Smiřice - pozvánky spolku Hanka

Jsou vystaveny i pozvánky na akce z jiných míst.
Všechny materiály jsou ofoceny ze složek spolku Hanka, uložených v Okresním archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku     Novější pozvánky

Pozvánky a plakáty mají různou velikost a nejsou zobrazené ve stejném měřítku.


1891

pozvánka
Dne 31. prosince 1891 pořádá pěvecko - ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích
dvacátou pátou Sylvestrovskou zábavu v místnostech hôtelu Andrejskova ve Smiřicích.
Program: ... 11. Pro Josefku. Fraška v 1. jednání od M. Baluckého. Začátek určitě o půl 8. hod.
Vstupné: člen 20 kr., host 50 kr. Hudbu obstará kapela Sokola Třebechovického, řízením kapelníka p. V. Jaroměřskýho.
Po vyčerpání programu taneční zábava.
Br. Peřinové, Hradec Král.


1895

pozvánka pozvánka
K oslavě pouti pořádá dne 1. července pěv. - ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích
Věneček v hotelu "Andrejsek". Hudba Třebechovická. Začátek o půl 9. hodině. Vstupné: člen 40 kr., nečlen 80 kr.
Br. Peřinové, Hradec Král.

V neděli dne 13. října 1895 pořádá pěv. - ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích
Věneček ku oslavě posvícení v hotelu "Andrejsek" Hudba Třebechovická. Začátek o půl 8. hodině. Vstupné: člen 40 kr., nečlen 80 kr.
Tiskli bratři Peřinové v Hradci Králové - Nákladem vlastním.

pozvánka







Mládenci pěv. zábav. spolku ,,Slavoj" ve Vídni, Sechshaus, Hauptstrasse 7.
Veršík: Statně k činům, dojdem k cíli, zpěv probudí nové síly !
Pozvání ku
Mikulášské zábavě
kterou pořádají
Mládenci pěvecko. - zábav. spolku ,,Slavoj" v sobotu dne 7. prosince 1895 ve veškerých místnostech restaurace pana Fr. Mayera ve Vídni, Šestidomská hlavní třída čis. 7. za lask. spoluúčinkování více osvědčených sil.
Program: Čísla koncertní - Pěvecké přednášky - Komické výstupy - Průvod Mikuláše - Taneční vínek.
Úplný program v den zábavy u kasy zdarma. Hudbu provede chvalně známá národní kapela pana Ant. Matějky.
Zábavu řídí pan František Tobiášek. Začáátek o 8. hod. več. Vstupné: v předprodeji 30 kr., u pokladny 40 kr. páni členové 20 kr.
Lístky jsou k dostání: u p. Jos. Zeleného, XIV., Šestidomská hlavní třída 28., u p. Aug. Matlacha, Herklotzgasse 1., u pana Jana Žabky, kavárníka, VII., Pajerlgasse číslo 1., v místnosti spolkové a večer u pokladny.
Dárky přijímají se týden před zábavou každodenně od 8 do 9 hod. več. a v den zábavy v místn. spolkových.
K hojné návštěvě uctivě zvou Mládenci.
Tiskli bratři Peřinové v Hradci Králové - Nákladem vlastním.





1896

pozvánka
V pondělí velikonoční, 6. dubna 1896 pořádá
pěvecko - ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích
Věneček v hotelu "Andrejsek"
Začátek o půl 8. hodině. Vstupné: člen 40 kr., nečlen pán 80 kr.
Tiskl: Karel Trohoř ve Dvoře Králové




1897

pozvánka
Pěvecko - ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích
pořádá v neděli dne 10. října 1897 Posvícenský Věneček v místnostech hotel "Andrejsek" ve Smiřicích.
Začátek o půl 8. hod. večer. Vstupné: člen 40 kr., nečlen pán 80 kr.
Br. Peřinové, Hradec Král.




