Dámská jednota pěvecká „Zora"

a její sloučení s pěveckou jednotou „Hanka“
v „Pěveckou jednotu ve Smiřicích nad Labem"


Zpět na hlavní stránku     Stránka o spolku HankaDokumenty jsou uloženy v Okresním archivu v Hradci Králové.
V textu dokumentu jsou chyby nebo zastaralý pravopis, ponechal jsem text v původním stavu.


Zora
Fotografie ukazuje dámy pěveckého spolku Zora. Nápis pod jménem 1911 - 1920.

Ze smiřické kroniky:
razitko 2.dubna 1893 ustavila se Dámská pěvecká jednota „Zora“ (dále jen „Zora“) ve Smiřicích. Zakládajícími členy byli: P. Alois Nývlt, děkan v Holohlavech, A. Jarchovská, choť ředitele cukrovaru, Dinča Maternová, choť vrchního účetního lihovaru ve Smiřicích. Činných členek bylo 7, přispívajících 60, úhrnem 67 dam. Prvním sbormistrem byl učitel Beran. Činnost „Zory“ zanikla r. 1914.
17. června 1894 uspořádala „Zora“ v hotelu „Andrejsek“ akademii.
14. července 1895 pořádala „Zora“ na restauraci ( „na lednici“ ) slavnost za velké účasti obecenstva.
4. dubna 1897 uspořádala Občanská beseda ve Smiřicích programový večírek, při němž spoluúčinkovala m.j. „Zora“.
2. května 1897 uspořádala „Zora“ ve Smiřicích samostatný pěvecký večer.
16. ledna 1898 uspořádaly pěvecké spolky „Hanka“ a „Zora“ hudební a pěvecký večírek, jehož čistý výtěžek věnovaly místní škole na školní pomůcky.
17. listopadu 1901 byla uspořádána „Zorou“ v sále hotelu „Andrejsek spolkové produkce ( hudba, sborové i sólové zpěvy ).
8. června 1902 uspořádala „Zora“ ve Smiřicích členský pěvecký a hudební večírek.
2. května 1903 uspořádala „Zora“ na počest desetiletého trvání spolku „Jubilejní produkci“.
V listopadu 1904 byl pořádán „Zorou“ koncert mistra na harfu Lva Zelenky a koncertní pěvkyně M. Denisové z Paříže.
3. května 1908 uspořádala „Zora“ zábavný pěvecký večer.
2. května 1909 uspořádán „Zorou“ ve Smiřicích zábavný večer se zpěvy. Sbormistrem „Zory“ byl tehdy učitel Jaroslav Pešák.
28. května 1911 sehrála „Zora“ francouzskou veselohru o 3 jednáních „Myška“ od Ed. Paillerona.
31. března 1912 pořádána ve Smiřicích pěvecká a hudební akademie, při níž spoluúčinkovala též „Zora“.
Městská Dvorana byla v roce 1912 dostavěna a prvním veřejným podnikem v ní pořádaným byla silvestrovská zábava „Zory“.
27.dubna 1913 pořádaly pěvecké jednoty zdejší Hanka a Zora v městské dvoraně pěveckou akademii a symfonický koncert vojenské hudby pl. čís. 98 z Josefova.
5. dubna 1914 pořádala „Zora“ ve Smiřicích v sále Městské dvorany hudební a pěvecký večer. Čistý výtěžek ve prospěch místní školy.
Tímto podnikem činnost „Zora“ ve Smiřicích končí. Členky této jednoty přestupovaly k Pěvecké jednotě „Hanka“ - od r. 1872 Pěvecko-ochotnické jednotě „Hanka“ - ve SmiřicíchHanka a Zora - zpěv na akademii
podpis Zemanova   Dovolujeme si svůj vřelý dík vysloviti za nevšední ochotu, jež Jste našemu spolku prokázali, Vaším spolupůsobením při pořádané naší akademii.
  Zapění smíšených sborů přispělo zajisté nemálo k okrase programu večera toho, a těšíme se že dopřáno nám bude ochotu a láskavost Vaši co nejdříve opětovati.
  Zároveň děkujeme za láskavé zapůjčení spolkového piána, basy a lístků
Za výbor pěvecké jednoty „Zora“
Marie Zemanová, t.č. jednatelka, Dinča Maternová t.č. předsedkyně
Ve Smiřicích dne 21. červ. 1894

