Smiřice - Palackého ulice, čp. 27

Zpět na hlavní stránku    Další domy v Palackého ulici    Stavba nové budovy    Otevření prodejny

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové. Dopisy určené k odeslání jsou jen koncepty.čp. 27
Domy čp. 27 (patrový vzadu) a 28 patří městu. 3.7.2015

čp. 27
Václav Prostředník fotografoval v červnu 1982.

Palackého ulice
V domě čp. 27 vlevo,byly otevřeny, po stavbě v akci ,,Z", dne 30.1.1979 Domácí potřeby.
Dne 1.října 2005 vlastní dům město Smiřice. V tomto roce je dole drogerie, opravna televizorů a další prodejna.
V patře funguje restaurace Sluníčko. Další domy mají čp. 28, 29, 30 a 183. Foto ze dne 18.9.2005.Původní dům čp. 27

čp. 27
Pohlednice s domem čp. 27 - z aukce. Pravá část domu je vyfotografována dole.
Na pohlednici je text: "To jest naše nyní stavení jenže jest jej o jednu část více".
Vysoký dům vlevo má číslo 26.

Palackého ulice
1. máj v roce 1958.
Fotbalisté smiřických žáků B a A (za nimi), procházejí kolem cukrářství Hemelík čp. 27. Z kroniky fotbalistů.

Palackého ulice

Dům čp. 27 - podle starého číslování čp. 97
č. parcelní 42, výměra 668 m2
Domek vystavěl Mikuláš Smetla a do knih byl vložen 22.6.1674. Protože se číslovalo postupně, udává to, že ve Smiřicích bylo asi 97 domů – i když ta „postupnost“ nebyla dodržována zcela přísně.
Polí 1 strych, malý sádek, 2x ročně úrok 5 gr. a jednou půl slepice.
Mikuláš Smetla domek postavil, registroval jej 22.6.1674. Protože neměl dědice, prodal domek, údajně velice sešlý Kateřině, vlastní dceři Pavla Pultra 5.3.1700 za 400 kop.
Pavla Pultrová, později provdaná Janatová, po provdání přepsala 16.3.1702 domek manželovi se vším příslušenstvím.
Václav Janata, držel domek 53 let, načež jej přenechal 27.2.1755 za 105 kop svému synovi.
Josef Janata si tento domek vyměnil 26.8.1763 s Františkem Janatou, který měl doplatit 70 zl.
František Kvasnička, Jeho dluhy přerostly možnosti úhrady a proto prodává domek 18.10.1765 za 200 zl.
Václav Janko zde zemřel. Po jeho smrti se hlásila o dědictví vdova Anna s dětmi Janem, Františkem, Valburgou a Annou. Dohodou domek převzal 26.10.1801 za 700 zl. syn Václava, asi z 1. manželství, Josef.
Josef Janko dal později domek do dražby, přepsán byl 18.1.1831 za 643 zl.
Pan Biederman, domek získaný dražbou, prodává svému zeti a jeho ženě.
František a Marie Zubrovi. Po smrti manželky vdovec prodává 22.2.1847 za 850 zl.
Josef a Barbora Golovi prodávají 8.5.1858 za 880 zl.
Anna Kotlandová, prodává domek druhý den po nabytí se ziskem 120 zl. (9.5.1858, 960 zl.)
Josef a Dorota Valáškovi, také domek nedrží dlouho, 12.5.1860 jej prodají za 1000 zl.
Václav Hlavatý, majitelé se rychle mění: 31.3.1861 je převeden za 1000 zl.
František Just znovu po roce prodává, 9.2.1862 za 1000 zl.
Josef a František Lefnarovi.
Majitelem byl v roce 1910 Oldřich Lefnar, 1916 Stránský Josef a Růžena, další majitelé Hemelíkovi (cukrárna) a nakonec stát.

-----------------

Oldřich Lefnar Ze smiřické kroniky:
   31. ledna 1912 o 8. hod. večerní vypukl oheň v domě O. Lefnara čp. 27 v krámě nájemce Vojtěcha Binara a byl smiřickým Sborem dobrovolných hasičů lokalisován teprve o 4. hod. ranní. zachráněno bylo bytové zařízení. Škoda na zničené budově K. 3.000.- kryta byla pojištěním.
   Za třeskutého mrazu v den požáru porouchala se parní stříkačka tak, že musila býti zaslána k opravě, jež si vyžádala, nákladu K. 250.-.

V opise dopisu ze dne 17/3 1912 adresovaného na C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové je text: Dne 5. ledna t.r. vypukl v domě č. 27 ve Smiřicích náležejícím p. Oldř. Lefnarovi, a kterýžto dům má najmutý obchodník p. Vojtěch Binar, požár ...

