Smiřice - Palackého ulice, čp. 14 a 15 (zbourané)

Zbourané domy čp. 14 a 15,

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Zpět na hlavní stránku       Bourání domu čp. 14      Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové.Palackého
Zprava stojí domy čp. 16, 15 a dva domy vzadu s čp. 14. Část pohlednice, foceno před r. 1911.

Palackého
Na fotografii už chybí dům s ,,Božím okem".Čp. 14 a + 14 b

Palackého
Dům čp. 14 v březnu 1978. Funguje tu prodejna domácích potřeb. Na transparentu jsou hesla: ,,30 let budování" a
,,30 let bojů za štěstí pracujícího lidu !" Obytný dům vpravo již stojí. Sm. archiv.

Palackého ulice
Prodejna Modního zboží a Stanislav Havel. Foto od Moniky Nepokojové.

Dům podle starého číslování čp. 107, po roce 1780 čp. 14
    Palackého Rolí při stavení nebylo, jen kousek louky. Držitel platil úroku o sv. JIří 10 gr., o sv Havlu 10 gr., odváděl slepici - 1 kus, faráři letník 1 kr.i.
   Václav Vojtíšek jinak Kuchmistr, převzal 1.března 1655 od svého otce Jana Kuchmistra ( první zjištěný majitel ) domek za 250 kop. R. 1698 stavení Kuchmistrovské vyhořelo a roku 1716 bylo kasírováno ( zřejmě zbořeno ). Zahrada byla prodána r. 1712 Janovi Hollmanovi, sládkovi smiřickému za 221 zl. a ten si zde postavil nový dům, který dostal jméno "Holmanovský". R. 1716 kupuje domek se zahradou za 68 kop 34 gr. 2 denary jeho syn Jan Hollman. Když byl starý a nemohl dále hospodařit, předal domek se svolením syna Františka dne 24. prosince 1776 synovi Josefovi Hollmanovi. Při chalupě byla zahrada a pod 1 a půl strychu role. Majitel se velmi zadlužil a nemaje žádných prostředků, jak by své věřitele uspokojil, dal dům do veřejné licitace. Dům připadl největšímu věřiteli Rybovi z Jaroměře v ceně 1305 zl., který jej ihned prodal vdově Anně Horké za tutéž cenu. Od dalšího majitele Františka Hejčmana kupuje domek čp.14 za 2600 zl. Václav Luniak, který jej prodává Františkovi Sedláčkovi. Od 10.června 1856 obdržel živnost za 18 500 zl. Jan Bek s manželkou Annou.
   Posledními majiteli domu ( bez záruky ) byli pí. Munzarová a naposledy p. Marek. Určitou dobu byla v prvním patře prodejna Domácích potřeb.
V roce 1848 tu byla strážnice smiřické národní gardy.Foto vpravo:
Velký dům měl čp. 14 a, dům s plastikou Božího oka číslo 14 b.Beková 1907 Bek Podpis Josefa Beka pochází z povolení pro Josefa Sehnoutku čp. 13, z roku 1903, podpis Anny Bekovéz povolení pro již nového souseda Jana Juliše čp. 13, z února 1907.

Kolna na nářadí mezi domy - vpravo od domu 14b:


Munzar Slavné městské radě ve Smiřicích.
    V úctě podepsaný zamýšlím při mém domě č. 14 postaviti kolnu na nářadí dle plánu dvojmo přiložených.
    Nová kolna sousedí s mým domem č. 14 B a domem p. Joneše. ...
    Ve Smiřicích 19. května 1913 Václav Munzar

Soused Jan Joneš nic nenamítá, jen:
    ... Naproti tomu dovolí majitel domu čp. 14/b pan Václav Munzar do odvolání, do střechy této nově projektované kulny nechat zasaditi světlík plechový nad oknem hostinské místnosti domu čp. 15, který si majitel domu (hostince) čp. 15 vlastním nákladem opatří.
    V pádu že by světlík ten, buď majiteli domu čp. 14/b a nebo majiteli domu(hostince) čp. 15 nevyhovoval, může si kdykoliv majitel hostince čp. 15, světlík ten vzíti ve svůj majtek a vzniklý tak otvor ve střeše kolny upraviti dá na vlastní náklad do pořádku.