------------

Hanka a Zora - společný výlet v roce 1910
Členům bude poloviční cesta hražena
P.T.
   Dle usnesení členských schůzí podepsaných spolků pořádati se má dne 12. června tr. společný výlet na „Riegrovu stezku“ mezi Semily a Železným Brodem.-
  Abychom dosáhli nějaké slevy na jízdném u dráhy, jest zapotřebí, by zúčastnilo se nejméně 30 členů.- Žádáme proto, by každý, kdo výletu onoho súčastniti se míní, podpisem svým účast potvrdil a co zálohu na vydání, respektive na zakoupení lístků K 1,- hotově složil.-
  Vyjede se dne 12. června vlakem ze Smiřic v 10 hod 59 min. dopoledne, návrat vlakem buď ve 1/4 9 večer, neb ve 1/4 2 v noci.-
  Projektovaný tento výlet do jednoho z nejkrásnějších koutků Českého Ráje se zajisté každému zamlouvati bude, a počítáme proto na hojnou účast členů.-
  Cestou, jakož i na místě zazpíváme dle možnosti některé sbory, které cvičeny budou jak obvykle ve středu a ve čtvrtek tohoto a příštího týdne.-
  Ve Smiřicích, dne 1. června 1910
  Jízdné na dráze obnášeti bude s případnou slevou 4 K bez slevy 5 K. Hosté vítáni !

Hanka a Zora - společný Silvestr v roce 1910:
Ctěný výbor pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“ ve Smiřicích !
  Ve výborové schůzi, dne 26. t. m. konané, ujednáno byl Vás velectění požádati za spolupořádání ,,sylvestrovské zábavy“. Jest totiž naší snahou život jednot zase přivésti do souladu(?) a tu se projektovaná zábava k tomu nejlépe hodí. Mohl by snad společný zpěv přivésti trochu život spolkový do čilého proudu, k čemuž Vás tímto dovolujeme si zváti a doufáme, že získáme Vašeho souhlasu.
  Hledíce příznivé odpovědi vstříc, poroučí se Vám za výbor pěv. jednoty „Zora“
t.č. jednatelka Veselovská, t.č. předsedkyně D. Maternová

Zora
Podpisy členů výborů spolků Zory a Hanky


Nezobrazený text nad podpisy nahoře:
Ctěným výborům „Zory“ a „Hanky“
  Zítra dne 4 tm. tj. ve středu v 8 hodin večír ve spolkové místnosti
výborová schůze
na programu: súčtování výloh při Sylvestrovské zábavě.
  Za výbory jednatelka Veselovská a jednatel ….
Smiřice 3. ledna 1911
Podepsaní:
pan Materna, Jirsák, Suchánek, Hofmeister, Doležal, Klein, Novák, Lefnar, Fischmeister, Pešák, Andrejsek, paní Maternová, Jirsáková, Hemelíková, Rechová, Pollandová, Kottlandová, Mahlerová a slečna Hušková.Sloučení pěveckých spolků Zora a Hanka:Ctěné pěvecko-ochotnické jednotě „Hanka“ Zde! (oslovení u dalších dopisů vynecháno)
Ku ctěnému návrhu Vašemu dovolujeme si odpověděti následovně:
  V předešlé výborové schůzi naší bylo dle návrhu pana sbormistra usneseno, by pěv. jednota „Zora“ společně s pěv. jednotou „Hanka“ ku konci dubna neb počátkem května za spoluúčinkování vojenské hudby pěš. pluku č. 98. pořádaly hudeb. a pěvec. akademii. Usnesení toto oznámeno bylo panem sbormistrem ústně při zpěvní zkoušce všem členkám a ty projevily s tím úplný souhlas. To samé jak nám sdělil náš p. sbormistr, navrženo bylo ve výborové schůzi pěv. jednoty Vaší a schváleno. podpis
   Protože usneseno bylo, aby pěv. jednoty „Zora“ a „Hanka“ pořádaly tuto akademii, která má býti jaksi oslavou našeho dvacetiletého trvání spolků, letošním rokem připadající, odpadá samozřejmě pro nejbližší tuto ( totiž do odbývání usnesené akademie ) utvoření spolků, ve kterém by se jména dnes ještě stávajících spolků ztratila.
  Mimo to zaručily jsme župnímu výboru svou účast na župním sjezdu v Jilemnici, který se tam 22. června t.r. konati bude; tento slib chceme dodržeti a jako spolek samostatný tohoto sjezdu se súčastniti.
  Dle § 13 našich stanov, odbývá se valná hromada Zory pravidelně v měsíci květnu a v této valné hromadě mohou všechny členky volně a dle svého přesvědčení rozhodnouti o ctěném návrhu Vašem. podpis
  Výbor sám projevuje souhlas s tímto návrhem, pak-li ovšem je podán z hlediska lepší prosperity spolku a není-li vodítkem tomuto návrhu sobecký zájem některého jednotlivce, jak někdy při podobných záležitostech se stává.
  S tím trváme v plné úctě
za výbor:
Reehova(?), t.č. jednatelka, Dinča Maternová, t.č. předsedkyně

