Smiřice - Hradecká ulice

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

2. března 1868 usneslo se obecní zastupitelstvo smiřické rozprodati velkou občinu (obec), směrem ke Zderazi se nalézající (na místě nynější třídy Liebigovy) a asi na 30 stavebních míst rozděliti k rozšíření města. Ve stavebním ruchu zmizel „popravní kámen“, značící místo, kde stávala šibenice o 6 sloupech. Sm. kronika

Dříve zvaná Liebigova a potom Rašínova ( tento název je ještě někde na popisných číslech ). Ulice končí částí zvanou Zderaz.

V Hradecké ulici je ke dni 11.1.2016 evidováno 25 adres:

9, 18, 43, 112, 114, 161, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 176, 182, 208, 241, 248, 249, 253, 269, 272, 323, 326,
618 a 633.

Další a zbourané domy: staré čp. 18, 19, 121, 151, 160 a 164 jsou popsány na této stránce.


Klikněte pro přímý přístup k domům


Pravá strana ulice

Hradecká ulice
Levá a pravá strana. Pohled do popisované ulice ze Zemanovy ulice 10.4.2010.

Hradecká ulice Hradecká ulice
Pro pochopení mapy vlevo je foto vpravo - první dům dole na levé straně ulice má čp. 173.

Hradecká ulice
Hradeckou ulici ( dole ) vyfotografoval v červenci 1994 Petr Hošek z Holohlav.

Hradecká ulice
Prázdný roh ulice po čp. 160 - 6.4.2006
Na spodní mapě nese tato parcela jméno Pekárek.

Hradecká ulice
Plán s rozmístěním domů (celý je na této stránce).
Šipka ukazuje směrem dnešní Hradecké ulice. Nalevo je svisle Nová ulice, vodorovně vede Příční ulice.
Jména na parcelách zleva zespodu: Kubeš, Pekárek, Barta, Rousek, / Kulhánek, Jilemnický, Hampl z Lípy, / Vychroň.

Hradecká ulice
Na dlouho prázdném místě vzniká v roce 2017 dřevostavba. 28.9.2017

Hradecká ulice
26.10.2017Čp. 248

Hradecká ulice
Čp. 248 - zde dříve bydlel fotograf Pádr. - 6.4.2006
Našel jsem razítko z roku 1959 ,,Fotografia závod 0619, Smiřice Rašínova 248".
Dům měl původně číslo 160/a, věnuje se mu podrobně tato stránka.

5. června 1910
o 11 hod. noční vznikl požár v dílně a obytném stavení Vojtěcha Kulhánka čp. 248 ve Smiřicích, jenž zničil dílnu i obytné místnosti. Při příjezdu a pokusu uvésti stříkačku v činnost zjištěno, že neznámý pachatel přeřezal pod provazem na ssavici kaučukové stěny, čímž čerpání znemožnil, dále v proudnici nalezeno kus skla, taktéž zlomyslně tam vraženého. Když ssavice i proudnice byly nahraženy novými, byl o 2. hodině ranní oheň zdolán. Pozdějším soudním šetřením proti neznámému pachateli nebylo zjištěno, kdo vpředu uvedené poškození hasicího nářadí způsobil.
Smiřická kronika
Čp. 165

Hradecká ulice 165
Čp. 165 - 6.4.2006

Hradecká ulice
Nová podoba zateplené fasády domu čp. 165, ze dne 7.9.2010.Čp. 182

Hradecká ulice
Bílý dům má čp. 182.Čp. 161

Hradecká ulice 161
Čp. 161

Wychron Slavná městská rado !
   Já níže podepsaný koupil jsem od zdejší městské obce jeden díl pozemku, na němž si příbitek vystavěti hodlám. Abych pak umisl svůj uskutečniti mohl, žádám uctivě městskou radu a přikládám spolu nákres, dle něhož stavbu onu provésti chci, aby nákres tento skoumala a pak mi svého povolení laskavě udělila.
V Smiřicích d. 12. března 1865 Antonín Wychron

----------------

   Wychron Níže psaný zamýšlí, při svém domě čís. 161 v Smiřicích novou světnici a chlév přistavěti … a chce všecko z tvrdého hmotu postaviti a taškovou krytinou před ohněm bezpečně přikrýti.
Smiřicích 16. dubna 1877 Jan Wychron

Z protokolu sepsaného 15. května 1877:
Václav Jílemnicky co spolumezující a hraniční soused ....

