Kniha jednací
pěvecké jednoty „Hanka“ Smiřice 1887 - 1895

Jsou zde také zápisy smiřického divadelního spolku. Děkuji za možnost okopírování p. Obstovi (Sokol Smiřice).
Vynechal jsem nezajimavé a stále se opakující věty. Ponechal jsem text v původním stavu. V listopadu 2016 Přemek Andrýs.

Zpět na hlavní stránku     Stránka o spolku Hankakniha jednatelská 1887 Protokol
   sepsaný dne 21. března 1887 při výborové schůzi jíž předsedá pan předseda J. Červenka.
   Při představení dne 20. března b.r. ,,Po smrti tetině" činil hrubý příjem zl. 28.30
   vydání s tímž představením spojené činí zl. 24.39
   čímž čistý výnos zl 3.91 vykazuje
   Ustanovuje se by dne 3. dubna b.r. sehrála se veselohra od. Josefa Štolby: Vodní družstvo.
   Pan Jan Lefnar přijímá na sebe zaopatřiti nápovědu, kterémuž se pak platiti bude za každou hru 1 zl. ř. č.


1888

Zápiska
   výborové schůze dne 17. února 1888 jíž předsedá p. K. Volf za nepřítomnosti předsedy.
   Přítomni: pp. K. Volf, Jos. Lefnar, Jan Lefnar, J. Materna, J. Hejcman a J.Hájek.
   Následkem odchodu člena výboru p. Č. Hentvícha uprázdněno místo pokladníka a na jeho místo povolán náhradník p. J. Hájek.
   Majitel spolkových místností p. Jos. Lefnar prohlašuje že z příčin svého obchodu nemožno mu dále přropůjčiti místnosti své k účeli spolkovému a žádá aby veškerý inventář a majetek spolku laskavě přejmut byl.
   Valná hromada ustanovena na den 23. února b.r. o osmé potažně 6. hodině večerní v dosávadních místnostech spolkových.


1889

Zápiska
   výborové schůze dne 27. února 1889 jíž předsedá předseda J. Červinka.
   Z výborů jsou přítomni: Steinský, Hájek a Materna
   Valná hromada na den 23. února 1888 ustanovená se nesešla a bylo jeviště na základě usnešení výborníky přenešeno do místnosti městského hostince.
   Výbor se usnesl, aby inventář byl přenešen do hostince p. Andrejska a ponechá se na valné hromadě, která se dne 2. března 1889 bude odbývati , by spolková, vhodná místnost, definitivně určena byla.
   Poněvadž se nalézá jeviště ve velmi chatrném stavu, nechá se na útraty spolkové opraviti.


Zápiska
   valné hromady odbývané dne 2. března v místnosti p. Andrejska.
   Poněvadž k první valné hromadě, jež se o 6té hodině odbývati měla dostatečný počet členů nesešel, odbývá se druhá o hodině 8mé za přítomnosti 8 členů.
   Volba předsedy a výborů odkládá se až do té doby, kdy vyřídí se přípis zaslaný pěvecké jednotě „Hanka“, aby spolčen byl jmenovaný spolek se spolkem ochotnickým; do té doby zůstávají až dosud ustanovení funkcionáři.
   Usnešeno, aby požádána byla pěvecká jednota, by spolčila se se spolkem ochotnickým ve spolek jediný. Za tím účelem změní se stanovy.
   Nejnutnější opravy svěří se knihaři Mahlerovi, malování pak odevzdá se p. Jankovi na útraty spolkové.

podpisy
Podpisy pod zápiskou ze dne 2. března 1889.
J. Materna, jednatel, Červinka, předseda, Lefnar Jan, Juliš Jan, ?, Rudolf Steinský a Jan VorelZápiska
   Výborové schůze odbývané dne 3. dubna v hotelu Andrejsek za předsedání p. J. Červinky.
   Celkový příjem při představení dne 31. března b. r. „Veselohra“ činí Zl. 45.70
   Vydání spojené s představením:
   Hudba 6 mužů z Račic Zl. 4.-, 200 kusů cedulí 2.-, nápovědovi (Martínek) 1.- , účet p. Janko za přemalování kulis se vším příslušenstvím (barvy atd) 7.53, účet p. Roneše (?) ta tarlatan -.52, účet sluhy Genta 3.55, účet p. Andrejska za prkna 2.20, účet p. Janko za rozepisování úloh 1.-, účet p. Tomka za petrolej a vytopení 1.82.
   Usneseno, že příště kus sehrá se druhou neděli po velikonocích dne 5. května b.r., kus určí se během týdne.


Zápiska
   výborové schůze odbývané 25. května 1889.
   Příjem z posledního představení „Dynamit“(?) a „Pacientka“ dne 12. května činil zl. 36.-.
   zbývá zl. 24.76


Protokol
   Sepsaný při výborové schůzi dne 29. října 1890 za předsednictvím p. Andrejska.
   Porada, máli se pořádati zábava Kateřinská?
   Jednohlasně usnešeno že má se uspořádat zábava tato i zpěvní a divadelní a sice dne 23. listopadu .. čistý výnos má se věnovati vánočnímu stromku zdejšímu.
   Produkce má být při sedadlech a první místa určena na 40 kr. A druhé na 30 kr. Začátek o 7. hod.


Protokol
   z výborové schůze 24. listopadu 1890
   Vyrovnání účtů z minulé zábavy.
   Celkový příjem 56 zl 30 kr.
   Vydání: 300 pozvání od br. Peřinu 3 zl. 06 kr., účet od p.Vognara 3.46, hudebné 1.51, hudba 8 mužů Třebechovická 22.-, postavení jeviště a oběžník 2.20, účet p. Tomka za světlo a teplo 4.-, za posluhu p. Gentovi 2.19 – celkem 38 zl. 42 kr.
   Jeví se čistý výtěžek 17 zl 88 kr. kterému připočísti dlužno dárek 5 zl. p. Děkana Šrámka z N. Bydžova
   Za okožkování a ladění piana p. Kňourkovi do Hořic má se vyplatit 25 zl.
   K ústní žádosti div. Ředitele p. Suka zdali mu dovolíme hráti na jevišti, usnešeno ve výboru že se dovolí za každou hru 50 kr. Do pokladny spolkové které přijme p. Správce domu jakož i který má dozor za jevištěm, což se písemně zdělí.
   Pan pokladník předplatí časopis „Jeviště“ na letošní rok.


Protokol
   Výborová schůze 10. prosince 1890
   Ústř. M.Š. (Matice školská) nás žádá bychom jí na vánoční stromek něčím přispěli; usnešeno že se má zaslati 2 zl.
   Též Matice ve Dvoře Králové nás taktéž žádá bychom jí přispěli; též usnešeno 2 zl. zaslati.
   Pan Jan Beran z Černožic nás žádá by byl přijat za člena účinkujícího. Přijímá se jednohlasně.
   Sjezd českosl. zpěv. spolků v Praze pořádaný dne 15. – 18. května vzat na vědomí.

   Dne 31. prosince 1890 dávaná od naší jednoty Sylvestrová zábava která dobře se vydařila.. Sehráno divadlo o jednom jednání „Damoklův meč“ se zdařilým výsledkem. Zábava taneční byla nenucená a trvala do 6té hodiny.


1891

Protokol
   sepsaný při výborové schůzi dne 5. ledna 1891.
   Vyrovnání účtů ze Sylvestrovské zábavy.
   Celkový příjem činí 38 zl. 60 kr. Čistý výtěžek 1 zl. 69 kr.
   2. Máme ustanovit den plesu …
   Hudba obstará se Třebechovická 12 mužů za 30 zl.
   Mají se požádati p. Br. Peřinové aby nám zaslali na ukázku nějaké pozvání. 350 kusů má se jich objednat. Vstupné ustanoveno pro člena 70 kr. pro p. hosta 1 zl.
   K uvádění dam zvoleni jsou následující pánové a mají se písemně vyzvati p. Steinský R., p. Svatoš K., p. Beran, p. Tobiášek, p. Růžička, p. Šimek, p. Rynt
   3. Máme-li pořádati merendu v úterý masopustní ?
   Návrh programu k merendě jest tento:
   1. Rytíř Snofonius a princezna Mordulina
   2. Stinné obrazy
   3. Cuplet p. Zechner přednese
   4. Sbor žertovný přednese spolek
   5. Rychtářova příprava k prvnímu soudu
4. Pojednání o zřízení nového práporu dle protokolu ze dne 24. září 1890.
   Odhlasováno většinou hlasů že má se pořídit nový prápor. Má se na jedné straně vyšít český lev a na druhé straně líra.
   K tomuto poslednímu zasedání výborovému následovalo ještě jedno a byl přijat návrh některých svob. pánů abychom dávali ples maškarní.
   O masky má se učiniti dotaz firmě: Hynek Frýda v Brandýse n./L. firmě: V Böhm v Praze v Platýzu Půjčovna masek a panu V. Sukovi řiditeli divadla v České Skalici.
   Vstupné ustanoveno pro P.T. hosta 1zl pro masku 70 kr. pro člena 70 kr.
   Letošní maškarní ples vydařil se jak náleží znamenitě, bylo 48 masek domácích i cizích různých národů i povolání. Hudba hrála hezky, vyjednáno né 30 zl. ale že docíleno skvělého výsledku a hudebníci pilně hráli tedy s dobré vůle 5 zl. se jím přidalo. Masky od Hynka Frídy z Brandýsa n./L byly velmi hezké ano nádherné.

Dne 7/2 zasláno blahopřání p. Joachymu Vrabcovi do Čibuze členu našeho spolku.


Protokol
   sepsaný při výborové schůzi dne 7. února 1891. Na programu se nachází žádost několika občanů Holohlavských zdali bychom jim zapůjčili neb prodali nějaké obleky rytířské k průvodu maškarnímu. Nabídnuto jim z naší garderoby 15 částí obleku a 7 klobouku za 7 zl. Usnešeno že se nepůjčí nic, nýbrž jen prodá. Z koupi té sešlo.


Protokol
   sepsaný při výborové schůzi dne 12. února 1891.
   Celkový příjem z merendy 50 zl. 80 kr., vydání 44.72 zl.
   Pan Fürch navrhuje aby bylo částka as 4 zl. povolená na potřebná ličidla pro divadlo; což se schvaluje.
   Pan Kotland navrhuje aby se našemu členu p. Em. Zechnerovi uspořádal večírek na rozloučenou. Ustanovení dne závisí od jeho odchodu jejž p. Beran spolku sdělí.

Dne 10. února 1891 dávána od nás masopustní merenda s dobrým úspěchem i výsledkem. Sál byl v pravém slova smyslu nabitý. Při dobré hudbě tančilo se až do 4 hodin. Ku konci dávána hra: „Rodina Morousů“ aneb „Loupežníci v českých pralesích“

Dne 1. března 1891 sehrán od naších ochotníků kus: „Dědoušek v nesnázích“ ve 3 jednáních od Ant. Lokaje s dobrým úspěchem.


Protokol
   sepsaný při výborové schůzi dne 4. března 1891.
   Vyrovnání účtů z minilého divadla: příjem 31 zl. 90 kr. - 85 kr. se doplatí z kasy.
   Stran obstarání práporu dopíše pan uč Cerman p. Isabele Doležalové v Praze aby nám zaslala vzorky od látek i náčrtky od líry a lva též, zeptati se má zač stuhy a zač Bandalier.
   P. Fürst navrhuje aby se koupilo 13 metrů koberců po 40 kr což obstará p. uč. Fürst a p. uč. Cerman.

Dne 22. března 1891 sehrál spolek náš divadelní hru „Galejní otroci“ činohra ve 3 odděleních dle francouzského.


Protokol
   sepsaný při výborové schůzi dne 25. března 1891 (dále jen VS a datum – pozn P.)
   Vyrovnání účtů z minulého divadla: celkový příjem jeví se 21zl 40 kr. - čistý výnos 16.54 zl.
   Pánové Adolf Šimek a Vojt. Pácalt vzdávají se členství a vracejí leg. lístky, což se přijímá.
   Slavnost svěcení práporu nového a 25 leté jubileum spolkové odkládá se na příští rok.
   Pan předseda našel při revizi not první jednatelskou knihu která u jednatele uložena býti má.
   Při merendě vybraná částka 9 zl. 16 kr. má se doplnit na 10 zl. a má se „Komenskému“ do Vídně zaslati.

Dne 28. března 1891 súčastnil se spolek náš slavnosti vzkříšení Páně s práporem.

Dne 19. dubna 1891 pořádal kapelník p. Jaroměřský z Třebechovic koncert v hotelu „Andrejsek“ za účinkování 20 hudebníku při němž musel spolek náš obstarati roznešení pozvání po městě a okolí což vyžadovalo 1 zl. 50 kr. kterýžto obnos z pokladny musel se uhradit; anto p. kapelník neměl žádného zisku a vyšel jen „tak tak“. Přítomno bylo 82 hostů po 30 kr. za osobu, večer věneček do kterého bylo 50 kr. vstupné tak že celkem as 40 zl. vybralo.

Dne 29. dubna 1891 zaslané bylo blahopřání od výboru naší jednoty panu Rud. Steinskému který tento den do stavu manželského povýšen byl.

Dne 29. dubna přiznali jsme slav. c. kr. bernímu úřadu v Jaroměři spolkové movité jmění v ceně 50 zl. což na 10 roků platnost má.


VS 20. května 1891
   Na pomník Krále Jiřího z Poděbrad věnuje spolek z pokladny 3 zl. do Poděbrad.

Dne 31. května 1981 súčastnil se spolek náš slavnosti „Božího Těla“.

Dne 7. června 1891 podniknul spolek náš celodenní výlet dráhou na památný hrad „Kunětickou Horu“ patřícím druhdy pánům z Perštýna nyní baronu Drasche-mu. Bohužel z 18ti podevsavších se členů jelo nás jen 10.

