Smiřice - zbourané domy v Hradecké ulici

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Domy dříve stály v dnešní Hradecké ulici

Popsané domy: čp. 18, 19 a 252, 121, 151, 160 a 164

Klikněte pro přímý přístup k domůmHradecká ulice
Začátek Hradecké ulice (vede dolů), od křižovatky doleva vede Hankova a doprava Zemanova ulice. Foto od p. Voláka.
Podle mapy nahoře stojí vlevo domy s čp. 43, 18, 19 a 252, vpravo čp. 191, 151 a 121.


Čp. 18, dnes nestojí, číslo má jiná stavba

Dům čp. 18 - podle starého číslování čp. 103
č. parcelní 63, výměra 133 m2
Kontribuce 18 kr, úrok 2 a půl kr. obecní úrok 3 a půl kr.
Jan Drahoš pro nedostatečné zdraví dům prodává synovi 15.7.1784 za 100 kop.
Syn Jan Drahoš zemřel, po jeho smrti zdědila majetek vdova, prostřednictvím městského úřadu prodala dům ve prospěch svých dětí 5.10.1801 za 300 zlatých.
Další majitelka Kateřina Tepková prodává svému zeti 6.3.1806 za 500 zl.
Václav Henzler 10.9.1810 za 1290 zl. prodává.
Kupující Jan Michek dům prodal 25.6.1820(?) za 682 zl.
Jan Suchánek z Rodova platil vrchnosti úrok 3 zl 47 kr.
Jiří a Barbora Eliášovi od něho 7.7.1829 kupují dům za 260 zl. Po smrti Jiřího nabývá celé jmění vdova Barbora. Již 3.9.1829, vlastně pár týdnů po manželově smrti se provdala za Františka Svobodu a polovinu domu na něho převedla. Po smrti manžela Františka Svobody připisuje vrchnost 25.1.1833 jeho polovinu domu vdově Barboře.
3.2.1835 dům za 200 zl. kupují Václav Svatoň s manželkou Františkou roz. Tiblovou. Františka asi ovdověla a objevuje se tu příjmení Golem.
František a Františka Golemovi dům prodali 20.12.1849 za 272 zl. 42 kr.
Josef a Kateřina Relichovi, noví majitelé prodávají polovinu 17.4.1867 za 200 zl.
Josef Řeřicha má polovinu a Marie Relichová druhou. Po podivných koupích a prodejích opět kupuje druhou polovinu zpět Marie Relichová.
Asi po ženině smrti nabývá majetek 19.1.1873 Josef Relich a téhož roku byla živnost rozdělena mezi děti.
Další majitelé: v roce 1910 Vachek František a Anna, Hloupý Josef, Hloupý Otto a nakonec Dřevotvar.
Dům neexistuje je zde soukromá firma BDK Glass.

------------------------

čp. 18 Z protokolu
k povolení přístavby jedné světnice a síňky pro Františka Vachka č. 18, sepsaného dne 23. června 1885.

Z ohledů místních a policejních vyslovuje přítomný zástupce obce, že proti obmýšlené stavbě ničehož se nenamítá, jedině se připomíná, že k docílení rovné čáry pouliční vybočí na rohu nová stavba tam kde ulička je nejširší o 16 ctm. do ulice, naproti tomu pak v nejužším místě uličky o 16 ctm. ustoupí stavba do dovnitř staveniště, tak že se oběma stranám vyhoví a stavba pravidelnější formy nabyde.
Valášek
Vachek
---------------

Nákres na přístavbu sedničky pro Fr. Vachka č. 18 rýsoval 20. dubna 1884 Valášek
Šedě je staré stavení.
Čp. 19 a 252 (patří do Příční ulice)

Dům čp. 19 - podle starého číslování čp. 102
č. parcelní 62, výměra 252 m2
První majitel Václav Drahoš nově postavený domek prodal za 40 kop.
Jiřík Rozvařil, nový majitel zemřel a vdova Anna jej zdědila. Přenechala však domek svému zeti, panskému zahradníku Ferbasovi 14.11.1759 za 40 kop.
Martin Ferbas s ženou Marií prodávají majetek po 41 letech 3.7.1801 za 51 zlatých.
Koupil jej František Šandera a znovu prodal 10.3.1807 za 360 zl.
Nový majitel František Orendorf jej přenechal 10.10.1822 za úplatu 900(?) zl. svému synovi.
Jan Orendorf domek přenechal svému bratru 16.2.1826 za 200 zl.
František Orendorf jej ale zase prodal 27.12.1828 za 300 zl.
František Vojtěch s manželkou Alžbětou si jej ponechali opět jen dva roky. 15.12.1830 dům za 302 zl. prodali.
Václav a Marie Hodkovi v něm prožili dvacet let, než Václav zemřel, načež 5.2.1850 vdova Marie dědí za 170 zl. 17 kr. a ihned dne 12.2.1850 dům převádí za 401 zl. na Antonína Justa.
Antonín Just dům prodal 7.12.1868 za 800 zl.
Barbora Skalická byla kupující, držela jej jen do 17.11.1869, kdy domek prodala za 1062 zl.
kupující byli Jiří a Kateřina Kozovi.
Další majitelé, podle ing. Kupky: František a Aloisie Horákovi (1910), Adolf Jüptner, Středa jej zboural.

