Smiřice - Hradecká ulice čp. 171

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 171
Čp. 171, bývalá hospoda ,,U Valterů" - 6.4.2006.

Karel Z protokolu
za povolení vystavění ... stavení pro Jana Červinku
Já Josef Karel (podpis vpravo) co mezující a hraničící soused od domu p. Jana Červinky.
Protože ale tento ... pozemek na kterém nyní již dum postavený jest, já mému synu Václavu Karlovi sem prodal....
Já Václav Karel (podpis vpravo).... nemám ničehož k namítání.

Karel----------------

Z protokolu k přijmutí stavby 15. unora 1874
   V ustní žádosti p. Jana Červinky k prohlédnutí nově zřízeného domu na jeho vlastním pozemku, který v r. 1872 od zdejší obce ve veřejné dražbě ukoupil se sestavena komise na místo stavební odebrala a nabyla následovné.
   Připomíná se, že k ohledání a přijmutí tohoto nového domu byli dva ... sousedi ... p. Antonína Vychroně a p. Karla Václava přiložené, a že místnostě některé již ubytované jsou.
   Pozemek tento je na katastralni mapě pod číslem 333 zanešen a nestalo na něm nikdy žádné stavby, protože jej obec Smiřicka co pole pronajaty měla.
   Take stvrzujem, že v tomto domě místnostě k obyvání dokončené jsou poslední den měsíce června 1873 a že již ... take najemnici zustavali, znich doposud jistý Jan Podstata zustava a ostatni před nějakým čase se vystěhovali a místnosti nini prazdne jsou.
   čp. 171 Majitel toho domu Jan Červinka se teprva dne 10. unora 1874 do domu toho přistěhoval měl dříve hostinec u Václava Hlavatýho najmutý.
   Změny: 2/ kryto místo navržené lepenky dvojitými taškami.
   Já Jan Podstata jsem od Jana Červinky najmul jednu svetnici a kvelb od 1. července 1873 a zavázal sem mu ročně nájem 36 zl platiti, a protože jsem pak kvelb nepotřeboval a tím jej také neužíval a p. Janu Červinkovi kapitál 150 zl. hotově zapůjčil, tak sem pak žádný nájem neplatil ... sem se do bytu todo dne 1. července 1873 přistěhoval.
   Protože dum ten za vyborneho letniho počasi roku 1873 a dle planu až na nepatrné změny se postavil, není žádne překážky, že ubytovan byti muže.
----------------
Obrázek vpravo:
vlevo jsou dveře do obchodu bez okna, dvě okna má světnička, uprostřed jsou vstupní dveře, světnice vpravo měla z této strany tři okna a vpravo dvě okna
Rýsoval Valášek 4. dubna 1872.

Hradecká ulice 171
Podpisy pod dokumentem nahoře: Bek, Sehnoutka, Valášek, Červinka, Podstata, Wychroň a Karel


----------------

Ze žádosti datované dne 28. února 1874
Slavná městská rado!
   Přistěhavav se do nové vystaveného mého přibytku,ucítil sem, že mi schází rozličné místnosti, jmenovitě ale při mém domě ještě jedna světnice, chlív, komora a mimo to jedna světnička. - Uvážív všecky okolnosti, uzavřel sem konečně zmíněné místnosti v ten způsob, a sice, při pozustávajícím stavení, jak přiložený nákres ukazuje, světničku přistavěti, na dvorku přízemí jednu světničku, chlív a komoru, v prvním pak patře dvě světničky a jednu nad stáj pro píci, si vystavěti.

Plán rýsoval Valášek 2. února 1874.

-------------------

Z protokolu
   sepsaného 24. října 1875 k žádosti p. Jana Červinky podané dne 18. října 1875 ua povolení stavby řeznického krámu.
   Klouza Předloženému plánu stala se změna a sice. Přední straně místo jednoho okna a dveří ostanou jenom dveře, zadní straně avšak ale přijde místo jiných dveří též také okno...
   Já František Klouza ... mé manželky Františky Klouzové majitelky domu číslo 173 co protější soused ... nemám nic proti ...
   Připomínám ale aby snad později Jan Červinka že neosobnil právo, aby dobytek v krámě tam porážeti chtěl a jej snad za jatka používal ...
   Já Josef Antoš co hraniční soused ... nemám ničehož k namítání .. se připojuji ohraženi podmínkou Františka Klouzi týkající se udržování čistoty ...
   Poněvadž však zřízením tímto řeznickým krámem mou čelní zeď užívati an nani přistavovat bude, tedy mu dovoluji i to, jelikož mě náhradu ... 25 zl se zavázal zaplatiti.

Hradecká ulice
Nákres k vystavení řeznického krámu pro pana Jana Červinku v Smiřicích,
rýsoval 16.10.1875 W. Kottland. Krám je vidět na fotce dole.
Texty na půdorysu zleva: Stavení p. J. Červenky, Řeznický krám, Stavení p. J. Albrechta, Cesta k tovární.