Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 120 (zbouraný)

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránkuMlýnská ulice 120
Čp. 120 - pohled ke kostelu. 1977

Mlýnská ulice 120
Čp. 120. - 1977.

Mlýnská ulice 120 Mlýnská ulice 120
1977

Mlýnská ulice
Původní podoba Mlýnské ulice, skupina budov vlevo a objekt mlýna ještě stojí na svém místě. Foto od p. Macha z Černožic.

Mlýnská ulice
Po zbourání budov je prostor prázdný, otevřel se pohled na Dvoranu a kostel. Foto ze dne 3.1.2009

Dům čp. 120 měl do roku 1780 čp. 26 Mlýnská ulice
  Číslo parcelní 147, výměra 509 m2. Dům byl bez polí a luk. Držitel platil ročně 4 gr. Ve dvou splátkách a děkanovi 1 gr.
  První majitel Jindřich Doubek prodal 9.11.1663 za 200 kop dům Janu Benešovi. Od něho 27.4.1694 ho koupil za 110 kop mlynář Jiří Fryml. Další koupě proběhla 19.2.1703 za 185 kop. Kupující z Malých Smiřiček Václav Holič, vlastnil hospodu a kovárnu na Holičově ( dnes Pácáltově ) kopci. Po jeho smrti došlo k dohodě dědiců. 7.11.1730 přešlo dědictví na Jakuba Skálu s manželkou Annou, roz. Holičovou v ceně 233 zl. a 30 gr. 2.9.1746 koupil dům Josef Valášek za 214 kop 17 gr. a 1 denár. Roční plat byl změněn na 2 zl. 48 kr. kontribuce: extra vydání 1,5 kr., militární concurenz 11,5 kr., úrok 2 krát ročně 11 kr. Po manželovi přebírá domek vdova Anna Valášková, která se znovu vdala a přenechala svůj domek převodem. Kašpar Ciker převzal domek 1.1.1787 za 800 zl. Vlastnil ho až do 25.7.1816, kdy ho prodává za 2 500 zl. Františku Slezákovi a manželkou Marii. Po smrti manžela zdědila domek 3.1.1837 Anna, která ho ihned 26.1.1837 prodala asi dceři Pavlíně Slezákové za 1 200 zl. Pavlína se pravděpodobně provdala a převedla 6.9.1840 část domu na manžela Václava Šrámka za 765 zl.
  Václav Šrámek byl podle dosažitelných údajů c. a k. poštmistrem, jeho živnost převzala dcera Františka Horáková. Dům zdědili po čtvrtinách 28.4.1878 sourozenci Františka Horáková, Josef Šrámek, Aloisie Šrámková a Marta Šrámková. Z této rodiny pocházela akademická malířka sl. Helena Šrámková.
  V roce 1916 je mezi spolumajiteli uváděna PH. Dr. Olga Fišerová – vlastnila 1/3.
  Na přelomu 19. a 20. století dům sousedil s tzv. starou poštou. Okolo roku 1980 byl dům pro zchátralost zbourán.
Podle ing. Kupky ze smiř. Zpravodaje.

Matrika oddaných Vlkov na straně 160:
Sehnoutka Josef, *31.3.1860, mistr klempířský v Smiřicích č. 120, manželský syn zemřelého Josefa Sehnoutky, petemtelního invalidy a domkaře v Smiřicích č. 85 a jeho manželky Kateřiny, dcery Jana Hanuše(?), obyvatele z Velké Skalice č. 13
si vzal za nevěstu 25. června 1887
Josefa Divišova, 19.3.1862, industriální prozatímní učitelka ve Vlkově č. 7, manželská dcera zemřelého Josefa Diviše, chalupníka ze Světí č. 53 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Jiří Pospíšila, chalupníka ze Sendražic č. 11

Na fotografii je akademická malířka sl. Helena Šrámková.     Další informace o malířce Šrámkové.

-----------------

Šrámková Z protokolu
   sepsaného dne 6. listopadu 1878 k žádosti Pauliny Šrámkové za povolení stavby jedné světnice.
.... zřízení jedné světnice z pozůstávající kulničky....

Já Kateřina Hejcmanová, co mezující sousedka od obmýšlené stavby nemám žádné námitky k přednešení ... a do mé zahrady žádné okno zřízené nebude
Za Kateřinu se podepsal Josef Hejcman.

-----------------

Mlýnská ulice 120
Návrh přestavby dílny při domě č.p. 120 na bytné stavení ve Smiřicích.
Na půdorysu vlevo je nahoře Pokoj, vlevo Kuchyň a vpravo Krám.

-----------------

Mlýnská ulice 120
Nástin na zřízení jedné svetnice u paní Paul: Šrámkové čís:120 ve Smiřicích rýsoval J. Andrejsek 4. listopadu 1878.
Polohopis: nahoře je čís: 122 Kateřina Hejcmanová, Chlév a svetnice, vpravo stojí Kulna,
u Cesty k Holohlavům stojí Obytné stavení čís: 120 a Dům čís: 120


-----------------

Panu Jos. Šrámkovi zást. maj. domu čp. 120 ve Smiřicích !
   Na základě výsledku místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání přestavby dílny při domě čp. 120 zde na části pozemku čís. kat. 147 ve Smiřicích postavenou, od 6. června 1911.
   Domu tomu dává se číslo popisné 249 ve Smiřicích a budete povinnen číslo to na domovním průčelí vyznačiti způsobem v obci obvyklým. ... Obecní úřad ve Smiřicích, dne 6. června 1911.

Mlýnská ulice 120
Bourání domu, foto z června 1982.