..................

  Dovoluje si tímto sděliti s Vámi, že ve valné schůzi „Zory“ dne 26. května konané byl ct. Váš návrh ( k sloučení obou spolků ) 11 hlasy přijat, 11 hlasy zamítnut. Definitivního rozhodnutí ani v ten, ani v onen prospěch učiněno nebylo; konečně navrženo, by výbor ct. pěv. jednoty Hanka byl dotázán o sdělení, jak si představuje složení nového výboru po sloučení obou spolků, kolik dam a kolik pánů by v novém výboru zasedalo, by tak členky našeho spolku předem věděly, jakých práv a jakého zastoupení v nově utvořeném spolku by požívaly.
  Bez seznání těchto podmínek není možné k novému hlasování přistoupit. Zora
  V plné úctě
  za dám. pěv. jednotu „Zora“
Marie Hemelíková, členka výboru, Fanny Rechová(?), členka výboru
Ve Smiřicích, dne 1. června 1913.
Podpisy jsou zobrazené vpravo:

..................

hlavicka dopisu Doporučení k urovnání sporů z vedení župy:
Ctěný výbore zpěváckého spolku „Hanka“ !
  Dle ustáleného zvyku míníme i letos na den 8.12. svolati do Staré Paky schůzi župního výboru, na níž má býti mimo jiné záležitosti stanoven i program župního koncertu ve Smiřicích.
  Z průběhu jednání valné hromady jílemnické bylo patrno, že pěvecká jednota „Zora“ jako místní pěvecký spolek a člen sdružení našeho nemile by nesla, kdyby neměla na sjezdových pracech a koncertě podílu, a že by neúčast tato měla i vliv v místě sjezdu i v župě samé. Proto by výbor župy a s ním veškeré však pěvectvo uvítali, kdyby poměry záhy smírně se utvářily a župa vystoupila ve Smiřicích na venek jako jednolitý celek.
  Prosíme tudíž, aby nám ctěný výbor Váš oznámil, zda již poměry mezi oběma spolky Vašimi tak se utvářily, že možno s obapolnou činností při sjezdě počítati; ne-li, budiž nám ochotně oznámeno, zdaž by poměry za spolupůsobení žup. výboru nebo protektora sjezdu urovnati se měly.
  Po ctěné odpovědi, na niž čekáme určitě do 28. t. m., svoláme schůzi župního výboru.
  Zároveň prosíme, abyste ve shodě s okolními vlivnými jednotami připraviti si neobtěžovali návrh župního pěveckého koncertu,při nichž asi důležitým činitelem bude hudba.
  Doufáme, že v této příčině učiníte vše, aby jednání schůze v příčině stanovení programu koncertu šlo rychle v před.
  S přátelským pozdravem
  V N. Pace 21.11.1913
  Jos. Jíra(?), jednatel, Václav Matys, t.č. předseda