Dne 28. června 1891 sešli jsme se abychom oslavili jmeniny našeho sbormistra pana Petra P. Skořepy, zapěli jsme dvě písně: 1. Dobrou noc a 2. Plachá laň.


VS 22. července 1891
   Porada stran oslavy J. Satrapy říd. učitele v Černilově který letos slaví 50 leté jubileum dne 15. srpna 1891. Usnešeno jak činné tak přispívající členové budou vyzváni, aby se slavnosti té súčastnili, k tomu se má pozvat spolek aby příští středu se začalo cvičit, zazpívají se dva sbory. Vypůjčí se hasičský vůz a pojede se s práporem.
   Vyrovnání účtu z výletu na Kunětickou Horu. Údů jelo 10 dráhou. Dráha stala 7 zl. a mimořádné výlohy 12 kr.

Dne 2. srpna 1891 súčastnil se spolek náš pohřbu paní Andrejskové matky předsedy našeho spolku pana Andrejska.

Dne 26. srpna 1891 zaslán byl redakci Národních listů soustrastný telegram nad úmrtím básníka, spisovatele a lyrika Českého pana Jana Nerudy.

Dne 30. srpna 1891 byl přítomen ovací jež děla se p. Josefu Satrapovi říd. učiteli v Černilově který slavil 50 leté jubileum činnosti své učitelské. Spolek náš zapěl několik příhodných písní při tom: „Svatý Václave“, „Kde domov můj“, „Já nejsem Slovan“, „Vzhůru plavci“, „Dívča dívce“. Jeli jsme na hasičském voze.

Dne 6. září 1891 súčastnil se spolek pohřbu pana Františka Čeřovského posluchače inženýského který pro všeobecnou vážnost a oblíbenost ctěn i milován byl.

Dne 16. září obdrželi jsme od Pana Františka Čeřovského inženýra dar 35 zl.


VS 30. září 1891
   Rozloučení s p. Karlem Fürstem, který ustanoven za řídícího učitele v Josefově, bude buď ve čtvrtek nebo v pátek.


VS 21. října 1891
   Vyrovnání účtů z minulé (posvícenské) zábavy: čistý výtěžek 5 zl. 63 kr. (vydání 59.37)


Protokol
   sepsaný při valném shromáždění konaném dne 25. října 1891 v místnosti spolkové za předsednictví p. Andrejska večer v 9 hodin. Přítomno jest 21 členů.
   5. Volba řed. a místořed. spolků. Za řed. spolků zvolen aklamací p. Petr Skořepa a za místoředitele p. Jana Berana; oba pánové volbu přijali.
   6. Za režisera yvolen aklamací p. Jos. Materna a za místorežisera p. Jan Lefnar; oba pánové volbu přijali.
   7. Volba výboru šesti členů. Pan Andrejsek 14 hlasů, Kotland 15, Vognar 14, Steinský 14, Růžička 14, Svatoš 14, Mrkos 1, Rynt 3, Martínek 1 hlas.
   Za 3 náhradníky: Juliš 13, Rynt 10, Martínek 12, Steinský 1, Mrkos 1, Dobiašek 5, Hampl 2 hlasy.
   8. Volba dvou pánů revizorů účtů. Za revizory aklamací zvoleni pánové: Motyčka Jan a Kněžourek Josef.
   9. Za praporečníka zvolen aklamací p. Jan Lefnar a za místopraporečníka p. Frant. Horák.
   10. Přijímání nových členů. Za účinkující členy přijmutí jsou: Mrkos Josef, Špaček Václav. Za přispívající členy přijmutí jsou pánové: Steinský Jan a Šifner Jan.


Zápiska
   o výborové schůzi zpěv.-ochot. jednoty Hanka ve Smiřicích, konané dne 25. listopadu 1891 za předsednictví p. Jos. Andrejska.
   Aklamací zvolen jednohlasně dřívější zasloužilý předseda p. stavitel Jos. Andrejsek.
   Za místopředsedu zvolen taktéž jednohlasně dřívější místopředseda p. stavitel Vác. Kotland.
   Jednatelem zvolen k návrhu p. Růžičkové p. Steinský.
   Pokladníkem zvolen p. J. Vognar.
   Archivářem p. Růžička jmenován.
   Správcem domu zvolen p. Svatoš.


VS 2. prosince 1891
   Ku žádosti své přijat za člena účinkujícího pan Josef Hušek, zde.
   Na ústní přihlášení přijímá se za činného člena pan Gustav Polák, úředník firmy Klein a synové zde.


VS 16. prosince 1891
   Ustanoven program sylvestrovské zábavy: po písních je 11. bod „Pro Josefku“ fraška o 1 jednání od M. Baluckého.
   Poděkovací přípis pana Frant. Rynta za účanstenství na pohřbu jeho zesnulého otce béře se na vědomí.
   Ku přípisu „Jednoty zpěv. spolků českosl.“ v Praze usneslo se že za člena nepřistoupí.


V úterý dne 22. prosince 1891 pořádal spolek náš na počest svého přísp. člena p. setníka Jana Steinský -ho, který vyznamenán za své zásluhy co předseda komitétu pro opravu pomníků na bojišti královéhradeckém, rytířským křížem řádu Františka Josefa, přátelský večírek. Zapěny některé písně a pan ředitel Skořepa proslovil … vyznamenaného našeho spolučlena a, který opět přiměřenými slovy odpověděl.


Dne 31. prosince 1891 pořádána v místnostech hotelu Andrejskova „Sylvestrovská zábava“ s programem vybraným. Jednotlivá čísla zdařile provedena a hojným potleskem vybraného obecenstva odměněna.


1892

VS 9. ledna 1892
   Celkový příjem Sylvestrovské zábavy obnáší 16 zl 90 kr. (hudba 8 lidí 21.- zl.) jeví se schodek 12 zl. 31 kr.
   Zprava pana regiseura ohledně divadelního představení. Pan Materna zděluje, že následkem nedostatku sil (herců), nelze divadelní představení dávat.
   Ze spolku vystoupili: Pan P. Jan Letošník, farář v Čibuzi, Ant. Valášek, Gustav Polák, Jan Pešák a Jan Čeněk ze Smiřic, Jan Svíčka z Oujezdu
   Za člena přispívajícího přijat na ústní přihlášení pan Jan Sehnoutka majitel válc. mlýnů v Černožicích.
   K dalšímu návrhu páně Beranovu usnáší se výbor, aby členu našemu panu Janu Julišovi, ml. vysloveny byly za jeho neúnavnou činnost při všech zábavách spolkových díky zvláštním přípisem.


Dne 26. ledna 1892 súčastnil se spolek náš s práporem pohřbu zesnulého člena pana Františka Tomka, nájemce hotelu Andrejskova


VS 3. února 1892
   Jednání o pořádání zábavy "merendy"
   Zřízení toilety pro dámy obstará pan Kottland, při kase budou pp. Kottland, Kněžourek a Materna.


VS 17. února 1892
   urovnání účtů maškarního plesu (7.února 1892): Hrubý příjem 91 zl 91 kr. (např. hudba 11 mužů zl 33), čistý výnos 24.55 zl.
   K výplatě poukazují se účty: listonoš Vachek, novoroční dar 2.- zl.
   Jednání o masopustní merendě:
   Pan místoředitel Beran zděluje, že z výstavního kupletu sejíti musí, jelikož pan Juliš k němu chuti nemá, a také druhý kuplet pro nedostatek sil dávatí se nemá.
   Výbor usnáší se tedy, aby místo merendy pořádal se věneček (1. března 1892) se vstupným 40 kr pro člena a 60 kr pro hosta.
   Pozvání objedná se 200 kusů jednoduchých u Bratří Peřinů.


VS 16.března 1892 v hotelu Andrejskova o 10. hod. večerní.
   Z věnečku jeví se schodek zl. 8.43 který se ze spolkové pokladny uhradí.
   Porada o akademii na oslavu 300. narozenin J. A. Komenského.
   Rozmluva o zřízení nového práporu a oslavě 25letého trvání jednoty.
   Většinou hlasu přijata dřívější usnesení výboru o pořízení nového práporu. Neškudlovi dopsati se má ještě jednou jak draho by nám letos nový prápor pořídil
   První české župě pěvecké má se dopsati, že jednota naše oslaví letos v srpnu své 25leté trvání a požádá se o účastenství.

Dne 28. března 1892 zúčastnila se jednota naše slavnosti konané na oslavu 300letých narozenin J. A. Komenského a zapěla o slavnostním večeru několik písní.

Dne 13. dubna 1892 pohřben byl čilý člen jednoty naší pan Jan Lefnar, obchodník a jednota naše súčastnila se pohřbu jeho.

Dne 18. dubna 1892 pořádana místními spolky velká akademie, při které jsme i my účinkovali. (ve prospěch Ústř. M.Š. a školní kuchyně)


VS 4. května 1892
   Čteny došlé listy pana J. Neškudly z Jablonného a paní Isabely Doležalové z Prahy německý list.
   Nabídku Josefa Neškudly z Jablonného na zhotovení práporu v ceně 245 zl výbor přijímá a předloží se ke schválení valné hromadě, která se na neděli dne 8. května …. svolá.
   Pan předseda sděluje, že pan Josef Lefnar zaslal jednotě naší 2 klobouky cylindry, 1 frak, 1 kuple ke kordu, 1 vlásenku, 1 šerpu, červené epolety, fez, skříňku s líčidly, 1 bednu s klihem, které věci zůstaly po zesnulém členu Janu Lefnarovi.


Zápiska
   o řádné valné hromadě, odbývané dne 8. května 1892 v místnostech hotelu Andrejskova. Přítomno dle listiny přítomných 26 členů.
   Během minulého období přihlásili se a také byli 4 členové činní a 3 přispívající, naproti tomu 6 členů vystoupilo a 2 zemřeli; tak že tedy dnes jednota naše čítá 27 členů činných , 32 přispívajících a 1 člena čestného.
   Výbor, maje na zřeteli blaho spolku a staraje se všemožně o další rozkvět jeho, konal od poslední valné hromady až do dneška celkem devět schůzí, což na tak krátkou dobu (šesti měsíců) jest počet zajisté dosti slušný.
   S politováním musím se však ještě toho dotknouti, že během celého tohoto období nepodařilo se panu regisseurovi ani jediného divadelního představení dohromady sehnati.
   Leč vinu toho nenese ani odstupující výbor, ani pan regisseur. hlavní překážkou v tom byl jenom nedostatek sil účinkujících.
   K návrhu pana V. K. Jarkovskýho zvoleni aklamací: pan P. P. Skořepa za řiditele, Jan Beran za místořiditele.
   K návrhu Rud. Steinský-ho zvoleni aklamací: pan Materna Josef za regisseura a pan Svatoš Karel za místoregisseura.
   Zvolení volbu přijímají.
   Volba šesti členů výboru a tří náhradníků:
   zvoleni byli tito pánové do výboru: Andrejsek Josef 23hlasy, Kottland Václav 23, Stráhl Jan 19, Vognar Jan 16, Růžička Alois 13, Steinský Rudolf 13.
   Pan předseda oznamuje dále že nejvíce hlasů měli ještě pánové Brix Jindřich 11, Martinek Bohuslav 8, Juliš Jan ml. 5 a navrhuje, aby tito tři pánové voleni byli aklamací za náhradníky. - Přijato jednohlasně.
   Pan předseda navrhuje, aby aklamací zvoleni byli Juliš Jan ml. za práporečníka a Šimek Josef za místopraporečníka.
   Rokování o oslavě 25letého trvání jednoty a svěcení práporu.
   Pan předseda navrhuje, aby zvolen byl širší slavnostní výbor, v němž by mimo členy výboru jednoty naší zasedali pánové:
   Hojný Josef za město, Juliš Jan za živnostenskou jednotu, Lefnar Josef za sbor hasičský, V. K. Jarkovský za Ústř. Matici šk., Erlbeck za cukrovar, Pick Šalomon za lihovar, Klein Th. za firmu Šimon Klein a synové, Herrscher za velkostatek. Návrh ten jednohlasně přijat.
   Pan V. K. Jarkovský navrhuje dále, aby výboru tomuto ponecháno bylo celé uspořádání slavnosti a sestavení programu slavnostního – což jednohlasně schváleno.
   Za činného člena přihlašuje se ústně pan Šimek Josef.
   Jednatel Rudolf Steinský navrhuje, aby zvoleni byli stálí dva zpravodajové, kteří by do krajinských listů zprávy spolku našeho se týkající podávali a navrhuje k tomu pány Svatoše K. a Růžičku A.
   Pan V.K. Jarkovský zrazuje naproti tomu valnou hromadu od tohoto usnesení, an by učitelům tím mnohé nepříjemnosti vzejíti mohly.
   Navrhovatel dovoluje bráti v pochybnost, že by učitel pro nějakou nevinou zprávičku o zábavě spolkové mohl by snad školními úřady nějak stíhán býti – leč proto předce béře návrh svůj zpět. Na to navrhuje pan V. K. Jarkovský, aby se ponechalo panu předsedovi, aby vždy sám někoho o podání zprávy do časopisu požádal – což se jednohlasně přijalo.

podpisy
Podpisy pod zápiskou z valné hromady dne 8. května 1892
Rud. Steinský zapisovatel, Jan Štrál, A. Růžička, K. V. Svatoš, Jan Beran, J. Andrejsek, J. Materna, SkořepaVS 11. května 1892
   Za předsedu jednohlasně zvolen byl pan Jos. Andrejsek, jemuž k ruce co místopředsedou pan Václav Kotlant.
   za jednatele zvolen 5 hlasy pan Alois Růžička. Za pokladníka zvolen sedmi hlasy pan Jan Vognar. Za archiváře zvolen p. Jan Štrál, za správce domu pan Karel Svatoš.
   Pan Andrejsek předseda navrhuje, aby dosavadnímu jednateli p. Steinskýmu písemné poděkování za jeho velikou píli zasláno bylo.
   Dále usnešeno bylo, by Jos. Neškudla, jemuž zhotovení nového praporu svěřeno bylo, uvědoměn byl, do kterého času prapor hotov býti má a zároveň s dopisem tímto zaslána mu byla lyra ze starého praporu, jíž p. Neškudla bezplatně postříbřiti má a která se potom na nový prapor připevní.
   Širší komité (svěcení praporu) bude ještě při příští schůzi uspořádáno a navrhují se pánové pan Josef Crha a p. Jos. Valášek za občanskou besedu, pan Josef Červinka lékárník a pan Josef Kněžourek za spořitelnu – kteří byli výborovou schůzí jednohlasně zvoleni.
   Pan předseda připomíná že při poslední valné hromadě zmínil se pan jednatel Steinský o jednom čestném členu jimž p. rytíře Mauttnera myslil jenž skoro 2 roky pohřben jest a žádá pány výbory by mu povstáním pocta zvláštní vzdána byla.
   Dále připomíná pan předseda by památní kniha spolková do pořádku uvedena byla, by z toho sepsána byla kniha která by v paměť uvedla nám i bývalým členům jasně, vznik, rozvoj, činosť spolku, což by se po případě vytisknouti dalo.


