Holohlavy - domy čp. 47, 10 a 250

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie z tohoto místa    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Čp. 47 - 18.9.2005

Majitelé domu:
1654 – Jiřík Fousek (Housek), 1713 / 1730 - Jan Černý, Josef. katastr čp. 42 – Matěj Kotlant Jan Kotlant
  Názvy rolí: za cihelnou – 23 str. 3,5 věr., na široký – 23 a. 3,5, na hořičkách a u chlomku – 10 a 3,5, u rybníka – 5 a 3,5.  Názvy luk: u jezera
  Statek tento udržel se stavebně i rozlohou rolí dle původního stavu až po dobu přítomnou, s tím, že louka na rybníce byla přikoupena od velkostatku ( za Liebiga ) po zrušení rybníka. (viz. dosud zbytek hráze na holohlavské straně). Vlastně ji koupil V. Nejman (? – pozn. P.) z Rodova a manželka dostala věnem.
  Při ohni r. 1844 shořela celá živnost spolu s čp. 46, 45, 44 a 48. Byla znovuzřízena pouze s menšími změnami dislokačními. Oheň byl tak prudký, že se dobytek v chlévě udusil.
  Původní držitele, rodina Černých, přestěhovala se patrně do Smiřic, kde se po zmizení jména z obce často připomínají i mezi purkmistry města.
  V bouřlivých dobách po r. 1770 objevuje se v seznamu rok na čp. 47 sice jednou jméno Matěj Kotlant, ale v Grundgahaubuchu od r. 1801 je jasně co držitel uveden Jan Propílek.
  Rodina Kotlantova usadila se trvale na statku teprve někdy po r. 1801, neboť ve sčítání z r. 1813 je na čp. 47 veden sedlák Jan Kotlant, starý 26 r. s manželkou Kateřinou 23 r. (viz. též zápis o čp. 15) Se vší pravděpodobností byl synem Václava Kotlanta, výměníka z čp. 15 a mladším bratrem Anny Novákové.
  Nová rodina se na statku rozmnožila, jak je zřejmo ze zápisů u čp. 11, 17, 21 a hrála v minulém století v obci vynikající roli.
  Ve vyvazovací tabeli z r. 1850 je uveden rovněž Jan Kotland. Poslední mužský člen rodiny na statku Jan Kotlant, byl známým zemským a říšským poslancem a držitelem mnoha významných funkcí.
  Jediná dcera Anna, provdala se za statkáře Ornsta ze Správčic, kteří statek pronajali nájemci Šáchovi a v obci nesídlili.

pole
Parcely usedlostí patřící k čp. 47 - foto z aukce.
Názvy: Chlomecký, Na Libeni, Nad Libní, Na Hořičkách, Nad Obeckou, Na Tomáškách (tok Labe), Za Humny.

pole-------------

Jan Kotlant Holohlavská kronika 1844
  V noci 7.března 1844 vypukl ve stodole sedláka Jana Kotlanta oheň, sterý strávil veškeré budovy. Kotlantovy ( č 47 ), Matějčkovy ( č. 46 ), Mychkovy ( č. 45 ), Fléglovy ( č. 44 ) a kováře Valáška ( č. 43 ). Oheň byl tak prudký, že zadusil dobytek ve chlévech. Pohořelým přispěli sousedé pomocí. Od této doby datují se stávající stavby těchto čísel.

Pohřeb p. Anny Kotlantové. 1937
  Po dlouhé a těžké nemoci zemřela 3. května 1937 pí. Anna Kotlantová ( roz. Veverková z Čáslavek ) z čp. 47 ve věku 68 let. Zesnulá byla všeobecně vážena a ctěna pro svoji velmi milou povahu. po celý čas jejího života není známo, že by měla s někým nepříjemnosti a ze tváře jí snad nesešel vlídný úsměv. Ač nevyhledávala společnost a žila především rodině a statku, pomohla mnohým. Všeobecná účast s jejím utrpením na konci života projevila se i o pohřbu 6. května na místní hřbitov. Neobvyklá účast z místa i okolí a četných, vzácných hostí svědčila o její oblibě a o vědomí, čím byla manželi, který velkou část života věnoval službě veřejnosti. Týž hleděl ji vše nahraditi po dobu choroby a k uctění její památky věnoval 1 000,- Kč na desku padlých ve světové válce.