1898

pozvánka







V sobotu dne 23. července 1898 pořádá
Městská rada ve Smiřicích
v předvečer slavnosti
stých narozenin Fr. Palackého
Slavnostní večírek
v sále hotelu "Andrejsek"
Pořad: ...
Před začátkem každého čísla se vchod do sálu uzavře.
Sbory předneseny budou za laskavé účasti sl. jednot: ,,Libuše" a ,,Ples" v Josefově, ,,Svatopluk" v Lochenicích a pěv. jednoty ,,Zora" a ,,,Hanka" ve Smiřicích.
Začátek v 9 hodin večer. Vstupné za osobu 30 kr.
Seděti se bude při stolech.
Skladby a orchestrální hudba Sokola Třebechovického, osobním řízením kapelníka p. V. Jaroměřského.
Čistý výnos věnuje se Ústřední Matici školské.

Br. Peřinové, Hradec Král.


















1899

pozvánka pozvánka
V neděli 2. července 1899 pořádá Pěvecko - ochotnická jednota ,,Hanka" ve Smiřicích
Poutní věneček v sále hotelu ,,Andrejsek"
Začátek v 8 hodin večer. Vstupné člen 50 kr., nečlen 80 kr.
Tiskli Br. Peřinové v Hradci Král.

V neděli dne 8. října 1899 pořádá pěvecko - ochotnická jednota "Hanka" ve Smiřicích
posvícenský věneček v místnostech hotelu "Andrejsek"
Začátek o 8. hod. večer. Vstupné: člen 40 kr., nečlen 70 kr. Hudba Sokola Třebechovického.
Tiskli Br. Peřinové v Hradci Král.


1900

pozvánka
Pěvecké jednoty Zora a Hanka ve Smiřicích členové ,,První hudební a pěvecké župy", pořádají v pondělí dne 31. prosince 1900
na oslavu ukončení 19tého století Sylvestrovskou zábavu v hotelu ,,Andrejsek".
Pořad: .... Hudbu obstará kapela p. Šafky.
Začátek o púl 8 hod. več. Vstupné za osobu: člen 60 hal., nečlen 1 kor., rodina 2 kor. 40 hal.
Účinkující členové mají vstup volný. Dvacáté století započne volnou zábavou.
Tiskli Br. Peřinové v Hradci Král.


1901

pozvánka
Pěvecké jednoty Zora a Hanka ve Smiřicích členové První české pěvecké a hudební župy, pořádají v úterý dne 31. prosince 1901
Sylvestrovskou zábavu v sále hotelu ,,Andrejsek".
Pořad: .... Začátek přesně v 8 hodin večer. Hudba Světská, osobním řízením kapelníka pana J. Diviše.
Vstupné: člen 60 h, nečlen 1 K, rodina K 2,40. Po programu taneční zábava. Vstupné 60 haléřů.
Tiskli Br. Peřinové v Hradci Král.


1902

pozvánka
Pěvecko - ochotnická jednota ,,Hanka" ve Smiřicích pořádá za lask. spoluúčinkování dámské pěv. jednoty ,,Zora"
v úterý dne 11. února 1902 masopustní Merendu v hotelu Andrejsek.
Pořad: ....Hudba Světská, osobním řízením kapelníka pana J. Diviše. Začátek o půl 8. hod. večer.
Vstupné: člen 50 h, nečlen 1 K, rodina 1 K 60 h. Po vyčerpání programu taneční zábava. ( Vstupné 60 haléřů je škrtnuto ).
Tiskli Br. Peřinové v Hradci Král.


1903

pozvánka
První koncertní a div. kancelář pro král. České. Majitel Karel Kracík v král. svob. městě Josefově.
Pěv. - ochot. jednota ,,Hanka" ve Smiřicích pořádá v úterý 6. ledna 1903 v sále hotelu Andrejsek.
velký koncert při kterém účinkují Bedřich Váška, virtuos na cello a Eduard Procházka, virtuos na klavír.
Program: .... Začátek o půl 8. hod. več. Ceny míst: I. místo 3 K, II. místo 2 K, III. místo 1.20 K, k stání 80 h.

Tiskli Br. Peřinové v Hradci Král.

pozvánka
V neděli 1. února 1903. Začátek o 8. hodině
Ples Pěvecko-ochotnické jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
Sál Hotelu ,,Andrejsek".
Vstupné 3 K. Hudba c.k. pěš. pluku č, 42. Jen pro zvané.
Br. Peřinové v Hradci Král.