I. Zápiska
   o schůzi slavnostního výboru, konaného dne 17. května 1892.
   Pan předseda (Jos. Andrejsek) vítá ctěné delegáty místních korporací, spolků a prosí je, by laskavě schůzí se zúčastnili. a volá jednání dalšímu „Na zdar“.
   Slavnost konati se bude 7. srpna 1892.
   V předvečer slavnosti průvod městem a divadelní představení, při tom proslov a nějaký zpěv.
   Druhý den průvod do kostela. Po kostele zkouška, odpoledne akademie.
   Spolek zúčastní se ranní mše svaté. Po té slavnostní řečník vylíčí 25leté trvání spolku; zarážení hřebů a odevzdání praporu praporečníkovi.
   Následuje detailní program slavnosti.
   Pan předseda činí návrh, by v příští schůzi zvoleny byly paní matka a kmotry praporu.


VS 8. června 1892
   Pan předseda dopsal kapelníku Jaroměřskému, kterýž přijel a umluvil se s panem předsedou takto.
   Pan jaroměřský uvoluje se dle programu z předu ustanoveného s hudbou 30 mužů na 150 zlatých celou slavnost provésti.
   Program umluvený s p. řed. Skořepou byl ustanoven takto: 12. skladeb, 13. Při divadle Overtura „Zakletý princ“ a v meziaktí taneční kusy.
   Před pochodňovým průvodem serenáda před radnicí. Mimo to za tentýž obnos bude hráti při věnečku.
   Pan Svatoš navrhuje, aby byl dotázán p. prof. Vác. Veverka, po případě p. uč. Karel Rais o vypracování proslovu.
   Obstarání slavnostního řečníka:
   Pan předseda činí návrh, aby vyjednáváno bylo s panem dokt. Janem Podlipným z Prahy.
   Pan řed. Skořepa činí návrh dodatečný pro dokt. Jos. Moravce z Králové Dvora aneb dokt. Václ. Řezníčka z Prahy.
   Volba paní matky a kmoter praporu.
   Činí se návrh, aby požádány byly choť p. Jarkovského, ředitele, choť p. Crhy, p. J. Hojného, starosty města, choť p. Juliše st., pana J. Vognara, pana Teschlera, pana Červinky lékárníka, aby 3 z nich laskavě funkce tyto převzaly. Zaopatření stuh jest dobrovolnou úmluvou dotyčných dam.
   Pan předseda sděluje dále, že prapor objednán byl již dne 22. května b.r. za podmínek těchto:
   Prapor má býti zhotoven dle podané nabídky za 245 zl. ř. č., na jedné straně lýra, na druhé straně zemský znak, „lev s korunou“. S vyšitím poslednějšího má čekati, až dojde schválení od vys. zemského výboru, jemuž byla zaslána žádost prostřednictvím okr. výboru v Jaroměři. Zhotovení a vyšívání stuh má býti odloženo až do zvolení paní matky a kmoter praporu.
   Pan Štrál, činí návrh, aby ku zvýšení efektu o pochodňovém průvodu v předvečer slavnosti, zařízen byl skvělý ohňostroj, kterýž uvoluje se p. navrhovatel za cenu 10 – 15 zl. uspořádati.


VS 9. června 1892
   Pan předseda předčítá dopis sl. okresního výboru v Jaroměři, jímž podává se zpráva velesl. zem. výboru, že k užívání znaku zemského v praporu nutno podati žádost k Jeho Veličenstvu prostřednictvím politického úřadu.
   Činí se návrh, aby žádost k Jeho Veličenstvu byla zaslána; což se přijímá.
   Výbor se usnáší, aby písemně bylo poděkováno za propůjčení povozu do Hořic p. A. Herricherovi, vrchnímu a p. Ant. Kratochvílovi.
   Pan Materna činí návrh, aby o pouti dáván byl věneček. Přijímá se.
   Objednati 8 hudebníků. Vstupné pán 80 kr., člen 50 kr.


Zápiska
   o schůzi slavnostního výboru 16. června 1892.
   Návrh výboru užšího, aby ku sepsání proslovu dožádán byl prof. p. Vác. Veverka z Třeboně se přijímá.
   Předčítá celý návrh užšího výboru a přijímá se, aby požádán byl JuDr. Jan Podlipný z Prahy by laskavě řečnění převzal.
   Pan předseda předčítá jména sedmi dam, aby z nich tři byly zvoleny.
   zvoleny dámy paní Hojná, Crhová a Andrejsková.
   ohňostroj: K tomu podotýká p. řed. Jarkovský, že snad lépe by se to vyjímalo o koncertě na restauraci. Návrh ten se přijímá.

Dne 19. června 1892 súčastnil se spolek náš slavnosti „Božího Těla“.


Zápiska
   o schůzi slavnostního výboru 22. června 1892.
   Při slavnosti naší nebude se konati církevní svěcení praporu, a proto jak ve zvyku jest, není potřebí k tomu kmoter, nýbrž jen matky praporu, jíž k ruce jsou družičky; a činí dle toho návrh, aby matkou praporu zvolena byla pí. Hojná a za družičky slečny Y. Malburgová a Julišová. Návrh se přijímá.
   Ustanoveno, aby požádány ještě slečny Kolárská, Veselovská, Žampova, Pavl. Karlova, Zemanova, Mar. Karlova, Schiefnerova, Frankova, Motyčkova, Štípkova (Pácaltova), Nečova, Michalova, Kováříkova, Herrschrova, Jarkovská, Váchova, Reehova a Studená.
   Pan řed. Jarkovský činí návrh, aby požádána byla ještě 4 menší děvčátka, jež by v národním kroji nebo v jiném malebném obleku ve průvodě vedle ostatních družiček kráčela. Schvaluje se.

Dne 28. června 1892 sešli jsme se, abychom oslavili jmeniny našeho sbormistra pan Petra Pavla Skořepy. Zapěli jsme písně: „Sousedská“ a „Hubička“. Při té příležitosti poprvé vystoupil na zkoušku hudební odbor, na jehož zařízení se pomýšlí. Dosti zdařilé vystoupení.


VS 6. července 1892
   Hrubý příjem z posledního věnečku(3. července)) 21 zl 50 kr. (např. pan Ságner od sálu 3 zl.) - jeví se schodek 3 zl 01 kr.
   Do tisku (na slavnost svěcení praporu) byly dány:
   100 kusů velké plakáty – 6 zl,
   400 kusů pozvání – 6 zl. a
   150 kusů dotazník 2 zl.
   Pan předseda oznamuje, že kapelník Jaroměřský prosí, zdaž by se mu nemohl zaslati povoz pro hudebníky. Ujednáno, že lépe bude zaslati mu 4 zl., aby si povoz sám zaopatřil.
   Za člena činného přijat ku písemnému ohlášení Augustin Valášek a za člena přispívajícího na ohlášení p. Rudolfa Steinského pan Max Wertheimer.
   Pan předseda oznamuje, že učiněna objednávka u p. Neškudly vyšití zemského znaku, jakož i stuh s nápisy
   „1867 – Hanka ve Smiřicích – 1892“
   „Národy nehasnou, dokud jazyk žije“.
   Dále oznamuje pan předseda, že byl učiněn návrh, aby při koncertě bylo vstupné: pro nečleny 20 kr., pro členy volné; při věnečku pro nečleny 80 kr., pro členy vstup volný. Schvaluje se.
   Oznámeno dále, že došla odpověď p. V. Veverky profesora, že do 14 dnů zašle proslov ku slavnostnímu představení.

V Neděli dne 17. července 1892 súčastnila se jednota naše prvního sjezdu „První české župy pěvecké v Josefově". Sjezdu súčastnilo se 18 členů účinkujících s praporem a 10 členů přispívajících.


VS 20. července 1892
   Mají se postavit dvě slávobrány, jedna u sv. Jana, druhá u p. Vin. Slezáka. Postavení obstarají pánové Kottland a Valášek. Pan předseda objedná 3 fůry chvojí u p. nadlesního Seidla. Potřebné nápisy obstará p. Strahl. Praporečky na slávobrány vypůjčí se na požádání od p. P. Skořepy, ředitele školy.
   Podium zhotoví p. Kottland; o zapůjčení soudků požádá p. předseda správu pivovaru. Kolem podia postaví se na každé straně 5 stožárů.
   V předvečer slavnosti při průvodu o 8. hodině večer má býti osvětlení. Za tou příčinou podá se žádost na purkmistrovský úřad aby požádal občany zdejší za osvětlení a zavěšení praporů. Též se ku žádosti připojí prosba o zapůjčení sudu (nár.? děla) a dvou šluců od p. Hojného. Obstará střelbu p. J. Juliš mladší.
   Průvod se sestaví před hotelem „Andrejsek“; odtud pochod ku kostelu, na nábřeží Šternberkovo až k p. Balašovi, zpět městem, zastaveníčko u paní matky praporu, při tom vejdou p. předseda Andrejsek a sbormistr p. Skořepa ku pí. matce, aby jménem spolku složili poklonu; po malé zastávce průvod dále ku host. p. Štípka; zpět pod nádražím zabočí se do Liebigovy třídy (dnes Hradecká ulice) a zpět ku hotelu „Andrejsek“. Při tom vypálen ohňostroj.
   Na to hned slavností představení při stolech. Vstupné osoba 20 kr. Pozvání ku slavnostnímu představení a program koncertu na jednoduchý list do tisku; objedná se 300 kusů.
   Pan radní Juliš a p. J. Lefnar vyšetří počet lampionů u živ. jednoty a počet pochodní u p. Bartoška, a podají o tom zprávu v širším komitétu; zároveň budou mít na starosti obstarání nosičů pochodní. Sestavení a vedení průvodu přiděluje se těm samým pánům.
   K vybírání vstupného v předvečer, při koncertu a při věnečku požádají se pp. Jos Kněžourek, p. Jan Motyčka, Růžička a p. Kottland.
   Průvod povedou pořadatelé zvolení v širším komitétu. Slavnostní kancelář obstará p. Crha a p. Svatoš.
   Děti v národních krojích povede p. Beran. P. Strahl vypůjčí obleky pažat v Josefově.

Ve prospěch „Úst. M. Š.“ odvedeno p. Jos. Hojnému 10. července 1892 ze střelbu v místnostech spolkových 2 zl. 66 a 1/2 kr a z výletu školního 8 zl. 72 a 1/2 kr. úhrnem 11 zl. 39 kr.


Zápiska
   o schůzi slavnostního výboru, konané 23. července 1892
   Přítomni byli pánové: Beran Jan, V.K. Jarkovský, V. Kottland, Jan Juliš starší, Jos. Materna, Jos. Lefnar, Šal. Pick, P.p: Skořepa, K. Svatoš, Jos. Valášek, Jan. Vognar, předseda Jos. Andrejsek a jednatel A. Růžička.
   Regisseur p. Materna a jednatel zvolili ku přednášení slečnu M. Zemanovu, jakož jim bylo výborem svěřeno.
   Okrášlení města. Návrh učiněný ve schůzi výborové ze dne 20./7. se přijímá.
   Na slavobrány nápisy: Vně: Buďte nám vítáni ! Vítejte nám ! Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Národy nehasnou, dokud jazyk žije. Prapory na stožáry zapůjčí p. Lefnar 4 kusy sboru hasičského, od živnostenské jednoty vypůjčí p. Kottland. Pan předseda vyjedná na příslušných místech, aby ozdobena byla věž chrámová a restaurace, pak nádraží.
   Schvaluje se pořad ustanovený ve schůzi výborové; ale sestavení průvodu v radnici. Koupí se 50 kusů lampionů.
   Sestavení průvodu o slavnosti.
   Průvod započne stavěti v ulici za p. Jakoubkem před domem p. Matějčka a v Liebigově třídě, čímž se odstoupí od pořadu ustanoveného na plakátech.

Postup tento:
   1. Banderium; cyklisté
   2. Četa hasičů.
   3. Sokolové.
   4. Hudba.
   5. Děti v národmím kroji.
   6. Paní matka praporu a družičky – studenstvo.
   7. Úřednictvo a obecní zástupitelstva.
   8. Cizí pěvecké jednoty.
   9. Živnostenské jednoty.
   10. Místní spolky: živnostenská jednota, občanská beseda, jednota živnostenských pomocníků a jednota „Hanka“.

