Holohlavy - dům čp. 52

Zdroj: Holohlavský a Okresní archiv Hradec Králové.

Fotografie nového domu    Zpět na hlavní stránkuDlouhá ulice
Zleva domy čp. 78 a 52. Pohled od hřbitova.

Dlouhá ulice
7.1.2006

Majitelé domu:
1654 / 1713 / 1730 – Václav Chyba, Josef. katastr – Jan Chyba, v době psaní kroniky ( 1931 ) – Jan Tuček
  Názvy rolí: za sadem – 2 str. 1,5 věr. ( bylo asi rozděleno na polovici k číslu 51 )  Louky: v jespě
  Rod Chybů, jeden z nejstarších ve vsi vyhynul po meči tím, že syn Václav padl ( a st. zemřel ) v Itálii, v držení chalupy byl až do r. 1871, kdy od manželky posledního majitele Jana koupil Václav Tuček, syn Jana Tučka čp. 10, který v r. 1824 zakoupil toto číslo od tehdejšího Matušky. Týž přistěhoval se z Jaroměře. Tuček koupil původní chalupu s pozemky výše uvedenými. Chybou přikoupené pozemky:
  1. od Václ. Rezka čp. 40 ( u kříže ).   2. od Václ. Jelínka čp. 28 ( pod Chlomkem ) koupil Vetchý z čp. 39 a od něho Slezák čp. 50.   3. od Štěpána Donskýho … Jan a … Rott z Rodova koupili na polovic Dan. Černý a Fejgl Jos. z Rodova.
  Václav Tuček, takto truhlář, ( děd nynějšího majitele Jana ) byl tehdy již vlastníkem čp. 10, ke kterému přikoupil: roli č.k. 314 a 313 ( hliník ) od velkostatku Smiřice, který byl směněn panstvím od od děkanství Holohlavy za pozemek na šafranici a po vybrání hlíny na cihly Tučkovi prodán. Rovněž koupil louku č.p. 109 a 110 od Jos. Chmelíka čp. 16. Hliník platil 400 zl. a louku též 400 zl. Oba tyto pozemky převedl k nově koupenému čís. 53 a čp. 10 bez polností ( jak je byl koupil ) prodal r. 1871. Janu Málkovi za 1000 zl. kočímu děkana Pokorného, původem ze Vřešťova.
  Syn Václav Tuček přikoupil dále č.p. 337 / 3 a 342 / 2 ( nad Libní ) od správce Pšorny r. 1898 za 3590 zl. ( necelých 400 zl. korec ).
  Stavení bylo rozbořeno nynějším majitelem J. Tučkem a úplně přestavěno, takže z původního stavu zůstala na místě pouze studna.
  R. 1959, kdy polnosti ( mimo záhumenky obhospodařovalo J.Z.D. ) přestavěl zeť J. Tučka František Jakubský ( skoro vlastnoručně ) chlév na novou bytovou jednotku pro svoji rodinu. Rád maká, ačkoliv je bankovním úředníkem a předsedou NV ( Národního výboru )

--------------------

Holohlavská kronika:
10.4.1946 – Úmrtí Tuček Václav.

  10.dubna zemřel v čp. 52 na výměnku Václav Tuček, ( nar. 13.9.1867 ) známý soused, který dříve pracoval co kovář u velkostatku a spravoval menší hospodářství, které zvelebil. I jinak byl v obci velmi činný co obecní pokladník a čelný ochotník, na jehož podání komických rolí se dodnes vzpomíná. Účastnil se prací ve všech místních spolcích ( Čtenářská beseda, hospod. spol., N.J.S. aj. ) Vyznamenával se dobrou pamětí a uchovával mnohé místní tradice, které převzal od otce, výměnkářky Chybové a od starousedlého rodu Andrejskova z čp. 29, s jejichž dcerou se oženil. Měl zájem o historii a i když jeho zprávy byly často dlouhým předáváním zkresleny a přikrášleny, přispěl účinně k objasnění staré historie obce a rodů žijících v obci v devatenáctém století. Čest jeho životní snaze !

4.11.1951 - Úmrtí Tučková Marie
  4. listopadu 1951, v neděli zemřela po krátké nemoci Marie Tučková, rozená Andrejsková z Holohlav, výměnkářka z čp. 52 ve věku 81 let. Ve středu 7.11. byla pohřbena na místní hřbitov, kam často ku hrobu svého muže chodívala.

--------------------

Přestavba plotu
Slavný obecní úřad v Holohlavech.
Jan Tuček
   Podepsaný Jan Tuček čp. 52 žádá, by mě byla určena regulační čára v průčeli podél okresní silnice. Měl jsem stanovenou hranici při komisi na stavbu stodoly, ale protokolárně není nic provedeno. K vůli uchránění se nějakých nepříjemností, rád bych měl vše schváleno a v stavebním protokolu zapsáno.
   Žádám, by byl ke komisi přizván se mnou sousedící pan Macháček a pan Štefan.
   Prosím o laskavé vyřízení, neb chci brzy stavěti plot a vrata,
   V úctě Tuček Jan
   V Holohlavech 15. února 1928

26. února 1928 bylo vykonáno komisionelní řízení o stavebním povolení na přestavbu plotu k žádosti p. Jana Tučka čp. 52.
   Zájemníci (sousedé): Štefan Jan, Macháček Josef, Andrýs V.
Jednání:
   Starosta Chlupatý František zahájil jednání a po zhlédnutí terénu navrženo bylo aby se srovnala hranice podél čp. 52, takže by se stavebníkovi odprodalo z parc. čís. 488/2 část ve výměře 23.25 m2. Návrh tento ponechá k dodatečnému schválení obecní radě.
   Zájemníci:
   Pan Štefan Jan proti přestavbě ničeho nenamítá jelikož sousedí z opačné strany.
   Pan Macháček Josef nečiní proti zamýšlené přestavbě plotu žádných námitek bude-li mu zřízen volný přechod z okresní silnice na jeho pozemek.

Dlouhá ulice
Stará chalupa těsně před rozbořením a přestavbou
Osoby zprava: Václav Tuček, výměník a pamětník, Marie Tučková, žena, roz. Andrejsková z čp. 29,
Jan Tuček, majitel s chotí Marií, roz. Dašková ze Vřešťova s dcerou Vlastou ( vdanou Jakubskou – pozn. P. )
Foto a popis z holohlavské kroniky.

Dlouhá ulice 52
Plán přístavby kolny pro pana J. Tučka rolníka čp. 52 v Holohlavech
Plán narýsovaný Václavem Voltem, stavitelem ze Smiřic, v prosinci 1937, byl použit při komisionelním řízení 3.5.1938.
Texty půdorysu: Kolna, Perna, Mlat, Perna a Kolna. Rozměry přístavby 20 m / 4 m.

Z komisionelního řízení o stavbě kolny ze dne 3. května 1938 pro Jana Tučka:
Kolna přistavěna bude za stodolou; na straně západní (sad) po celé šíři stodoly,
střecha jednosměrná se spádem do sadu v prodloužení střechy stodoly.