------------------------

Horák Podpis Josefa Horáka a text ze žádosti o povolení stavby podané 18.11.1899.
V úctě podepsaní hodláme vystavěti na svém pozemku při čísle domu 19. ve Smiřicích novou zámečnickou dílnu.
---------------

Z protokolu
sepsaného dne 19. dubna 1900 za povolení stavby domku toho a stavby nové dílny zámečnické při témže domku.

čp. 19 Ředitel komise: Lefnar Josef, městský radní a předseda hosp. odboru.
Znalec stavební: Kottland Václav.
Člen obecního výboru: Valášek Josef.
Stavebník: Horák Josef, zastoupený synem Františkem.
Stavbyvedoucí: Andrejsek Josef.
Sousedé: Řehák František (č. 154) a Vachek František (čp 18).

   Jelikož pan stavebník, jak při dodatečné komisi dne 11. dubna 1900 odbývané, vyjádřil se, že pro letošek míní pouze letošního roku projektovanou zámečnickou dílnu stavěti, ostatní pak pře- a přístavbu až jak mu to poměry dovolí, čímž povstal by nezastavěný roh ulice v plánu polohy města naznačený, proti čemuž stavební komise se opírá, jelikož by tak soulad stávající rovnočáry pouliční a krasochuť byla porušena.
Václav Kottland

Stejný názor má i Josef Lefnar a dodává:
   2) Vzhledem k žádosti, že poměry jeho nedovolují, celkovou stavbu během letošního roku provésti, svoluje se prozatímné výstavbě dílny zámečnické dle předloženého plánu, když stavebník se zaváže pře- i přístavbu do dvou let, dnešním dnem počínaje provésti.

Hradecká ulice
Nákres na postavení nové zámečnické dílny pro pana Jos. Horáka č. 19 ve Smiřicích,
rýsoval dne 13. listopadu 1899 Josef Andrejsek.
K vystavění pravé, obytné části, nikdy nedošlo.

Z povolení od C.k. okresního hejtmanství:
   ….povolení, byste směl při domě č. 19 ve Smiřicích dle předložených plánů zříditi novou dílnu zámečnickou, vztažně prozatímně užívati výhně zámečnické v domě tam se nalézající, jakož i tamtéž zaříditi místnosti ku výrobě a zkoušení aparátu acetylenových a to za podmínek následujících:
   1) Dosávadní výheň v domě čís. p. 19. na parcele 62 ve Smiřicích schvaluje se prozatím na výheň zámečnickou, leč jen do konce měsíce června 1900. do kdy novou výheň při témž domě zříditi dlužno a to ještě s tou výhradou, že bude místnost, kde výheň se umístiti má … tak upravena, aby vchod do světnice z jedné strany a do světnice z druhé strany byl zamezen, tudíž zazděn. II. Zříditi novou dílnu a výheň ….
   Ježto v místnostech těchto mají se vyráběti kotle pro vyvinování acetylenového plýnu a kotle ty podrobovati zkoušce tlakové vodou, bude třeba aby pro zkoušení těchto kotlů seřízena byla zvláštní místnost od obytných stavení isolovaná, kterémuž účelu vyhovuje místnost v plánku co krám naznačená (kvelb), místnost ta by musela býti tak opatřena, aby k ní byl jen přístup z projektované dílny, a dále pak oddělena od pracovní místnosti 60 cm silnou zdí.- Otvor, z krámu do chodby musí býti zazděn a místnost osvětlena ohněm směrem k nádražní ulici, musí býti řádně ventilovaná a to tak, aby v případě uniknutí plýnů acetýlenových z kotlů, plyn z místnosti samovolně mohl vycházeti. ....