   Místní obec hasičů požádá se o udržování pořádku.
   Volba pořadatelů slav. průvodu. Úlohu tu, aby laskavě převzali, vyzvou se pánové: J. Juliš st., Jos. Lefnar, R. Steinský, J. Beran, V. Kottland.
   K uvítání hostí nanádraží zvoleni: p. Erlbeck, Beran, Lefnar a Juliš starší; u slavobrány a sochy sv. Jana pan Steinský a Kottland u druhé slavobrány p. Štrahl a Šimek, u Stuchlíkových p. Vognar a Juliš mladší. Ku poledním vlakům 2 páni, již uvítati budou na nádraží. P. Lefnar doptá se privátně, zdaž spolky od Hoříněvse vezmou hudbu s sebou.
   P. Lefnar navrhuje, aby odpolední průvod na restauraci sestaven byl u radnice. Schvaluje se.
   Pan regisseur oznamuje, že ku slavnostnímu představení zvolena jednoaktovka „Ve veřejném životě“.

   Učiněn návrh, aby se tímto způsobem konalo zatloukání hřebů:
   1. Paní matka praporu
   2. Družičky slečna Julišova a Schiefnerova
   3. Duchovní správce, veledůst. p. P. A. Nývlt, děkan v Holohlavech
   4. Pan předseda spolku
   5. Pan ředitel zpěvu
   6. Zeměpanský zástupce
   7. Starosta města
   8. Okresní starosta
   9. Slavnostní řečník
   10. Zástupce velkostatku ve Smiřicích
   11. Zemský poslanec p. Jos. Černý
   12. Z školu p. K. Svatoš
   13. za místní školní radu p. J. Motyčka
   14. Za místní velkoprůmysl p. A. Malburg
   15. Zástupce okolních měst p. Lánský
   16. Zástupce venkovských obcí p. Jos. Řehák
   17. Za politický spolek V. Čech p. Boh. Čerych
   18. Všichni předsedové cizích spolků
   19. Za živnostenskou jednotu p. V. Kottland
   20. Za Ústřední Matici Školskou p. V.K.L. Jarkovský
   21. Za občanskou besedu p. Jos. Valášek
   22. Za sbor hasičů p. Jos. Lefnar
   23. Za městskou spořitelnu p. Juliš radní
   24. Nejstarší člen zakládající p. Josef Crha a pan Vichtl
   25. Za jednotu živnostenských pomocníků p. Lenka
   26. Praporečník

   Pan předseda sděluje, že s nevšední ochotou sestavil památník jednoty naší p. K. Svatoš, a činí návrh, aby se 200 kusů kus slavnosti dalo vytisknouti u „Bratří Peřinů“. Schvaluje se.

   Při tomto zasedání bylo usneseno, že při zatloukání hřebů vyvolávati bude jednatel spolku, a pomocni budou p. K. Svatoš, nasazovati hřeby, p. R. Steinský podávati kladívko a p. Jos. Šimek držet žerď.


VS 27. července 1892
   Navrhuje se, aby členové slavnostního výboru byli označeni páskami červenobílými. Obstará slečna Reehova. (Jednatel) Nápis „Slavnostní kancelář“ obstará p. Štrahl.
   Pan předseda sděluje, jaké dohodnutí učiněno s p. Peřinou v příčině vydání památníku spolkového. Přijímá se, aby bylo objednáno 300 kusů za 55 zl., jednatel se splnomocňuje, když tak neučiní, aby se objednalo jen 200 kusů.
   Schvaluje se návrh, aby u p. Mahlera bylo objednáno 20 kusů desek na noty.
   Pan předseda požádá p. řed. Jarkovského, aby dal kočár pro slavnostního řečníka.
   Ujednáno s panem Ságnerem za propůjčení sálu se světlem na 7 zl.
   Dopis od nakladatele Otty, jimž vyhovuje přání, aby noveleta „Růženec“ směla se otisknouti v památníků.
   Dopis p. JUDr. Podlipného, jimž odříká súčastnění se jako slavnostní řečník. Pan předseda připomíná, že již učiněno opatření a p. MUDr. Jos. Moravec ze Dvora Králové přijal ten čestný úkol.
   Dopis p. Jos. Neškudly oznamuje, že prapor do 1. srpa b.r. zhotoven býti nemůže. Na to mu hned obratem pošty bylo odpověděno, že do 4. musí býti prapor odeslán. - K tomu se hned nové psaní dopíše, že do 4. srpna musí býti prapor odeslán, jinak se objedná u p. Trenkvalda v Praze.
   Za člena přispívajícího ku ústní žádosti u pana předsedy přijat p. Ad. Mahler.
   Vystoupení ze spolku ohlásil u p. J. Vognara přispívající člen p. Jan Joneš.


Zápiska
   o výborové schůzi slav. komitétu dne 10. srpna 1892
I. Příjem:
   dne 6. srpna večer při akademii 23.85 zl.
   dne 7. srpna odpoledne vstupné 91.05 zl.
   dne 7. srpna odpoledne za „památníky“ 39.61 zl.
   dne 7. srpna na „Ústř. M. Š.“ 8.- zl.
   dne 7. srpna při věnečku 22.70 zl. - úhrn zl 185.21
I. Vydání - účty:
   1. Jos. Neškudly za prapor 250.-
   2. Br. Peřinů za památníky 55.-
   3. A. Studeného za rukavice 3.50
   4. J. Vognara poštovné a jiné 10.58
   atd – celkem 22 položek úhrnem zl. 621.55 – jeví se schodek 436.34 zl.
   Poděkování uveřejní se v novinách: Národních listech, Ratiboru a Českém venkově.
   Písemné poděkování zašle se matce praporu. JUDr. Moravcovi, prof. Veverkovi, obecnímu úřadu, farnímu úřadu, redakcím Ratiboru, Českého venkova, a Národním listům, dámám učinkovavším při slavnosti a akademii.
   Spolkům jež se zúčastnili poděkuje se písemně.
   Požádán bude městský úřad aby vzal rovněž jako prápor živnostenský, náš prápor do uschování.
   Kdyby p. Neškudla změnu práporu bezplatně nechtěl provésti, pak nahradí se mu za to přiměřený doplatek ze spolkové pokladny.


VS 27. září 1892
   Pan předseda předčítá dopis p. Václ. Stránského, ze Salcburku(správce cís. pily), bývalého zakládajícího člena. Přikládá 10 zlatých, jež p. Stránský věnoval ku dobročinnému účelu, kterýž vytčen byl p. Jos. Crhou ve prospěch Matičné školy v Trutnově.
   Dopis lesní zprávy a účet za odebrané chvojí při slavnosti svěcení praporu na 8 zlatých – Usneseno, aby požádána byla vrchní zpráva v Praze, by obnos ten byl pěvecké jednotě sleven.
   Pan předseda čin návrh, aby se zbývající památníky mezi členy rozdaly. Duhý návrh, aby se zbývající hřeby, až prapor dojde, při cvičení pěveckém zatloukly.

Ze spolku vystoupili: p. Jan Havrda, nastoupiv nové místo v Jenči měsícem září a p. Jan Beran z Černožic za příčinou služby vojenské 1.říjnem.


VS 12. října 1892
   Pan předseda sděluje, že dopis na vrchní správu velkostatků v Praze byl vyřízen v ten smysl, aby se slevení žádalo ku vrchní správě velkostatků ve Vídni. Usneseno, že se tak učiní.
   Urovnání účtů z posledního věnečku (9.října): příjem 40 zl. 50 kr. jeví se přebytek 8 zl. 73 kr.
   Pan předseda přednáší ústní žádost p. Jana Malburga za člena přispívajícího, a jednatel žádost p. Josefa Hejna za člena účinkujícího. Všichni pánové se přijímají.

Ve prospěch „Ústř. Matice Školské“ odvedeno panu Josefu Hojnému po zábavě posvícenské dne 13. října 1892 za střelbu v místnostech spolkových 4 zl. 9 a půl kr.


VS 26. října 1892
   Schválení dodatečného účtu za opravu došlého praporu. Schvaluje se, by panu Neškudlovi doplaceno bylo jako náhrada 5 zl., a zašle se mu tudiž ještě 105 zl. Ku zatloukání hřebů byli zvoleni následující páni, by slavnostně akt ode dne 7. srpna b.r. ukončili:
   p. Kottland Vác.: Kdo nejsi Čech, nezpíváš.
   p. Rud. Steinský: Co v srdci, totéž na jazyku,tak buďme podle starých zvyků. p. Jos. Materna: Pro vlasť a svobodu !
   p. Jan Beran:
   p. Jan Vognar: Čech kdyby zpívat nesměl. hořem by snad zahynul.
   p. Jos. Kněžourek: Pokud zpívati bude náš lid, vždy jemu z temna zas vytryskne svit.
   p. Jan Motyčka: Českým zpěvem, z lásky k vlasti svorně vytrvejme !
   p. Jos. Šimek ml.: Pevně stůj, druh druha pomiluj.
   p. Frant. Rynt: Ne slova, ale skutky platí.
   p. Frant. Tobiášek: Ať nás vodí prapor ten ku slávě jako za min. 25 let.
   Pan předseda přednáší ústní žádost pana Jiřího Malburga za člena přispívajícího; jednatel žádost p. Jana Pšenčíka mag. farm. a p. Josefa Šmejdy ciselera (zlatníka – pozn P.) v Dronthejmě taktéž za členy přispívající. Všichni pánové jednohlasně se přijímají.

   Zatloukání zbylých hřebů událo se hned po schůzi výborové. Když rozvinut byl opravený prapor, všichni přítomní vyslovili úplný souhlas s novým vypodobněním. Hřeby zatloukli pánové ve schůzi zvolení a pronesli přitom hesla, jak v protokolu uvedena.
   Při volné zábavě předneseny některé sbory; a z ochoty přednesl na pianě některé piesy p. ředitel Skořepa.

Dopis p. Jos. Materny, režiséra spolku našeho, jímž sděluje, že pro nedostatek času nelze mu funkci onu zastávati a tudíž se z čestné funkce této děkuje. Přijímá funkci tuto místorežisér p. Svatoš, aby se zábava Sylvestrovská provedla, a p. Beran požádá odstupujícího p. režiséra by p. Svatošovi pomohl.


Opis
   výnosu, jímž se povoluje nésti na praporu spolkovém český zemský znak.
   Panu J. Andrejskovi předsedovi pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“ ve Smiřicích.
   Dle výnosu vysokého c.k. ministerstva vnitra ze dne 19. října1892 č. 24280 ráčilo Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. října 1892 nejmilostivěji povoliti, že smí pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ve Smiřicích v Čechách vésti na jedné straně svého spolkového praporu český zemský znak.
   O tom Vám dávám jako předsedovi spolku v základě výnosu vysokého c.k. místodržitelství ze dne 28. října 1892 č. 127019 věděti.
   V Králové Dvoře, dne 7.listopadu 1892 Za c.k. okresního hejtmana Smutný m/p


VS 23. listopadu 1892
   Ku dotazu p. předsedy, jaké sbory jsou ku Sylvestrovské zábavě připraveny, odpovídá p. místoředitel Beran, že připravovaná jest operetka a komický melodram. Pak jeden sbor musžský (Jirka) a mimo to dva smíšené sbory. Pan Steinský navrhuje, aby od spolku vyzvány byly dámy Smiřické, by laskavě spoluúčinkovali. Cvičení dam béře p. Beran. Rovněž požádá p. Beran p. Štrála, aby laskavě jedno číslo na housle přednesl. Pět čísel hudebních obstará p. Jaroměřský, rovněž i hudbu k volné zábavě.

Dne 6. prosince b.r. súčastnila se jednota naše ku požádání Jana Černého, dlouholetého člena spolku, pohřbu paní Marie Tachmanové, vdovy po občanu zdejším. V domě smutku zazpíván sbor „Když anděl smrti kynul“.


VS 11. prosince 1892
Stanovení programu Sylvestrovské zábavy:
   1. „Dětinství“ ouvertura od Strobla.
   2. „Na nebi na sto hvězdiček“; smíšený sbor od Bendla.
   3. „První láska“ gavotta od Labický-ho.
   4. „Jurka“, mužský sbor od Kunze.
   5. „Karneval Benátský“ od Paganini-ho.
   6. „Směs z českých písní“ od Černý-ho.
   7. „Dobrou noc“ smíšený sbor od Bendla.
   8. „Salonní skladba“ pro smyčcové quartteto od Rittra.
   9. „Princ Bek a kněžna Džinarata“ komická melodram se čtyřmi herci a prologem od Pauknera.
   10. „Slovanská“ ouvertura od Tittla.
   11. „Sezení městské rady“ komická operetta od R. Nejedlýho.
   Dopis a prosba o dárek na vánoční stromek Kat. šk. v Trutnově. Výbor usnáší se, aby míst. odborům M. Š. v Trutnově zaslány byly 2 zl. V Králové Dvoře (pro školu v Dubenci a Nemajově) 2 zl. Na místní chudou mládež přispěje se 10 zl. K ústnímu ohlášení p. Václ. Volfa u pokladníka spol. propouští se první ze svazku spolkového, a p. Volť. Matlacha z Čibuze pro neplnění povinností spolkových považuje se za vystouplého.
   P. Beran žádá, aby pořízeny byly 4 bigotfony veliké, svoluje se.


1893


VS 3. ledna 1893
   Vyrovnání účtů o zábavě Sylvestrovské: hrubý příjem činí 46 zl. 80 kr. (např. Boleta stála 1,51 zl) – jeví se tudíž přebytek 14 zl. 89 kr.
   Odhlasováno, že se má odbývati ples dne 2. února 1893. čtyřmi hlasy proti třem. Obstará se hudba Třbechovická 12 mužů. 32 zl. Objedná se 300 kusů pozvání u br. Peřinů. Vstupné: pán 1 zl. Od sálu ujednáno jako při jiných zábavách na 10 zl.
   Merenda se bude odbývati dne 14. února 1893.

