to našeho p. předsedy a mnoha jiných p. členů sešli jsme se v naší místnosti abychom oslavili tento večer a zapěli písně: Náš český zpěv, Čeští junáci a Věj větérku. Pan Zechner provedl výstup: Anglická klisna a p. Juliš Miss Emi tanečnice na drátě. Dne 27. května sebráno mezi členy naší jednoty 27 zl. 60 kr. dar to zajisté od nás velký. Dne 20. června pořádal spolek náš výlet drahou do Jánských lázní v počtu 11 členů. vyjeli jsme ráno ve třičtvrtě na osm ve 12 hod. jsme byli ve Freiheitě kde jsme viděli průvod Božího Těla; za půl hodiny docházeli jsme svého cíle výletního místa „Jánských lázní“. Cesta ona byla romantická, pravá lesní potůčkem lemovaná. Na ustanoveném místě jsme se občerstvili, prohlídli celou osadu, koncert poslechli a o půlšesté nastoupili zpáteční cestu. Dne 23. června účasten byl spolek slavnosti „Božího Těla“ s práporem.
   Dne 28. června pořádán naší jednotou slavnostní večer na rozloučenou panu Janu Duškovi cukruvitru který dvacet roku zde bydlel a členem naším po celý ten čas byl. Nejprve prones toast p. purkmistr Valášek chváliv p. Duška jeho vynikající ctnosti, pak ujal se slova p. Andrejsek blahopřeje také jemu a odevzdal mu list v němž se uvádí že jednota naše jmenovala ho čestným členem. Pak mluvil p. Cerman jako jednatel „Matice Školské“, pan Čeněk za hasiče, pak p. ředitel Jarkovský a konečně p. Feltl. Zpívali jsme: Všem nám jest zde povinno a čtverylku. Černožické quarteto provedlo několik skladeb. Společnost se bavila dlouho do noci. Druhý den na to 29. června sešli jsme se opět abychom oslavili jmeniny ředitele zpěvu našeho p. Skořepy. Zpívali jsme též Přání, Touhu, Dívču a jiné. Veselí jsme byli až do půl noci. Dne 28. července súčastnili jsme se pohřbu paní Marie Julišové. Dne 26. srpna súčastnili jsme se pohřbu p. Josefa Lefnara. Dne 31. srpna byla pořádána zábava v předvečer slavnosti svěcení práporu živnostenského v místnosti spolkové a dávána jednoaktovka: Blázinec v prvním poschodí. Spolek zapěl. „Věj větérku“ a „Lásky touha“. Druhý den 1. září byl jsme účastníky průvodu slavnostního svěcení praporu živnostenského a zapěli jsme celou českou mší Vlastimila od Drahokoupila na náměstí za překrásného počasí a za pomocí pěvecké jednoty Ples z Josefova.
   Ze spolku vystoupili pánové: Ludvík Adamíra a Václav Šec. Nově přistoupili: Důstojný pan farář Letošník, p. Erben, učitel z Čibuze, p. uč. Fürst, p. Langer uč. z Holohlav, p. Červinka lékárník, p. Adolf Šimek, p. Jáchym Vrabec uč. z Čibuze, tak že čítá spolek náš 30 údu činných 37 přispívajících a 2 čestné, dohromady 69 členů.
   Odebíráme časopis „Jeviště“ a jsme členem Umělecké Besedy v Praze.
   Tím končím zprávu jednatelskou Jan Vognar

Na stejné stránce je ještě zajímavý dovětek:
Smiřice 22. září 1889
Den 15. října zustane nám pamětihodným neb přijel z Vídně do Smiřic p. Mautnera nejstarší syn Karel aby byl přítomen vysvěcení chudobince kteréž vykonal hradecký kanovník pan Hampl, přičemž zapěl spolek náš: Píseň sv. Vojtěcha, Hospodine pomiluj ny.Stanovy spolku

Staré stanovy spolku
V prosinci 1884 byly zaslány k povolení stanovy, s razítkem ,,Zpěvácký spolek Hanka ve Smiřicích"

Odpověď z ledna 1885:
Panu Josefu Míchalovi t.č. předsedovi zpěváckého spolku ,,Hanka" v Smiřicích.
Jeho Excelenci panu místodržiteli nevidělo se zakázati utvoření spolku zpěváckého pod jménem ,,Hanka" se sídlem v Smiřicích dle stanov předložených. O tom Vám dle výnosu veleslavného c.k. místodržitelství ze dne 14. ledna 1885 čís. 10.0342 připojuji exemplář ve smyslu § 9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 čís. 134 ř.z. stvrzených stanov a dvou výkazů podotýkám, že výkaz I. ihned jakmile spolek konstituován bude sem předložiti je, výkaz pak II. sloužiž jako vzor ku výkazům jež každoročně dvojmo do 1. května zdejšímu úřadu předkládati povinností spolku jest.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové, dne 28. ledna 1885
C.k. okr. hejtman - podpis

-------------------

Nové stanovy spolku

stanovy
Stanovy pěvecko-ochotnické jednoty ,,Hanka" v Smiřicích z roku 1889.Text stejný jako v roce 1884.
Stanovy také vyšly tiskem: ,,V Hradci Králové Tiskli Bratří Peřinové. - Nákladem jednoty" 1889.

stanovy
Povolení spolku.

Spolek užívá spolkového razítka s nápisem Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích
Ve Smiřicích, dne 31. května 1889
Červinka t.č. předseda Jos. Andrejsek t.č. předseda
F. Materna t.č. jednatel Jan Vognar t.č, jednatel

Že spolek ten pozůstává podle stanov výše položených, stvrzuje se ve smyslu 9. zákona daného 15. listopadu 1867, ř. zák. čís. 134.
Od c.k. místodržitelství v Čechách.
V Praze, dne 6. července 1889.
Za místodržitele: Friedensee.
................................
Výběr ze stanov spolku:

§ 1.
Účel spolku
  jest pěstování zpěvu chorálního, vokálního čtverozpěvu, jakož i z toho vzniklého sboru vokálního a zvelebení hudby chrámové; mimo to čtením, hovorem, divadelním představením a zábavou společenskou vzdělanost šířiti a mravy šlechtiti.

§ 2.
K dosažení účelu toho slouží:
  a) Hudba, zpěv, veřejné produkce a představení divadelní, poučné přednášky a rozhovory.
  b) Čtení nezávadných knih, časopisů rozličného druhu,, zvláště slovanských.
  c) Příspěvky členů.
  d) Dary osobností á korporací.

§ 3.
Spolek bude sestaven:
  a) Z údů činných,
  b) z údů přispívajících,
  c) z údů čestných.