---------------

Pluhař Slavné městské radě zde !
   Já níže psaný, žádám laskavě sl. m. radu, za dovolení, ku přestavbě býv. dílny p. Fr. Horáka na byty. Dílna patří ku číslu 19.
   Karel Pluhař obuvník
(byl vlastník domu čp. 19)

Z protokolu k povolení přestavby zámečnické dílny při domě čp. 19 na obytné místnosti pro Karla Pluhaře ze dne 18. října 1913:
   Z ohledů zdravotně politických se vyžaduje, aby na volném dvorečku postavil se záchod, pod ním přiměřená, vyzděná, vycementovaná a nepropustná jímka, dále upraví se žumpa pro splašky a odpadky, nejméně do met. ve čtverci ... a třetí jímka pořídí se větší, pro smetí, popel a suché odpadky, rovněž příklopem opatřená.
   Mezující soused Jan Hronovský, vlastník čp. 154, souhlasí se přestavbou, ale s podmínkami:
   Konečně si vyhrazuji právo kdykoliv toho zapotřebí uznám, zeď tuto (domu p. Hronovského) ze strany dvorka p. Karla Pluhaře prohlédnouti, za tím účelem, není-li třeba na téže oprav, neb jiného dáti provésti.
   Pan Pluhař s podmínkami souhlasíl, kontrolu zdi však povolil ze svého dvorku jen dvakráte v roce, na to soused přistoupil.

Hradecká ulice
Plán na zřízení bytů z domu č.p. 19 rýsoval v říjnu 1913 Karel Volt.

Povolení k obývání přestavby zámečnické dílny dostal Karel Pluhař od 23. prosince 1913. (práce byla započata 28.11.1913)
Domu tomu dává se číslo popisné 252
ve Smiřicích a budete povinnen číslo to na domovním průčelí označiti způsobem v obci obvyklým.


Hradecká ulice
Dům čp. 252 stojí v Příční ulici. 6.4.2006Zbouraný dům čp. 151

Ze zasedání městského zastupitelstva 21. listopadu 1991:
   Při kontrole hygieny v domě čp. 151 v Hradecké ulici (obýván rodinou Nanárových) bylo zjištěno, že dům je neobyvatelný, protože je zdravotně závadný. Po vystěhování nájemníků bude dům demolován.
   Zdroj: smiřický Zpravodaj 4/1991

-----------------------------

Moudr Ze žádosti o povolení stavby:
Já nížepsaný hodlám na svém místě, vedle mého domovního stavení, novou kovářskou jednooknovou dílnu vystavěti.
12. června 1873 Frano Moudr

Junek a Kotlantová Já Matěj Junek majitel domu 152 co hraniční soused Františka Moudra a já Marie Kotlantova majitelka domku číslo 42 co nejbližší sousedka Františka Moudra nemáme proti obmýšlené stavbě nové kovářské výhně(?) ničehož k namítání ...


Hradecká ulice
Nákres k vystavení nové kovářské dílny pro pana Františka Moudra pod čís. 151
rýsoval dne 12. 6.1873 tesařský mistr W. Kottland.

Jan  Kotlant W. Kottland
Stavitelský znalec Jan Kotlant a tesařský mistr V. Kottland

polohopis
---------------

Vpravo:
Popis polohopisu z plánu pro p. Moudra:
,,Cesta do pole" je dnes Hradecká ulice, ,,Cesta" dole vede za domy v Zemanově ulici.
Zleva: Stavení p. Junka č. 152, červeně Stavební místo a Stavení p. F. Moudra


---------------

Slavná městská rado.
   Škarytka Já v úctě podepsaný koupil jsem od zdejšího kováře pana Frant. Moudra při jeho domku č. 151 v Smiřicích přistavenou kovářskou dílnu, při níž se nachází též kulna i sehrádkou, z kteréžto dílny a kulny, jak to přiložený nákres ukazuje červeně naznačeno, 2 sednice zříditi hodlám a žádám slavnou městskou radu, aby mi zřízení takové, ant též nový komín stavěti musím, laskavě povolila.
V Smiřicích d. 2. září 1874 podpis František Škarytka

Hradecká ulice
Nákres k zřízení bytu z kovářské dílny rýsoval 2. září 1874 zednický mistr Valášek.
Texty: nahoře Kuchiň, Chodba, Světnice (dříve kulna) a Světnice (dříve dílna kovářská)


---------------

Moudr

Podpis Františka Moudra je ze žádosti datované dne 5.2.1876.


Hradecká ulice
Nákres na zřízení nové kovářské dílny při obydelním stavení pana Františka Moudra.
Rýsoval V. Kottland dne 5.2.1876.
Texty: vlevo Domovní stavení čís. 151. Dílna a Kulna pro kování dobytka, Dvůr, Starý chlév, Dřevník, Stavení paní Anni Rezkové čp. 121.--------------- Litomiský

Ze žádosti o povolení stavby:
   V postranním křídle mého domovního stavení nachází se mimo jedné světnice malá kulna a maštálka.
   Jelikož já mistnosti ty nepotřebuji, zamýšlím z nich, jak z přiloženého nákresu vyděti 2 světnice zříditi a tím celé toto stavení do pořádku uvésti.
Ve Smiřicích dne 20. června 1880

Hradecká ulice
Nákres ku zřízení dvou světnic při domě p. Jos. Litomiskyho č. 151. zde. Rýsoval 13. června 1880 Valášek.