Dne 19. ledna 1893 súčastnila se jednota naše pohřbu pí. M. Řeháčkové, choti p. K. Řeháčka uzenáře a řezníka zde. Smuteční sbory zapěly se u domu smutku a na hřbitově.


VS 25. ledna 1893
   Přípravy ku plesu. Všichni účinkující páni členové (svobodní) se vší ochotou uvolují se uváděti dámy.
   Objednají se taneční pořádky. Dle ukázky objedná pan Materna v br. Peřinů 100 kusů tanečních pořádků do výše 18 kr. za kus.
   Pan Materna obstará dekorování, objedná Vorla. Pokud bude třeba, přikoupí se nové látky (červené). Dvě záclony na dvéře obst. p. Ságner.
   Pan Řeháček zasílá poděkovací přípis za súčastenství se jednoty při pohřbu jeho choti s obnosem 25 zl. pro pokladnu spolkovou.


VS 8. února 1893
   Vyrovnání účtů o plesu ze dne 2. února 1893.
   Hrubý příjem obnáší 44 zl. (např. Vorel za dekoraci 1 zl.) - jeví se tudíž schodek 38 zl. 52 kr.
   Jednání o masopustní merendě. Předseda činí návrh, aby za stávajících poměrů žádná merenda odbývána nebyla. Poukazuje k tomu, že během 14 dní pořádány byly 2 plesy, koncert sester Boucherových a zábava cyklistů z Hradce Králové, a nedoufá tudíž, že by nějaký úspěch byl docílen, zvláště poukazuje ku finančnímu výsledku plesu spolkového, jenž ukazuje citlivý schodek. Návrh se jednohlasně přijímá.
   Pan Svatoš činí návrh, aby pořádána byla užší domácí zábava pro členy a jimi uvedené hosty.
   Hudba Sokola Třebechovického má odpadnouti a dopíše se p. Jaroměřskému, že zábava na 14. února b.r. určená se nepořádá, a aby hudbou dle své libosti naložil. Pozvání ku zábavě stane se oběžníkem na členy spolku a dámy účinkující. Hosté členy uvedené mají přístup.
   Při pianě slíbil spoluúčinkovati p. ř. Skořepa a místosbormistr p. Beran. Pan Ságner nežádá od sálu nic.

Přátelský večer konaný v úterý masopustní dne 14. února 1893 vydařil se.
   (např.) P. JUDr. Alf. Rudolf přednesl báseň Črty ze života mládeneckého. Hudbu obstarali pp. P. P. Skořepa a J. Beran, jenž kusy tanečními zavděčil se velice tancechtivým. Společnost pozdě do noci oslavovala loučící se masopust.

Dne 15. února 1893 zaslán blahopřejný telegram p. Jar. Vrchlickému, prvnímu našemu básníkovi na oslavu 40té ročnice jeho narozenin.


VS 1. března 1893
   Jednání o akademii. Pokračuje se v jednání ze dne 8. února b.r. a ustanoveno jednohlasně, aby se akademie pořádala dne 25. března b.r. Počátek ustanoven určitě na 1/2 8 hodině večer. Pan sbormistr Beran obstará 5 čísel, pak požádá se p. Leopold Stocký, učitel měšť. školy v Jaroměři a cvičitel „Jaromíru“. zdaž by laskavě nespoluúčinkoval. Pan Hejna a jednatel obstarají. Ostatní čísla vyplní hudba sokola Třebechovického. K vyplnění programu požádá se o 6 kusů. Program ustanoví se příští sobotu.
   Dá se do tisku 200 kusů pozvání. Ceny míst jako při divadle I. místo 50 kr., II. místo 30 kr.. P. Ságner od sálu 3 zl. - osvětlení a vytopení.
   Pan Jos. Beran, příručí v pivovaře žádá písemně o přijmutí za člena činného, a p. Josef Mařánek c. kr. důchodní za člena přispívajícího. Schvaluje se.


SV 10. března 1893
   Sestavení programu akademie.
   Změna vstupného. Usnešeno: I. místo 50 kr., II. místo 40 kr. a III. místo 30 kr.
   P. Jar. Vrchlický děkuje písemně za projev blahopřání ku čtyřicetiletým jeho narozeninám. Dopis se uloží do pamětní knihy.


VS. 29. března 1893
   Vyrovnání účtů z poslední akademie (25. března). Hrubý příjem obnáší 68 zl. - čistého 14 zl. 22 kr.
   Z Opavy došel přípis, v němž vyzývají, aby sehrán byl divadelní kus ve prospěch postavení ochotnického divadla v Kateřinkách. Podepsán říš. poslanec JUDr. Fr. Sláma. Usneseno zaslati 3 zl. s podotknutím, že jest to dobrovolný dar ze spolkové pokladny.
   Usneseno, velectěným ženám, jež při akademii účinkovaly, poděkovati a zároveň vyzvati, by uskupily se v odbor, jež by i na dále spoluúčinkoval.

Akademie pořádaná dne 25. března 1893 dopadla velice skvěle. Hmotný výtěžek zabezpečen již předprodejem lístků. Úspěch sám v průběhu čísel zdařilý. Všechna čísla zpěvná i melodram přednesena dobře; obecenstvo úplnou spokojenost dávalo na jevo hojným tleskáním. Ač nevšední ochotou ku zdaru přispěli všichni členové účinkující, přec zvláštní zásluhy mají dámy Smiřické, sl. M. Dufková a B. Schiefnerová, a p. Jan Juliš mladší. Místoředitel p. J. Beran, kterýž všechna čísla nacvičoval a tím akademii uskutečnil pořádáním nové produkce zajisté jen vděk občanstva si získá. Za zdar bylo mu se výborem poděkováno.
   Ochuravěním p. L. Stockého vypuštěna z programu 2 čísla, a slíbena náhrada při každé jiné produkci.


VS 19. dubna 1893
   MUDr. pan Frant. Zemek žádá písemně o přijmutí za člena činného. Jednohlasně se přijímá.

Při schůzi výborové 8. února 1893 jednatel spolku učinil poznámku, že pp. Mrkos Josef a Václav Špaček učitelé v Holohlavech ač pravidelně vyzváni bývají ku společným cvičením a jiným zábavám, jich se nezúčastní, a aby tedy na příště vyzýváni nebyli, považují se za vystouplé. Tehdy opomenuto. Zaznamenává se ku zjištění počtu členů.


VS 3. května 1893
   Od výboru pěvecké župy došel lístek, jímž se oznamuje, že druhý sjezd konán bude dne 23. července 1893 v Lomnici u Jičína. Za tou příčinou nechť se cvičení pilně navštěvují. Pan ředitel Skořepa činí návrh, aby jednota naše učinila provolání ku spolkům a jiným korporacím od Pardubic do České Skalice, zdaž by podporovaly zábavní vlak do Adersbachu. Pan ředitel učiní přípravné práce, jež se do okolí rozešlou. Návrh se přijímá. Vlak by se měl vypravit dne 9. července 1893.


VS 17. května 1893
   Došlé dopisy: Nově zařízená pěvecká jednota dívčí v místě žádá, aby ku cvičením její propůjčeno bylo piano spolkové. Žádosti této jednohlasně se vyhovuje a jednatel zodpoví písemně.
   Pan Jan Čeněk žádá, aby přijat byl opět za činného člena spolku. Jednohlasně se přijímá.
   jak z předešlé výborové schůzi ujednáno za příčinou výletu do Adersbachu, učiněn byl dotaz, co stál by zábavní vlak. Dle informací učiněných není to spojeno se žádnou výhodou a tudíž výlet odpadá.
   Pan Materna činí návrh, aby místo toho uspořádán byl výlet do blízkého okolí. Doufá, že by mohl výlet dobře dopadnouti, poněvadž již delší dobu nic pořádáno nebylo. Za tou příčinou mají se vyzvati všecky místní spolky ku zúčastnění se. nejpříhodnější doba den 11. června, v případě nepohody dne 18. června, jinak by odpadl.¨O místu dohodnou se spojené spolky; jednota naše činí návrh do lesa ke Smržovu.
   Pan předseda činí návrh, aby o pouti Smiřické dne 2. července jednota naše opět s místními spolky pořádala koncert „na lednici“.

   V zápisce ze dne 10. srpna 1892 při závěrečné schůzi slavnostního komitétu opomenutím vynechána jména oněch pánů, jež člen výboru p. V. K. Jarkovský navrhuje ku jmenování členy čestnými. Jsou to pánové: P. P. Skořepa ředitel, Jos. Crha zakládající člen a Jos. Andrejsek, nynější předseda spolku.


Výroční zpráva jednatele
   pěv. ochot. jednoty „Hanka“ ve Smiřicích za I. ročník ve druhém čtvrtstoletí ode dne 8. května 1892 do 28. května 1893.
   V následujících řádcích jest mi podati zprávu o činnosti naší pěv.-ochot. jednoty za rok právě uplynulý. Činím tak v plném uspokojení s činností, kdykoliv se jednalo o veřejné vystoupení, méně však zasluhuje pochvaly příprava k takovým produkcím; neboť vždy jevila se menší, větší liknavosť ve cvičeních zpěvných, dála-li se jen pro vlastní cvik.
   Výbor … konal 21 schůze...
   Tím se jeví činnost as takto (jen nezapsané výše – pozn. P.):
   6. června 1892 zúčastnili jsme se slavnostního odhalení pomníku Jana Amosa Komenského v Hořicích. 20 členů přítomno bylo slavnostní řeči p. Jos. Sokola, učitele v Praze a poslance na říšské radě.
   6. a 7. srpna 1892 slavnosť 25letého trvání naší jednoty a zasvěcení nového praporu spolkového. = popis.
   Hned po návratu z chrámu Páně sestaven průvod, v němž ve středu kráčela matka praporu, vel. pí Hojná v malebném skupení velkých a malých družiček, Průvod stanul na náměstí, kdež na připraveném místě slavnostní akt proveden.
   14. února 1893 přátelský večer, jenž pro neporozumění byl málo navštíven.
   Jednota naše čítá 29 členů činných, 37 členů přispívajících a 1 člena čestného.
   Jen jediného musím se dotknouti, že během celého roku nepodařilo se celý večer vyplniti divadelním představením.


Zápiska
   o řádné valné hromad, konané dne 28. května 1893
   Pan předseda zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a lituje, že valná hromada tak malým počtem jest zastoupena. Ani členové výboru nedostavili se v plném počtu; schází 5 členův, z nichž žádný se neomluvil.
   Volby:
   P. J. Vognar činí návrh, aby zvoleni byli aklamací:
   p. P. P. Skořepa za ředitele, p. J. Beran za místoředitele.
   P. Erlbeck činí návrh, aby zvolen byl za ředitele p. Beran; a činí další návrh, aby volba provedena lístky.
   Pan předseda Andrejsek prosí pány: Václ. Černého a Jana Motyčku, aby předsevzali sčítání lístků.
   Odevzdáno bylo 17 lístků, z nichž 2 prázné . Obdržel p. P. Skořepa 9 hlasů za ředitele – proti 9 p. Berana.
   p. Beran 9 hlasů za místoředitele.
   Nepřítomný ředitel p. Skořepa zpraví se o volbě.
   Přítomný místoředitel p. J. Beran volby nepřijímá; přitom udává pohnutky, jež ho k tomu vedou. Smysl celého vyznívá, že jeví se malá náchylnost ku jednotě, jak viděti z návštěvy o valné hromadě: že jeho námaha v poslední době, kdy sám staral se o všecka cvičení, není dosti oceněna, že kruhy ony, jež měly by jednotu podporovati, je ignorují.
   Z toho povstala velice živá kontraverse jež nezasluhuje, aby doslovně uvedena byla. Ku dvojímu vyzvání p. Předsedy a ku vřelému vyzvání p. Jos. Valáška, aby pro dobro spolku hledělo se všelikým nepříjemnostem vyvarovati, setrvává p. místoředitel na své resignaci. Když pan p. Erlbek ku řeči p. Valáška podotýká, že stesky p. Berana snad jsou oprávněny, přimlouvá se p. Valášek ještě jednou, aby p. Beran volbu přijal.
   Resignace místoředitele béře se k vědomosti a p. Erlbek činí návrh, aby se v jednání dalším pokračovalo. - Přijímá se.
   K návrhu p. Jana Berana zvolen aklamací p. Jos. Materna za režiséra.
   Nepřítomný člen se o volbě zpraví.
   Volba šesti členů výboru a 3 náhradníků.
   Odevzdáno 17 lístků - 1 prázdný z nich a zvoleni tito pánové do výboru:
   Pan Andrejsek Josef 14 hlasy, pan Kottland Václav 14 hlasy, MUDr Zemek František 13 hlasy, pan Juliš Jan mladší 12 hlasy.
   Z ostatních pánů žádný nedostal nadpoloviční většinu a volba provedena znova.
   Volba 2 výborů a náhradníků. Volba byla provedena dvakráte, neboť teprv při druhé volbě zvolen do výboru:
   Pan Rynt František 10 hlasy ze 16 odevzdaných lístků.
   Z náhradníky:
   Pan Svatoš Karel 13 hlasy, pan Freudenberk František 8 hlasy, pan Růžička Alois 8 hlasy.
   Volba 1 výboru. také i nyní byla volba vykonána dvakráte. Při druhé volbě zvolen do výboru pan Jan Vognar 10 hlasy.
   Nepřítomným členům se volba výboru oznámí, z přítomných členů všichni volbu přijímají až na p. Jana Vognara. Resignaci odůvodňuje tím, že po průběhu dnešní volby děkuje za důvěru. Resignace se přijímá.
   Ku učiněnému návrhu odkládá se další jednání valné hromady skoro o 12. hodině v noci; čímž jest valná hromada nedokončená.