Hradecká ulice 161
Nástin na přistavení nové svetnice a chléva u pana Jana Wychroňe čís: 161, rýsoval J. Andrejsek 16. dubna 1877.
Texty polohopisu, zleva: p. František Klouza čís: 173, Jan Wychroň čís: 161, Anton Jilemnický čís: 165
Do nové světnice se vcházelo z Pekárny, u ulice byl Kvelb (obchod).

----------------------------------

čp. 161 Přístavba v roce 1906

----------

Paní Vilemíně Vychroňové majjitelce domu čp: 161 ve Smiřicích
Povolení k přístavbě domu čp. 161 .... 25. března 1906.

----------

Nákres na přístavbu pokoje a kuchýňe .... rýsoval Václav Holub.

----------

čp. 161 Wychronova Půdorys vpravo ukazuje přístavbu a Průjezd (2,8 m) k číslu 173, ten je dnes také zastavěný.

----------
Certifikát o dokončené stavbě:
Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že přístavba domu č.p. 161/a ve Smiřicích na části pozemku č. kat. 183 pí. Vilemíně Vychroňové náležícího, dne 1. dubna 1906 započata a dne 10. září 1907 skončena byla.
Obecní úřad ve Smiřicích dne 10. září 1907.

Povolení k obývání:
Na základě místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání .... od 10. září 1907.
Domu tomu dává se číslo popisné 161/a ...
Čp. 173

Hradecká ulice 173
Čp. 173.
Konečně, se změnou majitele, který dům renovoval na více nájemních bytů,
zmizela "okrasa" této ulice. 20.6.2018.

Hradecká ulice 173
Čp. 173 - 6.4.2006.

Hradecká ulice 173
Čp. 173, budova bývalé tiskárny Adolf Horák. - 6.4.2006.

Hradecká ulice 173
Stavební nákres k vystavení jednopatrového domu pro pana Frant. Klouzu bez čísla v Smiřicích.
Rýsoval z. t. mistr Valášek dne 12. prosince 1872.

Protokol o povolení stavby byl sepsán 10. března 1873.
Dohotovení stavby:
Podepsána co vlastnice domu čp. 173 v Smiřicích kladu sobě začest tímto ... uvedsti známost že vyšší patro domu mého čp: 173 v Smiřicích již uplně jest dostaveno.
V Jaroměři dne 10. srpna 1875 Františka Klouza

-----------------

Matrika oddaných Smržov str. 85:
Josef Kmínek, *21.3.1858, mistr truhlářský, bytem ve Smiřicích č. 173, rozen v Bělé, manželský syn zemřelého Jana Kmínka, chalupníka v Bělé č. 112 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Víta Hartla, rolníka ze Staré Paky č. 59
si vzal za manželku 13. října 1894 v Čibuzi
Annu Malý-ch, *8.4.1871, rozená a bytem v Smržově č. 35, manželská dcera Jana Malý-ho, zedníka v Smržově č. 35 a jeho manželky Františky, dcery Petra Uždila, chalupníka ve Vlkově č. 26

-----------------

6. června 1910
o půl 7 hod. večer vypukl oheň v domě učitele Františka Tobiáška v Liebigově třídě čp. 173. Požár, vzniklý snad zalétnuvší jiskrou z předešlého blízkého ohně u Kulhánků nalezl dosti potravy v různých hořlavinách, strávil a zničil střechu domu. Škoda byla jen částečně pojištěním kryta. Na zdolání požáru pracovaly hasičské sbory ze Smiřic, Čibuze, Černožic, Zderaze, cukrovaru a firmy Ed. Ad. Malburg. Při požáru pracující hasič Eduard Karpíšek byl popálen a upadl do bezvědomí. Lékařské pomoci poskytl mu MUDr. F. Zemek.
Smiřická kronika
Čp. 633