---------------

Z protokolu sepsaného 6. srpna 1885 za povolení stavby 2 komor a síňky na dvorku pro Josefa Litomiského č. 151:
Stavitelský znalec Josef Valášek:
   Dle přiloženého plánu nelze stavbu tu provésti, an by ve střeše povstala lomenina, kde by se sníh zadržovala promokáním by puda souseda trpěla a proto musil plán opraven býti; dle toho zapustí se krovy nové přístavby do římsy sousedního stavení, aby krytba ta teprv pod spodním šárem taškové střechy p. Vopřady se připojila.
   Takovýmto připojením musí ovšem, jak z přiloženého plánu viděti střecha býti příliš plochá a musí tudíž buď plechem aneb lepenkou býti pokrytá. Co se týče upravení předku musí slušně a solidně býti upraven -; více k připomenutí nemám.

Mezující sousedé:
   František Vopřada nemá k připojení střechy ničehož k namítání, když tato se tak provede, jak opravený plán ukazuje … Pozustávající plechový žlab ponechává p. Jos. Litomiskýmu, aby ho použil k odvádění vody z mé i jeho střechy. …
   Dále připomínám, že p. Jos. Litomiský již 14 dnů stavbu provedenou měl, teprv když mě střechu rozboural a škoda by mě z toho povstala, byl jsem nucen žádat sl. purkmistrovský úřad, že ta stavba nikoliv tak provedená býti nemá, tím jsem stavbu zastavil, a poněvadž Josef Litomiský žádného práva ani plánu neměl. Tím bych žádal sl. okres. výbor, aby ráčil shlédnouti, zdaliž by to povoleno býti mělo.
   VopřadaTento plán neschvaluji, poněvadž nevím čím kryto bude a co v těch komorách skládati se bude, nevím zdaž nějaké tekutiny neb hořlavé látky; žádám by dva okolní sousedi dle zákona k tomu povolány byly. S tímto plánem dosud nesouhlasím poněvadž měl dle zákona býti plán předložen dříve než se stavba počala, nikoliv ale plán dělati, když již jest postaveno, čímž já škodu trpím na mé střeše; až sl. komise stavbu prohlédne a tu samou pro mne beze škody schválí a ručíti mne za to bude, že nikdy žádná škoda nepovstane, čímž já celou stavbu neschvaluji neb nebyla zákonitě provedena.

Hradecká ulice
Nástin na přístavbu dvouch komor u pana Jos. Litomiského č. 151, rýsoval J. Andrejsek dne 16. července 1885
Polohopis: Libiegova třída je dnes Hradecká ulice, vprravo nahoře je Dům čís. 121 p. F. Vopřady, dole č. 18 a č. 19---------------
Karpíšek
Ze žádosti o povolení:
Domek ten hraničí s domem p. Josefa Šmejdy č.p. 184 a pak s domem p. Aloise Isaidese č.p. 121. a bude průčelím svým do ulice obrácen.
Ve Smiřicích dne 19. března 1908 Antonín Karpíšek

Protokol za povolení stavby byl sepsán 14. dubna 1908.
Isaides Soused A. Isaides povoluje manželům Antonínu a Marii Karpíškovým přístavbu jejich domu.

Povolení k obývání dostal majitel od 10. září 1908.

Okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové !
   Pan Karpíšek Antonín obdržel zdeúředně povolení k stavbě nového přízemního domu na místě starého zbořeného stavení čp. 151 ve Smiřicích.
   Stavba tato, která obdržela staré číslo popisné 151, jest nyní dohotovena a bylo také povolení k obývání uděleno.
   V tom cíli vyměření daně domovní tímto oznámení činíme.
Obecní úřad ve Smiřicích, dne 10. září 1908.

Hradecká ulice

Hradecká ulice
Plán na postavení nového domu pro Antonína Karpíška č.p. 151, rýsoval Karel Volt, mistr zednický, v březnu 1908.
Zbouraný dům čp. 121

Hradecká ulice
Nástin na přistavení jedné světnice u pana Karla Rezka čp. 121 v Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek 15.8.1877.

Hradecká ulice
Poloha místní z plánu nahoře.
Ulice svisle Ulice k kovárně ( kovárna byla na dnešním Náměstí Míru).

Moudr Z protokolu
   sepsaného dne 28. srpna 1877 k žádosti Karla Rezka podané dne 16. srpna 1877 za povolení stavby dvou světnic z chléva a stodoly.
Já František Moudr, Škarytka a Václav Pospíšil co mezující a hraničící sousedé od vlastníka domku č. 121 ... nemáme ničehož k namítání... Rezek

---------------

Podpis Karla Rezka ze stavebního povolení pro souseda Josefa Litomiského v čp. 151, ze dne 25. června 1880.