§ 4.
a) Činným údem
  budiž ten, kdo při zábavách a představeních spolkem pořádaných zpěvem, hudbou neb divadelní hrou účinkuje, zápisné 1 zl. r. č. složí a měsíční příspěvek valnou hromadou určený, pokud výborem od něho osvobozen není, předem platí.

b) Údy přispívajícími
  jsou ti, kteří stálými příspěvky jednotu pěvecko-ochotnickou podporují, 1 zl. r. č. zápisného složí a valnou hromadou určený měsíční příspěvek předem platí.

c) Čestní údové
  jsou oni, kteří zvoleni jsou absolutní většinou hlasů valnou hromadou na základě získaných si zvláštních zásluh o jednotu.
  Vůbec závisí přijmutí údů do spolku na bezúhonnosti nebo úplném požívání práv občanských, také žádný pod 18 roků věku svého přijmut býti nemůže; cizozemci však jen se svolením vlády co údové čestní mohou přijmutí býti.
  Dámy členy jednoty býti nemohou.
……
§ 9.
stanovy Působeni funkcionářů.

a).Ředitele zpěvu.
  1. Ředitel řídí veškeré v § 2. vytknuté zábavy spolkové.
  2. Budiž jeho povinností, za pomoci. místoředitele sbor ve zpěvu vycvičiti a jej říditi.
  3. Méně ve zpěvu sběhlé členy (činné údy) ve zpěvu vycvičiti.
  4. Partitury přehlédnouti, opravy obstarati, jakož i zpěváky ustanoviti k zpívání sol.

b) Režiséra.
  Režisér určuje divadelní kus, který a kdy se má hráti, rozděluje úlohy společně s jedním členem k cíli tomu od výboru zvoleným, je ochotníkům vždy vlídnou radou pomocen a poučuje je. On má na starosti divadelní hru a protož přináleží mu úplně samostatně jednati ve všem, co se hry a příprav dotýče, až na články, jimiž jest na svolení jiných orgánů obmezen.

c) Jednatele.
  Jednatel vyhotovuje veškeré písemné práce, obstarává censuru, objednává tiskové práce, referuje ve výboru a ve valných hromadách, podpisuje společně s předsedou všechny písemnosti, vyjma poukázek, týkajících se pokladny.

d) Pokladníka.
  Jehož povinností budiž účty spolkové řádně a náležitě vésti, všechny příjmy a vydání od předsedy uložené patřičně zapsati, předsedovi a výboru účty na každé požádání k nahlédnutí předložiti a účet při valné hromadě odůvodněnou zprávou složiti, jakož i každého čtvrt roku všechny údy na zapravení příspěvku připomenouti. Zároveň vyplácí povolené výdaje na zvláštní poukázky od předsedy.

e) Archiváře.
  Má pečovati o pořádek v knihovně a o dobrý stav knih, hudebnin atd. dbáti, aby se při vypůjčování knih šetřilo řádu knihovního, ukládati časopisy, upomínati údy o knihy a výboru návrhy na doplňování činiti.

Memorandum f) Správce domu.
  Vede péči o dekoraci a šatnici, činí ve výboru návrhy k zdokonalení svěřeného a musí míti vše každého času v nejlepším pořádku; dále dbáti při představení:
  a) o správné sestavení dekorativní ku hře,
  b) o řádné vystupování účinkujících při hře a
  c) o divadelní efekty.
  Stará se o náležité zachování a uložení dekorací a kostumů, kteréž na požádání ku hře hercům vydává a zpět přijímá, dále o příhodné sestavení a číslování sedadel v hledišti.
.........
Obrázky vpravo:
Tištěná podoba stanov a Memorandum.

100 kusů ,,Stanovy" zl 8,-, nákladní list zl 0.06
dne 13. září 1889
Bratří Peřinové Knih - a kamenotiskárna v Hradci Králové, podpis V. Hrubý
Členství ve spolku

legitimace legitimace
Legitimační lístek Pan Adolf Šimek jest činným členem zpěváckého spolku ,,Hanka" ve Smiřicích
předseda J. Andrejsek - jednatel Jan Vognar
Který člen vystoupí ze spolku, nechť tento lístek odevzdá.


Příklady žádosti o přijetí do spolku:

Ctěnému výboru pěv. jed. Hanka.
Nížepsaný uctivě žádá by byl za úda účinkujícího laskavě přijat.
S laskavou úctou Vácslav Letošník Smiřice 20.3.1878
-------------------
Já nížepsaný, se tímto, co účinkující člen výšeji nadepsaného, slavného, spolku přihlašuji a o příjmutí žádám.
Ve vší úctě: Jan Lefnar v Smiřicích dne 2.6.1880.
-------------------
Dole v úctě podepsaný osměluje se slavnou jednotu žádati, by ho mezi členy své činné přijati ráčila.
Krom toho dovoluje si co nejuctivěji žádati, by vzhledem jeho dosud neuspořádaným poměrům finančním zápisné za přijetí do spolku odpustiti mu ráčila.
Ve Smiřicích, dne 19. září 1883. František Prokeš t.č. ml. učitel v Holohlavech
-------------------

legitimace legitimace
Legitimační lístek Pan Josef Pospíšil jest činným členem zpěvácko-ochotnického spolku ,,Hanka" ve Smiřicích
předseda Andrejsek - jednatel Josef Hušek
Který člen vystoupí ze spolku, nechť tento lístek odevzdá.


Příklady ukončení členství a rezignací:

Vpravo:
Valasek Velectěný výbore !
Oznamuji tímto, že dnem dnešním vzdávám se hodnosti předsedy pěvecké jednoty „Hanka“, zůstávaje toliko členem přispívajícím a prosím, aby ctěný výbor oznámení to u vědomosti vzíti ráčil. Děkuji ctěnému výboru za důvěru, kteroužto mně v čestné této hodnosti byl povolal. Děkuje za podporu, přízeň a lásku po celý čas mi prokazovanou, přeje konečně ctěné jednotě zdaru a rozkvětu, znamenám se se srdečným pozdravem všectném(?) ve vší úctě oddaný
Jos. Valášek

