Smiřice - chodník a cesta v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Okresního archivu Hradec Králové.
Originály dopisů jsou jen ty příchozí, dopisy které byly odeslány jsou samozřejmě v jiných archívech.
Snažil jsem se zapsat text podle originálu, v konceptech jsou z dnešního pohledu podivnosti, nechal jsem to tak.

Zpět na hlavní stránku     Popis Palackého uliceChodník

Protokol
sepsaný dne 21. července 1885 u purkmistrovského úřadu v Smiřicích.
   Předmět jest pronajmutí kladení chodníku v Palackého třídě po levé straně směrem k nádraží dle veřejného prohlášení pod následujícími výminkami.
   1. Pronajme se kladení chodníku v Palackého třídě po levé straně směrem k nádraží v nejmenší šířce 1.84 cm z pískovcových dlaždic 40/40 cm velkých s kvádrovou obrubou, větší pak šířka vyplní se získanými dlaždicemi ze starého chodníku. Dlaždice budou se klásti ve 4 řadách směrem podélním v obyčejné vazbě a proti okapním rourám zasadí se kamená korýtka. Vjezd do domu (dvoru) vydláždí se připravenými k tomu kopovníky(?) a obruba kvádrová při řečeném vjezdu na obou stranách se zokrohlí. 2. Stavba zadá se na nejméně podávajícího, když byl dříve předepsané vadium položil, jímž ručí za solidní a dukladné provedení práce po přijmutí na dobu 1 roku.
   3. Veškerý potřebný hmot dodá si obec sama a dostaví jej na místo stavby, jen podrobné rozvážení a přivážení obstará nájemce sám.
   4. Se stavbou musí se ihned, jakmile dražební tento protokol bude potvrzen, započíti a musí ta samá během 1 měsíce dokonána býti.
   5. Nájemce obstará na svůj náklad i veškeré, při kladení potřebné kamenické práce, jako zaokrohlení obruby, poltění(?) dlaždic a jiné.
   6. Nájemce musí přísně k tomu přihlížeti, aby materiál zejména dlaždice, zbytečně se nesekali a délce mezi novým chodníkem a domy povstalé, vyplní se starými dlaždicemi dle potřeby velkými.
   7. Šířka chodníku jakož i čára pouliční jest již ustanovena a koliky naznačena; k ustanovení výšky, padání a stoupání chodníku dostaví městská rada stavebního znalce, který společně s nájemcem u její přítomnosti práci tu vykoná.
   8. Rygoli podél chodníku vyštětují se libřickým kamenem asi půl sáhu v šířce a 6“ výšce tak, aby okraj chodníku as 4“ až 6“ vyčníval.
   9. Rygoli musí tak zřízené býti, aby tok vody nikde se nezadržoval, nýbrž po celé délce stejný běh obdržel a nesmí se tudíž co výšky se týče dle chodníku říditi.
   10. Placení díti se bude dle postupu a vykonané práce tj., za každých 100 metrů poskytne se přiměřená záloha.
   11. Podnájem této práce se vůbec nepřipouští.
   12. Vadium obnáší 50 zl.
   13. Kolky na přítomný protokol zapraví nájemce.

Před dražbou složili vádium:
Pan Martin Hevera mistr dlaždický z Prahy
Pan Vincenc Šedivý mistr dlaždický z Nov. Hradce Králové
Pan Josef Andrejsek stavitel v Smiřicích
   kterýžto pánové se ku dražbě dostavili.

   Vyvolávací cena: za 1 čtvereč. metr odstranění staré kamenné dlažby po náměstí, pak z nových kamených ploten od kameníka zhotovených, novou dlažbu na písek položit, spolu též krajové kameny po celé délce položit a konečně potřebné plotny jakož i krajové kameny na místo dodat, s odkopáním a navážkou, v jednom …. 56 kr.-
   Nejnižší nabídka V. Šedivý za 30 kr.

Nyní přistoupilo se k štětování rigolu
   Vyvolávací cena: Shotovení nového rigolu z opuky na písek 16 ctm. vys. od 1.20 až do 1.40 široký v oblouku zhotoveny s vykopávkou a vylámání starého štorce pískem zasípat a dobře utáhnout od 1 čtvereč. metru ….. 35 kr.
   Na to podal: pan Jos. Andrejsek: 34 kr.
   Když žádný méně nepodal, bylo složené vadium 50 zl. p. Martinu Heverovi vráceno, ostatních pak pánů složené vadium uloženo.
Skončeno a podepsáno: Valášek purkmistr, Jan Juliš radní

stavba chodniku
Chodník a Ricol
Dole jsou zapsána jména majitelů domů, zleva:
Karpíšek, J. Tvrdy(?), Pospíšil, Jos. Lefnar, Vackovy(?), Jos. Červinka, Jos. Andrejsek, MalburgPalackého ulice
Vydlážděná Palackého třída. Památka Mistra Jana Husa 6.7.1924.
Díváme se směrem k nádraží, na místě patrového bílého domu vlevo stojí dnes velkoprodejna pana Brože.

Dláždění v Palackého ulici
Rozpočet na úpravu okresní silnice vedoucí městem Smiřicemi, spočítal stavitel Ing. F. Hellmann, v Jaroměři dne 13. listopadu 1885.

uvádím jen vybrané údaje a texty:
Ad A. Štětění a štěrkování.
I. Navážka.
Za 1 m3 navážky, a sice: dobývání, nakládání, dovážení, skládání a planýrování - 0,50 zl
II. Štětění - 6618,11 m2
Hellmann Za 1 m2 práce, a sice: … rovnání a vytloukání do profilu - 0,09 zl.
III. Kámen (Opuka) - 1660,00 m3
za 1 krychl. metr i s lámáním, nakládáním, dovážením, skládáním a vyrovnáním - 1 zl.
IV. Zapískování - 6618,11 m2
za 1 m2 práce, a sice: rozhrnutí a urovnání - 0,01 zl
V. Písek - 330 krychl. metrů
za 1 m3 i s dobýváním, nakládáním, dovážením i skládáním - 1,20 zl.
VI. Štěrkování - 6618,11 m2
za 1 m2 práce, a sice: rozhrnutí a urovnání - 0,03 zl.
VII. Štěrk. - 530.00 m3
za 1 m3 i s nakládáním, dovážením a skládáním - 4,75 zl.
VIII. Válení – paušální obnos – 120 zl.
IX. Dlažba kostková.
Most (prof. 4 -5) dl. 10,40 m šíř. 3,60 m
Most (prof. 8-9) dl 13,50 m šíř. 3,80 m
úhrnem 88,74 m2, za 1m2 práce - 0,30 zl.
X. Kostky – 3560 kusů
za 1 kus s dodáním na místo - 0,12 zl.
Celková cena 6 452, 92 zl.