Další dopis:
  Ku ctěnému Vašemu dopisu ze dne 27.XI. dovolujeme si oznámiti, že ku přání ct. jednoty „Zora“ ve schůzi staropacké dne 8.12. při 3. bodu programu zavedeme rozhovor v příčině poměrů, jenž nastaly mezi místními jednotami smiřickými a že nevzdáváme se naděje smírného vyrovnání sporu. Račte ku přání ct. jednoty „Zora“ dáti pánům nástupcům plnou moc, aby poměry pěvecké lépe se utvářily ve prospěch župního sjezdu, bude-li jednáno jménem celku.
  Žádáme dále, abyste ochotně zaslali, nebo přinesli, do schůze opravené stanovy. Rovněž čekáme, že pp. delegáti přednesou již návrhy čísel župního koncertu.
  S plným pěveckým pozdravem
  V Nové Pace 3.12.1913
  Jos. Jíra(?), jednatel, Václav Matys, předsedavolba vyboru
Návrh na volbu do výboru. (? - nedatováno).

podpisy
Praesenční listina
přítomných o valné hromadě Pěvecké jednoty dne 11. února 1914, v městském hotelu.
Na valné hromadě ,,Hanky" dne 5. února 1913 bylo přítomno 25 osob.

podpisy

Vpravo je pokračování podpisů ze dne 11.2.1914Text celého prvního zápisu z:

Kniha jednatelská
založena po sloučení pěveckých jednot „Hanka“ a „Zora“ v „pěveckou jednotu ve Smiřicích n./L. dne 2. dubna 1919.
Stará kniha zapečetěna a uložena v archiv pěv. jednoty.

  48. Řádná valná hromada odbývaná dne 2. dubna 1919 ve spolkové místnosti /: jídelna městské dvorany :/ v 8 hodin večír za přítomnosti 31 členů tj. : p. Nováka, Petery, Vycka, Ing. Chocholy, Fischmeistra, Vachka, Urbana, Tylše, Kerna, Materny, Lefnara, pí. Fischmeistrové, Maternové, Chocholové, sl. Schneidrové, Hejcmanové, Honcnejmanové, Rufferové, Andrejskové, Macháčkové, Jiráskové, Sychrovské, Vaničkové, Julišové, Hanové, Šanderové, Gűntherové, Kalhousové, Grinové, Vachkové, Hemelíkové.
  Schůzi zahajuje p. Předseda Ing. Chochola přivítáním přítomných a po krátké vzpomínce na dobu válečnou přikročeno ku programu valné hromady.
  Jednatel p. Fischmeister referuje o činnosti jednoty následovně:
  Pouze v zastoupení bývalého jednatele pana Flegra, který se nám doposud z vojny nevrátil, vedu tuto agendu kratičký čas a jest tedy dle toho můj referát velice nepatrný.
  Po příchodu z vojny stála jednota v úplném klidu, a starali jsme se ihned abychom ji k životu probudili což se nám také podařilo.
  Vystoupili jsme se zdařilým sborem na večírku „Masarykově“ a uspořádali „Národní veselici“ s dobrým výsledkem, která nám zajisté zůstane milou vzpomínkou.
  Zpěvné zkoušky navštěvují se pravidelně a můžeme již dnes s potěšením konstatovati, že jednoty naše čítá celkem 122 činných a 23 přispívajících členů.
  K vůli informaci veškerého členstva nutno poznamenati, že se nám podařilo naše staré jeviště obnosem K 2 000.- zpeněžiti. Jeviště zakoupily sokolská jednota ve Všestarech.
  Mimo to jest mi příjemným potěšením seznámit Vás o významném kroku jednoty naši. Majíce na zřeteli vybudování jednotného zpěváckého sboru ve Smiřicích, vyzvali jsme bývalou dámskou pěv. jedn. „Zora“ ku společnému zpěvu. Vyzvání toto neminulo se účinkem a shledali jsme, že téměř veškeré členky „Zory“ naše zpěvní zkoušky navštěvovaly. Na základě toho navázali jsme s bývalou jednotou „Zora“ další vyjednávání a učinili jsme ji návrh aby spolek rozpustily a staly se členy naši jednoty. Návrh náš byl s porozuměním přijat a rozpuštění pěv. jednoty „Zora“ okresnímu hejtmanství oznámeno.
  Konečně vyslali jsme v minulém týdnu oběžník za účelem získání nových členů , co se nám rovněž podařilo a přihlásilo se do řad našich nových 27 členů.
  Došlá korespondence řádně vyřízena kondolence odeslány sl. Kořínkové a rodině Pešákovic.
  Následují různé návrhy spolkové práce s poukazem na stanovy a zakončené vzpomínkou na zesnulého člena p. Karla Václava.
  Pokladník podává zprávu o jmění jednoty a konstatuje se, že kniha pokladní není doposud revisory účtů přehlédnuta a nařizuje se dodatečně provedení revise.