Hradecká ulice
Na dlouho prázdném místě po čísle 121 už roste nový dům. 12.10.2015

Čp. 160 a 160/a (160/a má dnes čp. 252)

Ze žádosti
   Já níže podepsaný jsem mínění při mém obydelním stavení chlév a pekárnu z kamene a cihel zcela bezpečně proti ohni vystavěti a lepenkou pokrýti. Ve Smiřicích, dne 8ho. listopadu 1865 Petr Pekárek

Hradecká ulice
Stavební plán a polohorys rýsoval Petr Pekárek 8. listopadu 1865.


polohorys

Z protokolu
   sepsaného dne 3. září 1868 k žádosti p. Jana Pekárka za povolení stavby chlíva.

   Poněvadž p. Petr Pekárek co stavitelský mistr sám jest, podal sem o vyvedení své stavby takto:
   Přítomná stavba provede se jak z nákresu viděti na mém vlastním místě, bude se stavěti z tvrdého materiálu ...
   Josef Barta o svém sousedu Petru Pekárkovi, který dne 31. srpna 1868 na jeho pozemku u hranic a jmenovitě u mého domu č. 159 chlív stavět započal a té příčiny námitku dělám, poněvadž on na mou zeď tento chlív přistavěti chce, neboť on již tuto spojovací zeď (šmole) do mé zdi založil mně o jeho započetí nic neřekl, až já se dozvěděl, když do mé zdi tlouci a stavěti započal. ... žádám odškodnění 15 f.ř.č. ... moje manželka Marie co spoluvlastnice mého domu jest, tedy tento návrh společně na odškodnění činíme.
   Na tento návrh se p. Petr Pekárek vyjádřil, že manželům Josef a Maria Barta ne jak žádají 15 f. nýbrž jednu náhradu co odškodnění za to, že jeho zeď do zdi Bartových manželů vesti počal, 8 f. r.č. vynahradí.
   Návrh manželé Bartovi přijali ...
(Jejich podpisy jsou vpravo dole.)
   Konečně se podotýká, že když ... při komisi, která se dne 3. září b.r. na místě samém zkoušela na kterém místě se žádaná stavba provésti má, ohledala že žadatel, tuto stavbu na kterou ... povolení - žádost dne 3. září 1868 pod č. 455 žádal, již stavěti započal, okno(?) zdi vystavěno měl, a proto se také provinil proti §. 16. stav. řádu, že stavěti započal a povolení žádané ještě nevydobyl. Bártovi

   Takový přestupek se dle §. 92. stav. řádu mimo hlavní města a předměstí trestá spokutou od 10 fl až do 200 fl. r.č. neb vězením od 4. až do 40. dnů; a pročež když p. Petr Pekárek ještě co zachovalý jest, se při okolností polehčovací obnosem za 10 fr.č. co pokutou pro tento přestupek tresce, tím více, když mu co stavitelskému mistru dobře známo jest, že bez udělení povolení stavěti zakázáno jest; a pročež p. Petr Pekárek tímto výměřenou pokutu ve 8. dnech do zdejší chudé pokladnice zapraviti má.

----------------------

Jakoubek Z protokolu
   sepsaného k povolení k vystavění nové zámečnické dílny na jeho vlastním zahradním pozemku, pro pana Vacslava Jakoubka byl sepsán dne 25. srpna 1881:
   Co se týče komína jak zde poopraveno jest, tento musí míti 18" ve čtverci, nikoliv však ale kulatý aby sousedům žádné nebezpečí nepřinášel. Jílemnický
   Na zadní stěně hlavní zdi, mají býti zřízena dvě průhledná okna do pozemku pí. Marie Brdičkové ve výměře 1,30 m. v šířce a výška 1,76 m. ve světlosti a mají ty samé železnými mřížemy opatřená býti.
   Konečně co se týče vodorovné výšky práhu musí ten samý nad povrch protější ulice nejméně od 32 cm. být zvýšený

Vpravo: podpis Václava Jílemnického pod souhlasem se stavbou. Brdičková

   Poručenstvo v osobě p. Ignáce Matějčka společně spí. Marií Brdičkovou zastoupením m. Františka Bartové(?) co vlastníka domu čp. 159 se vyjádřili ... nemají ničehož k namítání ... jakož i co se týká zřízení nového zděného plotu na místě nyní dřevěného stávajícího.
   Též svolují, aby byly nové dvě okna v hlavní zdi proti zahradě zřízené, které v přítomném plánu nakreslené však nejsou, a aby do těch samých mříže dané byly.
podpisy vpravo