Ad B. Dlažba z kamene lomového

I. Plocha silnice rovná se ploše štětění 6618,11 a ploše kostkové dlažby na mostech 88,74 m2 – celkem 6706,85 m2
za 1 m2 vydláždění dle profilu - 0,28 zl.
II. Kámen (Bohanecký) - 1677 m3
za 1 m3 i s lámáním, naložením, přivezením, složením a vyrovnáním - 2,65 zl.
III. Písek – 671,00 m3
za 1 m3 i s dobýváním, naložením, přivezením a složením - 1,20 zl.
IV. Navážka – 886,50 m3 - 0,50 zl.
Celkem 7570,42 zl.

Ad C. Kostková dlažba.

I. Plocha rovná se ploše dlažbě z lomového kamene 6706,85 m2
za 1 m2 práce - 0,30 zl.
II. Kostky – 268.280 kusů
za 1 kus i s dodáním na místo - 0,12 zl.
III. Písek – 537,00 m3
za 1 m3 i s dobýváním atd. - 1,20 zl.
IV. Navážka obnáší 886,50 m3 - 0,50 zl.
Celkem 35.293,30 zl.

hlavička dopisu

Odpovědi na cenové dotazy ze Smiřic:

Boháňka 6/12 1885
Velectěný pane měšťanosta !

Odpovídaje na Ctěný dopis ze dne 28/11známo činím a sice:
1 Sáh kamena v lomě vyrovnaného stojí 1 zl.80.
Dovoz 1 sáhu do Smiřic 18 zl.00
Také se dláždivá zulomených uhelníku jeden kus 18“ dlouhý 7“ až 8“ širokých jedna kopa v lamě 1zl.80. Dovoz jedné kopy 6 zl.-
Kamena též uhelniku jest v zásobě dosti.
S veškerou úctou Ant. Teplý
-----------------
V Žamberku dne 4. ledna 1886
Slavnému purkmistrovskému úřadu v Smiřicích !

   Na dotaz ctěného pana purkmistra Valáška dovolujeme si odpověděti, že můžeme dodati vybraný, k dláždění schopný, lámaný kámen, z našeho litického žulového lomu po 27 zl 30 kr za jeden vagón 10500 Ko nákladu, to jest asi 7 krychl. mtr. kamene, franco na stanici Smiřickou.
   Vyhovujeli Vám tato cena, jsme ihned ochotní, po obdržení Vašeho přání, jeden vagón na skoušku zaslati. Obyčejný nevybíraná kamen, jak jej k vyrábění štěrku na erární silnice zasíláme, mohli by jsme za vyminečně levnou cenu 22 zl 75 kr za jeden vagón franco na stanici Smiřickou dodati a dovolujeme si Vás na základě toho upozorniti, aby bylo v úvahu vzato, zdaliž by nebylo lépe, zříditti místo dláždění, válenou silnici z litické žuly, která by mnohem menší náklad vyžadovala a při vzácné tvrdosti tohoto kamene, právě tak dlouhé trvání zabezpečí, jako dláždění.
   S veškerou úctou
   Řiditelství velkostatku Žamberského v Čechách

-----------------

Jedna z cenových nabídek - reklama na dopisním papíře vpravo.

V Kolíně 27/12 1885
Rozpočet
slavné městké radě na práci dlaždičskou na ulici od nádraží ve Smiřicích.
   Tato ulice musí býti vydlážděna tak jak nařídí slavná městká rada. Stok vody musí být dobře vyměřený. Prostředek ulice musí padat na obě strany, tak že je okrouhlá. Podle obruby chodníku na každé straně se musí voda svým svahem ztráceti. Kámen do dlažby musí být do dlažby silný a ohraněný a neb pasírovaný, Kamen v dlažbě musí být vysoký od 20 ctm až do 25 ctm. Šířka kamena musí být od 8 ctm do 20 ctm. Dlažba musí býti rovně řadová přes celou ulici a stejné. Každý kamen na vazbu. Dlažba musí býti hustě spracovaná neb si koně dělají samy luky(?). 1 m2 dlažby s dodaním potřebné hmoty, dovozem na dráhu a po dráze a od dráhy do města pískem a práci bude státi 2 zl 20 kr. Planýrování není v tom zahrnuto.
   Z Kolínského kamena na silnou dlažbu 2(?) cub. sáhu hrubého na 1 sáh ohraněného. Od 1 sáhu pasírovaní se platí 4 zl. Právě se seká kámen poněvadž když se urazí ve skále není povoz marným. Ze skály na dráhu přijde za sáh kamena dovozné 5 zl 20 kterýchž to 20 kr. činí trachterie(?) neb nedostatek vozu. Z jednoho cub. sáhu ohraněného kamena dělá se 21 m2 dlažby.
   Kdyby si slavná městká rada dodávala kámen dovozy a písek stál by jeden metr důkladně zpracované práce 25 krejcarů.
   Prosím pákli bych tu práci dostal budu prosit slavný purkmistrovský úřad o jednoho pána který měl na mne dozor. Na 1 m3 písku zhotoví na 3 m2 dlažby. Písek se nemuže počítat tak jak se vyměří písek poněvadž vyschne cestou roztrousí neb u vody se ošidí.
   Konečně dovoluji sobě podotknouti, že veškerá města kdež jsem práce dlaždičské prováděl s dlažbou úplně spokojeni byli; pročež se naděje že sobě též důvěru slavné městké rady vydobudu.
   S úctou oddaný J. Hvězda mistr dlaždičský