13.5.1947 – Úmrtí Kotlant Jan.
  13. května zemřel Kotlant Jan, rolník na odpočinku v čp. 47, nar. 13.9.1867. Jako důvěrník poslance J. Jaroše z Čáslavek převzal po něm více funkcí. Býval zemským i říšským poslancem, okresním starostou, členem představenstva Ú. Jednoty, Selekty, Kooperativy atd. Většinu života věnoval veřejné práci. Pro svoji rakouskou orientaci odešel po světové válce do ústraní a věnoval se hospodářství, které mu dříve vedl otec. Byl vznětlivé povahy a ke konci zatrpklý. Málo se stýkal se zdejším občanstvem. Jeho jediná dcera Anna provdala se za statkáře Ornsta ze Správčic, ale na statku, který pronajali, nehospodařili. Pohřbu se zúčastnila celá řada jeho bývalých spolupracovníků, aby uctili jeho životní práci, která nebyla malá. Bylť velmi pilný a hospodárný.

kolna -------------

Razítko Jana Kotlanta na fotografii ze smiřického archivu - nahoře.

Foto vlevo
V neznámém časopise byla fotografie Jana Kotlanta rolníka v Holohlavech s poznámkou 1928.
Foto z aukce.

Plán kolny pro samovazač a žačku pro p. statkáře Jana Kotlanda v Holohlavech 47. Rýsoval architekt a stavitel Josef Hájek, Smiřice, březen 1940

-------------

Zápis ze Zemského sněmu 18.5.1905:
  Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Herold:
   Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Nové Město, Náchod, Úpice, Česká Skalice, Opočno, odbývane dne 27. června 1904 dostavilo se 2425 voličů, z nichž hlasovalo pro JUDra Josefa Čížka 804, Jana Kotlanta 991, Jana Řezníčka 391, Františka Kovařoviče 183, Karla Standta 37, 10 hlasů bylo roztříštěno a 9 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.
   Nadpoloviční většina hlasů činí 1209.
   Ježto této nadpoloviční většiny nikdo neobdržel, konána byla dne 9. července 1904 volba druhá, k níž dostavilo se 3228 voličů, z nichž hlasovalo pro Jana Kotlanta 1794, JUDra Josefa Čížka 1349, Jana Řezníčka 30, Karla Standta 27, Františka Kovařoviče 7. 10 hlasů bylo roztříštěno a 11 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.
   Nadpoloviční většina hlasů činí 1609. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Kotlant, rolník v Holohlavech, který tudíž byl za poslance zvolen.
   Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:
   Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Kotlanta za poslance venkovských obcí okresů soudních Nové Město, Náchod, Úpice, Česká Skalice, Opočno za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Plán
Nákres na přistavbu nového chlíva při hospodářském stavení pana Frnt. Kotlanta čís. pop. 47 v Holohlavech.
Popis půdorysu: Stodola, nový chlév, Konírna.
Rýsoval W. Kottland, v Smiřicích dne 26.4.1890, podpis František Kotlant.

plot
Plán na stavbu plotu pro pana J. Kotlanda, statkáře v Holohlavech kolem usedlosti číslo 47. - levá strana plánu.

plot
Rýsovala: Společnost stavitelů s.r.o. Hradec Králové, v dubnu 1922 - pravá strana plánu.

Dlouhá ulice
14.8.2019


Čp. 10

Dlouhá ulice
Na levé straně statku čp. 47 stála hospodářská budova . - 16.7.2005

Dlouhá ulice
18.9.2005

Dlouhá ulice
Čp. 10 - 8.7.2007

Dlouhá ulice
Čp. 10 - 13.1.2008

Dlouhá ulice
Čp. 10 - 5.4.2009

Dlouhá ulice
Zleva: stavba plotu u čp. 46, uprostřed 10 a původní čp. 47. - 28.4.2012


Čp. 250

Dlouhá ulice
Vlevo dům čp. 47, barevný dům má čp. 250. Zde je stará podoba obou domů. Domy jsou u sebe. Pohled od fary - 11.9.2005.

Dlouhá ulice
Již ,,oddělené" čp. 250 - 9.2.2008