Předsedou spolku byl Josef Valášek v letech 1869 - 1877.
V roce 1878 už byl předsedou Josef Andrejsek.
-------------------
V Smiřicích 23.7.1883
Ctěnému výboru zpěváckého spolku „Hanka“
Kladu tímto uctivou žádost, bych ze seznamu členů činných odepsán byl.
S přáním by spolek vždy lepšího rozkvětu nacházel.
Znamenám se v úctě Lefnar Josef
-------------------
Za příčinou svého jmenování považuje v úctě podepsaný za svou povinnost oznámiti, že vystupuje ze spolku sl. zpěváckého spolku „Hanka“.
V Holohlavech dne 6. září 1883. Josef Kousal kaplan
-------------------
Ctěnému výboru Pěvecké jednoty Hanka zde
Jelikož po 18. roků jsem byl členem činným a byl jsem vyloučen za přispívajícího vzdávám se i této hodnosti a přestávám být členem.
V Smiřicích dne 30ho března 1887
S úctou Jan Černý.
-------------------
Smiřice 17.6.1887
Sl. výbor pěv.jednoty "Hanka" zde
Wáš ctěný dopis ze dne 16.6. t.r. jsem obdržel, ve kterém mě známost uvádíte, že jsem od sl. výboru dotýčného spolku zvolen 4. hlasmi co předseda. Uctivě děkuji za tzto hodnost, že jste mě zvolily, však pod žádnou vymíňkou tuto hodnost na se přijmout nemohu, což tímto sl. výboru vznámost činím
S veškerou úctou Kottland
-------------------
Ve Smiřicích, dne 11. června 1913
Slavný Výbor pěvecké jednoty „Hanka“ ve Smiřicích !
Dovoluji si tímto sděliti, že resignuji na místo předsedy slavné jednoty a vystupuji zároveň z výboru.
Přeje slavnému výboru v dalším jednání mnoho zdaru, trvám v dokonalé úctě
podpis Materna

Valasek


Příprava odpovědi na resignaci předsedy Materny 14. června 1913: Na druhé straně listu je opravené datum.
Vážený pán
p. Josef Materna,
předseda pěv. ochot. jednoty Hanka ve Smiřicích.
Překvapeni ctěným Vaším dopisem, který byl předložen výboru dne 11. t.m., dovolujeme si zdvořile oznámiti, že výbor resignaci Vaši nepřijal, jelikož nemůže si vysvětliti proč po dvacetileté záslužné činnosti opouštíte spolek, který právě nyní za Vašeho předsednictví počíná vyvíjeti intensivní činnost.
Všemi přítomnými členy výboru i členy činnými vyslovena Vašemu Blahorodí plná důvěra a proto obracejí se k Vám podepsaní zástupci spolku se zdvořilou žádostí, byste resignaci Svoji odvolati ráčil.

-------------------

Rezignace Zdeňka Tureckého:

P.T. Pěveckému spolku „Hanka“ ve Smiřicích
Vážení.
Pod dojmem poslední pánské pěvecké zkoušky v pondělí 24. listopadu t.r., která pro neúčast I. tenorů nemohla se po odchodu p. předsedy, jediného to do zkoušky se dostavivšího tenora konati , prosím tímto, byste laskavě měli za omluvena a vzali na vědomi, že vzdávám se funkce sbormistra pěveckého polku "HANKA".
Činím tak proto, že vidím an marná jest jakákoli námaha a snaha moje a i ostatních některých členů, přivésti spolek náš ku jistému stupni dokonalosti, kterou by se po příkladě jiných spolků vyznačovati mohl a měl. Zkoušky v poslední době byly pouhým flikováním, při kterém se střídají a do zkoušek přicházejí členové se jim kdy namane do zkoušek přijíti. Já měl snahu abych žádné zkoušky nevynechal, aby se mohlo zpívat a hleděl vyhověti přání spolku jak se na mně žádalo, svoji vůli stavěje úplně do pozadí. Odhlasoval se letošní „Sylvestr„ já ač proti svým zásadám byl jsem ochoten vše co by mi bylo možné vykonati. Kdo však nejvíce pro podnik tento horoval nyní neuznává za vhodné do zkoušek choditi. Jest s podivením, že právě jsou to starší členové spolku kteří do zkoušek liknavě chodí, ač by věděti měli, že v této době jest návštěva zkoušek nezbytnou.
rezignace Trvaje na svém rozhodnuti,dovoluji vzhledem ku blížící se produkci „Sylvestra„ doporučiti a snažně žádati, aby chcete-li nadále zpívati, žádali jste, by funkci moji převzal buď p. řídící Krejčí event. p. Šimek u pánů a Sl. Beranova u dam., aby tak pro tuto nejbližší dobu jste neměli žádných značných obtíží.
Zůstávaje na dále členem spolku děkuji P.T. členům, kteří pilně se se mnou pěveckých zkoušek súčastnilii, za jejich ochotu a pozornost mně věnovanou a znamenám se v úctě.
Zdeněk Turecký
Ve Smiřicích, 26. listopadu 1924

-------------------

Rezignace předsedy Fischmeistra:

PT
rezignace - konec dopisu Pěvecké jednotě „Hanka“ ve Smiřicích
Oznamuji zdvořile, že dnešním dnem skládám funkci předsedy spolku a odevzdávám zároveň u mne se nalézající spolkové razítko.
Vystoupení zdůvodňuji následovně: Bylo mi sděleno, že po mém odchodu z pondělní zkoušky bylo na mou osobu poukazováno a není mi naprosto třeba abych se nechal některým členem spolku ve své volné chvíli obmezovati.
V tentýž den přijel jsem autem o 7. hod. več. domu a sotva jsem povečeřel šel jsem do zkoušky, byl jsem tudíž i na cvičení operety o půl 8. hod. přítomen a jelikož jsem ráno o 5. hod. na vzdálenou tůru pod Ještěd odjížděl a mimo toho denní korespondence a vyúčtování obchodu po mém příchodu což trvalo do 12. hod. v noci před sebou měl, šel jsem ze zkoušky proto dříve, abych své obchodní povinnosti dostáti mohl. Jde-li drzosť některého člena tak daleko, že mně za výše uvedených okolností ještě uráží není to pražádného smyslu abych v čele spolku stál a svůj drahý čas v niveč obětoval.
Sám p. sbormistr při mém příchodu do zkoušky se divil, že vzdor zaneprázdnění přece do zkoušky jdu jdu. Abych dále mou činnost u spolku popisoval není třeba, každý spravedlivý člen jest přesvědčen, že pokud mé zaneprázdnění dovoluje jsem každé zkoušce přítomen.
Rovněž jest postup proti druhým I. tenorům dle resignace p. sbormistra nespravedlivý neboť každému členu známo, že jak p. Vorel tak p. Bok jsou zkouškami na divadlo zaměstnáni a také omluveni, p. Šimek rovněž si na oběžníku vyžádal dovolenou na dobu cukrovarské kampaně a vezme-li se na to zřetel, že návštěva zkoušek jest každého člena dobrovolnou , nemůže s nikým býti nakládáno jako s rekrutem. Fischmeister
Vzhledem k tomu, že zkoušky zpěvní pravidelně navštěvovati nemohu žádám k přepsání do členstva přispívajícího.
Ku další spolkové činnosti přeji mnoho zdaru !
Fischmeister
Ve Smiřicích 27. listopadu 1924

Neshody přetrvaly - dopis vpravo:

Smiřice, 26. ledna 1932
PT
Pěvecké jednotě „Hanka“ ve Smiřicích n./L.
Pozvání na valnou a slavnostní schůzi dříve nám tak milé jednoty jsme obdrželi a přejeme celkovému pořadu toho nejlepšího zdaru.
Pěveckému sboru jednoty jest dobře známo, že nespravedlivým postupem pana sbormistra byla nám další spolková činnost, kterou jsme milerádi po tolik let konali, znemožněna a jelikož již po dobu 4 let, zpěv, zkoušky nenavštěvujeme – nemáme právo z rukou jednoty nějakých vyznamenání přijímati.
Fischmeister František a Fischmeistrová MarieSeznamy členů

Seznam členů spolku Hanka ze dne 24.8.1891:
Členové činní:
Anderejsek Josef, Balaš Jan, Beran Jan, Beran Jan z Černožic, Brüx Jindřich, Cerman Hynek/, Čeněk Jan/, Černý Jan, Erben Eduard, Fürt Karel/, Hampl Josef, Havrda Ján, Horák František, Juliš Jan, Kotlant Václav, Lefnar Jan/†, Martinek Bohuslav, Materna Josef, Pešák Jan/, Ruf Josef, Růžička Alois, Rynt František, Skořepa Petr, Svatoš Karel, Svíčka Jan/, Steinský Rudolf, Štrál Jan, Tobiášek František, Vognar Jan, Volf Václav, Špaček V., Mrkos J., Hušek Josef, Polák
Členové přispívající:
Bartošek Bedřich,Crha Josef, Černý Václav, Červinka Josef, Erlbek Hynek, Feigl Josef,Frank Josef, Hojný Josef, Dr. Hrubý Antonín, Jarkovský Vilém, Joneš Jan, Juliš Jan, Karel František/, Karel Josef, Karel Václav, Kněžourek Josef, Kolářský August., Kotlant Jan,Kratochvíl Ant., Kříž Antonín, Kudrnáč Alois, Lefnar Josef, P. Letošník Jan/, Lustig Moric, Matlach Vojtěch, Motyčka Jan, Nitsche Jan, Pik Šalomoun, Sehnoutka Jan, Schifner Jan, Stupl Josef, Tešler Eduard, Tomek František/, Valášek Antonín/, Valášek Josef, Steinský Jan,
Jména označená / jsou škrtnutá.

Stále se opakující výzvy k lepší docházce na zkoušky:
Generální zkouška ke kusu „Otče náš“, koná se dnes večer, určitě o půl osmé.
Prosím P.T. pp, členy, by se naznačený čas určitě dostavili. Že mnozí pp. členové u zkoušky ještě vůbec ani nebyli, svědčí o velmi chabé ochotnosti, což arci k velikému povznešení spolku neposlouží. Komu tedy na cti spolku a dobré jeho pověsti záleží, račež se zastaviti v pravý čas.
V Smiřicích dne 25. prosince 1880
Seznam s podpisy:
paní Hejcmanová, Janková, slečny Albrechtova,Tyčova, Zemanova, panové Adamíra, Čeněk, Hojný, Horák F., Hajek Jos.*, Janko Fr., Inliš, Karhánek*, Lefnar Jan, Levý, Kunz
*) Pp. Hajek a Karhánek vyzvou laskavě spoluvypomáhající.

-------------------

Nábor nových členů 7. listopadu 1910 (už psaný na psacím stroji)
   Předpokládajíce, že i Vy jste příznivcem a milovníkem národního zpěvu, který tak mysl ušlechťuje a národně povzbuzuje, obracíme se na Vás s žádostí, abyste přistoupili buď co člen činný neb přispívající ku spolku našemu a rozmnožil tak počet nadšenců pro krásný zpěv český.
   S heslem „Zpěvem k srdci a srdcem k vlasti“ započneme tento týden s pravidelnými zkouškami zpěvnými a též hlavně s přípravami ku sylvestrovské zábavě i naskýtá se Vám nejlepší příležitost súčastniti se drobné národní práce, jakou vlastenecký zpěv náš vždy představoval.
   Nechte stranou veškeré předpojatosti vůči spolku našemu, jakož snad i myšlenku, že pro zpěv nejste stvořen, ale přijďte mezi nás a zajisté že po krátké době přijdete k zcela jinému názoru. Činný člen neplatí příspěvků žádných a člen přispívající 40 hal měsíčně.
   Zpěvní zkoušky odbývati se budou pravidelně ve středu každého týdne od 8 hod. večerní v hotelu Andrejsek.
   Nadějíme se, že uznáte naše dobré snahy přivésti národní zpěv, který nyní od širokých vrstev tak zanedbáván jest ku té oblibě jako se těšil v dobách minulých a očekáváme s jistotou, že nás ve středu když ne s určitou přihláškou tož aspoň návštěvou Vaší poctíte.

Jméno a podpis
Čermák Václav, úředník dráhy – podpis
Cihlo, úředník cukrovaru – nic
razítko Dvořák Jan, fotograf – podpis
Drahný J., příručí u p. Juliše(?) - až později
Binar Adolf, obchodník – přispívající
Hejzlar Roman, úředník mlýna - nic
Janeček Frant., úředník dráhy – co přispívající
Jaroš Josef, truhlář – až později
Jelínek Karel, úředník mlýna – prozatím ne
Kmínek Jaroslav, hostinský – až později
Pěšina Stanislav, c.k. stavitel – nic
Pinkava Bohumil, asistent lihovaru – přeškrtnutá nula
Politzer Arnold, správce lihovaru – nic
Pospíšil Oldřich, úředník c.k. velkostatku – podpis
Procházka Jos., úředník lihovaru – snad později Prokeš Bedřich, obchodník – činný podpis (do zkoušek mohu choditi až později)
Radoň J., učitel – nic
Řeháček J. mladší, řezník – podpis
Staněk Alois, úředník lihovaru - podpis později
Štěpán Frant., sedlář – podpis
Štípek Karel, úředník spořitelny – nic
Tesař Frant., odborný učitel – později podpis
Vognar Jan, obchodník – podpis činný
Weidner Boh., drogista – co přispívající podpis
Záhoř Jindřich, úředník velkostatku - podpis
Ruchr J., cukrmistr zde, - podpis přispívající
Schneidr Jos., c.k. vrchní pošmistr – přistupuji co přispívající podpis Shneider
Kýhnel, kontrolor – nic
Matějka, u dráhy – nic
Moník, učitel – nic
Řezníček F., - odb. učitel