-----------------

Další nabídky:
   Pan J. Maršálek z Kolína 30.1.1885 nabízel za zhotovení 1 m2 dobré dlažby na ploše urovnané, bez písku s dobrým tvrdým kamenem co možná velkým za 2 f 50 kr.....
   „Zde stojí na místě 12 zl sáh kamene kdežto já potřebuji na jeden sáh pasirovaného 2 sáhy a 4 zl se platí od sáhu pasírování.“

-----------------

ceny kamene
Cenová nabídka dlaždičského mistra Vincence Šedivého. V Novém Hradci Králové dne 8. ledna 1886.
Kunětický, Kolínský a Litický lámaný kámen, kámen od Kuxu, od Náchoda, z Boháňky.

Protokol ze dne 18. dubna 1886
sepsán u okresního výboru v Jaroměři.
   Předmětem jest jednání v příčině dláždění ulice městem Smířicemi mezi zástupci města a zástupci okresního výboru. Obě strany vyhražují si schválení svých orgánů usnášejících, návrhy tato činí se následovné.
   Okresní výbor dá obci Smířické náhradu na úplné vydláždění 8000.- zl. splatnou v osmi ročních lhůtách po 1000 zl., v tomto případě připadne vydržování další okresnímu výboru.
   V případě, že by dal okresní fond náhradu 10000 zl. splatnou v 10 ročních lhůtách po 1000 zl., spadne další vydržování na obec Smířickou.
   Konečně učiněn a přijat návrh třetí, aby okresní fond dodal veškerý kámen, od rigolu k rigolu potřebný, franko na stanici Smířickou, kdežto všecky ostatní náklady ponese obec Smířická. Volba kamene, dohled ku stavbě silnice i další vydržování připadne v tom případě fondu okresnímu.
   Skončeno a podepsáno Reichert a Čerych za výbor okresní,

Tužkou připsáno:
   Konečně zvolili zástupcové okresu k tomu: že zaplatí obci 8.000 zl nejdéle do 3 roku což však nebylo napsáno ani podepsáno.

-----------------

Slavný okresní výbore v Jaroměři.
   K výslovnému přání p. okresního tajemníka dovoluji si sděliti, že dlažební kámen kolinský, k dlažbě zvlášť vybraný, stojí u p. Linka majitele kamených lomů v Kolíně 1 cub. sáh 10 zl; z něhož lze 20 – 25 čtverečných metrů dlažby zhotoviti.
   Dále dovoluji si opět připomenouti, že strž břehu labského proti čp. 140 na „Nábřeží“ ve Smiřicích stává se den co den jízdě nebezpečnější, anť jest již tak daleko podemleta. že hrozí sesutím, čímž by pak komunikace úplně přerušena byla
   V Smiřicích dne 30. června 1886 – purkmistr Valášek

4.7.1886 přišla odpověď:
   ….slušně žádáme za opatření rozpočtu na opravení strže břehu labského před č. 140 ve Smiřicích, pak na opravu mostu v Černožicích.

hlášeníVpravo:
Na nákrese je dobře vidět řez dlážděnou silnicí vedoucí přes město.Poznámka pod jiným zápisem:
Dne 1.2.1887 poptal se p. tajemník Kudrnáč u okresního výboru, jak dalece pokročilo jednání ohledně dlažby, načež mu p. taj. Popelka sdělil, že se vyjednává s dráhou a dodavatel Kincl, že bude pozván do nejbližší výborové schůze.

-----------------

Slavnému purkmistrovskému úřadu v Smiřicích !
   K přiloženému protokolu o pronájmu z 5. června 1887 dlužno připomenouti, že v pol. 7. ustanovená šíře z 6 na 5 metrů upravená býti musí.
   Pro rok 1886 objednáno jest 50 vagonů kamena na účet okresního výboru pro dlažbu v Smiřicích.
   hotová plocha ke dni 22.10.1887 Z výboru okresního v Jaroměři dne 31. května 1887 starosta

