Smiřice - Hradecká ulice čp. 253

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Hradecké uliceHradecká ulice 253
Čp. 253, stojí na křižovatce s Žižkovou ulicí - 6.4.2006.

Hradecká ulice 253
Původní podobu domu čp. 253 vyfotil Ladislav Joneš. (Převedeno z negativu.)

čp. 253 čp. 253 Ze žádosti:
V úctě podepsaný žádá slavnou městskou radu, zda-li by mu povolila postaviti rodinný domek v Liebigové třídě na parc. čísle 324 / 2,1, které by odkoupil od pánů Václava Karla ze Smiřic a Josefa Klouzi z Holohlav dle návrhu který přikládám. Stavbu onu provedl by pan Karel Volt, zednický mistr ze Smiřic.
Ve Smiřicích, dne 23. července 1914

------------------

Svatoň
Podpis
p. Svatoně je z plánu.

Bokorys nahoře:
Návrh na stavbu domu ... majitel Frant. Svatoň ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt,,v Smiřicích v březnu 1915.

Polohopis vlevo:
V zatáčce nad plánovanou stavbou ještě není vyznačena silnice doprava - dnešní Žižkova ulice.
Dvojitá linie je Dráha do lihovaru.


------------------

Pozvání.
K žádosti pana Františka Svatoně za povolení k stavbě nového obytného domku na dílci pozemku čkat: 324/1 a 324/2 za domem pana Josefa Holečka za Libigovou třídou, odbývati se bude dnes v úterý dne 6. dubna t.r. o 5. hodině odpoledne komisionelní šetření na místě samém, ku kterémuž se činí tímto uctivé pozvání.
(na žádost odboru pro udržování tratí v Josefově se komise sešla 14. dubna - jednalo se o blízkost vlečky do lihovaru Malburg )
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 6. dubna 1915.
Kučera Starosta města Jan Juliš

Z protokolu:
Mezující soused pan Josef Kučera uvádí, že proti stavbě nečiní námitek, žádá však ... pan stavebník se o řádné zaplocení postaral, tak aby se zamezil přístup drůbeže na můj pozemek.

Podepsaný zástupce c. k. odboru pro udržování tratě v Josefově dává toto prohlášení:
Projektovaná stavba obytné budovy ... bude se nalézati rohem dráze nejbližším v km.: 0.438 vléčné dráhy do továrny firmy Ed. Ad. Malburg a syn lihovar ve Smiřicích v levo tratě ve vzdálenosti rohu okapu na straně dráhy 18.65 m od hrany koruny dráhy, vztažmo 30.65 m od razítkoosy koleje. Staveniště leží 70 ctm. pod pražcovou úrovní dráhy.
Tato stavba spadá do požárního obvodu dráhy, který dekretem dvorské kanceláře ze dne 28. prosince 1843 čís. 40114(?) na 30 sáhů = 56,9 m od hrany koruny dráhy byl stanoven.
Proti stavbě nečiní se námitek.

Ze strany obce:
nečiní se proti projektované stavbě žádných námitek, vyhrazuje si však:
1) v případě, že obec kdykoliv přikročí ku zřízení cesty podél vlečné dráhy ... bude stavebník povinnen postoupiti obci potřebné místo až do šíře desíti metrů z pozemků od p. Jos. Klouzi a od pí. Anny Karlové odkoupených a zabraný pozemek zaplatí se jemu za jeden čtverečný sáh čtyři koruny..