VS 31. května 1893
   Jakým způsobem jest se zachovati výboru po průběhu valné hromady.
   Pan předseda sděluje s ostatními členy výboru výsledek nedělní valné hromady. K tomu jednatel doplňuje úplný obrázek, neboť zápiska o ní nebyla ještě sepsána. Obsah úplně tentýž, jak bylo v protokole předešlém zaznamenáno. Po delším debatování usneseno většinou hlasů, že hromada byla platná, volby tedy též a že nemá se příliš dlouho otáleti u dalším jednání v mimořádné valné hromadě, jejíž doba se později určí. Z té příčiny oznámí se výsledek volby nově zvoleným funkcionářům.
   Přítomní pánové Josef Materna a Vacl. Kottland volby nepřijímají.
   Usneseno dále, že ku p. řediteli Skořepovi jako deputace dojdou pánové Jos. Andrejsek a Rudolf Steinský, aby zmírněn byl účinek slov ve valné hromadě pronesených, aby pověsti městem pobíhající byly uvedeny na pravou míru a mimo to, aby volbu ředitele zpět přijal.
   Rokování o společném výletu a koncertu.
   Pan předseda sděluje výsledek schůze delegátů. V první schůzi nejevila se chuť ku společnému výletu; což se později vysvětlilo tím, že páni delegáti nebyli náležitě informováni; usneseno však svolati druhou schůzi ku určitému zakončení v tom smyslu, aby výlet i koncert byl odbýván. Ke druhé schůzi dostavili se delegáti „Občanské Besedy“, nebylo tudíž o tom rokováno. Z toho uzavírá pan předseda, že není snad na místě více o společném výletě rokovati, nýbrž jen koncert podporovati. K tomu sděluje del. p. Materna, že hudba stála by nejméně 36 zl. Návrh pana předsedy schvaluje se. Má se tudíž ve třetí schůzi delegátů naléhati na to, aby alespoň koncert o pouti společně byl pořádán.
   Ke slovu přihlásil se p. Beran. Řeč jeho vyznívá v ten smysl, že nikdy nebylo úmyslem jeho, aby on zvolen byl za ředitele zpěvu; že nikdy nemohl by toho přijmouti, aby snad po 26letech ustoupiti měl p. ředitel Skořepa, jehož přičiněním spolek zkvétl a se udržel do dnešní doby.
   Mluvilť jedině z té příčiny, že viděl tak slabé účastenství ve valné hromadě prvního spolku místního. K tomu podotýká, že dnes by vůbec žádného čestného úřadu nepřijal. - Věc vzata na vědomí, s tím povzdechem, že bude tedy spolek spáti, nepřijme-li ani pan ředitel Skořepa volbu ředitele zpěvu.

   Dne 4. června 1893 účastnil se spolek náš církevní slavnosti „Božího Těla“ s novým praporem spolkovým. Za ním seřadil se poprvé i dívčí spolek zdejší.


VS 14. června 1893
   Pan předseda předčítá dopis p. řed. Skořepy, jímž resignuje na hodnosť ředitele zpěvu. K tomu přičiňuje p. předseda ústní poznámky, že výsledek deputace u něho byl bezúčelný, neboť pro letošní rok žádné volby nepřijme.
   Ustanovení doby ku pokračování ve valné hromadě.
   Pan předseda činí návrh, aby pokračováno bylo v neděli, dne 18. června 1893 o 8 1/2 hodině večer bez ohledu na počet členů v místnostech spolkových.
   Při doplňovacích volbách musí se zvoliti ředitel zpěvu, místoředitel a 2 členové výboru a režisér.
   Pan předseda táže se, jakým způsobem oslaviti jmeniny p. ředitele Skořepy. Pan Vognar činí návrh, aby letos od slavnostního večírku se ustoupilo, a spolek dvojčlenou deputací mu blahopřání projevil. Provede nově zvolený výbor.
   Při též schůzi přihlášen za člena účinkujícího p. Josef Malý, zahradník u p. Malburga.
   Pan Karel Trenkler, c. kr. úředník, zapsán jest opět jako člen přispívající.

   Dříve než pokračováno bylo ve valné hromadě, odvolali svoji resignaci a 1 člen výboru, tak že při doplňovacích volbách mají se zvoliti ředitel, místopředseda a 1 člen výboru.


Zápiska
   o pokračování řádné valné hromady 18. června 1893
   Přítomno jest dle presenční listiny 18 členů.
   K návrhu pana Jana Berana zvoleni aklamací:
   p. František Freudenberg za ředitele a pan Rudolf Steinský za místoředitele.
   Zvolení volbu přijali s podmínkou, že bývalý místoředitel bude při cvičeních pomáhati.
   K návrhu pana Rudolfa Steinského zvolen aklamací pan Jan Vognar.
Volby:
   Přehlížitelé účtů: pan Josef Kněžourek a pan Jan Motyčka.
   Praporečník Jan Juliš ml. a p. Jos. Šimek za místopraporečníka.
   Jmenování tří četných členů. Ku slovu hlásí se p. Rudolf Steinský. Z příčin na jevě ležících , jako že jest malé účastenství členů, že jeví se, vlastně jevila se jakási nejednomyslnosť v mínění mezi členy, činí návrh, aby jmenování ono, jež má býti čestným vyznamenáním, ponecháno bylo ku příští valné hromadě.
   Návrh jednohlasně přijat, jmenování odpadlo.
   Za přispívajícího člena přihlašuje se p. Karel Řeháček.
   Delegát p. Materna sděluje, že výlet pořádán nebude, koncert však a no. Při koncertu účinkovati bude hudba sokola Třebechovického – 24 mužů, - za 62 zlatých pro koncert večerní i věneček.
   Růžička Sjednocené spolky garantovaly 23 zl, v případě deficitu.

-------------------

Podpis vpravo: Alois Růžička.
Zde jeho pěkný rukopis končí.

-------------------

Dne 27. června 1893 súčastnil se spolek náš pohřbu dlouholetého člena svého p. Josefa Hampla s novým praporem; zapěny příslušné smuteční sbory. Velebný pán p. P. J. Hampl z Hradce Králové poděkoval ústně předsedovy spolku p. Andrejskovi za ochotu, kterou spolek súčastněním se a zapěním smutečních sborů jeho milému synovi na poslední cestě vyjevil.


VS 28. června 1893
   Pan Vognar navrhuje volbu předsedy a místopředsedy aklamací a sice dosavadního předsedu p. J. Andrejska a jemu k ruce též stávajícího místopředsedu p. Kottlanta. Jednohlasně zvoleno. Oba pánové volbu přijali.
   Volba jednatele. K návrhu p. Steinský-ho volen jednohlasně aklamací p. Jan Vognar, kterýž však volbu nepřijímá, p. Steinský navrhuje volbu lístky; uskutečňuje se.
   Odevzdáno 9 lístků z nichž připadlo: p. MUDr. Fr. Zemkovi 3 hlasy, F. Ryntovi 6 hlasů.
   Tedy Fr. Rynt který po ubezpečení p. Steinský-ho že tento jej v delší nepřítomnosti zastane, volbu přijímá.
   Pokladníkem zvolen p. J. Vognar, kterýž volbu přijímá.
   Za archiváře zvolen p. MUDr. Zemek a za správce domu p. Jan Juliš ml.
   Pan předseda čte žádost Josefa Bresovický-ho(?) za přijetí k činnému členství.
   Pan předseda předčítá dne 22/6 b.r. panem ředitelem školy, P.P. Skořepou zaslaný dopis, v kterém resignuje opět na všeliké hodnosti ve spolku a žádá s připsáním od činného členství k přispívajícím. Pan. MUDr. Zemek žádá vysvětlení jisté části dopisu a sice věty:
   „Mouřenín svou práci vykonal, - mouřenín může jít.“ - zdali snad to platí o stávajícím výboru a neměla-li by se na dopis ten odpověď zaslati. Pan Steinský navrhuje též odpověď dopisem a sice v tom smyslu že p. Skořepa jen na své odvolání a odřeknutí dostavivší se k němu deputací komise volen nebyl, tedy že spolek dále nic společného s tím nemá.

Dne 16. června 1893 vyslala jednota naše delegáty ku slavnosti 30ti letého trvání bratrské jednoty „Oreb“ v Třebechovicích.

V neděli, dne 23. července 1893. súčastnila se jednota naše druhého sjezdu „První české župy pěvecké“, v Lomnici. Sjezdu súčastnilo se 12. členů s praporem.


VS 14. srpna 2893
   Rokování o žádosti besedy „Komenský“ z Pražského Předměstí.
   Pan předseda sděluje ústně žádost p. JUDr. Rudolfa z Hradce Králové, jakožto zástupce spolků Hradeckých, by jednota naše spoluúčinkovala zpěvem při výletě jejich, který pořádá beseda „Komenský“ dne 20. t.m. do Smiřice a sice do zahradních místností „Na Lednici“. P. Steinský navrhuje by se brzo zkouška zpěvná odbyla při které by se některé ze dřívějších sborů přezpívaly by se jím v ohledu tom vyhověti mohlo.
   Pan předseda oznamuje zprávu o župním sjezdě: a sice o valné hromadě delegátů: zvolen do výboru župního zástupce našeho spolku řiditel zpěvu p. Freudengerg. Župní valná hromada usnesla se na tom, by utvořily se okresní skupiny které by pak veřejně vystupovaly. Spolek náš vřaděn do skupiny následujících jednot: Králedvorské – Josefovské – Lochenické – Kuklenské a Třebechovické. Příští župní sjezd odbývá se k Kuklenách.


VS 13. září 1893
   Pan předseda čte platební rozkaz od úřadu došlý za neplacení ( tj. neokolkované žádosti) ve příčině užívání znaku zemského na praporu spolkovém. Pan Andrejsek vysvětluje, že když tenkráte schůze konána byla a dotaz v té věci učiněn k p. komisaři Smutnému zdali žádosti ke kabinetní kanceláři ve věcech podobných kolkovány býti mají načež on odpověděl že nikoliv. Usnešeno tedy, by v zákoníku dotyčné statě se nalezly a věc ta dále se vyšetřila
   Po delším rokování navrhuje p. MUDr. Zemek by pro letošní sezonu zimní vzaty ve cvičení sbory církevní ve spojení s dámským spolkem místním poněvadž jak Freudenberg praví, odchodem hlavního prvního tenora p. Jana Juliše samostatně prozatím nic většího pořádati nemůžeme.


VS 27. září 1893
   Přítomni: pan MUDr. Zemek, Jos. Materna, Václ. Kottland, Fr. Freudenberg a Rud. Steinský
   Pan předseda Jos. Andrejsek zahajuje schůzi a sděluje, že příští sobotu dne 30. září t.r. zavítá do města našeho J. M. biskup Králohradecký a městská rada vybídla veškeré spolky, aby slavnostního uvítání se zúčastnily. Pan předseda navrhuje tedy, aby spolek náš uvítání toho se zúčastnil.
   Zapisovatel Rudolf Steinský z různých příčin žádá, aby přes návrh ten přešlo se k dennímu pořádku. Návrh ten podporuje i pan MUDr. Zemek a po depší debatě přijat návrh zapisovatele Steinskýho čtyřmi hlasy.
   Pan MUDr. Zemek podává zprávu, že byla mu předsedou Matičního odboru sděleno, že hledě k nynější době musí být národně demonstrována neobvykle velkým svatováclavským davem a pročež že vítá myšlenku pořádati ve prospěch Úst. Matice školské nějakou zábavu. Poněvadž pro krátkost doby nelze se nadíti, že by výbor matiční nějakou zábavu mohl o posvícení pořádati, usnáší se výbor náš, aby pořádal se věneček posvícenský.


VS 24. října 1893
   Dále vysvětluje se také proč věneček, ač pořádání jeho usnešeno, o posvícení pořádán nebyl. Pan předseda sděluje, že hostinský Sagner, v jehož místnostech spolek umístěn jest, nám ku odbývání věnečku sálu nepropůjčil, vymlouvaje se, že sám zábavu pořádati bude. Z příčiny té odřekla se ihned hudba. Pozvání odřeknouti se nemohla, jelikož již hotova byla.


VS 25. října 1893
   Předsedá pan Josef Andrejsek. Přítomni: Jan Vognar, MUDr. Zemek, Fr. Freudenberg, Rudolf Steinský. Za dámský odbor: slečny: Marie Franková, Marie Havlova, Ludmila Polandova, Marie Kovaříkova, Betty Kovaříkova, Božena Michalova, Tonička Pácaltova, Jan Beran.
   Pan Dr. Zemek navrhuje, aby pořádána byla Kateřinská zábava pro členy obou spolků, při kteréžto zábavě přednesou se nacvičené již sbory a pak při piáně se zatančí.
   Návrh ten jednohlasně se přijímá a určuje se k tomu den 25. listopadu t.r.
   Dále usnešeno, aby možno-li dávána byla v adventě nějaká kratší divadelní hra, o čemž pan předseda nepřítomného regisseura uvědomí.
   Sylvestrovská zábava pořádati se bude v každém případě a bud program její později sestaven.

podpisy
Podpisy pod zápisem z výborové schůze dne 25. října 1893.
VS 8. listopadu 1893
   Pan předseda oznamuje, že pan Robert Jindřich c. a k. příručí důchodní žádá za přijetí za činného člena. Přijat jednohlasně.