-----------------

Protokol ze dne 5. června 1887
   sepsán u purkmistrovského úřadu v Smiřicích za přítomnosti podepsaných.
   Předmětem jest pronajetí veřejnou dražbou stavby okresní silnice od kolejí dráhy Palackou třídou po most u kostela za těchto podmínek:
   1. Okresní zastupitelství zadává a vydražitel podpisem svým zavazuje se ku stavbě a vydláždění silnice od kolejí dráhy v Palackého třídě po most dřevěný u kostela dle nástinu od inženýra p. Fr. Hellmanna shotoveného a obecním výborem i okresním schváleného.
   2. Výměra silnice, jež dle nákresu 838 metrů běžných měří (s mosty ve výměře 23 metrů celkem 861 m.), zjistí se po ukončení dlažby.
   3. Veškerá tato délka musí býti na šířku od rigolu k rigolu dlážděna; kámen k tomu, křemenitý pískovec přibližně do kostky hraněný dodá dle zvláštní úmluvy z části obec, z části okres.
   4. Dlažba provedena býti musí přesně dle předloženého nástinu jak co do stoupání, tak i odkopání i navážení; vypuklost obnášeti musí při šíři 5 metrů průměrně 15 centimetrů výše, tak aby při celé šíři silnice 8 metrů činící průměrná vypuklost 25 centimetrů výšky obnášela.
   5. Odkopání neb navážení země jest poviností nájemce; on jest povinen dle předloženého nástinu práce tyto přesně vykonati a zbývající zemi neb scházející násyp na vzdálenost 25 metrů buď odvézti neb navézti bez zvláštní náhrady. Dovážení neb odvážení země či násypu obstará se nákladem obce.
   6. Za řádné provedení stavby a shotovení dlažby ručí podnikatel ještě 3 roky po dokončení stavby a konečné kolaudaci. Vyskytnouli se vady během doby tohoto ručení, (buď že by se násyp slehl a tím i také dlažba se snížila a dolíkovitou se stala neb míra rovnosti co do stoupání neb vypuklosti předepsané změnila a vůbec odchylka od podmínek a předpisů vyskytla) jest podnikatel práce zadané povinen vše na svůj vlastní náklad a byť tím i škodu trpěl, bezodkladně opraviti a v pořádek uvésti.
   7. Kdyby vydražitel vady tyto ve lhůtě, která mu od obecního úřadu neb okresního výboru určena bude, nepočal neb nedokončil, do pořádku dáti se zdráhal a tak neučinil, má obecní úřad, po případě okresní výbor, právo na útraty i škodu a nebezpečí nájemcova zadati zřízení oprav na jiného, hraditi veškeré ze složené kauce neb záruky zadržené a nestačíli to, dává i nájemce okresnímu neb obecnímu výboru právo, aby se veškerým nákladem na jmění podnikatele (nájemce dlažby) hojilo.
   8. Pro každý případ sporu vzdávají se obě strany cesty řádného soudu a podrobují se výroku smírčího soudu, který rozhodne s platností konečnou.
   9. Ku konci každého měsíce předloží nájemce dlažby (stavby) obecnímu úřadu účet výloh již provedené stavby, na kterýž vyplaceno bude 9/10 nákladů práce provedené a zjištěné; desátou část ponechá podnikatel co rukojmí (záruku).
   10. Po úplném provedení stavby této předloží podnikatel konečný účet, kterýž se až do devěti desetin po prozkoumání úředním a po zjištění veškerého nákladu touto dražbou na jisto postaveného vyplatí; desátá část zůstane co záruka pro okresní a obecní výbor na dobu tří roků k účelům v čl. 7. těchto podmínek vyznačeným, jakož vůbec k dodržení podmínek; tato záruka súrokována bude od obce 5% za rok.
   11. Mezi stavbou neručí se podnikateli za žádné ani živelní nehody a veškeré škody s tímto spojené nese sám ze svého.
   12. Bez svolení obecního a okresního výboru nesmí stavba tato na jiného podnikatele nájemcem přenechána býti.
   13. V případu smrti nájemcovi přecházejí veškerá práva i závazky na dědice neb pozůstalosť.
   14. Ku dražbě připuštěn jest každý, o kom obecní úřad souditi může, že by veškerým podmínkám dostáti mohl, znám je co správný muž a složí … zl. vadia v hotovosti, státních úpisech neb dobrých cenných papírech aneb knížkách ústavů.
   15. Vydražiteli této stavby bude vadium zadrženo; ostatním dražitelům se ihned vrátí. Vadium vydražitele ručí za dodržení podmínek a vpočítá se na srážku desetinu nákladu, která se dle č. 9. zadržovati bude co záruka.
   16. Obecní a okresní výbor vyhražují si právo dozoru, jejž vykonávati mohou svými vyslanci i znalci.
   17. Nájemce povinen jest počíti s pracemi stavebními, jakmile bude potřebný dlažební kámen v postatečném množství připraven a protokol tento obecním a okresním zastupitelem schválen.
   18. Vydražitel vázán jest ihned jakmile tento protokol jest podepsán; obec teprvé po schválení obecním a okresním výborem.

   Po přečtení podmínek těchto, které přítomní přijímají, přikročeno k dražbě s připomenutím, že kolky na přítomný protokol zapraví vydražitel.
   Předepsané vadium složili:
   hotová plocha ke dni 22.10.1887 Pan Vincenc Šedivý mistr dlaždičský z Nového Hradce Králové složil hotově zl. 120.-.
   Pan František Zahradník m. d. z Chrudimi složil též hotově zl. 120.-.
   Páni Josef Maršíček a Josef Hvězda z Kolína složili společně vadium v hotovosti zl. 120.-.
   Dražba započala u přítomnosti okresního starosty p. Václava Pilňáčka a městské rady.
   Za vyvolávací cenu 1 m2 úplného zhotovení dlažby ve smyslu podmínek béře se na 30 kr. r.č.

Stavbu vydražil p. Vincenc Šedivý za cenu 23,5 krejcaru.
1. října 1890 začala platit záruční tříletá lhůta.

-----------------

Související veřejné dražby se opakovaly každý rok:

Pronajmutí odvážení kamene ze zdejšího nádraží k dlažbě hlavní ulice města 5. června 1887:
Za vyvolávací cenu odvežení jednoho vagonu na místo vykázané, ustanovuje se obnos zl. 2.80. Poněvadž žádný za tento obnos odvoz kamene nepřijmul, vzala se vyvolací cena na 3 zl.
Zúčastnění: Josef Fejgl, Václav Kottland, Josef Michal, Václav Prokeš z Holohlav, Josef Andrejsek, F. Novák podal nejnižší podání 2.47 zl.
Dražba na odvážení kamene dne 3. dubna 1888.
Vyvolací cena za odvezení jednoho vagonu kamene z nádraží béře se na zl. 2.50.
Dražitelé: Jan Vír, Josef Hrubý, František Novák podává 2 zl.
Pronajmutí odvážení kamene 6. ledna 1889:
Za vyvolávací cenu béře se za 1 vagon obnos 2 zl.
Josef. Michal, František Novák podal nejnižší nabídku1.66 zl. (podepsal jeho syn Ant. Novák)
Pronajmutí odvážení kamene 25. března 1890 :
Vyvolávací cena za odvežení 1 vagonu dlaždického kamene béře se na zl. 1.66, na to podal František Novák zl. 1.65.

Pronajmutí odvážení zbývající země při dlažbě ulice 14. července 1887:
Z podmínek, např.:
9. Náklad musí býti následovní a sice na jeden párový vůz musí býti naloženo 30 c´ na jednokoňský pak 18 c´ (m3), za kteroužto příčinou se každý vůz změří a míra na něm napíše od jednoho párového vozu je vyvolávací cena 30 kr. r.č. (rakouského čísla)
Josef Fejgl, Josef Michal podal 28 1/2 kr.
od jedné jednokoňské fury je vyvolávací cena 20 kr. r.č.
Michal Josef, Vír Jan podal 18 kr.
Pronajmutí odvážení zbývající země při dlažbě ulice 6.ledna 1989
dražba jednokoňského potahu – vyvolávací cena 14 kr., na to podal Jan Vír 13 kr.