1905

pozvánkapozvánka V úterý 7. března 1905 pořádají
Pěvecké jednoty ,,Zora" a ,,Hanka"
ve Smiřicích
(členové první české pěvecké a hudební župy)

Masopustní merendu

v sále hotelu ,,Andrejsek".
Pořad: 1 - 10
Studentský kousek
čili: Čtyři boty a dva podpatky.
Dramatický žert o 1 jednání.
Začátek přesně o půl 8. hod.
Vstupné: osoba 1 K, rodina 2 K 50 h, člen 60 h.
Hudba Sokola Královéhradeckého.
Po programu taneční zábava.

Bratři Peřinové v Hradci Králové



Vpravo je druhá strana pozvánky s rozděleným ziskem 7,59 K.
Zora dostala 3,80 K










1906

pozvánka
Beseda v Hradci Králové pořádá v pondělí 26. února 1906
Zábavní večer s veselým programem, který zahrnuje:
Zpěv, hudbu, recitaci a tanec.
Začátek o 8. hodině večerní. Bratři Peřinové v Hradci Králové. 12698

Ing. Plšek, který mi pozvánku pro smiřického učitele poslal, upozorňuje: ,,zajímavé je dole připsané pozvání pro řídícího učitele Jana Černého."

pozvánka
Copak má znamenat to srdíčko vpravo, pane řídící ?


1911

pozvánka




Vzdělávací odbor Pokrokového klubu
Královéhradeckého ve Smiřicích n. L.


pořádá ve čtvrtek dne 19. ledna 1911
o 1/2 8. hod. večer v hotelu ,,Andrejsek"

lidovou přednášku

doprovázenou světelnými obrazy,
o významu mistrů malířů

Mařáka a Mánesa.

Přednášeti bude p. prof. B. Makalous.
Prosíme byste o tom uvědomili všechny
Vaše P. T. členy a vyzvali je, by přednášku
v plném počtu navštívili.
Vstupné 30. hal. a budou se sebraným
hraditi pouze vzrostlé výlohy.











1912

pozvánka pozvánka
Pozvání ku slavnosti 50 let. trvání Zpěv. spolku ,,Bořivoj" v Lomnici nad Popelkou
konané ve dnech 8. a 9. června 1912 pod protektorátem sl. městské rady a spojené
s XIX. sjezdem I. České ústřední jednoty zpěváckých spolků Českoslovanských v Praze.
Přední a zadní strana přeložené pozvánky.

pozvánka pozvánka
Pořad slavnosti, v soboru 8.6.1912: Řádná valná svchůze župních delegátů, Akademie.
V neděli 9.6.1912: Župní koncert. a Koncert vojenské hudby.
Vnitřní strany.

pozvánka
Následné poděkování zúčastněným spolkům od výboru zpěv. spolku ,,Bořivoj" v Lomnici nad Popelkou z června 1912.


1913

pozvánka
Dámská pěvecká jednota ,,Zora" a pěvecko-ochotnická jednota ,,Hanka" ve Smiřicích n. L.
členové První pěvecké a hudební župy a Ústřední jednoty zpěváckých spolků českoslovanských
pořádají v neděli 27. dubna 1913 v Městské dvoraně ve Smiřicích
Symfonický koncert úplného orchestru vojenské hudby c. a k. pěšího pluku z Rummrů číslo 98. spojený
s pěveckou akademií. Pořad: ... Hudební čísla řídí kapelník p. V. Fiala. Mezi 4. a 5. číslem přestávka.
Začátek přesně o půl 4. hodině odpolední. Před započetím každého čísla se vchody uzavřou.
Jedna strana přeložené pozvánky

pozvánka
Program.
Druhá strana pozvánky nahoře.