Následují volby: razitko Pevecká jednota Smirice
  Návrh na provedení volby aklamací se zamítá a přikročeno ku volbě lístky.
Zvoleni:
  za předsedu p. Ing. Chochola Oldřich
  za místopředsedu pí. D. Maternová
  za sbormistra p. Doležal
  za místosbormistry p. Pešák a sl. K. Horáková
  za režísera sl. Hemelíková
  za praporečníka p. Vír
  za místopraporečníka p. Urban
  za revisora účtu sl. Stenibergrová a p. Vachek
dále 10 členů výboru:
  páni Materna, Novák, Fischmeister, Petera(?), Tylš, pí. Fischmestrová, sl. Macháčková, Schneidrová, Šanderova, Vaničkova
4. náhradníky: p. Vacek, pí. Chocholová, sl. Vachková, sl. Hejcmanova.
  Zvoleni volbu přijímají a přikročeno k poslednímu bodu: volné návrhy.
  Jednatel p. Fischmejster navrhuje důkladnou opravu a přerovnání archivu zjištění počtu hudebních nástrojů. kde de nalézají, urovnání inventáře, oprava a výtisk nových stanov.
  Návrh se schvaluje a předává ku provedení výboru novému.
  Příspěvky upravují se pro činné členy obnosem K -,20, přispívající K -,40 měsíčně.
  Jelikož dalších návrhů nestává prohlašuje p. předseda valnou hromadu za ukončenou a vyzývá zároveň zvolené osoby na ustavující schůzi výborovou, která se koná dne 4. dubna ve spolk. místnosti
Zapsal Fischmeister

kniha jednatelska
texty texty texty


Texty
písní a sborů ku hudebnímu večeru, pořádanému dámskou
pěvec. jednotou ,,Zora" ve Smiřicích dne 15. března 1914.

1. Karel Bendl: ,,Duše mladá": Ženský sbor s průvodem. Slova od Vítězslava Hálka ze sbírky ,,V přírodě"
2. P.J. Čajkovskij: Arie Gremlina z opery ,,Eugen Oněgin". Text dle Puškina. Zpívá pan uč. Frant. Lukeš.
3. a 7. Co ukázky z komorní hudby přednese učitelské kvarteto, které v. r. 1911 se ustavilo a od té doby pravidelně cvičí.
4. C. Loewe: ,,Vodník". Ballada dle norské pověsti. Upravila E. Destinová. Zpívá sl. K. Nováková.
8. Karel Pospíšil: ,,Pijácké písně", Slova od Jar. Vrchlického. Zpívá p. uč. František Lukeš.
9. Jan Malát: ,,Našim ženám" Slova Milána Fučíka. Sbor pro 3 ženské hlasy s průvodem klavíru.

Ukázka textu ,Pijácké písně":

Budeš- li pít zbožně synu,
nedostaneš kocovinu,
jen kdo pije furiantsky,
ze židle se kácí,
ulicí jde tatrmansky
až to mládež smíchem splácí.
Vezmi si naučení,
nic do rychlé pitky není.

S láskou to však obráceně
ber co nejrychleji,
líná láska ztrácí v ceně,
mladí se ti pozasmějí.
Rychle miluj a pij zvolna !
Každá vzpomínka je bolná,
roztá v číše bezdnu.
Zvolna pij a miluj rychle,
srdce obojím pak ztichlé
povznes k nebeskému hvězdnu.

Za tento dokument děkuji p. Škvrnovi.