plán kolny
Situace: zahrada, čís. 14a, čís. 14b a soused p. Joneš.
Rýsoval Václav Munzar v květnu 1913.Výklad pro pana Kučeru - vlevo od domu 14a:

Žádost na úřad:
    Palackého Dle připojeného náčrtku, žádá v úctě podepsaný sl. městskou radu za povolení zřízení výkladu pro hospodářské náčiní, na prázdné prostoře mezi domy, čís. 13 p. K. Juliše a čís. 14 p. V. Munzara, s průčelím do Palackého třídy.
    Ve Smiřicích, dne 19. března 1923
razítko: Specielní výroba pluhů Frant. Kučera, Smiřice n./Lab., podpis

Kučera Z povolení zapsaného dne 29.3.1923:
    Poněvadž jest to dřevěná přístavba, musí býti považována za provisorium, jež po vypršení smlouvy s nájemcem se strany pronajímatelů se musí snésti, neb se musí o nové schválení staveb. úřadem žádati. ...
ing. R. Čeřovský staveb. znalec

Stavba tato z ohledů veřejných se povoluje, s tím že v průčelí bude zvýšena až pod římsu stavení p. Juliše; jinak se musí nájemce podrobiti všem protipožárním nařízením obec. úřadu a nesmí žádných zápalných látek v budově chovati.
Vít Frant., starosta města

Pan Václav Munzar vlastník domu čp. 14 ve Smiřicích prohlašuje:
    Munzar Ku žádosti p. F. Kučery mistra kovářského zde za povolení ku zřízení výkladu mezi domem čp. 14 a 13 prohlašuje podepsaný majitel domu čp. 14, že k témuž účeli pronajímá část svého pozemku vedle domu čp. 14 proti čtvrtletní výpovědi, tak že shora jmenovaný žadatel i jeho nástupci, jest (jsou) povinni kdykoliv po uplynutí 1/4 letní výpovědi, ono místo úplně volné odevzdati v takovém stavu jako jej přejmul a nemá práva žádati, nějaké náhrady za odstraněný výklad.

Texty na plánu vpravo:
František Kučera, kovářství - text na obchodu
na půdorysu je červeně projektovaný výklad a černě skříň p. Hrazdílka(?).Z matriky oddaných:
Vendelín Klimeš,
zřízenec při železnici v Josefově, přebývající v Jezbinách č. 5, narozen ve Smiřicích v č. 14 dne 20. října 1872, manželský syn Františka Klimeše, mistra pekařského ve Smiřicích č. 14 a téhož manželky Teresie, manželské dcery Jana Opatrnýho, chalupníka ze Slatiny č. 75 a Anny Moupicovy též ze Slatiny
si vzal za manželku 20. září 1898 v Josefovském chrámu Páně
Františka Novotná,
přebývající v Rasoškách č. 21, kdež se 27.srpna 1873 narodila, manželská dcera Josefa Novotnýho, kováře v Rasoškách č. 21 a téhož manželky Kateřiny, manž. dcery Jana Hodka, rolníka v Rusku č. 18 a matky Anny rodem Boučkovy z Rusku č, 18.Palackého
Dům zvaný "Boží oko" čp. 14 b
Štít se začal naklánět do ulice a byl zbořen na jaře 1947 ( majitel V. Munzar ), celý dům byl zbořen asi v r. 1955.
Na skleněné vytríně je nápis Sokolský biograf. Foto od p. Karliakové..

Palackého
Foto od p. Karliakové.

Palackého
Detail plastiky ,,Božího oka".

Palackého
Děti z fotografie nahoře.

Palackého
Čp. 14, jaro 1978

Palackého
Na dvoře čp. 14, 1978

Palackého
Dům čp. 14. Fotografoval p. Volák.

Palackého Palackého
Vlevo fotografoval p. Volák + Pohled ze stejného místa. 11. července 2005.