-----------------

Seznam členů spolku Hanka z roku 1912:
P. T. pánům členům „Hanky“ ve Smiřicích.
Na den 9. června 1912 stanoven jest župní sjezd „První pěvecké a hudební župy severovýchodních Čech“ ku kteréž i jednota naše náleží a jest naší povinnosti sjezdu toho co možno největším počtem se súčastniti.
Vyjede se odtud ráno v 6. hod 32 min a ze Staré Paky vypraven bude zvláštní vlak do Lomnice, tak že tam přijedeme již před 9 hod. ranní.
Cestovné bude účastníkům buď zcela neb do jisté výše ze spolkové pokladny hraženo, očemž ještě výbor rozhodne.
Protože pojedeme společně s damskou pěv. jednotou lze se nadíti, že bude celkově nejméně 30 účastníků, v kterémžto případě měli bychom nároky na 20 % slevu jízdného, museli bychom však dříve podati příslušnou žádost na c.k. řed. dráh ( poznámka červenou tužkou: stačí ohlášení zde na stanici as den před tím ), a proto jest nutno, aby již dnes každý se rozhodl, jestliže určitě pojede nebo né, a připsal poznámku tu ku svému podpisu.
Mimo to máme již předem objednati obědy a proto každý učiňte příslušnou poznámku, kdo na společný oběd reflektujete.
Jen krátká doba dělí nás ještě ode dne svátku našeho. Navštěvujte pilně zpěvní zkoušky, abychom byli dostatečně připraveni ku společnému vystoupení o župním sjezdě.
Za výbor Jirsák jednatel, Materna(?) předseda

P.T. přispívající páni členové:
Bauer Č. -
Binar Vojt. - podpis( dále p) a otazník
Bucher Ed. - ne, nejsem členem
Černý Václav – p, ne
Čeřovský Frant. -
Fejgl Josef – p, ne
Günther J. - p
Hojný Josef – p
Horák Josef – p, ne
Hejzla Rom. - p
Karel Václav – p, ne
Kříž Ant. - p, ne
Kudrnáč Alois – p, ne
Kühnel J. - p, ne
Kučera Josef – p
Mahler Ad. - p
Malburg Osw. Dr. - Motyčka Jan – p, ne
Procházka Josef – p, možná
Preininger Fr. - p
Prokeš Bedř – p, v neděli nemožno odjeti
Rýdl Ot. - p, ne
Rynt Fr. - p, ne
Sehnoutka Jan -
Semrád Václav – nevím
Spejchal Fr. - p, ?
Šulc Rud. - p, ne
Weidner Bohuslav – p, ne
Winternitz Pavel
P.T. činní páni členové:
Doležal Karel – p, nejedu
Fišmeister Fr. - p, ano a oběd
Fisher L – podpis je Fišer, jedu a oběd
Hofmeister St. - p, ano 2 obědy
Hušek Lad. - telefonem zítra
Karel Josef – p, nemožno
Kottlant Václav – p, ano
Kottladt Josef – p, ano
Lefnar Jiří – p
Matyášek Vojt. - p, ne
Moník – p
Materna Josef – ano
Novák Ludvík – p, ne
Nýdr Josef – p, ano
Pešák Jar – je přihlášen již u dám pěv. jedn. Zory
Radoň Rud. - p
Suchánek Otokar – p
Sháněl Jan – p, nemohu
Šeda Josef – nemohu mám na ten den cestu jinam
Šimek Ad. - p, nejedu
Šulc Josef – p, ano, oběd
Šimek Karel – p, ne
Vácha, úředník pivovaru – p, nejedu
Vír Jan – p
Vír Rud. - p
Vognar Jan – p, ne!
Wolf Čeněk
Záhoř Jindřich – p, ano!


-------------------

25. července 1912
…..Náš spolkový sluha jest František Sourada......Korespondence s úřady

Změna adresáta k povolení produkce:
vyhlaska Ctěný pěvecký spolek. Zde!
Město přípisem od slavného c.k. okresního hejtmanství v Dvoře Králové ze dne 20. dubna 1881 Č. 2350 se dřívější tamní ustanovení ze dne 16. listopadu 1874 které Vám zdejším výměrem ze dne 28. listopadu 1874 Č. 703 sdělené bylo v příčině podání žádosti za udělení povolení k všelikým zábavám prostřednictvím purkmistrovského úřadu v platnosti udržuje poukazuje se tudíž ctěný pěvecký spolek by na příště za povolení k odbývání jakýchkoliv zábav zde slavnému c.k. okresnímu hejtmanství v Dvoře Králové zadával.
Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 25. ledna 1881.Předpisy o pořádáni divadelních představení z roku 1889
Opis

Za příčinou pořádání divadelních představení.

  Shledal jsem, že zákonité předpisy stran pořádání divadelních představení od jednotlivých spolků a ochotníků namnoze zapomenuty jsou a že se jich nešetří.
  Uznávám tudíž za nutné všem radám městským a pánům obecním starostům vůbec následující k bedlivému vlastnímu zachování a vhodnému poučení ochotníků jakož i spolků, jichž se to týče, v paměť uvésti:
  1. Žádosti o povolení k odbývání představení divadelních proti vstupnému musí nejméně osm dní napřed u obecního úřadu podány býti, jenž je vždy a dojista ve 24 hodinách sem dopravoviti má, s udáním, zda-li z místních, policejních a zdravotních ohledů námitek nestává.
  2. Čistý výnos představení nutno věnovati účelu dobročinnému, jenž v žádosti zřejmě uveden býti musí!
  3. Žádosti nechť opatřeny jsou kolkem 1 zl. na žádosť a mimo to nutno připojiti ještě druhý kolek 1 zl. K vyhotovení zde, úředního povolení; též rozumí se samo sebou, že i knížku (text hry) předložiti služno.
  4. O každé povolení k odbývání hry divadelní, má se zde úředně zvláště žádati.
  5. Žádosti neuplné aneb bezprostředně zde podané, nelze příznivě vyříditi. Odbývání divadelních představení, bez předchozího zdejšího povolení, jest co nejpřísněji zakázáno a muselo by se proti vinu nesoucím, po případě i proti účinkujícím trestní řízení zavésti.
  6. Při každém představení nechť jest konečně zástupce úřadu odpoved obecního co komisař vládní přítomen a nutno se též o dostatečný počet strážníků a hasičů postarati.

C.K. okres. hejtmanství ve Dvoře Králové dne 10. prosince 1889
C.K. okres. hejtman Rotky mp.

