Smiřice - Hradecká ulice čp. 161

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 161
Čp. 161

Wychron Slavná městská rado !
   Já níže podepsaný koupil jsem od zdejší městské obce jeden díl pozemku, na němž si příbitek vystavěti hodlám. Abych pak umisl svůj uskutečniti mohl, žádám uctivě městskou radu a přikládám spolu nákres, dle něhož stavbu onu provésti chci, aby nákres tento skoumala a pak mi svého povolení laskavě udělila.
V Smiřicích d. 12. března 1865 Antonín Wychron

----------------

   Wychron Níže psaný zamýšlí, při svém domě čís. 161 v Smiřicích novou světnici a chlév přistavěti … a chce všecko z tvrdého hmotu postaviti a taškovou krytinou před ohněm bezpečně přikrýti.
Smiřicích 16. dubna 1877 Jan Wychron

Z protokolu sepsaného 15. května 1877:
Václav Jílemnicky co spolumezující a hraniční soused ....

Hradecká ulice 161
Nástin na přistavení nové svetnice a chléva u pana Jana Wychroňe čís: 161, rýsoval J. Andrejsek 16. dubna 1877.
Texty polohopisu, zleva: p. František Klouza čís: 173, Jan Wychroň čís: 161, Anton Jilemnický čís: 165
Do nové světnice se vcházelo z Pekárny, u ulice byl Kvelb (obchod).

----------------------------------

čp. 161 Přístavba v roce 1906

----------

Paní Vilemíně Vychroňové majjitelce domu čp: 161 ve Smiřicích
Povolení k přístavbě domu čp. 161 .... 25. března 1906.

----------

Nákres na přístavbu pokoje a kuchýňe .... rýsoval Václav Holub.

----------

čp. 161 Wychronova Půdorys vpravo ukazuje přístavbu a Průjezd (2,8 m) k číslu 173, ten je dnes také zastavěný.

----------
Certifikát o dokončené stavbě:
Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že přístavba domu č.p. 161/a ve Smiřicích na části pozemku č. kat. 183 pí. Vilemíně Vychroňové náležícího, dne 1. dubna 1906 započata a dne 10. září 1907 skončena byla.
Obecní úřad ve Smiřicích dne 10. září 1907.

Povolení k obývání:
Na základě místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání .... od 10. září 1907.
Domu tomu dává se číslo popisné 161/a ...