-----------------

Panu Josefu Stránskému, zástupci p. Oldřicha Lefnara majitele domu čp. 27 ve Smiřicích.
   Po požáru domu čp. 27 ve Smiřicích, náležejícího p. Oldřichu Lefnarovi, jehož Jste plnomocníkem bylo úředně zjištěno, že stropy v domě tom hrozí sesutím a jelikož je střecha prohořelá, musí býti ihned sejmuta neboť v pádu většího větru mohla by býti stržena, čímž kolemdoucím přihoditi se může úraz.
  Palackého ulice Ve smyslu §. 125 st. ř. nařizuje se Vám co zástupci majitele domu čp. 27 ve Smiřicích, aby do doby řádné úpravy tohoto domu, v tomto nikdo nebýval a střecha aby byla neodkladně snesena...
   Obecní co stavební úřad Smiřice, dne 27. února 1912
............
Podobný dopis ze dne 11. března 1912 je adresovaný Oldřichu Lefnarovi.

-----------------

Problémy s vystěhováním nájemníka:

C.k. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové n./L.

   K tamnímu výměru ze dne 27/6 1912 ve příčině nuceného vystěhování nájemníka Vojtěcha Binara z domu čp. 27 ve Smiřicích po požáru sděleno tímto, že nařízení Vojt. Binarovi k neodkladnému vystěhování se z domu bylo jenom dáno ústně při stavební komisi dne 11/3 1912 na místě odbývané, při čemž uvedl V. Binar že se z nařízení toho odvolá, a současně týž den dán písemný výměr majiteli domu p. O. Lefnarovi aby za příčinou hrozícího nebezpečí úrazu střechu domu neodkladně snésti dal čímž byt V. Binara neobydlitelný se stal....
   Odvolání však ani od V. Binara ani od Old. Lefnara podáno nebylo a protož výměrem ze dne 1. července 1912 nařizuje se Vojt. Binarovi aby z domu se do tří dnů vystěhoval a v pádu neuposlechnutí se na základě zmocnění ck. okr. hejtm. ve Dv. Kr. ze dne 27/6 1912 provede nucené vystěhování jeho.
   Ve Smiřicích dne 1. července 1912

Palackého ulice Slavný Obecní úřad ve Smiřicích n/L.
   Dnes došel mě právě dopis od p. Stránského kde Binarovi dostali nařízení od Vás se svolením sl. c.k. hejtmanství ve Dvoře Králové, aby se do 3 dnů vystěhovali.
   Jelikož obec má tu moc a jest povinna se o pořádek starati doufám že užije prostředků již jednou takových aby takovému uličnictví odpomohlo.
   Jsem toho náhledu neuposlechneli Binar Vaším rozkazem abyste ihned sdělili sl. hejtmanství telefonicky jak se vůči Vám chová atd. a aby direktně případně pozvalo Binara k telefonu a jemu vzkaz učinilo což ovšem byste sami s určitou zákonitou dobu pak provedli, tuším během 24 hodin.
   Doufám že v zájmu Vašem jakožto celého občanstva bude již všemu vyhověno a skončeno.
V dokonalé úctě oddaný O. Lefnar.
V Ostroměři, dne 2. července 1912

Po straně je připsáno:
   Velevážený pane starosto račte prosím tento dopis pouze sl. městské radě předložiti a ujednati se rychlém postupu a vyklizení domu a pak jej z obou stran uzavříti a zapečetiti.

-----------------

kolem r. 1930 Na obrázcích
je čp. 27 vpravo od vysokého domu čp. 26. Obrázek nahoře ukazuje dům před přestavbou.

-----------------

20. července 1912 panu Binarovi ze smiřického úřadu znovu napsali s upozorněním že bude vystěhován nuceně.
Stejného data je také dopis p. Lefnarovi:
...Vojt. Binar se z ohrožených místností ... vystěhoval a přestěhoval se do prádelny na dvůr pod jiné přístřeší...

Panu Vojtěchu Binarovi obchodníku ve Smiřicích.
   Výměrem ze dne 20. července 1912 nařízeno bylo p. Oldřichu Lefnarovi vlastníku domu čp. 27 aby ihned přikročil k opravě poškozeného domu, v němž bydlíte, aby zamezilo se každému hrozícímu nebezpečí.
   Dle znaleckému dobrozdání sepsaného v protokolu dne 26. července 1912 u obecního úřadu ve Smiřicích jest místnost, totiž prádelna Vámi užívaná, k jejímuž obývání povolení obecním co stavebním úřadem vůbec uděleno nebylo, k obývání nezpůsobilé a hrozí nebezpečí úrazu pro všechny osoby v téže obývající.
   Následkem toho nařizuje se Vám ve smyslu §. 125 st. ř. abyste se z místnosti Vámi užívané ihned vystěhoval...
   Ježto již příští pondělí dne 29. července 1912 majitel domu p. Old. Lefnar s opravováním celého domu započíti musí, nařizuje se Vám abyste do doby té t.j. do dne 29. července t.r. celý dům čp. 27 ve Smiřicích, určitě vyprázdnil.
   V pádu že byste toto nařízení neuposlechl, budete z domu vystěhován nuceně.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 26. července 1912

Panu Vojt. Binarovi.
   Prostřednictvím p. JUDr. Artura Moravce advokáta v Jaroměři Vámi podaný spis se Vám v příloze vrací a zůstává v platnosti nařízení stavebního úřadu ze dne 26. července 1912.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 29. července 1912.