1919

pozvánka
Pěvecká jednota ve Smiřicích n. L.
člen ,,První pěvecké a hudební župy"
31.12.1919 - 1.1.1920
Sylvestrovská zábava
Městská dvorana. Restaurační zařízení.
Pořad:
1. Dr. Jiří Červený: Prolog. Pan J. Škarda.
2. B. Bass: Náhrdelník. Detekt. komedie o 1 dějství. Řídí p. J. Materna.
Osoby: Linna de Montrouge - sl. Lib. Zemková
Markýz de Rasquel - p. Ant. Kratochvíle
Pán z orchestrové lóže - p. Jos. Materna
Detektiv - p. Jan Beran
Komorná - sl. M. Güntherová
3. A. Strébl: ,,Krejčí". Dámský sbor s průvodem piana.
4. Ferenz Futurista: Telefonem do nebe. Sol. výstup A. Novák.
5. Jan Bubela: ,,Honzík as táta". Mužský sbor s prův. piana.
6. Jiří Mahen: Josef se vrátil. Dramatický sketch.
Osoby: Táta - p. Ad. Novák
Máma - sl. M. Hemeliková
Syn - p. V. Bauer
Dcera - sl. M. Shánělová
Legionář - p. J. Kupka
7. Dr. Jiří Červený: Solová píseň. Pan Zahradník.
Přestávka.
8. I. Rozkošný: Lásky máj. Pastýřské intermezzo s prův. piana.
Režie pí. D. Maternová. Nacvičila K. Nováková.
Osoby: Stáňa - p. J. Vorel
Málka - sl. B. Macháčková
Starý Galán - p. O. Chochola
Sbor pastýřů a pastýřek.
9. K. Hašler: Slon. Kuplet pan Hynek Tylš.
10. M. Urbánek: Zrádný Karlíček. Žertovné dámské duetto. Sl. M. Shánělová a sl. J. Steinbergrová.
11. Ukázku z Červené Sedmy přednese pan J. Materna.
12. M. Urbánek: Setkání. Žertovná scéna.
Osoby: Anička - sl. B. Macháčková, Jeníček - p. J. Vorel
13. Ing. Zdeněk Plesinger: Kdy ? Náladová črta. Děj v Sibiři v noci před Novým rokem 1919. Režie p. J. Materna.
Anna Ivanovna, selka - pí. M. Jirsáková, Ljuba, její dcera - sl. B. Macháčková, Říha, kapitán, čs. dobrovolec p. V. Bauer, Vladimír, čs. dobrovolec - p. J. Škarda, Josef, čs. dobrovolec - p. J. Materna, Skalák, čs. dobrovolec - p. A. Novák, Tomek, čs. dobrovolec -p. J. Kupka, Vávra, čs. dobrovolec - p. V. Štěpán
Začátek přesně o půl 8. hod. več.



1922

pozvánka pozvánka
V neděli dne 31. prosince 1922
Sylvestr
Pěvecké jednoty ve Smiřicích n. L. Přesně v 7 hodin večer
Městská Dvorana ve Smiřicích n. Lab.
Program z druhé strany pozvánky.


1923

pozvánka






Pěvecké jednoty ze Dvora Králové n. L., Jaroměře, Josefova, Kuklen, Lochenic a Smiřic
v neděli 24. června 1923 v Sokolském domě v Jaroměři

Pěvecký a hudební festival

Účinkuje 200 zpěváků a úplná plukovní hudba čs. pěšího pliku č. 31. z Jihlavy za osobního řízení p. kapelníka Rudofa Pavlaty.
Dopoledne v 9 hodin v Sokolském domě Slavnostní valná hromada za účasti účinkujících jednot.
Od. 10. do půl 12. hod dopol. Na náměstí. Vstupné libovolné.
Promenádní koncert.
Za nepříznivého počasí v Sokolovně. Při divadelním zařízení. Vstupné libovolné.
Odpoledne v 1 hod. v Sokolovně Společná zkouška na večerní akademii.
Večer v Sokolském domě začátek přesně v 7 hodin. Pěvecko-hudební akademie
Pořad: ... Konec akademie o půl 10. hod. večer.
Ceny míst v. d.: Křeslo a balkon 13 Kč, I. místo 10 Kč, II. a III. místo 8 Kč, k stání 4 Kč.
Předprodej vstupenek u p. Al. Šmahela, knihkupce na náměstí. Telefon 36.
Tisk: Nejedlý, Jaroměř









pozvánka pozvánka pozvánka
Druhá, třetí a čtvrtá strana pozvánky nahoře.