Za úplný souhlas s originálem
razítka: Purkmistrovský úřad v Smiřicích. a Krajinské město Smiřice
dne 16. prosince 1889 Purkmistr ValášekVpravo:
Příklad odpovědi na žádost o pořádání silvestrovské zábavy z roku 1880

C.K. okresní hejtmanství
Panu Václavu Kotlandovi,
Předseda pěvecké jednoty „Hanka“ v Smiřicích

K žádosti ze dne 23. prosince t.r. uděluje se tímto pěvecké jednotě „Hanka“ v Smiřicích povolení k uspořádání pěvecko-hudební zábavy v místnostech spol. „na lednici“ v Smiřicích na den 31. prosince t.r.
Přiložené písně se vracejí.
Dvůr Králové dne 28. prosince 1880. C.K. okresní hejtmanzadost Platit nebo neplatit poplatky za toho silvestra:

zamítavá odpovedSlavné c.k. Okresní hejtmanství !
  Panem purkmistrem Bekem v Smiřicích ústně vyzváni, že dle přípisu slav. c.k. okresního hejtmanství jednota pěvecká „Hanka“ v Smiřicích povinna jest do osmi dnů hudebné z 9ti hudebníků od silvestrovské zábavy zaplatiti, dovoluje si ve vší úctě podepsaní zástupcové pěvecké jednoty „Hanka“ následující:
  Pěvecká jednota naše pořádala zábavu silvestrovskou jen pro údy beze vstupného; an vše ze spolkové pokladny se platilo a tedy žádný čistý výnos docílen nebyl, myslili ve vší úctě podepsaní, že hudebné uslav c.k. Berníhoúřadu jen tenkráte zapraveno býti má, když vstupné se vybírá. Mimo to nebyla zábava ta jen taneční, an mimo toho ještě některé sbory a výstupy se pořádaly u povolení k hudbě u sl. purkm. úřadu částkou 3 zl. zapraveno bylo, jak příloha sub. 1 ukazuje.
  Dále dovolují si ve vší úctě podepsaní slav. c.k. okr. hejtmanství upozorniti,že při zábavách všech, když vstupné se vybíralo vždy hudebné napřed, aniž by upozořněni býti museli, zapravili
  Ve vší úctě podepsaní zástupci pěv. jed. „Hanka“ v Smiřicích doufají, že slavné c.k. obec. hejtmanství důvody tyto za dostatečně uzná, nás od poplatku toho laskavě osvobodí a o výsledku dobrotivě uvědomí.
Ve Smiřicích, dne 14. července 1881.
W. Kottland t.č. předseda
Letošník Václav t.č. jednatel

Vlevo:
Na druhé straně dopisu je zamítavá odpověď od hejtmana:
Mnoho dopisů je psáno na přeložené stránky.

Vrací se
  panu předsedovi zpěváckého spolku W. Kottlandovi v Smiřicích !
  S doložením, že dle zemského zákoníku obsažené vyhlášky vys. c.k. místodržitelství ze dne 13. listopadu 1851. čís 13938 článek 12. soukromníci ze všech plesů a tanečních zábav bez rozdílu drží-li se zdarma to jest bez vstupného neb za plat (se vstupném) k placení zvláštního hudebného to jest za každého hudebníka 27 k povinny jsou a tudíž spěvácký spolek od poplatku 2 zl 43 k, jenž přípisem velesl. zemského výboru ze dne 19. března t. r. čís. 381. za zábavu dne 31ho prosince 1880 v hostinci p. Vác. Čížka, při kterém se tančilo, vyzvednouti požádán jsem, osvoboditi mi možno není a nepřísluší, a očekávám s jistotou, že spěvácký spolek tento poplatek nejdéle do 8. dnů prostřednictvím purkmistrovského úřadu Smiřického, který jsem zdejším výnosem ze dne 16. května t.r. Čís. 2789 vyzvednouti poukázal, sem zaslal a že k tomu nepřijde, aby se donucovacími prostředky vydobýti musel.
Okresní hejtmanství Dvoře Králové dne 23. července 1881.
Okresní hejtman Schneidr

-------------------

Povolení divadelních představení:
C. k. okresni hejtmanstvi 1896 K žádosti z 16. prosince 1889 povoluje se ctěnému výboru pěvecko ochotnické jednotě „Hanka“ dne 22.prosince 1889 divadelní představení kusu „Hrobčický z Hrobčic“ ve prospěch pořízení vánočního stromku pro místní školní mládež pod tou podmínkou uspořádati, když se ctěný výbor o zachování veřejného pořádku a opatření bezpečnostních postará.
Předložený text se vrací.
C.K. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 19. prosince 1889
c.k. okresní hejtman - podpis
-------------------
K žádosti se povoluje ku dni 23. listopadu 1890 obmýšlené uspořádání představení kusu „vzorný vlastenec“ i dvou kupletů....
Čistý výnos budiž ve prospěch vánočního stromku věnován a mají se páni pořadatelé v příčiné té zdeúředně do 8. dnů vykázati,
-------------------
..dne 10. února 1891 uspořádati deklamační zábavu dle textu jenž se v příloze vracejí ….. a čistý výnos chudým školním dítkám věnuje.-
-------------------
K žádosti se povoluje ku dni 1. března 1991 obmýšlené uspořádání představení kusu „Dědoušek“ od Ant. Lokaye...
Čistý výnos budiž ve prospěch chudé školní mládeže věnován...
poplatky -------------------
…..povoluji pěvecké jednotě „Hanka“ ve Smiřicích spolu s damskou pěveckou jednotou „Zora“ ve Smiřicích uspořádání maškarního věnečku dne 17. února tr v sále hotelu „Andrejsek“ ve Smiřicích a činím pány pořádatele za udržení pořádku osobně odpovědnými.
Dvůr Králové, dne 6. února 1896 Ck okresní hejtman
Razítlo:
C. k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n./L.
K.K. Bezirkshauptmannschaft Königinhof a./E.

-------------------

Poplatky: - vpravo

Stvrzení
na 11 kr. pravím jedenáct krejcarů r. č. Které ct. pěvecká jednota „Hanka“ jmenem egnivalentního poplatků pro rok 1890 spolku divadelních ochotníku ve Smiřicích u podepsaného purkmistrovského úřadu řádně zaplacené a u c.K. berního úřadu v Jaroměří pod čl. dev. 62 do příjmu vzat byl.
Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 29. ledna 1890
Krajinské město Smiřice - Kudrnáč
Požár v restauraci ,,Na lednici" 21.10.1885:

21. srpna 1885 shořela restaurace „Na lednici“ s vedlejší přilehlou budovou, ve které bydlel panský cihlář Josef Albrecht. Pojistné 16 000 zl bylo vyplaceno.
Sm. kronika

spolkova  mistnost razitko Vysvědčení bezvinnosti.
Podepsaný purkmistrovský úřad tímto stvrzuje, že ct. zpěvácký spolek ve Smiřicích, jakožto pojištěnec spolkového majetku resp. piana a hudebnin v restauraci „na lednici“ ve Smiřicích, na vzniku požáru téže dne 21. září t.r. dle konaného šetření, žádnou vinu nenese.
Purkmistrovský úřad v Smiřicích dne 30. září 1885
Purkmistr: Valášek
Vidi: podpis, c.k.okr. hejtman
Razítko nahoře
C.K.okresní hejtmanství ve Dvoře Králové

--------------------
Žádost vpravo:
Ctěný výbore slavného zpěváckého spolku „Hanka“
Zde.