Hradecká ulice 633
1.10.2017

Hradecká ulice 633
30.12.2016

Hradecká ulice 633
Č.p. 633. - 3.6.2014

Hradecká ulice
Příprava staveniště 24.2.2014Hradecká ulice Hradecká ulice
Jak je vidět na starém pohledu, zde se ještě ulice jmenovala Liebigova třída.
V roce 1910 takto vypadal prostor, kde prochází Hradeckou ulicí bývalá vlečka lihovaru ( u čp. 327 ).

Hradecká ulice
Pohled od křižovatky s Nádražní ulicí směrem ke Zderazi. ( k Hradci Králové ) 1.4.2010Čp. 208

Hradecká ulice
Železniční budova čp. 208. - 6.4.2006.


Levá strana ulice
Čp. 43

Nepostavené domy na tomto místě.

Hradecká ulice
Křižovatka s Příční ulicí. Pohled od domu čp. 201. 7.11.2013
Pohled na začátek ulice, vlevo stojí firemní budovy čp. 43. Zadní budova vpravo patří do Zemanovy ulice.

Hradecká ulice
Na leteckém obrázku nahoře, z roku 1994, zde dům čp. 151 ještě stál. Pohled ze dne 6.4.2006.

Hradecká ulice
Prázdné místo zabíral dům čp. 151. Podrobnosti na této stránce. . V roce 2016 se zde staví nový dům. - 12.10.2015Čp. 201 (na místě zbouraného čp. 164)

Hradecká ulice
Na místě, v roce 1985 zbourané budovy čp. 164, vyrostla budova nová s čp. 201. Slouží jako průmyslový objekt.
Podrobnosti o čp. 164 jsou na této stránce. .Čp. 172

Z protokolu
   Kubeš k povolení stavby ;jednoho nového domku pro pana Jana Kulhánka sepsaného dne 10. srpna 1870:
   Jelikož p. Jan Kulhánek pozemek ... od zdejší obce odkoupil ... není ničeho k namítání ...
   Já Josef Kubeš co hraniční soused nemám proti řečené stavbě ničehož k namítání
  

Z protokolu
   Nidr sepsaného při prohlédnutí a přijmutí nově postaveného domu Jana Kulhánka byl sepsán 14/12 1875:
   Pozemek .... který v roku 1868 ve veřejné dražbě odkoupil. Pozemek tento jest v katastrální mapě pod číslem 333 zanešen a nenalézalo se na něm nikdy žádné stavby protože jej obec Smiřická co pastvinu užívala a pronajatý měla.
   Konečně byli vyslechnuti nájemníci kteří se pronesli takto:
   Já Václav Nidr najmul sem v postavené domku u p. Jana Kulnánka jednu sedničku za roční nájem 35 zl a přistěhoval jsem se do ní dne 15. listopadu 1875 kterou dod toho dne užívám.
  Scheibal Já Josef Scheibal najmul jsem ... malou světničku ... v listopadu 1875.

Vpravo podpisy p. Kubeše, Nidra a Schejbala(?)

Konečně se připomína, že světnice pod číslem I II v nákresu poznamenané, které Jan Kulhánek obyva a které na podzim roku 1870 částečně zřídil, avšak ale uplně k obyvani vyvedené a dokončené nebyli až teprve nyní, a tím take k obyvání za pusobene uznané
Hradecká ulice
Nákres k vystavení nového domku pro Jana Kulhánka, rýsoval 1. května 1870 stavitel Valášek

Hradecká ulice 172
Čp. 172 - 6.4.2006.Čp. 241

Hradecká ulice
Část pohlednice ukazuje Liebigovu třídu v roce 1915, vpravo čp. 241.

Hradecká ulice 241
Před přístavbou - 6.4.2006.