VS 5. prosince 1893
   Předložení programu zábavy Sylvestrovské. Pan Materna oznamuje, že vybral jednoaktovku „Ženitba Jarolímova“, která dávati se má.
   Pan předseda čte písemnou žádost p. Ant. Thamabauera za přijetí činného členství. Jednohlasně přijat.
   Pan předseda oznamuje dále, že každý rok se darovalo na vánoční stromek chudým dítkám Smiřickým a navrhuje i letos dar 10 zl. r.č. k tomtéž účelu schválen byl. Schvaluje se.
   Dále žádá p. předseda za schválení odměny 100 zl(?) strážníkovi za litografoní 80 kusů pozvání k večírku na rozloučenou p. Crhovi pořádané.
   V této schůzi výborové svoleno též k zapůjčení partitury komického tercella „Hvězdáři“ Josefovské pěvecké jednotě „Ples“ na ústní žádost.


VS 12. prosince 1893
   Zábava Sylvestrovská odbývati se bude při stolech.
   Pan předseda oznamuje, že letos krátký masopust jest, by se tedy již dnes nějaká ustanovení stran plesu učinila a předkládá pozvání na ukázku zaslaná. Hlasováno je že ples dávati se má, a sice v neděli 21. ledna 1894.
   Jednatel prohlašuje p. J. Šimka za činného člena. Jednohlasně se přijímá.


VS 20. prosince 1893
   Sestavení programu zábavy Sylvestrovské:
   1. Slavnostní předehra od Suppé-a
   2. „Hubičky“ smíšený sbor od Strégla
   3. „Mladá nevěsta“ solový výstup.
   4. „Piggicate“ gavotta pro smíšené nástroje od Desormbra
   5. „Přiletěly vlaštovičky“ mužský sbor od I. Lva.
   6. „Lásky kouzlo“ ouvertura od Müllera
   7. „Brusič“ solový výstup.
   8. „Vyběhla bříza běličká“ od Dvořáka
   9. Slovanské tance č. 8.
   10. „Ženitba Jarolímova“ jednoaktovka od Lorbera.
   11. „Souhlasné obrazy“ směs od Vlacha
   Začátek o 7 1/2 hodině. Vstupné host 80 kr. člen 40 kr. Pozvání 200 kusů.
   Pan Beran Jan chce platiti měsíční členský příspěvek 20 kr. rokem 1894 počínaje.


VS 30. prosince 1893
   Rokování o plesu. (v určeném termínu p. Jaroměřský nemá volno, proto bylo vyjednáváno o změně – pozn. P.)
   Pan předseda podává zprávu o vyjednávání se sl. živnostenskou jednotou zdejší … ta ples svůj, který na den 28/1 1894 určen jest na jiný den přeložiti nemůže.
   Pan Dr. Zemek činí dotaž, zda-li by nebylo lépe vzhledem k tomu, že plesy spolku „Hanka“ netěší se takovému účastenství, jak bychom si přáli by pořádání plesu pěvecká jednota „Zora“ na se vzala.
   Dále navrhuje p. Materna aby místo plesu pořádán byl věneček a pan Dr. Zemek doplňuje návrh ten, by věneček tento pořádán pouze pro členy a jich hosty. Po delší debatě činí p. Dr. Zemek konečný návrh aby se žádný ples nepořádal a aby se vůbec přešlo k dennímu pořádku.
   Návrh ten jednohlasně přijat a přítomná zástupkyně „Zory“ (Dinča Maternová) uvolila se ples neb věneček pořádati jménem své jednoty v čemž je spolek náš všemožně podporovati bude.1894

VS 10. ledna 1894
   Vyrovnání účtů zábavy Sylvestrovské.
   Vybráno bylo celkem 39zl. 40 kr., vydání 37,29 zl. - čistý výnos 2,11 zl.
   Resignace p. Steinský-ho se mu vrátí s tím podotknutím, aby tutéž vzal zpět, neboť by bylo pro spolek velice ku škodě, kdyby ze sboru vystoupil; obzvláště v dnešní době, kdy síly naše účinkující jsou tak skromné.
   Návrh, aby se pořádala ku konci masopustu nějaká zábava se přijímá.
   Výlohy hraditi budou oba spolky společně.
   Pozvání se nechají jen hektografovat v místě (200 kusů).
   Připomíná se že byla polovička čistého výnosu od Sylvestrovské zábavy v obnosu 1 zl 06 kr. pěvecké jednotě „Zora“ vyplacena.


VS 14. února 1894
   Vyrovnání účtů zábavy v masopustní úterý pořádané. Vybráno bylo celkem 13 zl 60 kr., celkový výdej 22,10 zl – deficit 8,50 zl. Obnos tento hradí oba spolky polovičkou.
   pan předseda čte přípis p. Dr. Zemka v němř tento se vzdává hodnosti výbora v jednotě naši. Usneseno p. doktorovi jeho resignaci vrátiti přípisem ze spolku o důvodech jež p. doktor uvádí nic známo není.
   Od Řemeslnicko-živnostenské jednoty v Trutnově odkoupeno 5 lístků á 20 kr. celkem 1 zl. na postavení českého spolkového domu.
   Za roznášení spolkových dopisů poslovi Vachkovi schvaluje se nevyřízený novoroční dar 2 zl.


VS 4. dubna 1894
   Požádán p. Materna by sehráno bylo divadlo jelikož z téhož největší čistý zisk se očekává, což p. Materna slibuje když více jiných pánů mu přitom nápomocno bylo. p. Štěrba se požádá skrze líčení atd. pánové: Skořepa, Beran, Janků se požádají o zahrání v meziaktí, by se hudba objednávati nemusela by čistý výnos se zvětšil.
   Pan předseda žádá o konečné vyřízení stran topiva a světla v místnostech spolkových. Po delší debatě zavolán hostinský p. Halbich který otázán byl co žádá od dotyčného, odkazuje věc výboru že spokojí se s tím co výbor oznámí. Všemi členy výboru dnes jednomyslně navrhnuto po delším uvážení 15 zl. ř.č. ročně což hostinským ochotně přijato.

Dne 22. ledna b.r. súčastnila se jednota naše i s dámským spolkem místním s odznaky a praporem spolkovým pohřbu dlouholetého přispívajícího člena svého p. B. J. Bartoška. Zapěny dva smíšené sbory 1 mužský a 1 smíšený.

Dne 4. května b.r. súčastnila se jednota naše pohřbu jediného čestného člena svého pana Jana Duška cukrmistra v Slibovicích s odznaky a praporem spolkovým. Vyjelo se (vozem hospodským?) ze Smiřic o 2 1/2 hodině odpolední do Kuklen kdež pohřeb o 5,. hodině se odbýval. Zapěny 2 příslušné smuteční sbory. Počet členů 20.


VS 23. května 1894
   Uvažováno o sehrání divadla a uznáno konečně za nemožné nějaký větší kus pro nedostatek sil sehráti.
   Pan předseda podotýká, že ve schůzi předešlé stal se omyl v usnešení stran osvětlování a topiva v sále že bylo by na místě by spolek dámský na totéž něčím přispěl. Důkladné dorozumění odkládá se ústnímu vyřízení.
   pan předseda předkládá lístek župy pěvecké v němž oznamuje se nám že sjezd župní překládá se se 15. na 22. července t.r. … na den 15/7. t.r. připadá více slavností okolních pěveckých jednot (akademie Jaroměř – Josefov atd)
   … rekurs podaný v příčině nekolkování žádosti ke kabinetní kanceláři se se zamítá. Usneseno zaplatiti.
   Dále čte jednatel odhlášení se p. Brusnický-ho jakožto činného člena.
   Konstatováno s politováním že po posledních pohřbech členů p. Bartoška a J. Duška za přednes sborů smutečních žádné poděkování spolku nedošlo.
   Župní příspěvek 2,60 zl. (člen 10 kr.) poukázán a schválen pokladníkem k proplacení.


VS 6. června 1894
   Usnesení a určení programu valné hromady. Z příčiny, že damský spolek zdejší dne 17. června t.r. akademii bude odbývati bude překládá se valná hromada místo 17.t.m. na 10. června t.r.
   Předsedkyně damského spolku místního pí. Maternová žádá ústně p. předsedu Andrejska o laskavé spoluúčinkování při akademii jejich a o zapůjčení piana. Obojímu výbor ochotně vyhovuje.


Zápiska
   o valné hromadě konané dne 10. června 1894
   Během minulého roku přihlásilo se a také přijato bylo 5 členů činných a 2 přispívající, naproti tomu 4 členové vystoupili a 3 zemřeli, takže počet se nezměnil a čítá jednota naše dnes 24 člena činné a 43 členy přispívající.
   Úbytek činných a příbytek značný v přispívajících, jeví se tím, že jsem členy, kteří se po celé minulé období ani jednou do cvičení zpěvných nedostavili, přepsal ke členům přispívajícím.
   Fr. Rynt navrhuje by všechny širší volby dnešní vykonány lístky. Přijímá se. Odevzdáno lístků 14 a obdržel za ředitele p. Beran 7 hlasů, p. Freudenberg 4, p. Skořepa 3, za místoředitele p. Freudenberg 8 hlasů, p. Beran 3, Steinský 1. Zvolen tedy za místoředitele 8 hlasy, tedy nadpoloviční většinou p. Freudenberg. Jelikož z pánů za ředitele volných žádný nadpoloviční větčinu hlasů neobdržel provedena volba ředitele - p. Beran 7, p. Skořepa 6, tedy opětně žádný nadpoloviční většina. Provedena tedy druhá volba ředitele a obdržel p. Skořepa P.P. 10 hlasů, p. Beran Jan 3 hlasy. Jeden lístek byl prázdný. Nepřítomní p. Skořepa se o volbě zpraví. Přítomní p. Freudenberg volbu přijímá.
   Volba šesti členů výboru a 3 náhradníků. Předseda p. J. Andrejsek děkuje za dosavadní důvěru a podotýká že by zvolení rád postoupil jiným zase silám, an v minulém roce všelikých výstupů a nepříjemností v službě spolkové prožil.
   nadpoloviční většinu respektivě zvoleni byli: pánové Andrejsek J. 13 hlasy, Kottlad V. 14, Rynt Fr. 11, Steinský Rud. 13 a Vognar Jan 12 hlasy.
   Zvoleno bylo tedy 5 členů výboru a přikročeno k volbě užší mezi pány Dr. Zemkem a Svatošem K., kteří nejvíce hlasů po zvolených pěti měli. Lístků odevzdáno 13 a zvolen 7 hlasy do výboru pan Svatoš Karel. za náhradníky nejvíce hlasů obdrželi: pan Dr. Zemek Frant., Šimek Josef a Beran Jan. Všichni přítomní pánové volbu přijímají.
   Pan Růžička navrhuje za regiseura p. Josefa Maternu což jednohlasně přijato.
   Přehlížitelé účtů: p. Motyčka Jan a Kněžourek J.
   J. Šimek praporečníkem a Valášek místopraporečník.
   Pan Freudenberg oznamuje že skoro u všech jiných pěveckých jednot činní členové platí menší příspěvek proti přispívajícím, že by snad záhodno bylo totéž u jednoty naší zavésti a navrhuje pro členy činné zmíněný příspěvek 10 kr. měsíčně. Pan předseda nechává o návrhu tomto hlasovati a tudíž všeobecně přijat.
   Fr. Rynt oznamuje žádost „Věstníku“ jednot pěveckých o zvolení stálého referenta pro jednotu naší. Po delší debatě navrhuje p. Beran pana Dr. Zemka, co kritika a muže hudebně vzdělaného což jednohlasně přijato.
   Pan Beran připíjí nejstaršímu přítomnému členu jednoty p. J. Valáškovi a městské representaci a děkuje jim za súčastnění se valné hromady.

V neděli dne 10. ledna 1894 súčastnila se jednota naše i s damským zpěváckým spolkem místním s odznaky a praporem spolkovým pohřbu dlouholetého člena přispívajícího pana Josefa Červinky, lékárníka ve Smiřicích. Zapěny dva smuteční sbory 1 mužský a 1 smíšený.


VS 20.června 1894
   Na to čte na požádání pana předsedy p. Freudenberga došlé dopisy a sice resignaci zvoleného řiditele p. P. Skořepy a člena výboru p. Svatoše. Konstatováno s politováním že na tento spůsob když taková nechuť k zastupování spolkových zájmů spolek náš padati musí. Uvažováno jakým způsobem by zvolení nových resignovavších pánů se provedlo.
   Pan Steinský uvádí že jinak urovnati věc nemůže než svoláním doplňovací valné hromady.


Zápiska
   o dodatečné mimořádné valné hromadě dne 24. června 1894.
   Za člena činného přihlašuje se ústně p. J. Janků, učitel.
   Pan předseda vysvětluje ohledně volby dřívější že výbor domníval se když pan Skořepa oběžníky ve kterých jako činný člen uveden byl – podpisoval že tedy také volen býti může.
   Pan Erlbeck hlásí se o slovo – uvádí zásluhy p. Jana Berana …. volbu aklamací což přijato a sice pana Jana Berana jednohlasně zvolen. Pan Erlbeck obrací se ještě jednou k panu Beranovi – jistí ho sympatií všech přítomných a žádá jej ve jménu všech i přátelství svého by volbu přijal a ředitelem zpěvu jsa dokázal že snad resignaci předešlá jednotu k úpadku nepřivede.
   Pan předseda ptá se p. Berana zdali volbu přijme. Pan Beran děkuje za důvěru – volbu přijme pod podmínkami, za prvé když přestane ono udavačství a roznášení zájmů spolkových, za druhé když předseda tu povinost na sebe vezmě onoho pána vypátrati a když přestanou v zprávě jednoty osobní pohnutky a zájmy.
   …. navrhuje Fr. Rynt volbu aklamací a sice p. Josefa Šimka za onoho člena výboru.
   Pan předseda podotýká, že teprve během dnešního jednání porozuměl, že narážky ony na vynášení usnešení porad atd. spadají na něho, že podezírání a hanu on na sobě nechati nemůže a žádá valnou hromadu ať si určí způsob jakům on dokázati má, že tvrzení p. Erlbecka …
   Pan Erlbeck ohražuje se proti tvrzení tomu, podotýká že on nikoho nejmenoval a žádá všechny přítomné členy o ověření ústní zdali jmenoval on donašečem onoho pana předsedu – táže se všech jednoho po druhém zdali výrok onen z úst jeho vyšel.
   Všichni členové ověřují, že jméno p. předsedy ve smyslu onom vysloveno nebylo načež p. Erlbeck všechny přítomné v pádu dalšího vedení věci té – za svědky žádá.
   Pan Růžička podotýká by p. Skořepovi sděleno bylo, že on jako skul...(?) tím vinen jest že jméno jeho na přetřes skrz volbu přišlo by tedy p. Šimek do věci té zaplétán nebyl.