Hradecká ulice
Nástin na postavení nové zámečnické dílny, pro pana Vácslava Jakoubka čís. pop. 160 ve Smiřicích
rýsoval dne 13. srpna 1881 V. Kottland.
Polohopis Ulice k cukrovaru je dnešní Hradecká, Ulice k nádraží je dnešní Příční ulice. Sousedka Brdičková č. 159, vlevo Jilemnický č. 165---------------

Z povolení ku stavbě pro pana Františka Horáka
   Pan Vojtěch Kulhánek vlastník domu čp. 160/a ve Smiřicích prohlašuje, že činí námitky proti přístavbě souseda p. Františka Horáka vlastníka domu čp. 160 ve Smiřicích a sice z té příčiny, že podle kupní smlouvy ze dne 15. listopadu 1899 má právo užívati svobodné světlo z domu čp. 160/a na dvorek čp. 160 kde nyní projektovaná přístavba dřevníků Kulhánekumístěna býti má.
   Zakazuje stavbu vůbec a odůvodní z toho důsledky.

Pan stavebník František Horák na vyjádření ... prohlašuje, že proti udaným jeho důvodům podá námitky, jelikož ukoupil dům čp. 160 pouze pod položkou C38 a žádné jiné břemeno na sebe nepřijal a žádá za vyjádření p. souseda jaké místo pro opravu žádá a ponechává si volnou ruku k dalšímu ohrazení. Horák

Panu Vojtěchu Kulhánkovi, majiteli domu čp. 160/a ve Smiřicích.
   K žádosti p. Františka Horáka vlastníka domu čp. 160 ve Smiřicích, uděleno témuž výměrem zdejším ze dne 13. května 1909 č. 865 žádané povolení k přístavbě kuchýně, prádelny a dřevníku …
   O tom se Vám co sousedu věděti dává a co se týče Vaších soukromoprávních nároků oproti stavebníku co majiteli …. při komisionelním řízení přednesených a stavebním protokole uvedených, poukazujete na pořad práva.
Obecní úřad ve Smiřicích dne 13. května 1909, náměstek starosty Juliš Jan

Z odvolání:
Slavný obecní úřad ve Smiřicích
   hlavička dopisu František Horák, vlastník domu čp. 160 v Smiřicích, Drem. L. Ledererem, advokátem, v Jaroměři, odvolává se z výměru ze dne 13.5.1909.
   Ve vyhotovení daném mi povolení k přístavbě kuchyně, prádelny a dřevníku při mém domě č.p. 160 poukazuji se já se svými soukromoprávními nároky eventuelně povinnostmi sousedu panu Vojtěchu Kulhánkovi na pořad práva.
   Předem vytýkám, že já vůbec žádné nároky proti panu Kulhánkovi jsem nečinil, že nemohu tedy také na pořad práva odkazován býti.
   Veleslavný okresní výbore račiž rozhodnutí obecního úřadu ze dne 13.5.1909 č. 863 pokud v odpor vzato bylo zrušiti případně změniti.
   V Jaroměři,dne 21. května 1909. František Horák

Ctěnému Pánu panu Vojtěchu Kulhánkovi majiteli domu čp. 160/a ve Smiřicích.
   Okresní výbor Jaroměřský, jednaje ve své schůzi dne 18. června 1909 konané ... a Vaše soukromoprávní námitky oproti této zamýšlené přístavbě, při komisionelním šetření dne 13. května 1909 přednesené, odkázány na pořad práva soukromého, usnesl se stížnost tuto jako bezdůvodnou zamítnouti a v odpor vzatý výměr stavebního úřadu ve Smiřicích potvrditi.

Ctěnému Pánu panu Františku Horákovi majiteli domu čp. 160 ve Smiřicích.
   Výměrem okresního výboru v Jaroměři ze dne 23/6 1909 na podané odvolání Vaše zrušeno bylo povolení stavebního úřadu ve Smiřicích ze dne 13/5 1909 ... proto, že poukázán Jste byl se svými soukromoprávními nároky eventuelně povinností proti sousedu p. Vojtěchu Kulhánkovi ... na pořad práva civilního. Městský co stavební úřad ve Smiřicích v té příčině vydává tuto nové povolení ku přístavbě kuchýně prádelny a dřevníku při Vašem domě ... a to z té příčiny, že proti zamýšlené stavbě z veřejných příčin nestává námitek a může se technicky provésti. žádost