Hradecká ulice
Pohled na tuto část ulice ze dne 16.11.2013.
Dům čp. 241 byl zvýšen o další patro a dostal v listopadu 2013 novou fasádu.

------------------

Hradecká ulice 241
Plán na stavbu nového domu p. Vojtěcha Kulhánka ve Smiřicích
Na plánu je text: Navrhl a kreslil Kulhánek Arnošt, pod datem 1. května 1905
je razítko a podpis Václav Holub, Úředně oprávněný, zkoušený mistr zednický v Jaroměři

polohopis čp. 241

------------------

Polohopis vlevo:
Nahoře vede dnešní Nová ulice a dole Hradecká ulice.

------------------


Protokol
za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku k domu čp. 172 patřícím, čkat. 333/8 pro Vojtěcha Kulhánka byl sepsán 5. května 1905
Soused Václav Šolín souhlasí:
Kulhánek 2) jelikož p. Vojtěch Kulhánek (podpis vpravo) k mému domu novostavbu provésti obmýšlí, dovoluji jemu zeď mého domu čp. 170 pro nyní a budoucně, pro novostavbu použiti, když zaplatí mně náklad poloviční zdi této ve výši jednoho sta korun, a poněvadž pak nový dům tento nad mé stavení vyvede, a tím mou střechu poškodí, žádám aby po dokončení stavby střecha mého domu do pořádku uvedena byla.

Stavba dne 1. června 1905 započala a dne 20. března 1906 ukončena byla.

Hradecká ulice
Plánek na postavení nové prádelny pro pana A. Kulhánka
rýsoval Karel Volt 2.3.1908.

Kulhánková Protokol k povolení stavby prádelny byl sepsán 30. března 1908. Mezující soused Václav Karpíšek čp. 181 nic k namítání neměl.

Kulhánek


Podpis Jana Kulhánka k povolení stavby pro souseda Karla z roku 1872 - viz dole.


Čp. 170

Karel Protokol
za povolení stavby nového domu, k žádosti Václava Karla podané dne 21. dubna 1872, byl sepsán 4. května 1872.
... jen to se připomína, že v nákresu naznačene okenko do komory k zazdění přijde ...
Já Jan Kulhánek ... nemám nic k namítání

jinde: Dům tento nově postavený byl číslem popisním 170 poznamenán.

ulice Kršovka
Nákres k vystavení nového stavení pana Václ. Karla rýsoval 17.4.1872 V. Kottland tes. mistr.

Z protokolu sepsaného 15. prosince 1875:
   Věc.
   K žádosti p. Jana Červinky ve Smiřicích ústně přednešené o prohlédnutí a přijmutí nově postaveného domku na pozemku číslo parc. 333 který Václav Karel z Habřiny v roce 1872 od obce Smiřické odkoupil přítomný domek na něm postavil a jej pak Janu Červinkovi odprodal.
   Domek tento níní p. Jánu Červinkovi patřící jest až na nepatrné změny podle ... nákresu vystavený z tvrdého staviva a přikrytý taškami.
   Změny tyto jsou
   Červinka a) že v pokoji číslo 2 toliko jedno okno zřízené bylo
   b) že nebyly z pokoje číslo 1 do pokoje číslo 2 žádné dveře zřízené a
   c) že v konírně číslo 6 projektované okno tež nebylo udělané.
   ... stavba roku 1872 započata a do roku 1875 dokončena byla a místnosti vyvedené již pronajaté jsou není žádné překážky že jíž také se obývají.


Hradecká ulice 170
Nová podoba domu čp. 170. 22.9.2011
Vložený obrázek je ze dne 6.4.2006.

Podpis
Václava Šolína je z povolení pro stavbu domu čp. 241 ze dne 5. května 1905. Šolín
Čp. 171

Hradecká ulice 171
Čp. 171, bývalá hospoda ,,U Valterů" - 6.4.2006.