  Od doby, kdy požárem zničena byla restaurace na lednici, neměl spolek náš příhodné definitivně ustanovené místnosti spolkové, poněvadž doufalo se v znovuzřízení restaurace.
  Po celou dobu tu, co spolek v prozatímní místnosti se scházel, ochaboval život spolkový. Většina členů dílem pro vzdálenost, dílem z jiných důvodů nenavštěvovala cvičení, čímž spolek utrpěl. Nyní, kdy opět bývalé místnosti spolkové znovu jsou zřízeny, žádají podepsaní ctěný výbor, aby pěvecká jednota opět do starého svého útulného sídla se přestěhovala. Jest to místnost polohou svou spolku nejpříznivější.

   Doufajíce v zcela příznivé a brzké vyřízení této žádosti provoláváme předem spolku „Hanka“ v starém, obnoveném jeho sídle: „na zdar“ !
V Smiřicích 21. července 1887

Podpisy:
Mat. Doubrava, J. Dušek, Ant. Kříž, V. Černý, Ř. Vitásek, A. Hoser, Jan Pešák, F. Klouza, J. Strouhal, Jan Nepokoj, Ant. Šillingr, F. Janko, E. Techler, Motyčka (?), Holeček, Rud. Steinský, MUDr. Alois Doubrava, Trenkler. W. Štípek, Valášek, Karel Štěrba, Lefnar Josef a Lefnar Jan

Finanční vydání:

odznaky
Jindřich V. J. Trenkwald v Praze
Ostrovní ulice č. 127-II, vedle „zlatého soudku“, I. poschodí
Praha, dne 3. července 1886

Ctěný pan Jan Juliš ve Smiřicích n. L.
Jest mne líto, že nemohu, vícero vzorky odznaky posloužiti, mám všechny rozeslané v rozličných místech a některý spolek si to ponechá dlouho.
Poslední doby jsou oblíbené červené, bílé, pásky s nápisem; dle přiloženého vzorku,pak kovové monogramy, postříbřené s písmeny začátečními k.p. Ž.S.Š. podobný dle vzorku; avšak při těchto kovových se musí nejméně 100 kusů najednou objednát a přijde kus na 30 Kr. Pásky podobné s nápisem spolkovým mohu v každém počtu zhotovit a přijde kus na 18 – 20 Kr.
Výkres praporu nechám dle ctěného zadání, zhotovit, musím však upozorniti že poslední dobu určeno bylo, že se musí žádat o českého lva u zemského výboru, a u Jeho Veličenstva Císaře. K nákresů pak připojím vzorky látek jakož i rozpočet.
V očekávání ctěné zprávy vždy k službám.
Se vší úctou - podpis Trenkwald.

Reklama na boku listu vpravo:
Všeho druhu Spolkových praporů, kostelních korouhví a rouch jakož i umělé vyšívání zlatem, stříbrem a hedvábím. Diplomy pro veškeré spolky a jednoty. Příkrovy a veškeré do oboru toho sahající předměty.Hynek Frida - hlavička dopisu
Nevrácený kord a chybějící kalhoty od srba. 7.2.1891

Hynek Frida - hlavička dopisu

První koncessovaná půjčovna
divadelních a maškarních obleků
obchod střižní a ozdobný
Hynka Frídy v Brandýse n. L.
Pan J. Andrejsek. t.č. předseda Smiřice
Na ctěný dopis Váš sděluji že kostým „Cikánský baron“ pozůstává a sice:
Kabát krátký – plášť – spodky – klobouk, vše jest buď plyšové neb atlasové krášlené, vůbec jest elegantní plesový kostým, jsou různé druhy – k jedněm jsou holeně, k druhým trigo, račte co možno brzo kostým si zamluviti neb na pozdější objednávku bych zřetel vzíti nemohl.
V úplné úctě H. Frída 7.2.1896

Hugo - hlavička dopisu

Text hlavičky dopisu do Smiřic:
Zlatá medaile na zemské výstavě v Praze 1891
Číslo mých cheků (poštovného prostých) pošt. spořitelny: 818.416.
Firma byla na všech obeslaných výstavách prvními cenami poctěna.
C.K. privilegium největší Rak.-Uher.
Hanka továrna na piana, pianina, harmonia a varhany
Al. Hugo Lhota v Hradci Králové.
Hlavní sklad ve Vídni, III., Saleianerrgasse 31.
Filiálka v Brně: Orelská ulice č. 7.

V Hradci Králové 17.4.1896
Velectěnému pánu předsedovi zpěv. spolku „Hanka“ ve Smiřicích /: Hotel Andrejsek :/
V příčině výměny piana slavného spolku za piano výroby naší sdělujeme, že byli ochotni na srážku z kupní ceny nového piana jej za zl. 120.- jedině v tom případě výminečně převzíti, že by slavným spolkem piano alespoň č. 7 dle přiloženého ceníku zvoleno bylo.
Za příčinou výběru necháme nástroje připraviti, což během 14ti dnů se stane a vyprošujeme si vzácné návštěvy Vaší možno-li 4. května t.r.
V ujištění s obsloužení nejsolidnějším píšeme se, vyprošujíce si ctěné odpovědi.
Vašemu Blahorodí k obzvláštní úctě oddaní - podpis

-----------------

Předplatné časopisu Jeviště - vpravo:
Karlín 21.4.1892
P.T. Roku 1891 byli Jste odběrateli a předplatiteli časopisu ,,Jeviště". Poněvadž pro r. 1892 od Vás dosud předplatné na ,,Jeviště" nedošlo, žádám slušně, by Jste, zdaž sobě další zasílání přejete, laskavě ihned ohlásili. V pádu, že ohlášení do 1. Května nedojde, přestane zasílání ,,Jeviště".
Zvláštního odporučení snad ,,Jeviště" při jeho výhodách a prémii nepotřebuje.
S úctou za administraci
razítko: Josef Srp knihosklad a nakladatelství v Karlíně.