Dodávání písku ku dlažbě, dražba dne 6. března 1887:
Podmínky, např.:
2. Písek musí býti říčný, může však býti také jiný, avšak tento úplně prost hlíny, hrubého stejného zrna bez štěrku....
6. Připomíná se, že písek pod splavem velkého jezu jest majetkem obce a bude se tudíž vyvážení a vyrovnání téhož na vykázaná místa zvlášť pronajímati; písek tento musí býti hrubého zrna a prohazovaný.
10. Nejprve předsevzíti se má dražba dodání písku na místě, napotom dražba dovozu a konečně dražba na obojí.....
dražba na dodání na místě za 1 m3 - 30 kr. r.č.
Josef Fejgl, František Novák, Aug. Kolárský podal 15 kr.
dražba dovozu písku na místo za 1 m3 - 50 kr. r.č.
Václav Kottlant, Josef Fejgl, Novák Fr., Lefnar Josef podává 37 kr.
dražba dodání písku s dovozem dle jednotlivých dražeb – 52 kr.
Václav Kottlant, Novák Frant., Josef Lefnar podává 43 kr.
Dražba na dodávání písku dne 3. dubna 1888:
Nejprve přikročilo se ku dražbě písku na místě dobývaní jeho, tedy co hmota. Vyvolávací cena béře se za 1 cub. m. na 20 kr.
Poněvadž žádný z přítomných podle tohoto spůsobu písek pronajmouti nechtěl, přikročilo se k pronájmu dodávání písku s dovozem a vyrovnání na místě dlažby...
Vyvolací cena za 1 cub. m. písku s dovozem na místě, béře se 52 kr. r.č.
Potom pak přišlo se k náhledu tomu aby se propachtoval především vlastní obecní písek pod velkým jezem, tedy vyvážení a dovážení a vyrovnání na místě dlažby.
Vydražitel má právo v první řadě na městský písek pod velkým jezem však ale jen pro tuto dlažbu...
Za vyvolací cenu 1 cub. m. béře se 60 kr.
Dražitelé: Jan Vír, Josef Hrubý, František Novák podává nejnižší nabídku 42 krejcarů
Dražba na dodání písku dne 6. ledna 1889:
Vyvolávací cena béře se za dodaný 1 cub. m. písku, na vykázaném místě vyrovnaného, obnos 42 kr. r. č. na to podal Jan Vír 42 kr,
Na to ustanovilo že se bude písek pronajímati pouze pod velkým jezem se nalézající, na obci ponechává se pro případ že by pod velkým jezem nestačil …. se vyvážeti nemohl jako k. př. pro velkou vodu. vyvolací cena 42 kr.
Jan Vír, František Novák, Josef Michal 32 krejcarů, co nejmenší podání.
Dražba na dodávání písku pro dokončení dlažby chodníku dne 14. ledna 1890:
vyvolávací cena 42 kr.
cesta v roce 1970 Josef Michal, Jan Vír podal 33 kr.

-----------------

2. července 1887
Slavnému purkmistrovskému úřadu v Smiřicích

   Vzavše k vědomosti opis protokolu o pronájmu dlažby silnice sdělujeme, že se výbor okresní usnesl doplniti jej v tom směru, aby vrstva písku pod kámen určitě byla vymezena a obnášela alespoň 15 – 20 centimetrů.
   Vrchní dozor ze strany okresního výboru bude vykonávati P.T. p. Hynek Herrscher, ck. vrchní správce v Smířicích.
Z výboru okresního v Jaroměři - Starosta

-----------------

Zkušenosti z Dobrušky
Slavný purkmistrovský úřad v Dobrušce
   Obec města Smiřice hodlá vydlážditi hlavní ulici města z lomového kamene přibližně do kostek hraněného z lomů p. Jos. Kyrala z Kramolny u Náchoda.
   Poněvadž jsme se doslechli, že dlažba v tamním městě z téhož kamene a z téhož lomu provedena býti měla, dovolujeme si uctivý dotaz učiniti, jak se kámen ten osvědčil, dlouho-li již stává dlažba ta a spůsob jak dlážděno bylo, zdaž do řádků neb rúzně a jak draho přišel kamen ten i s dovozem, jakož i práce pr. metr neb pr. čtv. sáh.
   V Smiřicích dne 3. července 1887 Purkmistr Valášek
-----------------
Odpověď ze dne 6.7.1887
...úřadu v Smiřicích
   se laskavě sděluje, že dlažba na zdejším náměstí, jenž z kamene z Kramolny u Náchoda pocházejícího zhotovená jest, se osvědčila co do jakosti velmi trvanlivou, an již od r. 1879 pozůstává, avšak jenom na tržišti samém , ostatně na jízdní silnici nelze tu samou tak dobře upotřebit, an spaličky se po čase porůzno od povozů a koní zviklají a některé výše některé níže se převléčí.
   Jedna kopa 1/2 střevícové špalíčkové dlažby stála i s dovozem z Kramolny do Dobrušky 2 f 35 kr.
   Práce při urovnání místa dláždění byla zhotovena pod dohlídkou dláždického mistra p. Vincence Šedivého z Nové Hradce Králové, kterému i položení této dlažby vcelku spachtováno bylo.
   Dlážby se dávaly do řádků.
Městský úřad v Dobrušce dne 6. července 1887, Purkmistr: Josef Archleb

-----------------

razítko výbor Jaroměř, Pilňáček Zastupitelstvo Smiřic nesouhlasilo se šíří cesty 5 metrů a požadovalo zaplatit šíři 6 metrů.