---------------

Vpravo:
Žádost Vojtěcha Kulhánka za povolení stavby domu.
Z protokolu
   sepsaného dne 14. července 1910 za povolení stavby nového jednopatrového domu pro Vojtěcha Kulhánka na pozemku čkat. 181/2:
   Stavbyvedoucí Černý František z Hradce Králové.
   Sousedé Horák František čp. 160, Karpíšek Emanuel čp. 165, zastoupený matkou Johannou Karpíškovou, Fíber Vavřinec čp. 159, zastoupený paní Marii Brdičkovou.
   Regulační čára stanovila se přesně od sousedního stavení p. Frant. Horáka čp. 160 ku sousednímu číslu 165 pana Emanuela Karpíška , kde novostavba vystupovati bude nad voknem do ulice o 12 ctm.
Karel Volt

   Pan Vojtěch Kulhánek uvoluje se sousední zeď přiléhající ku jeho novostavbě úplně bezplatně a na svůj náklad nechat zbořiti. naproti tomu dovoluje pí. Johanna Karpíšková na místě zbořené zdi na svém pozemku nechati postaviti zeď novou, která sloužiti bude jako zeď společná pro oba domy. Za toto postoupení pozemku nežádá žádné náhrady, avšak p. Vojť. Kulhánek bude povinen za tuto ochotu onu zeď tak upraviti, aby pí. Karpíškové se stavbou této zdi nevzešla žádná výloha. Uvnitř místnosti uvede p. Kulhánek v bývalý stav.
Vpravo
je podpis Johanny Karpíškové.Karpíšková


František Horák:
   Zamýšlené okno v nové zdi naprosto nepřipouštím, jakož i stará dvě okna žádám aby zazděna byla, nesmí ani ve štítě ani kdekoliv nějaké otvory nebo výklenky zřízeny býti, ani střecha přečnívati. Výfukovou rouru benzinového motoru, jak ze zdi vyčnívá, odstraniti a novou na tři metry od mého pozemku vzdáliti, jak výměrem ck. okres hejtmanství .... 4/6 1909 nařízeno. Nějaké nápisy na zeď nepřipouštím.
   Vyjádření městského úřadu: ... odkazujete se dle §.37. st. řádu, v příčině rozepří, na pořad práva civilního.

Z dokumentu:
   Ku námitkám p. Františka Horáka prohlašuje majitel domu čp. 160/a Vojtěch Kulhánek následující:
   Co se týče zřízení třetího okna, upouští p. V. Kulhánek od tohoto, prohlašuje však že zřízení dvou oken do dílny má právo dle smlouvy trhové ze dne 15. listopadu 1899 a tato dvě okna také zřídí tak, aby dílnu dostatečně osvětlenou měl.
   Okénka štítová v tom počtu jak ve staré budově byla, ponechává si ku jich znovuzřízení v novostavbě.
   Co se týče vyfukové roury nebyla používána k účelu výfuku motoru, nýbrž jako roura ventilační a bude používána i na dále.
   ....bývalý majitel p. Antonín Ježek (domu)...
   Zakazuji si výslovně, na základě mé knihovně vložené smlouvy ze dne 15. listopadu 1899 umístění chlévků blíže mé zdi, ježto odporuje to právu svobodné opravy smlouvou tou zaručené, tím že stále zeď ona zkáze jest podrobena a tím právo svobodné opravy stalo by se ilusorní.
   Veškeré požívání mojí zdi p. sousedem si zakazuji.
   Co se týče nápisu na mé zdi prohlašuji že mně nikdo právo poroučeti nemá a tyto nápisy nechám seříditi tak, aby vkusně vyhlížely, což bude sloužiti ku okrase celé této prázdné zdi.
Vojtěch Kulhánek

Hradecká ulice
Plán na postavení jednopatrového domu a dílny na čís. kat. 181/2 ...
rýsoval Frant. Jar. Černý, mistr zednický v Hradci Králové v červnu 1910.

Panu Vojtěchu Kulhánkovi maj. domu čp. 160/a ve Smiřicích.
   Na základě místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání nového Vašeho domu čp. 160/a na části pozemku čís. kat. 181/2 ve Smiřicích postaveného od 23. ledna 1911.
   Domu tomu dává se číslo popisné 160/a.
polohopis 1924 6. března 1911

---------------

Certifikát o dokončené stavbě.
Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že stavba nového domu č.p. 248 ve Smiřicích .... dne 1. srpna 1910 započata a dne 23. ledna 1911 ukončena byla.
6. března 1911

---------------

Polohopis vpravo je z plánu na postavení krytého přístřeší dole.

---------------

Z protokolu
   k povolení stavby přístřeší s lepenkovou střechou nad průjezdem při domě čp. 160 ve Smiřicích pro Františka Horáka byl sepsán 30. listopadu 1924. Charvátová
   Proti této stavbě provisorní, která bude časem proměněna ve zděnou není námitek.
   Paní Anna Charvátová (podpis vpravo) vlastnice sousedního domu čp. 248 ve Smiřicích žádá, aby p. stavebník František Horák dle své možnosti upravil přístup světla do stávajícího okna ve štítové zdi; jinak námitek proti této stavbě nečiní.