Čp. 15

Palackého
Čp. 15


Ze Zpravodaje Smiřic od p. Kupky:
Dům podle starého číslování čp. 106, podle nového číslování čp. 15
    Jan Hynek koupil tento domek 19. prosince 1686 za 175 kop od Václava Pazelta. Roku 1695 seděl již ,,na gruntě zaplaceném". Když byla vdova Mariana Hynková ,,nemohoucná pro sešlost věku na této nemovitosti dále hospodařiti", koupil od ní domek za 200 kop Jan Fryml zápisem z 9. ledna 1738. Od 13. prosince 1742 držel domek se zahradou za 400 zl. Matěj Kovář ( mažná Kovařík ). Po jeho smrti převzal domek 28. února 1777 syn Karel Kovář. Se svolením své matky převzal živnost 13. července 1816 za 6100 zl. jeho švagr František Sedláček. Od 10.října 1816 držel domek za 4000 zl. Václav Řehák s manželkou Marií. V licitaci koupil jako nejvýše podávající od sirotků Řehákových 26. září 1838 za 527 zl. Josef Hoffman z Habřiny. Od 28. ledna 1850 držel chalupu za 500 zl. Jan Martin s manželkou Marií. Od 27. dubna 1868 patřil domek za 900 zl. Marii Tauchmanové a od 3. srpna 1876 Janu Černému z Černožic.
    Ve čtyřicátých letech minulého století zde p. Šmik vedl se svou ženou hospodu - byla známá jako ,,Hospoda u krásné paní"

Na plánu u čp. 14 je jako soused u čp. 15 napsaný p. Joneš.Palackého
Plán k rozšíření a opravení domu pana Jana Černýho čís. p. 15 ve Smiřicích
rýsoval z. mistr Valášek Smiřice P. 13.ho června 1894.

Palackého
Půdorys.

Černý Slavná městská rado !
    Já v úctě podepsaný mám úmysl, můj domek č. 15 zde přistavením dvou místností rozšířiti, dle potřeby opraviti a tak, jak z přiloženého nákresu viděti, dle možnosti slušně upraviti. ...
    Smiřice 14. června 1894 Jan Černý

Mezující soused Jan Bek v povolovacím protokole ze dne 25. června 1894:
    Jelikož nová přístavba projektovaná na 1 pokoje a 1 spíž k domu čís. pop. 15 na zahradním pozemku číslo kat. 60/1, který na můj pozemek číslo kat. 61/1 hraničí, gruntem založená a provedená býti má, nemám ničehož k namítání, an na vlastním pozemku se provede.
    Zaohražuji si ale z opatrnosti jíž předem to právo, když přístavba tato až u samých hranic mého pozemku díti se bude, a v předloženém plánu ke zřízení 4 oken do mého dvora resp. zahradního pozemku nakreslená jsou, aby byly s neprůhledným sklem zaopatřená, aby do mého dvora rsp. zahradního pozemku z projektovaných světnic vidět nebylo, a pak aby do oken těch železné mříže zasazené byly..
    Dále sobě to právo zahražuji protož se stavebním nyní co zahrada stávajícím pozemku číslo kat. 60/1 až do dnes žádného stavení nestává, a pakli bych já aneb můj nástupce co vlastník domu čpop. 14 pozemku čís. kat. 61/1 svým časem ... na tom místě, na kterém nyní můj plot, u hraničního pozemku stojí, na samých hranicích zeď postaviti, v následku kterého postavení řečení zdě by projektovaná okna při zamýšlené stavbě o světlost přišla, proti čemu by pan žádostkladoucí, jak i snad svým časem jeho nástupce, ničehož namítati nemohl.
    Jakož i dále je oprávněn jsem na mém hraničním pozemku proti oknům, které teprve v nové přístavbě býti mají, kdykoliv a cokoliv postaviti, byť by to i světlosti do oken padající, škodilo, tak že p. žádostvedoucí, jakož i jeho snad budoucí nástupce, nikdy práva zákonného nenabude, cos namítati, že bych nebyl oprávněn tak učiniti.
    Žádám proto aby p. žádostvedoucí vyslechnut byl, zdaliže co má k namítání proti přítomnému ohražení a mně pak písemné vyřízení vydati dle §.38. staveb. řádu ze dne 8/1 1889.
Jan Bek

Proti předstojícímu ohražení vlastník domu čp. 15 pan Jan Černý, žádných námitek nečiní.
Stavbu provede V. Kottland.

Palackého
Bourání domu čp. 15, dál stojí čp. 16 a 17. Sm. archiv