Karel Z protokolu
za povolení vystavění ... stavení pro Jana Červinku
Já Josef Karel (podpis vpravo) co mezující a hraničící soused od domu p. Jana Červinky.
Protože ale tento ... pozemek na kterém nyní již dum postavený jest, já mému synu Václavu Karlovi sem prodal....
Já Václav Karel (podpis vpravo).... nemám ničehož k namítání.

Karel----------------

Z protokolu k přijmutí stavby 15. unora 1874
   V ustní žádosti p. Jana Červinky k prohlédnutí nově zřízeného domu na jeho vlastním pozemku, který v r. 1872 od zdejší obce ve veřejné dražbě ukoupil se sestavena komise na místo stavební odebrala a nabyla následovné.
   Připomíná se, že k ohledání a přijmutí tohoto nového domu byli dva ... sousedi ... p. Antonína Vychroně a p. Karla Václava přiložené, a že místnostě některé již ubytované jsou.
   Pozemek tento je na katastralni mapě pod číslem 333 zanešen a nestalo na něm nikdy žádné stavby, protože jej obec Smiřicka co pole pronajaty měla.
   Take stvrzujem, že v tomto domě místnostě k obyvání dokončené jsou poslední den měsíce června 1873 a že již ... take najemnici zustavali, znich doposud jistý Jan Podstata zustava a ostatni před nějakým čase se vystěhovali a místnosti nini prazdne jsou.
   čp. 171 Majitel toho domu Jan Červinka se teprva dne 10. unora 1874 do domu toho přistěhoval měl dříve hostinec u Václava Hlavatýho najmutý.
   Změny: 2/ kryto místo navržené lepenky dvojitými taškami.
   Já Jan Podstata jsem od Jana Červinky najmul jednu svetnici a kvelb od 1. července 1873 a zavázal sem mu ročně nájem 36 zl platiti, a protože jsem pak kvelb nepotřeboval a tím jej také neužíval a p. Janu Červinkovi kapitál 150 zl. hotově zapůjčil, tak sem pak žádný nájem neplatil ... sem se do bytu todo dne 1. července 1873 přistěhoval.
   Protože dum ten za vyborneho letniho počasi roku 1873 a dle planu až na nepatrné změny se postavil, není žádne překážky, že ubytovan byti muže.
----------------
Obrázek vpravo:
vlevo jsou dveře do obchodu bez okna, dvě okna má světnička, uprostřed jsou vstupní dveře, světnice vpravo měla z této strany tři okna a vpravo dvě okna
Rýsoval Valášek 4. dubna 1872.

Hradecká ulice 171
Podpisy pod dokumentem nahoře: Bek, Sehnoutka, Valášek, Červinka, Podstata, Wychroň a Karel


----------------

Ze žádosti datované dne 28. února 1874
Slavná městská rado!
   Přistěhavav se do nové vystaveného mého přibytku,ucítil sem, že mi schází rozličné místnosti, jmenovitě ale při mém domě ještě jedna světnice, chlív, komora a mimo to jedna světnička. - Uvážív všecky okolnosti, uzavřel sem konečně zmíněné místnosti v ten způsob, a sice, při pozustávajícím stavení, jak přiložený nákres ukazuje, světničku přistavěti, na dvorku přízemí jednu světničku, chlív a komoru, v prvním pak patře dvě světničky a jednu nad stáj pro píci, si vystavěti.

Plán rýsoval Valášek 2. února 1874.

-------------------

Z protokolu
   sepsaného 24. října 1875 k žádosti p. Jana Červinky podané dne 18. října 1875 ua povolení stavby řeznického krámu.
   Klouza Předloženému plánu stala se změna a sice. Přední straně místo jednoho okna a dveří ostanou jenom dveře, zadní straně avšak ale přijde místo jiných dveří též také okno...
   Já František Klouza ... mé manželky Františky Klouzové majitelky domu číslo 173 co protější soused ... nemám nic proti ...
   Připomínám ale aby snad později Jan Červinka že neosobnil právo, aby dobytek v krámě tam porážeti chtěl a jej snad za jatka používal ...
   Já Josef Antoš co hraniční soused ... nemám ničehož k namítání .. se připojuji ohraženi podmínkou Františka Klouzi týkající se udržování čistoty ...
   Poněvadž však zřízením tímto řeznickým krámem mou čelní zeď užívati an nani přistavovat bude, tedy mu dovoluji i to, jelikož mě náhradu ... 25 zl se zavázal zaplatiti.