VS 27. června 1894
   Pan Steinský navrhuje dřívější pány a sice za předsedu p. J. Andrejska a jemu k ruce za místopředsedu p. V. Kottlanda. Pan Andrejsek děkuje za důvěru ale prosí přítomné pány by za předsedu někoho jiného zvolili jelikož po průběhu poslední valníé hromady volbu přijeti nemůže. Přítomní domlouvají p. Andrejskovi by pro příčiny ty snad hodnosti té vzdáti se chtěl a žádají jej ještě jednou by volbu přijal.
   Pan Andrejsek žádá p. Kottlanda by zase on ty slasti předsednické. Po delším rokování přijímá p. Andrejsek volbu bez těch však dodatků již nový předseda dostati má.
   Volba jednatele. Pan předseda navrhuje dřívějšího jednatele s čímž všichni souhlasí. Fr. Rynt děkuje za důvěru, avšak volby nepřijímá. Přítomní žádají p. Šimka by funkci tuto převzal. Pan Šimek j. též volbu s díkem odmítá. Po delší debatě navrhnuta a provedena volba lístky a obdržel p. Vognar ze 6 odevzdaných lístků hlasů 4 a Fr. Rynt 2. Pan Vognar děkuje též za důvěru, volbu však odmítá.
   Provedena volba lístky po druhé a obdržel p. Vognar 1 hlas, p. Šimek 2 hlasy a p. Rynt 3 hlasy.
   Pan Materna navrhuje, jelikož žádného ustálení na věci té dosíci se nemůže, by udělena byla dosavadnímu jednateli provisorium, až do druhé schůze výborové.
   Pan Vognar přijal volbu pokladníka.
   Pan Steinský žádá o zanešení do protokolu že předseda spolkový není žádným detektivem by věci takové vyšetřoval jak na něho valná hromadě vloženy byly.


VS 26. září 1894
   Čtení zápisky poslední schůze. Pan Kottland žádá vysvětlení skrze onen dodatek p. Steinskýho a přál by si dopis p. Skořepy k přečtení obdržeti. Stane se – článek tento tedy, až na předešlé schválen.
   Dále čte pan předseda loučící se s námi dopis p. učitele Růžičky jenž přesazen byv do Dvora Králové.
   Poděkovací přípis p. Vác. Černý-ho a choti jeho za blahopřání ku sňatku jejich vzat na vědomí.
   Pan předseda navrhuje volbu aklamací, a sice Fr. Rynta s čímž všichni souhlasí a pan místopředseda žádá vzláště Fr. Rynta by pro ten zbytek Roku funkci jednatelskou přijal což tento po delší přestávce činí. Za archiváře zvolen též aklamací pan Šimek Josef a volbu přijímá. Za správce domu zvolen jednohlasně aklamací p. Steinský Rud.
   Pan předseda sděluje že minulou středu přihlašoval se ústně za člena činného pan A Dutbúr(?) pokladník dráhy. Usnešeno a uloženo Fr. Ryntovi by téhož požádal o písemné přihlášení se jak stanovy žádají.
   Pan předseda žádá se jak zachováme se při svatbě p. Dr. Zemka jež v sobotu se koná. Usnešeno zaslati blahopřejný telegram. Při svatbě p. Brise člena jednoty pošle se blahopřejný přípis.
   Pan předseda ptá se jak zachovati se má pan pokladník v příštím čtvrtletí při vybírání příspěvků k panům učitelům kteří se k placení přihlásili, dále jak uveden býti má p. P. Skořepa v seznamu zdali jako činný – přispívající nebo vůbec, co žádní člen (Dle dopisů jeho).
   Pan předseda činí sprostředkující návrh by uveden byl co člen přispívající, a pak-li placení odepře přestane členství.
   Pan Beran činí návrh by se panu Skořepovi dle druhého dopisu jeho vyhovělo. Pan Šimek souhlasí. Pan Freudenberg přidává se k návrhu pana předsedy; pan Vognar též. Pan Kottland podotýká, že dopisy pana Skořepy na vědomí nevzal, a je nezná přeje si svěděti obsah jejich.
   Pan Rynt navrhuje – jelikož všem přítomným obsah dopisů p. Skořepy znám není by se při příští schůzi výborové dopisy ony na přetřes vzaly a podle toho se jednalo.
   Následuje dlouhá debata.
   Pan Rynt navrhuje konec debaty. Většinou hlasů přijato.


Zápiska
   o pokračování schůze výborové ode dne 26. září 1894. 3. října 1894.
   Pokračování volných návrhů. Jednatel čte oba dopisy p. Skořepy a pan předseda nechává hlasovati o návrhu by p. Skořepa uveden byl v seznamu co člen přispívající. Odhlasováno, že ano.
   Severočeská Jednota v Praze žádá za příspěvek pro ohrožené okresy naše.
   Nepovoluje se poněvadž podporujeme jiných … a zasíláme na vánoční stromky.
   Čte se přihláška p. Václava Bohma pokladníka z Prahy za přijetí činného členství. S potěšením přijat.


VS 24. října 1894.
   Vyrovnání účtů věnečku. Celkové vydání 51,33 zl., příjem 43,30 zl., ztráta 8,03 zl.
   Jednatel čte poděkování manželů Zemkových (i Brisových) za blahopřání jim též v den sňatku projevené a za v dopise tom složenou hotovost 10 zl. jakožto základní fond pro zřízení nového koncertního křídla se písemně poděkuje.
   Předsedkyně damské jednoty pí. Maternová žádá výbor by jednota naše jím spolupomáhala při zapění smutečních sborů při pohřbu otce člena jednoty jejich sl. Frant, Kučerové v Holohlavech dne 25. t.m.
   Přání tomu se vyhoví tenkrát když dostatečný počet členů přihlásí jistě půjdou. Přihlásili se jen 2 pánové že jim možno s politováním odřeknuto.


VS 16. listopadu 1894.
   Pojednání o cecilské zábavě. Po delší úvaze ujednáno, že zábava tato pořádati se má beze všech výloh a sice pro členy a jich hosty. Bude tedy zábava tato jen zpěvná – přátelská.
   Usnešeno sylvestr pořádati jako každoročně.


VS 29. listopadu 1894.
   Pan Vognar navrhuje, by jako každoročně i letos věnovalo se na stromek vánoční chudým dítkám školním obnos 10 zl. Pan Kottland navrhuje by obnos ten věnován byl ve prospěch kuchyně obecní.
   Hlasováno a přijat návrh první a sice obnos ten má se odevzdati k rukou p. Skořepy ve prospěch stromku obou škol totiž obecní i měšťanské zdejší.


VS 12.prosince 1894.
   Jednatel čte přípis p. sbormistra Berana kterým tento vzdává se hodnosti sbormistra v jednotě z příčin že nařknut byl z vypuzování členů z jednoty. Po delší debatě béře pan sbormistr tutéž zpět.
   Pan Materna činí návrh by pro sylvestra, jelikož síly naše ani čas nám nestačí bychom něco pro sylvestra pořádali pozvali kvarteto Šmídovo z Prahy,kteří po venkově představení pořádají. Hlasováno. Návrh odpadl.1895

VS 3. ledna 1895.
   Pojednání o resignaci p. Berana. Sbormistr p. Beran vzdává se hodnosti své; béře se na vědomí. Jednatel činí návrh by, jelikož p. Beran zajisté tutéž zpět nevezme, požádán byl p. Janků by cvičení zpěvu vedl. Návrh se přijímá jednohlasně a usnešeno p. Janků dopisem požádati.
   Pan Steinský činí návrh by naše týdní cvičení se s damským neodbývalo; naše odbývati se bude jako dosud ve středu, což damské jednotě sdělí.
   Žádost pěv.-hudební jednoty „Jaromír“ v Jaroměři. Jaroměřští chtí pořádati v neděli dne 6. t.m. ...(?) do Smiřic, a žádají nás bychom při koncertě a produkci kterou v hotelu „Andrejsek“ odpoledne uspořádati chtějí as 2ma čísly spolku účinkovali. Jednota damská přispěje 1ním sborem, druhý zazpíváme smíšený – odbude se zítra v pátek dne 4. t.m. společná zkouška.

Dne 31. prosince 1894. súčastnila se jednota naše počtem 26 členů pohřbu bývalého dlouholetého člena a jednatele jednoty pana J. Víta, řídícího učitele v Jásenem (povozem). Zapěn 1 smuteční sbor.


VS 31.ledna 1895.
   Pan předseda čte přípis p. P.P. Skořepy … jakožto švagr zesnulého p. uč. Víta děkuje jménem paní i svým za účastenství při pohřbu.
   Dále čte se žádost p. V. Kulhánka za přijetí činného členství. Tutéž žádost podává ústně p. Diviš učitel v místě.


VS 21. února 1895.
   Pan předseda předkládá písemnou žádosť p. E. Berglera za přijetí členství přispívajícího. Přijat.
   Pan Steinský čte poděkovací přípis p. Malburga za účastenství a zapění smutečních sborů při pohřbu paní jeho. Vložený dar 50 zl. ř.č. se přípisem s díky potvrdí.
   Jednání o masopustní merendě. Vstupné: č¨len 20 kr., nečlen 40 kr, rodina 1 zl. Po merendě se tančí.
   Program bude následující:
   1. Žofínský valčík mužský sbor.
   2. Klepny sol. výstup.
   3. Jitro v kurníku hudební žerty.
   4. Bubřil(?) a Záducha kom. dvojzpěv.
   5. Lumpfilosof sol. výstup.
   6. Kočičí zastaveníčko hud. žert.
   7. Uzený slaneček melodram.
   8. Politikové kom. výstup.
   9. Dětská symfonie hud. žert


VS 1. března 1895
   pan pokladník předkládá lístek upomínací od berního úřadu na 3 kr. Zaplatí se.
   Vyrovnání účtů merendy. Hrubý příjem 37,40 zl., výdaj 29,89 zl., čistý výnos 7,51 zl.
   Za člena přispívajícího přihlašuje se p. Materna, p. Wintesnice(?)


VS 13. března 1895.
   Za člena přispívajícího přihlašuje se pan Rudolf Baur a jest přijat; za členy činné přihlašují se pp. Josef Kučera a Stanislav Heč(?) a jsou oba přijati.
   Na dotaž župního výboru zúčastnila se naše jednota sjezdu na výstavě v Praze v první polovici srpna odbývaného sdělí se, zúčastnila se jednota naše 15 členy.
   V neděli dne 10. t,m. odbýván na rozloučení s našim ...(?) členem panem Rudolfem Steinským přátelský večírek a byly některé známější sbory za té příležitosti přednešeny.
   Usnešeno koupiti při příležitosti taktovku a obstará koupi tu pan předseda.


VS 22. května 1895
   Schvaluje se po vysvětlení pana předsedy že sjezdu se nesúčastníme (výstavního) z příčiny usnešení župního výboru.
   Rynt Čte se dopis divadelní společnosti Ed. Göllnerovy v němž žádá za zapůjčení rekvisit divadelních. Po delší debatě se svoluje k zapůjčení; postavení a rozbourání jest jejich regii; z představení poplatek 50 kr.
   Valná hromada odývati se 8. června.
   Pan předseda předkládá že nyní jak věci stojí zajisté záhodno by bylo nějakého bližšího usnešení stran volby ředitele a místoředitele zpěvu a navrhuje by požádán byl p. Janků ústně byl ředitelství přijal. - za místoředitele navrhuje p. Freudenberga. Návrhy přijaty.

Další v nové knize jednatelské.
podpis RyntČlenové pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“ v roce 1890:

Činní pánové:
Andrejsek Josef
Balaš Jan
Beran Jan
Beran Jan z Černožic
Brux Jindřich
Cerman Hynek
Čeněk Jan
Černý Jan
Erben Eduard
Fürst Karel
Hampl Josef
Havrda Jan
Horák František
Juliš Jan
Kottlant Václav
Lefnar Jan
Martínek Bohuslav
Materna Josef
Pácalt Vojtěch
Pešák Jan
Rufr Josef
Růžička Antonín
Rynt František
Skořepa Petr
Svatoš Karel
Svíčka Jan
Šimek Adolf
Steinský Rudolf
Štrál Jan
Tobiášek František
Vognar Jan
Volf Václav
Vrabec Jáchym
Zechner Emanuel
Přispívající pánové:
Bartošek Bedřich
Crha Josef
Černý Václav
Červinka Josef
Erlbek Hynek
Feigl Josef
Frank Josef
Hojný Josef
Dr. Hrubý Antonín
Jarkovský Vilém
Joneš Jan
Juliš Jan
Karel František
Karel Josef
Karel Václav
Kněžourek Josef
Kolářský August
Kotlant Jan
Kratochvíl Antonín
Kříž Antonín
Kudrnáč Alois
Lefnar Josef
P. Letošník Jan
Litomiský Josef
Lustig Moric
Matlach Vojtěch
Motyčka Jan
Nitsche Jan
Pik Šalomoun
Štupl Josef
Tešler Eduard
Tomek František
Valášek Antonín
Valášek Josef