Smiřice - Palackého ulice čp. 99

Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého ulice čp. 99
Čp. 99 dne 22.1.2021.

Palackého ulice
Bývalý dům rodiny Lefnarů. Na fasádě jsou písmena ,,Založeno r. 1867".
---- Na této stránce ---- jsou další informace o rodině. Foto ze dne 18.8.2005.

Palackého ulice čp. 99
Balkon

Palackého ulice čp. 99
17.2.2007

plán ------------------------------


Žádost paní Anny Herrman společně s Marií Vackovou č. 99, za povolení stavby nové maštele a kolny, byla podána dne 24. června 1869.Obrázek vpravo:
Plán k vystavění nového chlíva a vozové kulny při sklepě pana Anna Herman č. 99, plán rýsoval stavitel Valášek 30. května 1869.
Dosavadní starý chlév a sklep jsou zakresleny šedě.
Povolení ke stavbě je na plánu 30. června 1869.Vlevo je zakreslena svisle hranice souseda Josefa Janka čp. 98, později zde bydlelí Bartoškovi.------------------------------
Palackého ulice
Podle plánu (dole) měl v roce 1875 Josef Herrmann za sousedy Bedřicha Bartošku a Václava Hanku v čísle 100.
Chlév, maštel i kulna z plánu nahoře jsou vpravo.

Palackého ulice
Plán: Nástin na přistavění rozličných místností u p. Jos. Herrmanna čís. 99 v Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek ve Smiřicích 1. června 1875.
Místnosti: Pokoj, Pokoj, Sál, Chodba, Kůlna, Sklep, Sklep, Chlév, Maštel.
Starosta Bek se podepsal pod povolení ke stavbě 8. června 1875.

------------------------------

Úmluva
   mezi panem Josefem Lefnarem majitelem domu č.p. 99 strany jedné a mezi manželi Bedřichem a Antonií Bartoškovými č. p. 98 všech ze Smiřic strany druhé, jak následuje:
   1. Pan Josef Lefnar dovoluje jmenovaným manželům při jejich domě č.p. 98 nacházející se otevřený důjezd úplně zastavěti, kterážto stavba může býti provedená v době neurčité a povolení toto má vždy své platnosti.
   Nové zastavění důjezdu až do prvního patra může se takto provésti: po celé šířce předního domu pravé strany až na zeď p. Josefa Lefnara mohou jmenovaní pí. manžele novou zeď celé stavby vápennou maltou přizdíti.
   2. Pan Josef Lefnar svoluje, by na této straně stávající zdi jeho domu nacházející se římsa při nové stavbě se odejmula a zavazuje se zároveň, že k úplnému provedení stavby povoluje volný přístup od jeho strany,který by byl nezbytný ku vystavění 1.ho patra a že žádných překážek při této stavbě činiti nebude.
   3. S druhé strany zavazují se manželé Bedřich a Antonie Bartoškovi, že veškeré škody, které by se následkem této stavby na domě pana Josefa Lefnara č.p. 99 způsobili, na své náklady upravit a vše do pořádku uvésti.
   4. Povolují jmenovaní manželé v pádu, žeby p. Josef Lefnar hodlal na jeho domě jedno patro vystavěti,jemu též úplnou přístavbu na tuto novou jejích stavbu, bez všeho dálšího povolení provedati, ručiti však bude za škodu při této jeho stavbě na domě jmenovaných p. manželů zpusobené a upravý takové bude povinen provedati na jeho vlastní útraty.
   5. Naproti tomu ale povolují manželé Bedřich a Antonie Bartoškovi p. Josefu Lefnarovi jedno okno obyčejné velikosti do průjezdu této nové stavby které se v první světnici za krámem nachází k volnému upotřebení světla použít a jedno okno obyčejné velikosti z druhé světnice do dvora jmenovaných manželů k volnému užívání světla použit.
   Obě tyto okna musí však p. Josef Lefnar železnýma mříži opatřit a broušeným bublinkovým sklem zasklít nechati, a ty samé v pádu čištění otvírati, tak aby obyvatele č. p. 98 nebyli nemístným nakukováním vyrušováni a při vykonávání práce obmezováni.
   6. Konečně zavazují se manželé Bedřich a Antonie Bartoškovi panu Josefu Lefnarovi, že nikdy žádných předmětu před okna stavěti nebudou, čímž by se vnikajícímu světlu překážka zůmyslně činila.
   Úmluva tato nabývá dnešním dnem počínaje platnosti, což nejen svými vlastnoručními podpisy, nybrž i podpisy dožádaných pánů svědku stvrzujeme.
   Ve Smiřicích dne 12. září 1882

podpisy
Podpisy pod výše uvedenou úmluvou. Po Vincenci Nieveltovi je pojmenována Nývltova ulice.

------------------------------

Palackého ulice
Plán na přístavbu dvorního křídla. Rýsoval v únoru 1912 Karel Volt, úředně oprávněný mistr zednický ve Smiřicích n. L.

Palackého ulice
Půdorys, dole je polohopis a jeden z řezů.

situace řez Žádost o povolení ke stavbě skladiště a konírny byla podána 1. března 1912.

Z povolení:
  Přístavba dvorního křídla, obsahující konírnu, kurník a čtyři oddělená skladiště, navržena jest k provedení ze zdiva cihelného, masivního. Konírna s kurníkem a krajní skladiště budou míti cihelné klenby do travers, ostatní budou navržena z dřevitého cementu. nad celým křídlem vyzděno bude polopatro, takže bude takto upravená půda sloužit rovněž co skladiště a senník. Hraniční zeď k sousedu provede se podle (plánu) katastrální mapy přesně do rovné čáry, an soused pan Bartošek ničeho proti tomu nenamítá.
   V koutě mezi křídlem a váhou projektovány jsou 2 záchody zděné. ….
St. Peřina, stavební znalec

Palackého ulice
Václav Prostředník fotografoval zkrácení stodoly v červnu 1980.

Palackého ulice

Palackého ulice

Palackého ulice
Bourání a vyprané prádlo.

Palackého ulice
Popsané budovy dne 12.7.2015.