Holohlavy - dům čp. 41

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové

Dům stojí na této ulici    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice 41
Čp. 41 - 28.3.2015

Majitelé domu:
1654 – Jiřík Patriarcha, 1713 / 1730 – Jiřík Dvořák, Josef. katastr – Václav Růžička
  Názvy rolí: na šafránu – 4 str. 2 věr., Louky: v jespě
  Po Růžičkovi ( který byl rychtářem ) nastoupil praděd nynějšího majitele Václav Klouza z čp. 48 a po něm všichni tři Josefové.
  Od r. 1929 ( 1919 – pozn. P. ) jest vlastníkem nynější majitel ( r. 1934 zvolen co úř. náměstek starostou obce ), zastávali v různých dobách různé čelné funkce veřejné. Všichni Klouzové byli dobrými hospodáři a původní menší chalupu ( ač původní dřevěná stavba r. 1869 úplně shořela ) podstatně koupěmi rozšířili a stavení vybudovali. Posledně 1958.
  Ústní podání o rychtářství Růžičky nutno položiti před r. 1775, tedy do doby kdy tento rod držel nynější čp. 31 ( statek ) a Růžička jako rychtář je podepsán na řezané ceduli, kterou Zeman ( nevím zda správně ) v Pamětech Smiřic ke sporu o Libníkovice v r. 1638 přikládá. Podepsaní za Holohlavy jsou: Václav Růžička rychtář z Holohlav, Václav Hynek, svobodný, Václav Andrejsek, sedlák, Jan Karpíšek, sedlák a Jan Chýba konšel. Ve výpisu ze zemských desk z r. 1654 ani Růžička, ani Andrejsek uvedeni ještě nejsou a objevují se patrně teprve po změnách vyvolaných povstáním r. 1680. Růžička na čp. 31 a teprve r. 1777 ( Zeman str. 65 ) uvádí se na čp. 41, tudíž krátce po povstání r. 1775, jen co konšel. Lze se domnívati, že rod byl nuceným přesazením na chalupu trestán za účast na velkém povstání. ( 1777 rychtář Jan Hodek ). Starý rod Růžičků se pak dlouho neudržel a z obce vůbec zmizel.
  Dle dalšího šetření bylo nesporně zjištěno, že výše zmíněná řezaná cedule nepatří vlastně ke sporu o Libníkovice, nýbrž že je to listina o ujednání poddaných s hr. Paarem z r. 1772, čímž se správnost zápisu potvrzuje.

--------------------

Josef Klouza Obecnímu úřadu v Holohlavech byla adresována
žádost o povolení ku stavbě čeledníku, koupelny a kolny
ze dne 14. července 1941.
Podpis pana Klouzy je z tohoto data.

18. července 1941 se sešla stavební komise:
Popis stavby:
   Stavba přízemní, skládající se ze dvou místností pro svobodnou čeleď k níž přiléhá koupelna za ní do zadu do dvora otevřená kolna na pilířích. Střecha sedlová oboustranná, krytá eternitem.
   Čára uliční ustanovena jest: rovnoběžně s budovou čp. 41. Vilém Štrumhaus
   Sousedka sl. Marie Pultrová nemá proti stavbě námitek...
   Vchod ke studni bude přístupný dveřmi zasazenými proti vchodu, klíč obdrží od stavebníka.
   Podepsal se její zástupce Vilém Štrumhaus.

Okresní úřad ve Dvoře Králové, dne 26. srpna 1941
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Podáním ze dne 17. července 1941 oznámil p. Josef Klouza, rolník v Holohlavech, že při svých hospodářských budovách u čp. 41, na parcele čk. 39, v sousedství okresní silnice čk. 499/1 v Holohlavech, hodlá postaviti místnosti pro hospodářskou čeleď, koupelnu a kolnu.
   Podle výsledku místního šetření, vykonaného zástupci okresu, dne 7. srpna 1941, nebude ze strany okresního úřadu, jako nynějšího spravovatele silnice, žádných námitek, třebaže má být objekt postaven blíže k silnici, než jak v ustanovení § 14 „Opatření Stálého výboru“, ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb. z. a n. jest předepsáno, když stavebník splní následující podmínky: 1./ Do svých pozemkových knih u okresního soudu v Jaroměři, vloží knihovní závazek následujícího znění:
   „Vklad věcného závazku nepožadovati od spravovatele silnice …. při event. budoucím postoupení části staveb. parcely čk. 39 kat. území obce Holohlav vyšší cenu, než měla za stavu, zjištěného protokolárně ku dni 7. srpna 1941, kdy na straně při silnici stál pouze z kamene zděný plot a ostatní část parcely byla nezastavěná a nepožadovati náhradu za investice, spojené se stavbou místností pro hospodářskou čeleď, koupelny a kolny, k níž okresní výbor udělil výjimku z ustanovení§ 14 …. svůj souhlas za podmínky, že při event. rozšíření silnice shora uvedené, neb jiné úpravě této silnice bude vzat za podklad pro řízení náhradové stav, který byl před povolením této stavby.“
   čp. 41 2./ Podlaha musí býti nejméně 50 cm nad korunu silnice vyvýšena.
   3./ Voda z koupeny a jiné hospodářské splašky nesmí býti vpouštěny na silnici a až do odvolání povoluje se jejich odvedení cementovými rourami do okresního kanálu při silnici.
   Tyto podmínky budtéž vepsány do povolovacího, stavebního výměru. Se tavbou nesmí býti započato dříve, pokud podmínka ad 1./ nebude splněna.
   Úřadující vrchní komisař politické správy:

Letecký pohled je ze dne 10.6.2008.

--------------------

Matrika oddaných Skalice (Velká Skalice)
Josef Pilňáček, 22 let 7m 3d, chalupník v m. Skalici č. 21, manželský syn zemřelého Václava Pilňáčka, chalupníka tutéž a jeho manželky Kateřiny, roz. Jiří Výravský, chalupník v malé Skalici č. 15
si vzal za manželku 8. listopadu 1881
Marie Hanušova, 20let 6m, manželská dcera zemřelého Jana Hanuše, chalupníka z Velké Skalice č. 12 a jeho manželky Marie, roz. Václav Klouza, chalupník v Holohlavech č. 41
str.122

Falta Václav, *6.5.1865, čeledín ve Velké Skalici č. 19, legitimovaný syn Jana Falty, chalupníka v Divci č. 41 a jeho zemřelé manželky Marie, dcery Jana Podstaty, chalupníka v Dolním Černilově č. 11
si vzal 21. srpna 1888 za manželku
Anna Hanušova, *16.10.1868, manželská dcera zemřelého Jana Hanuše, chalupníka ve Velké Skalici č. 12 a jeho manželky Marie, dcery Václava Klouzy, výminkáře v Holohlavech č. 41
str.147