Hradecká ulice
Nákres k vystavení řeznického krámu pro pana Jana Červinku v Smiřicích,
rýsoval 16.10.1875 W. Kottland. Krám je vidět na fotce dole.
Texty na půdorysu zleva: Stavení p. J. Červenky, Řeznický krám, Stavení p. J. Albrechta, Cesta k tovární.


Čp. 176

Hradecká ulice 176
Čp. 176 - 6.4.2006.

Hradecká ulice
Fotografie od p. Miroslava Škvrny ukazuje dům čp. 176.
Na fotografii, z časů před vznikem naší republiky, je tabulka s nápisem Liebigova třída.

čp. 176 Protokol za povolení k postavení nového domu pro Josefa Antoše na pozemku pod číslem par. 333 byl sepsán dne 11. dubna 1874.

------------------

Nákres k vystavení nového domku pro Josefa Antoše rýsoval Valášek 22. února 1874.

------------------

Protokol na přijmutí nově postaveného domu Josefa Antoše byl sepsán dne 7. října 1874.
... na jeho vlastním pozemku, který v r. 1872 od zdejší obce ve veřejné dražbě ukoupil
Ignac Matějiček, co hraniční soused ...
....místnosti k obývání dokončené jsou a že dnem 20. září 1874 se obývají.
nájemníci, Jan Kodytek platil od 20. září 1874 30 zl. ročně, Jan ...anek(?) 26. září 1874 platil 32 zl. ročně, Josef Souček od 29. září 1874 platil 34 zl. ročně. Jedna světnice je doposud prázdná. Antoš 1874

------------------

Podpisy Josef Antoš z roku 1874 a 1878 dole

------------------

Ze žádosti:
Antoš 1878 .. zamýšlím při mém domě v Smiřicích přistavěti jednu světnici a chlév ...
Smiřicích 6. března 1878 Josef Antoš

Z povolení pro stavbu světnice, chléva a kulny.:
Já Jan Červinka co hraniční soused se vyjadřuji, že nemám ... nic k namítání.
Konečně se vyjádřil žadatel Josef Antoš, že zednickou práci bude p. Andrejsek Josef a tesařskou práci p. Kotland Václav řídit

Hradecká ulice 176
Polohopis z plánu, narýsovaného 3. března 1879 panem J. Andrejskem.
Čp. 253

Hradecká ulice 253
Čp. 253, stojí na křižovatce s Žižkovou ulicí - 6.4.2006.

čp. 253 čp. 253 Ze žádosti:
V úctě podepsaný žádá slavnou městskou radu, zda-li by mu povolila postaviti rodinný domek v Liebigové třídě na parc. čísle 324 / 2,1, které by odkoupil od pánů Václava Karla ze Smiřic a Josefa Klouzi z Holohlav dle návrhu který přikládám. Stavbu onu provedl by pan Karel Volt, zednický mistr ze Smiřic.
Ve Smiřicích, dne 23. července 1914

------------------

Svatoň
Podpis
p. Svatoně je z plánu.

Bokorys nahoře:
Návrh na stavbu domu ... majitel Frant. Svatoň ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt,,v Smiřicích v březnu 1915.

Polohopis vlevo:
V zatáčce nad plánovanou stavbou ještě není vyznačena silnice doprava - dnešní Žižkova ulice.
Dvojitá linie je Dráha do lihovaru.