Okresní úřad odpovídá:

   K ctěnému přípisu ze dne 26. června 1887 výbor okresní nemohl uchýliti se od svého stanoviska, a může toliko zabezpečiti kamen na 5 m. šíře, tak jak usnesení od okresního zastupitelstva učiněno bylo; ujednání z 18. dubna 1886 bylo jedině vyjednáváním zástupců, kteří výslovně prohlásili, že vyhražují sborům usnášejícím, aby jejich jednání buď schválili neb zrušili.
   Z výboru okresního v Jaroměři dne 4. července 1887. Starosta Pilňáček
-----------------
Odpověď ze Smiřic na výše uvedený dopis:
Slavný okresní výbore v Jaroměři.
   Podepsaný purkmistrovský úřad dovoluje si tímto uctivě sděliti, že zápisem sl. okresního výboru ze dne 4. t.m., nebylo žádosti naší ze dne 26. června 1887 úplně vyhověno, anť o tom, že st. okresní výbor dlažbu tu na dále vydržovati bude a že nám výhody s dodáváním kamene tj. jeho cena na stanice skalické a dovoz po dráze do Smiřic zaručuje-,razítko žádná zmínka se neděje a proto prosíme sl. okresní výbor, jelikož již s dnešním dnem s dlažbou se započne, aby nám svrchu zmíněné výhody s dodáváním kamene, pak že sl. okresní výbor dlažbu tu na dále vydržovati bude, laskavě úředně zaručiti ráčil, aby se obecnímu zastupitelstvu k schválení předložiti mohly.
   Dále dovolujeme si vysloviti přání, aby sl. okresní výbor vyslal někoho ze svého středu, jenž by při započetí resp. ustanovení směru, jakož i nivelační čáry, byl přítomen.
   Konečně musíme připomenouti, že dodávání kamene děje se velmi liknavě a dle toho nevydláždilo by se ani desátý díl a tedy i tu prosíme o laskavé urychlení.
   Razítka - dne 11. července 1887. Purkmistr: Valášek
-----------------
Slavnému purkmistrovskému úřadu v Smiřicích
   Ku ct. přípisu ze dne 10. července 1887 sděluji, že okresní výbor po tříleté době ručení, ve které nese opravy pronajemce stavby, vydržování 5 m. šíře silnice ve správu svou převezme, kdežto šíře další příslušeti bude obci Smiřické.
   Co se týče dovozu, jest třeba sem předložiti toliko nákladní listy dle vzoru a odtud vyhotoveného, kteráž kancelář okresního výboru razítkem potvrdí.
   Ku dozoru pověřen jest p.t. pan Hynek Herscher, jak již oznámeno jest, i račte tedy o příčině té vše potřebné s nim sděliti.
   Z výboru okresního v Jaroměři dne 15. července 1887. Starosta V. Pilňáček

-----------------

měření plochy od dráhy - vlevo 13. července 1887 byl sepsán protokol o ohledání dlažebního kamene p. Kyralem z Kramolny dodávaného.
   ...kámen ten není dle vzorku jejž dodavatel podal. … nachází se mnoho drobného kamene, který k vykonání tak důležité dlažební práce jest nedostatečný; takový kámen musí se přebrat a pouze ten který co do velikosti a jakosti odpovídá v práci upotřebiti, neupotřebitelný kámen ponechá se panu dodávateli k jeho vlastní disposici, ku dlažbě takové po které tolika těžkých povozů se pohybuje, jest zapotřeby, aby do čtverečního metru dlažby mezi 30ti až 40ti kamenu šlo....
-----------------
Koncept průvodního dopisu ze dne 10.7.1887
Slavný okresní výbore v Jaroměři
   V příloze zasíláme …. opis protokolu s dodavatelem kamene dlažby p. Jos. Kyralem z Kramolny.(celá věta škrtnuta) Který dne 13.7 na vyzvání p. vrchního správce do Smiřic povolán byl. Že však p. vrchní správce toho dne právě za jinou záležitostí jinde meškal, delegoval u vyjednávání s dodavatelem kamene p. c.k. stavitele Václ. Kovaříka.
   Po ukončení protokoli vyjádřil se p. Jos. Kyral … že on za takovýchto podmínek na žádný způsob kámen dál dodávati nebude. O tom sl. okr. váb. správu podáváme s připomenutím že dlažba započata, ulice vykopána jest a aby tudíž o rychle dodávání kamene postarati bylo anť by s mistrem dlaždičským nemilé následky povstaly

dláždění
Mezimostí zaniklo změnou toku potoka Jordánu po 2 sv. válce, ulice dostala v roce 1947 název Zemanova
Na fotografi je dobře vidět postup práce dlaždičů v roce 1950

dláždění
Ulice Zemanova při dláždění v r. 1950. Vzadu je ulice Kršovka. Kostky jsou menší než původní.

konec mezimostí
Pohled k přejezdu dráhy, konec Mezimostí. Kolem r. 1950.
Na plánu dole je to zúžená část vlevo.

měření plochy Kanál v Mezimostí:
Slavnému purkmistrovskému úřadu v Smiřicích.
   Okresní výbor nevyhověl žádosti sl. purkm. úřadu v přípise z 2. května 1888, aby totiž ku zřízení kanálů v mezimostí, které za příčinou dlažby ulice zřízeny býti musí povolil obnos 200 zl., setrval na dřívější částce 50 zl. jíž si sl. purkm. úřad po zřizení stavby vyzvednouti může.
   Z výboru okresního v Jaroměři dne 5. května 1888