-----------------

Adresát: Rudolf Steinský t.č. jednatel spolku V Třebechovicích 7.3.1892 Ctěný pane ! Račte mě laskavě sdělit co možná nejdříve, kdy as budete pořádat akademii na oslavu Komenského, a budeli třeba koncertní hudby a jak silné, já dle toho si rozdělím koncerty nyní v poště pořádané na celý orchestr, nešlo by to p. Steinský, udělat akademii velkolepou a pozvat celý orchestr 25 mužů ? Těše se na opětné shledání a lákavou odpověď, píší se V hluboké úctě Jaroměřský

-----------------

poplatek a pokuta poplatek a pokuta
Platební rozkaz.
... vyměřuje se poplatek za nekolkovanou žádost za povolení k užívání českého zemského znaku
na věcech spolkových podanou od kabinetní kanceláře k. a .k. ministerstvu vnitra dne 27. června 1892 č. 13964
a neokolkovanou jednu přílohu. Zkrácený poplatek 5,15 zl., Zvýšený poplatek 5,15 zl. Celkem 10,30 zl.
p. J. Andrejskovi ... s Aloisem Ružičkou.
Od cís. král. finančního - okresního - řiditelství (odd. pro kolkové a přímé poplatky) v Chrudimi dne 24. ledna 1993

-----------------

Mojmir Urbanek
za hudebniny
Hudební závod Mojmíra Urbánka Nakladatelství, Koncertní a divadelní řiditelství - Vydavatelství Dalibora.
ungmanova tř. 14 .. Praha ... Hlávkův palác

pevecke spolky pevecke spolky
Adresát lístku Blahorodí Pan Josef Svíčka t. č. ( toho času ) jednatel Hanka ve Smiřicích.
Přepis druhé strany lístku.
V Hořeňovsi Dne 28 / 9 1898
Vaše Blahorodí !
Mile rád posloužím s hudbou na den 9 října t. r. Dle přání Vašeho za cenu na muže 2 zl. a pro moji osobu o 1 zl. více.
Doufám že s cenou budete spokojen a zase mě odpovíte zdaliž to přijimate
V uctě odany Jos Šmíd

-----------------

Hanka Lístek vpravo:
Korespondenční lístek adresovaný
Slavné pěvecko - ochotnické jednotě Hanka
z roku 1899.


  Dalibor Hudební listy.
  Slavná jednoto !
  Před krátkým časem poslali jsme Vám první číslo hud. týdeníku ,,Dalibor" na ukázku, doufajíce, že bude nám popřáno, zařaditi vás mezi vážené odběratele. Jelikož se nám ale doposud nedostalo vzácné Vaší přihlášky, dovolujeme si prositi o sdělení, zda ročník letošní Vám zasílán býti má ? Jak z programu v 1. čísle zřejmo, vytkl si ,,Dalibor" dalekosáhlý účel, kterého stůj co stůj musí dosíci. Má-li se však nejen na umělecké výši udržeti, ale i stoupati, má zapotřebí Hanka také hmotné podpory obecenstva, a především mají to býti naše slavné zpěvácké spolky a hudební jednoty vůbec, které mají míti zvláště na zřeteli, nedáti zaniknouti jedinému orgánu českého hudebnictva. Předplácí se 1 zl. 20 kr. na každého čtvrt roku poštou.
  Současně prosíme o zasílání referátů a programů Vašich hudebních produkcí.
  S úctou Redakce a administrace hud. týdenníku ,,Dalibor".
Lístek vlevo:
Korespondenční lístek adresovaný
Slavný zpěvácký spolek ,,Hanka"
  P.T. Hanka
  Jelikož nám následkem nepříznivého počasí při župním sjezdu množství pamětních listů zbylo, dovolujeme si Vám jich pod páskou 10 kusů se zdvořilou prosbou zaslati, byste je svým členům kteří se sjezdu župního zůčastnili nemohli za poloviční cenu rozprodali a nám obnos laskavě poukázkou zaslali.
  Za Vaši ochotu předem děkujíce, jsme k protislužbám vždy milerádi ochotni.
  S pěveckým pozdravem zpěvácký spolek ,,Hlasoň"
  Nová Paka 20.9.1899


Vpravo
Adresováno na adresu: J. Malý - jednatel pěv. ochot. jednot. ,,Hanka" - rok 1896
Ctěný pane !
Basa opravou u mě jakož každý nástroj na hlase nabyde lepšího zvuku. Cenu opravy Vám však mohu jen po dojíti Vaší basy a prohlédnutí sděliti.
Račte ji v bedně, v které zpět půjde, na stanici Františkové Lázně - stanice Buštěhradské dráhy (?) zaslati
S úctou veškerou J. Bašta
Razítko:
Továrna na hudební nástroje a struny Jan Bašta Schönbach u Chebu v Čecháchucet
Bratří Peřinové v Hradci Králové 3.3.1905
Sl. pěv. jednoty ,,Zora" a ,,Hanka", účet na 200 programů ku masopustní merendě K 6.70.

ucet
Zajímavá druhá strana účtu nahoře


-----------------

Příklady cen za práci smiřických řemeslníků:

Bedřich Bartošek
, Stavební a ozdobné klempířství Smiřice,
dne 26.2.1903
3. nové lucerny na jeviště tříhranné, natření a …. se svíčkami 9 K 60 h
dne 1.3.1905
Úprava dekorace s propůjčením k tomu veškerých potřeb látek, záclon, soch jakož i propůjčení lamp za celkové provedení 40 Kor.
dne 30.3.1903
20/3 - 6 svíček do luceren na jeviště a 16 h
22/3 – 5 svíčky do luceren na jeviště a 16 h
Povoz do Jaroměře s Panem Škopem 5. Celkem 6 K. 76 h
dne 31.3.1903
Oprava napovídací budky a nátěr této
3 nové plechové části zhotovené za celkové provedení 3 K 60 h

Jan Joneš sedlářství a čalounictví ve Smiřicích dne 3. ledna 1905
Účet od nastavení a připevnění opony 3,- K.

Václav Šimera, malíř ve Smiřicích 31.10.1905
Od obnovení dekorace 1 proměny 12,- od natření stropovnic (sufet) 1 K, Celkem 13 K
Hanka
Mnoho dalších účtů je na stránce o smiřických podnikatelích.

-----------------

Slavná Pěvecká jednota ve Smiřicích.

Továrna na kovové zboží, Karnet a Kyselý, rytectví a ražebna, Praha - Žižkov, Husova tř. 45
Slavná Pěvecká jednota ve Smiřicích.
Potvrzujeme s díky cť. Vaši objednávku na 400 kusů slavnostních plaket hliníkových lesklých, jež čítati budeme á 9 h kus, při uměleckém provedení. Ceny naše stanoveny jsou nejlevněji, a možno nám následkem nákladné rytiny á 8 h čítati teprve od 500 kusů výše.
Ujišťujme solidním posloužením, a pečlivým, odborným provedením, a trváme s výrazem dokonalé úcty.

hanka hanka
P.T. Obdržel jsem Váš ct. lístek ze dne 18. t.m. a dovoluji si Vám sděliti, že náš ladič přijede Vám naladiti Váš klavír příští týden.20.10.1934
Poroučím se s veškerou úctou: Karel Marha Továrna pianin Jaroměř
Korespondenční lístek adresovaný Pěvecko - Ochotnické jednota Hanka