------------------

Pozvání.
K žádosti pana Františka Svatoně za povolení k stavbě nového obytného domku na dílci pozemku čkat: 324/1 a 324/2 za domem pana Josefa Holečka za Libigovou třídou, odbývati se bude dnes v úterý dne 6. dubna t.r. o 5. hodině odpoledne komisionelní šetření na místě samém, ku kterémuž se činí tímto uctivé pozvání.
(na žádost odboru pro udržování tratí v Josefově se komise sešla 14. dubna - jednalo se o blízkost vlečky do lihovaru Malburg )
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 6. dubna 1915.
Kučera Starosta města Jan Juliš

Z protokolu:
Mezující soused pan Josef Kučera uvádí, že proti stavbě nečiní námitek, žádá však ... pan stavebník se o řádné zaplocení postaral, tak aby se zamezil přístup drůbeže na můj pozemek.

Podepsaný zástupce c. k. odboru pro udržování tratě v Josefově dává toto prohlášení:
Projektovaná stavba obytné budovy ... bude se nalézati rohem dráze nejbližším v km.: 0.438 vléčné dráhy do továrny firmy Ed. Ad. Malburg a syn lihovar ve Smiřicích v levo tratě ve vzdálenosti rohu okapu na straně dráhy 18.65 m od hrany koruny dráhy, vztažmo 30.65 m od razítkoosy koleje. Staveniště leží 70 ctm. pod pražcovou úrovní dráhy.
Tato stavba spadá do požárního obvodu dráhy, který dekretem dvorské kanceláře ze dne 28. prosince 1843 čís. 40114(?) na 30 sáhů = 56,9 m od hrany koruny dráhy byl stanoven.
Proti stavbě nečiní se námitek.

Ze strany obce:
nečiní se proti projektované stavbě žádných námitek, vyhrazuje si však:
1) v případě, že obec kdykoliv přikročí ku zřízení cesty podél vlečné dráhy ... bude stavebník povinnen postoupiti obci potřebné místo až do šíře desíti metrů z pozemků od p. Jos. Klouzi a od pí. Anny Karlové odkoupených a zabraný pozemek zaplatí se jemu za jeden čtverečný sáh čtyři koruny..Čp. 323 a 326

Hradecká ulice 323
Čp. 326 (vlevo) a čp. 323 - 6.4.2006.


Čp. 249

Hradecká ulice 249
Čp. 249 - 6.4.2006.


Čp. 269

Hradecká ulice 269
Čp. 269 - 6.4.2006.


Čp. 272

Hradecká ulice 272
Čp. 272 - 6.4.2006

Hradecká ulice
Na zahradě domu čp. 272 roste nová stavba. 4.9.2018

Hradecká ulice
28.11.2018


Čp. 18 a 618

Popis původního čísla 18 je zde.

Hradecká ulice 18
Pohled od železničního přejezdu směrem do města. Vpravo je budova bývalého dřevotvaru, má čp. 18. - 6.4.2006

Hradecká ulice 618
Vysoká budova vpravo má číslo popisné 618. - 6.4.2006
Bývalému dřevotvaru se věnuje --- tato stránka ---

Hradecká ulice 18
Po rekonstrukci budovy. 22.6.2016

Hradecká ulice 18
Pokračování pohledu nahoře. 22.6.2016Čp. 112 a 114

Hradecká ulice
U železničního přejezdu stojí pod úrovní silnice dvojdomek s čp. 114 a čp. 112. Přístavba vlevo měla dlouho plochou střechu. 6.4.2006
Železniční vlečka vede od nádraží k obilnému silu, tady jsou koleje ještě čisté a vlaky jezdily.
V roce 2016 je drážka v kolejích již plná nečistot.

Hradecká ulice
Levá část s čp. 114 má novou střechu
Modrá stavba vzadu je nerealizovaná čistička u Gigantu ( prasenčáku ) - 23.10.2007
Čp. 9 a 164

Hradecká ulice
Na Zderazi, na pravé straně ulice stojí obilné silo, má čp. 9. Nízká budova firmy vlevo má čp. 164. - 26.4.2006
Parovod vedl z černožické teplárny do cukrovaru. Byl odstraněn v listopadu 2013.