-----------------

měření plochy Mezimostí Koncept cenové rozvahy z konce roku 1888:
Dlažba
v r. 1887 vydlážděná plocha měří od mostu u kostela až po hl. dvéře č. 13 (Sehnoutky) v délce 213 m v míře plochové 2559.5 m2
v r. 1888 vydlážděná plocha od č. 13 až po most u sv. Jana a celé mezimostí; po most u Šifnerových po odrážce mostu u Horákových a nevykonaných dílů před Horakové a Šifnerové po 124 m v délce 381 m v plochové míře 3588.93 m2.
Dohromady 6148.43 m2
Za kámen dlažební 1m2 á 90 kr. = 5533,59 zl.
na dovoz dráhou 1887 63 vagony, 1888 95 vagonu 1978 zl.
na odvoz z dráhy celkem 345.61 zl.
písek stál úhrnem 518.42 zl.
odkopávky odvážka 1887 = 200.95 zl., 1888 = 462 zl.
práce dlaždičská celkem 1444.88 zl.
…...
Stavba kanálu a pobřežní zdi u Mezimostí celkem 353 zl.
1 vagon opuky s dovozem 13.62 zl.
kamené sloupy na mostě 60 zl.
…..
Naproti tomu máme k dobru:
na refakci(?) od dráhy 250 zl.
od Malburgu na sloupy 30 zl.
od okresu na kanál 60 zl.
kamen dlažební v zásobě 243 zl.
Zbývá 7984,70 zl.
.......
Dle dosavadních cen stála by ještě dlažba v roce 1889 - 3118 zl.
z toho spadá pro okres 1700 zl., zbývá pro obec 1418 zl.

-----------------

Protokol sepsaný městské radnici dne 2. září 1889
   Předmět jest na dnešní den …. ustanovená komise ku změření veškeré,až po dnešní den vydlážděné plochy....
   Po důkladném jednotném změření rozdělených figur a vypočítání plocho míry shledáno, že výše jmenovaná, až po dnešní den vykonaná dlažba až ku konci zahrádky náležející u bývalého telegrafního domku čís. 74 obnáší plochy při délce 714,92 metru 7155,60 m2.
….
podepsaní: purkmistr Valášek, Herscher t.č. člen okr. výboru, vrchní správce c.k. velkostatku, Václav Kovářik c.k. stavitel, J. Andrejsek stavitel zde, Josef Kiral dodavatel kamene

-----------------

dlažba z let 1887-8 Koncept zprávy o dlažbě ulice ve Smiřicích v r. 1888.
   Dle loňské zprávy bylo během roku 1887 vydlážděno I díl od mostu u kostela až k č.p. 13 v délce 213 metru = 2559,5 m2. Z kteréžto výměry vypadá na okres v 5 m šířky 1065 m2 a pro obec zbývá 1494,50 m2.
   Náklad obnášel pro okres 1092.26 zl, pro obec 2687,28 zl. celkem 3779,54 zl.
   Letos obnáší vydlážděná část od č.p. 13 až po most u Šiefnerových po odvážce(?) mostu u Horákových délky 330,49 m v plochové míře dle přiložených výpočtů 4470,15 m2 z kteréžto výměry ….. okres 1652,45 m2, obec 2817,70 m2
   I. Počítámeli dle loňského, že jde na 1 m2 dlažby 38 kamenu, dodá okres 62776 kusu, čili 1046 1/? kopy á 1,40 krát 2065,10 kr. asi na 44ti vagonech, letos á 8 zl= 3.52 zl., tak že by celá výloha pro okres obnášela asi 2417 zl.
   II. Dle tohoto pravidla dodá obec na výměru 2817,70 m2= 107045 kusu=1784 kop á 1,40 dělá 2497.60 kr. asi na 74 vagonech též po 8 zl. = 592 zl., odvážka veškerého kamene z dráhy pro okres i pro obec dohrom. 118 vagonu …..
   Obnášela by tedy za vydláždění v roce letošním až po most u Šiefnerových pro okres 2417 zl., pro obec 5894 zl.
   v tom zahrnut jest hmot na kanály a záloha na práce zednické
-----------------
Finanční vyrovnání:
Slavnému purkmistrovskému úřadu ve Smiřicích.
   Dle zprávy pana referenta okresního výboru má fond okresní zaplatiti za 2711 m2 dlažby á 90 kr. částku 2439 zl. 90 kr. a na dovoz 70 vagonů á 5 zl. 50 kr. částku 385 zl.
   Na povinost tuto zaplatil fond okresní p. J. Kilarovi 2450 zl. - slavnému purkmistrovskému úřadu v Smiřicích loňského roku na dovozné 222 zl. 60 kr. i přísluší tudiž slavnému purkmistrovskému úřadu ještě doplatek 162 zl. 37 kr., kterýž při schůzi okresního výboru bude poukázán.
   Z výboru okresního v Jaroměři dne 12. listopadu 1888. Starosta: Pilňáček

změřená plocha
Vydlážděná plocha ulice za léta 1887 - 1888. K plánu patří tabulka nahoře.
Text nahoře zleva: Střed vrat Juliš, Sehnoutka dveře, dole vrata Bartošek, Lékarna dveře, Lefnar okno, Brouček, vpravo dole Karel.

Městem: od středu Julišových vrat
Městem: od středu Julišových vrat. - Tabulka dole.
Text nahoře zleva: Střed vrat Juliš, Sehnoutka dveře, Brouček, dveře Tvrdý, dole Karel, vpravo most u Horákových.