pozvánka
Hankovo divadlo ve Dvoře Králové n. L. V neděli dne 21. října 1923. Na paměť 5. výročí naší samostatnosti
Koncert pěveckých spolků: Záboje ze Dvora Králové n. L., Jaromíra z Jaroměře, Plesu z Josefova a Hanky ze Smiřic.
Pořad: ...
Všechna čísla pořadu řídí p. prof. Fr. Chutný. Klavírní doprovod laskavě převzali sl. Kovandova a p. prof. Fiala z Jaroměře.

pozvánka pozvánka pozvánka
Druhá, třetí a čtvrtá strana pozvánky nahoře.


1924

pozvánka pozvánka
Na paměť výročí 100. narozenin B. Smetany
pořádá místní osvětová komise ve Smiřicích, pěvecké jednoty východního okrsku ,,Záboj" ze Dvora král., ,,Jaromír" z Jaroměře,
,,Ples" z Josefova, ,,Libuše" a ,,Vlastimil" z Kuklen, ,,Hanka" ze Smiřic
za spoluúčinkování 50člen. orchestru plukovní hudby čs. pěšího pluku čís. 47. z Mladé Boleslavi pod protektorátem P. T. městské rady
v městské dvoraně ve Smiřicích
Ve čtvrtek, 6. března 1924 o půl 8. hod. večer přednášku ,,O Bedř. Smetanovi". Přednáší odb. uč. pan Jar. Novotný z Jaroměře.
V neděli, 9. března 1924 ve 3 hodiny odpoledne Symfonický koncert. Bedřich Smetana: Má vlast. Řídí kapelník pan Josef Hančl.
V neděli, 9. března 1924 o půl 8. hod. večerní Pěveckou a hudební akademii
Předprodej lístků u pana Mahlera, knihkupce ve Smiřicích.

pozvánka
Ceny míst: Balkon 10 Kč, křeslo 10 Kč, I. místo 6 Kč, II. místo 4 Kč, k stání 2 Kč.
Prostřední dvojstrana pozvánky nahoře.
Na poslední stránce je text: Čistého výtěžku použito bude ku podpoře strádající a jen z milodarů žijící neteře Bedřicha Smetany.
Knihtiskárna Adolf Horák, Smiřice n. L.


pozvánkaSylvestr
Ve středu, 31. prosince 1924
Pěvecko-ochot. - jednoty ,,Hanka"
V městské dvoraně - Začátek přesně o půl 8. hod. več. - Při zahájení pořadu vchody se uzavřou - Vstupné za osobu 8 Kč vč. zem. dáv. - Restaurační zařízení
Předprodej u A. Mahlera od 27. XII. 1924
Knihtiskárna Ad. Horák, Smiřice.

Pořad:
1. V. Mazánek: ,,Už ho vedou Martina". Mužský sbor, řídí pan Zd. Turecký.
2. Brouček-Gollwell: ,,Třetí zaklepání". Kabaretní komedie o jednom aktu.
Hrají Pán - pan Munzar K., Dáma - sl. Beranova M., Komorná - sl. Shánělova M., Manžel - pan Votýpka J.
3. Henry Richards: ,,Nejprve zvolna". Fox-Trott. Chanson slečna Kalendova R.
4. E. Starý- Miloš Tečka: ,,V pasti" Operetka o jednom jednání s průvodem piana.
Osoby: Máchura, pekař, vdovec a majitel domu - pan Votýpka J., Máňa, jeho dcera - sl. Shánělova M., Artur, její milenec - pan Vorel Josef, Stehle, syn továrníka z Ameriky - pan Bok Karel, Franc, sluha - pan Krejčí Jindř., Máry, služka - sl. Horáková O., Členové zpěváckého spolku
Děj večer před sv. Janem. Nacvičila a doprovází slečna Marta Beranova.
5. Ant. Dvořák: ,,Prsten". Ženský sbor s průvodem piana. Řídí pan Zd. Turecký.
6. Karel Bendl: ,,Melodramatický žert". Pan J. Votýpka.
7. Jiří Voldan: ,,Dragouni, dragouni". Vojenská písnička. Pan Ing. V. Munzar.
8. K. Hašler: ,,Možná, že jednou, možná, že dvakrát". Duett z revue ,,Ženy, pozor na muže". Páni Jindř. Krejčí a J. Votýpka.
9. Jos. Paukner: ,,Žabí matka". Smíšený sbor. Řídí pan Zd. Turecký.
10. Jos. Skružný: ,,Šťastný den pana profesora". Sylvestrovský žert. (Půlnoční scéna).
Osoby: Profesor Karfiol - pan Josef Vorel, Hedvika, jeho žena - sl. Moudrova M., Doktor Útěcha -pan Štěpán V., Docent Řeřicha - pan Vácha K.
Mezi jednotlivými čísly koncertuje hudba p. kap. F. Čertnera.
Po vyčerpání programu volná zábava.
pozvánka
Prostřední strany pozvánky nahoře.