25. září 1912
   jednal Okresní výbor Jaroměřský o stížnosti Vojtěcha Binara ze Smiřic do usnesení stavebního úřadu ze dne 26. července 1912 .... usnesl se stížnost jako bezdůvodnou zamítnout ....

C.k. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové.
   K žádosti p. Vojt. Binara ... ze dne 20. června 1912 na zhlédnutí místnosti v domě tomto zda k obývání schopna jest či nikoliv odbývala se 24. června t.r. stavební komise ... při níž intervenoval též městský radní co obvodní lékař MUDr. Antonín Hrubý ...
   Za tuto intervenci p. MUDrem. Ant. Hrubým předložený zál. účet znějící na 10 korun, jsouce panu Binarovi předložili k zaplacení, on však obnos ten zaplatiti se zdráhá udávaje, že doktora ke komisi nevolal a že platiti nebude.
   Žádáme proto o vymožení výše uvedeného obnosu cestou ...(?) exekuce.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 1. října 1912

-----------------

Protokol sepsaný dne 26. července 1912 u obecního úřadu ve Smiřicích.
   Předmětem jest komisionelní šetření ku žádosti pp. Oldřicha Lefnara za povolení ku vnitřní a vnější opravě shořatých částí domu čp. 27 ve Smiřicích.
   Výsledek jednání.
   Komise dostavivší se na místo,shledala následující;
   Oldřich Lefnar Ku snesení zbývajících částí krovu, komínu,štítu atd. je nezbytně potřebí volné prostory okolo stanoviště a jelikož té doby jedna místnost ve dvorním křídle části této stavby pouze as 2,70 m dvéře této místnosti od okapu shořatého krovu vzdálené jsou, jest nezbytně třeba, aby ona místnost před započetím jakýchkoliv stavebních prací, vyprázdněna byla.
   Jinak potřebné práce bez vážného nebezpečí se provésti nedají.
   Se stavbou započíti se má v pondělí dne 29. července 1912.
   ...sousedé p. Bohuslav Weidner a Josef Brouček nečiní žádných námitek ...
   Hrubý Ku podání žádosti p. Vojt. Binara o shlédnutí místnosti jím obývané, která dříve sloužívala co prádelna při domě tomto, v rozměrech 3m široká, 5 m dlouhá, 2.95 vysoká, vyslovil se přítomný p. MUDr. Ant. Hrubý, obvodní lékař ve Smiřicích následovně:
   Jmenovaná místnost, dle udání nehodící se k obývání, původně za skladiště upotřebena, později za prádelnu, nevyhovuje nyní rozhodně podmínkám k obývání třem osobám (její poloha, její nedostatečná prostora,světlo, úprava stropu, podlahy a kamen) a to tím méně, ježto v bezprostřední její blízkosti se bude částečně bourat, částečně znovu stavět a potřebným materiálem vstup do ní téměř se uzavře.

Vpravo je podpis Antonína Hrubého, smiřického obvodního lékaře. Nahoře podpis Oldřicha Lefnara majitele domu čp. 27.

-----------------

Palackého ulice
Nástin na postavení nového skladiště pro pana Jos. Lefnara čís. 27 v Smiřicích
rýsoval J. Andrejsek, v Smiřicích 16.5.1878
Texty půdorysu: Skladiště vápna, Skladiště železa, Konírna, Kuchyň.
Polohopis: čís. 26 p. J. Wavra, čp. 27 p. Jos Lefnar, čís. 28 p. J. Brouček.

Palackého ulice
Plán na přistavbu kuchyně při domě pana Jos. Lefnara v Smiřicích,
rýsoval Valášek 26. července 1884
Texty půdorysu: Sál, Pokoj, Předpokoj, Síň, Krám, Kuchyň, Šenkovna, Průjezd, P. A. Hanková.

-----------------

plán
Návrh na přestavbu skladiště na obytné místnosti při domě čp. 27 pro pana J. Stránského sklenáři ve Smiřicích.
Rýsoval Karel Volt, ve Smiřicích v červnu 1914.

Stránský Slavná městská rado !
   Zamýšlím přestavěti zde ve Smiřicích skladiště na mém dvoře čís. pop. 27 stojící v místnosti obytné...
   Skladiště toto hraničí s pozemkem pana Broučka a průčelím svým jest do dvora obráceno. Stavbu vésti, a k ní dohled míti bude zdejší zednický mistr pan Karel Volt....
   Josef Stránský Ve Smiřicích 27. června 1914.

Povolení bylo vydáno 13. července 1914
čp. 27