Městem od středu Julišových vrat Problémy s dodavatelem:
Koncept dopisu 17.5.1889:
   Panu Josef Kylarovi dodavateli dlažebního kamene v Kramolně u Náchoda.
   Jak Vám z podmínek na dodávání dlažebního kamene pro dlažbu hlavní ulice města Smiřice známo, zasílati máte každý den 1 vagon dlažebního kamene.
   Dlaždičský mistr, který v základě tohoto Vašeho závazku práce jiné v okolí přijímati nemohl, započal práci svou zde a poněvadž Vaším liknavým dodáváním nemá nyní žádné práce, nemůže sobě Vaší vinou způsobenou škodu nechat líbiti a ohlásil zde, že nelze mu jinak než se třemi jeho dělníky na útraty Vaše zde zustati Vám věděti dávám a s doložením že jsem zpětně u sl. okres výboru stížnost na liknavé Vaše dodávání dlažebního kamena podal a že nyní se vší přísností, proti vám zakročíme, pakli dle Vašeho závazku každý den 1 vagon kamene zasílati nebudete.
   Konečně Vám připomínáme že dlažba letošního roku ukončena, že veškerý dlažebný kámen do konce srpna t.r. dodán býti musí, anto jinou do té doby sníženu dovozného na dráze povoleno, a že pakli …. veškerý kámen do konce srpna t.r. nedošel, placení dovozného za sníženou cenu po uplynutí této doby, jedině vám na Váš účet díti se bude.
-----------------
18.5.1889 se také psalo do Jaroměře:
   …. Kylar .... velmi liknavě dodává dlažebný hmot pro hlavní ulici města …. Ačkoliv je zavázán jest dodati každý den 1 vagon kamene. V době od 1. dubna t.r. od kdy máme povolené snížení dovozného na dráze, dodal teprve osm vagonu kamene, neustále jenom dopisujeme...
   Připomínáme, že snížení dovozného na dráze máme jen do konce srpna t.r. povoleno, a že ještě dosti značné množství dlažeb. kamene dodáno býti musí.
-----------------
Koncept dopisu 16.10.1889:
   Slavný okresní výbore v Jaroměři.
   Jak sl. okres. výboru známo, nedodává Josef Kylar z Kramolny, pro dlažbu hlavní ulice města, žádný kámen, a jak jsme se dozvěděli, také více kámen dodávati nebude.
   Dnešního dne přihlásil se jak Antonín Středa z Kramolny č. 46, majitel kamenolomu, který tentýž dlažební kámen a pod těmi samotnými podmínkami jako Jos. Kylar dodával, pro scházející ještě trať zde která vydlážditi se má, dodávati se uvoluje.
   Abychom ještě letošního roku dlažbu hlavní ulice města až po železn. koleje dohotovili, ještě as 15 vagonů kamene, prosíme sl. okres. výbor o brzké zprostředkování této záležitosti.

Sleva na dráze byla 4 kr. r.č. za každých 100 kg na dobu od 1/4 – 1/8 1889

-----------------

Protokol sepsaný dne 17. března 1891 u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích.
   Předmětem jest na dnešní den ustanovené dokončení měření vydlážděné plochy hlavní ulice města u přítomnosti obou dodavatelů kamene p.p. Josefa Kyrala a Antonína Středy z Kramolny, jakož i dlaždičského mistra p. Vincence Šedivýho. Měření předsevzal podepsaný purkmistr p. Josef Valášek a stavitel Josef Andrejsek u přítomnosti hospodářského odboru.
   Pokračování tohoto měření počíná od čp. 74, kterážto plocha od mostu u kostela až potud měří dle dříve předsevzatého měření při průměrné délce 718,93 plochu 7740,55 m2. Po důkladném vydělení zbývající částky zmíněné ulice až po koleje dráhy, rigoly v to počítaje v průměrné délce 121,25 m činí vydlážděná plocha odtud až po koleje dráhy 1172,98 m2. tak že celá plocha hlavní ulice města … měří 8913,53 m2...............
Podotýká se, že ku vydláždění rigolu použit obecní kámen,.... 136,85 m2

-----------------

Výkaz výloh vzešlých dlažbou hlavní ulice města Smiřice od mostu u kostela až po koleje dráhy.
   Celková dlažba hlavní ulice ….. vyžadovala nákladu 13877,78 zl.
   Na obnos tento splatil okresní výbor v Jaroměři za kámen na 5 m šířky s dovozem z České Skalice do Smiřic, úhrnnou částku 4314,33 zl.
   tak že dlažba …... vyžadovala se strany obce, nákladu 9563,45 zl.

dlažba
Dlažba Palackého ulice v roce 1950.
Dláždění od kostela k železnému mostu (bývalý splav)

Protokol ze dne 23. června 1892
   Předmětem jest v cestě veřejné dražby pronájem odvážení dlažebního kamene pro vydláždění tratě od mostu u kostela až po železný most ve Smiřicích a prostranství tamtéž, potřebného, jakož i dále pronájem odvážení odkopávky a hlíny z místa kde dlážditi se bude.
V platnosti udržují se …. podmínky …. ze dne 6. ledna 1889.
Za vyvolávací cenu béře se od jednoho vagonu zl. 3,50.
Dražitelé: Josef Fejg, Václav Cejnar, Josef Michal, Jan Vír, Antonín Valášek podal 2,53 zl.
Pronájem odvážení odkopávky:
jednokoňkská fůra 16 – 18 cub střevíců(?); poměr k párovému povozu 30 cub. střevíců - vyvolávací cena 20 kr. na to podal Josef Michal 11 1/2 kr.


Dlažba na chodnících mostu u kostela z roku 1905

hlavička dopisu
Hlavička dopisu: František Zahradník, mistr dlaždičský v Pardubicích..

V Pardubicích, dne 11. května 1905
   Na ctěný dotaz - dovoluji si odpověď zaslati, že jsem ochoten dle přání chodníky zhotoviti:
   Z černého a z červeného mramoru bez písku vzorkové za 1 m2 – 4 kor. 80
   Z černého a bílého mram. 1 m2 – 5 K. 40
   S veškerou úctou Franta Zahradník.
-----------------
Koncept odpovědi ze Smiřic:
   K podání vašemu ze dne 11.5. t.r. oznamujeme Vám, že přijmuta byla nabídka Vaše na zhotovení mozaikového chodníku na obou lávkách při okresním mostu u kostela zde.
   Z černého a bílého mramoru za cenu K 5,20 za 1 m2 hotové práce s dodáním hmoty vyjma písku, který obec sama až na místo dlažby dodá. Kámen musí býti dobré jakosti a s ohledem na jiné oferty podmiňujeme si ručení za dobrou a dokonalou práci 10% kauci kolaudovaného obnosu na dobu 1(?) roku.
   Výměra dlažby té obnáší přibližně 120 m2.
   S prací vlastní žádáme by po svátcích Svatodušních ihned bylo započato.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 8. června 1905. Starosta


Výkaz okresních silnic v roce 1884

seznam okresních silnic
Výkaz okresních silnic, jich délek a vydání na udržování v dobrém stavu v r. 1884
Přes Smiřice vede Hořic - Smířic - Opočebnská v délce 10 536 metrů.