1926

pozvánka









V neděli, dne 18. dubna 1926 - Městská dvorana.
Na paměť výročí 75. narozenin a 25 let. úmrtí hudebního skladatele

Zdeňka Fibicha

pořádá místní Osvětová komise ve Smiřicích n. L., pěvecké jednoty východního okrsku ,,Záboj" ze Dvora král., ,,Jaromír" z Jaroměře, ,,Ples" z Josefova n. Met., ,,Libuše" a ,,Vlastimil" z Kuklen, ,,Smetana" z Hradce Králové, ,,Bendl" z České Skalice, ,,Hanka" ze Smiřic n. L.
Pěveckou a hudební akademii
Za spoluúčinkování orchestru ,,Smetana" z Hradce Králové
Pořad: ...
Začátek o 4. hodině odpolední.
Při započetí pořadu se vchody ihned uzavřou.
Ceny míst: Křeslo a balkon 8 Kč. I. místo 6 Kč, II. místo 4 Kč, k stání jen na balkoně 2 Kč. - Účinkující členstvo platí pouze 1 Kč co evidenční poplatek. Předprodej lístků u pana Adolfa Mahlera, knihkupce ode dne 5. dubna 1926
Čistého zisku bude použito ku podpoře humanních účelů.
Tisk: V. Nejedlý, Jaroměř










pozvánka pozvánka
Prostřední strany pozvánky nahoře s programem.


1927

pozvánka









Městská dvorana ve Smiřicích n. L. Pěvecká jednota ,,Hanka", Jednota divad. ochotníků ,,JIrásek" a Těl. jednota ,,Sokol"
v neděli, 20. listopadu 1927
divadelní představení:

Dědečkovy housle

Vesnická historka o 3 jednáních se zpěvy.
Napsal: Jar. Rudloff. Hudbu komponoval: Emillan Starý.
Režie: Jinř. Krejčí.
Hudba: Sesílený sokolský Bioorchestr řídí Jiří Lefnar.
Zpěvy nacvičil: Ant. Krejčí, řídící učitel.
Scénická výprava : Hynek Hanuš.
Dobové kroje dodá fma Fr. Šustr, Náchod.
Nové dekorace pořízeny.
Začátek přesně o půl 8. hod. večer.
Ceny míst:
Křeslo: I. a II. řada 8 Kč, další křesla 7 Kč, I. místo 6 Kč, II. místo 4 Kč, balkon 7 Kč, k stání 3 Kč.
Předprodej lístků v knihkupectví p. Mahlera.
Bližší na divadel. programech.
Knihtiskárna Adolf Horák, Smiřice n. L.