Hradecká ulice
Plán na zřízení přístřeší nad průjezdem p. F. Horáka, závod elektrotech. Smiřice, rýsoval Václav Munzar.

Hradecká ulice
Úklid před květnem 1960.
Na fotografii stojí ještě dům čp. 160, vlevo za vysokým domem čp. 248, původním čp. 160/a. Foto od p. M. Škvrny.

Hradecká ulice
Prázdný roh ulice po čp. 160. Foceno 6.4.2006

Hradecká ulice
Zateplení fasády na domě č. 159. 29.10.2015.Čp. 164 (dům na stejném místě má dnes čp. 201)

Hradecká ulice
Dům čp. 164 před demolicí - 15.5.1985. Smiř. archiv.

Hradecká ulice
15.5.1985. Smiř. archiv.

Hradecká ulice
15.5.1985. Smiř. archiv.

Hradecká ulice
Foto V. Prostředník - říjen 1987 .

Kubeš Slavný purkmistrovský Úřade v Smiřicích !
Já níže podepsaný jsem mínění na mém nově zakoupeném stavebním místě nové obydelní stavení z kamene a cihel zcela bezpečně proti ohni vystavěti a lepenkou pokrýti.
V Smiřicích, dne 26ho května 1868 Josef Kubeš - podpis vpravo

Z protokolu k povolení stavby 30. června 1868:
Pekárek Stavitelský znalec je Petr Pekárek.
Sousedé: J. Rezek č. 121. Petr Pekárek, i také obec proti této stavbě ničehož k namítání nemá.

polohopis


Z protokolu
sepsaného dne 14. prosince 1875.
… přijmutí nově postaveného domku na jeho vlastním pozemku, který v r. 1868 od zdejší obce ve veřejné dražbě ukoupil...
Pozemek tento jest v katastrální mapě pod číslem 333 zanešen a nestálo na něm nikdy žádné stavby, protože jej obec Smiřička co pastvinu užívala.


Dům tento nově postavený byl číslem popisným 164 poznamenán.

Místní poloha je z plánu dole:
Silnice do pole je dnešní Hradecká ulice.
K nádraží a k Labi je dnešní Příční ulice.
U stavení V. Nydra ještě nestojí čp. 252 při silnici.
Stavení p. P. Pekárka je bývalé čp. 160

----------

Hradecká ulice
Plán na vystavení nového obydelního stavení p. Josefu Kubšovi zde.
rýsoval P. Pekárek mistr

----------

Ze žádosti:
Já níže psaný zamyslim při mém domě čís: 164 w Smiřicích novou maštel a chlew pro wepře zříditi....
Smiřicích 19. října 1877 Josef Kubeš

Hradecká ulice Hradecká ulice
Cesta je dnešní Příční ulice, číslo 174 má Václav Henrych.
J. Andrejsek rýsoval plán 18. října 1877.

----------

Ze zádosti:
Já ve vší úctě podepsaný Josef Kubeš hodlám můj dům čp. 164 ve Smiřicích přístavbou chodby a 2 obydelních místností ... rozšířiti a na dvorku pak mého domu potřebné dřevníky nově zříditi.
Ve Smiřicích, 17. února 1899

Z protokolu
za povolení přístavby obytných místností k jeho domě čp. 164 pro pana Josefa Kubeše, který byl sepsán 6. dubna 1899.
Stavitelský znalec je Václav Kottland
Kulhánková Paní Josefina Kulhánková co vlastnice sousedního domu čp: 172 … svoluji také k tomu aby pan Josef Kubeš tuto novostavbu k domu mému čp. 172 po celé šířce a výšce nynějšího stavu mohl přistavěti, tak že zeď tato mezi mým a jeho novostavbou bude naše obou společná. Za tuto výhodu zaplatiti musí p. Josef Kubeš mezi námi dobře umluvenou částku padesát zlatých r. č. ...
Kubeš Jelikož se přístavbou tou obě okénka mého domu ve štítě … úplně zastaví, vyhrazuji si, aby mi ….do mé střechy jedno skleněné okno, ku straně dvora na jeho výlohy se železným rámcem, a sice většího druhu lity, se zasklením dal zasaditi, tak aby půda mého domu tímto způsobem zase světlo nabyla.
Josefina Kulhánková

Stavbu povede Josef Špaček, mistr zednický z Černilova

Hradecká ulice
Nákres na přístavbu obytných místností pro p. Fr. Kubše ... rýsoval J. Andrejsek 10. ledna 1899.
Ulice se už jmenuje Liebigova třída

----------

Hradecká ulice
Dům čp. 201. Pohled na stejná místa, jako na fotce nahoře. Foceno z Příční ulice 7.6.2011