Smiřice - nepostavené domy na místě čp. 43

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Popis Hradecké ulice s číslem 43.Hradecká ulice
Plán rýsoval Josef Andrejsek dne 18. června 1880.

Hradecká ulice
Zleva nahoře přicházející Hankova ulice navazuje na Zemanovu. Dolů vede Hradecká ulice.
Lomená stavba vlevo u křižovatky má čp. 43.
Na plánu dole ještě není silnice k nádraží (píše se o ní jako o budoucí).

Hradecká ulice
Situační nástin od čís: 43 rýsoval J. Andrejsek
Plán je otočený z důvodu porovnání s fotografií nahoře.
Vlevo čís. 44, dole čís. 154, Cesta je dnešní Hradecká ulice. Čtverečky u domů jsou Žumpy.

Hradecká ulice
Plán na vystavení dřevníků ... pánů baronů z Liebigů ve Smiřicích, rýsoval J. Andrejsek dne 18. června 1880.
Razítko Domainen - Verwaltung Smiřitz & Hořenoves podpis Fiedler.

Hradecká ulice
Dřevníky.

Z protokolu sepsaného u purkmistrovského úřadu v Smiřicích dne 31. března 1881:
   Zdejším vyřízením ze dne 23. března 1881 č. 429 jest na dnešní den ustanovené komisionální šetření na podanou žádost správy velkostatku Smiřického za udělení povolení k postavení dvou dělnických domků na stavebním místě kde nyní starého domku č. pop. 43. stává.
   ...stavitelský znalec Jan Řezníček inženýr v Jaroměři ... :
   Vzhledem k návrhu pana purkmistra uznává toho podepsaný znalec zkutečně za prospěšné aby se zamýšlená stavba dvou dělnických domků projektovala s ohledem na dosaváde stávající za domkem vedoucí uličku tak aby nyní v této uličce těžce přiléhající projektované záchody dle možnosti přeložené byly v ten smysl aby pro oba záchody povstal uvnitř stavby samé dosti prostorný dvoreček aby vyklízení výkalů díti se mohlo v uzavřité místnosti nádvoří, což má dojista i tu výhodu docela že povstane pro domácí výkony ubytovaných dělnických rodin jakési uzavřité místo a že tyto výkony nebude třeba podnikati před hlavním průčelím na nábřeží vedle tekoucího potoka Jordánku na jehož protilehlém břehu vede okresní silnice k nádraží kterážto silnice tvoří současně nejhlavnější ulici osady.
   Jest také skutečně k přeložení zamýšlených záchodů dotud nezbytný bráti zřetel dokaváte vzadu jdoucí ulička nebude od p. stavebníka vyvlastněna.
   ..... Jelikož na předložených plánech není vznačen odtok vody dešťové ze střech jak toho řad stavební výslovně předpisuje tedy se po návrhu pana purkmistra a k žádosti souseda p. Josefa Röhrycha panu stavebníkovi může uložiti zřízení krytého kanálku před domem čímž zároveň pan stavebník povinnen zříditi chodník do ulice a navržený kanál vůbec provésti a vydržovati na vlastní náklad až do vedle tekoucího potoka Jordánky, avšak s tím dodatkem že se při provádění tohoto kanálku i chodníku musí vzíti zřetel k budoucí zde zamýšlené silnici.
   Relích Tensamý zřetel k budoucí této silnici musí se též vzíti při založení podlah v přízemí a měla výška jmenovaných podlah nad budoucí projektovanou aneb alespoň nad nyní již stávající protilehlou okresní silnicí v předložených plánech naznačená býti ...
   sousedé:
   Josef Relích: ... okapní voda .... jelikož při nastalém množství větší vody, voda shromaždivší se před mým domkem jakož i proti obecní uličce žádný odtok nemá.
   Vendelín Réh zaohražuji se co hraniční soused sobě práva abych postavením nových dřevníků na mém zahradním pozemku žádnou škodu neutrpěl jelikož okap ze střechy těchto proti mé straně odváděn býti má ...
   Réh Dále žádám jelikož obecní cesta jest nyní v takovém sešlém stavu, jelikož tu samou ctěná správa velkým ježděním užívala, že takřka do mého pozemku choditi nemohu aby tu samou do dobrého stavu přivedla, což se dřívější doby nedělo.

   Na to se pronesl pan František Hulan v zastoupení pana inženýra Josefa Turby(?) u přítomnosti centr. ředitele pana V. Fiedlera takto:
   Ohražuji se proti návrhu stavebního znalce inženýra pana Jana Řezníčka aby záchody při nové projektované stavbě dvou dělnických domků do vnitř stavení přeložené byly a sice z ohledu toho poněvadž dle nynějšího nákresu ony jmenované záchody jsou proti jedné prostranné a takřka slepé uličce založené což stavebnímu zákonu se nepříčí za druhé přeložením záchodů do vnitř stavení by se muselo oba domky v jejich rozdělení změniti takže tímto změněním by se stalo že by všecko dělnictvo v jednom domě se stýkati muselo což v zdravotním ohledu při vypuknutí nakažlivých nemocí by dělnictvu na újmu zdraví bylo.
   Centrální ředitel Fiedler se vyjádřil v německé řeči.