1928

pozvánka
Pěvec. jednota ,,Hanka" a jednota div. ochot. ,,Jirásek" pořádají
v pondělí dne 31. prosince 1928 v sále Městské dvorany ve Smiřicích n. L.
Sylvestrovskou zábavu
Program: .... 5.) O Schäfer: Na zapřenou. Veselohra o 1 jednání. Sehrají členové ,,JIráska". ....
.8.) Vzpoura v pensionátě. Opereta o 1 jednání. napsal Dr. Šetina. Zpívá dámský sbor pěvecké jednoty ,,Hanka"....
Změna programu vyhražena.
Zpěvy nacvičili: K. Nováková - A. Krejčí. Klavírní doprovod: K. Nováková.
Začátek o 8. hodině bvečerní. Hudba p. Čertnera, osob. říz.
Restaurační zařízení. Vstupné 8 Kč včetně zem. dávky.
Předprodej vstupenek u pana Ad. Mahlera, knihkupce. Knihtiskárna A. Horák, Smiřice n. L.


1929

pozvánka pozvánka
Pěvecká jednota ,,Hanka", člen P.O:Č.pořádá
na oslavu svého 60tiletého trvání v sobotu dne 6. dubna 1929 v sále Městské dvorany ve Smiřicích
Akademii za laskavého spoluúčinkování ses. Malči Freundové a prof. hudby a virtuosky na klavír sl. M. Novákové
a solistů místní pěvecké jednoty.
Pořad: .... 9.) K. Bendl: ,,Švanda dudák". Smíšený sbor se soly. Solisté: Sestra Koldinská, bři Ceral, Siblík, Zahálka.
Dirigují: Bratr Ant. Krejčí a sestra K. Nováková.
Koncertní klavír zapůjčen z lask. ochoty firmou Ant. Petrof, Hradec Král.
Začátek přesně o 8. hod. večerní.
Ceny míst: I. a II. řada 7 Kč, další 6 Kč, I. místa a balkon 5 Kč, II. místa 4 Kč, k stání 3 Kč.
Předprodej lístků převzal pan Ad. Mahler, knihkupectví ve Smiřicích. Knihtiskárna A. Horák, Smiřice n. L.
Vpravo: druhá strana pozvánky s vysvětlením děje Švandy dudáka.


pozvánka
Pěvecká jednota ,,Hanka", Jednota divad. ochotníků ,,Jirásek" a Tělocvič. jednota ,,Sokol" pořádají
pod protektorátem městské rady ve Smiřicích
na počest 79. narozenin p. presidenta republiky T. G. Masaryka
ve čvrtek 7. března 1929 Slavnostní večer v sále hotelu ,,Andrejsek".
Účinkuje 70členný sbor Pěvecké jednoty ,,Jaromír" z Jaroměře, člen Pěvecké Obce Českoslov. v Praze.
Diriguje odb. učitel Jaroslav Novotný. Pořad: ...
Klavírní doprovod z laskavé ochoty obstará pí Milada Wenková
Začátek přesně v 8. hodin večer.
Ceny míst: I. místo 5 Kč, II. místo 4 Kč, III. místo 3 Kč, k stání 2 Kč.
Předprodej lístků převzal laskavě p. Ad. Mahler, knihkupec. Knihtiskárna A. Horák, Smiřice n. L.


pozvánka
Městská dvorana ve Smiřicích
Pěvecko - ochornická jednota ,,Hanka", divad. jednota ,,Jirásek" pořádá
v úterý 31. prosince 1929 Sylvestrovský večer
Pořad: 1. Vražda ve statku aneb: Neznáímý vrah. Sensační hra z vesnického života o 12 jednáních, Režie: V. Štěpán. Scéna: H. Hanuš......
6. Aktovka: Tipmamselka. Historie hypnotickomelancholická. R. Havelka
Osoby: Voceďálek, maj. tov. na pořivat. - Rezek J., Růžička, disponent - Pfeifer F., Holý, účetní - Štěpán V., Nováček, korespondent - Jaroš. F.,
Underwoodová, tipmamselka - Rechová R., Houžvička, sluha - Novák A......
Změna programu vyhražena. Začátek letos v 8 hod. več. - Konec napřesrok ráno.
Vstupné 10 Kč včetně z. d. Hudba p. kapel. Čertnera, os. říz. - Restaurační zařízení.
Předprodej lístků v knihkupectví p. Ad. Mahlera ve Smiřicích n. L. Lístky se zásadně nereservují.
Knihtiskárna A. Horák, Smiřice n. L.